Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne vizure | Knjige koje volite i cenite
12/05/2013 11:28
Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne
vizure
Objavljeno 24. april 2013. od strane Valentina Bulatovi!
Like
57
0
Tweet
2
Share
StumbleUpon
Drago mi je !to vidim da je Psihologija zla prevedena na srpski.
Tako!e sam zahvalan za priliku da napi!em predgovor ovom
prevodu. I!"ezavanje empatije mo"e se desiti bilo gde, i doga!aji
koji su se desili u Bosni izme!u 1992. i 1995. godine najjasniji su
podsetnik kako je empatija krhka i kako se, u odre!enim socijalnim i
politi"kim uslovima, mo"e ugasiti. Nisam istori"ar, pa njima
ostavljam da odrede verodostojnost slede#e informacije (prvi izvor je
vebsajt Human Rights Watch): „Dva koncentraciona logora,
Omarska i Keraterm, bila su mesta gde su izvr!avana ubistva,
mu"enja i surova ispitivanja. Tre#i, Trnopolje, imao je drugu svrhu,
slu"io je kao oblast za masovnu deportaciju uglavnom "ena, dece i
staraca, a tamo su se tako!e odvijala i ubistva i silovanja. #etvrti,
Manja"u, bosanski Srbi zvali su ‘logor ratnih zarobljenika’, iako su
ve#inu, ako ne i sve zato"enike, "inili civili… Komisija eksperata
ustanovila je da je sistematsko uni!tavanje Bo!nja"ke zajednice u
oblasti Prijedora odgovaralo definiciji genocida.“
Moj drugi izvor preuzet je s vebsajta Vikipedija: „Rezultat
masakra u Srebrenici, koji se odigrao jula 1995. godine, bilo je ubistvo vi!e od 8000 Bo!njaka (bosanskih
Muslimana), uglavnom mu!karaca i mladi#a, koje su po"inile jedinice Vojske Republike Srpske (VRS). Generalni
sekretar Ujedinjenih Nacija opisao je masovno ubistvo kao najgori zlo"in na evropskom tlu nakon Drugog
svetskog rata. $albeno ve#e Me!unarodnog krivi"nog suda za biv!u Jugoslaviju (MKSJ) donelo je presudu 2004.
godine da je masakr predstavljao genocid. Zaklju"eno je da prisilno raseljavanje izme!u 25000 i 30000 bo!nja"kih
"ena, dece i starih, pra#eno masakrom, predstavlja dokaz koji potvr!uje da su "lanovi glavnog !taba VRS-a imali
nameru da izvr!e genocid. Me!unarodni sud pravde (MSP) slo"io se februara 2007. godine s presudom MKSJa.“
Ova knjiga nastoji da razume pod kojim uslovima prose"ni ljudi mogu da izgube empati"nost. Rat
predstavlja skup uslova koji je takav da smo spremni da branimo sopstvenu grupu i demonizujemo drugu. U
takvom stanju uma, mo"emo dehumanizovati pripadnike druge grupe, smatraju#i da oni nemaju prava, ose#anja,
posmatraju#i ih kao obi"ne objekte. Rat sadr"i mnoge socijalne faktore (konformizam, pokornost autoritetu,
propagandu i ekstremna ideolo!ka uverenja) koji mogu dovesti do i!"ezavanja empatije, ali tako!e postoji
mno!tvo biolo!kih faktora koji mogu u"initi da se krug empatije u mozgu ugasi ili da se ne razvije na uobi"ajen
na"in. Naravno, biolo!ki i socijalni faktori su u interakciji. Empatija je jedan od najvrednijih ljudskih resursa: bez nje
http://blog.clio.rs/2013/04/sajmon-baron-koen-povodom-srpskog-izdanja-psihologije-zla/#more-107
Page 1 of 5
Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne vizure | Knjige koje volite i cenite
12/05/2013 11:28
postajemo spremni da se me!usobno povre!ujemo, ali uz nju smo u stanju da tra"imo pomirenje, "ak i nakon
najgorih zlo"ina. Uz empatiju postoji !ansa da #e uverenje agresora da je 100% u pravu ustupiti mesto izvinjenju
za nasilne postupke; da #e se bol "rtve smanjiti zahvaljuju#i ose#anju da ju je neko "uo; i da #e obe strane do#i
do !ire slike i videti da postoji vi!e perspektiva, a ne samo njihova.
Sajmon Baron Koen, Kembrid", 2012.
Ovaj unos je objavljen pod Imago od strane korisnika Valentina Bulatovi!. Zabele"ite stalnu vezu
[http://blog.clio.rs/2013/04/sajmon-baron-koen-povodom-srpskog-izdanja-psihologije-zla/] .
