zadłużenie samorządów
Ranking zadłużenia samorządów 2014 r.
Fot. UM Elbląg
ranking
zadłużenie samorządów
W Polsce nie ma przepisów pozwalających samorządom
bankrutować. Ta pustka prawna powoduje, że jedynymi
poszkodowanymi w wyniku zaciągania nadmiernych
kredytów są społeczności lokalne i władze samorządowe.
Wdrażane programy naprawcze mogą ograniczyć
poziom usług lokalnych. Może nawet dojść do odwołania
organów JST i powołania komisarza. A przecież winę
ponoszą dwie strony – pożyczkobiorca, ale i bank,
który bez należytej rozwagi dawał pieniądze. Z powodu
braku stosownych przepisów narażamy banki na coś,
co w literaturze ekonomicznej określa się mianem
„moral hazard”, a więc pokusę wciskania kredytów
klientom będącym w kiepskiej kondycji finansowej.
Bo przecież samorząd zbankrutować nie może…
Autorzy: Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska
w pułapce
łatwych
kredytów
2
www.wspolnota.org.pl
ranking
Rys. 1. Dług samorządowy (w mln złotych, ceny stałe z 2014 r.)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
19
95
19
98
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
P
o trzech latach stagnacji zadłużenie samorządów w 2014 roku ponownie wzrosło, przekraczając już
70 mld zł (por. rys. 1.). Można to wiązać z pierwszym od kilku lat wzrostem
poziomu inwestycji samorządowych,
o którym pisaliśmy przy okazji innego rankingu „Wspólnoty”. W ostatnim roku dług rósł najszybciej w samorządach wojewódzkich (o prawie
10 proc.) i miastach na prawach powiatów (5 proc.), natomiast najwolniej w powiatach, gdzie niemal się
nie zmienił (wzrost ledwie o 1 proc.).
Tendencja do wzrostu udziału województw, a spadku udziału powiatów
w ogólnym zadłużeniu samorządów
utrzymuje się zresztą od kilku lat.
2014 rok był o tyle wyjątkowy z punktu widzenia analizowanego tutaj kryterium, że był pierwszym, w którym
obowiązywały indywidualne limity
zadłużenia, przyjęte kilka lat wcześniej w ustawie o finansach publicznych. Oczywiście, o planowanej zmianie wiedziano od dawna, a przy okazji naszych rankingów prezentowaliśmy analizy wskazujące, jak zmiana
przepisów wpłynie na zdolność kredytową samorządów. Ale co innego zastanawiać się nad tym, co się wydarzy
w przyszłości, a co innego funkcjonować już w ramach nowych regulacji.
Warto przypomnieć, że wprowadzona zmiana była na początku wspierana przez znaczną część samorządów, zwłaszcza duże miasta skupione
w Unii Metropolii Polskich. Nie chodzi mi tutaj o niektóre szczegółowe zapisy, od początku krytykowane przez
skarbników, ale o kierunek zmian.
Uważano, że obowiązujące wcześniej
sztywne limity (łączny dług – 60 proc.
rocznych dochodów, przypadająca na
dany rok spłata – 15 proc. rocznych
dochodów) są słabo powiązane z faktyczną zdolnością kredytową. Dla jednych samorządów nawet taki dopuszczalny przez prawo dług mógł się okazać trudnym do udźwignięcia ciężarem, inne zaś bez trudu mogłyby pozwolić sobie na wyższe kredyty i przyspieszyć swoje programy rozwojowe.
Faktycznie, na samym początku liczba samorządów, których zdolność kredytowa liczona w oparciu o nowy indywidualny wskaźnik (odwołujący się
do nadwyżki operacyjnej w ostatnich
trzech latach) rosła, była znaczna. Dopiero w kolejnych latach sytuacja drastycznie się zmieniła – na gorsze, co
Województwa
Powiaty
Miasta na prawach powiatu
Gminy
można było wiązać zarówno ze spowolnieniem gospodarczym (i mniejszymi wpływami z wielu podatków),
jak i innymi czynnikami. W efekcie obecnie liczba samorządów, którym nowe regulacje zwiększają zdolność kredytową, jest minimalna. Najgorzej pod tym względem było w roku 2012 (mam na myśli wskaźniki liczone w oparciu o nadwyżkę operacyjną w latach 2010–2012). Potem sytuacja zaczęła się poprawiać, ale bardzo powoli, nie zbliżając się nawet do
optymistycznych wartości wyliczanych
w roku 2008.
Dlaczego wskaźnik tak mocno pogorszył się w ciągu zaledwie kilku lat? To
temat na odrębną dyskusję. Ale nie
jest to wina samego wskaźnika, będącego raczej termometrem pokazującym symptomy choroby (niezadowalający stan finansów samorządowych),
a nie wirusem czy bakterią.
Syntetyczne podsumowanie wpływu
zmiany ustawy o finansach publicznych, zwłaszcza sławnego art. 243, na
zdolność kredytową pokazujemy na
rys. 2. i 3 na str. 52. W największym
skrócie – kolorem niebieskim oznaczyliśmy te samorządy, których zdolność
kredytowa po wprowadzeniu art. 243
wzrasta w porównaniu z regulacjami
obowiązującymi wcześniej (im ciemniejszy kolor niebieski, tym większa
poprawa). Zaś czerwonym te, w któ-
rych możliwości zaciągania kredytów
czy emisji obligacji pogarszają się.
W momencie, kiedy ustawa była przygotowywana i uchwalana (najnowsze
pełne dane o finansach dotyczyły wtedy 2008 roku), sytuacja nie wyglądała wcale źle. Potem nastąpiło znaczne pogorszenie, trwające – jak już
wspominaliśmy – do 2012 roku. Lata
2013–2014 przyniosły minimalną poprawę w samorządach gminnych.
Rok temu napisałem, że „można mieć
uzasadnioną nadzieję, że kolejne lata
przyniosą kontynuację tego trendu”.
Teraz nie jestem już tego tak pewien.
Powodem jest nie tylko niepewność
tempa przyszłego wzrostu gospodarczego – a od niego w znacznym stopniu zależą wpływy do budżetów samorządowych – ale także inflacja wprowadzanych i zapowiadanych przepisów usztywniających, a czasem wprost
podnoszących poziom niezbędnych
wydatków bieżących samorządów na
wiele zadań.
Do tej pory mówiliśmy o długu budżetów samorządowych. Od dawna
uważam, że na finanse (także długi) samorządów trzeba patrzeć całościowo, uwzględniając sytuację finansową innych podmiotów komunalnych, przede wszystkim spółek wykonujących zadania lokalne. Dlatego
od ponad 10 lat staramy się z redakcją „Wspólnoty” zbierać dane odno3
ranking
zadłużenie samorządów
Ranking – metoda i wyniki
W tegorocznym rankingu zadłużenia
podajemy dwa wskaźniki:
1. zadłużenie na koniec roku 2014
wyrażone jako procent łącznych
dochodów budżetowych – wskaźnik ten nawiązuje do limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych w jej starym brzmieniu;
2. przeciętna wielkość nadwyżki ope4
www.wspolnota.org.pl
2008
2010
2012
2014
2008
2010
2012
2014
2008
2010
2012
2014
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2008
2010
2012
2014
Rys. 2. Wpływ nowej ustawy o finansach publicznych na zdolność
kredytową województw, powiatów i miast na prawach powiatów
województwa
powiaty
miasta
wojewódzkie
miasta
na prawach
powiatu
zmniejszenie zdolności kredytowej o >2 pkt. proc.
zmniejszenie zdolności kredytowej o <2 pkt. proc.
zwiększenie zdolności kredytowej o <2 pkt. proc.
zwiększenie zdolności kredytowej o >2 pkt. proc.
miasta powiatowe
miasta małe
2014
2012
2010
2008
2014
2012
2010
2008
2014
2012
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2010
Rys. 3. Wpływ nowej ustawy o finansach publicznych
na zdolność kredytową gmin
2008
szące się do zobowiązań zaciąganych
przez spółki komunalne. Polegamy tu
na informacjach przesyłanych nam
przez skarbników JST w dobrowolnie
wypełnianej ankiecie. Ponieważ skala działalności spółek jest najwyższa
w dużych miastach, ankiety kierowaliśmy przede wszystkim do miast na
prawach powiatu. Od dwóch lat objęliśmy nimi także miasta powiatowe.
Znaczenie zobowiązań spółek w ogóle
zobowiązań miast na prawach powiatu w ostatnich latach pokazuje rys. 4.
Szczytowy okres aktywności kredytowej spółek to lata 2006 i 2007 (odpowiednio 41 i 31 proc. ogółu nowych zobowiązań zaciągniętych wtedy przez duże miasta). Potem nastąpił
ostry spadek – w latach 2010–2011
spółki pożyczały jakieś dziewięć razy
mniej niż budżety miejskie. Ostatnie
lata to znów wzrost znaczenia długu
spółek – w roku 2013 ich nowe zobowiązania stanowiły 16 proc. całości
nowego zadłużenia.
Szczególnie dynamiczna zmiana nastąpiła w roku 2014, kiedy to udział spółek w nowym długu powiatów grodzkich wzrósł do 26 proc. Zmiana ta
wynikała przed wszystkim z dynamiki zmian długu spółek największych
miast (wojewódzkich). Wielkość zaciąganych przez nie zobowiązań wzrosła ponaddwukrotnie – z 679 mln zł
w roku 2013 do ponad 1,5 miliarda
w 2014. W miastach wojewódzkich
udział spółek w generowaniu nowego
długu miejskiego sięgnął w 2014 roku niemal 33 proc. Podobnej zmiany
nie obserwowaliśmy wśród pozostałych miast na prawach powiatu, gdzie
udział ten nie przekraczał 12 proc.
W miastach powiatowych udział ten
jest mniejszy – w 2013 roku nowe
zobowiązania spółek to nieco ponad
13 proc. całości nowego zadłużenia.
Ale udział ten rośnie, w roku 2014 było to już ponad 16 proc. wszystkich
nowo zaciąganych zobowiązań dłużnych w tej grupie miast.
gminy wiejskie
zmniejszenie zdolności kredytowej o >2 pkt. proc.
zmniejszenie zdolności kredytowej o <2 pkt. proc.
zwiększenie zdolności kredytowej o <2 pkt. proc.
zwiększenie zdolności kredytowej o >2 pkt. proc.
ranking
racyjnej (liczonej tak, jak przewiduje definicja w ustawie o finansach
publicznych – mimo że do samej
definicji są zastrzeżenia) w latach
2012–2014, wyrażona jako procent
łącznych dochodów budżetowych
– ten wskaźnik nawiązuje bezpośrednio do art. 243 nowej ustawy
o finansach publicznych; w jednostkach, w których wskaźnik przekracza 15 proc. nowe brzmienie ustawy podniosło limit zdolności kredytowej samorządu.
O ile w pierwszym wskaźniku wyższa
wartość oznacza wyższy poziom zadłużenia, to w drugim wyższa pozycja
to większa zdolność kredytowa samorządu.
Trzeba jeszcze dodać, że w naszych
wyliczeniach uwzględniamy całość
długu, podczas gdy ustawa dopuszcza
różne wyłączenia – związane przede
wszystkim ze współfinansowaniem
projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uważamy jednak, że ekonomiczna istota zadłużenia jest jednakowa, bez względu na jego cel.
Skoro w roku 2014 obowiązywały
już nowe ograniczenia, wynikające
z art. 243 ustawy o finansach publicznych, to nieco mniejszą wagę przywiązywano już do starego, 60-procentowego limitu łącznego poziomu zadłużenia. Może to właśnie przyczyniło się
do tego, że liczba samorządów, w których wskaźnik 60 proc. został przekroczony, była wyższa niż kiedykolwiek
wcześniej (por. tabela 1.). W 2014 takich jednostek było 107. Najwięcej
– gmin wiejskich (50) i gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich (40). Ale
w stosunku do ogółu jednostek w danej grupie „stężenie” przekroczenia limitu 60 proc. było najwyższe w miastach na prawach powiatu – 60-procentowy poziom długu przekroczyło
więcej niż co siódme duże miasto.
Tabela 2. pokazuje przeciętne wartości obu stosowanych przez nas wskaźników dla poszczególnych grup jednostek samorządowych. Od razu widać,
że wyniki nie pokrywają się. Najmniej
zadłużone są powiaty, ale też mają najniższą nadwyżkę operacyjną, a zatem
ich zdolność do spłaty długu jest najmniejsza.
Wbrew powtarzanym często tezom,
najlepszą sytuację finansową mają
gminy wiejskie. Ich poziom zadłużenia jest stosunkowo niski (tylko nie-
Rys. 4. Dług zaciągany przez miasta na prawach powiatu
(ceny bieżące, mln zł)
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
kredyty i obligacje spółek komunalnych
obligacje miejskie
kredyty i pożyczki budżetu
Uwaga: dane za rok 2014 nie pozwalają na jednoznaczne oddzielenie długu zaciągniętego jako kredyty i pożyczki od długu wynikającego z emisji nowych obligacji – obie te kategorie przedstawione są na rysunku łącznie.
Tabela 1. Liczba JST z zadłużeniem na koniec roku przekraczającym próg 60 proc.
rocznych dochodów budżetowych
Województwa
2014
2012
2010
2008
1
1
0
0
Powiaty
6
5
0
0
Miasta na prawach powiatu
10
7
2
0
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
40
41
28
1
Gminy wiejskie
50
41
40
2
RAZEM
107
95
70
3
Tabela 2. Przeciętne wskaźniki zadłużenia i zdolności kredytowej
w grupach jednostek samorządu terytorialnego
Mediana zadłużenia jako
procent dochodów
w 2014 r.
Mediana nadwyżki operacyjnej
w latach 2012–2014
jako procent dochodów w 2014 r.
Województwa
38,5
11,1
Powiaty
23,2
6,0
Miasta wojewódzkie
49,1
9,2
Inne miasta na prawach
powiatu
40,6
7,7
Miasta powiatowe
33,6
9,4
Pozostałe gminy miejskie
i miejsko-wiejskie
32,8
9,0
Gminy wiejskie
26,3
9,6
5
ranking
zadłużenie samorządów
znacznie wyższy niż w powiatach, ale
niższy niż w jakiejkolwiek innej grupie jednostek samorządowych). A równocześnie mają stosunkowo wysoki
poziom nadwyżki operacyjnej (niższy tylko od wykazywanej w budżetach wojewódzkich). Najwyższy poziom zadłużenia od lat wykazują duże miasta (przede wszystkim miasta
wojewódzkie). Mediana ich zadłużenia na koniec 2014 roku sięgała niemal 50 proc. rocznych dochodów. Ale
równocześnie stosunkowo wysoka jest
tam nadwyżka operacyjna, a zatem tak
wysoki dług niekoniecznie musi stanowić znaczny problem dla zarządzających finansami miejskimi.
Oba analizowane wskaźniki można zestawić za pomocą jednej miary – stosunku zadłużenia do przeciętnej wielkości nadwyżki operacyjnej (por. tabela 3.). W pewnym uproszczeniu ten
wskaźnik mówi nam, jak szybko bylibyśmy w stanie spłacić całe zadłużenie, gdybyśmy przeznaczali na ten cel
całą nadwyżkę operacyjną (co oznaczałoby praktycznie wstrzymanie wszelkich inwestycji). Jak widać w tabeli 3.,
także w tym przypadku najlepiej wypadają gminy wiejskie. Przeciętna gmina
wiejska mogłaby spłacić całe zadłużenie w 2,7 roku (pod warunkiem przekazywania na ten cel całej swojej nadwyżki operacyjnej). Jak widać, mimo
najniższego zadłużenia wskaźnik ten
wygląda znacznie gorzej w powiatach
(3,9 roku), a najgorzej w miastach na
prawach powiatu (ok. 5,3 roku).
Z poziomu średnich dla dużych i wewnętrznie zróżnicowanych grup samorządów warto przejść na poziom indywidualny. W tabeli 3. wyróżniliśmy
dwa poziomy wysokości zadłużenia:
– przekraczający pięciokrotność rocznej nadwyżki operacyjnej. Można
w uproszczeniu przyjąć, że jest to próg
znaczącego (z punktu widzenia zdolności do spłaty) zadłużenia;
– przekraczający piętnastokrotność
rocznej nadwyżki operacyjnej. Innymi
słowy nawet gdybyśmy całą nadwyżkę przeznaczali na spłatę długu, to pozbycie się zadłużenia zajęłoby ponad
15 lat. Gdybym był skarbnikiem takiej
jednostki samorządowej, to byłbym zaniepokojony wysokością jej długu.
Oczywiście wskaźniki tego typu mają
charakter orientacyjny i w poszczególnych przypadkach mogą być mylące.
Trzeba by przyjrzeć się dokładniej specyfice każdej jednostki samorządowej;
6
www.wspolnota.org.pl
Tabela 3. Ocena wielkości zadłużenia ze względu na potencjał jego spłaty
Zadłużenie /
mediana nadwyżki
operacyjnej
Odsetek jednostek, w których zadłużenie przekracza
pięciokrotność nadwyżki
operacyjnej
Województwa
3,47
12,5
0
Powiaty
3,87
36,6
6,7
Miasta wojewódzkie
5,34
50,0
0
Inne miasta na
prawach powiatu
5,27
33,3
8,3
Miasta powiatowe
3,57
27,7
1,8
Pozostałe gminy
miejskie
i miejsko-wiejskie
3,64
30,0
2,1
Gminy wiejskie
2,74
22,3
1,5
Choć może trudno w to
uwierzyć, najlepszą sytuację
finansową mają gminy wiejskie.
Ich poziom zadłużenia jest
stosunkowo niewielki
– tylko nieznacznie wyższy
niż w powiatach, ale niższy
niż w jakiejkolwiek innej grupie
jednostek samorządowych.
A równocześnie mają one
stosunkowo wysoki poziom
nadwyżki operacyjnej.
w niektórych przypadkach mogłoby
się okazać, że uwarunkowania lokalne sprawiają, że sytuacja nie jest tak
poważna (albo tak dobra), jak sugeruje jeden wskaźnik. Ale takie uproszczenie to nieodłączna cecha zestawień
rankingowych. Nieraz podkreślaliśmy,
że pozycję konkretnej jednostki w naszych rankingach należy traktować jako wstępny materiał (dzwonek ostrzegawczy lub odwrotnie – sygnał sukcesu). Ale materiał ten to raczej sugestia
Odsetek jednostek,
w których zadłużenie przekracza piętnastokrotność
nadwyżki operacyjnej
do dalszej, pogłębionej analizy, a nie
gotowa diagnoza.
W przypadku województw mamy tylko dwa (mazowieckie i lubelskie),
w których poziom zadłużenia przekracza pięciokrotność rocznej nadwyżki operacyjnej. W żadnym przypadku
nie notujemy natomiast poziomu długu, który określiliśmy wyżej jako niepokojący.
W przypadku powiatów poziom pięciokrotności nadwyżki operacyjnej
przekracza ponad co trzecia jednostka. Ale prawie 7 proc. przekracza poziom piętnastokrotnej rocznej nadwyżki. Najgorszą wartość wskaźnika notujemy w powiatach górowskim (dolnośląskie) i kościerskim (pomorskie).
Gdyby nadwyżka operacyjna utrzymywała się dalej na poziomie z ostatnich trzech lat, a dochody nie uległyby
znaczącej poprawie, to spłata dotychczasowego zadłużenia musiałaby tam
trwać przynajmniej 100 lat.
Poziom pięciu rocznych nadwyżek
operacyjnych zadłużenie przekracza
w połowie miast wojewódzkich. Najwyższe jest ono w Rzeszowie, Lublinie i Łodzi (wcale nie w Toruniu, który ma dług stanowiący znaczną część
jego dochodów), a najniższe w Olsztynie i Białymstoku. Ale w żadnym
z miast wojewódzkich dług nie osiąga
poziomu, który określiliśmy tutaj mianem niepokojącego.
Wśród pozostałych miast na prawach
powiatu są trzy, w których dług definiujemy jako niepokojący. Są wśród
nich Wałbrzych i Chełm. W nieco
lepszej sytuacji znajduje się głośny
ostatnio ze względu na swoje kłopoty
Słupsk (ale trzeba dodać, że analizujemy dane na koniec 2014 roku, czyli
przed niedawnym wyrokiem nakazują-
ranking
cym Słupskowi wypłatę znacznego odszkodowania dla jednej z firm budowlanych). Z kolei w świetle rozpatrywanych tu kryteriów najniższy poziom
zadłużenia jest w Rybniku i Gliwicach.
Wśród miast powiatowych znaleźliśmy
pięć, w których poziom zadłużenia
wydaje się niepokojący. Najtrudniejsza sytuacja zdaje się panować w Przeworsku, Brzozowie (oba w woj. podkarpackim), Kamieniu Pomorskim (zachodniopomorskie) i Piszu (warmińsko-mazurskie).
Niepokojący poziom zadłużenia obserwujemy także w 12 pozostałych
gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Najtrudniejsza sytuacja jest chyba w Białym Borze, Pełczycach (oba
w woj. zachodniopomorskim), Rucianem-Nidzie (warmińsko-mazurskie)
i Przemkowie (dolnośląskie).
Odsetek gmin z niepokojącym poziomem zadłużenia wśród gmin wiejskich jest stosunkowo niewielki
(1,5 proc.). Ale to bardzo liczna grupa, dlatego w wartościach bezwzględnych liczba takich „gmin zagrożonych” jest dość znaczna – przekra-
cza 20. Najtrudniej będzie chyba rozwiązać problemy Smołdzina (woj. pomorskie), Wilkowa (lubelskie) i Piekoszowa (świętokrzyskie). Na czwartym
miejscu w tym zestawieniu znajduje
się znany z niedawnych doniesień prasowych, nawet wieszczących likwidację gminy, przypadek Ostrowic (woj.
zachodniopomorskie).
A może bankructwo
samorządów?
Na koniec pozwolę sobie na krótką refleksję dotyczącą samorządów z narastającym problemem nadmiernego zadłużenia. Nie rozumiem, dlaczego tak
mało dyskutujemy w Polsce o wprowadzeniu przepisów dotyczących bankructwa jednostek samorządowych.
Obecna pustka prawna w tym zakresie
powoduje, że jedynymi poszkodowanymi w wyniku zaciągnięcia nadmiernych kredytów są społeczność lokalna i władze samorządowe. Wdrażane
programy naprawcze mogą ograniczyć
poziom usług lokalnych. Może nawet
dojść do odwołania organów JST i powołania komisarza. Jak wynika z nie-
dawnych enuncjacji prasowych, może wręcz skończyć się likwidacją nadmiernie zadłużonej gminy.
A przecież wina za nadmierne zadłużenie rozkłada się na dwie strony
– pożyczkobiorcę, ale także bank, który bez należytej rozwagi pożyczał pieniądze, nie biorąc pod uwagę ryzyka
niewypłacalności. Ryzyko powinno
być więc podobne dla obu stron, a nie
obciążać w całości pożyczkobiorcę.
Nie da się tego zapewnić bez rozsądnych przepisów dotyczących bankructwa samorządu. Zaś bez tych przepisów narażamy banki na coś, co w literaturze ekonomicznej określa się mianem „moral hazard”, a więc pokusy
wciskania kredytów będącym w słabej kondycji finansowej klientom.
Bo przecież „gmina albo powiat nie
mogą zbankrutować”. A jeśli pojawia
się zagrożenie wypłacalności, to jest
jeszcze przepis ustawowy o pożyczce
z budżetu państwa na spłatę zagrożonych zobowiązań. Jakbyśmy faktycznie nie mieli pomysłów na bardziej
pożyteczne wydawanie środków budżetowych. 
reklama
7
ranking
województwa
Zadłużenie w końcu 2014 roku jako procent dochodów województwa
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Województwo
% dochodów
14
15
16
15
10
3
1
1
1
2
1
1
mazowieckie
66,65
2
1
4
9
14
15
15
10
8
4
3
2
2
łódzkie
53,54
8
3
1
1
5
5
4
4
7
8
4
6
3
lubelskie
47,28
13
16
14
10
8
9
11
11
6
11
10
4
dolnośląskie
44,94
8
8
6
4
2
5
3
2
2
1
3
5
opolskie
44,30
4
5
6
5
6
13
11
15
14
14
14
9
6
wielkopolskie
43,91
5
6
7
10
1
1
1
2
3
3
5
4
7
kujawsko-pomorskie
43,12
3
4
5
4
7
6
7
7
6
9
10
7
8
małopolskie
38,38
16
13
7
11
12
10
12
12
10
12
8
9
zachodniopomorskie
38,30
9
9
12
12
14
12
8
4
5
7
5
10
pomorskie
37,18
15
14
15
16
16
16
14
13
13
13
12
11
śląskie
35,49
12
12
8
8
3
2
5
5
7
6
11
12
lubuskie
32,20
7
3
2
2
4
6
6
9
11
8
13
13
warmińsko-mazurskie
31,21
11
11
11
13
11
14
16
16
16
15
15
14
świętokrzyskie
27,23
10
10
13
9
9
13
9
10
12
9
14
15
podkarpackie
23,74
2
2
3
3
7
8
13
15
15
16
16
16
podlaskie
3,91
6
7
1
Województwa o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Województwo
% dochodów 2015*
3
5
9
9
4
1
1
pomorskie
16,79
10
14
8
6
8
6
2
wielkopolskie
14,38
13
9
3
2
2
3
3
podkarpackie
13,41
2
3
5
7
10
11
4
łódzkie
11,57
1
1
1
4
5
8
5
świętokrzyskie
11,44
7
4
2
1
3
5
6
podlaskie
11,25
4
2
10
14
12
7
7
małopolskie
11,24
16
16
16
16
16
14
8
opolskie
11,14
12
12
12
10
11
9
9
kujawsko-pomorskie
11,02
8
8
15
15
9
4
10
dolnośląskie
10,50
15
15
14
12
14
15
11
lubuskie
9,79
11
7
4
5
7
10
12
lubelskie
9,15
14
13
7
8
6
13
13
warmińsko-mazurskie
9,03
5
6
13
13
15
12
14
mazowieckie
8,38
6
11
6
3
1
2
15
śląskie
8,35
9
10
11
11
13
16
16
zachodniopomorskie
8,33
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
8
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta wojewódzkie
Zadłużenie miast wojewódzkich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
% dochodów
5
3
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
Toruń
95,34
6
6
6
5
5
4
5
7
6
7
5
4
2
Łódź
78,27
4
5
5
9
4
3
3
4
4
6
2
2
3
Bydgoszcz
70,58
3
2
3
8
12
16
4
1
2
5
4
5
4
Wrocław
64,10
13
12
14
13
14
7
6
5
5
8
8
7
5
Lublin
63,35
8
7
7
6
3
6
13
10
8
2
3
3
6
Poznań
57,78
11
11
10
4
6
5
9
11
13
13
13
11
7
Rzeszów
55,27
15
16
18
15
13
15
17
16
17
16
9
10
8
Kielce
53,89
10
10
11
10
10
10
16
17
14
9
7
8
9
Szczecin
49,39
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
6
9
10
Kraków
48,88
7
8
4
3
7
9
11
8
7
10
12
12
11
Warszawa
43,81
18
18
16
16
11
11
10
9
9
14
14
14
12
Zielona Góra
43,63
2
4
8
11
16
13
8
6
10
3
11
13
13
Gdańsk
43,37
16
15
15
17
18
18
15
18
18
18
16
15
14
Katowice
41,73
9
9
9
7
8
8
12
15
15
12
10
6
15
Białystok
39,23
17
17
17
18
17
12
7
12
16
17
17
17
16
Opole
35,81
12
13
13
14
15
14
14
14
11
11
15
16
17
Gorzów Wlkp
32,25
14
14
12
12
9
17
18
13
12
15
18
18
18
Olsztyn
24,73
Miasta wojewódzkie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
% dochodów 2015*
4
3
2
2
3
3
1
Toruń
14,34
10
7
7
10
11
10
2
Białystok
12,94
1
1
1
1
1
1
3
Katowice
12,58
3
5
5
4
2
2
4
Wrocław
12,47
7
12
6
5
4
5
5
Gdańsk
12,42
14
14
11
7
5
4
6
Kraków
11,87
2
2
4
6
8
7
7
Poznań
11,77
5
4
3
3
6
6
8
Szczecin
11,59
13
13
14
17
18
12
9
Łódź
9,36
8
10
12
12
9
9
10
Olsztyn
9,02
18
17
17
14
14
11
11
Bydgoszcz
8,62
6
9
15
16
16
17
12
Warszawa
8,20
17
18
9
8
7
8
13
Opole
8,14
16
16
18
18
17
14
14
Lublin
7,57
9
6
13
15
15
16
15
Gorzów Wlkp
7,29
15
15
10
13
10
13
16
Kielce
6,55
11
8
8
11
12
15
17
Rzeszów
5,93
12
11
16
9
13
18
18
Zielona Góra
5,68
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
9
ranking
miasta na prawach powiatu
Zadłużenie miast na prawach powiatu w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
12
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
% dochodów
2
1
Wałbrzych
89,15
20
32
20
27
22
35
30
30
13
6
2
Elbląg
66,04
3
1
2
1
7
1
1
3
7
3
3
Żory
61,29
18
18
29
31
35
31
29
21
10
10
9
4
Koszalin
60,10
27
19
16
17
13
9
3
5
19
8
5
Płock
60,04
24
13
19
12
4
11
4
6
4
4
6
Słupsk
57,27
6
4
1
3
8
10
2
1
2
5
7
Włocławek
55,46
38
27
24
24
21
19
33
33
8
10
8
Przemyśl
53,23
4
13
13
8
10
6
15
12
32
15
3
11
9
Tarnobrzeg
51,31
3
2
1
3
5
4
2
7
5
7
11
13
10
Leszno
51,09
4
1
2
5
15
18
18
17
17
2
1
1
11
Siedlce
50,44
2
6
4
11
23
34
37
31
13
14
20
12
12
Gdynia
49,45
11
12
21
18
8
14
24
27
25
18
5
17
13
Grudziądz
47,59
17
16
30
32
29
24
8
9
12
14
14
Legnica
46,98
5
7
7
7
7
11
16
16
12
12
15
16
15
Chełm
46,54
1
8
11
2
6
15
19
14
28
27
9
7
16
Świnoujście
46,23
20
19
23
22
12
13
5
13
18
13
17
15
17
Jelenia Góra
44,20
30
36
40
38
34
25
14
22
24
24
18
Radom
43,65
26
40
44
46
46
32
34
17
6
21
19
Sopot
43,44
10
10
4
7
6
5
6
11
18
20
20
Tarnów
42,75
22
24
22
20
17
18
19
24
23
23
21
Krosno
41,99
6
7
10
3
18
14
9
17
20
19
8
16
17
16
15
13
10
2005
5
15
9
2004
11
8
12
11
8
3
8
10
16
14
18
22
Częstochowa
41,86
36
41
39
39
32
28
27
21
32
27
23
Zabrze
41,70
12
9
3
9
12
23
16
19
22
22
24
Suwałki
40,92
9
14
27
25
35
42
39
40
31
28
25
Ostrołęka
40,45
5
6
9
2
9
3
9
4
16
19
26
Biała Podlaska
39,92
29
28
35
19
11
6
11
8
21
26
27
Kalisz
39,64
37
39
33
40
41
44
40
31
29
34
28
Skierniewice
37,52
14
20
26
22
28
30
26
26
27
35
29
Świętochłowice
36,93
33
37
41
31
33
43
45
45
44
42
30
Dąbrowa Górnicza
36,33
40
33
42
43
45
41
42
37
28
25
31
Łomża
35,86
32
17
13
5
1
22
15
20
26
39
32
Piotrków Trybunalski
30,89
41
43
45
47
43
26
22
38
41
45
33
Tychy
29,63
43
44
36
29
23
33
35
36
34
31
34
Konin
29,60
25
26
18
21
10
2
7
23
36
29
35
Ruda Śląska
27,69
31
25
14
30
26
38
36
34
40
40
36
Mysłowice
27,08
15
15
17
16
25
21
20
29
35
33
37
Siemianowice Śl.
26,20
35
42
38
42
44
37
37
39
33
37
38
Sosnowiec
24,37
46
46
47
44
42
40
44
41
39
41
39
Bytom
24,33
42
21
32
33
36
39
41
32
38
38
40
Zamość
23,86
45
45
43
36
20
4
24
35
37
36
41
Jaworzno
23,76
19
30
37
41
40
36
31
28
30
30
42
Bielsko Biała
23,36
44
38
34
26
30
34
38
43
42
44
43
Nowy Sącz
22,82
28
34
28
23
27
20
23
25
25
32
44
Piekary Śląskie
21,80
34
35
25
37
39
45
43
44
45
46
45
Chorzów
21,52
47
47
46
45
47
47
46
46
46
43
46
Gliwice
17,78
16
23
21
10
14
15
29
42
43
47
47
Rybnik
12,74
39
31
29
28
38
46
47
47
47
48
48
Jastrzębie Zdr
9,21
www.wspolnota.org.pl
ranking
Miasta na prawach powiatu
Miasta na prawach powiatu o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
% dochodów 2015*
13
15
5
9
8
6
1
Dąbrowa Górnicza
16,26
8
8
6
5
7
3
2
Gliwice
14,70
11
9
3
3
4
8
3
Rybnik
14,67
1
2
1
1
1
2
4
Sopot
13,95
4
6
11
8
6
1
5
Żory
13,78
3
5
10
6
2
4
6
Świnoujście
13,36
9
10
12
11
12
9
7
Kalisz
13,15
5
7
9
10
13
11
8
Bielsko Biała
12,28
36
35
29
15
14
13
9
Piotrków Trybunalski
11,57
2
1
4
4
5
7
10
Tychy
11,09
18
11
7
7
9
10
11
Krosno
11,01
24
23
27
31
21
15
12
Jelenia Góra
10,81
32
28
22
24
17
16
13
Suwałki
10,30
25
33
20
35
34
47
14
Siedlce
9,96
40
34
24
29
23
18
15
Włocławek
9,66
16
25
17
13
11
12
16
Jaworzno
9,66
42
36
36
37
37
26
17
Piekary Śląskie
9,12
6
3
8
12
15
21
18
Skierniewice
8,56
33
38
41
40
33
19
19
Legnica
8,46
31
29
37
38
39
20
20
Chorzów
8,44
26
37
34
28
10
14
21
Ruda Śląska
8,43
34
32
28
18
16
17
22
Tarnów
8,19
39
39
32
25
20
22
23
Grudziądz
7,75
15
14
14
14
18
23
24
Leszno
7,67
28
24
25
21
25
25
25
Częstochowa
7,65
27
30
33
36
26
24
26
Biała Podlaska
7,40
14
19
31
30
24
30
27
Zabrze
7,00
19
16
15
17
22
28
28
Łomża
6,47
21
20
19
22
27
27
29
Zamość
6,43
17
26
35
34
30
29
30
Sosnowiec
6,38
7
12
13
16
19
31
31
Płock
6,37
44
44
42
41
45
35
32
Tarnobrzeg
6,21
30
27
21
26
31
33
33
Konin
5,93
38
31
47
45
44
39
34
Mysłowice
5,84
10
17
18
23
28
41
35
Gdynia
5,75
41
41
38
44
42
44
36
Siemianowice Śl.
5,66
12
13
16
19
29
32
37
Koszalin
5,55
23
22
30
33
38
34
38
Radom
5,47
35
40
43
43
43
40
39
Świętochłowice
5,24
20
4
2
2
3
5
40
Jastrzębie Zdr
5,02
37
42
39
39
40
38
41
Słupsk
4,92
43
42
Wałbrzych
4,77
22
21
23
20
35
36
43
Elbląg
4,29
47
46
44
42
41
45
44
Bytom
3,74
43
43
40
32
36
37
45
Nowy Sącz
3,59
45
47
46
46
46
48
46
Przemyśl
3,10
29
18
26
27
32
42
47
Ostrołęka
3,09
46
45
45
47
47
46
48
Chełm
2,64
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
11
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
275
301
299
302
307
303
19
57
46
4
5
2
1
wałecki
zachodniopomorskie
76,04
152
21
20
51
52
38
56
114
164
68
42
70
2
górowski
dolnośląskie
63,93
66
61
65
153
165
160
81
16
15
1
3
1
3
tucholski
kujawsko-pomorskie
63,43
204
218
275
278
304
300
239
14
60
69
37
13
4
wrocławski
dolnośląskie
62,48
251
211
184
131
149
89
42
27
11
13
13
5
5
kościerski
pomorskie
60,99
291
161
208
198
20
35
35
9
31
17
25
8
6
ząbkowicki
dolnośląskie
60,40
111
105
45
4
4
3
2
7
30
52
27
12
7
leski
podkarpackie
59,15
56
94
155
156
135
126
122
149
158
62
14
16
8
kielecki
świętokrzyskie
58,33
1
1
2
3
5
2
4
70
49
16
12
11
9
gorzowski
lubuskie
56,47
36
51
41
21
2
4
3
3
12
18
2
4
10
złotoryjski
dolnośląskie
55,31
151
246
286
245
157
275
238
145
113
73
1
7
11
poddębicki
łódzkie
55,00
80
110
106
100
113
100
88
55
10
3
6
9
12
mrągowski
warmińsko-mazurskie
54,44
136
173
179
88
77
63
64
99
53
25
20
6
13
staszowski
świętokrzyskie
53,99
240
152
97
40
76
80
12
30
4
24
7
18
14
słubicki
lubuskie
52,53
38
36
23
2
3
1
1
2
8
5
9
41
15
kluczborski
opolskie
52,36
158
196
240
206
250
220
152
234
256
266
299
3
16
łaski
łódzkie
51,82
246
272
223
108
51
22
26
15
7
11
11
21
17
oleśnicki
dolnośląskie
51,65
157
124
63
64
102
298
100
91
73
45
21
10
18
otwocki
mazowieckie
51,63
132
98
40
19
12
15
27
56
25
2
17
17
19
pleszewski
wielkopolskie
51,08
59
67
70
114
108
144
112
123
103
47
36
30
20
ełcki
warmińsko-mazurskie
50,44
218
237
241
267
296
258
242
173
227
6
8
39
21
lipnowski
kujawsko-pomorskie
50,30
50,10
9
8
19
38
8
23
23
4
5
60
10
14
22
żyrardowski
mazowieckie
47
83
86
68
73
87
114
125
143
121
61
38
23
ostrołęcki
mazowieckie
49,04
145
125
108
147
138
115
43
43
26
56
19
20
24
świdnicki
dolnośląskie
48,74
187
227
62
42
36
37
38
51
57
54
98
69
25
sokołowski
mazowieckie
48,30
296
231
239
163
33
69
10
18
9
8
15
77
26
myśliborski
zachodniopomorskie
47,49
133
44
30
56
31
33
37
96
66
35
31
49
27
wschowski
lubuskie
47,21
296
301
107
154
37
88
136
201
264
231
205
90
28
lubartowski
lubelskie
47,20
89
100
115
126
97
60
30
26
16
39
23
23
29
kartuski
pomorskie
47,18
11
9
8
9
27
27
31
6
19
7
33
56
30
kamieński
zachodniopomorskie
47,09
93
120
168
174
221
211
205
229
120
27
40
26
31
tomaszowski
łódzkie
46,93
186
169
134
138
86
72
49
48
36
41
39
33
32
gostyński
wielkopolskie
46,72
239
256
217
268
207
256
275
256
176
124
86
34
33
skarżyski
świętokrzyskie
46,69
200
149
153
59
84
45
39
29
3
71
70
46
34
świebodziński
lubuskie
46,61
281
144
119
103
71
76
85
72
52
26
30
25
35
ostrowiecki
świętokrzyskie
46,40
208
156
198
167
87
113
65
1
184
86
72
31
36
malborski
pomorskie
46,34
241
270
288
297
266
233
236
187
131
82
24
29
37
tomaszowski
lubelskie
46,02
272
248
92
178
124
132
135
88
91
166
170
22
38
pułtuski
mazowieckie
46,01
10
12
7
8
25
53
80
62
21
36
26
19
39
przeworski
podkarpackie
45,52
210
257
214
248
245
174
185
66
82
127
76
28
40
milicki
dolnośląskie
45,25
127
214
113
150
137
121
134
21
37
29
56
82
41
częstochowski
śląskie
44,78
128
107
64
53
40
65
20
34
27
19
22
36
42
hajnowski
podlaskie
44,61
125
113
35
41
81
79
57
22
18
20
32
27
43
grójecki
mazowieckie
44,28
153
170
215
229
128
117
98
128
56
28
48
35
44
wielicki
małopolskie
44,21
61
52
9
6
1
12
5
10
41
49
69
45
45
pyrzycki
zachodniopomorskie
44,20
63
66
49
37
38
28
22
36
58
61
58
71
46
nowosądecki
małopolskie
43,75
39
41
100
92
14
18
36
52
35
30
43
24
47
człuchowski
pomorskie
43,73
263
283
152
162
79
104
34
85
22
77
53
61
48
nakielski
kujawsko-pomorskie
43,23
12
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
45
80
88
195
175
77
128
126
134
114
79
37
49
kępiński
wielkopolskie
42,88
58
40
55
72
47
42
24
35
33
37
35
32
50
nowomiejski
warmińsko-mazurskie
42,61
270
114
135
120
98
119
123
147
142
90
110
58
51
szczecinecki
zachodniopomorskie
42,45
120
43
27
1
17
24
52
44
23
21
18
40
52
nowodworski
pomorskie
42,09
26
20
21
49
35
40
58
47
48
63
57
60
53
brzeski
małopolskie
42,04
76
73
89
84
115
202
222
189
75
32
41
48
54
białogardzki
zachodniopomorskie
41,97
42
55
56
76
90
62
67
113
74
115
29
57
55
sanocki
podkarpackie
41,62
143
168
195
89
19
84
78
84
39
15
45
44
56
łukowski
lubelskie
41,27
54
71
71
81
99
90
91
87
96
59
74
88
57
limanowski
małopolskie
40,89
140
97
163
217
282
303
307
302
294
301
305
309
58
gostyniński
mazowieckie
40,74
77
85
167
232
283
294
119
74
6
9
4
15
59
lubiński
dolnośląskie
40,58
104
130
178
191
130
81
69
90
146
212
185
123
60
sępoleński
kujawsko-pomorskie
40,45
4
14
26
17
54
48
54
61
101
140
78
102
61
elbląski
warmińsko-mazurskie
40,39
257
42
57
63
61
43
29
24
14
14
16
43
62
sulęciński
lubuskie
39,79
123
180
147
116
89
82
87
110
78
33
46
42
63
olkuski
małopolskie
39,70
18
33
24
48
11
50
96
108
129
144
138
84
64
lubelski
lubelskie
39,57
2
2
3
36
56
133
207
49
81
48
49
66
65
średzki
dolnośląskie
39,25
85
109
84
70
72
75
89
23
32
46
59
68
66
legnicki
dolnośląskie
38,87
13
18
32
34
59
56
63
75
90
99
82
51
67
ostródzki
warmińsko-mazurskie
38,71
74
64
25
24
39
32
101
82
63
44
64
53
68
rawski
łódzkie
38,65
124
158
118
109
126
140
186
100
80
70
67
47
69
sławieński
zachodniopomorskie
38,60
296
286
171
203
200
177
200
176
157
147
88
80
70
kościański
wielkopolskie
38,47
207
191
165
33
28
26
41
8
125
129
124
124
71
prudnicki
opolskie
38,45
96
115
80
74
42
34
61
83
85
100
50
79
72
lubaczowski
podkarpackie
37,90
23
58
52
67
92
105
111
105
54
23
38
76
73
bocheński
małopolskie
37,68
7
4
17
35
63
78
28
13
44
38
65
52
74
żywiecki
śląskie
37,50
53
62
90
82
62
36
48
73
77
85
68
65
75
jędrzejowski
świętokrzyskie
37,40
34
84
161
222
156
153
77
40
20
12
28
55
76
piaseczyński
mazowieckie
37,09
188
54
136
215
131
83
139
122
69
78
63
73
77
zielonogórski
lubuskie
36,50
221
281
246
273
301
303
246
231
59
42
60
59
78
trzebnicki
dolnośląskie
36,35
154
195
176
160
151
135
151
158
198
143
52
89
79
strzyżowski
podkarpackie
36,16
27
10
10
12
45
57
32
45
65
65
75
74
80
olecki
warmińsko-mazurskie
36,13
273
294
295
301
248
184
118
37
55
93
114
83
81
strzeliński
dolnośląskie
35,91
29
15
18
29
34
25
25
42
47
40
54
85
82
węgrowski
mazowieckie
35,83
183
182
258
261
222
159
79
79
117
105
80
64
83
sierpecki
mazowieckie
35,75
230
133
158
183
189
191
184
94
71
58
81
50
84
chrzanowski
małopolskie
35,69
178
93
149
94
136
183
203
207
153
84
77
72
85
nowosolski
lubuskie
35,23
79
65
72
113
127
114
84
80
2
22
34
54
86
żarski
lubuskie
35,05
296
301
299
128
125
136
140
133
28
79
71
97
87
brzeziński
łódzkie
34,41
192
70
59
43
15
19
16
28
45
53
90
81
88
węgorzewski
warmińsko-mazurskie
34,39
118
141
206
214
290
303
290
119
76
118
115
95
89
nowodworski
mazowieckie
33,77
248
199
235
202
230
143
155
166
114
55
91
94
90
wolsztyński
wielkopolskie
33,27
258
197
145
137
121
138
163
194
201
155
144
86
91
suski
małopolskie
33,18
266
238
299
299
104
29
107
106
17
83
95
92
92
krośnieński
lubuskie
33,06
46
79
117
105
190
172
137
135
93
88
89
75
93
złotowski
wielkopolskie
32,76
185
200
254
275
286
280
260
258
182
106
112
115
94
ciechanowski
mazowieckie
32,74
87
101
6
25
80
97
73
130
174
76
116
96
95
lidzbarski
warmińsko-mazurskie
32,62
71
27
38
7
9
30
66
12
51
168
150
116
96
lubański
dolnośląskie
32,61
13
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
114
77
177
242
242
201
194
131
64
136
51
78
97
strzelecko-drezdenecki
lubuskie
32,35
22
34
14
23
7
6
14
25
1
75
66
87
98
żagański
lubuskie
32,25
17
31
79
136
163
141
174
95
40
57
62
93
99
stargardzki
zachodniopomorskie
32,02
228
210
181
111
18
13
9
20
43
43
55
67
100
bieszczadzki
podkarpackie
31,93
33
28
15
14
44
55
71
132
154
167
136
129
101
zduńskowolski
łódzkie
31,52
100
148
205
168
68
7
55
46
38
50
83
100
102
jaworski
dolnośląskie
31,50
159
157
146
110
172
164
148
184
212
125
105
127
103
kołobrzeski
zachodniopomorskie
31,50
73
132
243
264
173
102
229
262
180
154
172
156
104
koniński
wielkopolskie
31,48
31
53
54
85
60
46
74
59
108
31
44
63
105
wołowski
dolnośląskie
30,76
103
103
48
10
10
9
6
19
42
66
87
101
106
kłodzki
dolnośląskie
30,04
254
268
170
119
100
155
198
203
162
197
219
170
107
moniecki
podlaskie
29,71
69
56
31
54
29
8
13
17
34
110
84
62
108
olsztyński
warmińsko-mazurskie
29,39
137
117
74
58
43
5
11
11
13
51
73
91
109
wąbrzeski
kujawsko-pomorskie
29,12
250
271
285
293
204
246
269
205
274
191
121
143
110
tarnobrzeski
podkarpackie
29,06
12
19
60
52
85
118
104
121
112
67
93
99
111
goleniowski
zachodniopomorskie
28,84
284
289
260
257
187
235
215
268
248
251
171
109
112
buski
świętokrzyskie
28,79
41
38
50
61
26
54
97
77
83
102
100
103
113
mikołowski
śląskie
28,72
64
68
81
13
6
10
7
5
67
131
151
111
114
jeleniogórski
dolnośląskie
28,54
134
147
114
73
21
11
8
41
70
64
123
128
115
parczewski
lubelskie
28,50
95
24
46
95
70
166
214
129
104
87
106
174
116
golubsko-dobrzyński
kujawsko-pomorskie
28,22
65
48
53
69
101
120
159
150
137
104
119
106
117
wołomiński
mazowieckie
28,15
279
291
299
295
298
296
302
160
98
122
155
136
118
inowrocławski
kujawsko-pomorskie
28,03
252
266
293
204
95
122
99
156
29
186
148
134
119
żniński
kujawsko-pomorskie
27,80
296
295
226
79
144
156
183
251
149
128
142
168
120
bolesławiecki
dolnośląskie
27,76
213
284
291
218
192
129
125
102
102
74
96
117
121
nidzicki
warmińsko-mazurskie
27,75
260
250
207
188
284
278
307
255
110
174
161
169
122
myszkowski
śląskie
27,68
296
174
128
26
160
137
193
254
220
182
167
185
123
skierniewicki
łódzkie
27,60
88
139
244
221
123
149
167
224
169
132
102
113
124
drawski
zachodniopomorskie
27,51
190
151
194
189
147
187
143
154
106
80
94
105
125
ostrowski
wielkopolskie
27,50
211
96
137
238
114
95
126
220
166
148
146
110
126
dąbrowski
małopolskie
27,33
3
3
36
45
57
94
60
38
50
98
104
112
127
słupski
pomorskie
27,24
43
23
22
27
24
66
40
109
24
109
47
153
128
kolbuszowski
podkarpackie
27,17
102
126
120
123
109
303
109
127
86
94
107
119
129
średzki
wielkopolskie
26,93
20
46
87
78
122
162
206
226
188
152
120
125
130
jarosławski
podkarpackie
26,93
296
138
126
57
16
20
47
65
84
116
101
108
131
pińczowski
świętokrzyskie
26,85
274
296
249
231
153
85
45
60
61
108
108
114
132
chodzieski
wielkopolskie
26,65
296
277
255
253
184
208
162
139
140
120
149
190
133
gołdapski
warmińsko-mazurskie
26,55
92
59
43
75
134
124
149
181
203
235
230
146
134
bełchatowski
łódzkie
26,41
169
179
299
259
306
232
230
232
240
217
193
138
135
sandomierski
świętokrzyskie
26,31
16
22
51
22
93
111
62
103
152
112
103
121
136
kwidzyński
pomorskie
26,20
6
6
39
44
32
73
95
117
147
163
201
172
137
płocki
mazowieckie
25,67
201
221
209
250
215
171
150
161
150
159
178
181
138
miechowski
małopolskie
25,50
293
251
220
210
246
248
253
225
88
89
111
120
139
chojnicki
pomorskie
25,48
296
301
299
302
279
284
219
169
136
81
92
107
140
kolneński
podlaskie
25,24
142
108
33
5
13
16
15
33
92
165
183
175
141
kętrzyński
warmińsko-mazurskie
25,11
261
287
299
302
300
231
21
31
107
203
200
126
142
lwówecki
dolnośląskie
25,05
237
280
262
182
145
186
127
134
155
145
152
133
143
krakowski
małopolskie
24,75
276
301
185
77
133
101
105
104
72
103
127
159
144
wągrowiecki
wielkopolskie
24,74
14
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
167
209
83
146
169
151
110
86
118
107
117
122
145
janowski
lubelskie
24,65
227
244
159
132
205
71
92
136
223
238
97
130
146
bytowski
pomorskie
24,35
256
235
154
157
198
206
116
257
224
195
147
155
147
starachowicki
świętokrzyskie
24,30
70
87
73
104
112
91
59
137
132
138
130
135
148
słupecki
wielkopolskie
23,97
83
35
34
18
46
64
46
54
99
119
168
218
149
bartoszycki
warmińsko-mazurskie
23,81
191
167
173
173
191
179
156
144
116
72
85
118
150
jasielski
podkarpackie
23,58
234
188
264
241
164
170
192
116
121
96
132
147
151
łobeski
zachodniopomorskie
23,58
50
95
129
180
231
253
279
188
235
234
204
199
152
mielecki
podkarpackie
23,56
295
276
267
286
299
244
141
152
160
117
109
145
153
pilski
wielkopolskie
23,50
206
134
130
66
67
61
70
111
105
146
154
158
154
kazimierski
świętokrzyskie
23,37
5
7
5
11
55
68
72
97
199
213
224
104
155
głogowski
dolnośląskie
23,37
296
278
299
294
251
271
256
178
128
134
133
132
156
rawicki
wielkopolskie
23,25
15
13
47
118
249
277
307
311
245
34
99
98
157
polkowicki
dolnośląskie
23,18
198
164
164
155
185
181
176
140
172
176
163
217
158
zwoleński
mazowieckie
23,06
21
26
16
39
22
47
68
71
62
113
113
131
159
obornicki
wielkopolskie
23,00
171
208
160
151
82
98
121
89
192
180
157
176
160
pajęczański
łódzkie
22,89
28
39
66
65
69
96
86
78
122
141
135
144
161
tarnowski
małopolskie
22,87
220
171
197
194
211
157
165
217
239
199
162
167
162
makowski
mazowieckie
22,55
229
262
231
193
117
93
82
69
94
126
145
141
163
głubczycki
opolskie
22,18
35
78
77
135
146
195
224
179
202
204
212
182
164
krośnieński
podkarpackie
21,69
44
75
93
127
202
254
267
279
231
220
229
219
165
ostrowski
mazowieckie
21,47
97
146
151
170
159
168
189
206
100
183
179
148
166
cieszyński
śląskie
21,40
177
213
222
186
155
303
233
151
126
91
125
151
167
wieruszowski
łódzkie
21,21
209
229
251
212
228
204
212
180
170
150
165
193
168
łosicki
mazowieckie
21,12
94
25
4
16
48
41
75
93
145
173
176
171
169
proszowicki
małopolskie
20,99
222
258
277
255
277
259
257
290
123
153
122
152
170
biłgorajski
lubelskie
20,95
173
233
256
269
259
221
204
118
167
156
131
196
171
grodziski
mazowieckie
20,89
165
92
204
177
139
152
102
67
89
161
