ŠAMANIZAM
Tanja Joksimović
Šamanska molitva
Hvala ti za života, hvala ti što smo živi, ovde na našoj predivnoj Majci Zemlji.
Hvala ti što imamo mogućnost da se otvorimo ka tebi i istražimo šta je stvarno
blagostanje – to je ono što se otkriva u srcu.
U tvom univerzumu ima svega u izobilju,
ali ne za one koji su pohlepni ili čija su srca zatvorena.
Ljubav je za darivanje.
Pomozi nam da budemo tragaoci za ljubavlju i darivaoci ljubavi.
Za sebe, za druge, za one koji su manje srećni, za sam život,
za Majku Zemlju i za našeg Velikog Tvorca.
Pomozi nam da zadovoljimo svoje potrebe na takav način da unapređujemo životnu
snagu, raznolikost i opstanak svih ljudi.
Pomozi nam da preko mosta strpljenja stignemo do blaženstva unutrašnjeg mira.
Uz tvoju pomoć da tako bude.
Po predanju sibirskih šamana,
nekada davno na zemlji
su živela sva
bića zajedno
sa bogovima.
Zemlja i nebo
bili su jedna
celina, a vidljivi i nevidljivi svet međusobno su se prožimali. Smatralo se da smrt nije kraj, već
prelaz iz jednog u drugi oblik postojanja. Ali
s vremenom su se ljudska bića okretala spoljašnjem svetu, privučena iluzijom materijalnog postojanja, i svetovi su bili razbijeni, a
čovek osuđen da boravi u onom vidljivom.
Međutim, predanje kaže da su postojali daroviti pojedinci koji su imali moć da uspostave kontakt između ova dva sveta, a nazivani su šamanima.
Reč šaman dolazi od ša – „znati“, preko sibirskih Tunguza, i označava ,,onoga
koji zna“, onoga koji ima moć da leči, da
komunicira sa nevidljivim svetom, iako njen
koren nije sibirski, jer u centralnoj Aziji postoje srodne reči koje označavaju ovu specifičnu religijsko-magijsku praksu.
Šaman, padajući u trans, ima mogućnost da se spusti u podzemni svet ili da se
penje do neba. Ima moć da komunicira sa
dobrim i zlim duhovima, kao i sa mrtvima.
Šamanizam
Tanja Joksimović
Ima sposobnost isceljivanja. Može da hoda
po vatri, ili da bude povređen, ali bez posledica. Šaman je istovremeno sveštenik i
iscelitelj.
etrurskoj mitologiji, a u hrišćanstvu katkad
označava mesto na koje idu duše onih koji
su zgrešili.
***
Astrološka paralela
Iako elemente šamanizma nalazimo
kod svih naroda od Severne do Južne Amerike, od Australije do jugoistočne Indije, on
igra ključnu ulogu u životu naroda sa severa Azije, uralo-altajskih (Ostaci, Samojedi,
Tunguzi) i paleoazijskih naroda (Čukči).
Hermes – Merkur jedini ima mogućnost da se spusti do podzemnog sveta i da se
ponovo vrati. Bog je trgovine i proricanja,
pratilac duša i pismonoša bogova.
Plejade
Hermes je
bio sin Zevsa i
Maje, jedne od
Plejada, koju je
krasila izuzetna
lepota. Još od
malih nogu, videlo se da će biti
lukav i dovitljiv,
jer iako je bio u
pelenama, uspeo
je da svom bratu Apolonu ukrade stado bikova i uspešno
ih sakrije. Zbog ovoga, Apolon je morao da
iskoristi svoja poznanstva, kao i neke druge sposobnosti da bi našao krdo. Hermes se
smatra bogom trgovine, lopovluka i glasnikom bogova. Na sandalama i šlemu, koje je
nosio, imao je krila, i uvek je držao skiptar.
Pored toga što je prvenstveno bio Zevsov
glasnik, odnoseći i donoseći poruke po Zevsovom nalogu, bio je i pratilac duša na njihovom putu u Had.