5 MI!LJENJA NA „SAJMON BARON KOEN – O SUROVOSTI IZ ZAPADNE VIZURE“
Spajalica
4. maj 2013. u 21:56 re"e:
Ovaj predgovor mi ne uliva nadu da #u u knjizi na#i neka revolucionarna
zapa"anja. Preporu"ujem umesto ovoga predgovor za ameri"ko izdanje
knjige Au!vic na sudu koji je napisala Hana Arent (objavljeno na sajtu
Pe!"anika).
Goran Dugand"ija
4. maj 2013. u 22:27 re"e:
Po!tovani g. Bulatovi#u,
slu"ajno sam nai!ao na vest o knjizi i pro"itao predgovor g. koena
Srpskom izdanju.
Upravo se zbog te "injenice, svestan da nemam dovoljan uvid u
celokupni stav izre"en u ovom delu, unapred ogra!ujem od bilo kakvog
komentara na isto.
Ono !to sam o"ekivao u predgovoru, a nisam uo"io , jeste da ne vidim
psiholo!ku anatomiju masovnih zlo"ina uop!te, a u konkretnom slu"aju
na prostoru BiH . Koliko vidim autor se opravdano poziva na
faktografske podatke iz zvani"nih izvora. Me!utim, masovni zlo"ini u
takvom obimu nisu posledica stanja svesti pojedinca, niti grupe
pojedinaca. Dakle, njihov uzrok je mnogo kompleksniji i dublji. Sasvim bi
bilo pogre!no tra"iti inicijalne uzroke, recimo za Srebrenicu, u tom
samom, nesumnjivo gnusnom "inu.
To zna"i da bi bilo neophodno u takvoj psiholo!koj analizi oti#i u vreme i
okolnosti koje se"u preko Drugog svetskog rata, do Prvog svetskog
http://blog.clio.rs/2013/04/sajmon-baron-koen-povodom-srpskog-izdanja-psihologije-zla/#more-107
Page 2 of 5
Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne vizure | Knjige koje volite i cenite
12/05/2013 11:28
rata, tzv. Velikog rata i tu potra"iti psiholo!ke okida"e ove nesre#e
devedesetih u BiH, gde je ovog puta Muslimansko stanovni!tvo najvi!e
stradalo, za razliku od navedenih ranijih sukoba.
Neposredno pred zlo"in u Srebrenici dogodio se pokolj civilnog
Srpskog stanovni!tva u reonu Drine, (Bratunac) kada je pobijeno oko
3000 "ena i dece. Taj je zlo"in u senci „ve#eg“ zlo"ina u Srebrenici i
medijski se zata!kava, ali je nesumnjivo generisao, pa mo"da i inicirao
zlo"in u Srebrenici, kao (neopravdani) "in osvete . Ovde naravno trebam
napomenuti da nema „velikog“ i „malog“ zlo"ina. Zlo"in ili jeste ili nije
postojao.
Same kulturolo!ke, verske i druge razli"itosti naroda sa tog prostora, a
onda i istorijsko pam#enje i netolerantnost kao mentalna crta, su u
doga!ajima iz tih svetskih ratova nesumnjivo akumulirali zlo u "oveku i
ose#aj „potrebe“ kolektivnog revan!izma nesumnjivo prisutnog kod sve
tri nacije u manjoj ili ve#oj meri, a u zavisnosti od trenunih politi"kih
okolnosti i propagande.
Zato je nemogu#e , bar u slu"aju zlo"ina u BiH govoriti o psihologiji zla,
a da se ne uzme ceo istorijski kontekst u kome je to „kolektivno zlo“
nastajalo. Ovo pogotovo !to to zlo nije bilo nikad obelodanjeno i
po"inioci ka"njeni, jer je komunisti"ka politika za vreme SFRJ
podrazumevala; zatrpavanje jama i pe#ina po BiH u koje su bacani
Srpska deca i "ene i obespravljenost tih "rtava da budu sahranjene kao
ljudi, pravoslavni Hri!#ani. Ovde se sa aspekta psihologije mo"da mo"e
govoriti i o kolektivnoj traumi Srpske populacije u BiH, koja je za vreme
Drugog sv. rata podnela ubedljivo najve#e "rtve i bila predmet
o"iglednog genocida, a nikada priznatog i sankcionisanog. Naravno, da
takva trauma nikako ne sme i ne mo"e biti izgovor za bilo koji zlo"in, ali
treba u ovakvom jednom nau"nom delu biti uzeta u najozbiljniju analizu i
njenu vezu sa potonjim doga!ajima.