129
140
172
tarnogórski
śląskie
20,68
203
285
212
302
307
303
307
68
115
142
118
139
173
krapkowicki
opolskie
20,66
105
135
96
159
150
193
217
253
139
179
141
142
174
łańcucki
podkarpackie
20,46
264
275
91
90
118
74
83
101
159
149
181
150
175
włodawski
lubelskie
20,31
81
88
68
80
143
225
211
248
141
164
175
192
176
krotoszyński
wielkopolskie
20,19
238
247
298
298
253
197
145
146
178
189
206
221
177
myślenicki
małopolskie
20,15
265
293
227
262
241
103
115
177
217
175
199
198
178
lubliniecki
śląskie
20,12
48
63
85
55
53
86
106
143
68
92
137
165
179
kłobucki
śląskie
20,09
14
16
13
20
49
49
76
172
244
188
134
157
180
braniewski
warmińsko-mazurskie
19,91
156
219
127
165
171
142
170
183
263
283
246
184
181
kozienicki
mazowieckie
19,88
233
273
232
87
141
108
130
39
127
97
158
163
182
łęczyński
lubelskie
19,82
287
223
257
274
261
217
232
235
185
178
210
230
183
tatrzański
małopolskie
19,68
84
72
76
60
75
58
53
81
163
193
195
183
184
krasnostawski
lubelskie
19,53
113
116
124
102
168
169
240
202
255
225
231
149
185
giżycki
warmińsko-mazurskie
19,44
162
217
259
280
302
267
154
92
87
111
139
177
186
nowotomyski
wielkopolskie
19,25
292
298
268
216
183
110
113
98
97
101
169
164
187
nowotarski
małopolskie
19,20
236
236
280
213
267
272
288
305
253
202
209
222
188
koszaliński
zachodniopomorskie
19,11
166
215
274
287
275
279
291
244
282
170
265
208
189
chełmski
lubelskie
19,07
130
121
122
141
116
67
90
112
205
232
160
191
190
stalowowolski
podkarpackie
19,00
8
47
78
107
132
203
249
293
303
256
126
162
191
kaliski
wielkopolskie
18,99
215
253
166
99
182
178
164
164
124
177
221
220
192
śremski
wielkopolskie
18,91
15
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
174
241
234
143
119
150
120
222
225
208
215
160
193
poznański
wielkopolskie
18,83
219
259
263
224
216
116
124
142
133
135
143
161
194
kraśnicki
lubelskie
18,81
99
102
142
187
252
176
199
259
252
241
234
203
195
mławski
mazowieckie
18,54
226
239
196
144
110
145
131
168
221
181
189
154
196
opolski
lubelskie
18,49
131
301
139
71
30
17
94
115
148
123
153
173
197
radzyński
lubelskie
18,48
182
224
294
300
305
301
305
310
304
228
227
244
198
policki
zachodniopomorskie
18,32
75
45
42
50
120
39
44
64
135
130
140
166
199
gryfiński
zachodniopomorskie
18,23
249
255
292
296
247
283
293
304
283
250
254
253
200
gryficki
zachodniopomorskie
17,91
106
81
131
152
238
264
289
167
109
139
164
178
201
warszawski zachodni
mazowieckie
17,84
212
240
271
281
213
173
138
159
175
198
197
137
202
garwoliński
mazowieckie
17,81
286
119
186
209
226
198
147
182
195
158
190
206
203
świdwiński
zachodniopomorskie
17,76
121
143
133
115
158
200
196
198
208
215
207
179
204
piotrkowski
łódzkie
17,60
245
301
278
288
307
303
307
312
312
309
296
280
205
siedlecki
mazowieckie
17,25
86
82
105
140
154
125
181
153
130
95
166
187
206
wrzesiński
wielkopolskie
17,23
197
162
210
246
273
262
178
185
234
239
228
207
207
lęborski
pomorskie
17,13
255
153
156
199
201
237
259
294
295
214
159
194
208
sejneński
podlaskie
16,90
277
203
150
179
105
148
175
218
229
157
177
197
209
aleksandrowski
kujawsko-pomorskie
16,79
280
150
125
201
274
302
306
285
278
261
251
200
210
tczewski
pomorskie
16,71
193
220
245
185
294
293
297
303
275
299
281
236
211
miński
mazowieckie
16,54
225
242
141
96
88
130
108
124
161
219
182
227
212
suwalski
podlaskie
16,46
51
99
132
161
180
192
231
196
168
221
232
233
213
zgorzelecki
dolnośląskie
16,31
170
194
193
91
65
107
129
148
197
196
186
212
214
przysuski
mazowieckie
16,26
90
74
103
176
181
123
161
195
206
137
194
186
215
czarnkowsko-trzcianecki
wielkopolskie
16,21
216
177
253
265
297
295
274
233
267
259
236
201
216
chełmiński
kujawsko-pomorskie
16,19
282
301
224
226
148
214
182
141
173
211
218
235
217
strzelecki
opolskie
16,18
231
207
221
249
256
249
258
238
171
162
180
188
218
choszczeński
zachodniopomorskie
16,01
62
49
29
46
64
59
132
197
230
190
198
214
219
radomszczański
łódzkie
15,98
155
145
121
172
218
189
228
242
218
222
187
189
220
łowicki
łódzkie
15,96
278
243
283
302
220
270
188
236
187
207
233
232
221
kędzierzyńsko-kozielski
opolskie
15,83
242
274
279
134
91
167
142
171
190
229
216
224
222
rycki
lubelskie
15,79
138
165
213
247
233
250
277
292
290
246
202
202
223
szydłowiecki
mazowieckie
15,72
119
104
44
31
41
52
51
76
144
169
191
209
224
pucki
pomorskie
15,71
247
192
111
142
103
128
168
107
183
226
244
204
225
turecki
wielkopolskie
15,70
175
142
102
86
94
106
144
175
138
223
220
195
226
namysłowski
opolskie
15,66
244
292
189
190
174
161
201
260
251
265
256
258
227
zawierciański
śląskie
15,41
296
234
282
302
227
228
266
240
191
10
214
213
228
zamojski
lubelskie
15,31
149
183
218
234
194
230
237
230
228
194
196
225
229
oleski
opolskie
15,17
180
175
225
225
229
242
191
208
233
192
174
215
230
gorlicki
małopolskie
14,87
176
245
299
258
285
297
197
273
307
300
267
274
231
przasnyski
mazowieckie
14,37
199
204
202
240
270
281
292
299
293
296
271
241
232
żuromiński
mazowieckie
14,30
55
32
1
15
50
21
17
58
165
224
222
205
233
kamiennogórski
dolnośląskie
14,07
110
131
144
166
208
213
227
267
207
258
249
239
234
starogardzki
pomorskie
14,06
82
252
247
252
269
261
195
174
179
185
192
211
235
raciborski
śląskie
14,05
129
205
211
230
234
212
177
212
216
245
243
243
236
oświęcimski
małopolskie
14,01
32
30
58
83
140
165
172
209
249
253
253
249
237
ropczycko-sędziszowski
podkarpackie
13,89
259
112
233
276
244
205
262
186
111
151
128
180
238
pruszkowski
mazowieckie
13,76
25
89
98
124
210
139
117
32
151
172
203
240
239
przemyski
podkarpackie
13,72
289
301
299
302
307
299
247
219
210
216
208
229
240
oławski
dolnośląskie
13,65
16
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
296
90
75
32
66
109
103
162
236
236
235
242
241
świecki
kujawsko-pomorskie
13,62
60
37
61
125
203
223
276
301
265
274
292
271
242
zambrowski
podlaskie
13,50
117
122
138
200
223
238
252
237
189
171
184
223
243
gnieźnieński
wielkopolskie
13,31
49
50
116
175
206
209
216
200
209
230
242
210
244
toruński
kujawsko-pomorskie
13,15
112
140
191
192
237
215
171
138
156
184
213
226
245
zgierski
łódzkie
13,10
296
206
269
284
281
251
285
269
214
200
217
228
246
ostrzeszowski
wielkopolskie
12,98
139
181
238
239
292
255
273
296
279
286
288
238
247
pszczyński
śląskie
12,95
290
300
299
302
307
303
303
312
277
270
264
264
248
szamotulski
wielkopolskie
12,80
285
159
157
101
78
134
180
252
246
279
268
266
249
jarociński
wielkopolskie
12,77
164
184
242
236
258
257
278
193
211
209
225
251
250
międzyrzecki
lubuskie
12,73
68
5
12
47
74
51
93
165
281
249
260
246
251
dzierżoniowski
dolnośląskie
12,46
184
212
174
97
83
70
50
63
95
160
173
216
252
łęczycki
łódzkie
12,26
168
172
169
235
240
158
179
190
204
247
248
250
253
pabianicki
łódzkie
12,22
224
265
290
196
177
163
187
191
258
263
276
269
254
płoński
mazowieckie
12,10
202
190
203
207
197
175
173
199
186
206
237
237
255
bialski
lubelskie
12,09
296
155
37
28
107
112
153
239
280
244
261
285
256
grudziądzki
kujawsko-pomorskie
11,92
30
11
11
30
111
127
157
157
181
205
226
231
257
sochaczewski
mazowieckie
11,86
91
137
183
208
272
285
300
243
260
243
211
248
258
kutnowski
łódzkie
11,73
268
189
123
122
106
92
146
241
215
255
238
234
259
niżański
podkarpackie
11,67
109
106
182
205
199
224
234
170
247
260
250
257
260
radomski
mazowieckie
11,24
146
185
187
228
186
199
158
221
261
285
274
272
261
piski
warmińsko-mazurskie
11,18
115
128
109
129
196
190
209
245
250
257
257
259
262
wyszkowski
mazowieckie
11,05
262
282
289
290
287
289
304
289
285
252
247
252
263
radziejowski
kujawsko-pomorskie
10,89
24
17
28
62
23
14
18
50
119
210
223
260
264
iławski
warmińsko-mazurskie
10,82
217
261
148
184
212
229
225
261
271
278
266
268
265
sieradzki
łódzkie
10,71
296
129
82
158
162
154
208
228
200
240
240
247
266
sokólski
podlaskie
10,12
67
76
94
106
96
182
213
277
268
262
245
255
267
wieluński
łódzkie
9,95
235
263
237
263
260
252
264
272
287
284
278
263
268
wodzisławski
śląskie
9,72
160
123
104
164
265
263
245
270
276
280
258
254
269
białobrzeski
mazowieckie
9,54
57
29
99
169
142
131
169
204
177
187
188
245
270
gdański
pomorskie
9,18
269
288
287
181
217
287
296
308
312
313
312
256
271
wysokomazowiecki
podlaskie
8,60
205
264
284
302
307
303
301
309
310
291
286
295
272
bydgoski
kujawsko-pomorskie
8,20
179
228
201
270
271
240
223
211
241
201
241
265
273
kolski
wielkopolskie
8,16
141
198
230
256
268
269
283
291
286
303
309
275
274
będziński
śląskie
8,10
40
118
190
243
255
216
263
223
196
248
275
270
275
bieruńsko-lędziński
śląskie
8,02
267
201
216
112
178
147
166
192
219
218
239
261
276
sztumski
pomorskie
7,84
294
299
297
220
235
247
271
213
222
268
277
262
277
włoszczowski
świętokrzyskie
7,64
150
260
180
149
179
210
160
246
238
254
259
267
278
grodziski
wielkopolskie
7,49
214
269
299
302
307
236
307
307
288
295
306
278
279
międzychodzki
wielkopolskie
7,46
223
254
272
285
278
292
282
295
266
281
279
284
280
nyski
opolskie
7,37
296
301
250
272
280
276
284
288
306
311
311
294
281
hrubieszowski
lubelskie
7,20
189
226
236
244
262
268
202
163
194
242
289
276
282
lipski
mazowieckie
6,88
144
222
276
266
224
234
244
276
301
272
273
283
283
brodnicki
kujawsko-pomorskie
6,65
78
57
67
197
170
222
261
120
213
282
287
290
284
bielski
śląskie
6,60
271
297
95
133
193
219
235
271
302
267
263
277
285
opolski
opolskie
6,28
98
160
228
171
232
188
210
250
242
273
269
279
286
wejherowski
pomorskie
5,85
122
176
252
277
276
282
298
306
259
233
255
273
287
rypiński
kujawsko-pomorskie
5,78
243
290
296
292
291
291
270
264
226
275
280
287
288
puławski
lubelskie
5,71
17
ranking
powiaty
Zadłużenie powiatów w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
37
86
69
139
166
207
254
282
297
307
283
288
289
brzozowski
podkarpackie
5,68
126
163
219
233
236
245
251
247
243
264
270
282
290
brzeski
opolskie
5,64
72
91
110
121
152
99
226
215
237
227
252
281
291
łódzki wschodni
łódzkie
5,43
135
127
140
145
167
146
133
155
193
237
262
286
292
bielski
podlaskie
5,41
19
60
101
98
58
44
33
53
79
133
156
311
293
wałbrzyski
dolnośląskie
5,08
296
301
299
302
264
266
281
216
262
276
285
292
294
konecki
świętokrzyskie
4,60
52
111
192
237
209
239
255
280
292
294
293
296
295
szczycieński
warmińsko-mazurskie
4,55
101
166
172
219
263
274
287
287
308
297
300
305
296
rzeszowski
podkarpackie
4,18
161
178
199
223
243
185
221
266
254
277
282
293
297
grajewski
podlaskie
3,95
253
279
273
279
295
288
280
283
284
298
297
298
298
mogileński
kujawsko-pomorskie
3,57
107
69
112
148
214
241
268
214
269
271
272
289
299
augustowski
podlaskie
3,52
288
301
299
291
176
194
218
210
232
269
284
291
300
wadowicki
małopolskie
3,16
181
225
175
211
188
218
272
298
311
289
290
299
301
opoczyński
łódzkie
3,01
195
216
248
260
225
265
286
278
299
293
295
297
302
białostocki
podlaskie
2,52
172
193
265
271
219
226
250
274
270
292
294
301
303
rybnicki
śląskie
2,14
194
186
188
227
195
243
243
286
305
302
303
302
304
leżajski
podkarpackie
2,01
147
154
162
117
129
180
190
249
289
304
302
303
305
dębicki
podkarpackie
1,62
108
136
143
130
257
273
241
284
291
306
304
304
306
działdowski
warmińsko-mazurskie
1,58
163
202
261
251
293
290
299
227
257
287
301
307
307
legionowski
mazowieckie
1,02
232
301
281
289
288
227
248
281
300
310
308
308
308
opatowski
świętokrzyskie
0,97
148
230
200
283
239
196
265
275
273
305
307
306
309
siemiatycki
podlaskie
0,39
296
267
270
282
254
260
294
297
309
312
312
311
310
gliwicki
śląskie
0,22
296
249
299
302
303
303
307
300
296
290
291
311
311
włocławski
kujawsko-pomorskie
0,00
283
187
229
254
289
286
295
265
272
288
298
300
311
świdnicki
lubelskie
0,00
296
301
299
302
307
303
307
312
312
313
312
311
311
łomżyński
podlaskie
0,00
196
232
266
93
161
31
220
263
298
308
310
310
311
leszczyński
wielkopolskie
0,00
18
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
95
274
314
313
197
9
1
lubiński
dolnośląskie
18,37
25
8
2
2
1
1
2
leszczyński
wielkopolskie
18,07
161
59
35
3
6
2
3
grudziądzki
kujawsko-pomorskie
15,18
299
288
114
19
5
6
4
przemyski
podkarpackie
14,75
4
1
1
1
3
5
5
siedlecki
mazowieckie
14,22
10
6
3
46
41
35
6
wrocławski
dolnośląskie
12,63
148
63
16
6
2
4
7
kętrzyński
warmińsko-mazurskie
12,48
1
11
130
185
7
3
8
polkowicki
dolnośląskie
12,32
92
144
125
78
20
10
9
rybnicki
śląskie
12,14
6
3
4
9
8
7
10
wysokomazowiecki
podlaskie
11,96
12
9
23
20
26
13
11
gdański
pomorskie
11,83
67
31
39
28
23
11
12
kaliski
wielkopolskie
11,59
141
127
79
48
27
20
13
nowotarski
małopolskie
11,51
13
10
41
51
78
27
14
poznański
wielkopolskie
11,32
36
25
24
14
14
14
15
piski
warmińsko-mazurskie
11,19
2
4
9
21
60
48
16
pruszkowski
mazowieckie
11,17
43
82
95
93
33
17
17
bydgoski
kujawsko-pomorskie
11,12
33
21
11
7
9
15
18
białostocki
podlaskie
11,09
264
244
158
54
30
30
19
gryfiński
zachodniopomorskie
10,90
17
15
15
17
25
25
20
kościański
wielkopolskie
10,80
19
13
21
36
42
28
21
wołomiński
mazowieckie
10,48
246
212
210
203
263
179
22
bieszczadzki
podkarpackie
10,33
230
134
135
94
89
36
23
skierniewicki
łódzkie
10,05
23
19
29
22
15
8
24
wielicki
małopolskie
9,99
54
27
14
25
28
32
25
grajewski
podlaskie
9,97
21
39
78
225
141
46
26
łódzki wschodni
łódzkie
9,92
5
2
7
8
12
16
27
ostrołęcki
mazowieckie
9,89
9,84
87
93
91
115
72
70
28
opolski
opolskie
75
88
58
62
39
37
29
świecki
kujawsko-pomorskie
9,83
15
12
8
13
21
21
30
jarociński
wielkopolskie
9,81
164
189
272
252
202
59
31
śremski
wielkopolskie
9,80
22
17
6
4
4
19
32
radomski
mazowieckie
9,73
174
162
139
72
56
18
33
suwalski
podlaskie
9,69
239
228
242
284
311
257
34
pleszewski
wielkopolskie
9,59
216
107
66
16
16
12
35
włocławski
kujawsko-pomorskie
9,50
218
243
303
310
314
155
36
biłgorajski
lubelskie
9,34
79
68
81
75
51
29
37
wadowicki
małopolskie
9,34
229
223
218
131
66
39
38
olsztyński
warmińsko-mazurskie
9,28
53
52
20
15
13
24
39
przysuski
mazowieckie
9,21
31
46
85
113
144
112
40
trzebnicki
dolnośląskie
9,18
71
34
33
23
43
26
41
ostrowski
mazowieckie
9,12
37
67
121
125
183
102
42
lidzbarski
warmińsko-mazurskie
9,09
57
56
44
29
19
22
43
brodnicki
kujawsko-pomorskie
9,04
170
186
204
207
156
79
44
ostrowski
wielkopolskie
9,02
50
55
38
44
31
52
45
działdowski
warmińsko-mazurskie
8,99
16
29
30
30
24
23
46
limanowski
małopolskie
8,89
90
204
258
259
122
68
47
częstochowski
śląskie
8,83
89
148
176
212
164
86
48
bolesławiecki
dolnośląskie
8,82
19
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
115
98
150
151
123
92
49
krakowski
małopolskie
8,80
83
72
22
27
18
51
50
bielski
podlaskie
8,75
202
277
282
306
251
149
51
kutnowski
łódzkie
8,70
20
27
43
63
119
213
119
52
grodziski
mazowieckie
8,63
135
195
215
266
173
57
53
wrzesiński
wielkopolskie
8,57
200
229
274
183
90
38
54
słupski
pomorskie
8,55
234
215
137
123
88
76
55
radomszczański
łódzkie
8,53
66
51
18
12
10
60
56
bieruńsko-lędziński
śląskie
8,52
112
42
17
11
17
33
57
szydłowiecki
mazowieckie
8,51
123
102
59
137
85
67
58
dzierżoniowski
dolnośląskie
8,45
44
35
43
64
67
69
59
strzyżowski
podkarpackie
8,43
77
64
56
67
38
50
60
inowrocławski
kujawsko-pomorskie
8,42
35
61
48
50
34
53
61
chełmiński
kujawsko-pomorskie
8,40
108
75
47
47
53
54
62
koszaliński
zachodniopomorskie
8,38
127
77
62
58
69
64
63
niżański
podkarpackie
8,37
118
139
89
74
73
71
64
proszowicki
małopolskie
8,36
78
115
140
152
113
96
65
oświęcimski
małopolskie
8,35
276
220
227
135
103
41
66
choszczeński
zachodniopomorskie
8,34
48
76
72
61
46
62
67
gliwicki
śląskie
8,34
99
114
69
57
29
44
68
włoszczowski
świętokrzyskie
8,30
134
113
97
108
157
104
69
kolneński
podlaskie
8,20
14
14
12
40
45
73
70
kielecki
świętokrzyskie
8,14
233
111
102
79
114
85
71
bartoszycki
warmińsko-mazurskie
8,10
55
40
37
59
74
84
72
makowski
mazowieckie
8,10
3
7
42
63
75
63
73
legionowski
mazowieckie
8,08
32
36
46
49
48
55
74
miński
mazowieckie
8,07
11
23
10
10
22
141
75
krapkowicki
opolskie
8,06
231
181
103
120
111
107
76
żagański
lubuskie
8,06
173
196
148
87
63
43
77
myślenicki
małopolskie
8,05
205
169
116
105
71
42
78
sejneński
podlaskie
8,02
7
5
5
5
11
34
79
szczycieński
warmińsko-mazurskie
8,01
128
84
82
76
44
45
80
toruński
kujawsko-pomorskie
7,95
85
69
67
66
58
74
81
kolski
wielkopolskie
7,94
130
217
255
216
128
75
82
świdnicki
lubelskie
7,90
193
213
233
174
132
77
83
jasielski
podkarpackie
7,85
308
306
256
234
228
40
84
kluczborski
opolskie
7,83
179
168
169
200
171
126
85
zamojski
lubelskie
7,76
301
173
124
43
57
81
86
nakielski
kujawsko-pomorskie
7,76
113
125
197
257
258
161
87
gostyński
wielkopolskie
7,70
144
154
115
118
95
115
88
namysłowski
opolskie
7,69
175
208
175
141
109
91
89
kwidzyński
pomorskie
7,69
102
150
154
109
100
138
90
garwoliński
mazowieckie
7,68
155
216
190
133
70
58
91
chojnicki
pomorskie
7,68
73
91
88
187
253
228
92
bocheński
małopolskie
7,67
214
201
119
84
68
82
93
międzychodzki
wielkopolskie
7,66
116
118
128
97
105
90
94
oławski
dolnośląskie
7,63
59
50
57
60
55
78
95
mławski
mazowieckie
7,57
136
152
153
177
148
123
96
krośnieński
podkarpackie
7,55
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
133
200
241
243
177
89
97
tomaszowski
łódzkie
7,54
157
156
117
83
59
49
98
opatowski
świętokrzyskie
7,54
70
44
50
56
64
47
99
opoczyński
łódzkie
7,48
88
73
54
55
61
87
100
dąbrowski
małopolskie
7,48
153
37
68
71
131
109
101
koniński
wielkopolskie
7,48
29
32
45
32
47
98
102
człuchowski
pomorskie
7,44
190
206
182
98
76
56
103
raciborski
śląskie
7,37
198
222
250
271
246
198
104
zgierski
łódzkie
7,33
39
95
181
194
172
116
105
kolbuszowski
podkarpackie
7,29
38
33
71
82
62
61
106
bielski
śląskie
7,29
7,28
20
53
80
132
199
183
107
nowodworski
mazowieckie
213
137
118
90
102
128
108
łobeski
zachodniopomorskie
7,20
124
116
131
158
146
169
109
łańcucki
podkarpackie
7,18
196
163
155
169
150
143
110
obornicki
wielkopolskie
7,18
284
210
161
166
205
135
111
węgorzewski
warmińsko-mazurskie
7,17
68
38
26
18
32
72
112
ropczycko-sędziszowski
podkarpackie
7,13
189
103
136
107
104
66
113
rypiński
kujawsko-pomorskie
7,11
222
232
228
157
129
80
114
janowski
lubelskie
7,08
166
161
178
146
142
99
115
wągrowiecki
wielkopolskie
7,07
305
313
312
305
304
245
116
żarski
lubuskie
7,04
24
60
217
283
301
278
117
piaseczyński
mazowieckie
7,00
8
18
70
192
226
214
118
warszawski zachodni
mazowieckie
6,98
215
218
203
172
101
114
119
nowotomyski
wielkopolskie
6,92
195
198
159
136
98
103
120
sztumski
pomorskie
6,90
129
180
264
280
271
184
121
gnieźnieński
wielkopolskie
6,89
184
106
100
95
116
120
122
grodziski
wielkopolskie
6,89
6,88
97
108
84
85
99
122
123
wolsztyński
wielkopolskie
257
264
257
307
293
282
124
poddębicki
łódzkie
6,87
101
87
144
88
86
83
125
nyski
opolskie
6,85
227
179
184
209
211
168
126
wieruszowski
łódzkie
6,82
143
92
111
124
165
139
127
wejherowski
pomorskie
6,81
191
172
214
205
233
202
128
kępiński
wielkopolskie
6,75
232
171
142
140
179
159
129
średzki
wielkopolskie
6,75
117
138
83
89
106
118
130
augustowski
podlaskie
6,74
106
58
27
33
54
88
131
mogileński
kujawsko-pomorskie
6,74
51
78
122
149
167
153
132
szamotulski
wielkopolskie
6,70
26
24
32
39
36
94
133
przasnyski
mazowieckie
6,68
251
279
284
297
277
227
134
strzelecko-drezdenecki
lubuskie
6,67
151
157
193
235
261
216
135
stargardzki
zachodniopomorskie
6,64
72
81
192
147
136
93
136
krotoszyński
wielkopolskie
6,57
42
16
13
41
117
136
137
łowicki
łódzkie
6,53
82
110
98
122
118
142
138
tarnowski
małopolskie
6,52
100
65
73
112
188
129
139
golubsko-dobrzyński
kujawsko-pomorskie
6,47
249
242
261
188
159
97
140
pilski
wielkopolskie
6,44
91
147
207
221
190
150
141
tucholski
kujawsko-pomorskie
6,39
131
202
220
204
169
124
142
wodzisławski
śląskie
6,38
169
160
240
214
185
105
143
kędzierzyńsko-kozielski
opolskie
6,36
76
74
49
52
49
121
144
szczecinecki
zachodniopomorskie
6,34
21
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
145
131
101
104
153
177
145
węgrowski
mazowieckie
6,31
81
89
86
81
94
111
146
siemiatycki
podlaskie
6,31
199
167
164
163
154
158
147
radzyński
lubelskie
6,29
206
211
253
244
207
108
148
ostrzeszowski
wielkopolskie
6,24
56
47
77
92
147
157
149
wieluński
łódzkie
6,23
30
57
87
126
161
196
150
policki
zachodniopomorskie
6,23
22
280
146
134
106
77
166
151
żniński
kujawsko-pomorskie
6,21
110
86
90
111
138
113
152
łosicki
mazowieckie
6,21
65
185
145
170
135
167
153
sochaczewski
mazowieckie
6,21
273
252
223
142
93
110
154
konecki
świętokrzyskie
6,20
294
282
277
238
218
145
155
łęczycki
łódzkie
6,17
61
122
194
227
196
146
156
chrzanowski
małopolskie
6,17
152
194
179
156
119
164
157
goleniowski
zachodniopomorskie
6,03
178
205
187
162
162
132
158
strzelecki
opolskie
6,03
62
66
76
117
206
218
159
sokołowski
mazowieckie
5,91
245
262
212
178
149
174
160
lwówecki
dolnośląskie
5,90
5,86
241
166
138
128
121
154
161
chełmski
lubelskie
288
273
232
189
140
140
162
krasnostawski
lubelskie
5,83
228
259
231
239
208
100
163
miechowski
małopolskie
5,83
289
256
149
176
203
224
164
aleksandrowski
kujawsko-pomorskie
5,80
162
97
52
38
37
95
165
staszowski
świętokrzyskie
5,79
74
45
28
45
50
106
166
łomżyński
podlaskie
5,74
171
187
224
254
198
175
167
pabianicki
łódzkie
5,74
119
85
53
34
52
117
168
rzeszowski
podkarpackie
5,74
258
124
123
86
115
134
169
drawski
zachodniopomorskie
5,66
297
291
285
279
268
199
170
kraśnicki
lubelskie
5,64
34
30
40
37
65
130
171
moniecki
podlaskie
5,64
9
90
267
311
302
209
172
średzki
dolnośląskie
5,64
18
20
109
130
160
182
173
myszkowski
śląskie
5,59
172
117
113
145
193
185
174
opolski
lubelskie
5,59
217
183
172
198
204
192
175
zduńskowolski
łódzkie
5,56
278
255
266
242
212
193
176
sulęciński
lubuskie
5,55
208
141
186
228
270
221
177
płocki
mazowieckie
5,54
306
300
293
264
259
212
178
kłodzki
dolnośląskie
5,52
250
272
292
301
296
271
179
nowomiejski
warmińsko-mazurskie
5,52
139
174
108
100
112
144
180
gorlicki
małopolskie
5,52
266
299
310
312
312
285
181
legnicki
dolnośląskie
5,51
254
294
308
294
280
201
182
wołowski
dolnośląskie
5,51
235
151
132
114
191
195
183
braniewski
warmińsko-mazurskie
5,49
114
41
51
103
163
172
184
zawierciański
śląskie
5,48
64
83
99
154
126
148
185
pszczyński
śląskie
5,45
137
283
306
314
231
229
186
lubański
dolnośląskie
5,41
159
145
133
102
97
165
187
płoński
mazowieckie
5,41
47
99
147
159
223
210
188
elbląski
warmińsko-mazurskie
5,39
247
257
213
197
143
197
189
olecki
warmińsko-mazurskie
5,33
93
126
165
160
181
152
190
jarosławski
podkarpackie
5,21
98
54
34
53
79
133
191
świdwiński
zachodniopomorskie
5,20
69
28
19
42
120
137
192
zambrowski
podlaskie
5,19
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
311
290
246
218
239
231
193
parczewski
lubelskie
5,19
167
159
280
298
313
252
194
łukowski
lubelskie
5,18
309
314
313
308
308
237
195
słubicki
lubuskie
5,18
52
49
31
35
81
178
196
bytowski
pomorskie
5,16
176
214
248
253
254
233
197
piotrkowski
łódzkie
5,15
209
221
238
236
225
204
198
sieradzki
łódzkie
5,14
290
249
168
144
139
186
199
oleśnicki
dolnośląskie
5,13
63
70
92
96
137
176
200
sokólski
podlaskie
5,12
274
254
259
219
227
206
201
lubelski
lubelskie
5,11
295
297
309
303
288
147
202
brzeziński
łódzkie
5,10
5,08
103
130
110
101
82
101
203
tatrzański
małopolskie
204
285
245
245
91
181
204
malborski
pomorskie
5,03
107
94
64
70
83
171
205
brzozowski
podkarpackie
5,03
168
142
107
148
151
232
206
lipski
mazowieckie
5,02
142
199
206
246
237
200
207
rycki
lubelskie
4,99
186
197
219
161
145
131
208
puławski
lubelskie
4,98
248
258
221
155
130
160
209
żywiecki
śląskie
4,97
188
143
195
224
269
244
210
krośnieński
lubuskie
4,95
262
209
167
31
35
31
211
iławski
warmińsko-mazurskie
4,94
281
308
301
299
299
248
212
tomaszowski
lubelskie
4,93
268
234
171
217
168
213
213
pińczowski
świętokrzyskie
4,92
105
133
160
211
255
259
214
gostyniński
mazowieckie
4,92
263
237
74
26
40
151
215
kozienicki
mazowieckie
4,89
147
26
25
24
108
188
216
gryficki
zachodniopomorskie
4,88
285
240
229
232
238
234
217
oleski
opolskie
4,88
109
104
129
143
216
211
218
rawicki
wielkopolskie
4,86
94
128
162
215
220
215
219
cieszyński
śląskie
4,85
60
71
141
181
209
163
220
kłobucki
śląskie
4,85
41
48
65
77
87
173
221
dębicki
podkarpackie
4,84
300
269
216
168
124
180
222
prudnicki
opolskie
4,82
45
119
61
73
84
270
223
bełchatowski
łódzkie
4,81
267
246
230
226
221
194
224
bialski
lubelskie
4,79
181
135
96
91
125
223
225
lubartowski
lubelskie
4,75
104
175
209
191
189
156
226
grójecki
mazowieckie
4,73
177
140
127
121
176
203
227
zwoleński
mazowieckie
4,73
236
239
202
182
200
246
228
nowosądecki
małopolskie
4,72
49
191
244
295
134
170
229
rawski
łódzkie
4,66
292
311
307
282
214
187
230
strzeliński
dolnośląskie
4,66
220
219
226
255
266
277
231
zielonogórski
lubuskie
4,63
224
227
177
153
170
225
232
stalowowolski
podkarpackie
4,62
272
241
262
230
224
208
233
turecki
wielkopolskie
4,58
194
182
157
196
232
247
234
sierpecki
mazowieckie
4,57
221
251
297
286
285
235
235
kartuski
pomorskie
4,55
255
236
222
210
230
205
236
kazimierski
świętokrzyskie
4,53
197
233
247
231
235
226
237
chodzieski
wielkopolskie
4,48
126
109
112
99
127
162
238
żuromiński
mazowieckie
4,44
163
158
120
139
158
217
239
leżajski
podkarpackie
4,38
182
188
173
248
275
280
240
białogardzki
zachodniopomorskie
4,36
23
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
149
184
235
195
178
127
241
pajęczański
łódzkie
4,33
150
178
252
267
272
191
242
lipnowski
kujawsko-pomorskie
4,24
237
265
281
288
300
296
243
przeworski
podkarpackie
4,23
219
284
198
220
201
269
244
kołobrzeski
zachodniopomorskie
4,19
58
136
185
190
175
190
245
nowosolski
lubuskie
4,18
211
190
249
268
290
249
246
starogardzki
pomorskie
4,15
24
265
292
294
293
278
251
247
głubczycki
opolskie
4,11
298
281
243
250
247
256
248
nidzicki
warmińsko-mazurskie
4,09
310
310
295
272
243
238
249
wąbrzeski
kujawsko-pomorskie
4,03
253
192
263
222
166
243
250
żyrardowski
mazowieckie
4,03
183
280
287
296
294
286
251
łęczyński
lubelskie
4,01
244
224
237
202
222
254
252
ostródzki
warmińsko-mazurskie
3,97
185
149
104
193
234
299
253
tarnobrzeski
podkarpackie
3,97
120
176
189
208
110
222
254
głogowski
dolnośląskie
3,95
314
304
188
291
286
241
255
jaworski
dolnośląskie
3,91
125
165
152
165
195
255
256
wyszkowski
mazowieckie
3,91
269
296
298
290
289
284
257
świdnicki
dolnośląskie
3,85
275
268
286
281
298
276
258
słupecki
wielkopolskie
3,81
312
312
311
302
279
236
259
myśliborski
zachodniopomorskie
3,73
132
153
239
233
241
253
260
mielecki
podkarpackie
3,70
28
101
55
65
152
283
261
nowodworski
pomorskie
3,63
283
286
305
285
242
207
262
tarnogórski
śląskie
3,61
122
105
126
69
92
189
263
brzeski
małopolskie
3,58
256
301
196
167
192
272
264
kamiennogórski
dolnośląskie
3,57
158
123
166
256
291
289
265
brzeski
opolskie
3,57
80
62
60
134
174
242
266
sandomierski
świętokrzyskie
3,55
146
164
180
206
262
267
267
białobrzeski
mazowieckie
3,51
207
80
105
80
244
230
268
gorzowski
lubuskie
3,51
259
247
183
180
215
260
269
lubaczowski
podkarpackie
3,41
156
230
208
223
182
219
270
zgorzelecki
dolnośląskie
3,41
304
303
296
269
180
266
271
jeleniogórski
dolnośląskie
3,39
210
225
265
247
252
250
272
sławieński
zachodniopomorskie
3,37
46
22
36
68
155
220
273
buski
świętokrzyskie
3,28
313
309
234
199
240
273
274
leski
podkarpackie
3,25
96
238
273
277
260
287
275
mikołowski
śląskie
3,15
291
302
290
287
282
291
276
jędrzejowski
świętokrzyskie
3,15
296
276
288
229
281
281
277
lęborski
pomorskie
3,02
203
266
211
213
210
261
278
międzyrzecki
lubuskie
3,02
287
287
289
265
264
275
279
gołdapski
warmińsko-mazurskie
3,01
187
120
200
241
305
265
280
wschowski
lubuskie
2,94
303
267
270
251
248
295
281
wałbrzyski
dolnośląskie
2,90
201
193
254
263
297
294
282
skarżyski
świętokrzyskie
2,85
260
253
279
292
309
304
283
ostrowiecki
świętokrzyskie
2,81
121
170
205
184
186
263
284
pucki
pomorskie
2,78
165
112
75
127
217
239
285
kamieński
zachodniopomorskie
2,73
226
260
275
258
245
240
286
ząbkowicki
dolnośląskie
2,69
302
298
283
276
284
293
287
hajnowski
podlaskie
2,65
160
203
174
186
219
262
288
lubliniecki
śląskie
2,65
www.wspolnota.org.pl
ranking
powiaty
Powiaty o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Powiat
Województwo
% dochodów 2015*
279
270
271
129
96
125
289
sępoleński
kujawsko-pomorskie
2,57
277
278
269
275
292
300
290
czarnkowsko-trzcianecki
wielkopolskie
2,54
225
207
225
274
307
298
291
mrągowski
warmińsko-mazurskie
2,53
2,51
84
96
94
116
187
268
292
tczewski
pomorskie
307
305
268
261
273
288
293
włodawski
lubelskie
2,49
111
79
106
138
249
279
294
złotowski
wielkopolskie
2,44
212
245
251
262
256
264
295
ciechanowski
mazowieckie
2,44
243
263
291
300
306
306
296
olkuski
małopolskie
2,40
138
155
199
240
276
292
297
starachowicki
świętokrzyskie
2,25
242
261
276
270
303
297
298
ełcki
warmińsko-mazurskie
2,22
223
231
191
201
250
301
299
sanocki
podkarpackie
2,13
240
226
201
179
194
258
300
suski
małopolskie
2,13
271
248
151
171
229
303
301
radziejowski
kujawsko-pomorskie
2,11
140
177
170
273
265
311
302
otwocki
mazowieckie
1,83
238
271
260
249
274
302
303
milicki
dolnośląskie
1,65
286
275
278
304
310
309
304
złotoryjski
dolnośląskie
1,23
282
307
304
175
107
65
305
świebodziński
lubuskie
0,94
293
289
299
278
267
290
306
pyrzycki
zachodniopomorskie
0,88
261
235
156
173
257
307
307
hrubieszowski
lubelskie
0,87
40
100
163
260
236
274
308
będziński
śląskie
0,87
252
295
300
289
287
305
309
kościerski
pomorskie
0,40
270
250
236
237
283
310
310
górowski
dolnośląskie
0,26
180
121
93
110
184
308
311
giżycki
warmińsko-mazurskie
-0,28
154
132
146
150
133
312
312
pułtuski
mazowieckie
-0,84
192
293
302
309
295
313
313
wałecki
zachodniopomorskie
-2,60
86
129
143
164
80
314
314
łaski
łódzkie
-6,75
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
25
ranking
miasta powiatowe
Zadłużenie miast powiatowych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
Województwo
% dochodów
6
19
113
127
158
87
81
145
183
118
26
5
1
Kamień Pomorski
zachodniopomorskie
89,54
183
194
187
85
115
99
114
13
20
33
3
1
2
Myślenice
małopolskie
85,74
181
131
109
182
233
259
247
214
150
89
11
4
3
Pisz
warmińsko-mazurskie
78,69
255
102
139
197
181
197
176
105
10
4
1
2
4
Skarżysko-Kamienna
świętokrzyskie
78,63
121
141
202
122
156
89
18
1
1
3
4
6
5
Pułtusk
mazowieckie
66,25
4
8
28
77
100
148
154
139
35
1
2
3
6
Sejny
podlaskie
64,74
55
113
188
112
130
182
165
165
166
216
216
33
7
Golub-Dobrzyń
kujawsko-pomorskie
62,36
42
64
56
35
18
19
62
96
113
115
106
36
8
Krotoszyn
wielkopolskie
62,25
109
132
107
100
134
143
52
31
15
6
5
7
9
Wieliczka
małopolskie
62,24
69
54
26
19
46
68
59
133
133
64
32
26
10
Wschowa
lubuskie
61,05
197
224
240
237
247
253
248
234
156
50
19
15
11
Końskie
świętokrzyskie
58,42
240
245
204
188
186
196
195
120
71
19
6
8
12
Gryfino
zachodniopomorskie
57,71
153
134
162
81
35
60
11
6
24
34
21
10
13
Milicz
dolnośląskie
57,22
192
67
3
6
5
3
3
7
14
18
14
28
14
Wołów
dolnośląskie
56,36
62
70
88
20
17
23
38
46
55
24
13
20
15
Brzesko
małopolskie
55,88
81
53
47
71
132
153
215
201
57
28
17
16
16
Strzelin
dolnośląskie
55,74
249
249
236
216
161
150
161
48
45
44
45
23
17
Kazimierza Wielka
świętokrzyskie
55,39
1
1
2
1
4
1
1
2
3
10
20
17
18
Choszczno
zachodniopomorskie
54,72
46
65
66
155
135
122
145
177
124
51
24
9
19
Włodawa
lubelskie
54,68
31
29
15
49
39
22
20
42
7
12
12
13
20
Proszowice
małopolskie
53,71
111
135
99
86
54
31
48
34
28
81
8
18
21
Złotoryja
dolnośląskie
52,73
52,53
40
52
48
88
118
53
127
158
96
46
36
31
22
Brzozów
podkarpackie
146
97
39
57
29
73
102
190
85
17
57
11
23
Nowa Sól
lubuskie
52,37
128
44
27
16
40
38
12
30
6
7
15
24
24
Nowy Dwór Gdański
pomorskie
52,21
48
40
35
25
34
81
69
19
4
23
68
25
25
Kłodzko
dolnośląskie
51,68
94
138
131
169
213
157
106
35
64
73
52
30
26
Trzebnica
dolnośląskie
51,50
255
86
62
58
53
64
54
125
68
9
49
29
27
Zgorzelec
dolnośląskie
51,25
255
187
181
129
68
29
55
51
26
72
48
35
28
172
181
186
201
129
48
9
29
31
27
54
12
29
Gołdap
warmińsko-mazurskie
50,50
235
229
261
250
172
219
234
110
100
21
9
14
30
Opoczno
łódzkie
50,15
105
172
143
107
65
108
166
226
224
178
101
98
31
Rawa Mazowiecka
łódzkie
49,62
30
28
59
36
69
75
45
58
67
67
46
44
32
Miechów
małopolskie
49,59
76
112
80
93
56
34
33
64
91
47
38
46
33
Przeworsk
podkarpackie
49,50
125
174
206
235
151
97
88
90
105
94
39
32
34
Staszów
świętokrzyskie
49,00
Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie
50,86
33
5
12
7
1
2
4
12
16
15
35
74
35
Wąbrzeźno
kujawsko-pomorskie
48,49
103
101
58
76
58
100
60
16
23
48
33
58
36
Lubaczów
podkarpackie
48,46
50
46
42
29
61
84
74
69
49
22
22
39
37
Kartuzy
pomorskie
47,62
133
121
69
39
21
12
26
3
12
13
18
19
38
Sokołów Podlaski
mazowieckie
47,53
203
180
125
162
166
167
89
82
147
148
114
105
39
Łobez
zachodniopomorskie
47,39
175
198
104
78
67
96
53
37
25
40
51
56
40
Brodnica
kujawsko-pomorskie
46,95
78
88
100
48
62
71
112
143
134
151
122
45
41
Przasnysz
mazowieckie
46,82
144
265
199
221
226
214
203
157
219
70
59
106
42
Nowy Targ
małopolskie
46,56
232
157
75
47
11
8
22
59
48
87
88
63
43
Opatów
świętokrzyskie
46,12
64
105
160
224
236
248
185
258
179
195
124
94
44
Zakopane
małopolskie
46,08
160
215
251
264
229
169
171
241
223
180
110
92
45
Środa Wielkopolska
wielkopolskie
45,94
107
143
89
72
20
59
8
38
34
43
81
60
46
Dzierżoniów
dolnośląskie
45,52
99
118
98
66
49
95
128
131
139
154
185
119
47
Głogów
dolnośląskie
45,49
9
49
73
67
32
56
28
23
13
58
58
42
48
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
45,48
26
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta powiatowe
Zadłużenie miast powiatowych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
Województwo
% dochodów
58
264
115
121
197
236
217
135
73
76
43
21
49
Kluczbork
opolskie
45,46
51
22
9
12
89
106
202
140
116
42
98
114
50
Poddębice
łódzkie
45,29
215
207
153
179
144
62
120
196
177
184
200
146
51
Limanowa
małopolskie
44,76
53
51
61
75
85
66
67
26
44
54
27
22
52
Żyrardów
mazowieckie
43,91
141
170
177
186
179
98
86
106
88
80
77
59
53
Kolbuszowa
podkarpackie
43,22
106
126
178
187
192
179
130
114
46
59
83
75
54
Tomaszów Mazowiecki
łódzkie
43,16
234
211
154
117
121
117
170
171
132
56
50
47
55
Grodzisk Wielkopolski
wielkopolskie
43,04
226
238
230
241
235
246
192
126
42
68
56
85
56
Pruszcz Gdański
pomorskie
43,02
255
18
13
4
3
13
25
21
51
85
84
90
57
Lubań
dolnośląskie
42,36
154
265
138
73
55
9
2
4
2
8
23
34
58
Słubice
lubuskie
42,29
89
89
127
173
209
160
29
154
152
138
165
151
59
Cieszyn
śląskie
42,13
136
100
50
33
43
63
95
63
107
129
127
61
60
Lębork
pomorskie
41,77
242
254
172
206
215
114
110
77
92
99
71
57
61
Ostróda
warmińsko-mazurskie
41,56
68
71
68
104
75
134
13
9
5
41
70
97
62
Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie
41,45
122
129
136
140
96
72
78
94
154
149
121
70
63
Oława
dolnośląskie
41,35
123
116
102
120
102
70
57
66
32
14
73
127
64
Sulęcin
lubuskie
41,33
74
125
94
61
50
55
56
40
61
31
28
53
65
Jarocin
wielkopolskie
41,32
137
209
216
82
47
39
75
49
95
90
91
83
66
Brzeziny
łódzkie
41,23
26
45
30
32
48
25
36
22
19
45
47
73
67
Starogard Gdański
pomorskie
41,22
116
91
112
152
190
171
124
108
102
97
117
111
68
Wołomin
mazowieckie
41,02
3
17
33
38
80
92
85
137
84
37
25
68
69
Sławno
zachodniopomorskie
40,95
57
73
121
116
141
173
198
149
129
69
125
43
70
Tczew
pomorskie
40,95
230
226
213
134
33
30
68
50
148
142
64
41
71
Kościerzyna
pomorskie
40,90
170
183
195
234
238
188
226
197
203
188
163
153
72
Hajnówka
podlaskie
40,79
254
262
232
170
110
125
152
156
126
116
87
82
73
Pińczów
świętokrzyskie
40,60
159
221
262
260
260
190
146
111
141
174
95
71
74
Puławy
lubelskie
40,41
108
95
114
131
51
32
31
75
72
5
93
55
75
Pajęczno
łódzkie
40,35
22
68
91
180
165
126
96
103
77
106
108
133
76
Jawor
dolnośląskie
40,32
120
106
76
95
82
161
66
25
58
78
115
51
77
Goleniów
zachodniopomorskie
40,30
75
108
108
102
83
139
200
170
22
132
55
54
78
Olecko
warmińsko-mazurskie
40,25
223
241
233
190
168
147
137
193
128
77
40
121
79
Hrubieszów
lubelskie
40,21
212
171
219
199
208
185
163
117
80
49
10
50
80
Wałcz
zachodniopomorskie
40,20
35
83
95
101
109
118
139
175
145
147
92
62
81
Śrem
wielkopolskie
40,02
155
193
234
244
201
149
162
161
187
157
96
79
82
Turek
wielkopolskie
39,97
100
208
190
175
86
49
116
169
142
105
65
101
83
Drawsko Pomorskie
zachodniopomorskie
39,97
45
77
149
227
207
227
214
141
103
82
79
93
84
Prudnik
opolskie
39,65
41
74
87
42
8
27
44
85
99
111
105
96
85
Sochaczew
mazowieckie
39,45
194
201
200
184
119
132
101
98
43
36
37
64
86
Łuków
lubelskie
39,40
228
244
264
262
218
170
206
181
215
140
61
27
87
Mogilno
kujawsko-pomorskie
39,37
198
191
166
194
103
58
109
176
136
123
97
76
88
Góra
dolnośląskie
39,24
52
99
81
150
175
205
35
39
119
128
159
159
89
Wągrowiec
wielkopolskie
39,14
245
256
215
137
73
135
147
162
56
136
155
149
90
Kraśnik
lubelskie
39,11
61
114
156
166
178
216
159
168
153
168
202
203
91
Zduńska Wola
łódzkie
39,08
36
36
71
167
105
168
107
60
39
91
86
91
92
Czarnków
wielkopolskie
39,05
168
218
214
223
205
195
142
180
240
146
66
38
93
Sandomierz
świętokrzyskie
38,65
15
23
23
28
45
69
133
178
188
177
174
81
94
Jędrzejów
świętokrzyskie
38,65
83
76
105
147
167
207
219
218
218
169
193
155
95
Nakło nad Notecią
kujawsko-pomorskie
38,64
147
166
217
211
204
166
207
187
53
29
67
78
96
Giżycko
warmińsko-mazurskie
38,57
27
ranking
miasta powiatowe
Zadłużenie miast powiatowych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
Województwo
% dochodów
117
147
110
118
26
40
43
43
40
35
53
37
97
Chojnice
pomorskie
38,57
255
34
41
31
9
14
14
8
18
71
31
40
98
Iława
warmińsko-mazurskie
38,48
2
3
52
94
127
164
123
109
54
60
111
66
99
Szydłowiec
mazowieckie
38,42
190
239
226
143
116
102
104
100
146
171
130
110
100
Sanok
podkarpackie
38,31
102
137
141
87
112
174
24
20
30
30
34
48
101
Węgrów
mazowieckie
38,06
91
109
126
83
95
156
169
152
144
172
194
181
102
Lubartów
lubelskie
38,00
124
186
176
135
106
136
158
119
104
137
151
140
103
Kędzierzyn-Koźle
opolskie
37,99
127
169
229
225
244
222
204
205
213
160
107
102
104
Gorlice
małopolskie
37,38
205
158
194
192
93
77
83
84
87
53
85
108
105
Nidzica
warmińsko-mazurskie
37,22
255
9
20
13
16
93
134
81
38
38
41
89
106
Świdnica
dolnośląskie
37,20
255
10
7
22
87
103
135
166
122
133
116
80
107
Wodzisław Śląski
śląskie
37,14
166
156
146
157
153
176
153
155
135
159
196
117
108
Ząbkowice Śląskie
dolnośląskie
37,09
67
48
65
70
76
85
131
80
76
83
123
99
109
Bochnia
małopolskie
37,09
182
128
53
26
30
50
148
200
158
113
167
137
110
Mikołów
śląskie
36,72
115
124
90
51
114
116
160
179
211
190
188
162
111
Wieruszów
łódzkie
36,70
70
59
63
74
70
67
61
70
21
16
30
52
112
Lesko
podkarpackie
36,48
139
190
193
204
152
159
87
52
41
26
29
88
113
Bartoszyce
warmińsko-mazurskie
36,37
98
120
122
144
199
172
209
192
175
213
156
166
114
Piła
wielkopolskie
36,28
86
84
101
27
90
47
49
47
81
65
62
87
115
Kępno
wielkopolskie
35,88
214
231
210
209
174
191
208
198
138
173
157
173
116
Strzyżów
podkarpackie
35,72
72
80
84
91
92
76
117
92
114
139
138
145
117
Ciechanów
mazowieckie
35,54
90
107
77
68
101
151
155
56
98
55
104
86
118
Ełk
warmińsko-mazurskie
35,53
142
155
85
55
31
46
37
36
52
114
78
144
119
Chrzanów
małopolskie
35,44
233
258
259
252
193
223
181
136
137
108
100
67
120
Szczecinek
zachodniopomorskie
35,35
37
62
54
96
52
42
65
62
117
130
102
125
121
Człuchów
pomorskie
35,33
34
60
135
105
42
16
10
5
11
25
72
124
122
Pyrzyce
zachodniopomorskie
35,18
59
37
16
10
13
11
15
32
69
63
69
49
123
Szamotuły
wielkopolskie
35,02
14
39
55
125
169
178
97
148
125
62
76
103
124
Braniewo
warmińsko-mazurskie
34,95
196
257
268
258
254
252
249
255
253
104
120
95
125
Międzychód
wielkopolskie
34,93
85
96
147
226
202
180
174
173
178
162
160
122
126
Namysłów
opolskie
34,57
95
98
38
43
66
51
51
91
82
75
80
84
127
Augustów
podlaskie
34,56
145
173
111
133
194
128
42
88
50
52
60
72
128
Nowy Tomyśl
wielkopolskie
34,49
73
58
106
109
84
33
70
146
110
66
89
113
129
Pleszew
wielkopolskie
34,40
177
110
22
14
23
127
93
53
115
127
168
116
130
Krapkowice
opolskie
34,32
180
225
250
242
241
212
177
220
239
258
247
201
131
Kozienice
mazowieckie
34,03
84
90
49
84
145
163
193
164
112
124
82
132
132
Malbork
pomorskie
33,90
250
228
201
183
133
78
99
33
27
98
44
77
133
Bolesławiec
dolnośląskie
33,72
113
163
165
69
38
24
7
27
65
101
90
100
134
Mława
mazowieckie
33,55
140
139
171
123
195
229
245
134
108
86
119
120
135
Włoszczowa
świętokrzyskie
33,50
5
12
6
17
15
18
19
67
89
143
146
142
136
Ostrów Wielkopolski
wielkopolskie
33,45
143
168
174
236
257
192
241
231
246
247
225
192
137
Stalowa Wola
podkarpackie
33,33
101
165
189
230
259
263
230
102
206
243
199
172
138
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
33,29
88
117
134
114
159
211
232
212
176
117
132
130
139
Olkusz
małopolskie
33,27
237
203
212
191
163
124
94
112
170
192
195
107
140
Będzin
śląskie
33,27
65
32
24
37
91
94
125
194
220
194
136
165
141
Bytów
pomorskie
32,81
174
233
225
218
216
228
172
87
36
96
16
104
142
Lwówek Śląski
dolnośląskie
32,72
32
42
43
41
60
35
71
24
29
57
112
160
143
Dębica
podkarpackie
32,63
17
30
57
52
146
144
184
250
222
182
145
178
144
Oborniki
wielkopolskie
32,55
28
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta powiatowe
Zadłużenie miast powiatowych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
Województwo
% dochodów
221
227
248
261
120
15
21
15
8
20
74
136
145
Krosno Odrzańskie
lubuskie
32,52