Sibirski šaman
Had označava dva pojma – podzemni
svet u kome borave mrtvi i boga podzemnog
sveta. Zapravo, Had je prvobitno bilo samo
ime boga, ali s vremenom je ova reč dobila
i drugo značenje. Had je takođe poznat kao
Pluton ili Orko u rimskoj mitologiji, Aita u
Šaman se postaje nasledno, kao nastavljač prakse roditelja, ili rođaka, ili kad
se pojave određeni znaci po kojima se može
zaključiti da je osoba predodređena za šamanski poziv. Šaman prolazi napornu obu-
2
Šamanizam
Tanja Joksimović
ku, jer mora da stekne veliku telesnu snagu i
čvrstoću i da bude u stanju da podnese velike
telesne i psihičke napore. Inicijacija je ekstatička, to je tradicionalna šema uništavanja
svetovnog čoveka, simbolična smrt i uskrsnuće. Ovaj obred prelaza događa se u snu, u
transu ili u dubokoj nesvestici.
kako da pronađe mesto prolaza – „most“ između svetova. Pokojnik prelazi u novi svet i
tamo pronalazi svoj novi dom, a šaman, poznavajući put, vraća se, priča o događajima i
prenosi poruke što ih mrtvi šalju živima.
O lečenju
Najčešći uzrok bolesti je otmica duše
od strane zlih duhova, zlog šamana ili mrtvih. Bolest može nastati i unošenjem magičnog predmeta u telo. Šaman bolest leči tako
što traži njen uzrok, ili nastoji da pronađe
izgubljenu dušu kako bi je vratio natrag. On
je najpre doziva preko duhova pomoćnika, a
ako ne uspe na taj način, sam kreće u potragu za njom, boreći se protiv zlog duha koji
ju je oteo. Šaman se može kretati kroz sve
tri kosmičke ravni, jer poznaje tajnu prekida ovih ravni. On preko središnje ose, preko
koje bogovi silaze na zemlju, a mrtvi odlaze
u podzemni svet, komunicira s božanstvima, dušama mrtvih i duhovima. On nastoji
ponovo da uspostavi ravnotežu u zajednici
koja je narušena s one strane postojanja i
svojim posredovanjem povezuje zajednicu
sa univerzumom. Šaman je živi posrednik
između vidljivog i nevidljivog sveta (Merkur – Hermes).
Nakon što javno demonstrira svoje
šamanske sposobnosti, budući šaman biva
posvećen od šamana učitelja i priznat od
cele zajednice. Ceremonija se izvodi nakon
obreda pročišćenja, a središnji obred simboličko je uspinjanje na nebo, koje je predstavljeno penjanjem po stubu s nekoliko
prečki povezanih konopcima različitih boja.
Posedovanje šamanskih sposobnosti potvrđuje se hodanjem po žaru ili posedovanjem
unutrašnje topline. Eskimski šamani skaču u
ledenu vodu i izranjaju kroz devet otvora načinjenih u ledu.
Šaman ima posebnu obrednu odeću
ukrašenu motivima koji u malom oslikavaju
ceo kosmos. Na njoj su prikazani simbolički
putevi kojima šaman prolazi kada padne u
trans. Kako ova odeća ima posebnu snagu,
ne sme se nositi van šamanske porodice, jer
bi se duhovi vezani za nju mogli uznemiriti i
naneti štetu celoj zajednici.
Najkraća definicija šamanizma je da
je to kontakt s drugim nivoima stvarnosti, poznatijim kao svet duhova, preko posrednika – šamana.
