MASTER AKADEMSKE STUDIJE
P OSLOVNI FAKULTET V ALJEVO
2015/2016
Računovodstvo
I REVIZIJA
MODULI
Računovodstvo
Revizija
Studijski program
POSLOVNA EKONOMIJA
Računovodstvo
I REVIZIJA
Cilj master studija Računovodstvo i revizija je da se kroz proces sistematskog akademskog
obrazovanja edukuju stručnjaci spremni da u fazi master studija svog profesionalnog razvoja shvate sadržaj i primenu MSFI i MSR i njihove implikacije.
Nastavni plan studija je zasnovan na kombinaciji obaveznih nastavnih jedinica kojima
se stiču znanja i veštine opšteg menadžmenta i odabranih izbornih predmeta kojie se
oslanjaju na iskustvo nastavnika i drugih stručnjaka za računovodstvo i reviziju, koji će studentima približiti izborne predmete u praktičnom smislu i omogućiti im da u potpunosti
shvate kolika je korist ovih međunarodnih kretanja. Studenti treba da razumeju postupak
revizije u celosti, i shavte na kojim konceptima je postupak revizije utemeljen i kako se oni
primenjuju u reviziji finansijskih izveštaja
NAZIV PREDMETA
Metodologija društvenih istraživanja
Strategijski i operativni menadžment
Marketing menadžment
I 1 / Modaliteti finansijski izveštaja
I 1 / Revizija i reviziji srodne usluge
I 2 / Metodologija sastavljanja finansijskih izveštaja
I 2 / Metodologija revizije
Studijsko istraživački rad
Master rad
SEMESTAR
I
I
I
I
I
II
II
II
II
ESPB
8
8
6
8
8
10
10
8
12
Kome su namenjene studije?
Studije su namenjene studentima koji nastavljaju osnovne studije i nameravaju da svoju profesionalnu karijeru započnu u računovodstvenim i revizorskim kućama, ali i profesionalcima
zaposlenim u privrednim društvima koji žele da dodatno, sistematski, kroz akademske studije,
usavršavaju svoja znanja i veštine i da se pripreme za doktorske studije.
Način studiranja posebno je pogodan za zaposlene, što se odlikuje popodnevnim terminima
predavanja, mogućnošću on-line konsultacija, pristupa materijalima sa predavanja, itd.
Ko može da upiše Računovodstvo i reviziju?
Studije mogu upisati svi koji imaju 240 ESPB, odnosno završene četvorogodišnje studije.
Nakon završetka?
Studije traju godinu dana, odnosno 2 semestra. Ukupno nose 60 ESPB, a nakon odbranjenog
master rada stiče se zvanje Master ekonomista.
Akademske master studije
RAČUNODOVSTVO I REVIZIJA
sa modulima
Računovodstvo i revizija
Blagovremenim evidentiranjem i pravilnim
klasifikovanjem poslovnih događaja, kao
i njihovim predstavljanjem u finansijskim
izveštajima na opšteprihvaćen način, omogućuje se ipravan i tačan uvid u finansijski
položaj tržišnih učesnika. Pouzdani i pravilno sačinjeni finansijski izveštaji predstavljaju zdravu osnovu za ispravno donošenje
poslovnih odluka. Međutim, savremene
tendencije i pojave poput protivzakonitog
delovanja pojedinih kompanija, bankrota
velikih finansijskih sistema izazvanih proneverama, pobuđuju pažnju kako teorije
tako i prakse revizije, tako i savremenu ekonomsku misao i delatnost.
"Veća odgovornost revizora"
Poslednje decenije obeležene su velikim
promenama na području revizorske struke.
Privredni subjekti su restruktuirali poslovanje i krenuli prema globalnom proširivanju
aktivnosti. Tehnološke promene su povećale brzinu prenošenja podataka kako
unutar tako i između pojedinih privrednih
subjekata. U tom pravcu sve izraženiji
zahtevi različitih privrednih subjekata da
revizori, kao deo svoje društvene odgovornosti, preuzmu više odgovornosti. Pojave
poput nezakonitog delovanja nekih organizacija, stečaja velikih privrednih društava,
krize na području štednje i zajmova, otvorili
su glavna pitanja o ulozi revizora u takvim
situacijama. Dok su takve promene i događaji s jedne strane revizorima izazov, one
im s druge strane nude značajne prilike za
doprinos snažnom i učinkovitom toku podataka i kapitala u našem društvu. Upravo
zbog tih promena bitno je da se postupak
revizije razume u celosti.