188
161
148
139
140
154
113
113
140
161
186
190
146
Stargard Szczeciński
zachodniopomorskie
32,37
118
148
197
145
243
235
224
163
171
189
183
115
147
Mońki
podlaskie
32,31
216
122
144
126
200
183
115
54
101
145
189
180
148
Zwoleń
mazowieckie
32,25
44
47
103
50
57
104
218
210
212
206
192
174
149
Janów Lubelski
lubelskie
31,63
10
25
34
128
206
230
201
118
109
112
140
191
150
Strzelce Krajeńskie
lubuskie
31,57
93
145
36
56
78
28
32
17
9
2
75
65
151
Gostynin
mazowieckie
31,50
138
87
123
151
148
110
103
71
79
122
135
123
152
Jarosław
podkarpackie
31,39
134
150
140
119
187
194
189
182
180
227
243
216
153
Grójec
mazowieckie
31,31
38
57
60
60
126
129
136
151
191
158
142
141
154
Kutno
łódzkie
31,20
56
103
227
196
154
112
188
233
90
39
42
69
155
Legionowo
mazowieckie
31,20
114
92
175
79
107
88
41
76
86
74
149
154
156
Środa Śląska
dolnośląskie
31,15
79
123
118
115
211
200
129
44
63
88
94
128
157
Kamienna Góra
dolnośląskie
31,00
24
31
37
34
59
79
122
68
60
32
63
134
158
Myślibórz
zachodniopomorskie
30,62
184
149
142
103
124
175
194
228
249
257
248
208
159
Oświęcim
małopolskie
30,45
243
234
228
222
237
213
225
232
130
163
128
157
160
Bielsk Podlaski
podlaskie
30,42
19
38
70
124
147
152
164
79
121
126
144
135
161
Starachowice
świętokrzyskie
30,39
252
260
168
176
104
115
121
189
216
245
187
158
162
Garwolin
mazowieckie
30,17
16
11
5
9
14
20
23
61
66
102
150
171
163
Chodzież
wielkopolskie
30,13
158
144
157
21
24
43
77
45
106
125
109
118
164
Bełchatów
łódzkie
30,13
193
210
170
200
185
215
227
253
200
144
181
163
165
Radzyń Podlaski
lubelskie
30,09
178
61
82
158
222
233
257
261
257
225
180
147
166
Mrągowo
warmińsko-mazurskie
30,07
239
223
245
255
232
198
180
128
151
166
198
204
167
Gniezno
wielkopolskie
30,05
187
136
128
80
41
90
213
142
184
181
131
152
168
Tomaszów Lubelski
lubelskie
29,47
255
127
72
53
25
17
46
130
168
135
166
131
169
Łańcut
podkarpackie
29,45
255
35
46
65
108
130
178
183
181
239
227
138
170
Koło
wielkopolskie
29,37
255
175
223
249
196
184
64
104
174
207
204
183
171
Kętrzyn
warmińsko-mazurskie
29,29
173
243
239
161
117
80
73
144
143
165
182
139
172
Białogard
zachodniopomorskie
29,05
179
247
203
198
142
177
205
199
161
134
139
150
173
Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie
28,99
18
24
14
45
81
83
98
78
123
110
99
109
174
Gryfice
zachodniopomorskie
28,64
13
7
19
18
27
61
63
65
74
121
141
126
175
Sieradz
łódzkie
28,64
39
63
32
63
79
137
119
191
70
84
154
164
176
Lubin
dolnośląskie
28,61
225
222
220
229
240
226
191
124
231
244
244
200
177
Zawiercie
śląskie
28,50
7
13
10
5
7
7
17
41
62
95
158
167
178
Zgierz
łódzkie
28,32
43
14
1
8
10
5
5
11
47
93
118
148
179
Łęczyca
łódzkie
28,32
185
197
196
178
149
187
168
185
202
211
147
182
180
Grajewo
podlaskie
28,30
248
204
155
64
77
107
150
211
118
200
103
129
181
Puck
pomorskie
28,23
25
41
64
110
128
57
111
159
155
155
169
193
182
Wolsztyn
wielkopolskie
28,16
71
93
150
154
224
247
255
259
83
79
137
143
183
Węgorzewo
warmińsko-mazurskie
28,10
238
252
243
257
258
245
233
229
120
120
129
156
184
Ryki
lubelskie
28,07
119
94
129
142
217
239
259
147
167
199
172
194
185
Olesno
opolskie
28,03
8
20
40
106
125
140
149
213
235
183
179
215
186
Słupca
wielkopolskie
27,33
11
15
18
11
36
37
82
167
162
179
178
176
187
Ropczyce
podkarpackie
27,20
236
179
132
108
122
121
138
74
37
107
148
189
188
Parczew
lubelskie
27,15
210
219
242
219
234
221
242
244
234
232
223
217
189
Żuromin
mazowieckie
27,01
77
43
74
138
183
109
79
18
94
109
134
170
190
Pszczyna
śląskie
26,98
104
188
198
146
97
26
84
115
75
119
152
188
191
Aleksandrów Kujawski
kujawsko-pomorskie
26,93
255
265
256
212
72
120
239
252
260
255
228
161
192
Mińsk Mazowiecki
mazowieckie
26,66
29
ranking
miasta powiatowe
Zadłużenie miast powiatowych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
Województwo
% dochodów
87
79
86
141
203
238
235
257
254
223
231
228
193
Kolno
podlaskie
26,58
219
212
224
177
171
202
196
150
192
153
164
177
194
Świdwin
zachodniopomorskie
26,27
148
81
97
98
88
113
47
89
163
164
213
223
195
Pruszków
mazowieckie
26,20
28
6
4
3
6
6
40
138
159
170
205
196
196
Kościan
wielkopolskie
26,06
163
162
31
15
37
52
100
203
210
219
237
207
197
Myszków
śląskie
25,98
110
164
79
44
12
21
30
55
78
100
126
187
198
Łask
łódzkie
25,76
253
202
185
185
188
208
199
195
230
212
211
218
199
Wieluń
łódzkie
25,71
244
253
218
40
22
36
182
223
252
229
232
239
200
Płońsk
mazowieckie
25,38
150
263
247
232
160
44
58
97
131
156
171
185
201
Głubczyce
opolskie
25,36
246
115
120
156
136
209
236
237
262
261
255
234
202
Siemiatycze
podlaskie
25,21
162
192
164
193
223
232
187
93
189
193
197
202
203
Gostyń
wielkopolskie
25,12
49
55
119
215
227
243
27
14
33
103
162
168
204
Piaseczno
mazowieckie
25,10
199
195
231
246
164
123
50
86
173
198
176
197
205
Lipno
kujawsko-pomorskie
25,01
169
119
92
54
63
65
92
186
194
203
177
209
206
Leżajsk
podkarpackie
24,54
27
56
133
220
221
210
229
204
233
226
214
213
207
Nysa
opolskie
24,38
255
216
192
153
176
155
179
83
59
92
133
175
208
Ostrzeszów
wielkopolskie
24,35
152
205
260
247
246
255
261
239
228
221
191
206
209
Wejherowo
pomorskie
24,23
63
66
83
90
150
206
118
10
127
141
173
184
210
Biłgoraj
lubelskie
23,64
202
230
252
256
262
260
260
260
237
152
161
198
211
Nowy Dwór Mazowiecki
mazowieckie
23,42
82
82
44
92
155
193
210
247
236
197
143
195
212
Tarnowskie Góry
śląskie
23,38
224
242
249
253
94
244
246
246
185
222
207
236
213
Przysucha
mazowieckie
23,33
204
167
152
136
131
158
126
123
160
176
190
205
214
Szczytno
warmińsko-mazurskie
23,20
207
240
246
251
239
254
252
248
232
237
210
226
215
Żagań
lubuskie
23,19
191
182
167
203
180
199
231
249
193
150
170
199
216
Tuchola
kujawsko-pomorskie
22,90
222
213
163
113
113
145
197
222
263
260
252
241
217
Kłobuck
śląskie
22,77
23
50
158
217
261
220
212
236
164
175
203
212
218
Brzeg
opolskie
22,72
195
200
237
239
255
240
243
160
149
202
230
222
219
Maków Mazowiecki
mazowieckie
22,60
201
196
211
254
249
250
156
153
169
220
219
232
220
Międzyrzecz
lubuskie
22,54
189
176
184
163
177
189
221
225
204
217
215
210
221
Żary
lubuskie
22,54
209
248
265
168
214
225
253
209
182
187
201
214
222
Żnin
kujawsko-pomorskie
22,20
167
206
78
99
71
91
151
121
111
61
113
112
223
Kołobrzeg
zachodniopomorskie
22,20
208
220
244
248
173
165
173
219
229
249
238
211
224
Police
zachodniopomorskie
22,18
164
142
151
159
191
105
91
116
197
185
206
186
225
Łowicz
łódzkie
22,06
176
104
93
164
219
242
254
256
243
231
234
221
226
Rawicz
wielkopolskie
21,68
231
251
266
210
256
262
262
263
221
251
221
224
227
Oleśnica
dolnośląskie
20,40
12
4
29
59
157
162
167
172
207
235
224
169
228
Pabianice
łódzkie
20,33
171
189
235
148
99
119
175
217
244
196
184
229
229
Dąbrowa Tarnowska
małopolskie
19,97
20
33
45
30
74
10
6
73
93
167
217
225
230
Lubliniec
śląskie
19,91
220
177
183
214
184
231
250
238
208
191
175
219
231
Łęczna
lubelskie
19,42
66
75
145
207
210
204
105
122
201
234
209
220
232
Racibórz
śląskie
19,27
80
152
205
228
245
263
228
240
225
131
153
179
233
Złotów
wielkopolskie
18,20
161
154
179
181
170
133
141
227
250
230
208
235
234
Rypin
kujawsko-pomorskie
17,91
54
78
117
171
143
142
186
243
255
259
261
263
235
Świecie
kujawsko-pomorskie
17,85
21
26
21
89
64
45
34
95
190
209
218
233
236
Radomsko
łódzkie
17,58
129
217
182
208
250
101
39
72
157
201
233
230
237
Ostrów Mazowiecka
mazowieckie
17,42
149
153
124
174
111
141
220
174
238
263
242
254
238
Sokółka
podlaskie
15,73
96
69
8
23
44
54
90
127
209
215
222
240
239
Kwidzyn
pomorskie
15,53
131
151
191
213
230
82
108
107
198
208
212
231
240
Krasnystaw
lubelskie
15,38
30
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta powiatowe
Zadłużenie miast powiatowych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Miasto
Województwo
% dochodów
211
160
180
189
198
234
216
230
261
240
220
227
241
Sierpc
mazowieckie
15,26
135
178
241
195
220
218
211
202
165
205
226
237
242
Sępólno Krajeńskie
kujawsko-pomorskie
15,03
126
199
209
202
189
217
237
251
258
262
250
238
243
Radziejów
kujawsko-pomorskie
14,92
156
111
116
130
139
146
157
221
241
233
235
243
244
Opole Lubelskie
lubelskie
13,36
227
255
222
231
231
251
256
262
266
264
263
260
245
Łosice
mazowieckie
13,33
255
16
25
24
28
41
80
132
195
214
241
246
246
Jasło
podkarpackie
12,80
97
133
159
172
98
138
183
215
214
224
240
242
247
Ustrzyki Dolne
podkarpackie
11,57
157
265
207
245
248
258
258
254
251
242
245
247
248
Strzelce Opolskie
opolskie
11,38
29
27
51
132
253
186
144
207
259
254
257
253
249
Białobrzegi
mazowieckie
11,11
165
214
255
265
228
86
76
99
196
228
236
244
250
Września
wielkopolskie
11,03
186
185
67
97
138
181
190
57
205
210
229
245
251
Otwock
mazowieckie
10,88
130
130
161
149
123
74
72
101
172
218
256
248
252
Sucha Beskidzka
małopolskie
10,63
247
232
238
263
265
261
265
264
217
248
239
249
253
Świebodzin
lubuskie
9,84
132
184
221
238
252
257
263
235
247
238
249
251
254
Działdowo
warmińsko-mazurskie
9,54
60
85
130
165
137
224
140
216
248
256
254
250
255
Chełmno
kujawsko-pomorskie
9,26
92
140
169
62
19
111
143
184
242
241
251
256
256
Żywiec
śląskie
9,26
112
72
96
160
162
203
222
206
227
246
259
255
257
Wyszków
mazowieckie
7,02
217
259
173
233
242
241
240
224
256
253
258
259
258
Busko-Zdrój
świętokrzyskie
6,34
213
246
263
268
264
263
265
245
245
252
262
262
259
Wadowice
małopolskie
4,93
151
159
137
205
182
131
132
188
186
204
264
261
260
Nisko
podkarpackie
4,85
241
236
253
266
251
237
244
208
199
236
246
257
261
Lipsko
mazowieckie
4,10
200
146
208
111
225
256
238
242
226
250
260
258
262
Wysokie Mazowieckie
podlaskie
3,56
206
250
258
240
267
263
251
266
264
265
266
266
263
Zambrów
podlaskie
0,15
251
261
267
267
266
263
264
265
266
266
265
265
264
Mielec
podkarpackie
0,003
47
2
17
46
212
201
223
129
97
186
253
252
265
Polkowice
dolnośląskie
0,00
229
237
257
259
263
263
265
266
265
266
266
264
265
Świdnik
lubelskie
0,00
218
235
254
243
267
249
265
266
266
266
266
266
265
Sztum
pomorskie
0,00
31
ranking
miasta powiatowe
Miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
4
36
143
102
7
2
1
Polkowice
dolnośląskie
24,01
32
7
6
5
2
1
1
2
Wysokie Mazowieckie
podlaskie
22,52
1
1
1
1
2
3
3
Pruszcz Gdański
pomorskie
22,20
43
32
14
8
3
5
4
Wyszków
mazowieckie
20,42
126
116
107
39
9
4
5
Środa Śląska
dolnośląskie
18,66
2
2
2
16
15
51
6
Pruszków
mazowieckie
17,61
22
21
33
34
30
15
7
Wieluń
łódzkie
16,74
11
10
9
3
8
8
8
Oleśnica
dolnośląskie
16,71
83
87
89
42
32
17
9
Lubliniec
śląskie
16,64
10
4
3
4
29
24
10
Złotów
wielkopolskie
16,59
101
103
57
20
13
10
11
Sucha Beskidzka
małopolskie
16,42
35
30
38
40
17
11
12
Głogów
dolnośląskie
15,83
120
100
103
104
60
35
13
Dzierżoniów
dolnośląskie
15,83
93
66
34
29
19
14
14
Busko-Zdrój
świętokrzyskie
15,79
189
164
140
132
95
50
15
Pleszew
wielkopolskie
15,69
20
26
23
18
10
12
16
Świecie
kujawsko-pomorskie
15,59
254
267
268
216
62
16
17
Słubice
lubuskie
15,56
8
11
8
10
6
7
18
Nowy Targ
małopolskie
15,45
15
23
12
11
4
6
19
Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie
15,36
113
158
141
149
73
54
20
Mława
mazowieckie
15,23
6
7
31
25
18
13
21
Piaseczno
mazowieckie
15,19
15,10
14
8
4
9
16
25
22
Mielec
podkarpackie
5
5
17
35
24
30
23
Goleniów
zachodniopomorskie
14,83
124
138
126
87
39
47
24
Ełk
warmińsko-mazurskie
14,69
122
155
142
110
74
42
25
Węgrów
mazowieckie
14,47
19
18
11
13
14
18
26
Grójec
mazowieckie
14,45
70
50
56
54
44
29
27
Września
wielkopolskie
14,39
14,32
55
33
32
26
33
27
28
Wolsztyn
wielkopolskie
233
235
191
121
78
39
29
Lesko
podkarpackie
14,30
105
114
129
88
67
32
30
Wejherowo
pomorskie
14,03
56
44
35
63
51
43
31
Bolesławiec
dolnośląskie
13,86
117
99
65
53
48
28
32
Zwoleń
mazowieckie
13,76
21
22
28
21
22
21
33
Gostyń
wielkopolskie
13,70
50
41
25
51
26
22
34
Kętrzyn
warmińsko-mazurskie
13,50
142
225
202
145
58
34
35
Maków Mazowiecki
mazowieckie
13,50
46
135
218
194
88
53
36
Szczecinek
zachodniopomorskie
13,28
13
27
22
15
5
9
37
Świdnik
lubelskie
13,25
81
58
44
30
28
31
38
Oława
dolnośląskie
13,22
77
38
10
6
21
19
39
Trzebnica
dolnośląskie
13,20
95
82
63
47
38
37
40
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
13,16
23
13
21
24
41
33
41
Ostrów Wielkopolski
wielkopolskie
13,12
66
118
77
98
69
70
42
Bełchatów
łódzkie
12,92
160
187
188
179
103
61
43
Grajewo
podlaskie
12,81
31
25
19
14
27
26
44
Gostynin
mazowieckie
12,73
106
94
78
76
79
76
45
Kępno
wielkopolskie
12,63
18
12
24
60
49
57
46
Działdowo
warmińsko-mazurskie
12,60
177
214
170
162
52
56
47
Limanowa
małopolskie
12,58
45
48
59
74
61
46
48
Puławy
lubelskie
12,56
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta powiatowe
Miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
129
127
145
103
54
41
49
Sieradz
łódzkie
12,45
80
39
15
17
23
23
50
Zambrów
podlaskie
12,40
72
84
80
70
45
49
51
Racibórz
śląskie
12,38
157
117
61
36
37
38
52
Sokółka
podlaskie
12,38
63
69
69
68
56
71
53
Łowicz
łódzkie
12,37
3
3
7
46
106
73
54
Legionowo
mazowieckie
12,31
28
31
73
85
99
74
55
Kołobrzeg
zachodniopomorskie
12,26
75
131
154
129
70
44
56
Świdnica
dolnośląskie
12,20
212
226
233
136
75
69
57
Lwówek Śląski
dolnośląskie
12,19
40
20
6
7
25
87
58
Międzychód
wielkopolskie
12,15
141
137
183
125
92
52
59
Krasnystaw
lubelskie
12,11
169
180
221
246
244
190
60
Zgorzelec
dolnośląskie
12,02
109
59
68
59
82
36
61
Człuchów
pomorskie
12,02
100
72
49
48
42
63
62
Przysucha
mazowieckie
11,95
85
106
189
171
132
77
63
Żary
lubuskie
11,88
61
78
87
99
86
80
64
Jarocin
wielkopolskie
11,81
166
189
192
187
171
106
65
Nowy Tomyśl
wielkopolskie
11,72
190
193
200
208
172
102
66
Jasło
podkarpackie
11,71
47
37
92
164
188
89
67
Malbork
pomorskie
11,53
115
73
36
33
53
78
68
Dąbrowa Tarnowska
małopolskie
11,47
96
93
133
158
136
75
69
Krosno Odrzańskie
lubuskie
11,37
218
176
187
206
175
117
70
Łask
łódzkie
11,33
251
241
166
90
83
79
71
Gołdap
warmińsko-mazurskie
11,31
76
53
42
38
40
59
72
Wołomin
mazowieckie
11,28
163
169
172
174
152
101
73
Gryfice
zachodniopomorskie
11,23
17
14
53
107
168
68
74
Myślenice
małopolskie
11,06
54
47
41
31
34
40
75
Sztum
pomorskie
11,05
12
9
13
50
98
188
76
Mińsk Mazowiecki
mazowieckie
11,02
27
16
26
49
46
83
77
Bochnia
małopolskie
11,02
215
206
193
176
128
67
78
Opole Lubelskie
lubelskie
11,02
25
28
58
141
151
85
79
Węgorzewo
warmińsko-mazurskie
10,93
202
229
250
250
221
92
80
Strzelce Krajeńskie
lubuskie
10,92
119
90
86
101
101
93
81
Sierpc
mazowieckie
10,79
134
109
71
73
66
98
82
Żagań
lubuskie
10,65
138
108
117
133
150
137
83
Łęczna
lubelskie
10,64
162
147
90
28
20
58
84
Police
zachodniopomorskie
10,61
150
160
198
96
68
45
85
Iława
warmińsko-mazurskie
10,58
73
64
39
55
85
124
86
Wągrowiec
wielkopolskie
10,58
52
89
108
61
57
48
87
Zakopane
małopolskie
10,55
10,55
203
134
121
78
119
95
88
Radziejów
kujawsko-pomorskie
136
97
48
22
36
60
89
Bytów
pomorskie
10,54
104
71
62
65
123
103
90
Sępólno Krajeńskie
kujawsko-pomorskie
10,52
36
62
74
97
122
116
91
Gorlice
małopolskie
10,51
86
83
84
92
91
100
92
Ciechanów
mazowieckie
10,50
137
121
93
117
104
132
93
Chojnice
pomorskie
10,49
16
19
30
43
43
65
94
Nowy Dwór Mazowiecki
mazowieckie
10,45
219
213
186
196
180
160
95
Kartuzy
pomorskie
10,45
231
178
195
181
121
107
96
Chrzanów
małopolskie
10,41
33
ranking
miasta powiatowe
Miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
179
161
153
138
148
82
97
Ostrzeszów
wielkopolskie
10,40
236
236
155
134
96
120
98
Łęczyca
łódzkie
10,33
84
96
94
80
55
64
99
Biłgoraj
lubelskie
10,32
34
% dochodów 2015*
87
95
20
23
31
145
100
Kwidzyn
pomorskie
10,31
116
125
128
115
125
96
101
Poddębice
łódzkie
10,31
32
34
64
75
71
72
102
Kutno
łódzkie
10,27
58
67
27
12
12
20
103
Nisko
podkarpackie
10,22
37
75
85
83
80
97
104
Stalowa Wola
podkarpackie
10,21
30
29
37
37
50
55
105
Rawicz
wielkopolskie
10,19
258
253
251
251
185
151
106
Lubaczów
podkarpackie
10,18
220
258
261
261
162
131
107
Kłodzko
dolnośląskie
10,17
229
232
240
245
248
179
108
Chodzież
wielkopolskie
10,12
60
46
29
32
35
110
109
Nysa
opolskie
10,11
172
156
156
195
201
146
110
Bartoszyce
warmińsko-mazurskie
10,11
204
165
127
113
141
121
111
Lipsko
mazowieckie
10,10
200
227
234
230
155
125
112
Zduńska Wola
łódzkie
10,07
153
203
219
191
131
108
113
Żyrardów
mazowieckie
10,03
130
92
46
44
47
91
114
Ustrzyki Dolne
podkarpackie
10,02
79
81
112
151
165
150
115
Otwock
mazowieckie
10,02
261
240
213
210
158
113
116
Krapkowice
opolskie
10,02
57
186
262
256
213
90
117
Świebodzin
lubuskie
10,02
107
123
165
178
89
123
118
Tczew
pomorskie
9,90
257
257
255
244
178
105
119
Głubczyce
opolskie
9,90
26
24
43
64
111
84
120
Czarnków
wielkopolskie
9,89
65
101
106
127
76
94
121
Płońsk
mazowieckie
9,81
143
132
134
124
154
152
122
Łańcut
podkarpackie
9,78
9,78
131
115
96
111
156
158
123
Krotoszyn
wielkopolskie
123
128
139
153
138
144
124
Olesno
opolskie
9,77
94
107
132
173
161
142
125
Grodzisk Wielkopolski
wielkopolskie
9,71
241
179
144
126
108
99
126
Mogilno
kujawsko-pomorskie
9,60
221
208
163
175
166
164
127
Środa Wielkopolska
wielkopolskie
9,59
192
183
149
170
174
174
128
Świdwin
zachodniopomorskie
9,57
167
216
220
219
133
115
129
Dębica
podkarpackie
9,56
69
55
47
45
81
126
130
Drawsko Pomorskie
zachodniopomorskie
9,55
164
154
81
71
59
130
131
Kościerzyna
pomorskie
9,55
38
51
95
128
126
133
132
Ostrów Mazowiecka
mazowieckie
9,54
205
221
157
131
118
119
133
Ropczyce
podkarpackie
9,49
139
211
244
223
200
153
134
Wodzisław Śląski
śląskie
9,43
39
43
18
5
11
62
135
Kozienice
mazowieckie
9,42
259
251
214
166
159
162
136
Nidzica
warmińsko-mazurskie
9,39
178
194
217
213
195
166
137
Tarnowskie Góry
śląskie
9,38
24
65
100
106
64
66
138
Lubin
dolnośląskie
9,36
98
54
66
58
77
104
139
Wadowice
małopolskie
9,35
74
85
101
143
189
157
140
Giżycko
warmińsko-mazurskie
9,34
171
152
122
79
94
129
141
Myszków
śląskie
9,31
59
49
60
84
135
149
142
Przasnysz
mazowieckie
9,30
44
68
115
156
145
88
143
Kędzierzyn-Koźle
opolskie
9,27
88
86
76
72
110
194
144
Szamotuły
wielkopolskie
9,25
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta powiatowe
Miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
34
70
105
118
97
118
145
Międzyrzecz
lubuskie
9,24
147
185
212
240
240
220
146
Tomaszów Lubelski
lubelskie
9,22
103
63
82
89
130
112
147
Bielsk Podlaski
podlaskie
9,19
42
45
52
66
105
196
148
Mrągowo
warmińsko-mazurskie
9,16
240
231
161
190
218
191
149
Rypin
kujawsko-pomorskie
9,07
91
143
182
184
146
127
150
Zawiercie
śląskie
9,05
9,03
71
91
109
146
170
165
151
Strzelin
dolnośląskie
110
74
79
108
147
122
152
Białobrzegi
mazowieckie
9,01
111
76
97
139
163
193
153
Radzyń Podlaski
lubelskie
8,99
41
35
67
77
143
109
154
Końskie
świętokrzyskie
8,93
183
173
211
249
250
217
155
Opoczno
łódzkie
8,91
92
79
110
137
207
192
156
Żywiec
śląskie
8,84
228
223
243
198
249
187
157
Gryfino
zachodniopomorskie
8,81
135
136
137
147
176
181
158
Pajęczno
łódzkie
8,78
196
219
160
116
84
148
159
Pszczyna
śląskie
8,73
118
56
50
41
113
111
160
Kolno
podlaskie
8,72
264
262
247
228
160
114
161
Pyrzyce
zachodniopomorskie
8,64
224
205
216
225
219
186
162
Hrubieszów
lubelskie
8,62
207
195
171
155
72
86
163
Nakło nad Notecią
kujawsko-pomorskie
8,62
90
80
125
122
173
182
164
Wałcz
zachodniopomorskie
8,58
9
15
16
27
65
143
165
Oborniki
wielkopolskie
8,58
64
42
51
57
63
81
166
Łosice
mazowieckie
8,54
186
218
176
169
117
161
167
Szczytno
warmińsko-mazurskie
8,35
208
234
237
248
237
197
168
Sulęcin
lubuskie
8,35
260
256
225
165
182
201
169
Wąbrzeźno
kujawsko-pomorskie
8,24
128
170
174
224
242
236
170
Ostróda
warmińsko-mazurskie
8,23
213
222
181
201
211
208
171
Włoszczowa
świętokrzyskie
8,19
246
246
239
186
177
159
172
Milicz
dolnośląskie
8,17
238
254
256
262
220
172
173
Myślibórz
zachodniopomorskie
8,09
127
150
151
202
203
206
174
Kłobuck
śląskie
8,04
210
217
228
252
228
204
175
Złotoryja
dolnośląskie
8,02
114
60
70
93
116
178
176
Radomsko
łódzkie
8,01
235
224
203
182
149
134
177
Żnin
kujawsko-pomorskie
8,00
249
237
227
209
229
200
178
Łuków
lubelskie
7,95
145
142
131
109
142
176
179
Janów Lubelski
lubelskie
7,92
174
124
114
142
184
169
180
Kościan
wielkopolskie
7,87
176
191
190
214
226
233
181
Lębork
pomorskie
7,83
184
200
229
234
231
209
182
Tomaszów Mazowiecki
łódzkie
7,82
68
88
88
81
114
128
183
Kolbuszowa
podkarpackie
7,80
108
111
148
192
222
202
184
Wieliczka
małopolskie
7,78
132
98
72
52
90
168
185
Nowa Sól
lubuskie
7,73
216
212
178
177
140
167
186
Brzeziny
łódzkie
7,72
223
172
116
100
134
177
187
Tuchola
kujawsko-pomorskie
7,63
155
184
179
193
183
195
188
Brzeg
opolskie
7,59
67
61
75
95
144
156
189
Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie
7,57
209
163
184
160
169
147
190
Ząbkowice Śląskie
dolnośląskie
7,57
99
105
91
112
129
163
191
Wieruszów
łódzkie
7,55
146
166
175
217
233
228
192
Starachowice
świętokrzyskie
7,49
35
ranking
miasta powiatowe
Miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
156
157
135
123
120
155
193
Miechów
małopolskie
7,47
180
196
223
231
246
229
194
Augustów
podlaskie
7,46
133
145
118
119
157
214
195
Namysłów
opolskie
7,46
173
174
205
188
214
183
196
Starogard Gdański
pomorskie
7,45
151
153
194
242
251
227
197
Kazimierza Wielka
świętokrzyskie
7,42
247
255
257
227
186
136
198
Jarosław
podkarpackie
7,38
102
102
102
94
109
135
199
Oświęcim
małopolskie
7,25
33
40
54
105
209
248
200
Puck
pomorskie
7,23
159
228
242
255
234
219
201
Gniezno
wielkopolskie
7,18
97
120
136
154
191
189
202
Koło
wielkopolskie
7,07
112
171
252
266
267
256
203
Olkusz
małopolskie
7,02
211
190
164
207
230
241
204
Staszów
świętokrzyskie
7,01
244
238
238
211
239
221
205
Strzyżów
podkarpackie
7,00
206
181
158
161
197
171
206
Pińczów
świętokrzyskie
6,98
62
113
98
130
137
184
207
Turek
wielkopolskie
6,97
154
110
83
62
87
154
208
Żuromin
mazowieckie
6,97
197
207
199
197
179
205
209
Jawor
dolnośląskie
6,96
48
57
45
67
107
198
210
Białogard
zachodniopomorskie
6,95
199
198
222
243
245
212
211
Nowy Dwór Gdański
pomorskie
6,94
237
168
177
183
243
230
212
Leżajsk
podkarpackie
6,79
194
210
204
204
187
211
213
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
6,74
239
244
226
232
247
238
214
Góra
dolnośląskie
6,73
198
197
197
220
225
216
215
Prudnik
opolskie
6,72
245
230
208
168
153
141
216
Parczew
lubelskie
6,70
165
146
138
157
181
218
217
Śrem
wielkopolskie
6,68
144
177
180
205
215
222
218
Pułtusk
mazowieckie
6,57
214
192
209
221
235
237
219
Włodawa
lubelskie
6,55
121
126
113
69
93
139
220
Brodnica
kujawsko-pomorskie
6,48
201
133
120
150
212
231
221
Wołów
dolnośląskie
6,40
252
265
265
258
216
215
222
Kamienna Góra
dolnośląskie
6,38
230
199
150
86
112
170
223
Strzelce Opolskie
opolskie
6,32
51
52
99
172
198
203
224
Sochaczew
mazowieckie
6,28
36
78
104
146
163
167
173
225
Cieszyn
śląskie
6,16
253
263
264
267
266
253
226
Aleksandrów Kujawski
kujawsko-pomorskie
6,16
262
248
249
236
236
223
227
Zgierz
łódzkie
6,15
149
119
124
180
206
243
228
Olecko
warmińsko-mazurskie
6,10
188
188
224
235
262
210
229
Skarżysko-Kamienna
świętokrzyskie
6,08
226
201
201
185
193
207
230
Stargard Szczeciński
zachodniopomorskie
6,06
234
242
235
200
199
175
231
Lubań
dolnośląskie
6,04
265
264
266
265
265
260
232
49
112
169
167
100
140
233
Garwolin
mazowieckie
5,89
225
239
232
226
224
246
234
Mońki
podlaskie
5,85
175
129
111
82
164
185
235
Chełmno
kujawsko-pomorskie
5,80
53
77
104
135
124
180
236
Rawa Mazowiecka
łódzkie
5,75
185
149
152
152
205
235
237
Łobez
zachodniopomorskie
5,75
248
249
245
215
202
199
238
Sokołów Podlaski
mazowieckie
5,73
191
144
185
218
258
213
239
Sławno
zachodniopomorskie
5,69
267
260
263
263
264
226
240
Opatów
świętokrzyskie
5,62
www.wspolnota.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie
6,04
ranking
miasta powiatowe
Miasta powiatowe o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
148
162
159
222
208
255
241
Pabianice
łódzkie
5,55
158
151
173
91
102
138
242
Lubartów
lubelskie
5,54
161
167
207
241
256
252
243
Słupca
wielkopolskie
5,54
250
261
267
268
268
267
244
Sejny
podlaskie
5,48
255
245
231
199
217
225
245
Braniewo
warmińsko-mazurskie
5,48
242
247
253
264
263
261
246
Ryki
lubelskie
5,24
152
139
123
148
192
240
247
Hajnówka
podlaskie
5,17
125
148
206
239
255
250
248
Sandomierz
świętokrzyskie
5,07
193
209
248
238
232
239
249
Golub-Dobrzyń
kujawsko-pomorskie
4,86
222
204
246
212
223
232
250
Kluczbork
opolskie
4,81
263
259
259
260
260
245
251
Proszowice
małopolskie
4,75
140
182
215
203
190
224
252
Kraśnik
lubelskie
4,67
232
243
241
254
253
262
253
Szydłowiec
mazowieckie
4,65
29
17
40
56
194
247
254
Piła
wielkopolskie
4,64
170
130
119
144
210
251
255
Jędrzejów
świętokrzyskie
4,31
195
159
147
140
227
249
256
Wschowa
lubuskie
4,27
217
220
162
189
196
242
257
Siemiatycze
podlaskie
4,07
227
233
236
247
252
254
258
Brzesko
małopolskie
3,93
168
215
230
233
241
258
259
Sanok
podkarpackie
3,90
266
268
258
229
238
259
260
Lipno
kujawsko-pomorskie
3,84
243
250
167
159
204
257
261
Choszczno
zachodniopomorskie
3,46
181
202
168
114
115
234
262
Będzin
śląskie
3,41
82
140
130
120
139
244
263
Mikołów
śląskie
2,94
187
175
196
237
259
264
264
Brzozów
podkarpackie
2,60
268
266
260
257
261
263
265
Przeworsk
podkarpackie
2,32
89
141
210
253
257
266
266
Pisz
warmińsko-mazurskie
0,58
182
122
55
19
127
265
267
Kamień Pomorski
zachodniopomorskie
-1,32
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
37
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
36
23
18
46
7
20
24
2
4
1
17
1
1
Przemków
dolnośląskie
93,86
213
77
2
27
13
51
53
31
2
3
2
2
2
Pełczyce
zachodniopomorskie
88,03
311
250
387
420
259
149
81
35
7
5
3
13
3
Lubsko
lubuskie
87,45
287
261
52
108
52
91
105
129
152
78
139
5
4
Lipiany
zachodniopomorskie
83,07
243
252
171
173
139
124
106
9
15
4
6
4
5
Recz
zachodniopomorskie
80,83
228
107
111
121
79
173
145
165
182
111
110
126
6
Muszyna
małopolskie
78,58
118
236
311
359
46
103
23
20
17
11
24
11
7
Świeradów-Zdrój
dolnośląskie
77,48
133
154
86
74
45
11
21
16
73
97
30
27
8
Żmigród
dolnośląskie
76,86
177
264
368
427
503
315
18
83
241
459
264
8
9
Wieleń
wielkopolskie
76,45
190
111
121
183
347
388
474
523
343
337
114
73
10
Piwniczna-Zdrój
małopolskie
74,94
24
45
128
143
275
308
147
206
62
37
1
3
11
Szczawnica
małopolskie
74,47
27
50
37
78
9
4
11
3
29
54
25
6
12
Karlino
zachodniopomorskie
74,33
1340*
1327*
1431*
1353*
1431*
1427*
1444*
907*
386
374
20
12
13
Łaszczów
lubelskie
73,45
147
229
505
505
535
532
545
552
548
493
124
63
14
Hel
pomorskie
71,67
247
133
72
195
285
317
184
109
80
76
46
21
15
Biały Bór
zachodniopomorskie
71,41
49
41
47
7
16
53
148
214
225
398
84
41
16
Prusice
dolnośląskie
67,90
64
71
7
5
15
13
1
1
14
79
9
15
17
Niepołomice
małopolskie
67,88
35
52
140
107
204
131
121
96
176
185
7
44
18
Maszewo
zachodniopomorskie
64,67
58
134
203
216
179
89
13
24
3
16
4
10
19
Bieżuń
mazowieckie
64,64
22
8
14
17
10
12
6
59
89
47
32
23
20
Osiek
świętokrzyskie
64,27
104*
84*
19*
12*
14*
59
131
242
371
137
91
68
21
Daleszyce
świętokrzyskie
63,86
211
407
413
444
303
320
316
157
92
12
16
20
22
Suchedniów
świętokrzyskie
63,83
481
423
1
23
14
36
44
22
28
7
12
34
23
Krzanowice
śląskie
63,46
105
174
247
263
233
176
212
226
247
226
242
100
24
Odolanów
wielkopolskie
63,36
304
187
278
28
5
5
26
66
5
35
23
19
25
Rejowiec Fabryczny
lubelskie
63,17
66
29
3
13
66
128
143
223
211
71
47
49
26
Wąchock
świętokrzyskie
62,88
318
136
56
35
44
49
59
27
137
31
176
29
27
Koniecpol
śląskie
61,68
172
139
167
176
65
62
90
121
140
24
21
18
28
Biecz
małopolskie
61,43
28
25
15
146
161
179
233
133
41
43
86
30
29
Kudowa-Zdrój
dolnośląskie
61,34
32
96
118
43
51
64
164
285
271
50
5
9
30
Solec Kujawski
kujawsko-pomorskie
60,85
111
124
44
36
60
72
68
84
129
136
41
36
31
Chmielnik
świętokrzyskie
59,21
232
248
223
164
95
35
48
146
8
6
43
7
32
Trzebiatów
zachodniopomorskie
58,72
553*
334*
183*
88*
223*
461*
404*
164*
866*
528*
444*
890*
33
Mrozy
mazowieckie
58,55
16
3
12
10
102
182
326
468
537
362
225
132
34
Ruciane-Nida
warmińsko-mazurskie
58,47
403
334
244
472
296
370
120
25
11
23
13
14
35
Jeziorany
warmińsko-mazurskie
58,17
89
280
352
166
41
33
49
195
294
281
195
146
36
Konstantynów Łódzki
łódzkie
58,15
28*
87*
20*
160*
449*
612*
128*
55*
75*
207
59
81
37
Nowe Brzesko
małopolskie
58,13
375
260
182
212
286
273
246
125
94
113
140
152
38
Kcynia
kujawsko-pomorskie
57,80
152
118
204
281
353
288
286
166
90
106
189
121
39
Oborniki Śląskie
dolnośląskie
57,78
458
322
43
91
97
39
134
240
139
30
102
69
40
Kisielice
warmińsko-mazurskie
57,71
90
151
215
147
87
97
188
251
288
273
277
70
41
Tłuszcz
mazowieckie
57,67
129
159
54
12
78
58
67
72
136
159
200
26
42
Łochów
mazowieckie
57,57
192
123
17
332
206
75
135
128
86
96
92
53
43
Rychwał
wielkopolskie
57,44
30
11
39
37
190
309
122
67
48
56
122
31
44
Święta Katarzyna
dolnośląskie
57,07
145
226
305
293
169
170
153
212
281
401
180
209
45
Wolin
zachodniopomorskie
56,68
115
215
221
118
89
137
117
111
50
81
38
33
46
Morąg
warmińsko-mazurskie
56,58
274
232
232
279
298
260
140
107
171
117
73
50
47
Czaplinek
zachodniopomorskie
56,30
521
486
460
229
33
90
17
52
134
125
107
134
48
Skwierzyna
lubuskie
55,93
38
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
160
211
122
245
211
166
173
245
154
110
267
207
49
Mrocza
kujawsko-pomorskie
55,91
235
301
317
200
145
203
338
299
356
204
148
86
50
Kęty
małopolskie
55,80
464
442
498
471
513
432
391
413
280
68
44
66
51
Chęciny
świętokrzyskie
55,73
124
158
177
125
163
283
247
310
49
25
29
22
52
Witnica
lubuskie
55,70
54
70
149
87
6
14
9
37
188
94
31
39
53
Dobczyce
małopolskie
55,61
70
80
75
98
67
145
218
319
306
179
52
91
54
Tyczyn
podkarpackie
55,29
92
168
293
291
278
349
403
374
390
298
370
125
55
Żabno
małopolskie
55,20
838*
759*
1073*
804*
289*
467*
314*
68*
240*
253*
176*
128*
56
Dobrzyca
wielkopolskie
54,58
91
128
113
110
35
65
71
95
27
9
87
32
57
Zwierzyniec
lubelskie
54,24
34
32
53
51
107
38
45
56
83
102
69
159
58
Byczyna
opolskie
54,22
529
374
504
439
255
199
283
232
57
161
48
78
59
Zbąszynek
lubuskie
54,20
229
166
28
67
73
76
100
50
61
62
120
120
60
Ścinawa
dolnośląskie
54,08
465
447
369
416
394
223
130
205
231
306
230
102
61
Ryglice
małopolskie
53,94
113
129
155
208
207
198
271
382
363
293
103
60
62
Wyrzysk
wielkopolskie
53,92
364
431
449
325
273
336
191
89
21
45
27
17
63
Nowy Staw
pomorskie
53,89
71
104
148
167
215
285
276
254
205
149
147
52
64
Łobżenica
wielkopolskie
53,41
171
359
170
174
217
351
309
211
104
182
119
165
65
Międzyzdroje
zachodniopomorskie
53,11
230
339
415
380
256
342
388
475
519
537
527
389
66
Brok
mazowieckie
52,84
362
367
445
253
170
95
167
207
170
26
165
85
67
Głuszyca
dolnośląskie
52,73
260
285
328
187
112
193
146
145
142
133
76
38
68
Strzegom
dolnośląskie
52,47
250
364
482
128
4
135
40
92
187
296
190
42
69
Łeba
pomorskie
52,20
178
164
277
151
47
115
51
30
53
8
37
43
70
Golczewo
zachodniopomorskie
51,86
246
161
378
351
429
362
363
243
438
344
94
87
71
Krynica-Zdrój
małopolskie
51,79
50*
179*
63*
180*
205*
140*
99
233
221
103
108
117
72
Boguchwała
podkarpackie
50,87
195
143
134
161
69
23
112
7
110
17
231
79
73
Bisztynek
warmińsko-mazurskie
50,75
439
501
509
536
219
257
251
238
38
73
138
163
74
Resko
zachodniopomorskie
50,63
45
17
16
8
3
2
29
17
18
100
74
122
75
Pniewy
wielkopolskie
50,26
218
212
131
299
228
157
119
141
69
27
11
37
76
Nowe Miasteczko
lubuskie
50,24
294
319
176
408
263
303
155
272
367
235
171
80
77
Brześć Kujawski
kujawsko-pomorskie
50,21
347
330
396
287
297
221
345
221
243
262
93
96
78
Zakroczym
mazowieckie
50,20
18
59
108
177
62
134
222
452
209
10
209
164
79
Tyszowce
lubelskie
50,13
95
47
33
89
224
354
224
258
304
390
106
59
80
Karczew
mazowieckie
50,06
132
173
116
136
38
148
5
58
42
15
22
28
81
Jedlina-Zdrój
dolnośląskie
50,00
1
7
8
32
2
1
2
23
59
34
66
180
82
Żarów
dolnośląskie
49,91
494
328
377
319
337
418
463
246
226
426
451
345
83
Radlin
śląskie
49,90
86
93
57
24
21
10
15
80
68
129
72
106
84
Kępice
pomorskie
49,74
100
101
132
44
56
100
111
5
43
80
70
104
85
Murowana Goślina
wielkopolskie
49,72
363
411
141
203
198
71
94
102
100
38
54
61
86
Złocieniec
zachodniopomorskie
49,71
365
460
454
425
491
480
113
10
202
209
19
155
87
Kałuszyn
mazowieckie
49,64
5
1
41
82
34
43
141
130
23
85
34
55
88
Pasym
warmińsko-mazurskie
49,47
437
393
406
415
484
512
20
4
1
19
15
35
89
Kobyłka
mazowieckie
49,42
149
314
89
112
226
332
389
264
159
157
100
47
90
Torzym
lubuskie
49,33
53
31
36
21
36
24
33
74
145
178
213
167
91
Zelów
łódzkie
49,32
441
188
159
11
8
9
16
110
56
49
116
46
92
Ośno Lubuskie
lubuskie
49,22
299
347
10
80
103
106
156
192
88
156
297
140
93
Małomice
lubuskie
49,14
308
336
98
234
251
284
58
78
156
146
96
82
94
Sieniawa
podkarpackie
49,02
525
305
273
305
154
54
62
164
126
52
40
162
95
Kożuchów
lubuskie
49,01
204
150
186
231
104
30
34
63
58
65
65
24
96
Łazy
śląskie
48,63
39
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
50
63
115
83
81
87
87
76
165
165
118
58
97
Krasnobród
lubelskie
48,37
331
363
363
239
280
291
362
188
266
181
169
25
98
Narol
podkarpackie
48,06
434
276
145
19
57
32
91
98
162
60
105
108
99
Bobolice
zachodniopomorskie
47,78
162
241
327
321
238
234
69
85
143
72
28
51
100
Marki
mazowieckie
47,63
4
20
440
290
396
416
411
106
258
232
39
54
101
Zator
małopolskie
47,59
412
378
409
392
334
359
302
260
6
51
63
97
102
Gniewkowo
kujawsko-pomorskie
47,56
44
24
6
33
61
50
38
36
25
22
26
99
103
Czarne
pomorskie
47,50
324
377
405
117
26
22
10
21
331
176
14
72
104
Pionki
mazowieckie
47,30
25
38
76
109
63
46
104
104
117
215
193
175
105
Blachownia
śląskie
47,15
334
417
543
506
456
328
262
345
183
115
248
322
106
Węgorzyno
zachodniopomorskie
47,00
74
44
38
16
18
45
101
149
351
302
149
62
107
Nowogard
zachodniopomorskie
46,82
277
326
68
165
247
384
482
516
470
508
316
303
108
Szczekociny
śląskie
46,79
348
445
395
402
413
215
171
132
150
169
152
131
109
Rabka-Zdrój
małopolskie
46,76
62
97
125
114
141
184
305
410
379
193
284
115
110
Bełżyce
lubelskie
46,66
121
171
279
66
85
17
4
28
47
44
68
111
111
Drawno
zachodniopomorskie
46,64
454
244
11
120
75
60
133
255
115
210
90
161
112
Szlichtyngowa
lubuskie
46,49
336
360
362
313
242
96
82
152
184
272
253
230
113
Zalewo
warmińsko-mazurskie
46,43
409
76
96
94
77
233
221
253
161
317
137
123
114
Drohiczyn
podlaskie
46,38
430
541
487
507
548
468
373
172
109
87
77
105
115
Sędziszów
świętokrzyskie
46,37
293
267
260
428
479
473
527
454
99
42
153
130
116
Bardo
dolnośląskie
46,36
519
529
533
539
385
391
60
48
44
203
259
56
117
Jaworzyna Śląska
dolnośląskie
46,31
333
125
40
156
200
295
328
387
393
252
234
83
118
Józefów
lubelskie
46,27
263
251
339
289
260
177
80
101
34
20
131
74
119
Milanówek
mazowieckie
46,24
285
208
416
339
356
85
158
278
144
107
132
142
120
Rydułtowy
śląskie
46,23
165
247
300
337
281
275
365
411
252
119
117
149
121
Ożarów Mazowiecki
mazowieckie
46,06
385
396
220
205
252
325
378
377
353
285
156
176
122
Bukowno
małopolskie
46,06
33
69
212
228
234
205
344
252
51
53
56
75
123
Koźmin Wielkopolski
wielkopolskie
45,90
492
383
375
453
516
547
546
553
186
248
275
317
124
Kargowa
lubuskie
45,88
295
368
268
186
218
312
395
86
223
39
159
128
125
Syców
dolnośląskie
45,81
29
43
29
71
72
84
66
119
177
261
223
139
126
Dęblin
lubelskie
45,77
257
263
92
26
116
42
123
162
273
216
214
127
127
Radków
dolnośląskie
45,72
315
352
461
496
428
197
259
118
39
14
50
218
128
Dolsk
wielkopolskie
45,53
17
418
200
188
345
213
288
18
198
13
18
94
129
Karpacz
dolnośląskie
45,47
72
120
136
68
1
81
35
45
46
101
155
76
130
Borne Sulinowo
zachodniopomorskie
45,46
251
216
88
76
88
19
19
15
30
36
42
93
131
Bierutów
dolnośląskie
45,35
161*
178*
323*
289*
117*
63
41
40
20
29
82
48
132
Wojnicz
małopolskie
45,04
449
465
285
306
270
299
56
138
174
198
98
65
133
Pilzno
podkarpackie
44,89
279
279
341
304
319
371
312
340
508
482
545
510
134
Poniec
wielkopolskie
44,73
497
533
518
435
265
192
102
68
168
147
129
144
135
Trzebinia
małopolskie
44,70
26
15
101
154
149
243
264
144
66
141
99
88
136
Łapy
podlaskie
44,69
109
119
129
178
109
119
116
216
376
347
262
199
137
Tuchów
małopolskie
44,61
482
528
506
378
407
356
396
277
60
64
89
160
138
Szprotawa
lubuskie
44,61
10
27
142
184
289
286
199
42
45
28
126
198
139
Wiązów
dolnośląskie
44,54
529
541
543
546
287
189
287
6
9
172
51
71
140
Szczyrk
śląskie
44,37
282
72
9
6
39
70
186
347
525
556
557
527
141
Tolkmicko
warmińsko-mazurskie
44,35
167
200
166
20
71
68
256
380
496
372
345
182
142
Chorzele
mazowieckie
44,30
338
427
513
535
543
510
347
283
313
380
283
222
143
Cybinka
lubuskie
44,27
415
142
24
65
54
66
70
90
105
108
166
195
144
Czchów
małopolskie
44,15
40
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
730*
1007*
1335*
1365*
1032*
1019*
1140*
605*
264*
291
364
84
145
Gościno
zachodniopomorskie
43,74
298
217
291
280
258
302
168
60
71
92
81
103
146
Krzeszowice
małopolskie
43,72
161
130
61
72
91
78
63
131
78
322
409
312
147
Drobin
mazowieckie
43,71
140
206
348
440
304
437
327
273
85
200
88
40
148
Wyszogród
mazowieckie
43,70
150
19
103
15
37
44
28
142
164
89
187
173
149
Połczyn-Zdrój
zachodniopomorskie
43,59
910*
886*
826*
148*
334*
273*
202*
555*
723*
280
141
158
150
Wolbórz
łódzkie
43,56
234
228
255
238
276
254
165
93
76
123
109
141
151
Więcbork
kujawsko-pomorskie
43,44
56
126
175
232
248
3
27
11
16
74
125
77
152
Chocianów
dolnośląskie
43,31
463
513
456
537
121
382
280
229
64
320
201
169
153
Babimost
lubuskie
43,23
514
479
489
466
481
323
93
62
26
59
104
101
154
Bodzentyn
świętokrzyskie
43,12
359
474
501
438
93
52
98
122
227
275
210
258
155
Choroszcz
podlaskie
43,10
38
39
105
100
136
239
236
346
214
58
464
376
156
Chojna
zachodniopomorskie
43,04
342
345
315
202
125
86
77
139
197
130
67
107
157
Pieszyce
dolnośląskie
43,00
468
530
469
456
447
529
457
389
527
345
336
371
158
Kowal
kujawsko-pomorskie
42,75
182
210
380
436
452
238
254
391
528
419
341
201
159
Gąbin
mazowieckie
42,64
130
204
297
307
173
171
230
267
118
150
266
172
160
Oleszyce
podkarpackie
42,18
380
153
82
56
123
150
127
115
119
32
58
92
161
Nowy Wiśnicz
małopolskie
42,16
358
366
432
152
328
381
401
291
219
118
55
171
162
Czerwieńsk
lubuskie
41,95
341
268
233
134
320
202
25
13
516
323
360
367
163
Glinojeck
mazowieckie
41,94
94
122
205
157
105
178
61
46
67
160
285
257
164
Żukowo
pomorskie
41,87
313
146
85
62
96
21
47
126
112
234
194
188
165
Jabłonowo Pomorskie
kujawsko-pomorskie
41,72
456
484
519
488
449
406
439
419
301
221
204
186
166
Zawichost
świętokrzyskie
41,68
498
515
468
467
520
456
512
553
480
266
390
309
167
Pilica
śląskie
41,64
136
109
264
288
229
322
374
320
435
467
434
347
168
Terespol
lubelskie
41,64
523
491
508
511
550
544
546
421
163
166
226
403
169
Wielichowo
wielkopolskie
41,53
184
201
71
88
146
99
78
113
13
63
33
90
170
Skalbmierz
świętokrzyskie
41,50
179
237
250
158
128
130
149
135
77
126
163
189
171
Orneta
warmińsko-mazurskie
41,48
166
222
48
133
130
289
129
39
10
21
8
45
172
Szczytna
dolnośląskie
41,39
387
242
168
326
147
240
299
463
463
195
64
119
173
Miłosław
wielkopolskie
41,34
292
277
253
464
532
502
528
304
204
212
249
329
174
Złoty Stok
dolnośląskie
41,22
40
35
84
211
227
258
103
175
81
120
202
193
175
Puszczykowo
wielkopolskie
41,12
379
390
211
218
317
155
39
97
457
432
367
166
176
Wąsosz
dolnośląskie
40,99
340
424
494
499
518
431
462
423
437
331
331
270
177
Międzybórz
dolnośląskie
40,98
269
197
94
50
32
16
7
8
54
135
177
174
178
Libiąż
małopolskie
40,97
186
335
342
371
437
457
449
430
415
501
481
434
179
Ozimek
opolskie
40,47
587*
1439*
1028*
832*
769*
456*
602*
751*
322
88
386
287
180
Radłów
małopolskie
40,45
202
141
179
224
373
340
107
235
251
256
45
89
181
Stronie Śląskie
dolnośląskie
40,42
163
235
381
243
235
116
132
161
268
240
240
223
182
Miłakowo
warmińsko-mazurskie
40,37
500
145
158
175
269
141
54
120
199
77
62
67
183
Działoszyn
łódzkie
40,19
180
86
190
38
42
41
57
57
40
2
10
57
184
Sulejówek
mazowieckie
40,15
1454*
1419*
1300*
1109*
1271*
1197*
1261*
537
270
239
207
277
185
Michałowo
podlaskie
40,06
411
495
495
516
497
518
428
168
216
91
112
129
186
Poręba
śląskie
40,04
321
397
534
278
50
6
169
355
504
547
522
443
187
Kalisz Pomorski
zachodniopomorskie
39,93
236
439
447
244
246
259
293
328
250
274
221
326
188
Radzyń Chełmiński
kujawsko-pomorskie
39,92
219
231
100
75
220
293
289
73
24
155
188
278
189
Kórnik
wielkopolskie
39,89
271*
452*
77*
238*
365*
382*
599*
543*
220
263
237
114
190
Przecław
podkarpackie
39,86
259
132
65
127
137
125
234
244
255
254
322
245
191
Trzciel
lubuskie
39,77
526
538
451
250
485
496
386
431
358
341
399
412
192
Debrzno
pomorskie
39,72
41
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
480
448
436
145
100
201
162
196
362
452
384
214
193
Halinów
mazowieckie
39,56
399
435
265
356
351
316
381
427
420
389
329
148
194
Ciężkowice
małopolskie
39,52
134
179
162
274
272
132
226
276
341
330
353
343
195
Bychawa
lubelskie
39,50
241
233
262
122
237
187
37
14
70
75
142
224
196
Stawiski
podlaskie
39,36
238
22
19
31
58
153
368
326
160
105
53
143
197
Borek Wielkopolski
wielkopolskie
39,30
391
419
457
388
326
324
308
224
180
153
183
138
198
Pobiedziska
wielkopolskie
39,28
278
184
379
365
367
162
194
357
235
46
95
157
199
Janikowo
kujawsko-pomorskie
39,14
288
294
364
90
158
180
241
298
179
124
150
112
200
Ciechanowiec
podlaskie
39,10
323
404
299
489
421
415
358
54
125
277
387
234
201
Sułkowice
małopolskie
39,09
477*
343*
670*
708*