Šaman obezbeđuje sklad dva nivoa
stvarnosti. Arhajski čovek poštuje mrtve i
od njih traži zaštitu. Opasnost preti samo od
tek preminulih, jer oni ponekad odbijaju da
prihvate svoje novo stanje. U tu svrhu preduzima se niz mera prilikom sahrane: s groblja
se ide drugačijim putem od onog kojim se do
njega došlo, nakon poseta groblju pere se ili
se čuvaju prilazi selu. Ako i uz sve ove mere
pokojnik nastavlja da opseda selo i odbija da
napusti svet, šaman ga prati do sela mrtvih i
pokazuje mu put kroz carstvo sena. On zna
Glavni adut savremenog šamanizma su
američki Indijanci. Severnoamerički Indijanci su najpoznatiji šamani u novijoj istoriji
ovog kulturno-religijskog pravca.
3
Šamanizam
Tanja Joksimović
kuća – tradicija, istorija. Kroz povezanost
ose IV/X natus dobija svoju priču o tradiciji,
o ličnom poreklu.
Čovek želi da ima vezu sa onima koji
su bili, koji su umrli, jer na taj način stiče
osećaj da iza smrti postoji nešto, da postoji
neki tok, neka celina u kojoj je sve sadržano.
Svaka porodica ima svoje pretke i povezuje se s njima u vremenu. Ljudi završavaju život, ali postoji kolektivno sećanje koje
je vezano za njih i tako se stvara njihova povezanost sa celinom – oni ostaju da žive u sećanjima kolektivnog nesvesnog pa porodica
ima osećaj da nisu otišli i napustili svet.
U svim religijama i kultovima uvek je
bilo isto – religija nastaje da bi se prevazišla smrt, koja je oduvek ljudima predstavljala najveći problem. Stvarajući devetu kuću,
čovek stvara način da preskoči osmu kuću
(smrt), jer ako nema dalje, ako nema IX,
smrt izgleda kao bezdan. Zato čovek u svim
sistemima i religijama, bilo da su one zasnovane na ideji ponovnog rođenja ili ne, definiše IX kako bi prevazišao smrt.
Severnoamerički Indijanac
O religiji i veri
S obzirom na to da ćemo istražiti polje
religije, duhovnosti i vere, posmatraćemo
IX i XII polje u svakom horoskopu pojedinačno. Naravno, povezano sa ostalim faktorima u natalnoj karti.
Drevna tradicija šamana podrazumeva
ulazak pojedinca u izmenjena stanja svesti
da bi mogao da poseti druge nivoe stvarnosti,
iz kojih mogu da proisteknu pouke ili poruke
primljene od predaka, isceljenje ili vizije za
njegovu zajednicu. Sa poreklom u paleolitskom periodu, šamanizam može da se nađe
u korenima mnogih velikih religija sveta.
A kako je za temu koju proučavamo
bitno VIII polje, videćemo i njegovu ulogu
u navedenim primerima.
Religija je nastala kao prirodna potreba da se povežemo sa nečim kada doživimo
kraj. Prva potreba čoveka bila je da se ponovo poveže sa svojom tradicijom, svojim poreklom ili precima (osnova u šamanizmu).
Devet je odsečak neba koji povezuje VIII i
X. Osma kuća – oni koji su umrli, i deseta
Iako Merkur nema direktnu vezu sa IX
poljem, osim preko ose III/IX, videćemo
njegovu ogromnu ulogu u priloženim natalnim kartama, verovatno zbog potrebe da se
uspostavi komunikacija sa drugim nivoima
realnosti, prolazeći kroz VIII polje i vraćajući se nazad sa informacijama.
4
Šamanizam
Tanja Joksimović
Merkur mora biti jak ili dominantan kod
osoba koje su u šamanskom sistemu, jer on
jedini ima moć da se spusti do podzemnog
sveta i da se ponovo vrati. Uticaj Merkura je
više nego očigledan, a svaka osoba u priloženom horoskopu ima Merkura povezanog
sa Marsom, što ukazuje na prirodnu povezanost serije III i VIII.
Merkur na Ascendentu daje jak potencijal za snalažljivost i okretnost. Natus je komunikativan, sjajnog uma i otvoren za usvajanje znanja. Na IC-u daje povezanost sa korenima i „sećanje gena“ na znanje predaka.