Odlu"io sam se obratiti ovim e-mailom, jer smatram da svako ko je
u"inio nesre#u bilo kom detetu ili njegovim roditeljima, i civilima u op!te,
bez obzira kom se bogu molio, mora biti ka"njeni po zakonima
civilizovanog dru!tva.
Na "alost, politika je ta koja je vodila u ratove i ta koja spre"ava
zadovoljenje ljudske potrebe za pravdom i primenom prava, jer bi je to
u"inilo drugorazrednom kategorijom, a njen glavni instrument; VOJNU
SILU u"inio inferiornim u odnosu na snagu PRAVA.
Sa po!tovanjem,
http://blog.clio.rs/2013/04/sajmon-baron-koen-povodom-srpskog-izdanja-psihologije-zla/#more-107
Page 3 of 5
Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne vizure | Knjige koje volite i cenite
12/05/2013 11:28
Goran Dugand"ija
Beograd, 04.05.2013.godine
Sima
5. maj 2013. u 01:40 re"e:
Ni mi nismo zeleli da se bilo sta od toga desi. Medjutim bili smo
preslabi, nismo raspolagali ogromnom vojnom silom, niti kapitalom koji
je osnova funkcionisanja modernog sveta, i zapadnog drustva. Ljudi u
Jugoslaviji su verovali u neke druge vrednosti. Nije se morali imati za
deset pari patika, ali se komsija postovao i voleo.
Nismo se uklapali u vas stil zivota i zato smo unisteni.
Konformizam, pokornost autoritetu, propaganda i ekstremna ideolo!ka
uverenja odraz su vaseg zapadnog sistema. Vasa propaganda je
pokrenula seme mrznje. Da nije bilo spoljne podrske ekstremistima,
nista se od ovoga ne bi ni desilo. Vasa ekstremna ideoloska uverenja
imaju razlicite oblike, ali su vezana konformizmom.
Zato nemojte gledati na juzne Slovene kao na odvojenu grupu ludaka i
manijaka. Mi smo upravo isto ludi kao sto ste i vi. Ako je ekperiment bio
da to dokazete, da, uspeli ste. Sada smo jedna velika srecna porodica,
zar to nije predivno?
Slobodan Nikoli!
5. maj 2013. u 09:11 re"e:
Veoma slab i neinformativan tekst o samoj knjizi. Izvori kao !to je
wikipedia su nedovoljno pouzdani da bi se na njih pozivalo. Ovako
deluje kao (zlo)namerno zabadanje prsta u oko. Nadam se da je u
samoj
knjizi pristup mnogo profesionalniji, mada empatija nije neko otkrovenje
i o njoj se pisalo mnogo poslednjih godina.
Rage
http://blog.clio.rs/2013/04/sajmon-baron-koen-povodom-srpskog-izdanja-psihologije-zla/#more-107
Page 4 of 5
Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne vizure | Knjige koje volite i cenite
12/05/2013 11:28
5. maj 2013. u 16:24 re"e:
„Nismo "eleli da se upu!tamo u ocenjivanje autorovog suda o zlo"inima
na prostoru nekada!nje Jugoslavije, zbog "ega smo odlu"ili da knjigu
objavimo bez predgovora. Ipak, smatramo da javnost u Srbiji treba da
bude upoznata sa stavovima ove vrste”, navode iz izdava"ke ku#e Klio.
Po!tovani,
slu!aju#i emisiju na Radio Beogradu 2, u kojoj je bilo re"i o ovoj knjizi i
radu Sajmona Baron-Koena, po"eleo sam da je pro"itam i potom se
sam se pretplatio, kako mi ne bi promakla…
Danas, nakon vi!e od pola godine, "itam o tome koju ste dilemu imali i
kako ste je razre!ili. Po meni, nedopustivo licemerno: ne objaviti autorov
predgovor srpskom izdanju, pravdaju#i se time da ne "elite da
ocenjujete autorov sud o zlo"inima na prostoru nekada!nje Jugoslavije,
a potom, naknadno, obavestavate javnost o tome i tekst predgovora
objavljujete na va!em sajtu.
Samo #u vas jedno pitati: ko je pro"itao i "ita „va!e“ knjige – javnost (?)
ili zainteresovani "itaoci, raznih profila (na"alost izdvojena grupa)?
Svojim postupkom odali ste po"ast javnosti i unizili ste "itaoce, koji su
(#e), iz sebi znanih razloga, "itali ("ita#e) knjigu. Sami zaklju"ite !ta ste
time "eleli da postignete…
http://blog.clio.rs/2013/04/sajmon-baron-koen-povodom-srpskog-izdanja-psihologije-zla/#more-107
Page 5 of 5
Download

Sajmon Baron Koen – O surovosti iz zapadne vizure | Knjige koje