1033*
1103*
1077*
851*
378
333
310
296
202
Tychowo
zachodniopomorskie
38,89
210
311
270
432
404
210
180
186
229
206
172
151
203
Cieszanów
podkarpackie
38,88
302
406
486
452
500
521
544
549
506
225
338
137
204
Zagórz
podkarpackie
38,86
384
219
361
413
451
375
211
87
166
324
431
226
205
Lędziny
śląskie
38,84
131
218
292
327
455
360
265
49
52
191
170
109
206
Duszniki-Zdrój
dolnośląskie
38,83
55
34
109
193
264
133
109
61
35
48
97
156
207
Korsze
warmińsko-mazurskie
38,83
76
46
67
97
127
281
170
108
72
70
75
153
208
Rumia
pomorskie
38,83
423
376
183
18
29
117
136
176
207
112
146
124
209
Pilawa
mazowieckie
38,76
496
410
189
199
282
334
366
284
131
90
36
64
210
Korfantów
opolskie
38,73
201
239
239
345
411
475
506
151
253
223
181
319
211
Szklarska Poręba
dolnośląskie
38,65
354
369
218
148
142
168
178
193
173
142
113
154
212
Bielawa
dolnośląskie
38,63
276
384
367
273
23
79
8
19
19
143
111
98
213
Nowa Ruda
dolnośląskie
38,60
123
192
165
340
299
344
343
217
256
383
281
284
214
Biała Piska
warmińsko-mazurskie
38,54
97
89
26
40
19
40
14
12
22
98
49
118
215
Górowo Iławeckie
warmińsko-mazurskie
38,53
158
290
137
171
372
428
272
302
237
218
222
213
216
Szczuczyn
podlaskie
38,48
155
207
344
407
463
498
498
447
222
378
398
233
217
Mogielnica
mazowieckie
38,47
517
519
472
517
531
547
542
548
155
328
192
268
218
Krajenka
wielkopolskie
38,35
357
361
423
485
488
523
537
539
75
361
307
295
219
Wleń
dolnośląskie
38,31
281
220
112
139
153
160
214
261
287
214
135
184
220
Pelplin
pomorskie
38,31
189
95
50
58
98
129
183
209
406
436
403
113
221
Grybów
małopolskie
38,11
431
428
22
29
507
448
296
26
284
236
324
333
222
Lubniewice
lubuskie
38,08
307
81
87
149
213
265
297
333
431
148
143
187
223
Nekla
wielkopolskie
38,06
99
51
283
353
423
262
336
425
317
365
115
133
224
Płoty
zachodniopomorskie
38,01
223
331
119
317
171
94
179
274
215
171
251
183
225
Goniądz
podlaskie
37,90
209
266
213
150
176
169
255
313
141
288
271
292
226
Słomniki
małopolskie
37,54
314
162
30
30
43
158
118
77
63
138
80
179
227
Iwonicz-Zdrój
podkarpackie
37,52
471
354
83
336
313
379
445
309
55
86
79
181
228
Lipsk
podlaskie
37,42
344
316
20
9
25
77
75
153
91
116
78
145
229
Bolków
dolnośląskie
37,41
272
138
161
343
360
311
448
446
315
199
218
255
230
Kunów
świętokrzyskie
37,13
153
148
80
79
134
294
85
71
201
409
362
411
231
Kazimierz Dolny
lubelskie
37,02
504
382
174
249
340
102
42
103
167
109
61
135
232
Złoczew
łódzkie
36,99
529
308
295
374
301
272
163
137
128
175
134
168
233
Krobia
wielkopolskie
36,99
361
463
391
494
537
538
487
432
374
287
216
205
234
Niemcza
dolnośląskie
36,94
60
117
230
382
395
256
217
307
445
388
317
236
235
Pasłęk
warmińsko-mazurskie
36,92
37
66
209
219
212
267
55
88
31
33
101
150
236
Lądek-Zdrój
dolnośląskie
36,85
305
286
296
236
166
246
319
275
354
243
35
95
237
Ziębice
dolnośląskie
36,76
258
223
274
330
364
263
329
337
259
189
220
219
238
Nowa Dęba
podkarpackie
36,74
135
183
138
47
40
47
52
82
111
184
199
110
239
Skawina
małopolskie
36,73
445
506
465
361
321
335
84
55
12
40
57
116
240
Zielonka
mazowieckie
36,73
42
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
222
321
383
500
457
455
273
354
319
316
332
323
241
Stąporków
świętokrzyskie
36,70
345
324
257
266
232
361
407
334
332
346
245
208
242
Małogoszcz
świętokrzyskie
36,58
232*
560*
641*
537*
926*
885*
1191*
1250*
1329*
1085*
930*
749*
243
Modliborzyce
lubelskie
36,55
83
169
202
256
331
407
240
197
262
325
254
289
244
Luboń
wielkopolskie
36,49
280
346
335
385
469
18
12
41
153
167
162
177
245
Mszczonów
mazowieckie
36,39
297
193
187
260
342
235
213
177
239
290
205
221
246
Błaszki
łódzkie
36,22
266
450
526
446
486
517
468
402
425
481
343
305
247
Międzyrzec Podlaski
lubelskie
36,16
51
90
163
64
82
140
270
256
98
144
158
178
248
Lubawa
warmińsko-mazurskie
35,89
392
127
290
209
152
163
193
286
276
230
174
200
249
Polanów
zachodniopomorskie
35,87
451
485
525
524
406
274
382
329
282
183
257
298
250
Zabłudów
podlaskie
35,75
414
475
385
497
506
530
507
343
212
219
164
210
251
Swarzędz
wielkopolskie
35,65
473
429
400
362
300
159
197
265
289
421
274
366
252
Lubomierz
dolnośląskie
35,65
110
149
228
101
140
301
438
441
381
311
406
254
253
Brusy
pomorskie
35,55
203
176
241
297
294
214
334
384
377
312
232
202
254
Krzepice
śląskie
35,45
233
269
276
403
262
218
181
327
195
247
229
260
255
Biała Rawska
łódzkie
35,37
493
451
349
240
164
188
209
29
106
145
160
203
256
Gubin
lubuskie
35,35
256
370
481
493
545
543
522
497
407
188
258
190
257
Kowary
dolnośląskie
35,33
215
246
306
309
324
352
313
352
310
196
246
228
258
Kietrz
opolskie
35,30
103
18
90
247
160
230
325
449
369
318
263
251
259
Dobra
zachodniopomorskie
35,05
106
83
144
119
178
279
331
316
158
57
144
185
260
Głuchołazy
opolskie
35,02
96
106
63
194
250
298
177
171
169
251
292
261
261
Czersk
pomorskie
34,97
476
342
417
387
483
504
284
148
74
114
71
265
262
Dobiegniew
lubuskie
34,80
784*
991*
873*
772*
291
216
303
324
323
397
287
281
263
Zakliczyn
małopolskie
34,69
240
273
323
277
70
80
97
123
102
213
298
320
264
Węgliniec
dolnośląskie
34,61
39
61
107
190
341
338
92
65
293
258
321
271
265
Skaryszew
mazowieckie
34,59
142
5
25
52
30
31
88
156
149
249
320
291
266
Rydzyna
wielkopolskie
34,37
7
4
66
189
48
209
187
288
342
128
191
420
267
Polanica-Zdrój
dolnośląskie
34,34
23
48
245
314
409
333
340
351
296
140
239
256
268
Zduny
wielkopolskie
34,31
31
40
93
130
329
164
452
409
453
525
546
556
269
Darłowo
zachodniopomorskie
34,22
157
272
120
318
391
396
384
237
132
228
224
170
270
Koprzywnica
świętokrzyskie
34,22
382
449
493
426
306
305
249
292
213
224
272
246
271
Przedbórz
łódzkie
34,06
502
541
420
144
59
147
245
198
190
303
269
369
272
Ustka
pomorskie
33,96
452
499
450
465
410
232
253
305
189
241
212
197
273
Susz
warmińsko-mazurskie
33,96
265
240
309
303
249
343
420
472
360
197
268
204
274
Gorzów Śląski
opolskie
33,89
444
408
475
502
534
479
473
511
148
259
206
290
275
Jasień
lubuskie
33,78
138
88
185
206
279
222
279
199
291
375
328
250
276
Lwówek
wielkopolskie
33,67
19
26
62
142
348
430
364
457
546
567
402
330
277
Wojkowice
śląskie
33,61
317
213
326
373
222
226
225
280
138
238
154
216
278
Tuszyn
łódzkie
33,60
529
372
444
484
538
541
546
504
440
134
294
272
279
Alwernia
małopolskie
33,51
420
480
479
519
427
485
405
438
482
440
487
383
280
Kowalewo Pomorskie
kujawsko-pomorskie
33,13
529
421
271
204
245
329
252
390
456
526
499
307
281
Brwinów
mazowieckie
33,05
378
425
491
512
524
537
351
398
121
121
128
191
282
Międzylesie
dolnośląskie
33,04
98
92
184
258
20
136
261
300
439
456
400
456
283
Nowogrodziec
dolnośląskie
33,03
515
514
466
437
390
411
372
399
297
269
301
327
284
Sulejów
łódzkie
33,01
188
121
236
169
99
175
114
105
32
190
60
280
285
Bystrzyca Kłodzka
dolnośląskie
32,85
507
340
197
53
155
390
453
424
193
84
151
253
286
Biskupiec
warmińsko-mazurskie
32,82
199
238
267
242
352
314
231
271
312
315
424
348
287
Bojanowo
wielkopolskie
32,76
48
13
45
45
114
161
152
189
285
391
393
378
288
Czempiń
wielkopolskie
32,71
43
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
175
99
42
73
223
292
369
170
348
428
460
427
289
Błonie
mazowieckie
32,67
457
349
386
386
384
358
301
282
135
327
371
267
290
Czerniejewo
wielkopolskie
32,62
406
337
286
391
426
446
429
487
108
174
83
328
291
Dobrodzień
opolskie
32,43
442
373
441
474
525
488
501
536
423
336
337
342
292
Sokołów Małopolski
podkarpackie
32,41
120
262
254
430
371
365
154
187
333
329
203
242
293
Błażowa
podkarpackie
32,40
322
353
313
424
307
142
74
32
101
66
130
252
294
Dąbie
wielkopolskie
32,40
9
2
4
115
119
165
235
290
305
381
357
344
295
Sępopol
warmińsko-mazurskie
32,31
388
380
325
346
359
386
442
306
123
69
179
273
296
Suchowola
podlaskie
32,28
43
102
124
86
74
27
50
231
426
122
333
192
297
Uniejów
łódzkie
32,14
529
522
426
316
138
113
151
69
33
245
161
247
298
Zawidów
dolnośląskie
32,13
529
493
476
395
189
174
268
174
200
127
123
249
299
Sulechów
lubuskie
32,12
397
310
321
262
184
107
73
43
146
211
227
212
300
Brzeszcze
małopolskie
32,06
249
317
419
423
315
270
174
155
114
279
276
235
301
Sława
lubuskie
32,04
497*
683*
671*
1023*
902*
819*
581*
322
346
284
270
243
302
Brzostek
podkarpackie
31,97
47
21
79
172
165
269
322
190
107
168
157
196
303
Kostrzyn nad Odrą
lubuskie
31,69
77
85
151
223
311
495
497
415
403
352
414
308
304
Dobrzany
zachodniopomorskie
31,66
529
527
467
259
230
144
128
173
318
471
391
464
305
Ogrodzieniec
śląskie
31,65
289
358
329
124
118
88
36
117
257
231
208
225
306
Góra Kalwaria
mazowieckie
31,43
469
394
263
333
419
484
484
462
324
132
241
217
307
Strumień
śląskie
31,37
296
350
471
442
472
462
459
440
442
83
244
306
308
Witkowo
wielkopolskie
31,37
248
278
356
364
471
516
518
481
414
370
145
147
309
Koluszki
łódzkie
31,27
139
256
249
320
290
154
278
81
302
139
198
240
310
Gozdnica
lubuskie
31,03
352
387
410
230
241
247
341
200
290
154
196
231
311
Chełmża
kujawsko-pomorskie
31,02
224
303
430
495
442
410
437
506
65
271
252
229
312
Warka
mazowieckie
30,83
448
399
394
487
448
402
392
361
309
151
228
215
313
Drezdenko
lubuskie
30,65
207
194
258
335
335
264
76
134
87
95
127
194
314
Koronowo
kujawsko-pomorskie
30,63
1152*
1296*
917*
492*
381*
342*
466*
336*
261
177
243
288
315
Kołaczyce
podkarpackie
30,60
69
100
194
268
403
466
274
201
471
469
238
274
316
Bogatynia
dolnośląskie
30,48
155*
138*
217
315
129
204
210
400
307
338
326
16
317
Dziwnów
zachodniopomorskie
30,42
102
116
32
104
68
55
95
112
37
164
219
206
318
Sieraków
wielkopolskie
30,32
368
401
431
389
370
413
451
476
433
364
136
314
319
Trzcińsko-Zdrój
zachodniopomorskie
30,28
193
198
334
448
430
408
430
350
254
180
173
211
320
Nowogród
podlaskie
30,25
404
388
428
372
441
490
350
404
300
406
323
336
321
Jedlicze
podkarpackie
30,21
14
73
169
3
210
231
239
163
327
464
485
294
322
Józefów
mazowieckie
30,09
15
14
23
42
55
126
227
385
352
300
346
299
323
Brzeg Dolny
dolnośląskie
30,01
291
292
393
390
466
454
335
257
292
163
121
220
324
Suraż
podlaskie
29,98
127
199
259
312
132
156
175
180
245
270
265
227
325
Prochowice
dolnośląskie
29,94
516
536
515
531
514
321
414
376
120
18
312
313
326
Moryń
zachodniopomorskie
29,93
85
82
81
113
168
195
200
182
326
434
461
370
327
Woźniki
śląskie
29,86
107
67
46
126
49
167
285
230
127
217
236
244
328
Mosina
wielkopolskie
29,84
20
9
35
99
293
425
441
183
122
67
168
237
329
Barlinek
zachodniopomorskie
29,76
6
28
91
85
151
123
161
167
96
264
299
324
330
Czarna Białostocka
podlaskie
29,75
320
454
442
411
277
208
216
269
340
244
197
136
331
Pieńsk
dolnośląskie
29,54
478
503
523
355
288
151
108
53
232
286
335
332
332
Skępe
kujawsko-pomorskie
29,42
453
488
453
513
504
526
536
482
464
289
396
406
333
Okonek
wielkopolskie
29,35
81
37
78
95
191
241
238
321
412
416
347
285
334
Olsztynek
warmińsko-mazurskie
29,34
310
282
360
422
368
433
409
330
274
301
185
276
335
Dębno
zachodniopomorskie
29,25
108
108
95
61
203
345
440
527
475
309
233
263
336
Podkowa Leśna
mazowieckie
29,21
44
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
350
155
256
235
327
319
361
362
402
412
377
334
337
Niemodlin
opolskie
29,19
65
64
110
185
185
313
387
478
539
529
217
275
338
Ciechocinek
kujawsko-pomorskie
29,15
196
178
139
370
350
472
495
534
543
495
375
374
339
Ryn
warmińsko-mazurskie
29,13
67
91
156
252
361
420
465
147
238
307
303
393
340
Łaskarzew
mazowieckie
29,01
183
245
399
132
31
48
96
236
413
355
290
325
341
Kalety
śląskie
28,91
8
6
21
77
126
245
208
281
422
368
407
350
342
Łabiszyn
kujawsko-pomorskie
28,90
185
177
31
302
182
121
244
295
295
282
392
421
343
Szamocin
wielkopolskie
28,87
325
257
237
276
402
467
521
535
416
395
327
331
344
Annopol
lubelskie
28,81
446
461
411
481
358
427
192
127
36
173
184
286
345
Rudnik nad Sanem
podkarpackie
28,80
360
332
382
368
422
478
499
420
248
396
433
379
346
Opalenica
wielkopolskie
28,70
312
195
319
267
478
505
281
185
203
242
182
248
347
Stawiszyn
wielkopolskie
28,69
447
500
522
473
509
506
508
417
421
400
289
310
348
Świątniki Górne
małopolskie
28,53
491
327
307
162
53
29
72
34
79
187
167
264
349
Czeladź
śląskie
28,34
181
221
312
478
511
531
483
499
449
407
260
279
350
Młynary
warmińsko-mazurskie
28,32
529
541
543
521
528
56
157
496
542
533
509
349
351
Imielin
śląskie
28,22
42
60
195
383
519
483
394
51
278
413
302
428
352
Ząbki
mazowieckie
28,07
119
103
97
105
106
139
248
194
335
162
211
232
353
Tarnogród
lubelskie
28,05
393
299
318
363
399
278
418
365
325
438
417
396
354
Kock
lubelskie
28,01
425
458
490
528
542
547
538
546
339
392
373
359
355
Barcin
kujawsko-pomorskie
27,96
386
333
412
491
461
93
32
47
240
405
479
536
356
Ostroróg
wielkopolskie
27,79
242
296
347
429
417
127
83
143
95
220
178
283
357
Sławków
śląskie
27,74
80
78
178
207
195
477
370
181
208
61
85
238
358
Aleksandrów Łódzki
łódzkie
27,64
159
56
49
180
94
397
491
541
389
353
423
301
359
Iłowa
lubuskie
27,61
221
325
366
410
379
271
176
213
338
265
235
239
360
Twardogóra
dolnośląskie
27,56
13
42
146
14
144
181
46
159
116
305
339
426
361
Rajgród
podlaskie
27,51
408
477
512
483
323
471
454
526
233
229
330
357
362
Nieszawa
kujawsko-pomorskie
27,36
509
464
443
396
397
442
471
517
551
474
491
437
363
Dąbrowa Białostocka
podlaskie
27,30
2
16
55
116
172
185
263
381
501
531
514
514
364
Otmuchów
opolskie
27,30
306
170
126
255
183
300
410
262
391
418
422
472
365
Piaski
lubelskie
27,30
390
426
340
81
27
7
124
266
384
367
314
405
366
Ślesin
wielkopolskie
27,27
237
152
157
393
355
376
352
228
303
194
282
340
367
Górzno
kujawsko-pomorskie
27,20
78
175
346
357
253
146
300
460
328
483
286
363
368
Mikstat
wielkopolskie
27,08
262
341
370
328
202
108
190
312
365
295
445
352
369
Skała
małopolskie
26,91
503
476
433
269
310
377
228
114
299
348
389
356
370
Głogówek
opolskie
26,87
383
402
287
93
64
28
125
150
133
99
133
241
371
Nasielsk
mazowieckie
26,79
421
338
338
1
120
138
315
469
361
424
411
402
372
Stoczek Łukowski
lubelskie
26,73
871*
1036*
879*
266*
221
34
22
70
230
283
474
485
373
Olszyna
dolnośląskie
26,59
337
318
266
233
188
268
355
495
498
520
442
360
374
Gogolin
opolskie
26,58
460
502
527
542
550
547
79
553
487
523
458
337
375
Kalwaria Zebrzydowska
małopolskie
26,56
191
137
458
529
416
277
290
395
514
489
450
355
376
Orzysz
warmińsko-mazurskie
26,54
117
57
191
196
376
339
115
100
267
260
359
395
377
Kłodawa
wielkopolskie
26,53
470
371
353
377
388
248
266
75
279
304
348
468
378
Nowogród Bobrzański
lubuskie
26,52
122
157
102
241
387
460
478
501
359
292
354
302
379
Dukla
podkarpackie
26,48
327
355
206
418
378
398
349
416
489
377
309
293
380
Zagórów
wielkopolskie
26,34
374
309
216
34
28
69
360
348
192
360
186
269
381
Rymanów
podkarpackie
26,29
275
455
502
510
522
534
532
403
228
131
215
321
382
Reda
pomorskie
26,25
455
75
333
394
438
487
393
363
130
366
358
362
383
Margonin
wielkopolskie
26,23
303
281
350
2
180
412
443
394
355
268
255
282
384
Mikołajki
warmińsko-mazurskie
26,11
45
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
459
230
226
70
214
253
337
94
185
227
305
365
385
Rakoniewice
wielkopolskie
26,02
506
300
314
523
148
229
481
408
486
308
256
316
386
Wojcieszów
dolnośląskie
25,97
346
443
532
522
446
387
488
520
517
420
372
297
387
Pakość
kujawsko-pomorskie
25,94
329
430
408
352
401
383
269
79
194
257
291
335
388
Serock
mazowieckie
25,87
372
295
234
213
113
8
86
116
124
170
250
341
389
Dobre Miasto
warmińsko-mazurskie
25,72
87
84
160
201
117
242
311
396
455
423
466
388
390
Sianów
zachodniopomorskie
25,69
485
521
538
334
408
364
237
154
113
255
296
259
391
Radzionków
śląskie
25,62
366
307
404
476
333
114
207
203
404
450
395
419
392
Bieruń
śląskie
25,38
200
234
336
375
365
400
367
336
375
349
369
364
393
Skoczów
śląskie
25,36
84
105
242
181
295
237
282
426
387
321
366
436
394
Lewin Brzeski
opolskie
25,32
343
144
224
264
495
368
404
483
460
539
506
390
395
Nowe
kujawsko-pomorskie
25,31
206
196
235
137
197
190
159
247
320
451
350
354
396
Wysoka
wielkopolskie
25,27
261
249
424
431
476
227
196
219
265
466
412
431
397
Mszana Dolna
małopolskie
25,27
271
94
58
48
12
26
43
64
147
267
308
315
398
Czerwionka-Leszczyny
śląskie
24,98
479
517
521
292
90
57
267
341
491
515
535
483
399
Kolonowskie
opolskie
24,97
46
113
114
63
194
249
202
293
395
455
439
386
400
Krzyż Wielkopolski
wielkopolskie
24,94
418
415
310
155
124
61
139
136
191
354
278
387
401
Miejska Górka
wielkopolskie
24,92
369
389
473
170
122
104
138
241
372
276
273
304
402
Strzelno
kujawsko-pomorskie
24,88
405
452
503
498
439
489
500
494
459
237
334
415
403
Kąty Wrocławskie
dolnośląskie
24,82
112
165
135
308
398
373
434
435
483
382
374
400
404
Grabów nad Prosną
wielkopolskie
24,65
144
30
217
41
76
73
232
184
175
152
315
262
405
Pieniężno
warmińsko-mazurskie
24,65
376
284
229
103
157
287
189
308
394
399
454
446
406
Warta
łódzkie
24,54
419
379
246
384
292
186
223
250
366
319
340
442
407
Paczków
opolskie
24,51
146
163
153
282
343
409
417
372
334
410
293
409
408
Tuliszków
wielkopolskie
24,47
101
186
302
102
274
385
413
249
454
507
497
375
409
Rogoźno
wielkopolskie
24,36
214
541
106
135
131
109
182
279
388
384
383
311
410
Dynów
podkarpackie
24,33
483
375
389
106
101
83
206
99
210
351
325
392
411
Chełmek
małopolskie
24,12
254
288
172
84
11
25
3
158
178
335
368
346
412
Świerzawa
dolnośląskie
24,08
170
293
398
283
284
118
30
44
84
55
175
300
413
Radzymin
mazowieckie
23,54
176
270
280
210
271
380
436
464
465
393
444
433
414
Nowa Sarzyna
podkarpackie
23,52
377
482
330
381
414
443
416
294
244
314
380
358
415
Poniatowa
lubelskie
23,44
227
274
337
376
380
306
306
234
336
394
413
391
416
Sędziszów Małopolski
podkarpackie
23,40
205
74
207
329
362
426
464
518
314
205
457
422
417
Czarna Woda
pomorskie
23,32
253
224
192
261
174
111
277
338
337
414
311
339
418
Głogów Małopolski
podkarpackie
22,93
395*
591*
528*
1031*
1279*
1132*
1242*
713*
903*
1154*
879*
922*
419
Zaklików
podkarpackie
22,75
330
365
316
518
517
451
533
442
479
82
415
399
420
Dzierzgoń
pomorskie
22,60
239
304
272
322
336
394
435
474
151
41
349
377
421
Suchań
zachodniopomorskie
22,59
268
313
397
455
470
497
510
342
269
357
261
414
422
Lubawka
dolnośląskie
22,27
316
470
455
366
357
290
342
379
411
363
361
361
423
Szubin
kujawsko-pomorskie
22,23
57
55
133
168
325
74
31
202
357
299
351
416
424
Krośniewice
łódzkie
22,23
286
456
354
405
346
296
323
349
410
445
421
353
425
Mirsk
dolnośląskie
22,22
52
54
104
248
393
493
292
344
373
462
443
410
426
Ustroń
śląskie
22,17
273
532
403
398
405
341
400
433
505
538
541
494
427
Władysławowo
pomorskie
22,06
114
156
219
300
386
445
475
414
510
487
428
486
428
Wisła
śląskie
22,06
326
414
418
461
440
481
472
455
513
496
463
404
429
Baranów Sandomierski
podkarpackie
21,98
351
343
355
138
231
304
371
507
484
448
419
447
430
Andrychów
małopolskie
21,94
194
298
331
447
268
424
399
366
503
504
523
517
431
Szczebrzeszyn
lubelskie
21,92
411*
211
342
381
404
321
259
349
422
410
417
432
Tarczyn
mazowieckie
21,83
46
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
353
468
497
457
473
447
479
444
347
158
313
454
433
Ostrów Lubelski
lubelskie
21,82
245
227
222
25
22
67
166
323
443
505
484
455
434
Gniew
pomorskie
21,76
407
385
181
141
257
326
469
383
264
202
247
318
435
Miastko
pomorskie
21,65
529
147
304
400
377
372
402
436
436
449
356
381
436
Barczewo
warmińsko-mazurskie
21,54
529
523
462
421
468
459
477
503
428
457
498
429
437
Biała
opolskie
21,40
270
140
73
92
216
112
110
91
181
294
342
398
438
Chodecz
kujawsko-pomorskie
21,32
68
65
130
284
167
105
137
222
370
470
425
491
439
Mieszkowice
zachodniopomorskie
21,24
125
265
384
443
490
547
546
485
380
356
385
424
440
Zawadzkie
opolskie
21,17
529
505
496
404
283
266
275
335
399
492
488
506
441
Kruszwica
kujawsko-pomorskie
21,17
267
205
308
153
150
212
258
364
452
437
446
469
442
Lubraniec
kujawsko-pomorskie
21,03
373
320
240
96
108
348
346
405
396
369
436
423
443
Wilamowice
śląskie
20,89
231
412
536
545
494
419
380
325
481
500
430
384
444
Śmigiel
wielkopolskie
20,88
160*
85*
160*
330*
344*
254*
151*
268
450
447
476
441
445
Szczucin
małopolskie
20,83
226
329
198
191
302
330
421
367
103
233
318
394
446
Golina
wielkopolskie
20,79
466
243
208
285
244
346
375
248
172
387
319
373
447
Jutrosin
wielkopolskie
20,77
290
185
269
197
208
244
310
428
329
373
376
351
448
Prabuty
pomorskie
20,72
212
167
154
214
261
347
432
392
523
510
394
266
449
Knyszyn
podlaskie
20,68
371
344
99
257
338
399
446
510
522
468
502
463
450
Barwice
zachodniopomorskie
20,68
116
254
180
54
80
200
219
311
283
342
447
466
451
Świebodzice
dolnośląskie
20,66
174
255
414
445
539
228
257
378
330
310
363
407
452
Chociwel
zachodniopomorskie
20,65
370
462
484
237
193
98
220
296
350
430
467
444
453
Kamień Krajeński
kujawsko-pomorskie
20,50
400
438
201
198
236
172
250
239
286
350
306
385
454
Reszel
warmińsko-mazurskie
20,42
126
258
358
354
312
252
126
124
93
201
280
338
455
Gryfów Śląski
dolnośląskie
20,41
41
33
59
59
177
224
291
375
469
488
493
482
456
Wołczyn
opolskie
20,37
104
62
74
55
110
255
314
215
277
339
365
462
457
Trzcianka
wielkopolskie
20,35
197
287
371
310
309
297
260
179
432
446
435
440
458
Leśna
dolnośląskie
20,30
73
53
147
221
209
191
419
479
400
417
404
397
459
Skórcz
pomorskie
20,19
474
405
193
123
86
92
150
289
472
479
382
425
460
Piława Górna
dolnośląskie
20,17
395
520
459
515
498
393
406
491
405
425
355
453
461
Szadek
łódzkie
19,98
151
180
288
60
187
369
198
386
234
484
492
524
462
Brańsk
podlaskie
19,97
488
498
150
160
111
318
376
445
493
443
426
473
463
Ińsko
zachodniopomorskie
19,72
428
436
425
475
467
501
515
470
298
461
477
493
464
Supraśl
podlaskie
19,72
128
189
435
469
515
525
422
356
316
404
470
492
465
Żychlin
łódzkie
19,67
513
398
407
417
374
492
534
480
275
93
427
418
466
Jedwabne
podlaskie
19,59
529
516
520
543
499
509
513
531
521
485
515
544
467
Koziegłowy
śląskie
19,44
61
115
275
358
425
225
204
297
429
431
517
541
468
Jelcz-Laskowice
dolnośląskie
19,31
505
481
374
270
305
206
144
204
424
411
455
413
469
Żelechów
mazowieckie
19,24
339
420
524
540
521
486
450
512
559
570
560
564
470
Nowe Miasto nad Pilicą
mazowieckie
19,21
164
112
251
225
159
236
304
368
468
536
525
489
471
Nowe Skalmierzyce
wielkopolskie
19,07
416
403
463
480
458
470
504
532
458
458
462
432
472
Wasilków
podlaskie
18,98
143
203
289
140
162
194
142
178
260
334
352
438
473
Ozorków
łódzkie
18,97
529
541
152
341
316
519
531
521
272
358
378
480
474
Bytom Odrzański
lubuskie
18,90
141
182
173
296
369
207
172
33
157
297
416
401
475
Mordy
mazowieckie
18,86
59
98
27
49
115
152
195
38
242
371
405
459
476
Mieroszów
dolnośląskie
18,59
75
315
332
272
181
220
324
467
545
560
524
538
477
Drzewica
łódzkie
18,59
529
541
429
129
143
211
215
220
206
253
300
445
478
Siewierz
śląskie
18,53
402
489
243
275
186
547
546
551
565
572
571
569
479
Szczawno-Zdrój
dolnośląskie
18,23
529
400
261
295
192
110
89
169
308
343
397
368
480
Stryków
łódzkie
18,09
47
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
424
492
392
514
415
527
492
314
512
463
471
471
481
Tykocin
podlaskie
18,05
217
191
434
434
363
353
356
359
364
473
504
467
482
Jastrowie
wielkopolskie
17,95
252
362
446
412
505
515
520
529
236
208
418
449
483
Tuczno
zachodniopomorskie
17,81
499
512
492
504
529
250
456
287
246
332
381
450
484
Rzepin
lubuskie
17,69
154
275
199
331
332
367
243
303
217
246
344
430
485
Gołańcz
wielkopolskie
17,59
168
323
535
222
239
219
242
318
82
278
279
380
486
Buk
wielkopolskie
17,49
173
160
231
179
175
327
332
418
224
192
379
451
487
Kostrzyn
wielkopolskie
17,36
187
214
248
298
339
401
354
459
502
486
489
457
488
Iłża
mazowieckie
17,32
3
49
34
57
201
196
205
218
218
250
295
435
489
Piechowice
dolnośląskie
17,30
335
392
376
360
453
503
526
437
446
359
480
448
490
Przedecz
wielkopolskie
17,26
148
209
214
406
530
536
317
317
476
548
513
548
491
Sulmierzyce
wielkopolskie
17,05
156
259
301
414
330
405
460
514
530
513
465
500
492
Żerków
wielkopolskie
17,05
367
437
510
163
156
183
433
339
427
491
401
408
493
Frampol
lubelskie
16,82
21
36
13
4
24
82
160
140
196
186
288
382
494
Łomianki
mazowieckie
16,76
300
202
143
159
308
251
357
488
509
519
510
497
495
Żarki
śląskie
16,52
450
494
294
397
462
463
461
393
345
442
420
488
496
Pyzdry
wielkopolskie
16,44
356
253
238
220
266
261
294
332
444
511
452
470
497
Miłomłyn
warmińsko-mazurskie
16,44
511
511
402
463
465
374
348
371
383
465
472
499
498
Orzesze
śląskie
16,08
433
507
324
369
420
421
470
513
461
402
408
439
499
Książ Wielkopolski
wielkopolskie
15,94
82
79
64
182
133
280
298
370
515
476
438
458
500
Zbąszyń
wielkopolskie
15,90
1437*
1461*
1141*
1443*
1304*
1258*
1289*
553
392
534
441
511
501
Bobowa
małopolskie
15,89
349
348
422
509
450
507
524
543
529
427
512
518
502
Cedynia
zachodniopomorskie
15,86
427
297
117
344
205
392
415
443
500
444
511
452
503
Raszków
wielkopolskie
15,68
216
225
351
433
526
545
519
538
561
518
478
495
504
Ujście
wielkopolskie
15,60
301
302
452
492
459
422
398
412
485
326
486
496
505
Janowiec Wielkopolski
kujawsko-pomorskie
15,16
461
525
401
286
199
276
353
461
434
541
437
513
506
Głowno
łódzkie
15,15
443
508
537
541
541
542
546
473
417
386
449
474
507
Boguszów-Gorce
dolnośląskie
14,92
520
535
528
538
496
469
541
540
448
512
533
540
508
Kleczew
wielkopolskie
14,77
79
114
188
294
366
378
377
422
409
429
483
501
509
Skoki
wielkopolskie
14,74
11
10
5
22
92
217
307
369
499
551
495
525
510
Frombork
warmińsko-mazurskie
14,71
319
172
127
192
83
101
65
160
321
403
456
465
511
Jordanów
małopolskie
14,69
472
531
543
546
550
535
516
466
520
340
490
504
512
Piotrków Kujawski
kujawsko-pomorskie
14,42
435
487
516
546
550
547
509
489
547
563
568
542
513
Obrzycko
wielkopolskie
14,39
12
12
123
227
375
434
424
270
344
408
440
481
514
Mirosławiec
zachodniopomorskie
14,33
401
469
464
490
502
522
517
401
430
499
503
526
515
Chojnów
dolnośląskie
14,24
332
357
543
546
547
547
546
530
518
546
553
520
516
Ujazd
opolskie
13,95
88
68
70
111
243
331
385
492
441
494
507
502
517
Lidzbark
warmińsko-mazurskie
13,84
396
483
514
532
501
414
333
397
473
453
519
484
518
Izbica Kujawska
kujawsko-pomorskie
13,73
381
413
373
338
382
350
339
315
385
441
469
478
519
Skarszewy
pomorskie
13,39
225
181
225
271
225
357
444
490
558
554
500
523
520
Wronki
wielkopolskie
13,19
208
416
438
419
475
439
423
453
495
490
473
479
521
Kuźnia Raciborska
śląskie
13,17
527
432
480
482
480
444
383
465
419
498
494
512
522
Maków Podhalański
małopolskie
13,03
490
409
322
265
436
417
330
407
466
433
501
507
523
Praszka
opolskie
12,90
244
291
281
131
84
120
203
208
97
222
432
505
524
Baborów
opolskie
12,81
495
467
500
520
550
547
546
524
552
566
542
477
525
Nałęczów
lubelskie
12,73
462
509
365
226
510
491
494
500
540
545
520
521
526
Lubień Kujawski
kujawsko-pomorskie
12,70
422
110
252
215
254
282
447
263
401
502
453
461
527
Pszów
śląskie
12,59
309
391
448
441
489
520
514
509
478
506
536
490
528
Piastów
mazowieckie
12,54
529
395
77
217
344
438
493
388
490
415
459
509
529
Radymno
podkarpackie
12,46
283
356
343
347
314
389
320
429
311
385
496
498
530
Dobra
wielkopolskie
12,39
508
453
517
311
322
15
455
331
368
480
468
487
531
Jastarnia
pomorskie
12,25
48
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Zadłużenie miast innych w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Powiat
Województwo
% dochodów
477
457
359
401
431
435
412
406
492
509
529
515
532
Czechowice-Dziedzice
śląskie
12,21
467
306
227
246
318
122
201
301
524
532
549
534
533
Kamieńsk
łódzkie
11,68
264
58
60
69
196
403
425
210
398
313
475
508
534
Kosów Lacki
mazowieckie
11,68
220*
274*
637*
922*
1025*
841*
794*
434
418
439
304
476
535
Krynki
podlaskie
11,60
1170*
1142*
1126*
1134*
526*
1089*
1201*
1270*
447
376
482
460
536
Szepietowo
podlaskie
11,25
394
440
282
451
418
436
390
456
477
475
516
516
537
Radomyśl Wielki
podkarpackie
10,46
220
283
439
409
454
500
523
553
541
472
388
530
538
Kleszczele
podlaskie
10,33
137
271
196
254
445
511
535
450
535
553
566
554
539
Sobótka
dolnośląskie
10,19
518
540
507
503
464
464
502
553
565
558
544
532
540
Sośnicowice
śląskie
10,03
432
446
488
508
487
452
458
353
263
379
448
522
541
Dobrzyń nad Wisłą
kujawsko-pomorskie
9,55
169
312
388
458
512
395
546
553
533
542
532
533
542
Człopa
zachodniopomorskie
9,34
484
518
390
460
349
429
467
477
507
544
552
529
543
Toszek
śląskie
9,16
475
472
437
486
536
524
529
493
462
530
537
475
544
Kańczuga
podkarpackie
9,12
417
504
539
525
434
441
466
505
553
535
518
528
545
Łasin
kujawsko-pomorskie
8,76
389
459
485
454
460
366
295
358
474
478
508
519
546
Łaziska Górne
śląskie
8,52
501
471
483
379
474
453
318
360
249
104
429
503
547
Trzemeszno
wielkopolskie
8,39
529
289
320
399
433
423
480
486
549
557
565
560
548
Myszyniec
mazowieckie
8,17
529
135
210
349
493
540
511
448
511
497
531
535
549
Miasteczko Śląskie
śląskie
7,96
255
351
474
530
389
143
185
191
451
517
539
531
550
Stęszew
wielkopolskie
7,88
510
524
531
477
523
494
496
533
494
460
534
537
551
Ćmielów
świętokrzyskie
7,86
284
381
298
350
477
513
546
508
550
524
540
547
552
Kobylin
wielkopolskie
7,03
436
478
69
39
17
37
64
225
408
477
521
543
553
Raciąż
mazowieckie
6,99
529
539
51
470
392
474
485
519
557
516
562
372
554
Wyśmierzyce
mazowieckie
6,81
398
444
478
501
533
533
539
553
565
550
558
553
555
Leśnica
opolskie
6,05
489
490
511
367
424
465
486
525
565
527
538
551
556
Różan
mazowieckie
5,38
328
466
499
479
482
508
505
373
488
521
543
549
557
Połaniec
świętokrzyskie
5,19
413
441
357
348
383
440
490
458
536
435
528
545
558
Kłecko
wielkopolskie
5,18
1401*
1386*
489
546
527
499
525
544
534
543
547
557
559
Prószków
opolskie
5,13
429
497
427
449
444
449
476
522
560
565
551
559
560
Stary Sącz
małopolskie
4,91
438
434
477
468
240
307
229
227
382
540
548
555
561
Konstancin-Jeziorna
mazowieckie
4,05
355
386
421
462
492
450
431
484
532
514
550
550
562
Grodków
opolskie
3,96
410
473
470
301
267
337
426
502
397
454
505
539
563
Krzywiń
wielkopolskie
3,67
198
190
284
323
435
458
427
451
467
522
526
558
564
Wolbrom
małopolskie
3,35
1346*
1427*
1489*
1481*
354
363
379
498
531
503
530
546
565
Rzgów
łódzkie
3,05
524
526
530
534
544
461
546
545
556
552
567
569
566
Łęknica
lubuskie
2,91
93
131
345
324
443
476
397
439
538
562
561
561
567
Osieczna
wielkopolskie
2,79
1372*
1286*
1077*
1242*
1375*
1442*
1465*
1456*
1523*
568
569
552
568
Pruchnik
podkarpackie
2,52
1454*
1214*
1373*
1382*
284*
557*
785*
1015*
1182*
555
555
562
569
Czyżew-Osada
podlaskie
2,00
522
534
543
546
432
514
503
528
554
561
559
563
570
Pyskowice
śląskie
1,60
529
541
542
526
540
539
540
553
563
559
563
566
571
Sompolno
wielkopolskie
1,28
426
422
303
450
412
482
489
515
526
549
556
565
572
Ulanów
podkarpackie
0,90
486
510
529
459
400
355
359
471
544
569
570
568
573
Knurów
śląskie
0,56
512
537
540
544
549
546
543
550
564
564
564
567
574
Zdzieszowice
opolskie
0,56
528
541
541
533
508
528
530
542
562
572
571
569
575
Krynica Morska
pomorskie
0,00
529
541
543
546
550
547
546
553
497
528
554
569
575
Ożarów
świętokrzyskie
0,00
440
433
372
527
546
547
546
553
565
572
571
569
575
Działoszyce
świętokrzyskie
0,00
487
496
543
546
550
547
546
553
565
572
571
569
575
Pogorzela
wielkopolskie
0,00
1*
2*
2*
4*
3*
8*
696*
1456*
1523*
1528*
1524*
1525*
575
Stepnica
zachodniopomorskie
0,00
63
87
164
251
135
310
408
547
555
571
571
569
575
Nowe Warpno
zachodniopomorskie
0,00
* wśród wiejskich
49
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
25
14
10
2
1
1
1
Krynica Morska
pomorskie
27,930
27,816
50
3
4
7
5
4
3
2
Konstancin-Jeziorna
mazowieckie
25**
7**
2**
3**
1**
1**
3
Stepnica
zachodniopomorskie
23,523
69
127
78
54
10
4
4
Jelcz-Laskowice
dolnośląskie
23,490
13
10
19
18
17
12
5
Łomianki
mazowieckie
22,887
131**
70**
32**
9
7
10
6
Czyżew-Osada
podlaskie
22,119
24
46
52
41
32
61
7
Knurów
śląskie
21,878
1
2
4
4
9
9
8
Rzgów
łódzkie
21,877
4
5
8
6
14
8
9
Supraśl
podlaskie
21,837
31
29
13
11
11
13
10
Kórnik
wielkopolskie
21,666
28
24
35
22
20
14
11
Sulejówek
mazowieckie
20,446
263
227
174
216
111
25
12
Uniejów
łódzkie
20,216
21
31
37
43
22
19
13
Brwinów
mazowieckie
20,186
94
45
25
12
6
7
14
Osieczna
wielkopolskie
19,843
17
13
11
17
12
20
15
Kąty Wrocławskie
dolnośląskie
19,742
9
30
48
44
25
21
16
Swarzędz
wielkopolskie
19,682
76
40
22
24
19
22
17
Stryków
łódzkie
19,457
10
6
5
3
3
11
18
Ciechocinek
kujawsko-pomorskie
19,022
34
16
15
13
15
16
19
Tarczyn
mazowieckie
18,732
6
7
9
14
27
31
20
Kleczew
wielkopolskie
18,511
55
47
49
72
75
43
21
Zator
małopolskie
18,363
32
95
208
276
146
38
22
Puszczykowo
wielkopolskie
17,884
154
104
88
152
123
24
23
Kosów Lacki
mazowieckie
17,420
14
17
30
28
33
23
24
Błonie
mazowieckie
17,135
61
66
95
82
57
34
25
Radzymin
mazowieckie
17,037
12
12
16
15
8
17
26
Różan
mazowieckie
16,948
557
557
565
561
228
35
27
Baborów
opolskie
16,918
477
562
537
474
72
40
28
Lędziny
śląskie
16,902
295
241
424
462
274
57
29
Polanica-Zdrój
dolnośląskie
16,715
117
112
75
52
38
33
30
Nowe Skalmierzyce
wielkopolskie
16,574
118
119
86
103
43
37
31
Skoki
wielkopolskie
16,523
232
272
225
63
31
26
32
Kalety
śląskie
16,469
262
133
209
66
28
15
33
Połaniec
świętokrzyskie
16,469
23
85
33
109
16
28
34
Darłowo
zachodniopomorskie
16,353
96
93
153
129
112
46
35
Żukowo
pomorskie
16,300
238
192
198
120
83
74
36
Buk
wielkopolskie
16,143
100
88
98
56
47
52
37
Wronki
wielkopolskie
16,137
16,027
70
43
31
31
18
27
38
Stęszew
wielkopolskie
57
67
154
115
77
49
39
Koluszki
łódzkie
15,997
40
18
14
30
48
59
40
Ożarów
świętokrzyskie
15,821
107
122
80
75
60
58
41
Bytom Odrzański
lubuskie
15,749
327
225
168
108
129
68
42
Dobra
wielkopolskie
15,698
103
107
102
119
151
73
43
Czarna Białostocka
podlaskie
15,671
196
149
167
184
159
71
44
Szczuczyn
podlaskie
15,578
131
114
72
57
37
32
45
Działoszyce
świętokrzyskie
15,481
19
36
55
60
46
70
46
Józefów
mazowieckie
15,303
52
32
21
26
39
47
47
Myszyniec
mazowieckie
15,108
105
100
69
50
35
55
48
Imielin
śląskie
15,052
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
67
48
20
20
24
30
49
Sośnicowice
śląskie
15,041
317
233
338
348
169
79
50
Trzemeszno
wielkopolskie
14,999
575**
97
50
37
54
36
51
Bobowa
małopolskie
14,998
349
300
158
64
59
82
52
Ulanów
podkarpackie
14,983
205
189
190
165
91
48
53
Raszków
wielkopolskie
14,880
7
20
27
35
53
77
54
Ząbki
mazowieckie
14,847
214
175
131
204
175
90
55
Daleszyce
świętokrzyskie
14,843
198
234
18
7
5
6
56
Kalisz Pomorski
zachodniopomorskie
14,837
66
54
54
83
81
53
57
Nowe Miasto nad Pilicą
mazowieckie
14,803
342
247
166
132
90
127
58
Radymno
podkarpackie
14,775
182
126
97
87
56
51
59
Rakoniewice
wielkopolskie
14,686
328
371
351
298
201
149
60
Koronowo
kujawsko-pomorskie
14,676
206
221
242
296
259
287
61
Knyszyn
podlaskie
14,386
111
81
157
228
187
72
62
Prószków
opolskie
14,322
141
115
70
150
121
110
63
Przedecz
wielkopolskie
14,257
195
194
113
73
52
63
64
Stary Sącz
małopolskie
14,244
14,219
233
293
262
229
188
108
65
Stronie Śląskie
dolnośląskie
432
529
557
551
398
114
66
Bierutów
dolnośląskie
14,154
86
118
155
188
183
97
67
Koziegłowy
śląskie
14,150
683**
109
161
310
369
106
68
Michałowo
podlaskie
14,132
99
82
82
113
108
119
69
Lubawa
warmińsko-mazurskie
14,080
230
196
196
168
102
89
70
Pobiedziska
wielkopolskie
14,057
168
70
60
81
142
94
71
Ryn
warmińsko-mazurskie
14,035
362
387
353
342
251
150
72
Zakliczyn
małopolskie
14,011
63
34
26
33
68
54
73
Mogielnica
mazowieckie
14,000
310
208
89
65
63
78
74
Kock
lubelskie
13,914
378
264
177
147
163
166
75
Dobczyce
małopolskie
13,854
102
145
206
176
173
93
76
Glinojeck
mazowieckie
13,821
78
37
77
100
215
100
77
Boguchwała
podkarpackie
13,794
519
539
499
359
225
128
78
Trzebinia
małopolskie
13,785
90
79
47
32
29
42
79
Brok
mazowieckie
13,768
18
27
203
472
413
163
80
Karpacz
dolnośląskie
13,707
13,654
46
60
245
142
50
29
81
Radzionków
śląskie
256
172
147
185
144
117
82
Grodków
opolskie
13,625
73
42
51
46
51
44
83
Mosina
wielkopolskie
13,606
396
294
237
300
290
140
84
Nasielsk
mazowieckie
13,575
207
377
425
436
176
62
85
Szklarska Poręba
dolnośląskie
13,546
321
421
371
191
58
64
86
Margonin
wielkopolskie
13,425
175
187
257
289
319
136
87
Sulejów
łódzkie
13,425
13,425
79
161
253
243
98
60
88
Ustroń
śląskie
363
286
346
373
415
215
89
Gołańcz
wielkopolskie
13,415
58
44
32
27
30
91
90
Brześć Kujawski
kujawsko-pomorskie
13,411
179
103
84
89
166
154
91
Książ Wielkopolski
wielkopolskie
13,303
380
396
365
328
209
129
92
Opalenica
wielkopolskie
13,217
39
102
74
38
26
67
93
Serock
mazowieckie
13,196
442
406
315
133
67
45
94
Radomyśl Wielki
podkarpackie
13,151
15
35
152
197
131
84
95
Podkowa Leśna
mazowieckie
13,106
68
99
126
124
73
83
96
Brzeg Dolny
dolnośląskie
13,081
51
ranking
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
81
62
62
98
160
132
97
Twardogóra
dolnośląskie
13,079
192
125
63
78
80
95
98
Lubraniec
kujawsko-pomorskie
13,042
53
38
43
48
64
81
99
Drzewica
łódzkie
12,856
52
245
432
445
404
262
168
100
Świeradów-Zdrój
dolnośląskie
12,779
41
121
218
125
133
109
101
Rabka-Zdrój
małopolskie
12,764
305
284
333
253
227
138
102
Żarów
dolnośląskie
12,755
1134**
1103**
1077**
224
95
85
103
Gościno
zachodniopomorskie
12,747
80
89
150
111
44
39
104
Świebodzice
dolnośląskie
12,660
56
128
111
151
156
216
105
Szczawnica
małopolskie
12,648
472
469
422
413
379
69
106
Dolsk
wielkopolskie
12,636
45
86
252
294
220
147
107
Sobótka
dolnośląskie
12,608
60
41
17
19
23
87
108
Poniec
wielkopolskie
12,534
77
73
130
177
186
104
109
Działoszyn
łódzkie
12,522
12,464
510
527
531
503
486
291
110
Krzanowice
śląskie
743**
291
348
420
341
227
111
Brzostek
podkarpackie
12,461
42
52
61
76
88
98
112
Mirosławiec
zachodniopomorskie
12,375
122
106
94
62
92
111
113
Siewierz
śląskie
12,350
210
224
172
209
74
86
114
Chełmek
małopolskie
12,293
516
522
521
511
136
120
115
Chojna
zachodniopomorskie
12,282
33
71
231
264
148
142
116
Miasteczko Śląskie
śląskie
12,235
437
308
385
409
338
188
117
Gryfów Śląski
dolnośląskie
12,211
160
141
65
107
122
144
118
Kowalewo Pomorskie
kujawsko-pomorskie
12,196
431
311
281
218
190
103
119
Brańsk
podlaskie
12,196
218
116
79
80
85
102
120
Mikstat
wielkopolskie
12,173
554
560
562
515
308
148
121
Libiąż
małopolskie
12,158
414
270
121
121
174
174
122
Chęciny
świętokrzyskie
12,155
8
9
23
45
69
96
123
Ożarów Mazowiecki
mazowieckie
12,146
101
75
45
39
49
65
124
Mszczonów
mazowieckie
12,111
142
33
41
40
115
107
125
Nowogrodziec
dolnośląskie
12,100
71
65
106
166
196
159
126
Dębno
zachodniopomorskie
12,098
74
55
101
233
295
322
127
Warka
mazowieckie
12,075
167
213
195
239
268
228
128
Rymanów
podkarpackie
12,037
221
204
185
156
141
139
129
Czersk
pomorskie
12,017
137
491
539
473
181
92
130
Łeba
pomorskie
12,013
544
523
544
263
304
198
131
Rajgród
podlaskie
12,001
50
56
58
49
76
122
132
Marki
mazowieckie
11,987
326
217
123
77
45
50
133
Debrzno
pomorskie
11,966
176
200
224
200
185
141
134
Skawina
małopolskie
11,948
277
370
311
249
125
135
135
Żelechów
mazowieckie
11,947
75
84
137
138
93
145
136
Witkowo
wielkopolskie
11,937
236
303
455
428
424
217
137
Zielonka
mazowieckie
11,929
146
69
64
67
130
133
138
Słomniki
małopolskie
11,917
204
301
215
122
103
156
139
Bogatynia
dolnośląskie
11,912
11
8
6
21
34
99
140
Kobyłka
mazowieckie
11,910
187
244
327
390
318
191
141
Strumień
śląskie
11,895
279
302
267
267
180
152
142
Łasin
kujawsko-pomorskie
11,886
27
22
29
23
36
80
143
Milanówek
mazowieckie
11,867
331
422
408
453
464
421
144
Skalbmierz
świętokrzyskie
11,800
www.wspolnota.org.pl
ranking
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
503
437
306
295
288
320
145
Górzno
kujawsko-pomorskie
11,764
235
226
269
314
289
155
146
Bukowno
małopolskie
11,761
408
359
304
274
261
219
147
Korfantów
opolskie
11,741
139
160
100
47
40
56
148
Bojanowo
wielkopolskie
11,722
16
21
110
219
216
211
149
Rumia
pomorskie
11,718
97
76
57
118
214
266
150
Pilawa
mazowieckie
11,693
356
399
413
356
353
234
151
Kłecko
wielkopolskie
11,677
106
162
270
392
425
184
152
Suraż
podlaskie
11,581
222**
198**
229**
134
224
226
153
Wolbórz
łódzkie
11,578
2
1
2
8
65
76
154
Międzyzdroje
zachodniopomorskie
11,535
82
198
202
214
96
220
155
Ślesin
wielkopolskie
11,527
116
134
109
96
86
178
156
Strzegom
dolnośląskie
11,526
149
151
135
101
191
137
157
Kałuszyn
mazowieckie
11,525
127
90
53
55
70
115
158
Brusy
pomorskie
11,515
178
148
103
99
139
175
159
Lidzbark
warmińsko-mazurskie
11,507
366
505
527
556
539
386
160
Wojnicz
małopolskie
11,498
209
209
169
143
178
186
161
Żerków
wielkopolskie
11,496
249
237
244
265
233
240
162
Czempiń
wielkopolskie
11,495
315
235
292
251
231
134
163
Piaski
lubelskie
11,422
274
251
163
206
242
221
164
Stawiszyn
wielkopolskie
11,416
128
105
117
140
118
125
165
Dobrodzień
opolskie
11,391
460
431
222
85
116
176
166
Nowogród
podlaskie
11,381
164
180
184
196
192
209
167
Andrychów
małopolskie
11,380
311
343
283
173
66
105
168
Śmigiel
wielkopolskie
11,374
87
138
192
311
247
212
169
Kostrzyn nad Odrą
lubuskie
11,371
1306**
1414**
498
521
460
280
170
Kołaczyce
podkarpackie
11,368
666**
585**
604**
811**
1030**
605**
171
Mrozy
mazowieckie
11,355
361
340
554
564
540
318
172
Szczytna
dolnośląskie
11,353
51
57
71
123
177
256
173
Halinów
mazowieckie
11,343
421
483
522
468
372
324
174
Jedlina-Zdrój
dolnośląskie
11,327
337
202
181
155
168
214
175
Krzywiń
wielkopolskie
11,284
216
167
127
95
150