Može imati sjajno pamćenje ako je dobro
aspektovan. Na Descendentu donosi popularnost, otvaranje ka javnosti putem govora i
komunikacije. Na MC-u daje uspeh u govorništvu i podučavanju, osoba je snalažljiva i
okretna u komunikaciji, temeljna i uporna.
O Merkuru
Merkur je planeta intelekta te, kada je
harmoničan i snažan, daje visok intelektualni
potencijal, potrebu za učenjem i spoznajom,
kreativnost. Jak a neharmoničan daje lukavost, sklonost prevarama, lažima i obmanama. Kada je povezan sa trećom kućom i
Blizancima, daje brze i svestrane osobe koje
vole da uče i istražuju područja koja ih zanimaju. Kada je neharmoničan, osoba svaštari,
rasipa svoje znanje ili je površna u svemu što
proučava. Devičanski Merkur, ili povezan sa
šestom kućom, daje logičan um, orijentisan
na analizu i činjenice. Osoba je promišljena,
dok pod uticajem loših aspekata stvara zabune, konfuziju i nemogućnost da se planovi
sprovedu u delo. Pod jakim uticajem Merkura osoba je odličan govornik, mislilac, pisac.
Dobar trgovac, učitelj ili bankar. Ali ako je
Merkur jak a neharmoničan, osoba je plagijator, sposobna je da laže, vara, potkrada u
odnosu na znak i aspekte koje stvara sa ostalim planetama. Slab i neaspektovan Merkur
daje nesnalažljivost i nesposobnost da se
osoba prilagodi situaciji i okolnostima. Stoga šaman nikako ne može biti sa slabim i
nesnalažljivim Merkurom.
Merkur i Mars
Ove dve planete u aspektu uvek daju
oštroumnost, sposobnost za akciju i maksimalno korišćenje intelektualnog potencijala.
U dobrom aspektu natus ima cilj kome podređuje sve ostalo. Brzo uči, iskušava svoje
sposobnosti, nameće svoje mišljenje lako i
bez sukoba, ali vrlo direktno i bez kompromisa. Konjunkcija daje veliku mentalnu
energiju, a natus je uvek aktivan i spreman
da učestvuje u svemu što ga interesuje. Ako
je konjunkcija loše aspektovana, može dovesti do mentalnog sloma usled preterane aktivnosti. Loše aspektovan Merkur daje preterivanje u akciji. Vrlo često natus je napet,
nervozan, prenagljuje, provocira, traži sukob
i lako ga je izazvati. Verbalno je vrlo direktan, a u zavisnosti od toga da li je jači Merkur ili Mars, sklon je verbalnom ili fizičkom
obračunu.
U ezoteriji, Mars i Merkur daju istraživačku potrebu, potrebu da se dosegne suština stvari i da se objasni na neposredan i
logičan način.
5
Šamanizam
Tanja Joksimović
Terence Kemp McKenna
16. novembar 1946.
Rođen je u 7.25 h, Hotchkiss
Biografija
etnomedicinu. Sa bratom Denisom napisao je knjige „Nevidljivi pejzaž“ i
„Psilocibin: Magične pečurke – uzgajivačko
uputstvo“. Njegova „Božija hrana“ je studija
nastala na osnovu proučavanja uticaja psihotropnih biljaka na ljudsku kulturu i duhovnu
evoluciju. Njegova poslednja knjiga je „Istina halucinacije“, u kojoj se nalaze pripovetke o duhovnim avanturama u džunglama
Amazonije. Zapamćen je po teoriji noviteta.
Amerikanac, autor i istraživač koji je
proveo 25 godina u studiranju ontoloških temelja šamanizma i etnofarmakologije koja
utiče na duhovni preobražaj. Njegova istraživanja bila su vezana za misterije postojanja svesne i nesvesne realnosti, kao i za promene uma, koje su ga beskrajno fascinirale.
