EC
ec1
eca2
eca3
eca4
eca5
Po Vašem mišljenju, kako se finansijska situacija u vašem 1.
domaćinstvu promenila u proteklih 12 meseci? Da li biste rekli 2.
da se finansijska situacija...
3.
4.
5.
Mnogo poboljšala
Malo poboljšala
Ostala ista
Malo pogoršala
Mnogo pogoršala
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca2
Mnogo poboljšala
Malo poboljšala
Ostala ista
Malo pogoršala
Mnogo pogoršala
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca3
Po Vašem mišljenju, kako se opšta ekonomska situacija u 1.
zemlji promenila u proteklih 12 meseci? Da li biste rekli da se 2.
opšta ekonomska situacija u zemlji...
3.
4.
5.
Mnogo poboljšala
Malo poboljšala
Ostala ista
Malo pogoršala
Mnogo pogoršala
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca4
Kakve promene opšte ekonomske situacije u zemlji očekujete 1.
u narednih 12 meseci? Da li biste rekli da će se opšta 2.
ekonomska situacija u zemlji...
3.
4.
5.
Mnogo poboljšala
Malo poboljšala
Ostala ista
Malo pogoršala
Mnogo pogoršala
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca5
Mnogo porasle
Umereno porasle
Malo porasle
eca5
a
4.
Ostale iste
eca6
5.
Pale su
eca5
b
¿
eca6
Kakve promene finansijske situacije u Vašem domaćinstvu 1.
očekujete u narednih 12 meseci? Da li biste rekli da će se 2.
finansijska situacija...
3.
4.
5.
Po Vašem mišljenju, kako su se potrošačke cene menjale u 1.
proteklih 12 meseci? Da li su potrošače cene ...
2.
3.
(Ne zna (ne čitati))
eca5
a
Za koliko procenata biste rekli da su potrošačke cene porasle
u proteklih 12 meseci?
__________ %
eca5
b
Za koliko procenata biste rekli da su potrošačke cene pale u
proteklih 12 meseci?
__________ %
eca6
U poređenju sa proteklih 12 meseci, kakve promene 1.
potrošačkih cena očekujete u narednih 12 meseci? Da li biste 2.
rekli da će potrošačke cene …
3.
eca6
eca6
Brže rasti
Rasti istom brzinom
Rasti manjom brzinom
eca6
a
4.
Ostati otprilike iste
eca7
5.
Padati
eca6
b
¿
eca7
(Ne zna (ne čitati))
eca6
a
Za koliko procenata biste rekli da će potrošačke cene rasti u
narednih 12 meseci?
__________ %
eca6
b
Za koliko procenata biste rekli da će potrošačke cene pasti u
narednih 12 meseci?
__________ %
eca7
eca7
eca7
eca8
Kakve promene broja nezaposlenih u zemlji očekujete u 1.
narednih 12 meseci? Da li mislite da će se broj nezaposlenih... 2.
3.
4.
5.
U svetlu opšte ekonomske situacije, da li smatrate da je sada 1.
pravi trenutak za velike kupovine, na primer nameštaja, 2.
tehnike itd?
3.
Mnogo povećati
Malo povećati
Ostati isti
Malo smanjiti
Mnogo smanjiti
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca8
Da, sada je pravi trenutak
Ovaj trenutak nije ni pravi ni pogrešan
Ne, sada nije pravi trenutak
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca9
eca9
eca1
0
eca1
1
eca1
2
eca1
3
eca1
4
eca1
5
U poređenju sa proteklih 12 meseci, da li očekujete da
potrošite više ili manje novca na velike kupovine (nameštaj,
tehnika itd.) u narednih 12 meseci? Da li mislite da ćete
potrošiti …
1.
2.
3.
4.
5.
Mnogo više
Malo više
Otprilike isto
Malo manje
Mnogo manje
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca1
0
U svetlu opšte ekonomske situacije, da li smatrate da je 1.
sada...?
2.
3.
4.
Veoma dobar trenutak za štednju
Prilično dobar trenutak za štednju
Loš trenutak za štednju
Veoma loš trenutak za štednju
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca1
1
U narednih 12 meseci, koliko je verovatno da ćete uštedeti 1.
neki novac?
2.
3.
4.
Veoma je verovatno
Prilično je verovatno
Nije verovatno
Nije nimalo verovatno
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca1
2
Koja od navedenih tvrdnji najbolje opisuje trenutnu 1.
finansijsku situaciju u vašem domaćinstvu?
2.
3.
4.
5.
Mnogo štedimo
Malo štedimo
Jedva sastavljamo kraj sa krajem sa našim prihodima
Moramo da koristimo našu ušteđevinu
Upadamo u dugove
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca1
3
Koliko je verovatno da ćete kupiti automobil u narednih 12 1.
meseci?
2.
3.
4.
Veoma verovatno
Prilično verovatno
Nije verovatno
Nije nimalo verovatno
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca1
4
Da li planirate da kupite ili sagradite stambeni prostor u 1.
narednih 12 meseci (da tu živite Vi, za člana porodice, 2.
vikendicu, za iznajmljivanje itd.)?
3.
4.
Da, sigurno
Moguće je
Verovatno ne
Ne
¿
(Ne zna (ne čitati))
eca1
5
Koliko je verovatno da ćete potrošiti veliku sumu novca na 1.
poboljšanje ili renoviranje stambenog prostora u narednih 12 2.
meseci?
3.
4.
Veoma verovatno
Prilično verovatno
Nije verovatno
Nije nimalo verovatno
¿
(Ne zna (ne čitati))
dem
4
2
Download

ec1 Po Vašem mišljenju, kako se finansijska situacija u vašem