190
176
Cybinka
lubuskie
11,262
532
508
391
355
301
268
177
Nowe Miasteczko
lubuskie
11,242
113
98
66
84
132
167
178
Gogolin
opolskie
11,206
35
28
36
247
314
337
179
Kostrzyn
wielkopolskie
11,149
193
178
187
149
204
181
180
Biała Rawska
łódzkie
11,146
109
120
136
110
128
131
181
Nałęczów
lubelskie
11,087
485
484
439
469
451
285
182
Dobrzyń nad Wisłą
kujawsko-pomorskie
11,084
145
166
247
248
267
183
183
Sędziszów Małopolski
podkarpackie
11,059
169
159
233
285
256
205
184
Reda
pomorskie
11,052
542
467
326
94
87
41
185
Mszana Dolna
małopolskie
11,046
459
438
400
367
269
196
186
Biała
opolskie
11,017
505
507
446
424
306
170
187
Byczyna
opolskie
11,014
250
258
369
372
307
261
188
Terespol
lubelskie
10,981
514
537
512
498
452
361
189
Czarne
pomorskie
10,949
200
280
402
321
195
146
190
Barlinek
zachodniopomorskie
10,927
416
350
429
412
418
199
191
Suchowola
podlaskie
10,880
130
117
134
139
149
172
192
Krzepice
śląskie
10,865
53
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
112
131
170
205
172
185
193
Wisła
śląskie
10,827
157
155
81
92
78
158
194
Nowogród Bobrzański
lubuskie
10,720
224
496
491
504
466
244
195
Cedynia
zachodniopomorskie
10,708
54
62
83
171
161
171
151
196
Solec Kujawski
kujawsko-pomorskie
10,677
186
157
173
144
84
124
197
Kazimierz Dolny
lubelskie
10,653
312
535
460
282
42
66
198
Jastarnia
pomorskie
10,631
120
320
466
370
124
75
199
Radlin
śląskie
10,610
401
410
431
313
212
193
200
Pniewy
wielkopolskie
10,603
379
339
277
181
94
121
201
Grabów nad Prosną
wielkopolskie
10,565
222
188
162
126
107
126
202
Żarki
śląskie
10,554
5
19
125
90
62
88
203
Święta Katarzyna
dolnośląskie
10,528
306
181
124
74
101
123
204
Sianów
zachodniopomorskie
10,524
546
559
561
559
511
329
205
Dąbie
wielkopolskie
10,522
153
229
73
146
89
249
206
Góra Kalwaria
mazowieckie
10,506
445
456
454
425
443
282
207
Wolbrom
małopolskie
10,490
269
329
399
454
334
305
208
Biskupiec
warmińsko-mazurskie
10,458
48
49
83
175
230
286
209
Piastów
mazowieckie
10,446
410
517
441
388
272
274
210
Krośniewice
łódzkie
10,444
202
165
205
381
363
299
211
Wiązów
dolnośląskie
10,442
260
297
328
302
154
162
212
Zagórz
podkarpackie
10,390
231
238
260
380
421
309
213
Wyśmierzyce
mazowieckie
10,362
215
259
214
162
134
194
214
Ostroróg
wielkopolskie
10,344
188
144
105
69
137
160
215
Ośno Lubuskie
lubuskie
10,325
10,307
304
290
256
259
279
241
216
Świerzawa
dolnośląskie
423
448
403
297
206
164
217
Węgliniec
dolnośląskie
10,287
43
72
226
400
409
276
218
Niepołomice
małopolskie
10,263
430
344
366
386
407
381
219
Ziębice
dolnośląskie
10,260
126
248
325
186
158
112
220
Mirsk
dolnośląskie
10,256
93
68
87
79
182
197
221
Kargowa
lubuskie
10,254
483
442
322
257
210
273
222
Krobia
wielkopolskie
10,252
278
298
296
283
249
279
223
Chodecz
kujawsko-pomorskie
10,240
165
168
255
169
240
237
224
Zbąszyń
wielkopolskie
10,224
518
504
558
528
522
275
225
Bystrzyca Kłodzka
dolnośląskie
10,214
456
478
462
478
432
231
226
Chełmża
kujawsko-pomorskie
10,191
370
322
148
222
254
373
227
Bardo
dolnośląskie
10,180
395
253
191
235
348
347
228
Tarnogród
lubelskie
10,163
201
277
324
433
368
233
229
Kobylin
wielkopolskie
10,133
29
129
141
58
55
272
230
Dziwnów
zachodniopomorskie
10,075
162
130
108
112
113
180
231
Rydzyna
wielkopolskie
10,065
198**
234**
40
51
105
157
232
Szepietowo
podlaskie
10,057
49
77
96
137
100
179
233
Wilamowice
śląskie
10,053
213
158
112
88
135
165
234
Izbica Kujawska
kujawsko-pomorskie
10,032
95
53
46
70
99
177
235
Gorzów Śląski
opolskie
10,001
143
164
139
170
117
223
236
Łaziska Górne
śląskie
9,998
381
374
287
291
244
260
237
Trzciel
lubuskie
9,985
368
367
354
340
226
243
238
Krzeszowice
małopolskie
9,967
133
173
189
212
184
230
239
Czechowice-Dziedzice
śląskie
9,963
314
380
309
369
382
265
240
Sulmierzyce
wielkopolskie
9,938
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
344
404
307
329
300
238
241
Zwierzyniec
lubelskie
9,871
492
401
465
541
552
400
242
Bisztynek
warmińsko-mazurskie
9,858
211
230
228
258
365
370
243
Susz
warmińsko-mazurskie
9,857
114
195
285
163
155
169
244
Pszów
śląskie
9,808
289
379
458
494
434
252
245
Zbąszynek
lubuskie
9,757
481
436
404
358
389
292
246
Sędziszów
świętokrzyskie
9,735
191
214
144
128
119
204
247
Woźniki
śląskie
9,730
433
482
523
509
429
368
248
Nowy Wiśnicz
małopolskie
9,725
398
460
480
426
395
213
249
Praszka
opolskie
9,676
446
465
500
461
376
246
250
Dobre Miasto
warmińsko-mazurskie
9,652
404
345
284
230
194
202
251
Piotrków Kujawski
kujawsko-pomorskie
9,633
183
215
294
306
236
222
252
Sieraków
wielkopolskie
9,588
152
94
107
201
320
323
253
Sompolno
wielkopolskie
9,553
30
15
24
153
311
473
254
Wasilków
podlaskie
9,536
64
96
90
164
79
113
255
Kolonowskie
opolskie
9,505
296
356
410
432
361
367
256
Resko
zachodniopomorskie
9,491
155
206
201
190
199
257
257
Nekla
wielkopolskie
9,476
44
64
85
154
161
248
258
Luboń
wielkopolskie
9,450
513
510
504
480
402
270
259
Poniatowa
lubelskie
9,439
124
78
56
71
97
182
260
Chojnów
dolnośląskie
9,430
454
372
372
347
373
281
261
Kożuchów
lubuskie
9,389
185
171
140
213
253
308
262
Sokołów Małopolski
podkarpackie
9,384
37
26
34
68
114
116
263
Mikołajki
warmińsko-mazurskie
9,354
288
281
210
172
165
203
264
Jabłonowo Pomorskie
kujawsko-pomorskie
9,327
397
307
182
159
237
298
265
Piława Górna
dolnośląskie
9,315
498
492
426
464
461
415
266
Pyzdry
wielkopolskie
9,261
161
242
211
220
157
264
267
Murowana Goślina
wielkopolskie
9,251
465
449
503
545
535
538
268
Łazy
śląskie
9,238
257
250
261
182
200
229
269
Skaryszew
mazowieckie
9,216
158
139
128
131
189
225
270
Muszyna
małopolskie
9,210
273
324
274
234
330
207
271
Sławków
śląskie
9,199
20
23
151
183
222
300
272
Aleksandrów Łódzki
łódzkie
9,170
284
355
440
447
442
314
273
Stąporków
świętokrzyskie
9,163
387
516
515
486
400
236
274
Rzepin
lubuskie
9,159
258
282
259
245
198
242
275
Tłuszcz
mazowieckie
9,151
38
25
3
10
41
570
276
Kamieńsk
łódzkie
9,144
364
299
235
246
260
306
277
Janowiec Wielkopolski
kujawsko-pomorskie
9,143
535
543
538
451
386
358
278
Toszek
śląskie
9,137
271
276
288
293
273
253
279
Iłża
mazowieckie
9,130
354
318
305
287
325
331
280
Przedbórz
łódzkie
9,111
394
354
318
331
344
336
281
Cieszanów
podkarpackie
9,099
234
292
427
497
427
312
282
Tyszowce
lubelskie
9,073
329
174
133
141
213
208
283
Dzierzgoń
pomorskie
9,068
270
268
331
344
358
330
284
Bielawa
dolnośląskie
9,057
190
232
295
260
257
173
285
Złoty Stok
dolnośląskie
9,053
511
457
534
529
561
374
286
Rudnik nad Sanem
podkarpackie
9,043
452
314
254
192
193
218
287
Rydułtowy
śląskie
9,017
402
423
382
317
205
195
288
Lądek-Zdrój
dolnośląskie
9,015
55
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
376
389
334
231
162
161
289
Babimost
lubuskie
9,011
336
288
204
157
153
235
290
Miejska Górka
wielkopolskie
9,006
159
132
176
227
435
519
291
Drezdenko
lubuskie
8,986
389
330
347
272
246
259
292
Szczebrzeszyn
lubelskie
8,983
156
135
116
116
106
239
293
Lubień Kujawski
kujawsko-pomorskie
8,981
462
462
451
416
355
398
294
Pieńsk
dolnośląskie
8,980
189
137
118
210
313
332
295
Borek Wielkopolski
wielkopolskie
8,979
85
140
234
255
263
307
296
Świątniki Górne
małopolskie
8,963
276
218
293
277
283
201
297
Głogówek
opolskie
8,962
425
424
519
524
510
340
298
Golina
wielkopolskie
8,956
294
260
223
316
255
346
299
Rogoźno
wielkopolskie
8,925
174
212
229
238
202
251
300
Szamocin
wielkopolskie
8,924
291
331
380
492
505
484
301
Lubawka
dolnośląskie
8,909
56
110
199
93
102
82
262
302
Bieruń
śląskie
8,895
439
333
316
237
270
250
303
Wąsosz
dolnośląskie
8,888
1522**
1377**
1226**
1309**
1442**
1244**
304
Dobrzyca
wielkopolskie
8,886
268
309
452
488
490
316
305
Bolków
dolnośląskie
8,881
531
497
428
411
349
325
306
Jastrowie
wielkopolskie
8,874
333
296
230
171
207
290
307
Zagórów
wielkopolskie
8,870
287
269
232
148
164
232
308
Prochowice
dolnośląskie
8,835
576**
1017**
473
505
457
333
309
Przecław
podkarpackie
8,826
434
455
433
374
342
258
310
Chociwel
zachodniopomorskie
8,801
129
124
219
422
521
304
311
Głowno
łódzkie
8,791
487
416
511
465
445
345
312
Jordanów
małopolskie
8,787
151
101
28
25
61
315
313
Choroszcz
podlaskie
8,738
427
413
389
360
331
351
314
Kamień Krajeński
kujawsko-pomorskie
8,725
486
518
444
393
360
278
315
Międzybórz
dolnośląskie
8,706
282
256
302
106
138
118
316
Skórcz
pomorskie
8,702
455
415
383
378
359
313
317
Głuchołazy
opolskie
8,686
418
498
468
387
271
153
318
Wielichowo
wielkopolskie
8,677
252
321
362
319
223
143
319
Żmigród
dolnośląskie
8,660
229
207
271
334
417
389
320
Tuliszków
wielkopolskie
8,653
429
336
418
476
533
407
321
Płoty
zachodniopomorskie
8,590
451
468
526
507
529
429
322
Jedlicze
podkarpackie
8,586
320
419
493
535
527
354
323
Dobiegniew
lubuskie
8,586
324
223
238
252
366
350
324
Syców
dolnośląskie
8,573
84
80
76
97
294
440
325
Zdzieszowice
opolskie
8,565
411
486
529
523
453
339
326
Kańczuga
podkarpackie
8,556
220
381
509
565
499
493
327
Kowary
dolnośląskie
8,552
244
275
312
315
317
296
328
Oleszyce
podkarpackie
8,535
506
454
423
405
444
375
329
Bychawa
lubelskie
8,521
173
142
178
203
203
277
330
Mordy
mazowieckie
8,480
297
285
310
362
345
284
331
Ostrów Lubelski
lubelskie
8,478
538
546
553
548
479
349
332
Reszel
warmińsko-mazurskie
8,469
121
92
143
232
371
255
333
Żabno
małopolskie
8,449
8,439
119
154
120
135
143
267
334
Władysławowo
pomorskie
91
113
313
333
243
171
335
Ustka
pomorskie
8,434
319
231
149
167
239
417
336
Czerniejewo
wielkopolskie
8,411
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
453
452
412
421
378
430
337
Morąg
warmińsko-mazurskie
8,405
399
473
355
363
284
404
338
Gubin
lubuskie
8,385
559
563
541
519
480
364
339
Okonek
wielkopolskie
8,372
163
190
240
299
441
402
340
Janikowo
kujawsko-pomorskie
8,371
147
191
243
375
403
424
341
Trzcianka
wielkopolskie
8,348
225
186
188
236
327
396
342
Chocianów
dolnośląskie
8,322
323
532
548
544
467
472
343
Brzeszcze
małopolskie
8,318
694**
609**
652**
202
328
342
344
Pruchnik
podkarpackie
8,277
419
425
447
352
384
334
345
Maków Podhalański
małopolskie
8,274
496
536
520
414
286
247
346
Boguszów-Gorce
dolnośląskie
8,261
469
418
370
346
380
403
347
Gniew
pomorskie
8,239
491
524
514
510
494
485
348
Ozorków
łódzkie
8,227
309
153
179
351
531
432
349
Radków
dolnośląskie
8,205
533
531
475
402
337
408
350
Blachownia
śląskie
8,188
412
400
396
384
282
293
351
Ćmielów
świętokrzyskie
8,186
88
63
91
223
293
269
352
Człopa
zachodniopomorskie
8,173
212
219
180
158
238
326
353
Warta
łódzkie
8,164
436
386
320
326
420
455
354
Zalewo
warmińsko-mazurskie
8,138
184
263
298
383
412
439
355
Miastko
pomorskie
8,115
351
334
317
281
287
365
356
Łochów
mazowieckie
8,080
242
239
250
286
381
450
357
Łobżenica
wielkopolskie
8,067
301
385
463
499
456
438
358
Zawidów
dolnośląskie
8,065
125
58
39
53
110
245
359
Leśnica
opolskie
8,037
255
408
488
496
404
390
360
Łapy
podlaskie
8,025
549
443
494
526
534
469
361
Golczewo
zachodniopomorskie
8,019
497
506
495
435
232
224
362
Czerwionka-Leszczyny
śląskie
8,017
543
549
547
491
477
395
363
Więcbork
kujawsko-pomorskie
8,007
852**
1088**
1128**
1185**
1301**
1306**
364
Zaklików
podkarpackie
8,000
251
306
364
398
396
422
365
Jutrosin
wielkopolskie
7,955
343
397
479
487
436
327
366
Żychlin
łódzkie
7,934
504
521
549
525
488
387
367
Złocieniec
zachodniopomorskie
7,910
548
554
563
568
557
470
368
Korsze
warmińsko-mazurskie
7,906
180
220
268
336
303
319
369
Szadek
łódzkie
7,903
494
447
384
322
340
328
370
Zawadzkie
opolskie
7,884
237
450
443
437
281
310
371
Barcin
kujawsko-pomorskie
7,883
489
441
390
254
250
283
372
Kruszwica
kujawsko-pomorskie
7,881
65
51
38
36
127
210
373
Głogów Małopolski
podkarpackie
7,858
266
310
291
262
229
317
374
Mrocza
kujawsko-pomorskie
7,849
355
362
398
357
354
356
375
Kuźnia Raciborska
śląskie
7,844
325
254
236
198
265
254
376
Prabuty
pomorskie
7,828
144
163
289
423
482
513
377
Zabłudów
podlaskie
7,825
228
363
469
495
450
441
378
Skoczów
śląskie
7,824
526
487
416
361
280
353
379
Recz
zachodniopomorskie
7,816
136
143
104
130
167
303
380
Pasłęk
warmińsko-mazurskie
7,810
197
304
349
343
296
200
381
Ozimek
opolskie
7,793
148
108
119
136
245
341
382
Nowa Dęba
podkarpackie
7,793
341
395
517
555
563
463
383
Lipsk
podlaskie
7,792
300
335
342
318
356
385
384
Tuczno
zachodniopomorskie
7,783
57
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
466
388
397
445
518
489
385
Józefów
lubelskie
7,767
536
553
486
385
120
206
386
Karlino
zachodniopomorskie
7,765
313
417
436
368
324
348
387
Krzyż Wielkopolski
wielkopolskie
7,762
58
123
87
92
114
197
301
388
Gąbin
mazowieckie
7,760
240
211
199
178
221
369
389
Dukla
podkarpackie
7,760
140
185
194
242
258
383
390
Barczewo
warmińsko-mazurskie
7,744
181
236
341
364
439
392
391
Iwonicz-Zdrój
podkarpackie
7,726
272
273
314
485
504
500
392
Koźmin Wielkopolski
wielkopolskie
7,699
382
328
276
330
458
436
393
Suchań
zachodniopomorskie
7,697
259
383
437
562
481
394
394
Czeladź
śląskie
7,696
335
337
336
312
326
355
395
Trzebiatów
zachodniopomorskie
7,683
246
313
272
34
21
5
396
Frombork
warmińsko-mazurskie
7,654
135
111
99
117
234
405
397
Karczew
mazowieckie
7,629
285
278
282
290
310
344
398
Dynów
podkarpackie
7,588
374
412
483
538
551
502
399
Pieszyce
dolnośląskie
7,587
226
91
42
42
152
382
400
Ogrodzieniec
śląskie
7,575
438
471
435
407
385
419
401
Skwierzyna
lubuskie
7,570
286
261
207
91
140
271
402
Kleszczele
podlaskie
7,559
356**
176
156
160
179
371
403
Krynki
podlaskie
7,548
357
317
258
195
248
352
404
Ryglice
małopolskie
7,542
385
266
297
337
414
416
405
Goniądz
podlaskie
7,511
275
305
301
382
352
411
406
Małomice
lubuskie
7,496
22
39
114
225
346
376
407
Tuszyn
łódzkie
7,467
372
358
377
332
422
384
408
Krajenka
wielkopolskie
7,446
524
512
542
530
538
452
409
Drawno
zachodniopomorskie
7,446
352
426
415
403
462
397
410
Błażowa
podkarpackie
7,445
358
476
524
570
567
556
411
Piechowice
dolnośląskie
7,423
388
289
263
250
410
391
412
Jedwabne
podlaskie
7,411
177
222
286
256
276
338
413
Pilica
śląskie
7,402
407
407
330
365
411
448
414
Sieniawa
podkarpackie
7,365
500
503
476
327
333
335
415
Miłomłyn
warmińsko-mazurskie
7,351
346
271
251
261
362
462
416
Zelów
łódzkie
7,331
441
326
405
266
291
311
417
Nowy Staw
pomorskie
7,320
499
480
430
430
419
380
418
Radzyń Chełmiński
kujawsko-pomorskie
7,316
1166**
1149**
1299**
448
377
343
419
Nowe Brzesko
małopolskie
7,311
373
490
507
353
170
187
420
Stawiski
podlaskie
7,282
243
197
132
86
218
288
421
Tykocin
podlaskie
7,269
92
243
357
443
397
446
422
Czerwieńsk
lubuskie
7,248
468
439
368
459
473
447
423
Łaskarzew
mazowieckie
7,237
322
323
323
303
252
357
424
Witnica
lubuskie
7,196
299
279
213
226
278
428
425
Wołczyn
opolskie
7,194
353
287
239
240
266
378
426
Baranów Sandomierski
podkarpackie
7,184
307
246
246
308
375
418
427
Ciechanowiec
podlaskie
7,097
283
255
303
389
468
413
428
Kłodawa
wielkopolskie
7,094
390
409
505
512
547
466
429
Lewin Brzeski
opolskie
7,088
521
513
420
377
316
393
430
Biecz
małopolskie
7,083
340
205
216
211
285
360
431
Tuchów
małopolskie
7,063
440
411
414
410
426
437
432
Sława
lubuskie
7,061
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
490
500
474
537
556
552
433
Pionki
mazowieckie
7,061
409
515
411
339
343
475
434
Duszniki-Zdrój
dolnośląskie
7,046
334
338
360
429
387
410
435
Kunów
świętokrzyskie
7,046
54
11
12
29
147
321
436
Prusice
dolnośląskie
7,035
330
169
145
174
335
372
437
Konstantynów Łódzki
łódzkie
7,016
267
472
566
574
575
501
438
Szczyrk
śląskie
6,986
302
434
485
501
483
388
439
Jeziorany
warmińsko-mazurskie
6,966
36
50
265
460
463
435
440
Oborniki Śląskie
dolnośląskie
6,962
217
369
489
490
495
477
441
Bodzentyn
świętokrzyskie
6,951
507
499
450
471
475
362
442
Odolanów
wielkopolskie
6,942
199
193
122
61
145
192
443
Raciąż
mazowieckie
6,922
482
394
352
268
367
366
444
Annopol
lubelskie
6,880
338
414
367
345
416
491
445
Wojcieszów
dolnośląskie
6,858
488
501
482
517
487
494
446
Kietrz
opolskie
6,856
290
453
266
301
241
414
447
Leśna
dolnośląskie
6,845
150
150
138
179
208
302
448
Iłowa
lubuskie
6,820
359
348
345
292
277
294
449
Krasnobród
lubelskie
6,762
467
461
459
489
470
444
450
Gniewkowo
kujawsko-pomorskie
6,725
523
464
394
350
509
499
451
Miłosław
wielkopolskie
6,686
348
274
278
325
438
518
452
Ujazd
opolskie
6,633
316
351
337
440
433
508
453
Torzym
lubuskie
6,612
227
391
453
484
484
481
454
Orzesze
śląskie
6,601
464
489
540
557
573
562
455
Międzylesie
dolnośląskie
6,601
219
179
146
105
126
189
456
Mieszkowice
zachodniopomorskie
6,593
508
440
417
482
528
504
457
Moryń
zachodniopomorskie
6,592
917**
756**
597**
542**
715**
1002**
458
Modliborzyce
lubelskie
6,583
383
435
477
458
446
476
459
Nowe
kujawsko-pomorskie
6,569
415
459
434
401
399
434
460
Dobrzany
zachodniopomorskie
6,559
386
444
464
463
448
412
461
Mieroszów
dolnośląskie
6,504
72
59
115
241
364
431
462
Olsztynek
warmińsko-mazurskie
6,482
208
262
241
145
109
289
463
Skała
małopolskie
6,480
264
228
220
193
235
363
464
Wyrzysk
wielkopolskie
6,471
426
428
358
379
383
505
465
Grybów
małopolskie
6,441
280
349
249
305
394
517
466
Łęknica
lubuskie
6,414
98
201
406
457
478
399
467
Wąchock
świętokrzyskie
6,398
345
341
361
395
440
454
468
Frampol
lubelskie
6,387
541
541
375
418
489
535
469
Łabiszyn
kujawsko-pomorskie
6,364
298
325
379
376
401
460
470
Pilzno
podkarpackie
6,359
547
520
492
449
423
495
471
Olszyna
dolnośląskie
6,346
47
74
217
371
374
377
472
Ścinawa
dolnośląskie
6,341
512
375
321
278
408
420
473
Pogorzela
wielkopolskie
6,333
473
384
290
284
339
409
474
Nowa Ruda
dolnośląskie
6,301
132
177
193
207
292
442
475
Ujście
wielkopolskie
6,293
384
502
449
500
472
507
476
Sulechów
lubuskie
6,289
537
495
467
477
508
509
477
Strzelno
kujawsko-pomorskie
6,274
517
466
421
456
492
531
478
Polanów
zachodniopomorskie
6,206
350
327
264
104
71
101
479
Wolin
zachodniopomorskie
6,194
248
357
535
553
564
530
480
Szprotawa
lubuskie
6,187
59
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
170
240
344
415
437
427
481
Obrzycko
wielkopolskie
6,181
134
184
200
320
388
457
482
Lubniewice
lubuskie
6,177
447
530
530
466
305
297
483
Jaworzyna Śląska
dolnośląskie
6,175
391
427
518
534
553
461
484
Alwernia
małopolskie
6,165
26
312
570
575
570
525
485
Hel
pomorskie
6,161
539
547
508
442
430
449
486
Maszewo
zachodniopomorskie
6,159
417
405
432
467
501
506
487
Kalwaria Zebrzydowska
małopolskie
6,139
540
551
559
558
566
512
488
Lubsko
lubuskie
6,133
166
136
67
93
211
426
489
Krynica-Zdrój
małopolskie
6,124
60
239
445
506
560
568
560
490
Czarna Woda
pomorskie
6,087
1009**
1316**
502
552
542
490
491
Radłów
małopolskie
6,059
223
182
164
187
332
443
492
Nowa Sarzyna
podkarpackie
6,045
403
429
448
438
405
478
493
Czaplinek
zachodniopomorskie
6,041
534
538
551
549
519
467
494
Paczków
opolskie
6,005
265
373
490
518
506
503
495
Pasym
warmińsko-mazurskie
6,000
461
458
457
446
465
459
496
Niemodlin
opolskie
5,995
375
361
378
208
219
295
497
Chmielnik
świętokrzyskie
5,986
478
463
409
397
459
510
498
Rychwał
wielkopolskie
5,985
89
147
556
566
514
555
499
Szczawno-Zdrój
dolnośląskie
5,920
515
548
545
516
449
456
500
Połczyn-Zdrój
zachodniopomorskie
5,906
339
245
160
280
406
540
501
Pakość
kujawsko-pomorskie
5,892
400
332
280
271
323
425
502
Ciężkowice
małopolskie
5,828
292
346
329
354
496
542
503
Bieżuń
mazowieckie
5,823
377
347
339
341
390
468
504
Skępe
kujawsko-pomorskie
5,811
393
430
501
563
562
551
505
Niemcza
dolnośląskie
5,805
138
152
129
194
312
482
506
Dąbrowa Białostocka
podlaskie
5,761
474
474
407
349
347
423
507
Wysoka
wielkopolskie
5,743
528
526
528
533
523
483
508
Zawichost
świętokrzyskie
5,730
495
485
438
527
565
498
509
Kisielice
warmińsko-mazurskie
5,726
247
267
356
450
454
453
510
Węgorzyno
zachodniopomorskie
5,702
501
533
525
536
517
522
511
Koprzywnica
świętokrzyskie
5,676
502
475
386
304
275
379
512
Drobin
mazowieckie
5,639
347
319
248
279
299
474
513
Nowogard
zachodniopomorskie
5,610
194
283
335
127
104
130
514
Wieleń
wielkopolskie
5,601
448
398
388
391
474
487
515
Narol
podkarpackie
5,547
435
481
496
502
554
543
516
Zduny
wielkopolskie
5,528
293
216
227
215
264
263
517
Koniecpol
śląskie
5,503
509
514
484
427
428
464
518
Dęblin
lubelskie
5,491
371
376
350
366
391
488
519
Skarszewy
pomorskie
5,455
522
544
550
572
572
568
520
Poręba
śląskie
5,394
420
393
395
394
471
486
521
Szubin
kujawsko-pomorskie
5,352
104
170
212
275
322
480
522
Tyczyn
podkarpackie
5,308
556
511
513
479
525
479
523
Osiek
świętokrzyskie
5,301
493
493
481
483
469
516
524
Lipiany
zachodniopomorskie
5,296
480
534
478
508
503
527
525
Pyskowice
śląskie
5,283
171
183
159
221
315
445
526
Chorzele
mazowieckie
5,273
115
146
165
513
549
559
527
Wleń
dolnośląskie
5,264
525
488
392
323
393
451
528
Czchów
małopolskie
5,262
303
316
387
441
498
553
529
Bełżyce
lubelskie
5,174
83
123
175
338
491
545
530
Wojkowice
śląskie
5,167
529
525
487
408
447
496
531
Lubomierz
dolnośląskie
5,073
www.wspolnota.org.pl
ranking
miasta inne
Miasta inne o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Miasto
Województwo
% dochodów 2015*
428
360
279
270
392
514
532
Lwówek
wielkopolskie
5,053
443
451
381
273
336
401
533
Otmuchów
opolskie
4,955
550
542
510
493
497
520
534
Pieniężno
warmińsko-mazurskie
4,903
405
378
393
419
485
515
535
Kępice
pomorskie
4,883
476
470
470
470
544
550
536
Piwniczna-Zdrój
małopolskie
4,831
457
368
343
417
526
548
537
Młynary
warmińsko-mazurskie
4,691
318
210
183
244
357
511
538
Stoczek Łukowski
lubelskie
4,669
471
545
552
531
455
458
539
Biała Piska
warmińsko-mazurskie
4,605
332
392
456
514
530
539
540
Małogoszcz
świętokrzyskie
4,604
470
494
472
307
329
359
541
Kowal
kujawsko-pomorskie
4,534
558
556
569
569
546
406
542
Rejowiec Fabryczny
lubelskie
4,529
527
519
363
475
516
569
543
Gozdnica
lubuskie
4,520
463
477
319
399
351
561
544
Przemków
dolnośląskie
4,443
253
252
221
309
350
497
545
Trzcińsko-Zdrój
zachodniopomorskie
4,440
555
561
567
571
558
523
546
Orneta
warmińsko-mazurskie
4,421
261
295
332
269
370
471
547
Kudowa-Zdrój
dolnośląskie
4,348
962**
1160**
419
506
502
536
548
Tychowo
zachodniopomorskie
4,305
281
265
275
434
536
541
549
Bobolice
zachodniopomorskie
4,235
367
353
308
324
431
528
550
Błaszki
łódzkie
4,231
450
366
373
439
515
533
551
Szlichtyngowa
lubuskie
4,227
59
61
68
199
297
534
552
Kęty
małopolskie
4,223
551
552
546
543
537
544
553
Miłakowo
warmińsko-mazurskie
4,216
479
550
555
550
500
532
554
Borne Sulinowo
zachodniopomorskie
4,203
406
382
471
520
513
524
555
Suchedniów
świętokrzyskie
4,169
552
555
560
554
532
537
556
Górowo Iławeckie
warmińsko-mazurskie
4,158
545
558
568
573
574
567
557
Głuszyca
dolnośląskie
4,149
520
528
533
546
543
521
558
Sępopol
warmińsko-mazurskie
4,134
997**
315
299
288
309
492
559
Szczucin
małopolskie
4,119
254
249
197
180
321
465
560
Drohiczyn
podlaskie
4,059
530
540
543
539
548
529
561
Kcynia
kujawsko-pomorskie
4,055
444
402
461
542
571
574
562
Pelplin
pomorskie
3,996
369
352
340
444
520
566
563
Pełczyce
zachodniopomorskie
3,951
108
156
186
189
298
433
564
Sułkowice
małopolskie
3,886
364**
711**
300
396
476
557
565
Łaszczów
lubelskie
3,851
424
446
497
540
569
572
566
Wyszogród
mazowieckie
3,565
422
420
401
431
507
558
567
Szczekociny
śląskie
3,512
241
365
536
567
555
526
568
Jasień
lubuskie
3,504
475
509
516
522
541
563
569
Złoczew
łódzkie
3,488
365
390
376
481
524
554
570
Ińsko
zachodniopomorskie
3,321
392
403
374
452
550
565
571
Zakroczym
mazowieckie
3,178
458
433
442
455
512
549
572
Międzyrzec Podlaski
lubelskie
3,151
360
342
359
406
493
547
573
Barwice
zachodniopomorskie
2,614
413
364
142
16
13
18
574
Tolkmicko
warmińsko-mazurskie
2,612
308
564
564
532
545
573
575
Orzysz
warmińsko-mazurskie
2,092
553
479
532
547
560
571
576
Dobra
zachodniopomorskie
1,837
484
257
273
335
559
575
577
Nieszawa
kujawsko-pomorskie
1,695
203
203
59
217
302
564
578
Ruciane-Nida
warmińsko-mazurskie
-0,467
172
110
44
59
217
546
579
Biały Bór
zachodniopomorskie
-1,958
449
3
1
1
2
2
580
Nowe Warpno
zachodniopomorskie
-27,355
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
** wśród wiejskich
61
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
77
6
13
8
7
3
8
9
86
69
1
2
1
Ostrowice
zachodniopomorskie
304,18
34
106
181
31
248
720
77
85
101
281
6
1
2
Rewal
zachodniopomorskie
266,77
25
160
580
585
953
780
180
30
35
11
17
242
3
Bielice
zachodniopomorskie
102,50
468
511
474
565
60
719
951
225
877
2
234
11
4
Nowinka
podlaskie
93,96
405
260
318
231
191
783
1138
28
67
97
180
159
5
Skarbimierz
opolskie
90,94
3
8
85
60
4
52
91
6
1
9
2
4
6
Kobylanka
zachodniopomorskie
81,78
1278
1358
1464
1481
1500
1195
918
179
234
242
53
51
7
Pomiechówek
mazowieckie
80,68
1087
921
731
258
318
497
520
261
536
227
300
12
8
Daszyna
łódzkie
78,67
901
1058
897
655
340
195
42
27
192
182
26
39
9
Borzęcin
małopolskie
77,75
147
163
232
569
386
608
674
490
16
53
12
3
10
Rudka
podlaskie
77,44
1077
1385
716
697
624
600
777
694
85
75
571
6
11
Płaska
podlaskie
74,40
444
98
112
72
74
170
198
79
189
261
8
7
12
Piekoszów
świętokrzyskie
74,31
182
329
285
792
1275
1304
1218
905
214
4
7
9
13
Izbicko
opolskie
72,96
1454
1461
532
670
883
86
87
120
36
26
273
60
14
Zawady
podlaskie
72,50
148
245
307
303
29
42
5
4
37
126
200
25
15
Kamienica Polska
śląskie
71,76
144
207
9
46
25
94
235
223
24
5
31
42
16
Janowice Wielkie
dolnośląskie
71,20
183
273
650
464
690
604
1213
1396
1523
348
504
224
17
Poraj
śląskie
70,71
940
399
292
216
309
614
867
530
99
644
117
5
18
Miasteczko Krajeńskie
wielkopolskie
69,79
1029
858
428
1040
1054
1102
1095
912
586
359
99
41
19
Roźwienica
podkarpackie
69,24
1368
1450
1412
1373
537
301
695
775
644
366
245
153
20
Czernikowo
kujawsko-pomorskie
68,96
1314
729
1118
985
424
320
289
372
168
511
32
8
21
Stara Kamienica
dolnośląskie
68,20
130
154
385
161
193
75
30
52
96
198
109
21
22
Staroźreby
mazowieckie
67,43
326
64
135
11
9
20
28
40
144
115
82
87
23
Mrągowo
warmińsko-mazurskie
67,16
44
70
41
116
176
133
108
375
515
292
275
173
24
Siepraw
małopolskie
66,83
653
668
98
577
647
817
563
269
182
236
213
229
25
Białogard
zachodniopomorskie
66,29
89
147
762
280
64
62
244
110
473
484
46
23
26
Wierzchosławice
małopolskie
66,01
1338
1405
1497
1248
1500
762
900
221
297
303
116
18
27
Pozezdrze
warmińsko-mazurskie
65,48
1405
1461
1338
1425
1202
1341
979
725
791
330
220
36
28
Bliżyn
świętokrzyskie
64,36
142
158
271
759
1097
1305
1426
1439
837
691
544
45
29
Jasienica Rosielna
podkarpackie
63,97
375
580
950
884
66
193
1
1
11
7
5
24
30
Krośnice
dolnośląskie
63,89
179
295
287
2
247
38
67
65
193
186
58
78
31
Stoczek
mazowieckie
63,85
79
37
45
44
52
17
18
14
31
70
42
250
32
Raciechowice
małopolskie
63,23
1160
1232
1403
1435
271
403
548
421
766
354
206
148
33
Czernichów
śląskie
62,87
1224
255
521
520
548
446
543
434
324
149
373
252
34
Płoniawy-Bramura
mazowieckie
62,74
1454
1432
1480
1469
483
19
24
178
304
373
331
135
35
Dąbrowa
opolskie
62,68
688
786
417
500
466
527
137
170
219
218
154
161
36
Skrzyszów
małopolskie
62,40
1054
1039
1154
208
887
861
517
210
84
216
132
138
37
Oleśnica
dolnośląskie
62,26
601
330
261
141
12
24
29
139
231
173
68
102
38
Gniewino
pomorskie
62,12
502
296
433
849
651
853
1038
1183
814
539
448
92
39
Aleksandrów Kujawski
kujawsko-pomorskie
61,81
330
225
57
23
108
104
98
90
81
41
148
55
40
Brenna
śląskie
61,70
328
525
649
723
792
779
915
1012
415
153
278
144
41
Rymań
zachodniopomorskie
61,61
1440
926
459
654
665
1088
1283
1407
558
1071
687
364
42
Miłoradz
pomorskie
61,59
227
109
61
16
11
7
16
44
202
185
229
98
43
Jodłownik
małopolskie
61,37
1424
1306
993
668
385
555
562
862
892
502
98
89
44
Krokowa
pomorskie
61,30
499
503
365
765
1300
795
270
796
615
1181
433
56
45
Czerwin
mazowieckie
61,25
267
340
269
190
414
680
783
702
880
237
44
35
46
Izbica
lubelskie
61,24
1454
1212
1386
1396
983
745
846
1197
1399
904
581
245
47
Poczesna
śląskie
61,23
211
127
369
482
719
863
989
856
278
15
19
27
48
Widuchowa
zachodniopomorskie
60,60
62
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
167
404
378
105
47
76
61
132
138
191
140
73
49
Elbląg
warmińsko-mazurskie
60,15
501
1090
940
1481
1163
704
823
805
875
411
264
105
50
Słupia (Jędrzejowska)
świętokrzyskie
60,08
304
323
259
294
103
131
105
64
18
93
160
95
51
Obrowo
kujawsko-pomorskie
59,84
16
18
25
9
37
12
2
13
20
14
13
37
52
Przybiernów
zachodniopomorskie
59,78
226
468
547
28
177
187
170
186
48
94
279
190
53
Grudusk
mazowieckie
59,75
755
313
636
908
803
582
516
408
150
111
49
152
54
Fredropol
podkarpackie
59,34
745
804
227
65
22
47
126
23
93
134
92
61
55
Janów
śląskie
59,08
864
1050
683
269
20
68
35
17
121
58
43
26
56
Zadzim
łódzkie
58,92
1026
745
840
854
674
771
991
1194
111
83
456
82
57
Czernice Borowe
mazowieckie
58,69
1436
1440
1388
1472
1002
1465
1458
737
10
716
4
262
58
Wymiarki
lubuskie
58,50
276
238
192
450
581
750
223
248
83
6
3
514
59
Huszlew
mazowieckie
58,40
135
82
298
441
451
243
231
328
445
352
138
156
60
Wólka
lubelskie
58,37
1454
1162
1076
1481
829
713
908
757
417
349
357
74
61
Jasienica
śląskie
58,12
1156
878
1235
158
160
72
124
296
114
51
18
22
62
Dębnica Kaszubska
pomorskie
57,90
80
226
113
30
16
9
33
19
44
47
65
97
63
Lubicz
kujawsko-pomorskie
57,84
634
236
148
264
106
237
379
219
4
174
113
110
64
Łubianka
kujawsko-pomorskie
57,79
184
137
230
27
182
281
148
99
220
45
95
63
65
Kobylnica
pomorskie
57,73
121
270
356
237
253
198
153
101
186
238
146
116
66
Chojnice
pomorskie
57,61
522
905
471
959
860
305
241
371
312
424
230
436
67
Skomlin
łódzkie
57,38
93
21
53
57
50
208
375
732
985
483
16
16
68
Rytro
małopolskie
57,32
595
1081
1319
1332
1367
679
932
1123
522
444
37
106
69
Zagnańsk
świętokrzyskie
57,15
614
950
1103
912
1386
1217
912
633
844
547
152
17
70
Krupski Młyn
śląskie
56,63
280
259
31
34
24
14
20
24
34
132
77
70
71
Pierzchnica
świętokrzyskie
56,58
1454
1461
231
966
1303
1476
1152
696
294
36
103
85
72
Krzynowłoga Mała
mazowieckie
56,55
1429
1451
1479
1465
1483
1426
1450
1434
1036
709
271
829
73
Bojadła
lubuskie
56,22
1454
1461
1497
1481
847
930
864
1106
884
195
100
34
74
Podedwórze
lubelskie
56,11
224
195
432
880
1331
1336
1430
1445
103
109
598
297
75
Bytnica
lubuskie
56,10
685
506
654
674
280
28
60
29
92
91
85
140
76
Wyry
śląskie
55,81
57
54
33
24
43
151
196
506
200
99
36
81
77
Kłodzko
dolnośląskie
55,78
53
57
557
717
416
128
298
603
756
131
21
33
78
Suchy Las
wielkopolskie
55,77
319
408
666
879
1177
1221
183
168
79
61
240
356
79
Lewin Kłodzki
dolnośląskie
55,57
370
128
122
56
38
43
36
45
296
82
134
28
80
Łapanów
małopolskie
55,48
171
521
1002
1409
1028
253
117
125
129
326
157
125
81
Gnojno
świętokrzyskie
55,48
260
435
92
305
312
472
172
66
12
74
52
48
82
Czernichów
małopolskie
55,30
615
636
743
276
124
69
102
193
198
239
183
251
83
Sadkowice
łódzkie
55,27
1409
1271
1312
1107
1162
106
38
398
552
679
631
375
84
Bestwina
śląskie
55,17
652
949
1310
1372
317
30
57
232
274
181
159
96
85
Tarnów Opolski
opolskie
55,16
657
466
137
5
404
146
211
134
175
21
106
90
86
Mniszków
łódzkie
55,00
Krościenko
nad Dunajcem
małopolskie
54,99
115
240
217
96
69
50
48
49
113
154
111
77
87
680
802
414
864
965
902
850
913
1164
176
699
481
417
659
572
97
228
339
612
88
Stężyca
lubelskie
54,68
638
597
327
285
75
89
Krzymów
wielkopolskie
165
202
375
181
302
197
54,37
149
205
267
30
97
80
90
Manowo
zachodniopomorskie
54,31
105
140
79
100
262
783
901
1063
192
125
226
139
226
207
389
29
64
91
Milówka
śląskie
54,23
40
209
18
185
415
118
141
92
Gietrzwałd
warmińsko-mazurskie
54
53
81
64
54,15
34
11
17
141
590
125
169
72
93
Nowy Korczyn
świętokrzyskie
54,12
1327
328
988
593
717
456
1059
477
1123
663
1040
410
642
127
31
94
Rzeczenica
pomorskie
54,10
806
700
735
390
647
474
781
353
341
95
Kłomnice
śląskie
54,07
63
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
609
318
484
501
377
421
422
424
969
210
72
38
96
Dwikozy
świętokrzyskie
53,93
404
617
836
822
654
650
764
949
76
255
144
194
97
Andrzejewo
mazowieckie
53,84
556
690
291
524
480
635
636
130
19
17
178
49
98
Ruda Maleniecka
świętokrzyskie
53,84
277
108
321
154
67
34
206
215
291
34
172
86
99
Stare Miasto
wielkopolskie
53,75
884
1122
1432
1291
1400
575
510
227
386
295
252
145
100
Łodygowice
śląskie
53,73
564
547
970
938
245
54
127
162
117
148
236
120
101
Mykanów
śląskie
53,62
194
397
158
172
41
220
189
271
8
386
256
30
102
Słońsk
lubuskie
53,41
262
405
1177
991
555
199
186
444
228
155
407
617
103
Sanniki
mazowieckie
53,30
581
477
590
210
203
101
76
3
122
63
89
115
104
Żyraków
podkarpackie
53,30
1241
1347
902
888
447
284
502
231
145
234
466
554
105
Jasieniec
mazowieckie
53,28
742
604
718
419
242
295
544
508
363
249
636
257
106
Barciany
warmińsko-mazurskie
53,17
74
43
50
124
88
32
120
97
61
73
57
53
107
Łukta
warmińsko-mazurskie
52,57
462
677
1085
1370
998
855
668
745
943
1331
932
343
108
Łagów
świętokrzyskie
52,49
513
193
462
568
843
67
6
12
53
105
88
88
109
Mogilany
małopolskie
52,45
731
117
423
66
44
148
161
265
378
288
38
62
110
Suchy Dąb
pomorskie
52,27
1089
924
344
517
294
236
253
148
368
179
33
119
111
Siedlec
wielkopolskie
52,23
484
923
770
1374
905
725
744
1044
1401
1499
1026
558
112
Sulmierzyce
łódzkie
52,18
1454
1355
1497
1481
1500
1066
1266
726
328
293
334
296
113
Paprotnia
mazowieckie
52,17
1003
337
990
437
259
64
116
352
760
565
102
174
114
Ślemień
śląskie
52,07
1310
187
640
916
625
787
791
1252
343
630
501
111
115
Będków
łódzkie
52,05
1084
849
839
295
129
154
249
270
26
8
73
114
116
Giby
podlaskie
51,78
42
122
599
554
1076
1027
1136
1372
1514
827
93
83
117
Nowogródek Pomorski
zachodniopomorskie
51,75
190
462
110
770
422
201
93
80
7
3
14
13
118
Pątnów
łódzkie
51,73
1374
1290
927
641
543
637
319
150
637
553
409
165
119
Pietrowice Wielkie
śląskie
51,68
139
149
322
445
375
471
182
131
170
150
260
215
120
Ustka
pomorskie
51,59
325
430
134
802
1145
1082
1465
1246
406
87
69
58
121
Strawczyn
świętokrzyskie
51,33
285
363
779
1139
870
452
538
197
5
33
11
19
122
Szudziałowo
podlaskie
50,96
599
708
1023
653
660
181
106
307
617
104
50
184
123
Dopiewo
wielkopolskie
50,92
1130
1307
630
129
328
480
431
311
249
328
224
79
124
Wiśniowa
podkarpackie
50,90
257
336
121
102
70
134
197
289
532
654
310
44
125
Krzeszów
podkarpackie
50,83
1433
1461
875
1261
695
338
169
105
105
167
78
65
126
Dębowiec
podkarpackie
50,80
1097
1265
1444
1471
1485
1455
1001
750
391
637
640
330
127
Kozłowo
warmińsko-mazurskie
50,78
432
390
661
510
400
238
283
151
408
334
233
132
128
Olszewo-Borki
mazowieckie
50,74
33
81
156
326
18
570
177
189
119
315
196
20
129
Miłkowice
dolnośląskie
50,71
141
250
687
284
178
65
257
106
108
39
292
142
130
Krzeszyce
lubuskie
50,64
137
237
275
287
157
454
40
63
71
246
121
178
131
Mielno
zachodniopomorskie
50,64
64
42
111
90
324
479
910
238
261
158
114
69
132
Zbójna
podlaskie
50,63
1454
1461
524
428
793
500
751
1072
510
372
594
434
133
Lipie
śląskie
50,59
67
17
29
35
26
31
71
37
60
110
40
108
134
Ciechocin
kujawsko-pomorskie
50,52
640
1243
592
486
1194
1463
1465
699
327
360
215
103
135
Skarżysko Kościelne
świętokrzyskie
50,46
347
161
489
50
82
91
184
283
403
278
203
167
136
Zblewo
pomorskie
50,37
1311
67
1016
863
515
944
987
874
833
440
248
228
137
Łubnice
łódzkie
50,34
397
538
908
931
825
922
300
401
645
282
341
201
138
Czarny Dunajec
małopolskie
50,19
170
171
22
118
78
55
88
129
434
645
637
118
139
Radgoszcz
małopolskie
50,14
790
456
658
618
1052
1040
944
722
696
127
122
71
140
Jabłoń
lubelskie
50,13
376
610
1158
1350
584
286
296
384
422
442
548
295
141
Bulkowo
mazowieckie
49,98
152
61
119
111
292
381
309
180
201
377
217
150
142
Lubasz
wielkopolskie
49,81
1304
1035
1201
1287
1242
929
935
748
1242
1068
306
317
143
Wojsławice
lubelskie
49,74
64
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
557
960
753
353
702
727
952
305
112
54
67
137
144
Mniów
świętokrzyskie
49,68
242
362
678
603
144
445
611
396
131
130
34
66
145
Radomyśl nad Sanem
podkarpackie
49,61
573
925
1294
1366
438
145
85
116
412
263
320
277
146
Tarnów
małopolskie
49,60
542
491
1123
904
1232
1271
1248
1365
834
831
596
472
147
Solec-Zdrój
świętokrzyskie
49,49
73
25
28
162
595
297
44
7
98
76
218
91
148
Oława
dolnośląskie
49,40
1032
110
195
45
90
78
115
62
146
144
80
279
149
Zabierzów
małopolskie
49,29
943
1073
1086
903
1075
411
574
883
156
106
251
127
150
Zakrzówek
lubelskie
49,28
110
124
38
133
136
171
37
36
47
103
115
136
151
Czarna
podkarpackie
49,26
122
310
409
300
27
73
258
370
468
549
488
195
152
Bojszowy
śląskie
49,25
1454
1461
784
643
747
900
996
1184
463
417
209
441
153
Gnojnik
małopolskie
49,15
816
1012
876
865
1156
726
531
373
176
147
425
239
154
Rozprza
łódzkie
49,12
66
13
100
174
562
810
1008
1164
418
310
22
57
155
Dobra (Szczecińska)
zachodniopomorskie
49,12
1108
939
727
503
563
630
556
409
277
222
186
171
156
Brudzeń Duży
mazowieckie
49,11
1454
1461
585
722
627
759
112
184
58
24
10
10
157
Kozłów
małopolskie
49,09
23
5
114
85
167
278
565
986
1143
92
247
294
158
Rąbino
zachodniopomorskie
49,07
35
46
175
246
605
414
613
206
358
203
112
52
159
Białe Błota
kujawsko-pomorskie
48,93
459
733
558
986
1102
1377
1465
1456
49
78
90
278
160
Ustronie Morskie
zachodniopomorskie
48,87
366
494
425
61
99
74
123
501
226
35
468
523
161
Wądroże Wielkie
dolnośląskie
48,77
618
134
250
348
619
899
560
716
503
184
143
133
162
Trąbki Wielkie
pomorskie
48,76
585
557
694
728
261
60
12
33
236
199
81
101
163
Wiślica
świętokrzyskie
48,70
619
1178
288
369
531
700
318
324
229
420
447
263
164
Wodynie
mazowieckie
48,68
396
251
76
332
336
763
917
358
88
19
303
50
165
Kolsko
lubuskie
48,57
703
59
15
14
33
58
55
38
28
100
75
218
166
Sorkwity
warmińsko-mazurskie
48,55
359
1141
1007
635
1125
707
906
927
776
760
173
186
167
Szreńsk
mazowieckie
48,53
1301
951
1049
1213
915
1041
819
1113
271
859
579
282
168
Rejowiec Fabryczny
lubelskie
48,50
1196
1126
724
149
366
536
658
138
151
49
48
172
169
Frysztak
podkarpackie
48,47
971
829
162
418
387
515
754
659
988
865
493
139
170
Iwkowa
małopolskie
48,42
159
377
508
605
204
593
261
376
490
206
96
104
171
Uście Gorlickie
małopolskie
48,32
457
386
187
151
222
324
335
564
764
398
823
732
172
Głogów
dolnośląskie
48,24
1081
775
948
323
561
647
631
462
165
59
24
123
173
Włodawa
lubelskie
48,11
1204
1068
6
1073
1105
1037
1083
680
777
211
606
628
174
Radków
świętokrzyskie
48,06
418
262
103
165
139
132
165
72
424
584
62
76
175
Pęcław
dolnośląskie
48,06
504
698
1004
1209
1381
1420
1434
488
526
512
436
369
176
Ełk
warmińsko-mazurskie
48,04
1025
812
933
933
1253
1327
806
584
158
245
51
32
177
Pawłów
świętokrzyskie
47,99
540
1076
1364
1274
1340
1430
835
239
87
277
139
126
178
Siedlisko
lubuskie
47,97
239
76
141
58
348
451
673
1119
613
1030
955
157
179
Mstów
śląskie
47,90
373
151
350
490
1030
1176
1465
1456
1523
982
992
688
180
Kozielice
zachodniopomorskie
47,89
994
1132
544
209
202
399
667
918
633
682
495
113
181
Kozy
śląskie
47,85
186
393
701
769
922
723
802
906
1256
1242
406
591
182
Troszyn
mazowieckie
47,76
1015
973
1036
1254
1084
1095
624
263
128
139
261
240
183
Świlcza
podkarpackie
47,69
998
1103
1268
1346
1322
413
226
88
107
79
59
59
184
Nowa Ruda
dolnośląskie
47,57
1124
204
128
47
143
57
32
11
66
189
187
151
185
Stanisławów
mazowieckie
47,54
1190
1343
1420
1218
58
470
784
675
768
496
231
363
186
Klembów
mazowieckie
47,52
237
582
699
893
524
499
669
1013
489
266
348
266
187
Panki
śląskie
47,40
1063
568
967
895
1092
852
726
608
792
604
494
302
188
Sarnaki
mazowieckie
47,32
356
826
1094
398
194
102
79
202
396
407
304
284
189
Zawoja
małopolskie
47,24
997
583
173
185
127
137
250
416
682
607
755
391
190
Drwinia
małopolskie
47,18
261
531
1138
1167
1135
1326
1286
729
284
230
314
286
191
Wieliszew
mazowieckie
47,13
65
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
701
761
892
587
661
595
359
594
832
397
379
404
192
Brojce
zachodniopomorskie
47,12
38
113
223
136
430
120
147
57
542
845
422
121
193
Kosakowo
pomorskie
47,10
861
1047
803
927
903
862
269
121
395
200
262
158
194
Iwaniska
świętokrzyskie
47,07
559
613
910
571
101
234
237
98
51
95
56
179
195
Chełmża
kujawsko-pomorskie
47,01
945
480
104
49
86
117
131
550
767
849
769
714
196
Karsin
pomorskie
46,99
2
7
7
54
40
163
351
841
664
188
211
93
197
Niegosławice
lubuskie
46,99
534
686
711
448
937
801
465
486
166
217
352
417
198
Kotuń
mazowieckie
46,86
60
209
315
595
494
530
214
446
688
476
301
134
199
Przechlewo
pomorskie
46,82
895
968
1284
961
900
932
305
274
338
168
119
130
200
Rytwiany
świętokrzyskie
46,72
464
861
1101
1182
396
546
371
387
72
306
94
238
201
Koczała
pomorskie
46,71
902
961
1331
1225
1344
1342
1023
1227
1462
1439
965
227
202
Niemce
lubelskie
46,65
201
311
579
716
896
748
559
947
831
25
480
315
203
Subkowy
pomorskie
46,62
82
131
142
92
171
196
190
382
374
129
182
216
204
Urszulin
lubelskie
46,61
402
252
154
207
175
231
208
316
369
382
223
301
205
Wyszki
podlaskie
46,57
923
992
133
22
83
241
100
34
143
96
128
170
206
Wiązowna
mazowieckie
46,48
503
834
1182
1154
854
1243
1274
1272
654
481
412
293
207
Dłutów
łódzkie
46,47
292
223
290
193
384
442
432
442
584
102
185
143
208
Raniżów
podkarpackie
46,47
385
720
984
561
288
369
637
865
1008
761
181
739
209
Warnice
zachodniopomorskie
46,37
1383
1417
968
778
536
670
643
403
676
485
857
1096
210
Dobroszyce
dolnośląskie
46,36
989
1230
1341
195
1051
1145
1255
1380
1513
1528
1481
1525
211
Radzanów
mazowieckie