Nakon maturiranja na Univerzitetu Berkli,
otišao je na dugo putovanje po Aziji. Iniciran je u šamanizam i specijalizovao se za
6
Šamanizam
Tanja Joksimović
Terence je dupli Škorpion te kod njega mora postojati snažna potreba da se nešto
dovede do površine, da se iz nesvesnog dela
ličnosti prevede u svesni deo. Škorpion je
povezan sa preobražajem, preoblikovanjem
i pretapanjem. Takođe je povezan sa psihoanalizom i religioznim preobraćenjem.
IX) bio povezan sa ovim sistemom, a da
sada postoji sećanje gena (Merkur, nosilac
informacije) u prvoj kući (Merkur u I).
Pluton (Had) u IX polju significira religiju koja je povezana sa mrtvima, a Merkur
trigon Pluton objašnjavaju da to mora biti religija koja ima veze sa kontaktom sa umrlim
precima (Pluton konjunkcija Saturn).
Šamanska inicijacija uvek je povezana
sa umiranjem i ponovnim rađanjem (Škorpion).
Dispozitor vladara VIII je Merkur u I,
u trigonu sa planetama u IX.
„Kod mnogih naroda u Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Indoneziji prisutno je
i inicijatičko komadanje tela (Škorpion).
Simbolika tog rituala je da se šaman odrekne starog tela i svoje prošlosti pojedinca i
da postane duhovni ratnik, šaman.“
Vladari III i VIII povezani su i pozicijom i dispozicijom.
Da li je određena religija dobra za osobu, može se videti kroz povezanost serija IX
i IV sa Ascendentom, što će opisati koliko se
osoba dobro oseća na duhovnom putu koji
prati.
Iako po nekim autorima šamanizam
nije religija, već sistem ekstatičkih i terapeutskih metoda čiji je cilj da se uspostavi kontakt sa paralelnim svetom i zadobije podrška
entiteta u razrešavanju ljudskih situacija, on
je prisutan u religijama svih kontinenata i na
svim nivoima kulture.
U datom primeru vladar IX polja je
Sunce koje na sebe prima Veneru te natus
voli ovu religiju, a vladar I je u IX, ide ka
njoj. Jupiter koji vlada IV kvadrira ovu poziciju u IX te on nije rođen kao šaman, već
je šamanizam proistekao iz njegovog interesovanja za ovu temu i kroz istraživanja koja
su bila vezana za misterije svesne i nesvesne
realnosti i promene uma koje su ga beskrajno fascinirale i o kojima je na kraju i pisao
na osnovu eksperimenata sa halucinogenim
biljkama, na šta ukazuje Mars–Merkur u
sekstilu sa Neptunom.
Stoga ćemo obratiti pažnju na IX polje,
koje ovde pada u znak Lava, dakle religija
povezana sa nekim ceremonijama, vladar,
Sunce u Škorpionu, ceremonijama pročišćenja. Tu je Pluton koji significira njega te daje
odgovor na pitanje gde on ide i šta mu je
važno. Sigurno sve što je povezano sa simbolikom IX polja, u ovom slučaju, religija.
Osa čvorova je u trigon–sekstilu sa
konjunkcijom Saturna i Plutona, koji ujedno
vlada Ascendentom, u IX polju.
Dakle, nije sasvim slučajno išao na daleka putovanja (I u IX) po Aziji i bio iniciran u drevni (Saturn u IX) sistem (Saturn)
nazvan šamanizam. Možemo reći i stara (Saturn) religija (IX) čiji su koreni (Pluton) od
predaka (Saturn).
04° 39’ Strelca DŽABAH
Merkur koji je veoma bitan kao posrednik između dva sveta nalazi se na 04,57
Strelca, gde se nalazi fiksna zvezda Džabah.