Računovođe igraju važnu ulogu u finansijskoj strukturi društva, bez obzira da li se
radi o razvijenim zemljama, zemljama u
razvoju, ili onim zemljama koje su u fazi
tranzicije - prelaska na tržišnu ekonomiju.
U okviru aktivnosti koje obavljaju pripadnici računovodstvene profesije, revizija
već nekoliko generacija predstavlja ključni
sastavni element. Revizija poslovnih knjiga
obezbeđuje kredibilitet i verifikuje odgovornost koju odbor direktora i uprava imaju prema korisnicima finansijskih izveštaja,
ona mora da bude poštena, objektivna i
nezavisna, kako bi mišljenje revizora imalo
pravu vrednost.
Revizori koriste u svom poslovanju opšte
prihvaćene međunarodne standarde revizije izdate od strane Komisije za praksu
revizije pri Međunarodnoj federaciji računovođa. Neprekidno se prate, nadgledaju
i ažuriraju usvojeni revizijski standardi, kako
bi se osiguralo da oni odgovaraju stvarnim
potrebama, ali i da obuhvate nove trendove poslovanja.
"Značaj Međunarodnih standarda"
Kada Međunarodni standardi revizije budu
opšte prihvaćeni i kada se budu koristili
u celom svetu, a finansijski izveštaji budu
pravljeni u skladu sa Međunardnim standardima finansijskog izveštavanja, koji se
sve više usvajaju i primenjuju, tada će postojati dobar razlog za oslanjanje na istinski
uporedivo, konzistentno i
visokokvalifikovano finansijsko izveštavanje širom
sveta.
UNIVERZITET SINGIDUNUM
Poslovni
fakultet
Valjevo
Ul. Železnička 5, 14000 Valjevo, Srbija
Tel: 014/29 26 10, 29 26 11; Fax: 014/29 26 11
E-mail: [email protected]
odsvo
v
o
n
u
c
a Ra
j
i
m
www.pfv.singidunum.ac.rs
oslo
o
P
n
o
a
k
j
i
e
z
i
a
i rev
lovn
s
o
o
v
s
P
aR
d
j
a
o
i
j
v
i
m
z
o
i
o
n
v
n
u
e
r
ko
ac
odsvo i ekonomija R a Poslovna e odsvo i r
ov
zij
i
na
n
v
v
u
e
o
c
r
l
a
s
i
o
R
P
ae
vo
a
j
s
n
i
v
d
m
o
o
l
v
o
s
o
n
o
ko
P
un
ja Rac a Poslovna e vo i revizija
vod
o
n
u
c
a
s
j
zi
R
od
o i revi ija Racunov a ekonomija vizija P
re
om
ovn
n
i
l
o
s
o
k
o
v
e
s
P
a
d
o
n
ija
ja
v
i
m
z
o
i
o
n
v
n
u
e
o
c
r
k
a
R
ae
vo i
novods na ekonomija izija Poslovn novodsvo
rev
lov
acu
R
a
j
i
ja Pos unovodsvo i
lovn
om
s
n
o
o
k
P
e
c
a
a
j
a
i
omija R izija Poslovn vodsvo i reviz ija Racu
rev
no
i
u
c
onom vizija
o
a
k
v
e
s
R
d
a
a
o
j
n
i
v
i re
oslo
onom
o
k
P
v
e
s
a
j
a
d
i
o
n
z
v
i
v
rev
slo
no
uno
i
o
c
k
a
o
e
v
R
s
a
d
n
a
j
mi
ovo
slov
o
P
a
j
vod
Racun slovna ekono
i
o
z
i
n
v
u
e
c
r
a
i
o
R
o
vizija P Racunovodsv na ekonomija ija Pos
viz
a
ov
j
e
l
i
r
s
o
m
i
o
P
o
n
v
ac
s
ja
ko
i
d
z
R
o
i
v
v
a
j
o
e
i
r
n
acu
nom
vo i
novods ekonomija R Poslovna eko svo i rev
na
ija za novo doba
ovod
n
u
c
revizi veštine
a
Poslov dsvo iZnanja
ek
R
a
n
a
j
v
i
o
o
l
m
v
s
o
o
on
Po
Racun
evizija
ovna ek
cun
Download

Računovodstvo I REVIZIJA - Poslovni fakultet Valjevo