46,32
667
1246
1097
1481
1432
1074
973
1344
751
121
47
339
212
Nagłowice
świętokrzyskie
46,29
431
164
506
754
169
218
46
25
174
256
259
321
213
Jaktorów
mazowieckie
46,25
598
403
90
13
39
80
299
304
933
983
575
207
214
Łękawica
śląskie
46,22
560
867
1303
1019
768
695
852
266
598
918
922
764
215
Lubycza Królewska
lubelskie
46,21
485
266
328
512
535
577
523
534
350
403
369
271
216
Markusy
warmińsko-mazurskie
46,19
1334
1359
1443
1481
1236
1390
1423
1456
6
1
188
504
217
Słupia
łódzkie
46,11
643
275
504
324
459
423
334
319
387
437
322
100
218
Jeleśnia
śląskie
46,09
1454
1461
1497
1481
1228
1212
1465
877
1386
1396
1449
1506
219
Kołaki Kościelne
podlaskie
46,06
138
228
165
95
100
235
487
282
540
164
267
333
220
Domaniów
dolnośląskie
46,05
181
294
1035
913
616
927
403
298
40
201
617
845
221
Radomin
kujawsko-pomorskie
46,04
49
342
722
427
121
110
89
82
217
465
283
426
222
Dębe Wielkie
mazowieckie
46,02
1454
1461
389
1004
1058
828
478
268
545
612
452
337
223
Gozdowo
mazowieckie
45,98
246
444
854
901
1167
754
373
5
59
28
76
396
224
Nadarzyn
mazowieckie
45,93
426
170
587
743
1168
1175
1355
1393
1509
714
539
761
225
Jedwabno
warmińsko-mazurskie
45,92
19
90
27
36
55
173
367
704
1017
697
327
206
226
Kunice
dolnośląskie
45,91
1356
956
974
1087
749
912
254
407
384
205
23
14
227
Mokrsko
łódzkie
45,91
47
105
88
222
547
597
356
527
554
207
70
99
228
Pacanów
świętokrzyskie
45,87
81
123
189
288
168
397
481
420
325
68
158
433
229
Książ Wielki
małopolskie
45,85
188
307
153
219
221
331
325
338
52
220
54
327
230
Dubiecko
podkarpackie
45,82
469
653
453
686
740
776
612
137
41
56
305
400
231
Karnice
zachodniopomorskie
45,78
1208
1120
1021
760
774
610
291
325
667
387
74
197
232
Laskowa
małopolskie
45,78
1315
1278
1015
1092
1111
1160
1331
611
546
820
438
621
233
Konopnica
łódzkie
45,62
1106
1155
1210
677
682
245
317
335
161
101
356
595
234
Godziszów
lubelskie
45,62
1407
584
726
629
997
671
541
199
352
257
166
311
235
Pawonków
śląskie
45,57
764
1048
1197
1312
1446
602
488
683
140
400
226
244
236
Lubartów
lubelskie
45,36
198
289
483
267
618
958
930
1039
1021
753
654
336
237
Werbkowice
lubelskie
45,34
107
1346
1467
1481
1500
1476
1465
485
625
62
66
46
238
Bałtów
świętokrzyskie
45,33
607
576
853
988
1233
1210
897
728
246
13
27
285
239
Stargard Szczeciński
zachodniopomorskie
45,31
66
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
592
611
572
685
401
210
355
364
318
335
281
290
240
Wilkowice
śląskie
45,31
1155
1320
1491
1477
1488
1249
844
301
109
305
120
54
241
Jawornik Polski
podkarpackie
45,29
825
1069
222
351
664
815
971
753
1025
1231
1292
495
242
Gielniów
mazowieckie
45,21
1454
1319
1497
1481
1500
1476
1465
997
1249
789
905
1218
243
Wijewo
wielkopolskie
45,14
639
800
620
1115
113
164
43
157
334
241
204
43
244
Harasiuki
podkarpackie
45,13
445
83
336
144
13
1
56
22
74
66
225
168
245
Parzęczew
łódzkie
45,09
1150
699
1125
1020
986
599
526
390
628
471
104
122
246
Głusk
lubelskie
45,08
966
1160
1384
255
540
721
590
1001
1086
1090
560
40
247
Młodzieszyn
mazowieckie
45,05
429
541
487
539
399
129
242
487
551
183
28
200
248
Lipowa
śląskie
44,92
358
277
545
173
310
646
575
500
663
412
442
212
249
Łączna
świętokrzyskie
44,88
164
622
906
447
704
846
279
172
464
705
443
237
250
Raszyn
mazowieckie
44,86
177
481
820
260
327
430
210
322
712
254
401
510
251
Udanin
dolnośląskie
44,83
1355
196
194
184
450
534
711
1060
1392
1357
235
298
252
Kiełczygłów
łódzkie
44,83
1146
1037
729
663
394
539
441
440
315
678
540
474
253
Żegocina
małopolskie
44,71
512
321
65
191
172
1476
229
422
470
567
60
464
254
Malanów
wielkopolskie
44,71
1070
899
360
272
63
115
82
58
91
67
35
160
255
Nowa Słupia
świętokrzyskie
44,68
436
353
383
283
53
168
157
156
80
166
135
291
256
Komańcza
podkarpackie
44,64
1454
1461
995
1175
1392
1158
816
575
299
38
503
443
257
Radziemice
małopolskie
44,52
174
309
1114
1187
886
906
843
846
793
336
63
107
258
Białowieża
podlaskie
44,51
1243
1406
367
51
19
26
19
92
27
250
263
181
259
Cisna
podkarpackie
44,48
1236
1227
1346
1290
993
1039
644
932
518
214
479
539
260
Krzęcin
zachodniopomorskie
44,41
1038
1163
1098
1173
1113
1293
988
1089
1253
22
20
94
261
Żyrzyn
lubelskie
44,34
1415
1461
607
756
1001
1079
1003
869
945
711
410
223
262
Wierzbinek
wielkopolskie
44,33
355
515
830
604
442
395
236
281
332
178
482
599
263
Łapsze Niżne
małopolskie
44,32
92
192
511
698
314
263
628
317
636
31
45
47
264
Pakosław
wielkopolskie
44,30
561
612
715
861
819
823
975
939
665
514
288
276
265
Ostrów Wielkopolski
wielkopolskie
44,28
1061
1352
448
403
613
5
26
46
172
304
390
431
266
Rościszewo
mazowieckie
44,24
1287
1411
813
1041
1239
928
874
822
681
790
276
149
267
Inowłódz
łódzkie
44,23
826
401
526
552
948
444
278
367
496
321
509
491
268
Gołuchów
wielkopolskie
44,19
250
244
229
126
397
335
539
970
1132
418
599
319
269
Sadowne
mazowieckie
44,18
951
1100
266
202
95
122
45
54
134
112
39
15
270
Krzywcza
podkarpackie
44,18
896
807
59
19
190
51
136
103
132
436
141
193
271
Raków
świętokrzyskie
44,11
645
728
800
598
506
579
450
136
223
226
354
214
272
Ujazd
łódzkie
44,05
686
416
308
370
323
619
216
190
361
492
268
253
273
Krasnystaw
lubelskie
43,72
1454
1461
1497
1481
1085
984
573
50
273
519
343
226
274
Baligród
podkarpackie
43,70
243
354
672
645
643
466
380
568
703
526
193
513
275
Świekatowo
kujawsko-pomorskie
43,68
173
625
1236
958
828
248
281
234
209
171
307
355
276
Konopiska
śląskie
43,66
915
770
1059
689
227
659
681
565
574
314
123
117
277
Drużbice
łódzkie
43,65
264
248
306
145
104
77
47
102
485
285
484
176
278
Świdnica
dolnośląskie
43,54
809
1209
783
356
76
22
3
8
22
10
64
129
279
Łęka Opatowska
wielkopolskie
43,51
669
460
730
671
727
854
480
868
139
160
402
393
280
Śliwice
kujawsko-pomorskie
43,40
520
526
420
375
380
266
349
441
190
223
133
192
281
Wodzisław
świętokrzyskie
43,35
518
707
157
1101
1413
1301
1106
799
549
124
107
208
282
Jasionówka
podlaskie
43,29
877
361
101
212
151
282
101
209
307
81
167
338
283
Lututów
łódzkie
43,27
1024
1098
980
1072
519
638
670
514
1063
1003
201
246
284
Jaworze
śląskie
43,26
1363
159
170
78
89
70
34
43
104
114
108
204
285
Bierzwnik
zachodniopomorskie
43,25
953
1066
370
110
550
731
512
566
800
1182
1279
1278
286
Ożarowice
śląskie
43,19
961
779
926
844
475
344
552
899
655
71
312
647
287
Domaszowice
opolskie
43,12
67
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1114
1245
1136
803
570
188
188
236
239
392
257
256
288
Gorzyce
śląskie
43,10
1454
1097
1213
1338
1297
1313
1410
494
1075
615
449
289
289
Lipnik
świętokrzyskie
43,04
1245
1229
1067
1319
1159
625
582
418
154
745
414
260
290
Bolesław
małopolskie
42,97
205
203
109
87
154
346
550
302
177
569
25
731
291
Płoskinia
warmińsko-mazurskie
42,87
1118
977
663
783
374
205
265
453
520
136
79
280
292
Świercze
mazowieckie
42,82
422
587
138
229
464
622
646
1274
1461
1225
1289
740
293
Wieniawa
mazowieckie
42,81
956
738
869
926
1152
363
62
21
39
120
162
205
294
Raba Wyżna
małopolskie
42,76
1148
1217
785
968
1187
1314
287
457
721
969
413
854
295
Malczyce
dolnośląskie
42,67
535
784
778
909
1295
1303
1330
551
538
507
530
283
296
Parysów
mazowieckie
42,48
472
356
393
588
378
535
593
557
413
350
351
209
297
Cekcyn
kujawsko-pomorskie
42,46
393
566
567
396
170
112
68
107
437
408
416
249
298
Unisław
kujawsko-pomorskie
42,45
58
14
67
257
277
292
215
253
173
333
105
169
299
Podgórzyn
dolnośląskie
42,40
341
44
274
86
73
81
58
35
95
289
469
614
300
Babice
małopolskie
42,35
886
1461
949
318
135
269
378
653
285
506
350
380
301
Marcinowice
dolnośląskie
42,30
401
459
126
39
559
473
693
919
1035
945
507
412
302
Krypno
podlaskie
42,19
151
263
333
380
351
510
440
521
498
280
284
220
303
Narewka
podlaskie
42,14
192
153
49
591
804
1064
1200
931
483
746
364
507
304
Nurzec-Stacja
podlaskie
42,09
293
49
313
319
417
605
868
700
535
536
758
725
305
Dygowo
zachodniopomorskie
42,07
898
976
1082
1038
1195
905
583
595
827
699
658
187
306
Biszcza
lubelskie
42,02
603
175
747
805
705
434
706
776
398
119
125
360
307
Wielgomłyny
łódzkie
42,01
8
32
91
82
116
366
536
245
819
855
542
567
308
Świerzno
zachodniopomorskie
42,00
511
555
627
400
542
683
815
512
169
251
228
213
309
Morzeszczyn
pomorskie
41,99
600
843
676
263
441
203
129
146
270
346
319
269
310
Pcim
małopolskie
41,97
11
72
185
205
313
262
348
634
587
478
170
230
311
Komorniki
wielkopolskie
41,89
775
346
255
455
444
738
678
497
265
44
150
84
312
Stary Targ
pomorskie
41,83
544
373
416
704
1096
1078
1100
1258
432
323
487
560
313
Liszki
małopolskie
41,73
386
487
960
545
549
685
809
747
823
785
557
368
314
Wydminy
warmińsko-mazurskie
41,62
693
1057
923
536
122
90
66
310
178
302
316
344
315
Skierniewice
łódzkie
41,60
716
615
945
1104
1141
1138
1240
465
847
574
349
255
316
Długołęka
dolnośląskie
41,59
527
654
1038
1237
530
496
662
817
280
379
377
390
317
Gostycyn
kujawsko-pomorskie
41,54
766
927
1245
37
488
287
535
112
575
365
296
313
318
Złota
świętokrzyskie
41,54
1216
1293
771
774
761
1161
1059
333
452
707
607
378
319
Turośl
podlaskie
41,53
36
23
144
188
81
265
387
718
1048
1271
1065
928
320
Ujsoły
śląskie
41,42
1076
1390
1087
753
1081
1253
1358
955
1042
1039
781
583
321
Łoniów
świętokrzyskie
41,28
433
518
616
426
148
116
179
433
707
438
372
274
322
Popielów
opolskie
41,16
1165
1013
708
583
735
1017
799
343
420
212
137
258
323
Zarzecze
podkarpackie
41,12
493
436
498
389
238
457
321
391
570
332
865
587
324
Wola Uhruska
lubelskie
41,12
1195
1461
431
695
1281
1318
1372
1157
918
640
720
124
325
Kołczygłowy
pomorskie
41,06
1007
870
472
597
211
35
7
76
29
80
55
154
326
Wiśniowa
małopolskie
41,03
380
210
115
204
147
172
31
241
33
116
241
376
327
Pokrzywnica
mazowieckie
40,99
1454
1310
677
244
237
227
320
381
306
375
478
561
328
Pacyna
mazowieckie
40,90
203
156
39
316
282
718
456
1137
750
703
286
370
329
Biskupiec
warmińsko-mazurskie
40,86
300
490
70
40
54
123
313
356
163
505
199
385
330
Lelów
śląskie
40,70
1348
1461
1497
1160
1235
1191
1384
1347
839
866
920
693
331
Godów
śląskie
40,60
214
388
1169
514
110
355
479
580
167
416
212
512
332
Przodkowo
pomorskie
40,59
727
705
1041
1069
676
135
86
211
389
50
389
155
333
Miastków Kościelny
mazowieckie
40,58
1051
1277
202
131
303
415
759
1090
889
1234
1050
690
334
Stromiec
mazowieckie
40,58
168
423
206
189
698
379
490
294
1090
888
749
316
335
Ciasna
śląskie
40,55
68
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1454
1461
1222
1340
1404
1067
1079
1234
912
1095
858
585
336
Szczawin Kościelny
mazowieckie
40,54
449
445
218
438
252
36
10
395
245
213
168
555
337
Zarszyn
podkarpackie
40,53
625
1282
1315
1432
874
152
218
256
960
608
1040
267
338
Borowie
mazowieckie
40,37
679
1043
260
544
266
341
528
601
238
455
239
306
339
818
1110
1317
1318
567
523
703
975
909
29
246
219
340
Borowa
podkarpackie
40,35
935
599
809
499
161
98
132
201
469
52
61
182
341
Nowa Sól
lubuskie
40,27
440
558
486
1013
564
603
632
769
344
721
428
483
342
Bralin
wielkopolskie
40,26
982
1074
591
1285
1408
1450
1119
1282
1068
1230
214
399
343
Perzów
wielkopolskie
40,23
1010
952
382
18
15
93
135
251
683
504
563
506
344
Sulików
dolnośląskie
40,21
981
1213
1417
911
1204
1256
1080
719
316
669
737
392
345
Szastarka
lubelskie
40,19
Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie
40,35
488
741
898
1065
1292
474
308
360
915
560
202
234
346
Moszczenica
łódzkie
40,08
1450
1443
1009
819
964
965
1130
577
1004
722
476
530
347
Strzelce Wielkie
łódzkie
40,06
350
326
443
175
128
130
134
174
235
515
403
163
348
Galewice
łódzkie
40,02
631
909
1083
1084
1061
717
438
511
577
603
573
663
349
Batorz
lubelskie
39,99
829
1242
1330
1215
981
1046
717
668
1192
88
153
183
350
Sadki
kujawsko-pomorskie
39,82
1454
1461
1497
1481
1500
1476
650
857
673
159
424
309
351
Trawniki
lubelskie
39,77
1102
1072
1142
256
258
222
452
143
56
65
87
162
352
Dywity
warmińsko-mazurskie
39,65
113
51
86
104
275
686
1032
318
224
243
190
189
353
Miejsce Piastowe
podkarpackie
39,56
24
20
225
135
134
155
118
60
70
128
177
272
354
Gronowo Elbląskie
warmińsko-mazurskie
39,50
1402
873
1148
1012
673
594
722
1088
1366
1196
1233
1147
355
Stolno
kujawsko-pomorskie
39,47
1400
1333
1438
1320
1293
1213
1126
1267
1270
1020
639
751
356
Człuchów
pomorskie
39,47
748
724
1011
1120
574
977
617
545
1148
1050
270
314
357
Dąbrowa Zielona
śląskie
39,46
873
967
1164
531
579
306
374
250
243
252
171
361
358
Osielsko
kujawsko-pomorskie
39,45
40
65
277
99
156
59
21
2
68
84
179
471
359
Mściwojów
dolnośląskie
39,44
827
667
851
612
1070
908
801
774
1263
915
392
236
360
Gródek nad Dunajcem
małopolskie
39,41
571
681
445
29
77
141
641
230
444
48
174
164
361
Kazimierz Biskupi
wielkopolskie
39,39
507
675
652
1017
968
847
1220
618
973
1130
975
897
362
Śniadowo
podlaskie
39,31
442
650
900
1127
1263
1348
1397
489
492
322
345
359
363
Dobromierz
dolnośląskie
39,30
1454
1461
1497
383
1090
477
372
1042
881
744
623
635
364
Boguty-Pianki
mazowieckie
39,28
7
39
106
75
51
111
97
69
21
141
84
235
365
Kolno
warmińsko-mazurskie
39,26
1307
1461
1497
1481
1430
507
409
788
1159
232
15
131
366
Jeżów Sudecki
dolnośląskie
39,20
233
182
68
93
120
53
53
78
288
274
86
109
367
Kłaj
małopolskie
39,17
694
669
858
633
473
242
247
233
153
143
131
335
368
Dziadowa Kłoda
dolnośląskie
39,08
1392
1360
1460
1458
1365
1324
1333
1362
1170
1081
384
354
369
Dębowa Łąka
kujawsko-pomorskie
39,01
572
542
831
956
1132
1330
1465
1027
1000
1033
1193
346
370
Sadowie
świętokrzyskie
38,96
1288
417
348
123
155
85
397
466
366
448
533
429
371
Strzyżewice
lubelskie
38,90
213
231
540
825
839
469
222
194
244
341
359
479
372
Iława
warmińsko-mazurskie
38,86
1290
1152
761
513
586
606
138
145
50
32
101
67
373
Będzino
zachodniopomorskie
38,76
1262
1461
1424
1446
229
147
622
428
815
426
748
469
374
Słaboszów
małopolskie
38,74
452
597
647
302
214
212
491
842
693
457
543
646
375
Klimontów
świętokrzyskie
38,69
536
824
470
954
196
228
336
567
1117
660
441
365
376
Brańszczyk
mazowieckie
38,69
240
528
971
199
322
312
277
349
401
668
362
610
377
Łysomice
kujawsko-pomorskie
38,67
882
748
621
660
940
923
1055
1140
1355
1005
1214
975
378
Cisek
opolskie
38,63
1249
1288
1250
874
759
886
623
380
596
113
155
231
379
Kwidzyn
pomorskie
38,63
842
1136
418
262
388
246
288
183
215
221
323
421
380
Postomino
zachodniopomorskie
38,45
976
1111
1342
358
92
92
99
123
102
64
145
191
381
Sobków
świętokrzyskie
38,42
13
27
89
546
689
872
1078
454
212
390
250
146
382
Wisznia Mała
dolnośląskie
38,40
1199
740
850
987
1193
1345
576
474
905
1082
995
1075
383
Rzewnie
mazowieckie
38,36
69
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
425
392
564
550
977
349
551
771
701
475
547
493
384
Zakrzew
mazowieckie
38,27
878
544
780
543
487
537
1012
879
743
766
375
445
385
Bukowsko
podkarpackie
38,22
670
904
1184
950
1244
1201
74
86
329
446
427
292
386
Słupsk
pomorskie
38,22
707
384
193
468
1390
1451
1462
1456
1099
1147
583
582
387
Jemielnica
opolskie
38,20
983
1025
388
1124
1302
1085
1071
684
741
489
526
427
388
Sawin
lubelskie
38,06
692
570
505
739
1038
1203
1365
944
824
1233
904
367
389
Chłopice
podkarpackie
38,05
218
320
296
265
225
256
337
287
180
225
266
281
390
Małkinia Górna
mazowieckie
38,02
1416
1186
832
1481
1223
724
705
673
1064
464
852
332
391
Michów
lubelskie
37,94
1218
819
932
299
656
840
1061
836
1047
1129
1106
414
392
Wapno
wielkopolskie
37,88
63
139
99
143
185
280
341
720
164
157
430
217
393
Kobyla Góra
wielkopolskie
37,86
76
101
196
106
152
288
361
758
572
151
130
203
394
Rybczewice
lubelskie
37,86
815
614
442
71
45
167
207
229
320
393
311
347
395
Kadzidło
mazowieckie
37,84
29
31
55
224
383
83
225
569
936
710
237
478
396
Stara Kiszewa
pomorskie
37,72
1172
983
1110
1229
434
359
463
563
851
611
370
210
397
Włocławek
kujawsko-pomorskie
37,71
1292
1128
946
480
708
596
295
109
248
358
298
264
398
Pęczniew
łódzkie
37,66
962
1208
1100
1466
770
568
845
902
216
900
626
406
399
Wysokie
lubelskie
37,64
690
421
444
339
195
87
121
207
187
135
290
349
400
Świdwin
zachodniopomorskie
37,62
335
222
289
325
98
105
64
84
365
117
287
261
401
Kochanowice
śląskie
37,61
1234
1461
1203
171
301
329
95
191
433
778
627
463
402
Dąbrówka
mazowieckie
37,58
88
157
204
221
544
490
213
104
564
523
110
268
403
Zgorzelec
dolnośląskie
37,50
831
814
633
425
219
207
339
473
171
500
164
233
404
Żytno
łódzkie
37,48
1454
1461
515
1204
591
310
176
108
120
146
338
348
405
Zabrodzie
mazowieckie
37,35
221
136
84
363
497
769
878
885
955
856
527
534
406
Stanin
lubelskie
37,35
1095
1461
774
62
96
118
303
95
118
187
382
573
407
Izabelin
mazowieckie
37,34
720
896
912
1170
826
889
1040
1063
1324
775
696
455
408
Golub-Dobrzyń
kujawsko-pomorskie
37,32
31
58
284
467
621
587
140
200
218
508
680
668
409
Zbiczno
kujawsko-pomorskie
37,28
308
400
475
442
556
526
482
479
521
399
450
29
410
Dubienka
lubelskie
37,24
284
507
684
562
395
513
580
706
963
638
674
533
411
Limanowa
małopolskie
37,24
354
206
317
821
1073
1286
1364
676
959
521
483
329
412
Miękinia
dolnośląskie
37,17
678
389
481
335
197
189
324
260
449
248
294
340
413
Jemielno
dolnośląskie
37,14
1200
1237
1337
1342
1311
1380
1400
1431
1518
1523
1469
638
414
Bełchatów
łódzkie
37,10
537
486
838
667
919
848
1019
1216
43
12
324
503
415
Tuczna
lubelskie
37,10
30
56
469
878
636
311
384
278
287
331
335
411
416
Przelewice
zachodniopomorskie
37,06
1239
448
329
329
600
426
494
773
731
1162
1271
1035
417
Karniewo
mazowieckie
37,02
419
774
1286
1481
931
478
854
606
593
1076
1082
892
418
Opatów
śląskie
37,00
521
771
1146
1171
1139
924
689
968
268
715
308
275
419
Dziadkowice
podlaskie
36,91
738
643
573
477
895
1003
175
351
443
137
151
225
420
Chojnów
dolnośląskie
36,88
55
73
179
52
85
71
178
113
402
267
318
405
421
Poronin
małopolskie
36,84
84
447
795
823
796
97
227
119
135
89
147
232
422
Cieszków
dolnośląskie
36,78
696
955
942
745
541
209
393
674
409
447
756
446
423
Świętajno
warmińsko-mazurskie
36,76
1366
1129
825
841
479
162
204
258
242
176
421
328
424
Górno
świętokrzyskie
36,72
367
569
777
1021
1348
1436
1237
523
728
835
806
526
425
Liw
mazowieckie
36,71
126
162
467
993
1027
1257
967
1180
1448
1370
1060
912
426
Sulęczyno
pomorskie
36,67
216
410
749
899
590
809
483
366
754
1034
1104
1003
427
Czerwonak
wielkopolskie
36,66
1337
1197
270
623
264
609
911
1100
354
107
161
310
428
Gomunice
łódzkie
36,65
322
86
150
336
648
799
1056
1059
848
626
219
481
429
Tomice
małopolskie
36,57
41
69
117
137
187
270
534
806
603
268
71
569
430
Mieleszyn
wielkopolskie
36,51
969
647
1068
1099
1326
1159
1117
804
1001
899
585
589
431
Rokiciny
łódzkie
36,47
70
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
26
45
83
247
405
44
109
61
266
405
330
211
432
Kramsk
wielkopolskie
36,44
791
936
983
947
1049
955
851
535
838
347
463
357
433
Cmolas
podkarpackie
36,43
778
766
962
1121
894
655
829
400
405
518
561
407
434
Kurzętnik
warmińsko-mazurskie
36,43
589
467
648
274
68
139
239
117
491
391
472
350
435
Dzierżoniów
dolnośląskie
36,40
554
516
379
103
30
109
245
334
262
550
336
430
436
Marciszów
dolnośląskie
36,38
824
658
208
678
975
1045
326
124
191
269
282
408
437
Grzmiąca
zachodniopomorskie
36,37
1145
938
198
38
111
407
704
1114
732
826
605
521
438
Dobre
mazowieckie
36,37
59
177
480
707
812
883
344
388
281
345
295
243
439
Białośliwie
wielkopolskie
36,35
1454
1165
1415
1481
1456
1476
1465
1068
977
1291
908
383
440
Stare Juchy
warmińsko-mazurskie
36,34
1430
440
1224
1281
878
939
1062
1223
863
889
426
177
441
Gruta
kujawsko-pomorskie
36,30
129
48
42
7
72
178
260
213
289
606
315
511
442
Purda
warmińsko-mazurskie
36,30
857
1461
1497
1481
1500
1476
1205
872
670
430
232
147
443
Smołdzino
pomorskie
36,27
1071
1225
1280
1163
992
1126
1207
780
441
495
489
505
444
Gródek
podlaskie
36,20
153
279
602
493
934
1025
1052
1061
1029
1167
789
496
445
Szczytniki
wielkopolskie
36,16
697
426
149
155
458
158
327
413
821
673
804
677
446
Duszniki
wielkopolskie
36,14
32
79
139
91
232
272
234
280
755
18
83
532
447
Gizałki
wielkopolskie
36,14
193
382
380
444
192
183
230
254
256
208
638
326
448
Ludwin
lubelskie
36,08
893
1056
872
582
534
289
167
377
560
844
736
388
449
Siennica
mazowieckie
36,01
611
589
357
270
173
138
94
279
340
290
243
351
450
Mały Płock
podlaskie
36,01
723
934
1127
1336
1107
849
1146
539
373
133
238
222
451
Moszczenica
małopolskie
35,98
98
233
398
347
593
353
59
140
599
896
630
422
452
Garbatka-Letnisko
mazowieckie
35,93
744
887
1283
1380
1500
1476
1465
1456
778
594
289
373
453
Czarna
podkarpackie
35,93
1454
1461
1311
712
71
10
41
147
513
887
1064
1273
454
Tuplice
lubuskie
35,87
351
174
314
53
17
6
15
74
63
356
396
468
455
Rejowiec
lubelskie
35,79
1454
1083
1262
1351
1451
1476
1459
1382
1088
529
552
625
456
Choceń
kujawsko-pomorskie
35,76
708
1134
843
925
626
459
434
39
77
279
207
324
457
Bobrowniki
kujawsko-pomorskie
35,75
575
618
424
239
166
79
155
192
45
194
752
389
458
Somianka
mazowieckie
35,73
311
319
527
331
198
144
174
153
720
319
191
265
459
Tarłów
świętokrzyskie
35,68
1231
1342
887
1027
1173
688
885
1188
1499
1528
1363
962
460
Jakubów
mazowieckie
35,67
660
199
254
226
233
159
130
111
110
340
366
305
461
Miłki
warmińsko-mazurskie
35,63
1082
376
561
461
332
332
501
807
911
1012
937
756
462
Lipusz
pomorskie
35,63
977
697
600
917
1134
1152
1060
1009
462
854
622
320
463
Karczmiska
lubelskie
35,61
1083
762
848
502
411
437
638
640
448
546
729
718
464
Rzeczyca
łódzkie
35,55
251
129
257
84
594
950
588
429
634
598
445
386
465
Bielsk
mazowieckie
35,55
1391
1461
1328
1388
518
621
818
798
1164
1025
1154
1118
466
Smętowo Graniczne
pomorskie
35,53
37
464
125
230
646
709
1007
1158
1429
361
785
623
467
Puchaczów
lubelskie
35,49
1113
1166
1116
1077
1255
296
412
536
345
270
30
542
468
Choczewo
pomorskie
35,48
51
88
276
458
716
974
1139
1304
1219
1138
513
942
469
Łagiewniki
dolnośląskie
35,46
447
510
366
574
343
294
201
423
716
477
589
457
470
Pielgrzymka
dolnośląskie
35,46
465
794
577
650
577
781
1049
1301
453
1107
773
450
471
Bogoria
świętokrzyskie
35,40
312
473
835
361
403
223
499
612
331
311
505
775
472
Trzcianne
podlaskie
35,39
196
316
603
647
955
989
990
698
856
1262
1333
940
473
Łomazy
lubelskie
35,39
294
556
342
366
446
370
415
526
133
677
534
372
474
Klwów
mazowieckie
35,35
189
378
662
580
230
373
322
410
594
445
470
322
475
Osiek
kujawsko-pomorskie
35,33
94
173
374
152
59
82
122
217
543
799
1037
888
476
Gaworzyce
dolnośląskie
35,31
616
851
1207
1348
1059
1220
1421
1082
994
1211
1250
1339
477
Poświętne
mazowieckie
35,28
547
387
478
478
652
818
821
549
511
85
205
241
478
Brodnica
kujawsko-pomorskie
35,27
1260
937
1161
1114
1366
214
292
51
152
451
411
299
479
Mierzęcice
śląskie
35,17
71
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
519
412
338
451
641
489
297
587
477
700
347
692
480
Osjaków
łódzkie
35,15
612
688
604
367
162
277
447
214
807
271
374
180
481
Wisznice
lubelskie
35,11
1411
1461
1400
1420
1460
39
807
669
349
396
520
650
482
Szypliszki
podlaskie
35,08
1378
1461
1497
388
220
268
411
1145
1271
1406
1299
418
483
Konarzyny
pomorskie
35,08
885
1052
1306
1389
971
1084
1155
1032
1210
1101
1269
1228
484
Czarnocin
świętokrzyskie
34,97
428
215
243
198
130
33
69
93
251
313
439
437
485
Wąwolnica
lubelskie
34,92
1214
671
140
777
777
926
1176
1284
657
1228
982
852
486
Czarna Dąbrówka
pomorskie
34,91
676
739
1149
1102
721
733
1212
960
1209
265
163
248
487
Piecki
warmińsko-mazurskie
34,84
752
415
494
368
353
300
691
848
227
509
705
453
488
Lelkowo
warmińsko-mazurskie
34,81
379
508
871
948
1214
1407
955
657
601
937
633
487
489
Jabłonka
małopolskie
34,80
651
755
720
215
21
56
39
70
181
299
291
166
490
Kije
świętokrzyskie
34,75
206
272
263
350
630
586
683
525
337
600
564
461
491
Chocz
wielkopolskie
34,64
1454
1425
1481
1481
1171
1100
1369
1290
1186
923
459
626
492
Żmudź
lubelskie
34,61
498
505
689
1076
1393
1476
1053
652
585
818
457
259
493
Mucharz
małopolskie
34,59
1094
1295
782
402
183
330
302
369
208
618
803
1049
494
Chynów
mazowieckie
34,55
106
75
188
312
472
617
708
791
779
434
724
760
495
Kruszyna
śląskie
34,55
973
676
502
1245
958
907
977
613
822
568
873
300
496
Świerczów
opolskie
34,53
222
302
554
279
517
640
873
687
514
984
577
188
497
Wielbark
warmińsko-mazurskie
34,44
1387
286
1199
333
503
567
812
814
947
501
840
659
498
Kowal
kujawsko-pomorskie
34,43
1016
793
1113
1192
1149
816
687
320
302
367
546
584
499
Zamość
lubelskie
34,41
305
267
37
115
138
84
125
181
371
601
325
377
500
Niedźwiedź
małopolskie
34,41
1454
1461
496
1183
755
887
840
897
871
380
791
529
501
Przygodzice
wielkopolskie
34,37
1078
1175
1396
984
1362
543
419
938
495
55
591
713
502
Radowo Małe
zachodniopomorskie
34,34
1454
1133
1332
752
391
404
1114
1087
849
1038
355
287
503
Lipnica
pomorskie
34,32
642
869
973
1391
1500
1356
185
173
641
797
590
476
504
Pokój
opolskie
34,30
1276
1354
466
379
538
435
616
383
484
287
363
458
505
Główczyce
pomorskie
34,22
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1435
1515
1524
1475
1051
506
Bejsce
świętokrzyskie
34,20
69
130
237
187
240
429
746
935
466
1128
792
720
507
Dźwierzuty
warmińsko-mazurskie
34,20
1350
1399
1497
1401
1206
1443
1420
1425
1512
683
798
415
508
Kondratowice
dolnośląskie
34,20
416
476
631
434
498
493
511
385
748
554
499
444
509
Korczyna
podkarpackie
34,17
675
451
268
682
357
540
470
770
428
586
642
384
510
Długosiodło
mazowieckie
34,16
505
29
23
74
107
494
405
626
476
209
645
666
511
Olsztyn
śląskie
34,15
914
1167
797
882
802
789
166
196
258
123
453
308
512
Stryszów
małopolskie
34,14
1454
1461
1488
1481
1425
1295
1329
1398
922
955
909
717
513
Nowy Żmigród
podkarpackie
34,13
112
200
264
164
287
392
621
548
684
943
629
606
514
Pleśna
małopolskie
34,12
578
472
373
652
331
482
273
330
488
371
192
202
515
Dobra
małopolskie
34,10
1247
1156
1230
1386
467
645
282
596
580
787
604
631
516
Jednorożec
mazowieckie
34,09
150
371
438
567
969
545
243
240
9
712
208
112
517
Potworów
mazowieckie
34,07
875
979
1173
286
1350
1233
1185
1241
853
997
1257
954
518
Mochowo
mazowieckie
34,06
754
1017
454
1172
642
834
1000
1209
836
355
884
819
519
Brzeżno
zachodniopomorskie
33,98
1270
1301
1378
535
476
337
568
516
388
580
702
568
520
Masłów
świętokrzyskie
33,91
409
317
226
413
437
357
492
772
1272
1362
1241
1104
521
Nowa Wieś Wielka
kujawsko-pomorskie
33,76
570
635
844
1129
1098
1038
994
1004
840
395
360
371
522
Jeżowe
podkarpackie
33,75
848
750
300
431
457
584
330
412
336
487
332
547
523
Bieliny
świętokrzyskie
33,72
1421
1394
1483
1481
1316
1431
1465
1456
958
951
776
699
524
Łososina Dolna
małopolskie
33,71
97
261
643
692
119
185
255
300
213
258
274
307
525
Stoszowice
dolnośląskie
33,71
1454
1429
1472
1410
1449
1441
1443
1046
1319
886
277
273
526
Stopnica
świętokrzyskie
33,69
391
355
54
315
145
309
301
165
23
376
309
353
527
Rozogi
warmińsko-mazurskie
33,68
72
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
646
811
632
799
628
340
159
96
260
384
620
402
528
Bircza
podkarpackie
33,67
533
299
215
178
250
215
70
42
100
291
210
473
529
Ryjewo
pomorskie
33,66
78
41
24
41
115
107
363
284
481
756
828
673
530
Niegowa
śląskie
33,61
1454
1461
1000
1315
1077
1036
841
1172
1158
628
779
846
531
Lichnowy
pomorskie
33,60
948
831
696
852
890
867
701
958
858
877
471
466
532
Dąbrówno
warmińsko-mazurskie
33,59
374
1019
1349
898
539
767
594
809
742
880
747
342
533
Świerklaniec
śląskie
33,58
721
911
1008
1300
1325
1154
958
309
162
140
376
452
534
Tomaszów Lubelski
lubelskie
33,57
176
186
87
245
382
616
898
950
991
869
522
525
535
Żołynia
podkarpackie
33,53
807
993
951
1383
1044
1142
1198
1199
1142
1212
974
938
536
Brzeźnio
łódzkie
33,53
700
813
152
340
228
484
753
777
237
530
302
196
537
Korycin
podlaskie
33,51
259
212
168
132
23
216
219
329
13
27
608
397
538
Czermin
wielkopolskie
33,45
263
350
714
839
1480
1476
1230
835
204
165
194
325
539
Stegna
pomorskie
33,39
248
239
364
460
236
16
433
686
666
428
329
462
540
Kostomłoty
dolnośląskie
33,37
760
593
1055
1169
1389
1433
1389
1411
353
759
41
519
541
Markuszów
lubelskie
33,36
1280
1060
213
875
1015
1287
1439
1361
376
724
465
566
542
Pałecznica
małopolskie
33,35
814
474
553
308
300
308
388
492
450
830
861
538
543
Tymbark
małopolskie
33,33
275
475
537
33
1217
1005
414
331
561
1064
1100
409
544
Rybno
mazowieckie
33,31
346
562
246
761
1196
1288
1318
1399
275
653
340
543
545
Stary Zamość
lubelskie
33,30
1454
1065
1421
560
1203
1328
1465
1204
286
60
553
470
546
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
33,25
888
1337
1334
1223
1231
1185
1302
810
934
1235
1349
1154
547
Nowe Ostrowy
łódzkie
33,25
480
725
293
726
493
285
376
425
136
219
460
500
548
Wręczyca Wielka
śląskie
33,24
272
422
719
1110
1454
1445
1461
1265
1080
944
921
840
549
Bielsk Podlaski
podlaskie
33,22
761
1000
327
796
410
520
224
243
199
524
675
435
550
Stryszawa
małopolskie
33,21
361
372
402
196
760
909
111
346
1005
1115
850
579
551
Kaliska
pomorskie
33,21
1198
1153
893
666
918
888
1099
1220
1200
1124
984
847
552
Sitno
lubelskie
33,18
314
107
381
609
1291
1405
1465
1456
1496
1111
847
288
553
Płońsk
mazowieckie
33,18
334
537
394
337
286
217
232
244
379
463
558
413
554
Wielopole Skrzyńskie
podkarpackie
33,12
317
264
177
334
281
239
315
235
471
46
385
551
555
Orońsko
mazowieckie
33,08
1034
1206
1072
378
393
433
597
749
702
503
582
592
556
Borzechów
lubelskie
33,03
929
855
468
779
835
1199
1335
1456
1387
671
907
762
557
Komarów-Osada
lubelskie
33,03
866
554
656
673
645
988
1170
1358
686
647
618
633
558
Bojanów
podkarpackie
33,03
1104
910
874
906
513
334
400
711
907
571
528
352
559
Zławieś Wielka
kujawsko-pomorskie
33,02
673
514
594
311
428
741
276
484
486
381
189
387
560
Stawiguda
warmińsko-mazurskie
33,00
949
790
757
533
644
431
442
631
727
850
437
704
561
Imielno
świętokrzyskie
32,96
70
36
94
167
6
46
80
73
149
343
280
467
562
Górzyca
lubuskie
32,86
1295
1064
1006
737
528
387
220
340
411
510
610
270
563
Tarnowiec
podkarpackie
32,81
1092
1140
1353
1403
1035
1049
1111
878
997
573
293
395
564
Głowno
łódzkie
32,79
91
63
123
70
49
264
529
299
629
634
432
465
565
Dorohusk
lubelskie
32,76
1454
1461
1167
371
427
487
913
655
319
629
387
318
566
Dobrzyniewo Duże
podlaskie
32,76
90
11
5
42
158
465
665
399
780
1007
942
485
567
Kaczory
wielkopolskie
32,75
832
704
75
889
758
1110
1351
1120
127
23
197
379
568
Uścimów
lubelskie
32,74
1454
1461
614
681
908
753
518
436
357
609
883
477
569
Olszanka
mazowieckie
32,72
1454
1461
1497
1481
1334
1474
1398
560
459
467
142
557
570
Osiek Jasielski
podkarpackie
32,72
1454
1461
1497
1481
1323
1361
787
1023
656
639
651
643
571
Wojciechów
lubelskie
32,70
450
573
482
817
1200
1321
1465
1230
399
588
497
524
572
Morawica
świętokrzyskie
32,68
769
483
787
886
1230
967
1204
715
771
972
812
765
573
Wiązownica
podkarpackie
32,61
247
111
363
177
36
1080
338
558
1298
1479
1418
1091
574
Wielka Wieś
małopolskie
32,59
819
539
796
711
470
424
675
259
221
431
400
598
575
Granowo
wielkopolskie
32,56
73
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
352
96
120
186
358
458
760
1171
1289
801
1085
1127
576
Wyryki
lubelskie
32,49
633
825
975
656
816
643
1112
695
157
555
1031
304
577
Boćki
podlaskie
32,48
10
71
12
63
217
143
114
175
547
516
417
428
578
Rokietnica
wielkopolskie
32,48
1454
1437
1465
1451
949
996
1219
1456
1511
175
398
438
579
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
32,44
483
47
8
232
94
21
13
32
533
559
554
398
580
Rząśnia
łódzkie
32,44
197
172
538
892
369
315
312
723
695
731
707
501
581
Grudziądz
kujawsko-pomorskie
32,43
1133
1297
1395
1364
907
734
527
481
292
72
165
374
582
Milejów
lubelskie
32,42
900
1121
998
1286
891
532
834
639
631
788
458
564
583
Czudec
podkarpackie
32,41
1448
1418
1473
1475
1192
898
965
800
802
692
967
807
584
Malechowo
zachodniopomorskie
32,39
538
407
437
523
376
420
714
1128
1290
404
765
494
585
Oświęcim
małopolskie
32,35
532
429
523
518
137
200
264
471
326
394
848
312
586
Wierzbica
lubelskie
32,35
333
132
203
121
109
321
342
337
694
843
519
536
587
Złotoryja
dolnośląskie
32,33
654
522
391
317
809
864
805
509
504
762
717
671
588
Sterdyń
mazowieckie
32,32
510
165
247
393
241
773
853
887
829
822
760
602
589
Chmielnik
podkarpackie
32,30
1135
1051
452
691
1010
1285
1353
1418
965
963
693
808
590
Kurów
lubelskie
32,18
140
253
197
322
697
945
547
41
257
308
175
475
591
Zielonki
małopolskie
32,17
1352
1325
565
436
606
428
294
417
591
533
740
777
592
Zbuczyn
mazowieckie
32,13
1454
1461
1219
194
150
225
629
746
283
572
451
616
593
Bogdaniec
lubuskie
32,04
339
465
435
424
75
175
263
447
241
960
570
593
594
Wicko
pomorskie
32,04
891
893
1226
1264
1216
1281
1317
1403
1220
57
634
630
595
Uchanie
lubelskie
32,01
338
450
816
507
1161
627
872
738
983
723
730
456
596
Potęgowo
pomorskie
32,00
1330
1125
845
919
617
385
664
480
509
470
691
994
597
Potok Wielki
lubelskie
32,00
516
685
1293
1404
1142
1385
1452
1456
894
309
254
358
598
Moskorzew
świętokrzyskie
31,99
566
684
596
505
615
418
857
472
425
215
244
394
599
Radziłów
podlaskie
31,95
1004
1102
1304
606
889
997
1039
1279
1062
344
775
334
600
Trzciana
małopolskie
31,85
1454
1303
569
128
48
18
52
144
94
449
512
615
601
Radzanów
mazowieckie
31,84
15
116
40
277
433
903
389
730
946
833
508
729
602
Czernica
dolnośląskie
31,81
911
965
1270
1036
1442
365
507
522
578
734
712
410
603
Wartkowice
łódzkie
31,81
362
300
608
700
795
439
553
900
662
752
614
577
604
Szemud
pomorskie
31,80
204
221
586
540
970
1104
981
759
951
1112
928
763
605
Gidle
łódzkie
31,78
353
457
768
953
1352
1024
1073
827
788
490
473
642
606
Wojciechowice
świętokrzyskie
31,76
266
68
78
156
246
483
718
895
649
754
342
490
607
Przeworsk
podkarpackie
31,74
737
797
723
392
2
48
54
321
310
145
222
459
608
Banie Mazurskie
warmińsko-mazurskie
31,73
318
497
739
504
445
607
756
1130
478
414
568
611
609
Ulhówek
lubelskie
31,71
283
333
568
113
662
757
1113
510
864
527
587
520
610
Rajcza
śląskie
31,70
1180
1308
299
628
406
512
346
598
709
351
405
622
611
Komarówka Podlaska
lubelskie
31,68
677
391
335
218
308
250
163
187
385
482
399
484
612
Łącko
małopolskie
31,67
1419
1461
1497
1481
1493
1460
966
1118
1102
652
255
331
613
Krasocin
świętokrzyskie
31,60
714
581
866
828
723
553
1018
951
1163
1155
1033
932
614
Nielisz
lubelskie
31,60
249
620
681
979
718
1056
1309
426
206
193
272
420
615
Turawa
opolskie
31,46
747
928
861
706
249
394
666
999
447
570
656
734
616
Lipka
wielkopolskie
31,45
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1335
1457
780
454
617
Gręboszów
małopolskie
31,36
942
1033
765
453
216
252
274
252
975
1051
532
366
618
Gawłuszowice
podkarpackie
31,30
1232
1194
1037
843
486
475
133
122
155
296
388
175
619
Grajewo
podlaskie
31,24
514
788
981
343
290
665
634
954
1134
552
221
303
620
Cedry Wielkie
pomorskie
31,24
1454
1105
943
640
685
756
110
246
669
895
669
528
621
Sierpc
mazowieckie
31,22
632
672
612
485
333
502
779
435
370
317
896
581
622
Ostrówek
łódzkie
31,21
830
715
721
1105
460
664
554
646
781
792
455
675
623
Damnica
pomorskie
31,21
74
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1242
682
690
620
412
786
1048
288
414
540
668
640
624
Obryte
mazowieckie
31,20
1191
1314
685
273
298
552
720
734
582
693
565
733
625
Łambinowice
opolskie
31,15
1371
1144
1178
1233
1268
1306
1265
766
487
275
408
629
626
Giżycko
warmińsko-mazurskie
31,14
398
420
449
680
947
560
240
538
862
911
893
1211
627
Chlewiska
mazowieckie
31,09
796
1006
963
748
372
318
286
314
364
162
603
489
628
Lipno
wielkopolskie
31,06
1358
692
1064
1083
131
283
427
297
508
462
578
664
629
Polanka Wielka
małopolskie
31,05
1123
1249
1257
1282
1305
1308
1143
247
646
704
750
540
630
Szaflary
małopolskie
31,03
95
135
174
278
402
592
290
285
475
556
535
482
631
Walim
dolnośląskie
30,94
1322
1382
1351
1335
1014
969
822
275
621
987
772
604
632
Ceranów
mazowieckie
30,92
979
1239
969
1400
1500
1224
1024
1002
1125
1215
1336
838
633
Tereszpol
lubelskie
30,87
835
966
860
669
504
323
252
177
137
388
709
556
634
Gołymin-Ośrodek
mazowieckie
30,85
467
842
1050
651
659
303
362
378
548
472
500
549
635
Nowy Duninów
mazowieckie
30,80
473
665
1389
511
588
258
343
533
531
541
198
199
636
Teresin
mazowieckie
30,75
768
1004
1302
786
455
644
358
515
562
422
481
651
637
Żabia Wola
mazowieckie
30,65
718
458
406
638
1245
1057
519
937
730
667
383
424
638
Bolesławiec
łódzkie
30,61
1454
1461
1401
1422
1500
1476
1465
1456
1011
169
474
497
639
Nowodwór
lubelskie
30,60
1008
1137
1045
607
224
336
413
438
502
538
518
559
640
Gdów
małopolskie
30,58
909
1176
1090
1376
1009
562
699
650
984
1040
647
985
641
Dębno
małopolskie
30,57
1382
1461
312
401
850
985
1175
1390
1504
1106
586
537
642
Przeciszów
małopolskie
30,54
1072
777
823
1195
827
692
808
664
355
730
695
782
643
Psary
śląskie
30,51
52
97
48
183
226
125
27
56
90
138
418
509
644
Sońsk
mazowieckie
30,47
446
649
818
483
345
191
92
47
15
224
395
423
645
Męcinka
dolnośląskie
30,46
491
501
405
815
707
1165
493
389
624
777
953
872
646
Raczki
podlaskie
30,42
1454
1461
1497
1481
1500
742
579
570
680
378
641
653
647
Jordanów
małopolskie
30,39
394
601
533
466
724
879
1224
889
255
177
136
345
648
Lniano
kujawsko-pomorskie
30,37
530
758
1190
1266
260
25
51
166
106
433
265
565
649
Chrząstowice
opolskie
30,34
120
125
297
373
612
591
608
884
1178
702
672
517
650
Sierakowice
pomorskie
30,32
1122
246
303
771
599
632
1278
811
523
262
386
401
651
Padew Narodowa
podkarpackie
30,31
770
1009
1217
870
699
517
284
212
125
142
361
448
652
Zielona Góra
lubuskie
30,30
1431
1423
1089
887
1062
1264
1315
290
439
240
371
613
653
Deszczno
lubuskie
30,28
1454
352
805
730
1020
533
509
685
1357
973
832
657
654
Popów
śląskie
30,27
327
605
673
404
279
325
382
347
769
961
664
818
655
Cielądz
łódzkie
30,24
1454
1415
1468
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1064
656
Regimin
mazowieckie
30,22
1273
1378
1484
1481
1500
1476
1349
1105
472
610
673
660
657
Niechlów
dolnośląskie
30,17
86
298
822
1162
1429
1276
451
158
247
368
491
480
658
Tarnowo Podgórne
wielkopolskie
30,16
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1000
1120
1353
1234
1157
659
Sławno
zachodniopomorskie
30,16
423
227
325
357
575
1001
1371
913
972
469
515
518
660
Iwanowice
małopolskie
30,13
207
360
401
342
407
578
399
361
427
779
790
451
661
Mirzec
świętokrzyskie
30,13
1189
970
386
696
980
45
246
518
917
1056
855
637
662
Buczkowice
śląskie
30,05
1099
1109
1404
454
415
504
586
863
1054
1199
1242
730
663
Cewice
pomorskie
30,01
617
664
1088
1014
1397
1476
894
847
672
551
415
541
664
Oksa
świętokrzyskie
30,01
620
1046
1368
1481
1266
1068
1123
1135
1127
1261
1325
1001
665
Stężyca
pomorskie
29,98
1221
1196
1329
1288
1219
785
1128
973
908
1042
661
522
666
Wola Krzysztoporska
łódzkie
29,96
1136
1366
936
781
527
910
863
736
259
419
572
684
667
Krzywda
lubelskie
29,89
565
964
1227
1334
833
920
1124
1354
1523
1468
1334
1076
668
Mińsk Mazowiecki
mazowieckie
29,87
746
709
624
228
57
149
96
87
568
962
156
698
669
Lanckorona
małopolskie
29,87
1223
1005
473
1131
941
388
428
574
775
932
611
432
670
Iłowo-Osada
warmińsko-mazurskie
29,85
234
394
485
601
10
559
605
942
921
757
431
849
671
Żarnów
łódzkie
29,85
75
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
774
914
441
549
963
1277
733
185
506
672
600
757
672
Somonino
pomorskie
29,84
795
815
555
600
797
986
993
1136
1020
575
550
649
673
Chełm
lubelskie
29,84
604
621
817
932
1209
972
424
448
377
294
242
502
674
Łopuszno
świętokrzyskie
29,81
382
208
163
261
516
267
316
128
194
324
576
545
675
Platerów
mazowieckie
29,79
649
971
924
1053
1308
871
642
708
130
421
216
247
676
Zębowice
opolskie
29,73
628
446
346
374
251
251
364
182
62
312
751
634
677
Łubowo
wielkopolskie
29,70
606
743
789
594
568
498
521
554
382
435
566
449
678
Czarna
podkarpackie
29,68
1023
1291
1497
1481
1500
1476
1465
1456
57
468
632
550
679
Zakrzew
lubelskie
29,61
881
1099
1287
1402
834
953
1065
1254
1306
1193
1297
1056
680
Przeworno
dolnośląskie
29,60
1001
1255
1275
487
558
800
946
1248
421
307
1285
1193
681
Góra Świętej Małgorzaty
łódzkie
29,55
331
292
108
372
589
354
429
556
330
454
380
601
682
Olszanka
opolskie
29,51
1313
1268
745
452
956
960
892
332
311
202
326
486
683
Irządze
śląskie
29,49
392
552
833
974
1211
1360
1227
326
606
688
429
323
684
Jordanów Śląski
dolnośląskie
29,46
1194
1040
458
787
338
391
158
363
806
582
964
711
685
Przerośl
podlaskie
29,42
303
95
211
170
713
1075
1465
499
54
229
365
442
686
Miedziana Góra
świętokrzyskie
29,41
965
722
514
541
880
1048
700
353
115
77
394
439
687
Ciechanów
mazowieckie
29,40
567
787
403
808
268
448
508
327
372
684
764
743
688
Rusiec
łódzkie
29,39
288
366
507
377
297
588
304
496
407
656
628
789
689
Książki
kujawsko-pomorskie
29,29
862
1061
1022
1051
1222
1284
986
752
651
605
269
662
690
Władysławów
wielkopolskie
29,27
1064
863
1079
558
350
699
475
908
679
561
538
655
691
Lubaczów
podkarpackie
29,26
103
205
60
658
1063
1207
1281
1253
253
264
328
546
692
Miedźno
śląskie
29,20
1452
1461
1497
1481
1170
827
886
1033
1391
1453
1417
1071
693
Wejherowo
pomorskie
29,08
715
789
73
992
734
806
1085
115
276
534
297
221
694
Przystajń
śląskie
29,07
1228
1398
278
112
133
136
113
133
184
318
510
594
695
Gzy
mazowieckie
29,06
1121
1053
1323
1481
1500
1476
1465
1456
733
244
972
722
696
Rachanie
lubelskie
28,98
717
785
1175
1299
1445
1476
1465
1456
1460
927
1126
1234
697
Wilczęta
warmińsko-mazurskie
28,93
920
1374
97
613
726
514
402
854
1028
1100
741
1162
698
Iłów