Moguće je da je neko od njegovih predaka (vladar X u I, trigon Saturn, Pluton u
Ova zvezda se vezuje za ljude koji istu-
7
Šamanizam
Tanja Joksimović
paju iz crkve i žele nešto da promene, ljude
koji su u svoje doba smatrani jereticima.
Ovde je prikazana istaknuta pozicija
Merkura sa Marsom (predstavnici serije I
i VIII) i u trigonu sa Saturnom i Plutonom
(vladar III, konjunkcija predstavnik serije
VIII) u devetoj kući. Već smo objasnili izuzetni značaj Merkura u ovom sistemu.
Opšti uticaj zvezde: Njen uticaj je srodan uticajima Izidisa i Akraba, budući da se
sve tri zvezde nalaze u čelu Škorpiona i veoma su blizu jedna drugoj. Ova zvezda naglašenije od ostalih govori o tajnim, kao i o
„zabranjenim“ znanjima, pa je stoga veoma
povezana sa jeresi u srednjem veku.
Vladar III polja Uran je u Blizancima u kvadratu sa vladarem VIII te se njegovi izleti u onostrano nisu odvijali bez posledica. Moglo je biti pogrešnih odluka, ali,
kako je Neptun (droga) omogućavao putovanja kroz svetove, kao i eksperimente koje je
vršio u dobrom aspektu sa Merkurom, predstavnikom serije III, ovo mu je verovatno
olakšavalo prevazilaženje prepreka koje je
nosio kvadrat u sebi.
Drugi vladar III Saturn u konjunkciji
je sa Plutonom, predstavnikom serije VIII.
Takođe uočavamo da je Merkur retrogradan, što ukazuje na poniranje svesti
u neke druge dimenzije ako je osoba usmerena u tom pravcu. U običnom životu ovo
daje konfuziju i usporenost, DAJE OSOBU
KOJA RAZMIŠLJA NA DRUGI NAČIN.
Na neki neuobičajeni način.
8
Šamanizam
Tanja Joksimović
Kat McKenna
12. avgust 1948.
Rođena je u 17.12 h, Avalon
Biografija
Plutonom i Saturnom te imamo vrlo sličnu
poziciju kao kod njenog muža. Saturn (preci) u konjunkciji je sa vladarem IX (religija)
i Plutonom, koji predstavlja Hada, tj. kontakt sa onostranim.
Kat je žena i pomoćnik Terence McKenna dugi niz godina, a zajedno imaju dvoje
dece. Tokom braka ona ga je pratila na njegovim putovanjima kroz Aziju i Amazoniju.
Morala je biti učesnik i svedok u eksperimentima sa psihodeličnim biljkama koje su
izazivale promene stanja svesti.
Vladar dvanaeste kuće Jupiter, koji je i
sam signifikator za religiju, u snažnoj je poziciji u Strelcu u dvanaestoj kući i podržava stelijum u znaku Lava u osmoj kući, kući
transformacije i istraživanja.
Kat je Ascendentalni Jarac, sa Suncem
u Lavu u konjunkciji sa Plutonom, Saturnom
i Merkurom.
Dvanaesta kuća je kuća vere te planeta
koja podržava natusa iz ovog polja predstavlja put kojim natus ima priliku da evoluira.
Vladar I i IX su spojeni konjunkcijom u
Lavu u osmoj kući, kući obnavljanja i uskrsnuća. Vladar religije je u znaku Lava sa
9
Šamanizam
Tanja Joksimović
Iznova se uočava Merkur sa Marsom
u sekstilu i konjunkciji sa Saturnom i Plutonom u osmoj kući. Osma i treća kuća su
snažno povezane iz više uglova. Vladar III
i vladar VIII trigon, Merkur i Pluton u VIII
konjunkcija, Merkur i Mars sekstil, Merkur,
predstavnik III konjunkcija Sunce, vladar
VIII.
U prethodnom primeru je Jupiter podržavao IX polje putem dispozicije, a ovde
direktno u trigonu sa stelijumom u Lavu.