mazowieckie
28,91
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1414
1079
1042
911
699
Mielnik
podlaskie
28,72
788
975
1075
1191
1108
804
978
910
968
898
924
562
700
Zaręby Kościelne
mazowieckie
28,69
1013
1087
824
1085
696
677
698
1133
642
975
1168
1180
701
Nowy Kawęczyn
łódzkie
28,67
1210
1309
548
923
1100
1200
763
1125
865
353
778
836
702
Niedźwiada
lubelskie
28,63
506
402
262
391
778
968
1295
1402
1217
1021
1008
658
703
Jaraczewo
wielkopolskie
28,60
662
764
535
328
443
737
793
901
1118
1043
735
574
704
Tokarnia
małopolskie
28,56
627
276
221
307
592
583
542
929
1024
1014
1131
1090
705
Kotlin
wielkopolskie
28,50
368
339
440
355
93
384
366
682
465
357
1046
645
706
Przyrów
śląskie
28,47
1454
933
781
907
582
712
618
666
995
466
744
672
707
Niwiska
podkarpackie
28,38
576
74
34
55
61
126
256
464
715
620
782
921
708
Rzezawa
małopolskie
28,38
332
437
626
636
545
760
895
754
753
742
825
910
709
Świedziebnia
kujawsko-pomorskie
28,34
1100
912
1062
459
254
386
458
167
347
180
514
419
710
Przemyśl
podkarpackie
28,34
208
52
171
114
865
389
173
16
69
152
9
440
711
Lesznowola
mazowieckie
28,32
342
641
1139
602
614
822
697
604
859
413
732
727
712
Korczew
mazowieckie
28,28
1201
1259
1360
1368
1453
1127
985
1264
1040
690
378
712
713
Gościeradów
lubelskie
28,26
856
998
877
999
808
931
1156
475
1139
649
1022
964
714
Osieczna
pomorskie
28,25
340
864
1134
1251
1324
1453
1448
20
78
196
344
185
715
Skąpe
lubuskie
28,24
938
1211
1278
519
362
350
584
218
313
525
754
701
716
Żurawica
podkarpackie
28,22
917
1174
1132
900
1091
774
443
476
967
956
851
859
717
Krasne
mazowieckie
28,19
926
1158
1279
1363
1436
1363
1392
1379
1037
743
662
596
718
Czermin
podkarpackie
28,16
102
385
691
855
703
752
347
431
295
86
653
665
719
Damasławek
wielkopolskie
28,16
76
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1454
1461
1497
1361
1215
880
455
459
725
733
584
834
720
Ojrzeń
mazowieckie
28,15
1227
1377
1145
1086
722
866
1093
362
517
557
435
682
721
Kolno
podlaskie
28,13
1085
935
584
408
639
569
238
26
254
231
624
753
722
Leszno
mazowieckie
28,13
1079
985
1117
1179
982
1060
858
636
962
1015
886
853
723
Siedlce
mazowieckie
28,10
1065
1283
530
469
448
432
626
825
678
664
725
741
724
Łużna
małopolskie
28,09
874
792
1259
206
736
873
837
315
620
383
490
728
725
Dmosin
łódzkie
28,07
741
803
1156
1278
715
99
22
10
197
657
742
793
726
Łęczyce
pomorskie
28,07
704
670
1193
515
126
687
187
493
571
595
321
691
727
Świdnica
lubuskie
28,06
458
218
239
182
354
29
603
987
335
651
753
689
728
Wiżajny
podlaskie
28,05
357
695
395
573
346
259
192
306
263
364
545
535
729
Widawa
łódzkie
28,04
802
577
413
967
1029
1205
1276
1387
893
875
477
498
730
Firlej
lubelskie
28,01
1137
1331
1441
1468
1500
1476
1465
928
762
809
346
700
731
Kamionka
lubelskie
28,01
757
714
1497
395
631
571
645
898
652
233
917
738
732
Niedrzwica Duża
lubelskie
27,97
45
22
18
17
42
103
200
503
845
596
454
508
733
Małdyty
warmińsko-mazurskie
27,97
443
498
495
593
904
933
585
781
1010
1241
849
667
734
Dąbrowa Chełmińska
kujawsko-pomorskie
27,97
323
278
588
690
1016
1083
1047
1285
710
204
461
639
735
Grodzisk
podlaskie
27,86
1379
1413
1449
1039
1099
1297
1263
792
653
409
759
979
736
Sitkówka-Nowiny
świętokrzyskie
27,84
984
66
32
25
91
49
144
267
638
456
621
553
737
Celestynów
mazowieckie
27,82
1454
1403
1469
1481
1254
730
945
1007
902
474
697
805
738
Kamieniec
wielkopolskie
27,78
789
693
870
687
421
549
268
155
65
42
677
515
739
Kleszczewo
wielkopolskie
27,78
1454
890
1194
430
462
775
649
644
116
686
567
636
740
Dąbie
lubuskie
27,78
947
578
492
1002
209
491
610
866
618
562
588
824
741
Charsznica
małopolskie
27,70
710
479
542
625
635
803
685
176
211
635
867
781
742
Gardeja
pomorskie
27,64
420
1030
1322
1199
1290
1312
1308
1356
796
545
580
708
743
Turobin
lubelskie
27,57
235
324
628
646
679
835
1088
936
763
839
810
695
744
Lipinki
małopolskie
27,56
937
1168
1183
1113
1095
842
533
152
440
338
253
499
745
Czosnów
mazowieckie
27,53
4
4
26
21
132
279
191
81
183
298
648
774
746
Żórawina
dolnośląskie
27,45
1018
100
392
846
807
1339
1319
450
501
694
994
906
747
Żelechlinek
łódzkie
27,34
162
217
343
97
207
184
657
915
1316
337
551
624
748
Jeżów
łódzkie
27,31
1240
1092
1429
1427
841
808
473
632
252
374
126
608
749
Paszowice
dolnośląskie
27,22
1009
1379
1168
1316
1182
1248
1336
1366
868
675
694
669
750
Krasnosielc
mazowieckie
27,20
1394
1150
1032
608
813
758
842
812
876
841
258
870
751
Branice
opolskie
27,11
482
816
635
1214
1227
1208
633
823
567
681
423
605
752
Biała
łódzkie
27,06
674
817
1080
807
495
485
486
455
457
631
679
948
753
Trzeszczany
lubelskie
27,05
108
303
740
1106
1072
1131
782
546
659
163
643
715
754
Czajków
wielkopolskie
27,04
1454
1461
1497
1481
1409
1215
1280
1456
1066
633
531
786
755
Secemin
świętokrzyskie
27,02
336
527
934
1096
1019
1183
1354
671
1275
1189
768
814
756
Biały Dunajec
małopolskie
27,02
1086
948
709
830
1131
1043
1190
1185
46
772
367
198
757
Ruja
dolnośląskie
27,00
805
701
1198
1354
960
791
970
1341
770
774
1091
742
758
Kiszkowo
wielkopolskie
26,94
281
257
330
632
720
832
1042
1225
1103
1364
1265
1374
759
Wąsosz
podlaskie
26,91
1128
1014
925
1157
1155
1273
1387
1456
928
978
878
996
760
Domaradz
podkarpackie
26,89
524
1157
806
1000
687
364
430
542
479
727
486
752
761
Wąsewo
mazowieckie
26,88
950
383
664
415
296
464
814
679
556
461
549
686
762
Santok
lubuskie
26,84
6
28
96
107
213
224
181
308
308
823
184
855
763
Spytkowice
małopolskie
26,82
134
198
775
836
1179
1370
1025
690
1266
1394
1192
803
764
Szydłowo
wielkopolskie
26,80
681
575
235
179
291
298
259
430
555
740
404
652
765
Istebna
śląskie
26,77
306
418
638
421
733
914
767
843
789
566
839
843
766
Goworowo
mazowieckie
26,76
495
763
764
527
596
657
410
291
380
661
657
680
767
Ostrów Mazowiecka
mazowieckie
26,73
77
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1289
1376
741
794
622
736
640
491
25
122
516
632
768
Lipinki Łużyckie
lubuskie
26,69
377
608
735
534
142
368
368
614
1136
793
875
904
769
Jodłowa
podkarpackie
26,69
1386
1185
947
675
390
550
778
443
232
161
397
747
770
Grabowo
podlaskie
26,68
1041
1045
1031
928
1031
1144
871
859
842
441
496
707
771
Kętrzyn
warmińsko-mazurskie
26,68
753
919
66
67
255
339
625
1026
647
90
802
694
772
Rychtal
wielkopolskie
26,63
463
243
541
679
1123
1354
1327
1408
1286
1077
980
1300
773
Mircze
lubelskie
26,60
1005
661
913
962
858
825
1051
1017
888
750
711
885
774
Lisia Góra
małopolskie
26,58
111
166
258
201
114
41
78
48
73
300
420
548
775
Mieścisko
wielkopolskie
26,57
1380
1461
814
1250
753
660
882
1195
1389
1380
1313
1199
776
Skulsk
wielkopolskie
26,55
48
33
82
176
491
973
961
957
397
443
827
1027
777
Banie
zachodniopomorskie
26,54
27
283
436
414
842
1229
1260
705
438
848
613
817
778
Lyski
śląskie
26,50
1125
1114
1013
1098
823
1007
974
909
698
834
901
873
779
Urzędów
lubelskie
26,44
169
234
563
345
278
179
280
552
322
946
842
766
780
Żółkiewka
lubelskie
26,40
931
1079
1375
1437
1495
1476
1457
1456
1388
1144
1359
875
781
Markowa
podkarpackie
26,38
623
285
180
1029
916
488
436
660
581
1223
898
254
782
Zatory
mazowieckie
26,37
1151
913
267
709
1143
1429
1465
1121
460
718
492
1025
783
Olszówka
wielkopolskie
26,35
1067
381
143
814
356
678
1011
1126
729
968
962
767
784
Boniewo
kujawsko-pomorskie
26,33
543
782
358
338
243
441
604
667
605
819
646
656
785
Bukowiec
kujawsko-pomorskie
26,26
1454
1461
1151
1395
1500
1476
1465
1400
1006
805
1032
842
786
Przytyk
mazowieckie
26,18
636
1180
131
134
1068
1476
1465
419
1161
689
1024
416
787
Powidz
wielkopolskie
26,16
712
1042
1407
1181
876
772
1102
871
1188
1298
968
1023
788
Wojcieszków
lubelskie
26,16
1110
1300
1119
1176
893
882
1141
1056
724
43
701
603
789
Niechanowo
wielkopolskie
26,11
562
478
248
48
79
89
103
159
300
385
746
580
790
Mszana Dolna
małopolskie
26,09
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
787
808
800
659
798
791
Klucze
małopolskie
26,05
1068
830
1159
1330
1154
1235
1385
392
301
795
670
403
792
Czeremcha
podlaskie
26,01
1283
879
1074
1247
1351
1193
1134
1286
1243
1209
743
381
793
Puszcza Mariańska
mazowieckie
25,93
313
413
72
94
159
180
152
169
747
583
874
709
794
Legnickie Pole
dolnośląskie
25,89
1147
744
1106
731
929
693
453
393
810
958
845
600
795
Krempna
podkarpackie
25,85
1454
533
815
801
1119
874
357
808
906
1272
149
930
796
Dubeninki
warmińsko-mazurskie
25,81
125
290
518
529
787
150
392
313
179
517
358
931
797
Hanna
lubelskie
25,63
1320
1424
1457
1481
1475
1439
1445
1429
677
829
919
661
798
Pszczew
lubuskie
25,63
698
453
773
710
748
979
676
607
873
920
933
976
799
Gniezno
wielkopolskie
25,62
860
941
1040
751
798
618
1222
1370
1254
974
1179
1167
800
Obsza
lubelskie
25,57
728
454
629
446
364
221
193
149
159
342
521
620
801
Goleszów
śląskie
25,54
154
145
169
410
810
1189
1303
779
1022
614
541
864
802
Janów
podlaskie
25,53
156
322
801
964
1101
1114
859
965
1333
1451
1425
1436
803
Suszec
śląskie
25,49
228
297
354
457
511
450
205
414
342
172
525
716
804
Złotów
wielkopolskie
25,49
1154
1002
881
32
1500
1030
1103
795
1126
1032
983
1069
805
Przesmyki
mazowieckie
25,47
705
917
1320
1269
1259
1081
1256
1261
1400
20
925
896
806
Dominowo
wielkopolskie
25,46
321
232
46
282
105
127
168
348
298
764
706
772
807
Grunwald
warmińsko-mazurskie
25,46
324
496
332
989
717
1096
941
620
801
861
722
779
808
Skrwilno
kujawsko-pomorskie
25,39
455
574
707
1015
762
778
758
1031
630
890
721
989
809
Kamień
lubelskie
25,37
1159
1329
411
955
988
1182
1194
1353
626
531
822
916
810
Borów
dolnośląskie
25,33
800
559
242
241
153
211
383
579
1476
1431
1396
1384
811
Wilków
lubelskie
25,30
296
482
639
1140
1166
1261
1184
707
534
272
739
769
812
Stare Kurowo
lubuskie
25,29
786
954
880
1022
1000
992
171
495
739
576
963
1048
813
Belsk Duży
mazowieckie
25,26
751
1106
146
705
609
755
1004
593
639
597
523
641
814
Pysznica
podkarpackie
25,24
555
663
868
416
141
328
513
654
222
370
299
563
815
Opinogóra Górna
mazowieckie
25,23
78
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1263
1003
1229
1392
1106
836
1017
1206
1084
450
485
791
816
Stara Błotnica
mazowieckie
25,19
551
396
1
411
496
206
84
163
17
783
1069
1232
817
Czastary
łódzkie
25,19
844
1044
977
1369
1394
1476
1465
1456
42
1017
597
683
818
Kraśniczyn
lubelskie
25,17
817
990
1107
1249
869
511
648
838
1007
738
559
576
819
Luzino
pomorskie
25,15
650
884
566
1165
1234
1265
1026
610
467
537
663
654
820
Wińsko
dolnośląskie
25,14
722
626
894
1186
1247
1238
1347
1456
1360
1318
1394
1299
821
Jedlińsk
mazowieckie
25,14
145
99
127
59
208
343
323
581
1153
767
856
796
822
Witonia
łódzkie
25,14
254
148
339
169
200
260
496
982
1330
782
536
754
823
Łagów
lubuskie
25,05
1047
619
309
125
315
276
333
832
1082
1119
977
1042
824
Łąck
mazowieckie
25,03
638
489
837
1093
1339
1413
1206
1045
675
362
935
900
825
Dzikowiec
podkarpackie
24,99
344
470
937
1151
163
290
119
89
706
497
511
676
826
Sieciechów
mazowieckie
24,98
586
932
1313
1304
952
876
920
1101
740
810
655
876
827
Drelów
lubelskie
24,97
850
89
35
69
174
333
329
641
1160
1026
835
947
828
Lipnica Murowana
małopolskie
24,96
349
335
377
476
943
957
1016
77
643
857
876
648
829
Węgierska Górka
śląskie
24,93
1157
885
1147
1227
730
639
775
801
852
578
838
827
830
Biała Podlaska
lubelskie
24,92
992
1200
233
217
468
711
1029
786
978
1008
1159
1077
831
Wielkie Oczy
podkarpackie
24,86
1149
978
810
394
917
1065
515
323
416
867
813
801
832
Kotla
dolnośląskie
24,85
508
606
319
77
46
169
146
135
82
98
249
531
833
Kłodawa
lubuskie
24,84
836
305
644
702
632
1000
1150
670
351
276
129
702
834
Otyń
lubuskie
24,81
20
30
132
157
326
829
1127
1305
738
720
1075
488
835
Winnica
mazowieckie
24,77
656
953
534
798
845
213
407
853
1250
1185
665
721
836
Burzenin
łódzkie
24,76
1417
1461
1497
1063
712
634
995
1338
805
1172
317
1247
837
Brody
lubuskie
24,76
229
269
311
530
709
1105
677
993
314
581
821
920
838
Turośń Kościelna
podlaskie
24,69
1454
1461
509
1258
1296
1374
1437
1244
32
949
609
770
839
Zwierzyn
lubuskie
24,67
1258
1349
241
1236
754
1148
1178
984
607
563
124
790
840
Hańsk
lubelskie
24,63
1057
1067
705
820
1112
1167
732
345
609
627
738
609
841
Brzeźnica
małopolskie
24,61
1182
602
1025
1049
620
947
926
1058
914
625
733
841
842
Rudnik
śląskie
24,52
1115
1273
890
714
440
476
199
114
160
488
475
703
843
Jedlnia-Letnisko
mazowieckie
24,45
1040
1263
582
362
604
942
776
264
512
748
689
794
844
Bełżec
lubelskie
24,44
1206
1348
909
924
999
1055
1182
1038
1211
1070
726
644
845
Ostrów
podkarpackie
24,44
406
674
1237
1119
693
722
607
861
38
876
805
737
846
Hajnówka
podlaskie
24,42
919
1088
384
297
453
304
497
561
891
971
818
1038
847
Kikół
kujawsko-pomorskie
24,31
87
133
64
750
299
966
1121
1236
14
879
1027
68
848
Ciepłowody
dolnośląskie
24,31
12
9
147
252
551
761
1074
1107
820
1013
1086
382
849
Milejewo
warmińsko-mazurskie
24,29
1454
1461
1422
684
987
1141
1249
840
1181
439
948
778
850
Radziejowice
mazowieckie
24,29
1107
1367
1390
996
325
572
571
451
674
520
819
745
851
Gołcza
małopolskie
24,28
414
662
1196
399
525
698
984
974
1172
1067
996
1109
852
Jabłonna Lacka
mazowieckie
24,24
621
567
191
850
821
345
104
171
1420
1097
859
619
853
Skórzec
mazowieckie
24,24
291
600
1297
1262
1294
938
1352
1080
785
1299
1045
1327
854
Sypniewo
mazowieckie
24,19
61
50
47
117
1055
1279
1463
1437
1288
1285
1452
1525
855
Starcza
śląskie
24,17
116
183
69
122
84
95
73
100
142
480
524
590
856
Osiek
małopolskie
24,15
729
1082
748
462
879
1070
1098
904
279
513
796
705
857
Pępowo
wielkopolskie
24,13
1347
1201
1288
1185
452
589
797
1065
1122
1280
1081
943
858
Koźminek
wielkopolskie
24,10
9
40
597
412
655
541
484
689
1073
737
939
1134
859
Błędów
mazowieckie
24,05
740
609
972
952
239
666
530
813
929
755
1238
935
860
Kaźmierz
wielkopolskie
24,03
602
596
1058
1280
1500
1239
1322
1440
1150
1093
381
586
861
Jonkowo
warmińsko-mazurskie
24,00
924
637
44
142
62
166
14
188
394
1153
1187
1141
862
Tryńcza
podkarpackie
23,96
297
282
450
744
583
566
731
586
1197
824
1029
1108
863
Wąbrzeźno
kujawsko-pomorskie
23,95
79
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
219
374
738
703
814
113
90
461
497
564
678
670
864
Janowiec Kościelny
warmińsko-mazurskie
23,94
448
242
500
910
398
790
266
513
188
543
601
862
865
Lipce Reymontowskie
łódzkie
23,87
1326
1340
842
1159
611
1211
652
963
982
952
1068
1196
866
Augustów
podlaskie
23,84
1454
455
426
572
256
108
293
439
390
643
885
1046
867
Pruszcz
kujawsko-pomorskie
23,72
127
287
693
1070
1165
890
954
1233
1213
498
1096
833
868
Olesno
małopolskie
23,70
1293
1436
1455
1481
1500
1448
365
452
1033
1214
981
1128
869
Serokomla
lubelskie
23,62
689
642
885
856
756
728
880
735
924
938
784
837
870
Dobrcz
kujawsko-pomorskie
23,59
999
471
883
1189
597
1101
1465
1433
783
591
612
810
871
Kruklanki
warmińsko-mazurskie
23,46
1454
1461
1497
1267
1383
1391
1424
1178
1101
998
913
880
872
Trzydnik Duży
lubelskie
23,43
364
24
17
20
28
177
457
359
400
632
808
832
873
Marianowo
zachodniopomorskie
23,40
158
291
510
827
1060
1076
1151
977
557
883
985
1084
874
Sztabin
podlaskie
23,39
568
431
359
867
1066
1153
1247
1348
1070
1139
966
813
875
Konstantynów
lubelskie
23,39
270
357
334
851
820
409
248
161
619
410
666
570
876
Ksawerów
łódzkie
23,38
238
201
598
757
901
240
275
228
195
192
333
820
877
Świnice Warckie
łódzkie
23,37
855
1108
1374
1379
1378
689
549
829
1067
832
1056
726
878
Solina
podkarpackie
23,36
1142
648
155
120
123
160
195
386
705
1048
1066
1062
879
Miedźna
śląskie
23,34
659
191
238
811
677
710
572
517
559
884
710
839
880
Babiak
wielkopolskie
23,32
1131
1383
1447
1137
1197
1047
686
721
1012
1192
1101
968
881
Nowy Targ
małopolskie
23,29
500
694
864
150
149
358
724
341
272
662
625
903
882
Kwilcz
wielkopolskie
23,25
939
881
1239
1231
1262
1196
936
312
196
325
440
618
883
Zgierz
łódzkie
23,23
1058
1305
1454
970
1039
1230
1165
1299
1156
930
1282
1291
884
Bodzechów
świętokrzyskie
23,18
655
852
575
376
420
556
435
920
744
532
763
898
885
Grębków
mazowieckie
23,15
1454
1461
746
268
501
654
467
142
826
924
1099
1515
886
Chełm Śląski
śląskie
23,14
892
1113
1172
1132
1343
1013
877
1181
879
893
699
869
887
Sokołów Podlaski
mazowieckie
23,13
225
152
513
662
505
652
888
625
250
624
846
1107
888
Radzanowo
mazowieckie
23,11
14
102
279
292
180
100
212
220
550
259
595
736
889
Malbork
pomorskie
23,10
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
980
636
951
1020
890
Smyków
świętokrzyskie
23,09
958
859
460
1246
746
941
1167
1134
1026
1186
195
823
891
Kowale Oleckie
warmińsko-mazurskie
23,09
1353
1335
1256
776
686
865
1075
816
458
825
956
1105
892
Wilczyce
świętokrzyskie
23,07
517
747
965
1052
1047
1244
684
216
333
542
506
905
893
Tułowice
opolskie
23,04
591
1116
1205
1273
1380
1368
1390
1363
309
954
864
908
894
Drzycim
kujawsko-pomorskie
23,01
970
756
1065
233
881
1035
702
743
1050
1087
1167
1080
895
Repki
mazowieckie
22,95
372
351
457
869
996
1227
1320
739
1130
1275
1111
811
896
Brudzew
wielkopolskie
22,91
671
553
930
275
552
547
999
992
1079
1148
991
927
897
Święciechowa
wielkopolskie
22,89
1454
1461
1497
1481
738
764
1231
1281
976
1303
1407
1093
898
Studzienice
pomorskie
22,85
1248
1127
1357
1417
1278
1371
713
1144
774
260
593
857
899
Darłowo
zachodniopomorskie
22,82
1397
1438
1470
1459
925
994
25
126
900
1023
1133
977
900
Wierzchowo
zachodniopomorskie
22,77
1454
1461
1497
1481
1500
1415
1382
1165
1124
1074
1047
1018
901
Brzyska
podkarpackie
22,76
1220
1393
1240
1091
1286
1355
1465
75
895
1044
1115
1208
902
Lądek
wielkopolskie
22,71
996
91
265
470
873
1180
716
765
869
1310
1259
915
903
Grabów nad Pilicą
mazowieckie
22,67
927
1202
799
905
432
244
217
208
293
494
227
871
904
Grzegorzew
wielkopolskie
22,64
756
463
1048
1024
560
811
1402
1427
1229
1166
854
999
905
Starogard Gdański
pomorskie
22,58
320
379
706
845
634
383
591
374
1438
1060
862
744
906
Gorzyce
podkarpackie
22,57
1285
1389
896
578
413
463
503
755
1123
964
1092
362
907
Lisków
wielkopolskie
22,52
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1421
1376
692
783
908
Żary
lubuskie
22,46
187
543
918
429
181
182
50
262
579
696
783
1057
909
Odrzywół
mazowieckie
22,45
65
77
56
203
565
691
870
1122
1239
798
1034
1028
910
Kęsowo
kujawsko-pomorskie
22,42
574
549
979
824
1500
1031
1072
544
708
814
923
723
911
Medyka
podkarpackie
22,41
80
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
99
146
283
214
389
870
795
925
455
599
602
425
912
Sosnowica
lubelskie
22,37
1454
835
610
610
853
708
715
1162
1195
959
1165
923
913
Godzianów
łódzkie
22,36
682
419
1462
522
352
611
651
691
690
1143
1025
1026
914
Horyniec-Zdrój
podkarpackie
22,33
515
1251
957
1283
370
943
1157
1456
1015
235
682
822
915
Polska Cerekiew
opolskie
22,32
365
500
488
1045
779
667
353
94
346
836
814
802
916
Lubiewo
kujawsko-pomorskie
22,21
17
15
30
108
188
521
788
733
1107
1002
767
858
917
Mysłakowice
dolnośląskie
22,20
1454
1461
1497
1255
1434
1476
773
891
1363
1399
1116
1310
918
Filipów
podlaskie
22,18
957
588
326
590
522
299
439
651
419
658
897
1150
919
Miedzichowo
wielkopolskie
22,14
780
856
1112
877
1094
1398
1465
1456
938
807
801
696
920
Łyse
mazowieckie
22,13
772
891
1307
1453
1314
628
1133
1111
1338
1245
1189
1130
921
Wielgie
kujawsko-pomorskie
22,09
765
903
499
89
206
438
406
882
735
619
788
995
922
Wadowice Górne
podkarpackie
22,06
563
545
786
435
474
601
766
1073
746
1120
1122
687
923
Orły
podkarpackie
22,05
928
945
1128
1048
1260
1351
769
293
734
544
714
1183
924
Kościelisko
małopolskie
22,03
1271
1236
999
589
745
518
742
1016
841
751
650
797
925
Radłów
opolskie
22,01
1033
1380
1435
1117
921
1008
959
1369
1523
957
690
780
926
Włoszakowice
wielkopolskie
22,01
792
920
1104
1001
482
662
903
1196
203
301
719
719
927
Tarnówka
wielkopolskie
21,98
845
638
571
481
714
576
285
411
499
868
1049
1168
928
Siemyśl
zachodniopomorskie
21,92
668
765
682
894
1270
1289
1360
67
1104
847
1084
1166
929
Osieck
mazowieckie
21,92
767
469
697
127
924
1021
1105
1148
890
773
988
883
930
Drawsko
wielkopolskie
21,91
132
120
166
79
31
13
23
71
404
427
91
516
931
Czorsztyn
małopolskie
21,90
474
607
834
547
764
793
826
849
1165
320
734
1041
932
Trzcinica
wielkopolskie
21,90
1306
1344
646
740
510
580
680
1041
282
765
799
806
933
Wróblew
łódzkie
21,83
1069
1402
216
960
1450
1476
1465
1124
1198
874
1155
1124
934
Leśna Podlaska
lubelskie
21,83
1303
1284
914
1103
824
249
416
437
435
725
880
1072
935
Biskupice
małopolskie
21,79
1441
839
790
921
939
1006
1173
880
759
811
863
991
936
Działdowo
warmińsko-mazurskie
21,79
1217
1357
1326
1378
913
1071
748
980
961
585
686
826
937
Nowa Wieś Lęborska
pomorskie
21,78
865
832
295
831
799
372
417
273
658
941
684
578
938
Przasnysz
mazowieckie
21,77
1139
994
1195
1311
1172
1278
1087
1292
1359
1382
1420
1022
939
Milanów
lubelskie
21,77
779
922
1155
1153
1313
1369
1428
1384
1488
1470
1463
1443
940
Słubice
mazowieckie
21,73
486
712
1243
1206
818
952
1066
1260
1384
1265
1011
959
941
Warlubie
kujawsko-pomorskie
21,71
403
550
80
475
463
380
445
742
233
747
912
960
942
Siekierczyn
dolnośląskie
21,70
903
293
503
883
1115
1121
1258
1193
592
522
556
795
943
Dydnia
podkarpackie
21,69
180
176
439
471
684
894
962
1021
1296
1312
1118
961
944
Porąbka
śląskie
21,68
546
112
461
818
840
1134
1321
1115
1091
1270
1230
679
945
Stary Dzików
podkarpackie
21,66
1454
1204
1285
1056
1353
1384
904
1005
1315
1169
881
914
946
Bartoszyce
warmińsko-mazurskie
21,64
550
509
703
902
1018
1166
725
892
1240
912
1054
785
947
Mielec
podkarpackie
21,63
360
428
857
98
244
371
476
852
1098
493
619
735
948
Lubrza
lubuskie
21,60
479
532
680
211
234
327
630
470
803
736
368
1142
949
Aleksandrów
łódzkie
21,56
383
536
519
556
711
544
495
257
210
284
467
787
950
Lisewo
kujawsko-pomorskie
21,52
583
897
1029
1325
1289
1259
1046
1170
1108
286
1109
902
951
Ostrówek
lubelskie
21,45
413
806
355
826
1140
1458
902
727
494
933
1263
1261
952
Trzebiechów
lubuskie
21,45
663
846
415
1125
1277
481
307
609
1190
1342
1197
1122
953
Spytkowice
małopolskie
21,43
1319
1372
1439
1455
773
837
893
1104
527
1102
1252
1285
954
Srokowo
warmińsko-mazurskie
21,38
1043
1010
852
1035
961
913
830
697
1081
1108
952
953
955
Gorlice
małopolskie
21,28
759
898
1238
1060
1093
661
824
793
269
617
1216
982
956
Tuchomie
pomorskie
21,16
434
520
1124
1452
1361
1016
1107
1289
1260
1001
1206
851
957
Grębów
podkarpackie
21,14
131
1
3
10
32
96
194
449
205
616
841
809
958
Brzozie
kujawsko-pomorskie
21,13
1309
1404
1176
1144
985
1022
1142
1117
992
701
715
816
959
Dobrzeń Wielki
opolskie
21,12
81
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1454
398
316
306
320
495
1465
1456
1147
873
887
848
960
Osiek
pomorskie
21,10
558
585
798
559
637
620
500
456
635
613
727
889
961
Czarnków
wielkopolskie
21,08
1305
1452
228
764
933
1042
1285
1062
1305
1435
1235
1222
962
Zabór
lubuskie
21,04
427
646
660
354
342
351
425
540
507
663
795
974
963
Mirów
mazowieckie
21,02
309
281
345
525
423
440
570
1043
1184
1006
774
1009
964
Janowiec
lubelskie
20,97
799
963
1014
1126
1299
1290
1345
1367
1180
931
866
771
965
Wilków
opolskie
20,97
822
1091
1026
1007
855
1018
1125
1192
942
1022
960
919
966
Wieliczki
warmińsko-mazurskie
20,97
1345
1461
1497
1168
1387
1378
391
637
1152
1345
1337
936
967
Turek
wielkopolskie
20,93
797
1147
1367
1436
864
1029
1163
627
537
339
703
755
968
Zduńska Wola
łódzkie
20,92
912
1173
1109
548
923
1241
1041
617
993
967
1016
878
969
Andrespol
łódzkie
20,89
1266
433
302
683
1040
1171
1465
1456
290
646
723
886
970
Przytuły
podlaskie
20,88
1454
1461
704
242
569
501
567
397
794
936
834
1160
971
Siemiątkowo
mazowieckie
20,86
1454
1311
1425
1228
1402
1409
1440
1139
1406
1110
1156
1155
972
Radziejów
kujawsko-pomorskie
20,85
695
1038
1433
862
811
316
369
756
1292
1220
1303
957
973
Łęczyca
łódzkie
20,84
1351
1407
1260
1155
1256
1093
922
1075
1205
1240
1124
901
974
Ozorków
łódzkie
20,77
1435
1391
1450
1419
1474
1323
1228
1020
956
621
574
815
975
Wągrowiec
wielkopolskie
20,72
1021
1078
859
1224
1199
1092
1188
1288
1294
796
910
929
976
Szczecinek
zachodniopomorskie
20,71
974
845
959
791
946
949
1101
1302
860
862
941
967
977
Iwierzyce
podkarpackie
20,66
980
1409
776
649
909
830
370
623
1085
659
809
956
978
Białopole
lubelskie
20,65
345
493
1030
1006
572
649
63
242
123
486
537
572
979
Sławoborze
zachodniopomorskie
20,60
736
1001
1379
1095
1150
1255
1235
778
784
1054
676
945
980
Konopnica
lubelskie
20,60
146
348
619
119
146
88
150
249
529
535
716
697
981
Michałowice
mazowieckie
20,56
932
288
446
509
831
1087
1356
357
595
981
793
856
982
Murów
opolskie
20,43
407
380
51
616
418
564
654
1024
816
870
1019
941
983
Potok Górny
lubelskie
20,38
613
249
136
130
112
61
9
154
971
851
926
955
984
Goczałkowice-Zdrój
śląskie
20,38
1049
838
792
724
849
792
838
1066
812
1236
1284
674
985
Pawłowiczki
opolskie
20,37
471
258
583
422
566
839
1149
740
1032
882
860
844
986
Solec nad Wisłą
mazowieckie
20,37
803
586
725
296
409
633
721
342
569
907
1164
983
987
Lutomiersk
łódzkie
20,35
813
1084
1314
1322
852
1170
1264
1309
1140
803
1139
1152
988
Siemiatycze
podlaskie
20,24
1454
1461
1497
1416
1421
1432
1438
1456
1394
1445
1467
1485
989
Łabunie
lubelskie
20,19
1381
1231
1381
1448
1500
1246
1350
1456
1456
1466
1340
1324
990
Strzeleczki
opolskie
20,15
851
957
1366
1421
1338
1268
1465
1456
1251
1200
757
951
991
Sosnówka
lubelskie
20,14
531
754
1295
944
1276
987
949
286
904
770
943
877
992
Sadlinki
pomorskie
20,13
1343
1115
1212
1100
930
884
909
964
563
1281
1190
1192
993
Załuski
mazowieckie
20,13
1438
1426
1482
1440
1406
1254
1338
1444
1523
1480
1178
1197
994
Rzepiennik Strzyżewski
małopolskie
20,13
776
1195
919
553
927
954
934
458
874
950
1162
1169
995
Ręczno
łódzkie
20,08
1126
1304
1477
1301
990
623
919
1205
1309
1474
1231
1015
996
Łubniany
opolskie
20,03
1237
1421
1497
1310
1133
1209
421
845
392
842
713
788
997
Przykona
wielkopolskie
20,02
1318
1218
1254
816
1238
1270
719
953
883
1086
1170
894
998
Zawidz
mazowieckie
19,93
439
301
501
327
429
233
398
642
393
655
811
588
999
Pszczółki
pomorskie
19,85
1317
1055
1327
1412
1329
1282
1148
582
317
902
1117
1011
1000
Dołhobyczów
lubelskie
19,84
56
62
244
433
629
694
896
876
650
986
929
970
1001
Jeżewo
kujawsko-pomorskie
19,74
872
1018
1093
1080
471
1150
887
767
454
452
938
895
1002
Dąbrowice
łódzkie
19,73
172
254
477
420
763
729
914
1224
648
806
762
748
1003
Dziemiany
pomorskie
19,71
369
504
1003
566
667
877
1186
1263
1340
1221
1051
1112
1004
Stary Dzierzgoń
pomorskie
19,67
1166
868
991
858
743
598
595
744
1034
988
731
939
1005
Strzałkowo
wielkopolskie
19,62
0
0
0
1306
1012
1396
1416
1456
1002
16
787
759
1006
Budry
warmińsko-mazurskie
19,60
476
364
736
349
273
302
306
760
616
1210
1150
993
1007
Białaczów
łódzkie
19,57
82
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1041
1179
1151
1331
1008
Brzuze
kujawsko-pomorskie
19,48
584
689
1165
1347
914
946
929
1177
1291
1146
1088
447
1009
Trzebownisko
podkarpackie
19,48
481
411
93
494
532
356
682
658
711
872
635
882
1010
Miedzna
mazowieckie
19,45
781
703
1157
1265
1117
1107
1203
1070
1176
1257
1381
1317
1011
Chrzanów
lubelskie
19,41
1413
1101
1091
842
1065
1128
956
528
846
885
824
831
1012
Ostróda
warmińsko-mazurskie
19,41
1045
894
989
990
710
563
386
482
782
717
889
1002
1013
Zbrosławice
śląskie
19,40
684
628
674
497
973
915
963
622
896
713
817
460
1014
Rossosz
lubelskie
19,38
1098
1138
1133
1314
1317
1179
884
768
797
650
688
552
1015
Tomaszów Mazowiecki
łódzkie
19,37
782
721
1380
930
1252
1113
948
1163
1053
1159
1090
997
1016
Dobryszyce
łódzkie
19,37
724
822
1234
1309
1464
1403
1144
789
367
273
462
685
1017
Nieporęt
mazowieckie
19,36
415
571
939
1028
305
422
627
541
524
980
1035
1156
1018
Bodzanów
mazowieckie
19,36
1056
631
349
390
576
412
781
762
795
726
681
980
1019
Samborzec
świętokrzyskie
19,30
258
438
717
397
304
121
75
468
817
1084
1158
1202
1020
Goszczyn
mazowieckie
19,29
435
534
1039
1156
786
697
938
1151
1189
1263
1357
1005
1021
Płużnica
kujawsko-pomorskie
19,28
1393
1461
1497
1481
1500
1438
1282
1315
1409
802
498
812
1022
Chybie
śląskie
19,22
1158
854
236
291
186
37
160
222
525
680
1020
710
1023
Lgota Wielka
łódzkie
19,22
959
634
812
768
815
975
1169
1049
566
590
1079
1341
1024
Kamiennik
opolskie
19,17
1422
1024
172
1220
951
1188
1312
1456
1322
1412
1009
917
1025
Jaświły
podlaskie
19,12
453
645
1336
1297
1465
1109
743
589
611
1092
997
850
1026
Nowe Piekuty
podlaskie
19,12
858
823
130
320
1500
1476
546
888
809
1490
1485
1525
1027
Tczów
mazowieckie
19,11
149
219
251
310
359
573
707
662
697
592
464
949
1028
Tuszów Narodowy
podkarpackie
19,09
143
181
341
575
790
1034
1294
1280
1404
1195
1199
1099
1029
Świątki
warmińsko-mazurskie
19,08
548
742
767
876
1110
1033
1031
1296
1398
1432
1435
1445
1030
Ropa
małopolskie
18,89
1141
1241
1018
978
962
375
540
926
790
1058
1209
963
1031
Hyżne
podkarpackie
18,88
470
548
911
1033
1315
1011
747
1091
1196
247
728
575
1032
Sękowa
małopolskie
18,88
378
710
1054
773
966
1026
1187
1392
362
749
761
792
1033
Baranów
wielkopolskie
18,85
223
93
164
313
783
1023
1177
1452
1287
1237
1254
1386
1034
Podegrodzie
małopolskie
18,80
410
432
1019
942
1261
1177
1118
1034
1038
858
1063
1239
1035
Czerniewice
łódzkie
18,77
608
644
52
359
557
749
1002
1416
1382
1239
890
1040
1036
Kuślin
wielkopolskie
18,73
430
314
427
860
1169
1338
1447
1266
772
316
419
544
1037
Terespol
lubelskie
18,68
1120
1119
615
463
521
524
569
712
1072
1295
1205
1221
1038
Głowaczów
mazowieckie
18,67
487
623
899
727
844
891
1058
1243
1472
1528
1524
1425
1039
Radzyń Podlaski
lubelskie
18,66
441
492
901
977
732
291
522
619
1044
1109
1108
981
1040
Szczutowo
mazowieckie
18,62
847
871
1211
619
856
788
1063
1456
436
1103
517
607
1041
Tarnawatka
lubelskie
18,60
719
572
931
1211
1462
1172
1036
976
1097
1075
1043
1052
1042
Koszyce
małopolskie
18,57
1454
1461
1497
1481
1500
1393
1381
1405
1510
1397
807
891
1043
Sieradz
łódzkie
18,57
236
629
517
1097
898
319
557
547
622
739
777
874
1044
Radziechowy-Wieprz
śląskie
18,55
1454
1461
1497
1481
1006
740
768
924
1339
1046
1160
1281
1045 Kąkolewnica Wschodnia
lubelskie
18,54
195
194
525
581
837
980
1070
1238
1071
1355
836
1146
1046
Stare Pole
pomorskie
18,53
454
443
788
797
408
405
385
553
431
170
671
913
1047
Boleszkowice
zachodniopomorskie
18,52
941
1071
1246
1203
1373
1362
1367
1373
1407
1505
1501
1303
1048
Wojaszówka
podkarpackie
18,46
381
368
455
432
118
247
420
821
530
838
970
1053
1049
Sienno
mazowieckie
18,43
310
94
310
439
945
1214
1183
1334
1092
804
434
1055
1050
Płośnica
warmińsko-mazurskie
18,42
867
942
1221
1317
1146
1181
1234
1325
1046
1011
1166
768
1051
Opatowiec
świętokrzyskie
18,39
456
930
1053
579
210
360
505
688
305
429
771
972
1052
Piątek
łódzkie
18,31
1399
1408
1274
1345
1008
653
561
578
916
1069
1014
918
1053
Maciejowice
mazowieckie
18,30
1050
1181
978
1112
1240
1476
1414
1422
451
925
1021
1292
1054
Leśniowice
lubelskie
18,29
702
1015
1290
885
1201
1322
1465
1456
1523
1371
1227
597
1055
Lasowice Wielkie
opolskie
18,29
83
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1020
1179
1463
1456
1500
826
462
463
855
1035
936
946
1056
Osiecznica
dolnośląskie
18,24
286
216
396
456
771
875
1030
1247
1223
1176
1215
1280
1057
Miączyn
lubelskie
18,23
1181
1199
1056
621
265
402
360
467
1014
929
1372
1190
1058
Sobolew
mazowieckie
18,18
1132
1274
702
1147
1048
1020
796
531
835
922
1087
1089
1059
Rojewo
kujawsko-pomorskie
18,13
1396
1264
1411
1447
1153
824
972
1167
1112
1247
1208
1111
1060
Brodnica
wielkopolskie
18,09
967
865
742
790
846
1063
734
583
1177
1089
829
627
1061
Szerzyny
podkarpackie
18,06
1454
1461
1497
1481
1368
1382
1413
1320
1436
1464
1226
966
1062
Sochaczew
mazowieckie
18,05
635
916
1206
937
728
377
564
894
553
994
954
1135
1063
Ciepielów
mazowieckie
18,01
1252
1365
763
584
1064
1204
1326
1210
1083
728
916
987
1064
Grodziczno
warmińsko-mazurskie
18,00
1233
1070
1084
526
742
893
1153
1351
878
979
1255
861
1065
Kowiesy
łódzkie
17,95
133
331
200
301
729
732
883
860
1179
1083
1023
992
1066
Lubień
małopolskie
17,91
245
524
994
1145
1410
1476
1104
303
660
1018
1261
1332
1067
Jabłonna
mazowieckie
17,87
21
26
11
15
201
153
81
91
573
947
1095
1016
1068
Jerzmanowa
dolnośląskie
17,85
255
523
372
472
341
551
770
850
843
786
973
1148
1069
Przewóz
lubuskie
17,81
282
718
1376
829
649
509
464
520
722
156
911
746
1070
Czarnożyły
łódzkie
17,79
1454
1461
1497
1481
1500
878
524
1047
1115
1142
1172
1143
1071
Kuryłówka
podkarpackie
17,77
1454
1461
1017
1439
1471
1476
1378
1456
1293
758
1083
1061
1072
Piątnica
podlaskie
17,72
1454
1461
1497
1481
1500
1335
1465
1314
1278
1361
1399
1446
1073
Dzwola
lubelskie
17,67
794
818
421
385
355
561
647
344
381
190
555
907
1074
Świecie nad Osą
kujawsko-pomorskie
17,61
185
517
305
1062
1312
1387
1465
1161
1241
1363
1371
1287
1075
Lubochnia
łódzkie
17,57
1036
1139
1061
1146
1221
1347
1465
1456
882
1031
971
1043
1076
Dąbrowa Biskupia
kujawsko-pomorskie
17,56
494
565
245
139
775
453
558
1215
576
558
1218
965
1077
Latowicz
mazowieckie
17,52
594
188
574
617
912
982
672
571
920
992
1264
1220
1078
Blizanów
wielkopolskie
17,49
5
34
220
223
347
682
890
1156
925
784
1153
1345
1079
Sanok
podkarpackie
17,48
539
229
371
489
872
1245
1291
1294
786
840
1176
1293
1080
Fajsławice
lubelskie
17,48
1046
1008
21
360
330
401
692
717
456
1168
615
1153
1081
Krotoszyce
dolnośląskie
17,48
1384
1093
282
1150
1218
851
710
709
765
812
900
978
1082
Baruchowo
kujawsko-pomorskie
17,46
1444
820
570
934
1327
427
394
477
870
940
986
1213
1083
Radomsko
łódzkie
17,46
801
678
522
532
580
705
983
981
1225
1121
1128
1021
1084
Zaleszany
podkarpackie
17,46
1377
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1265
1152
1323
1369
1085
Wierzchlas
łódzkie
17,46
991
982
62
688
848
936
1122
648
544
908
1000
1078
1086
Orchowo
wielkopolskie
17,44
210
332
611
872
1285
1408
1362
1417
1279
676
831
868
1087
Wiskitki
mazowieckie
17,42
713
997
1215
1481
1151
1194
1307
1174
1247
108
1130
1179
1088
Mycielin
wielkopolskie
17,40
1324
1461
1497
1011
1283
1319
1020
1306
1452
1183
1076
1136
1089
Brąszewice
łódzkie
17,34
475
652
407
153
235
529
162
195
442
732
826
1097
1090
Oporów
łódzkie
17,31
348
424
43
409
601
743
875
830
1141
1337
337
1054
1091
Dubicze Cerkiewne
podlaskie
17,30
1017
735
916
1071
1130
794
730
945
1259
1151
1080
1085
1092
Nozdrzec
podkarpackie
17,29
1037
687
976
1047
668
821
728
649
482
891
903
1000
1093
Siedliszcze
lubelskie
17,29
1359
1461
543
1118
1007
911
1009
1208
493
1381
1070
678
1094
Mietków
dolnośląskie
17,23
1044
1364
1356
1407
972
1216
1284
1375
1346
1427
1421
1487
1095
Radymno
podkarpackie
17,19
529
753
1135
835
744
976
745
828
1227
1424
1175
1047
1096
Strzelce
łódzkie
17,19
316
603
907
809
573
554
614
922
1216
1171
1388
1258
1097
Chełmno
kujawsko-pomorskie
17,15
1119
1272
1096
1193
866
961
856
354
588
1063
1036
950
1098
Łaskarzew
mazowieckie
17,15
1277
169
361
384
306
326
332
692
147
768
660
881
1099 Jerzmanowice-Przeginia
małopolskie
17,09
972
1287
1387
1481
1500
1476
1465
844
1204
1347
1414
1036
1100
mazowieckie
17,09
904
1041
1271
914
499
716
723
1069
505
976
899
1120
1101
Chmielno
pomorskie
17,07
658
561
479
473
439
194
107
83
359
623
649
1029
1102
Ceków-Kolonia
wielkopolskie
17,03
1096
972
224
715
1087
1135
1022
1300
1374
1287
1391
1411
1103
Brochów
mazowieckie
17,02
84
www.wspolnota.org.pl
Dzierzążnia
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
597
338
516
496
794
1116
1328
797
1173
1126
1273
1373
1104
Krościenko Wyżne
podkarpackie
17,01
629
883
713
626
936
917
1043
818
1059
369
1180
1116
1105
Górzno
mazowieckie
16,99
644
882
1261
564
785
805
839
1030
1194
1161
1094
1102
1106
Kroczyce
śląskie
16,96
217
888
915
1205
1457
1424
1311
896
1009
1141
1072
998
1107
Lubin
dolnośląskie
16,96
828
1023
1202
1275
995
663
506
761
446
685
391
492
1108
Gromadka
dolnośląskie
16,95
62
104
337
833
585
506
639
784
689
897
950
925
1109
Jastków
lubelskie
16,94
1167
1220
1418
1481
1078
542
690
988
1155
1339
1237
828
1110
Horodło
lubelskie
16,93
672
984
772
1050
215
648
860
1321
1133
453
529
1165
1111
Janowo
warmińsko-mazurskie
16,87
1246
737
847
1043
817
896
940
940
998
1036
700
1086
1112
Jarczów
lubelskie
16,83
71
616
992
1481
1500
1476
947
483
303
37
446
863
1113
Stare Czarnowo
zachodniopomorskie
16,83
289
434
560
364
164
486
661
943
974
459
313
1017
1114
Borki
lubelskie
16,82
117
119
182
235
257
275
444
656
990
1024
888
1101
1115
Brzeziny
wielkopolskie
16,82
1454
1461
1497
1200
1370
1400
1171
1310
1383
1333
1358
1008
1116
Kocierzew Południowy
łódzkie
16,79
252
142
124
80
283
393
655
1052
1395
1137
1211
1044
1117
Dolice
zachodniopomorskie
16,73
661
651
928
1302
1309
1291
1296
1345
1331
1330
1302
1098
1118
Rogowo
kujawsko-pomorskie
16,70
387
900
562
1337
1435
1187
1292
1441
700
1440
1397
527
1119
Borzytuchom
pomorskie
16,67
83
220
1081
1222
725
831
848
405
661
771
833
681
1120
Kijewo Królewskie
kujawsko-pomorskie
16,58
821
485
712
868
805
1032
1174
1096
979
1184
1225
1355
1121
Kornowac
śląskie
16,57
301
80
201
101
199
229
331
272
480
579
794
909
1122
Dobroń
łódzkie
16,50
438
484
463
508
485
744
1189
1269
1096
1019
843
1024
1123
Bolesław
małopolskie
16,50
299
235
434
498
899
714
899
921
1208
283
959
571
1124
Racławice
małopolskie
16,49
804
837
1044
1066
1104
978
600
504
804
794
616
988
1125
Zebrzydowice
śląskie
16,45
1454
1029
1214
1289
276
833
876
1109
323
1118
998
1113
1126
Braniewo
warmińsko-mazurskie
16,41
785
828
408
1030
554
850
1068
831
429
1037
1012
1081
1127
Sieroszewice
wielkopolskie
16,38
101
126
347
304
272
361
345
127
423
602
562
926
1128
Biesiekierz
zachodniopomorskie
16,38
749
752
1120
624
830
715
832
802
1252
939
947
1013
1129
Kodrąb
łódzkie
16,27
199
114
210
163
270
519
729
1006
1185
1392
1207
1131
1130
Olszanica
podkarpackie
16,24
1205
1260
1129
1294
1458
400
251
432
957
1341
1267
1149
1131
Sabnie
mazowieckie
16,22
1019
1189
1252
1295
1427
1376
964
645
758
587
1067
1063
1132
Biłgoraj
lubelskie
16,21
687
906
634
449
1129
1310
1339
1456
1255
1170
1057
1032
1133
Czyże
podlaskie
16,16
1073
1205
698
253
489
777
1096
1303
692
780
569
776
1134
Przytoczna
lubuskie
16,16
451
679
889
982
1160
971
1013
1200
1453
1422
1436
1351
1135
Fabianki
kujawsko-pomorskie
16,16
424
12
252
81
478
669
982
1221
1474
1463
1123
1175
1136
Walce
opolskie
16,13
1090
1234
1171
941
1046
1094
653
562
850
935
853
1140
1137
Sicienko
kujawsko-pomorskie
16,11
922
1094
1247
767
1089
1112
1253
1385
1491
1449
1318
952
1138
Leżajsk
podkarpackie
16,11
298
442
491
729
339
516
592
237
685
1045
979
773
1139
Nowa Sucha
mazowieckie
16,11
734
734
1010
1202
791
307
271
498
898
1140
1125
1144
1140
Mędrzechów
małopolskie
16,10
1454
1461
1497
1481
392
675
774
930
691
1276
837
724
1141 Igołomia-Wawrzeńczyce
małopolskie
16,07
853
1341
1497
1324
1088
956
1090
1102
1303
1326
1185
1178
1142
Lubanie
kujawsko-pomorskie
16,03
709
760
1242
1384
1486
1476
1465
1141
1121
1122
1017
1012
1143
Besko
podkarpackie
16,02
265
519
1099
1238
911
1053
755
624
937
934
882
1073
1144
Jastrząb
mazowieckie
16,00
750
783
1187
1081
1024
1344
1379
1318
632
846
934
1034
1145
Stara Biała
mazowieckie
15,98
295
211
151
73
165
114
154
292
583
921
915
758
1146
Bielany
mazowieckie
15,95
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1317
1319
1525
1147
Tuczępy
świętokrzyskie
15,95
699
866
1427
1481
1500
1476
1465
1456
1109
1300
1374
1260
1148
Maszewo
lubuskie
15,94
244
427
841
1046
1178
1225
1332
365
64
928
914
1083
1149
Stubno
podkarpackie
15,93
412
499
249
407
316
581
865
1112
1076
1258
1332
1068
1150
Gostynin
mazowieckie
15,87
725
880
1140
1216
1401
1461
1465
1329
1431
1304
1200
1266
1151
Grodzisko Dolne
podkarpackie
15,85
85
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
933
1086
811
1343
1301
747
923
1187
1248
1191
1007
1039
1152
Baćkowice
świętokrzyskie
15,85
665
841
212
766
633
232
145
355
148
674
718
924
1153
Regnów
łódzkie
15,69
849
1285
1174
1270
950
1106
1252
1057
949
906
869
835
1154
Pionki
mazowieckie
15,63
879
1112
1340
1349
598
157
203
394
230
577
877
821
1155
Lubichowo
pomorskie
15,60
388
370
665
557
935
1052
233
118
348
808
708
887
1156
Skierbieszów
lubelskie
15,60
417
809
1253
1441
1225
1349
1067
31
126
363
502
866
1157
Stare Babice
mazowieckie
15,59
918
1027
1150
834
1175
1283
1299
1081
713
706
978
1066
1158
Bielawy
łódzkie
15,53
1388
962
1273
1271
587
858
1015
1214
141
118
868
1184
1159
Szczaniec
lubuskie
15,52
711
946
1060
1042
1114
1365
1429
1342
1379
863
393
1088
1160
Rybno
warmińsko-mazurskie
15,39
1203
1130
645
795
553
1174
869
956
604
1062
1052
825
1161
Maków
łódzkie
15,38
119
168
116
43
179
274
545
1067
1261
1219
1089
986
1162
Lipnica Wielka
małopolskie
15,36
1426
1461
1497
592
490
376
694
1008
375
499
989
1060
1163
Górowo Iławeckie
warmińsko-mazurskie
15,35
787
969
1264
1292
683
443
532
295
773
1158
1028
1248
1164
Żukowice
dolnośląskie
15,28
1389
1096
710
1212
1372
1422
1465
1456
1502
1175
1518
1376
1165
Czarny Bór
dolnośląskie
15,28
268
280
606
763
1057
1028
709
815
828
1157
1247
1286
1166
Złotniki Kujawskie
kujawsko-pomorskie
15,26
1213
1336
1185
1055
1210
916
1034
1257
1341
1426
1330
784
1167
Zduny
łódzkie
15,23
1197
821
493
945
800
348
352
406
798
991
958
1006
1168
Gaszowice
śląskie
15,20
278
369
178
440
680
673
937
1219
1095
665
906
1004
1169
Gromnik
małopolskie
15,09
1291
1461
1497
1357
863
1077
1383
1235
1093
1114
1182
865
1170