Vladar III Jupiter u trigonu je sa vladarem VIII, Mars i Merkur su u sekstilu, a
predstavnici serije III i VIII.
Katina putovanja u onostrano mogla su
se odvijati jednostavnije i bez posledica koje
je trpeo njen suprug pred kraj života.
Kod Kat je vladar III, Jupiter retrogradan, što je ista situacija kao kod njenog
supruga, koji ima retrogradnog Merkura.
21° je pad Neptuna, na ovom mestu je
Merkur, vladar IX. „Zbog gubitka vere nosi
čovekov pad, ali ako je Sunčev dispozitor
dobro postavljen, natus će ponovo pronaći sebe.“ Sunce je u Katinom horoskopu u
svom sedištu i nema dispozitora. A sebe pronalazi kroz ličnu veru, trigon sa Jupiterom u
Strelcu u dvanaestoj kući.
10
Šamanizam
Tanja Joksimović
Walk-in (Biće) from Sirius
19. jun 1948.
Rođen je 2.00 h, Montreal, Kanada
Biografija
u svojoj kući, u III polju. Merkur koji ima
snažan potencijal da razmeni informacije, da
kontaktira sa drugim sferama, u aspektu sa
Neptunom, retrogradni Merkur ukazuje na
nešto što nije uobičajeno, kako je jak, ali neharmoničan, ukazuje na unutrašnji svet osobe koji spolja nije mogao biti shvaćen. Osoba
ima mogućnost da kontaktira druge svetove
sa Merkur–Neptunom, ali da li su ti svetovi
realni ili samo plod njene imaginacije, ostaje otvoreno pitanje. Ono što je realno za ovu
osobu – za nekog drugog može biti obmana.
Natus je bio svetski putnik, govorio je
četiri jezika. Navodno je biće sa Sirijusa preuzelo njegovo telo. Definiše se kao iscelitelj
i šaman.
Natus je ascendentalni Ovan sa Suncem
u Blizancima i stelijumom planeta u III polju, polju komunikacije i kontakata. Može se
reći da ova osoba ima potrebu da razmenjuje
ideje. Da ima potrebu za promenama, da se
kreće bilo fizički bilo intelektualno.
Mora postojati sposobnost opažanja
i prenošenja. Kako razmatramo Merkura,
koji je važan u šamanizmu, vidimo da je on
U polju religije je Jupiter snažno postavljen te osoba istinski veruje, ali je u opoziciji sa Uranom u III te dolazi u sukob sa
11
Šamanizam
Tanja Joksimović
postojećim religioznim shvatanjem. Ovde se
teži promenama, jer sa Uranom u III polju
može imati crtu genijalnosti, ali na ivici svoje suprotnosti.
Merkur u III polju je retrogradan.
Isto kao u prethodna dva primera, neuobičajen način razmišljanja i ezoterična istraživanja.
Merkur je u Raku, a dispozira Marsa.
Može se iznova uočiti kombinacija Merkur–
Mars.
Interesantno je da IV polje (početak i
kraj svega) počinje na 12,42 Raka. 13° Raka
se vezuje za Sirijus, a njega je, navodno,
preuzelo biće sa Sirijusa.
Kao i povezanost VIII i III polja preko
opozicije vladara VIII u IX sa planetama u
III polju.
Florencio Carvalho
14. april 1932.
Rođen je u 4.30 h, Juzaeiro do Norte, Brazil
12
Šamanizam
Tanja Joksimović
Biografija
Zanimljivo je da je čaj pod vladavinom
Merkura i u kvadratu je sa Plutonom, vladarem VIII, kao i u konjunkciji sa Marsom,
vladarem VIII, te on čaj koristi da bi promenio stanje svesti. Merkur „budno“ stanje
konjunkcija Sunce, svesti u kvadratu sa Plutonom i konjunkciji sa Marsom ukazuju na
istraživanje (Pluton, Mars) vezano za stanja
svesti. I mogućnosti prolaska u neke druge
sfere putem izmenjenog stanja svesti.
Florencio je brazilski mistik i šaman,
njegovi poklonici u to vreme su umetnici i
pop zvezde. Sa njima ulazi u izmenjena stanja svesti putem vođenih rituala u okviru kojih dobijaju niz mističnih iskustava. Dolazak
do ovakvih iskustava „pomognut“ je konzumiranjem čajeva koji izazivaju psihodelično
stanje uma. Definiše se kao duhovni guru i
vođa šamanskih rituala.
Vidimo ascendentalnog Ovna sa Marsom i Merkurom (predstavnici serije III i
VIII) na Ascendentu, retrogradnog Merkura kao u prethodna tri slučaja.
Merkur, vladar III u kvadratu sa Plutonom, vladarem VIII. Vladar VIII, Mars, konjunkcija vladar III, Merkur.
Iznova uočavamo povezanost serije III
i VIII, kao i Merkura i Marsa kao signifikatora za seriju III i VIII.
Jupiter, vladar IX i XII polja, polja religije i vere natusa, nalazi se u Lavu (ceremonije, rituali) u trigonu sa planetama u Ovnu
na Ascendentu. Putem vere i religije nalazi
put za duhovnu evoluciju.
13
Šamanizam
Tanja Joksimović
Didi Hover
22. oktobar 1955.
Rođen je u 14.30 h, Cologne, Nemačka
Biografija
Šamani veruju da veliki broj bolesti
potiče od zarobljene životne snage. Njeno
pronalaženje, isceljenje i oslobađanje budi
našu sposobnost da stvaramo, postižemo
ciljeve, rastemo i razvijamo se. Nakon što
iscelimo sebe, ponizno prihvatajući da prvo
moramo izlečiti vlastite rane, životnu snagu
možemo koristiti i u isceliteljskom radu sa
drugima, kada želimo da im pomognemo.
Huber je profesionalni psiholog i astrolog. Bio je učenik Huber škole za ezoterična
istraživanja, kao i aktivan član i direktor Instituta za proučavanje istočne religije.
Zalagao se za sintezu meditacije, religije (joga, zen, šamanizam), astrologije, psihologije, psihoterapije.
Natus je ascendentalna Vodolija sa Kironom na Ascendentu, što i ukazuje na interesovanje za lečenje, kao i isceljivanje
alternativnim metodama poput šamanskih
metoda.
Iznova možemo uočiti konjunkciju
Marsa i Merkura u VIII polju, Merkur vladar VIII u VIII, u konjunkciji sa predstavnikom serije VIII, Marsom. Vladar III je Vene-
14
Šamanizam
Tanja Joksimović
ra u znaku Škorpiona, znaku koji predstavlja
VIII kuću.
Venera je vladar IX polja na 11° Škorpiona, što je stepen na kome se nalazi fiksna zvezda Akruks, kao i stepen egzaltacije
Urana. Otuda je dobra za istraživače i astrologe i vezana je za okultne oblasti. Najveća
moć stiče se posedovanjem znanja iz oblasti
osme kuće.
Vidimo da Venera u ovom primeru dispozicijom ide upravo u VIII polje.
***
Iz datih primera najmarkantnija je veza Merkura sa Marsom,
kao i veza III i VIII polja, predstavnika serije III i VIII bilo kroz poziciju ili dispoziciju,
kao i njihovih vladara.
Zbog ovoga se nameće zaključak da je Merkurova uloga u ovom sistemu veoma značajna,
što se i odslikava u natalnim kartama onih koji su inicirani u šamanizam.
Literatura:
1. „365 molitvi za porodicu“
2. „Religija i okultizam“, lekcija broj 31 za prvu godinu
astroloških studija na Institutu „Johannes Kepler“
3. Wikipedia
4. „Šamanizam“, Mirča Elijade
5. „Šamanizam“, Ratomir Vučković
15
Download

- KeplerUnited.org