Goszczanów
łódzkie
15,08
596
727
490
488
529
812
891
1010
1342
1134
1140
1070
1171
Kamienna Góra
dolnośląskie
14,96
1209
1198
759
1061
1148
1262
1069
1229
1264
1177
1058
1121
1172
Kamionka Wielka
małopolskie
14,92
1390
1145
1301
1054
772
629
803
1097
737
1202
990
1313
1173
Grabów
łódzkie
14,92
1454
1434
1095
563
140
27
49
277
627
729
797
984
1174
Łabowa
małopolskie
14,87
579
535
410
746
767
1050
1465
1456
1345
1279
1055
958
1175
Wolanów
mazowieckie
14,84
1454
1461
1188
840
571
1232
1210
630
687
1307
1120
1346
1176
Suwałki
podlaskie
14,81
1447
1461
1289
940
1103
1108
1226
893
1226
1248
1376
1308
1177
Waśniów
świętokrzyskie
14,78
588
495
1069
1308
1356
1389
1465
1456
1523
1346
1343
1206
1178
Kobiele Wielkie
łódzkie
14,78
930
1075
1162
1385
1466
1476
1460
1076
1281
1350
892
1255
1179
Lubenia
podkarpackie
14,76
1093
1257
1047
848
650
703
905
1064
813
926
1243
1187
1180
Koło
wielkopolskie
14,76
22
19
36
83
307
631
727
710
927
1061
1186
1059
1181
Wierzbica
mazowieckie
14,74
1264
907
849
1025
1337
797
786
1103
1425
1393
1298
1453
1182
Chotcza
mazowieckie
14,68
1454
1461
1497
1481
1354
1234
1399
1456
1237
1250
1110
1173
1183
Nowa Brzeźnica
łódzkie
14,65
1454
1135
655
694
371
230
635
524
541
197
961
899
1184
Cyców
lubelskie
14,65
1062
749
1170
693
465
626
1239
1331
1045
1096
927
706
1185
Liniewo
pomorskie
14,61
1187
1324
1189
1141
1189
702
933
1154
935
1080
1093
1079
1186
Topólka
kujawsko-pomorskie
14,60
590
889
996
1232
1377
1411
1422
1456
919
425
1132
1203
1187
Bobrowice
lubuskie
14,58
478
304
351
847
1467
1464
1465
1201
726
1448
1456
1380
1188
Dębowa Kłoda
lubelskie
14,57
1369
1356
1437
1243
1017
1332
757
379
1370
1246
1121
1243
1189
Garwolin
mazowieckie
14,54
1000
723
821
248
502
919
862
969
623
479
894
1065
1190
Łuków
lubelskie
14,51
833
1235
1410
676
509
525
426
573
752
905
918
1164
1191
Brójce
łódzkie
14,50
230
141
159
281
681
935
1147
1273
811
423
1071
1172
1192
Nowy Dwór
podlaskie
14,48
329
197
451
812
640
396
485
790
1019
735
800
1238
1193
Budzyń
wielkopolskie
14,39
1027
1049
1200
866
311
681
761
834
225
977
872
1137
1194
Zakrzewo
wielkopolskie
14,34
200
425
272
521
944
460
143
59
857
708
820
933
1195
Radwanice
dolnośląskie
14,20
806
862
954
659
781
1002
671
519
321
1254
945
804
1196
Stoczek Łukowski
lubelskie
14,20
1454
1461
1497
664
507
656
771
1022
940
1314
870
1170
1197
Mszana
śląskie
14,17
1127
1302
1497
1329
788
813
928
1255
953
853
999
1251
1198
Łomża
podlaskie
14,14
868
931
531
551
578
314
750
785
1043
985
1059
971
1199
Chodzież
wielkopolskie
14,13
86
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
840
1193
1354
1481
1500
1222
1211
1376
1302
1348
1362
1295
1200
Mała Wieś
mazowieckie
14,12
489
230
186
220
293
408
504
665
757
892
830
1125
1201
Gać
podkarpackie
14,01
231
143
294
290
500
590
749
1011
1168
1104
895
1210
1202
Kamień
podkarpackie
13,95
1192
1085
1308
1198
1415
1164
1273
1346
986
1055
949
969
1203
Juchnowiec Kościelny
podlaskie
13,93
1373
1054
1445
1481
1080
1476
1465
1275
1478
1528
1400
1233
1204
Bakałarzewo
podlaskie
13,92
897
1270
1497
1481
1298
990
811
839
1113
1150
1328
1129
1205
Rozdrażew
wielkopolskie
13,90
1454
1461
1497
1252
1248
1476
1465
1456
1280
791
667
1100
1206
Szydłów
świętokrzyskie
13,88
1030
1240
1071
1240
1417
1476
1465
1456
1380
1377
1077
1244
1207
Siemkowice
łódzkie
13,80
1454
1250
161
859
1022
1054
772
1018
830
1131
1194
1215
1208
Grodziec
wielkopolskie
13,77
1439
1124
1309
943
822
765
836
1086
1284
1321
957
1117
1209
Narew
podlaskie
13,76
1272
1461
1232
1481
1500
1476
1181
1051
1174
1123
1239
1321
1210
Krzykosy
wielkopolskie
13,72
899
512
794
891
1157
1252
1346
1428
1464
1493
1524
1389
1211
Pawłosiów
podkarpackie
13,70
988
1313
1392
735
1500
1476
1465
1456
1523
1203
1204
1139
1212
Lutowiska
podkarpackie
13,66
739
875
1344
896
1310
1124
790
1168
1224
589
1119
1159
1213
Raciąż
mazowieckie
13,64
1140
892
755
506
335
374
340
402
736
860
931
1161
1214
Skołyszyn
podkarpackie
13,60
641
365
286
631
514
313
525
864
1094
1187
902
1058
1215
Ochotnica Dolna
małopolskie
13,60
256
344
400
465
295
522
418
591
861
864
1148
1133
1216
Gilowice
śląskie
13,47
1088
1233
1426
1481
1500
1118
1215
1079
1074
1243
1010
1082
1217
Szczytno
warmińsko-mazurskie
13,45
1357
1395
273
1178
1250
1294
1238
1357
1146
1467
987
1037
1218
Parchowo
pomorskie
13,45
157
180
397
381
329
690
957
867
719
1374
1272
1263
1219
Chrzypsko Wielkie
wielkopolskie
13,44
390
325
551
596
782
897
927
1110
1235
1252
1310
1126
1220
Haczów
podkarpackie
13,43
72
121
281
147
231
449
408
794
1361
1438
1347
1439
1221
Mokobody
mazowieckie
13,43
1129
1244
904
1067
1267
1315
1465
1449
1424
1428
1386
1463
1222
Czerwonka
mazowieckie
13,42
1225
1339
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1358
1486
1524
1399
1223
Fałków
świętokrzyskie
13,42
820
844
804
298
461
676
489
824
1277
1149
1030
1163
1224
Kolbudy
pomorskie
13,40
46
224
240
382
610
1073
1343
1456
1523
1528
1524
1304
1225
Kołbaskowo
zachodniopomorskie
13,39
763
980
1108
1210
1391
1320
1375
1326
1440
1349
1380
1318
1226
Dębica
podkarpackie
13,32
1101
731
808
915
906
951
762
1085
854
914
1229
1185
1227
Tworóg
śląskie
13,28
1282
1387
1497
1478
1307
1202
1246
1343
1137
1163
1005
1095
1228
Zawonia
dolnośląskie
13,26
963
1016
1251
1108
875
492
780
1095
954
1266
946
1050
1229
Sławno
łódzkie
13,24
1091
441
595
491
367
186
311
588
1018
1009
786
1354
1230
Zapolice
łódzkie
13,23
1335
1326
997
976
1026
838
810
1155
1466
1441
1393
1363
1231
Szczurowa
małopolskie
13,18
1454
630
734
742
784
739
976
875
1031
741
844
1198
1232
Dębowiec
śląskie
13,17
100
10
14
26
5
2
4
15
89
329
766
1031
1233
Sokolniki
łódzkie
13,16
528
624
862
1018
1053
1099
960
998
1105
1160
1253
1284
1234
Ruda-Huta
lubelskie
13,11
1425
1444
732
732
942
1149
969
959
356
1277
1352
1246
1235
Lubomino
warmińsko-mazurskie
13,11
859
1031
559
622
991
565
735
1050
1087
1320
940
1177
1236
Wielowieś
śląskie
13,02
993
1095
1228
1313
1470
1457
1293
1028
1128
1201
1221
1194
1237
Łańcut
podkarpackie
12,97
777
773
760
837
657
642
765
599
614
769
1103
1214
1238
Kuźnica
podlaskie
12,93
1341
1381
744
1135
1176
1143
1412
1410
999
593
698
1033
1239
Rawa Mazowiecka
łódzkie
12,89
1312
1318
605
747
56
4
72
415
704
1000
1321
1217
1240
Komprachcice
opolskie
12,78
1446
1453
1276
1296
1423
1418
741
478
339
1135
1134
867
1241
Kuczbork-Osada
mazowieckie
12,76
1302
799
688
873
1124
784
1037
1146
1300
837
1002
1115
1242
Białobrzegi
podkarpackie
12,72
1111
1428
953
1253
1183
1044
1028
991
1203
1098
1203
1298
1243
Głuchów
łódzkie
12,65
408
375
301
516
337
796
738
460
539
999
1141
1087
1244
Herby
śląskie
12,58
908
833
944
1068
1318
1364
1405
1456
1222
1294
1198
1343
1245
Baranów
mazowieckie
12,52
253
35
105
138
267
322
566
979
1114
695
1039
1092
1246
Waganiec
kujawsko-pomorskie
12,48
811
590
750
738
1120
1226
1275
1389
1199
1462
1479
1409
1247
Susiec
lubelskie
12,45
87
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1365
1238
1497
1158
1079
1117
1257
1350
1426
1029
976
1119
1248
Kutno
łódzkie
12,45
166
306
190
734
1122
1122
921
1202
1337
1113
993
1270
1249
Świętajno
warmińsko-mazurskie
12,35
624
713
895
939
838
948
907
1150
1410
1226
1107
1245
1250
Pruszcz Gdański
pomorskie
12,32
1370
1461
766
1481
1500
1476
1465
1456
1060
666
745
1306
1251
Michałów
świętokrzyskie
12,30
1432
1448
1291
1362
1455
1470
1465
1456
970
1208
1232
1275
1252
Dynów
podkarpackie
12,29
1279
988
1152
1138
663
390
164
502
55
402
1152
1106
1253
Lubomia
śląskie
12,28
163
213
304
721
1128
1218
1361
276
913
1136
1196
1014
1254
Bolimów
łódzkie
12,19
175
345
430
755
706
505
498
672
987
648
1013
1007
1255
Korytnica
mazowieckie
12,18
273
359
476
736
1371
1440
992
1239
640
913
683
1019
1256
Piszczac
lubelskie
12,17
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
699
40
1127
1174
1257
Osina
zachodniopomorskie
12,17
1294
1062
1333
1360
1374
1352
1380
1456
1236
909
1074
1235
1258
Prażmów
mazowieckie
12,16
1454
857
1034
1481
1500
1476
1465
1456
1326
1117
1278
1391
1259
Rokitno
lubelskie
12,13
1185
1315
1423
1394
1359
624
454
532
500
881
891
1181
1260
Zalesie
lubelskie
12,10
990
778
1042
1148
1274
1476
1465
1456
1418
1125
1149
1209
1261
Kiwity
warmińsko-mazurskie
12,07
758
546
728
250
608
367
555
203
519
432
1078
1182
1262
Szelków
mazowieckie
12,05
1055
1177
1255
1088
1258
918
1164
996
1212
1416
1413
1452
1263
Brzeźnica
lubuskie
11,99
1299
1210
886
387
897
959
688
881
1299
871
871
1114
1264
Przemęt
wielkopolskie
11,98
1202
1461
1296
1331
1229
1373
1081
1231
1405
1269
1306
1229
1265
Puck
pomorskie
11,94
43
118
199
68
80
142
228
350
714
910
1038
1171
1266
Opatówek
wielkopolskie
11,90
1454
1461
1497
1481
1500
1395
1401
994
1468
1450
1098
1110
1267
Kocmyrzów-Luborzyca
małopolskie
11,88
269
406
352
648
776
406
477
600
944
828
1044
1242
1268
Bochnia
małopolskie
11,75
1427
1442
987
1460
1490
1462
1306
1414
1282
1458
652
1340
1269
Goraj
lubelskie
11,74
1454
1461
1370
1075
888
981
1145
1340
1482
1413
1448
1123
1270
Nieborów
łódzkie
11,73
1256
1228
1391
1305
1422
1274
1277
1212
1454
1156
1304
1406
1271
Jabłonna
lubelskie
11,70
1362
1461
737
405
87
66
142
204
426
687
816
1205
1272
Chodów
wielkopolskie
11,69
1031
1248
1216
1188
1207
1272
1045
1129
939
1016
1062
934
1273
Rogów
łódzkie
11,69
1257
1154
1350
1293
1181
1206
1368
1453
1487
1229
1171
1227
1274
Łaziska
lubelskie
11,66
389
598
920
109
263
398
1082
916
30
996
1006
1189
1275
Osiek Mały
wielkopolskie
11,66
1143
1276
1282
1438
1069
1062
1195
1019
1016
1359
704
937
1276
Wąpielsk
kujawsko-pomorskie
11,62
525
798
878
417
675
701
861
903
799
919
1018
1132
1277
Wierzbno
mazowieckie
11,59
664
876
941
897
1086
843
789
972
1055
1256
1329
1395
1278
Stary Lubotyń
mazowieckie
11,58
1323
848
692
1078
932
995
924
368
3
670
644
973
1279
Bargłów Kościelny
podlaskie
11,58
921
1059
1318
1398
1388
1406
1465
1456
124
1218
1135
1231
1280
Krasnopol
podlaskie
11,57
1103
1299
807
1005
1174
964
1014
1108
1049
1116
1113
1204
1281
Kościan
wielkopolskie
11,55
371
540
679
725
603
161
437
616
430
821
1015
1030
1282
Sędziejowice
łódzkie
11,49
1375
1170
828
1339
1347
1190
1267
1003
950
948
1228
1186
1283
Lubań
dolnośląskie
11,48
552
640
1020
542
319
317
587
427
600
1091
1041
1257
1284
Nowosolna
łódzkie
11,42
1188
772
955
718
512
447
469
537
528
965
1144
1241
1285
Lubrza
opolskie
11,42
960
1161
1383
630
959
937
1132
1371
602
1028
1142
1207
1286
Łopiennik Górny
lubelskie
11,30
400
439
867
1037
1126
1476
1344
1446
1246
1417
1437
1379
1287
Jarosław
podkarpackie
11,26
1176
1461
1057
1481
1045
1476
1465
1456
1245
1309
1053
1320
1288
Łanięta
łódzkie
11,26
437
730
1166
1180
1500
1476
1465
1456
1427
1178
1210
1151
1289
Godziesze Wielkie
wielkopolskie
11,03
541
719
1204
479
765
859
849
1093
1349
622
1136
860
1290
Gniewoszów
mazowieckie
10,92
1177
1350
1497
1381
1357
1412
1465
1456
1151
1222
1320
1276
1291
Grabowiec
lubelskie
10,90
1454
1461
1494
642
868
1476
1465
1456
1523
1296
1366
1365
1292
Rogowo
kujawsko-pomorskie
10,84
1268
1396
529
140
379
613
679
923
383
473
685
944
1293
Michałowice
małopolskie
10,84
582
502
791
644
967
1147
1376
1153
1149
458
1223
1256
1294
Leoncin
mazowieckie
10,80
1395
1461
1490
1481
1500
1476
1115
1143
1419
1489
1504
1010
1295
Strachówka
mazowieckie
10,68
88
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
995
1188
891
1454
1127
1476
1465
678
1232
1365
1412
1347
1296
Jadów
mazowieckie
10,60
1449
959
601
1298
1407
1242
1288
1291
1348
1305
1346
1201
1297
Sośno
kujawsko-pomorskie
10,60
1454
1435
669
975
1342
1476
310
255
608
460
592
800
1298
Jasło
podkarpackie
10,57
421
691
1163
1473
1500
156
65
160
668
1088
1224
1294
1299
Jejkowice
śląskie
10,57
39
103
280
249
285
119
141
224
2
401
815
1045
1300
Puńsk
podlaskie
10,48
1414
1461
1497
1481
1469
1397
1404
1456
1523
1358
1446
1328
1301
Wola Mysłowska
lubelskie
10,44
626
943
982
1268
1288
1263
1391
559
1106
1227
1331
1252
1302
Bartniczka
kujawsko-pomorskie
10,41
1454
1219
1361
1415
484
1163
1202
1377
1477
1513
1390
1344
1303
Spiczyn
lubelskie
10,39
916
1063
1220
1239
1363
1119
601
445
886
1053
1129
1200
1304
Wilga
mazowieckie
10,34
1454
1461
1298
1408
1500
1476
1465
1456
1523
1368
1114
1312
1305
Nur
mazowieckie
10,32
762
167
536
661
1021
1136
1304
661
589
1052
1277
1094
1306
Lubiszyn
lubuskie
10,32
1385
1183
1209
998
1144
1139
1199
1251
1100
1132
1003
1158
1307
Koszarawa
śląskie
10,21
1173
1262
1419
1457
1500
1476
1432
724
966
1190
1240
1319
1308
Lutocin
mazowieckie
10,18
952
808
465
259
184
202
156
703
1228
1322
1311
1103
1309
Rzekuń
mazowieckie
10,18
1105
944
1102
1190
857
1061
1120
948
1077
1164
1212
1191
1310
Kołbiel
mazowieckie
10,16
1325
1401
961
538
1137
892
1044
1138
948
1297
1353
1283
1311
Pilchowice
śląskie
10,12
123
327
613
785
670
921
879
855
941
491
1174
1236
1312
Rusinów
mazowieckie
10,09
610
726
935
1166
1118
1343
1395
1322
1262
1165
1256
1330
1313
Lubawa
warmińsko-mazurskie
10,07
907
902
520
782
1241
1476
1394
782
1166
1302
1245
1393
1314
Sułoszowa
małopolskie
10,02
1454
776
1144
1277
1438
1476
1465
1456
1362
1460
1499
1525
1315
Orla
podlaskie
10,00
399
594
642
890
1287
1467
739
995
1311
1421
1458
1491
1316
Przyłęk
mazowieckie
10,00
1451
1456
1487
1470
1492
1466
514
941
1318
817
1383
1216
1317
Lubowidz
mazowieckie
9,92
577
241
320
615
892
1129
1407
1142
885
1232
944
1249
1318
Kawęczyn
wielkopolskie
9,88
307
155
589
810
751
1058
1359
1456
867
1332
1348
1338
1319
Sławatycze
lubelskie
9,86
964
981
1052
570
435
425
468
592
1138
1180
1290
990
1320
Włodowice
śląskie
9,85
706
449
756
957
1320
1416
1419
1426
1283
1238
1112
1240
1321
Sokoły
podlaskie
9,84
1254
1192
1343
243
419
548
736
983
1327
1344
1097
1223
1322
Mikołajki Pomorskie
pomorskie
9,82
1080
732
1325
981
1405
993
931
1169
1145
1308
1443
1476
1323
Ryczywół
wielkopolskie
9,80
1193
1131
1385
1442
1396
1476
820
1036
1267
1414
1462
1494
1324
Hrubieszów
lubelskie
9,78
1153
1222
253
929
492
668
916
1159
1131
953
1143
1265
1325
Klukowo
podlaskie
9,72
936
190
256
293
533
696
1097
1226
1321
1251
1183
1350
1326
Zaniemyśl
wielkopolskie
9,70
1354
1316
1497
800
1384
165
1465
1456
1069
1528
1270
750
1327
Kiernozia
łódzkie
9,67
773
767
865
741
1013
1111
1324
1404
1516
1528
1521
1385
1328
Koniusza
małopolskie
9,54
18
3
4
1
1
190
328
576
1065
1206
1275
1290
1329
Rychliki
warmińsko-mazurskie
9,49
212
632
1223
1344
752
857
1160
967
565
719
1408
1421
1330
Poświętne
łódzkie
9,45
1235
461
512
719
701
766
950
1218
1435
1473
1442
1447
1331
Chorkówka
podkarpackie
9,40
1207
1363
622
1074
1282
1269
1374
1293
1378
548
1236
1307
1332
Czemierniki
lubelskie
9,39
279
284
376
251
360
293
472
701
1119
990
1248
1268
1333
Słupia (Konecka)
świętokrzyskie
9,38
1144
805
952
1259
1416
1473
1465
1456
1169
1456
1422
1448
1334
Pakosławice
opolskie
9,36
906
915
578
1044
1041
1157
461
714
1030
1127
1137
1212
1335
Kołaczkowo
wielkopolskie
9,34
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1021
1175
989
1375
1222
1375
1336
Kraśnik
lubelskie
9,25
1253
1332
1131
1226
1257
1115
1250
1182
1135
1253
1195
1282
1337
Stary Brus
lubelskie
9,21
1261
367
95
213
523
782
1465
1406
1450
1497
1276
1176
1338
Bobrowniki
śląskie
9,14
85
92
71
227
97
15
11
53
360
901
1001
1195
1339
Brody
świętokrzyskie
9,14
1168
60
234
341
361
925
813
1313
931
1338
1367
1438
1340
Kraszewice
wielkopolskie
9,09
1163
1172
1458
657
602
416
589
681
717
1049
1161
1224
1341
Brzeziny
łódzkie
9,08
876
1289
593
1219
1428
1454
1453
602
1238
406
1312
1297
1342
Jeziorzany
lubelskie
9,03
1230
796
419
586
859
271
423
952
930
1267
1351
1383
1343
Kazanów
mazowieckie
9,01
89
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
136
16
10
3
8
23
83
339
872
1194
1181
1271
1344
Jeziora Wielkie
kujawsko-pomorskie
8,95
1454
1461
1434
1424
1441
1452
997
1037
1162
1403
1389
1478
1345
Wieprz
małopolskie
8,94
1161
1261
1413
1450
1500
1476
1301
1339
1269
1409
1405
1323
1346
Perlejewo
podlaskie
8,89
490
702
964
1207
1280
1350
1241
1336
1446
1423
1461
1253
1347
Magnuszew
mazowieckie
8,84
841
1221
829
406
454
751
866
1099
1367
1395
1147
879
1348
Cegłów
mazowieckie
8,75
863
696
888
1058
1346
844
1035
1242
1415
1372
1379
1302
1349
Końskowola
lubelskie
8,74
647
847
793
528
373
219
221
198
1257
813
1246
893
1350
Wietrzychowice
małopolskie
8,72
1298
55
145
236
688
1014
1158
1456
612
1145
1169
1279
1351
Połajewo
wielkopolskie
8,71
905
551
617
775
976
176
395
763
516
966
1048
1254
1352
Bledzew
lubuskie
8,70
1454
1321
1393
1230
1319
1333
1396
1420
1393
1383
1478
1501
1353
Ulan-Majorat
lubelskie
8,66
460
414
695
980
1005
1086
1108
1035
1368
1311
1344
1428
1354
Czarnocin
łódzkie
8,65
569
1267
1497
1481
1071
1169
1287
1456
1268
1425
1322
1334
1355
Łyszkowice
łódzkie
8,65
466
563
353
881
1147
1219
1262
1071
981
1198
1262
1309
1356
Stare Bogaczowice
dolnośląskie
8,56
128
247
552
701
425
462
656
971
1352
1329
1335
1477
1357
Dzierzgowo
mazowieckie
8,55
509
706
903
1177
1424
1434
1446
1456
1471
1306
1377
1394
1358
Laszki
podkarpackie
8,55
1116
918
1153
1256
1419
1317
1268
1352
1078
1292
1354
1337
1359
Dobre
kujawsko-pomorskie
8,52
1048
1203
1369
1430
1500
1476
1465
1456
1473
1282
1281
1316
1360
Kłoczew
lubelskie
8,50
75
256
129
76
861
455
448
677
887
698
1213
1250
1361
Boronów
śląskie
8,49
733
1269
214
733
1180
1386
1116
1333
1523
1528
1524
1296
1362
Klonowa
łódzkie
8,46
808
860
399
749
1269
1358
1465
1456
1523
1528
1524
1455
1363
Nowe Miasto
mazowieckie
8,46
1454
1416
1001
1263
1251
1231
1271
1217
1285
1249
1294
1269
1364
Kobiór
śląskie
8,45
1408
1461
1497
1149
1191
1237
1316
911
1193
1283
1163
1225
1365
Zbójno
kujawsko-pomorskie
8,44
1175
853
1208
1090
954
1091
1223
1053
341
641
770
1370
1366
Budziszewice
łódzkie
8,30
343
659
1277
1481
436
651
1236
1152
745
1260
1173
1335
1367
Kalinowo
warmińsko-mazurskie
8,28
1014
895
625
918
1237
1468
1449
1456
1523
1528
1523
1525
1368
Obrzycko
wielkopolskie
8,27
944
657
1111
1257
1447
1125
1137
1319
1500
1415
1350
1430
1369
Baranów
lubelskie
8,25
1215
666
184
758
1264
1392
1417
1456
1317
1430
1402
1426
1370
Tyrawa Wołoska
podkarpackie
8,23
1259
1353
1027
784
978
1090
953
1132
1417
1481
1488
1359
1371
Korzenna
małopolskie
8,22
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1154
1217
1307
1392
1372
Miastkowo
podlaskie
8,20
1186
1368
1497
1355
1349
1444
1465
1456
1437
1500
1202
1301
1373
Pniewy
mazowieckie
8,19
1219
1294
1377
1323
1332
1137
1057
1127
1445
1400
1316
1378
1374
Tłuchowo
kujawsko-pomorskie
8,17
1162
1266
802
484
638
615
267
635
996
942
1177
1329
1375
Domaniewice
łódzkie
8,07
1454
1461
657
200
321
410
609
870
952
1274
969
799
1376
Bobowo
pomorskie
8,03
290
315
58
166
269
352
578
597
897
852
1145
1067
1377
Rzgów
wielkopolskie
7,96
890
999
1359
946
694
1098
1233
1311
1202
1289
1280
1396
1378
Zagrodno
dolnośląskie
7,93
691
564
884
1064
1226
1337
1209
590
964
1010
1188
1315
1379
Krasne
podkarpackie
7,87
880
513
497
159
212
257
449
837
1332
1442
1361
1188
1380
Chełmiec
małopolskie
7,85
1274
1330
539
634
867
856
1010
819
1039
1078
1315
1277
1381
Osie
kujawsko-pomorskie
7,83
798
1252
1399
1481
1335
1184
1154
1176
1221
1284
1305
1410
1382
Tczew
pomorskie
7,79
1349
358
686
935
1330
1410
1465
1456
1372
1264
1426
830
1383
Adamówka
podkarpackie
7,79
1454
1461
1269
1123
1083
901
606
933
899
916
1268
1264
1384
Łowicz
łódzkie
7,65
1428
1430
550
611
741
802
939
1149
1422
1418
1398
1397
1385
Sochocin
mazowieckie
7,61
889
801
1225
1026
1364
1379
1465
1456
1408
1452
1157
1305
1386
Jeleniewo
podlaskie
7,59
735
633
1078
838
1198
1250
942
978
1171
1420
1370
1440
1387
Gózd
mazowieckie
7,46
1169
1392
752
853
1082
1329
1409
1359
1323
1316
1102
1349
1388
Dalików
łódzkie
7,38
793
840
1005
994
1224
1353
1465
1190
1058
1173
1217
1336
1389
Gąsawa
kujawsko-pomorskie
7,35
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1477
1249
1272
1390
Sidra
podlaskie
7,32
1442
1454
1496
1480
1443
1437
1435
1388
1486
1255
1409
1412
1391
Lipno
kujawsko-pomorskie
7,30
90
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
846
877
1231
1133
739
641
577
507
1013
1286
1387
1402
1392
Papowo Biskupie
kujawsko-pomorskie
7,26
1244
1345
1405
1307
1328
1414
1465
1283
1523
1290
1384
1464
1393
Szumowo
podlaskie
7,16
869
1034
609
1434
1004
1151
1162
1374
1183
776
1345
1449
1394
Sośnie
wielkopolskie
7,14
1074
1182
985
963
989
1133
1214
934
1353
1459
1505
1525
1395
Trojanów
mazowieckie
7,12
1360
1422
1440
1481
789
814
350
529
825
993
1375
1362
1396
Kampinos
mazowieckie
7,07
1454
1256
1121
1429
1448
1428
1454
1368
1328
1385
1432
1450
1397
Radoszyce
świętokrzyskie
7,01
549
639
653
780
1164
1236
1325
1186
1312
1268
1356
1342
1398
Rudniki
opolskie
6,96
1267
655
651
443
801
881
980
1213
1455
1367
1338
1357
1399
Prostki
warmińsko-mazurskie
6,95
1454
1207
1181
423
508
508
1272
1456
610
1099
1266
1333
1400
Sejny
podlaskie
6,86
1042
929
958
168
274
672
792
946
1310
1404
1433
1407
1401
Kobierzyce
dolnośląskie
6,83
1275
1159
1179
997
884
1447
1465
1268
1442
1041
1419
1367
1402
Borkowice
mazowieckie
6,77
1117
1223
754
871
368
770
827
1189
1385
1433
1201
1388
1403
Paradyż
łódzkie
6,76
1284
1461
1382
1406
1243
1186
1290
1456
1523
1323
1283
1381
1404
Słupca
wielkopolskie
6,76
315
312
623
576
731
895
596
1077
1157
1488
1495
1226
1405
Rząśnik
mazowieckie
6,68
1454
1461
1497
1481
1500
1311
1091
1160
1297
1207
1424
1401
1406
Platerówka
dolnośląskie
6,61
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1443
1523
1528
1482
1462
1407
Pabianice
łódzkie
6,59
630
660
700
983
766
674
847
783
1347
1373
1317
1416
1408
Łukowa
lubelskie
6,53
1212
1279
1414
1094
780
868
537
469
1111
1343
1524
1353
1409
Dąbrowa
kujawsko-pomorskie
6,53
1443
595
1051
1356
1034
1156
598
621
671
1027
1301
1398
1410
Wodzierady
łódzkie
6,53
812
1011
556
1009
1185
658
943
1116
749
903
1004
1074
1411
Lubsza
opolskie
6,52
1332
1461
412
1244
1341
1404
1300
1456
1314
1197
1450
1525
1412
Reńska Wieś
opolskie
6,48
852
757
581
1003
658
528
831
1147
1373
1205
1274
1366
1413
Promna
mazowieckie
6,43
1138
1328
546
1111
1358
1388
1408
1456
1523
1386
1509
1465
1414
Trzebieszów
lubelskie
6,40
1012
1190
1456
1481
1500
1476
1244
1078
1396
1476
1476
1479
1415
Bobrowo
kujawsko-pomorskie
6,38
1179
1461
107
789
885
1146
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1416
Oleśnica
świętokrzyskie
6,36
834
836
922
793
691
585
881
1203
1110
1301
1296
1417
1417
Krzczonów
lubelskie
6,36
1053
987
1046
1161
678
1072
1221
1337
1320
1334
1293
1372
1418
Wiśniew
mazowieckie
6,36
241
488
667
857
832
1051
1064
917
1023
297
1260
1259
1419
Jarocin
podkarpackie
6,34
1376
1461
1492
1217
1184
807
889
1191
1274
1354
1251
1368
1420
Rogóźno
kujawsko-pomorskie
6,28
1265
1449
1265
1474
1491
1198
1393
1412
1523
1469
1451
1511
1421
Adamów
lubelskie
6,23
1406
1397
1451
599
862
845
1006
643
1003
1072
1300
1360
1422
Kościelec
wielkopolskie
6,13
1112
1151
1347
1413
1478
1476
1465
1456
1244
1336
1295
1364
1423
Kościerzyna
pomorskie
6,08
1308
1373
1266
920
672
378
471
890
1258
1494
1524
1431
1424
Pawłowice
śląskie
6,07
1434
1388
324
951
1074
1325
1348
1450
718
1325
1314
1262
1425
Skórcz
pomorskie
5,98
1134
1143
956
1152
692
503
925
1084
1175
1066
1220
1322
1426
Mełgiew
lubelskie
5,93
823
592
1070
365
882
558
620
803
926
1174
1341
1422
1427
Świerklany
śląskie
5,92
1336
1458
1345
1057
920
768
901
1055
1375
1444
1368
1325
1428
Przywidz
pomorskie
5,90
545
1461
1497
1481
1411
1267
1135
1287
1411
1483
1508
1404
1429
Bądkowo
kujawsko-pomorskie
5,87
1454
1461
1497
1481
1306
1260
660
585
1206
1405
1406
1427
1430
Grabica
łódzkie
5,83
1066
1215
1372
1393
1461
1449
1377
1228
1428
1389
1392
1437
1431
Nędza
śląskie
5,78
1178
1412
1497
1136
1265
1476
459
961
1449
1528
1524
1525
1432
Buczek
łódzkie
5,73
384
579
863
1034
757
934
1054
1295
923
917
1138
1289
1433
Doruchów
wielkopolskie
5,71
1454
1461
1497
1481
836
1476
1465
1456
1523
1073
1105
1434
1434
Milejczyce
podlaskie
5,71
1454
1461
1495
1481
1500
1476
1465
1456
1344
1461
1429
1348
1435
Bytoń
kujawsko-pomorskie
5,64
870
940
733
971
1109
255
446
764
1231
1351
1373
1403
1436
Policzna
mazowieckie
5,51
492
627
576
1016
1011
1401
1455
1456
1430
1506
1430
1267
1437
Trzebielino
pomorskie
5,47
843
974
74
995
1468
1357
1313
1083
461
1094
1288
1356
1438
Adamów
lubelskie
5,46
1297
850
929
713
957
1004
1086
1262
932
1004
1073
1441
1439
Rędziny
śląskie
5,46
91
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1222
656
1324
627
979
1476
1465
1456
1444
1502
1291
884
1440
Bierawa
opolskie
5,45
1011
1216
1497
1481
1136
1140
752
990
1218
1133
1258
1311
1441
Skoroszyce
opolskie
5,34
955
1123
1362
1476
1500
1476
1465
615
1057
1259
1308
1390
1442
Kołobrzeg
zachodniopomorskie
5,33
363
746
1122
285
102
63
272
404
1051
995
1219
1352
1443
Nowa Karczma
pomorskie
5,12
987
1146
1355
1405
1116
1155
1232
1349
1187
1065
1286
1415
1444
Słopnice
małopolskie
5,10
1454
1461
1497
1481
1500
1010
1089
1207
1447
1443
1455
1490
1445
Joniec
mazowieckie
5,10
202
189
856
1174
1500
1359
1131
1198
1397
1216
1360
1474
1446
Koszęcin
śląskie
5,09
1052
1351
1446
1423
1360
1375
1427
1456
1343
1213
1524
1274
1447
Chąśno
łódzkie
5,01
1454
1461
1263
1326
1444
1476
1431
1442
1052
1059
1474
1493
1448
Serniki
lubelskie
4,92
1454
1461
368
1196
938
970
1110
1355
1402
1188
1498
1504
1449
Księżpol
lubelskie
4,76
1454
1461
1192
1130
1412
1421
1465
1448
1523
1057
1244
1145
1450
Ułęż
lubelskie
4,64
96
115
167
271
851
940
1172
1232
1336
1288
1364
1413
1451
Poświętne
podlaskie
4,30
1403
1431
1497
1481
1484
1476
1442
1423
1523
1366
1385
1432
1452
Gubin
lubuskie
4,30
954
1384
1466
234
426
419
460
886
1301
1434
1423
1405
1453
Janów Podlaski
lubelskie
4,13
1361
1461
1497
1321
1273
1296
1334
1237
901
878
1184
1414
1454
Krynice
lubelskie
4,07
1445
1455
1478
1463
1426
1435
1465
1456
1523
1528
1524
1514
1455
Wieczfnia Kościelna
mazowieckie
4,04
666
986
1258
672
1036
1097
1269
1419
1354
894
1428
1420
1456
Jastrzębia
mazowieckie
4,03
1022
1104
1316
1414
623
999
1129
985
1129
1369
1441
1419
1457
Chodel
lubelskie
3,93
1028
1317
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1027
1224
1146
1418
1458
Raciążek
kujawsko-pomorskie
3,93
1342
1445
1475
1461
1482
347
377
820
1273
1388
1431
1423
1459
Sobienie-Jeziory
mazowieckie
3,92
839
530
882
1116
1003
636
615
873
1276
1408
1416
1473
1460
Rzeczniów
mazowieckie
3,84
1398
1433
1497
1279
1355
1299
1166
1383
1508
1501
1460
1442
1461
Dragacz
kujawsko-pomorskie
3,66
337
185
362
344
520
362
474
858
1351
1324
1378
1444
1462
Zakrzewo
kujawsko-pomorskie
3,65
1423
1447
1497
1481
1121
1292
828
1014
1308
1244
1369
1371
1463
Bystra-Sidzina
małopolskie
3,63
209
184
118
254
546
1012
1323
1447
787
816
1355
1138
1464
Stara Dąbrowa
zachodniopomorskie
3,61
1454
1077
1186
1260
1399
1423
1251
1094
1365
1356
1445
1358
1465
Naruszewo
mazowieckie
3,60
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1293
1287
1382
1466
Wysokie Mazowieckie
podlaskie
3,54
68
144
668
474
928
1069
1366
1415
1334
1278
1465
1288
1467
Trzyciąż
małopolskie
3,54
1255
1275
1352
1333
1440
1446
1441
1438
1498
1378
1395
1435
1468
Łęki Szlacheckie
łódzkie
3,48
732
872
1033
788
806
1178
1193
1271
1443
1446
1447
1424
1469
Baranowo
mazowieckie
3,44
523
214
390
314
189
261
1179
1308
1381
1379
1490
1468
1470
Ornontowice
śląskie
3,26
1328
1369
1272
1481
1500
1307
1033
1240
1465
1508
1484
1377
1471
Czerwińsk nad Wisłą
mazowieckie
3,24
1333
1149
1358
949
469
204
396
826
910
1315
1326
1408
1472
Siennica Różana
lubelskie
3,22
1454
1298
751
1143
1476
1459
1465
1456
1479
1495
1493
1480
1473
Marklowice
śląskie
3,16
1454
1461
1497
1481
1500
1476
800
1025
1371
1436
1440
1219
1474
Młynarze
mazowieckie
3,04
215
349
549
637
910
1015
1196
1211
1413
1496
1468
1400
1475
Kamienica
małopolskie
3,01
118
341
340
1008
994
869
1092
1456
1523
1511
1524
1471
1476
Abramów
lubelskie
2,89
985
1107
1408
225
669
904
1180
1456
1056
970
1191
1361
1477
Kowala
mazowieckie
2,83
1174
1375
404
321
456
538
354
629
1089
1327
1365
1387
1478
Trzebiel
lubuskie
2,80
934
874
905
969
1043
746
817
1166
1459
1518
1453
1475
1479
Obrazów
świętokrzyskie
2,73
1454
1441
1497
1481
1500
1381
1386
1276
1403
1407
1487
1454
1480
Osięciny
kujawsko-pomorskie
2,69
1364
769
1143
1122
1336
1130
1005
1173
1439
1528
1524
1525
1481
Telatyn
lubelskie
2,66
1412
1461
1497
1464
1481
192
401
505
1325
1313
1309
1510
1482
Rudnik
lubelskie
2,49
526
308
618
762
1190
1476
1465
1456
1377
1105
1324
1237
1483
Linia
pomorskie
2,46
946
791
1115
1194
1398
1476
1451
1297
1469
1360
1401
1459
1484
Sułów
lubelskie
2,36
1075
1020
855
965
1212
1120
1217
1327
1416
1491
1439
1472
1485
Krasiczyn
podkarpackie
2,35
1006
736
986
1328
1369
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1486
Aleksandrów
lubelskie
2,19
837
810
827
1089
1208
820
712
731
1295
1328
1470
1505
1487
Domanice
mazowieckie
2,16
92
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1454
1461
1180
1359
1452
1476
1465
1456
1523
1478
1438
1500
1488
Rypin
kujawsko-pomorskie
2,15
1296
1461
1191
1197
1414
1476
1465
1456
1451
1335
1061
1326
1489
Słupno
mazowieckie
2,13
1410
1148
1486
1481
1213
1228
1298
1395
761
1455
1444
1466
1490
Godkowo
warmińsko-mazurskie
2,06
1454
150
209
386
607
684
825
1328
1457
1410
1473
1483
1491
Hażlach
śląskie
2,06
1454
1247
1218
1284
1056
1173
1243
1131
1350
763
1514
1467
1492
Wohyń
lubelskie
2,03
726
673
207
639
363
531
619
1054
818
1387
1434
1460
1493
Wilczyn
wielkopolskie
1,80
683
958
1105
1082
1333
1300
1403
1360
1493
1519
1519
1520
1494
Józefów nad Wisłą
lubelskie
1,77
968
827
1233
1481
1459
1372
804
966
1423
1528
1524
1525
1495
Bolesławiec
dolnośląskie
1,68
287
347
102
720
1050
1266
1465
1456
1484
1475
1480
1495
1496
Ostrowite
wielkopolskie
1,60
1184
700
1137
973
871
1223
1050
1179
1441
1492
1483
1496
1497
Chrostkowo
kujawsko-pomorskie
1,53
1251
1322
1436
1358
1433
1399
1363
1298
1480
1498
1494
1503
1498
Krzyżanowice
śląskie
1,42
1454
1184
1365
1426
1403
1367
1192
1335
1116
1204
1327
1433
1499
Dzierzkowice
lubelskie
1,37
1454
1032
1249
1235
1420
1476
1245
1074
1369
1472
1500
1482
1500
Gorzków
lubelskie
1,36
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1109
1278
1230
1454
1404
1230
1501
Kobylin-Borzymy
podlaskie
1,32
1339
1414
1474
1444
1487
1476
855
833
1356
1465
1503
1481
1502
Wilkołaz
lubelskie
1,31
1453
1461
1448
813
653
1298
1388
1430
1503
1471
1410
1458
1503
Rudziniec
śląskie
1,28
854
780
938
1142
1023
860
1084
1259
1390
1047
1339
1429
1504
Krzyżanów
łódzkie
1,10
1183
1280
1394
1411
1472
1346
1225
1381
1467
1504
1491
1314
1505
Łukowica
małopolskie
0,99
1059
1191
1248
1397
1498
1476
1425
1421
1234
1273
1403
1469
1506
Nawojowa
małopolskie
0,98
622
995
769
352
750
1316
1161
914
1233
1411
1459
1508
1507
Żelazków
wielkopolskie
0,98
894
1089
1348
1418
1500
1476
1465
663
1191
1401
1427
1461
1508
Kodeń
lubelskie
0,94
648
795
1092
1303
974
991
1259
1098
1304
1384
1382
1456
1509
Wizna
podlaskie
0,82
191
271
675
614
984
1162
1168
1323
1490
1528
1524
1499
1510
Kluki
łódzkie
0,81
1281
781
1043
1164
1395
1383
1411
1432
1523
1528
1496
1502
1511
Grębocice
dolnośląskie
0,68
496
395
758
1208
1376
1334
1357
1397
1494
1319
1466
1488
1512
Brańsk
podlaskie
0,61
124
265
422
665
1037
983
1027
1029
1207
989
1471
1492
1513
Świnna
śląskie
0,59
743
751
1130
1128
737
798
740
989
1433
1517
1524
1509
1514
Zembrzyce
małopolskie
0,47
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1464
1456
1523
1437
1477
1498
1515
Czarnia
mazowieckie
0,43
883
1080
1339
1433
1042
1059
1159
1307
1489
1528
1464
1497
1516
Masłowice
łódzkie
0,42
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1515
1502
1518
1517
Zambrów
podlaskie
0,41
1211
1253
846
346
1067
1331
1229
1316
1492
1528
1510
1513
1518
Strzegowo
mazowieckie
0,27
1060
1224
1305
1352
1382
1419
1415
1451
1497
1514
1507
1512
1519
Lelis
mazowieckie
0,26
1329
1362
1409
1431
1321
1251
1270
1332
1481
1512
1511
1521
1520
Żarnowiec
śląskie
0,10
986
1254
331
1201
1186
1247
1340
1245
1061
1509
1516
1525
1521
Siemień
lubelskie
0,005
810
996
1292
1032
1246
1309
1341
1409
1523
1528
1524
1523
1522
Rutki
podlaskie
0,003
302
711
447
1234
1379
1402
1465
1456
1523
1528
1524
1524
1523
Gorzkowice
łódzkie
0,001
1418
1334
1363
1399
1439
962
1076
1317
1215
1340
1411
1486
1524
Garbów
lubelskie
0,0003
605
768
1160
1341
1418
1472
1433
1436
1523
1526
1524
1525
1525
Warta Bolesławiecka
dolnośląskie
0,00
637
1187
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1506
1528
1524
1525
1525
Rudna
dolnośląskie
0,00
887
908
1416
309
349
574
1208
1312
1475
1516
1524
1525
1525
Kamieniec Ząbkowicki
dolnośląskie
0,00
1250
1446
429
555
666
963
1094
1222
1434
1503
1513
1525
1525
Koneck
kujawsko-pomorskie
0,00
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Wielka Nieszawka
kujawsko-pomorskie
0,00
1316
1371
1497
1467
1500
1471
1436
1456
1376
1429
1486
1470
1525
Międzyrzec Podlaski
lubelskie
0,00
1321
1461
1497
1371
1158
1192
1342
1456
1523
1482
1524
1525
1525
Puławy
lubelskie
0,00
771
1169
1406
1481
1500
1275
1310
1394
1523
1528
1472
1489
1525
Radecznica
lubelskie
0,00
1420
1460
1485
1462
1496
1456
1456
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Żagań
lubuskie
0,00
1454
1457
1493
1479
1494
1469
1465
1455
1520
1528
1522
1525
1525
Kleszczów
łódzkie
0,00
1238
1226
1281
1221
1188
1394
1406
1454
1523
1528
1524
1525
1525
Szczerców
łódzkie
0,00
93
ranking
gminy wiejskie
Zadłużenie gmin wiejskich w końcu 2014 roku jako procent dochodów budżetowych
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gmina
Województwo
% dochodów
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Bedlno
łódzkie
0,00
114
78
219
197
218
436
833
1256
1458
1507
1524
1525
1525
Ładzice
łódzkie
0,00
1002
1117
1321
1390
1499
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Grybów
małopolskie
0,00
1454
1459
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1519
1528
1524
1525
1525
Budzów
małopolskie
0,00
178
268
464
495
671
706
998
1249
1485
1525
1520
1522
1525
Bukowina Tatrzańska
małopolskie
0,00
580
1021
1267
936
1220
1240
1197
1364
1470
1520
1506
1516
1525
Stara Kornica
mazowieckie
0,00
1331
1338
1442
1079
1437
1417
1418
1424
1523
1528
1524
1525
1525
Lipowiec Kościelny
mazowieckie
0,00
975
1323
1453
1387
1272
1366
1297
1386
1507
1528
1524
1525
1525
Stupsk
mazowieckie
0,00
1109
1292
1371
1428
1477
1425
1337
1401
1505
1522
1457
1517
1525
Szydłowo
mazowieckie
0,00
1454
1410
1452
1449
1479
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Wiśniewo
mazowieckie
0,00
1454
1461
1497
240
431
468
737
693
1167
1390
1415
1451
1525
Szulborze Wielkie
mazowieckie
0,00
1164
1281
1241
1375
1463
1476
1305
1378
1501
1391
1524
1525
1525
Baboszewo
mazowieckie
0,00
1404
1461
1397
1367
1473
1476
1373
1277
1313
1402
1497
1525
1525
Suchożebry
mazowieckie
0,00
1454
1461
1497
1010
1249
1476
1465
1456
1521
1527
1524
1525
1525
Rokietnica
podkarpackie
0,00
1269
1361
1459
1241
1284
1280
1314
1391
1144
1510
1524
1525
1525
Majdan Królewski
podkarpackie
0,00
1522
1528
1524
1525
1525
Jaśliska
podkarpackie
0,00
109
38
16
6
35
124
262
628
1214
1419
1489
1525
1525
Rakszawa
podkarpackie
0,00
1367
1400
1398
1327
1489
1476
1216
1330
1412
1487
1492
1507
1525
Niebylec
podkarpackie
0,00
925
989
966
1276
1138
1168
1279
1092
1495
1521
1524
1525
1525
Rutka-Tartak
podlaskie
0,00
978
1026
1024
1184
1345
1340
1370
1413
1517
815
1342
1457
1525
Kulesze Kościelne
podlaskie
0,00
1039
1171
1402
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Ostaszewo
pomorskie
0,00
1454
1118
1299
1377
877
998
968
962
1463
1528
1524
1525
1525
Sztutowo
pomorskie
0,00
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1398
1524
1519
1525
Gierałtowice
śląskie
0,00
1300
680
1012
1272
1500
1475
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Gowarczów
świętokrzyskie
0,00
1286
1420
1461
1481
1497
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Łubnice
świętokrzyskie
0,00
461
716
921
972
1205
1009
798
1048
1364
1447
1454
1484
1525
Kluczewsko
świętokrzyskie
0,00
1035
1258
1476
1481
1500
1476
1465
1456
1483
1484
1517
1525
1525
Piaski
wielkopolskie
0,00
1454
1461
1497
1481
1500
1476
1465
1456
1523
1528
1524
1525
1525
Krzemieniewo
wielkopolskie
0,00
1454
1312
1430
1481
1385
1476
1254
1324
1201
1352
1515
1525
1525
Nowe Miasto nad Wartą
wielkopolskie
0,00
1344
1370
1428
146
65
174
381
741
1307
1528
1524
1525
1525
Świeszyno
zachodniopomorskie
0,00
1454
1461
1471
1445
1500
1302
1465
1456
1432
1485
1512
1525
1525
Wałcz
zachodniopomorskie
0,00
94
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1
1
1
1
3
2
1
Kleszczów
łódzkie
43,036
5
2
3
5
5
5
2
Kobierzyce
dolnośląskie
36,245
66
37
29
23
19
11
3
Terespol
lubelskie
36,032
26
33
53
60
34
19
4
Rząśnia
łódzkie
31,566
54
57
8
7
7
9
5
Wielka Nieszawka
kujawsko-pomorskie
31,505
31,494
8
15
19
11
9
6
6
Dobra Szczecińska
zachodniopomorskie
112
23
4
2
2
4
7
Rzekuń
mazowieckie
30,584
23
22
12
21
13
10
8
Zambrów
podlaskie
30,247
18
6
6
4
4
3
9
Rewal
zachodniopomorskie
29,241
6
4
5
6
8
7
10
Komorniki
wielkopolskie
28,631
11
24
54
83
41
24
11
Stare Babice
mazowieckie
28,504
179
138
87
25
11
13
12
Łysomice
kujawsko-pomorskie
28,234
29
14
18
24
23
16
13
Michałowice
mazowieckie
28,201
133
284
437
405
59
22
14
Orla
podlaskie
28,163
14
16
15
19
17
20
15
Kosakowo
pomorskie
27,343
35
36
38
215
40
30
16
Rudna
dolnośląskie
27,252
189
199
391
334
140
37
17
Baranów
wielkopolskie
26,555
24
17
17
42
44
31
18
Czosnów
mazowieckie
26,491
48
114
109
32
20
15
19
Jerzmanowa
dolnośląskie
26,396
19
8
10
13
16
18
20
Osielsko
kujawsko-pomorskie
26,289
37
32
24
20
14
12
21
Kołobrzeg
zachodniopomorskie
25,917
25,437
13
19
16
15
15
23
22
Słupsk
pomorskie
128
111
130
107
109
35
23
Belsk Duży
mazowieckie
25,326
89
20
9
12
43
72
24
Grębocice
dolnośląskie
24,038
255
194
315
600
428
53
25
Lubrza
lubuskie
23,847
10
10
21
31
21
21
26
Długołęka
dolnośląskie
23,745
31
30
28
18
18
17
27
Bolesławiec
dolnośląskie
23,507
16
26
45
77
49
48
28
Tarnowo Podgórne
wielkopolskie
23,466
40
25
20
22
30
25
29
Pruszcz Gdański
pomorskie
23,183
68
58
116
115
82
26
30
Świerklany
śląskie
22,697
98
72
103
79
85
45
31
Strzegowo-Osada
mazowieckie
22,435
194
127
266
246
447
73
32
Radwanice
dolnośląskie
22,095
462
800
848
673
204
60
33
Kłodawa
lubuskie
21,960
819
588
478
468
116
56
34
Krzyżanów
łódzkie
21,832
945
401
207
123
90
43
35
Promna
mazowieckie
21,684
41
65
106
93
74
50
36
Juchnowiec Kościelny
podlaskie
21,482
117
63
42
34
25
27
37
Kołbaskowo
zachodniopomorskie
21,222
46
43
62
63
29
34
38
Morawica
świętokrzyskie
21,094
82
109
188
188
221
51
39
Warta Bolesławiecka
dolnośląskie
20,862
4
3
51
100
91
124
40
Wielka Wieś
małopolskie
20,801
307
318
263
66
73
42
41
Borzytuchom
pomorskie
20,763
3
11
34
38
26
33
42
Nadarzyn
mazowieckie
20,728
305
227
95
92
50
59
43
Suchożebry
mazowieckie
20,718
120
86
105
158
87
28
44
Skarbimierz
opolskie
20,481
193
149
141
157
84
89
45
Kluki
łódzkie
20,115
100
89
140
260
193
57
46
Brańsk
podlaskie
20,096
124
78
63
45
36
40
47
Jastków
lubelskie
20,078
175
159
151
119
113
74
48
Kiszkowo
wielkopolskie
20,072
95
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
65
42
50
51
56
49
49
Garwolin
mazowieckie
20,058
135
110
65
58
54
78
50
Zaniemyśl
wielkopolskie
19,941
529
856
869
919
449
101
51
Osiek Mały
wielkopolskie
19,755
96
795
39
255
180
47
44
52
Osiecznica
dolnośląskie
19,671
347
180
447
471
466
65
53
Żelazków
wielkopolskie
19,620
32
35
22
10
10
14
54
Szczerców
łódzkie
19,612
19,459
114
88
71
59
64
55
55
Majdan Królewski
podkarpackie
465
342
213
255
173
155
56
Bobrowice
lubuskie
19,458
22
224
577
725
785
115
57
Lesznowola
mazowieckie
19,456
461
325
443
401
239
100
58
Pilchowice
śląskie
19,383
450
260
56
46
22
36
59
Pabianice
łódzkie
19,238
247
206
180
199
147
104
60
Baranowo
mazowieckie
19,185
2
5
7
16
24
63
61
Suchy Las
wielkopolskie
19,109
669
589
367
464
321
144
62
Stopnica
świętokrzyskie
19,060
390
226
191
273
136
113
63
Szczytno
warmińsko-mazurskie
19,006
73
60
99
247
314
94
64
Świeszyno
zachodniopomorskie
18,957
17
13
25
40
52
52
65
Słupno
mazowieckie
18,942
9
21
61
113
117
77
66
Zielonki
małopolskie
18,927
38
94
777
1087
489
126
67
Dobrzeń Wielki
opolskie
18,895
176
108
102
56
42
38
68
Janów Podlaski
lubelskie
18,825
267
146
136
126
77
39
69
Pszczew
lubuskie
18,760
1227
1080
801
948
261
132
70
Cyców
lubelskie
18,751
438
186
185
69
96
32
71
Białobrzegi
podkarpackie
18,692
81
683
1325
1256
686
196
72
Legnickie Pole
dolnośląskie
18,647
163
165
279
201
135
146
73
Przykona
wielkopolskie
18,634
109
289
372
374
291
232
74
Postomino
zachodniopomorskie
18,589
286
270
147
101
75
79
75
Ujazd
łódzkie
18,359
605
598
515
503
298
169
76
Ciepielów
mazowieckie
18,297
445
324
243
239
192
70
77
Szydłów
świętokrzyskie
18,234
70
47
52
62
97
111
78
Tczew
pomorskie
18,225
62
66
26
72
81
390
79
Buczek
łódzkie
18,187
156
113
111
104
80
117
80
Chodzież
wielkopolskie
18,172
276
252
139
170
164
143
81
Żabia Wola
mazowieckie
18,107
626
816
856
684
371
140
82
Opatówek
wielkopolskie
18,086
57
41
36
35
37
62
83
Gniewino
pomorskie
18,054
378
178
453
842
437
118
84
Zagrodno
dolnośląskie
17,968
97
119
193
184
207
141
85
Regimin
mazowieckie
17,956
200
144
133
75
168
153
86
Łapsze Niżne
małopolskie
17,889
443
158
150
235
243
91
87
Szczaniec
lubuskie
17,845
17,798
61
38
46
70
114
128
88
Kolbudy
pomorskie
116
104
126
112
133
168
89
Kołbiel
mazowieckie
17,793
1237
979
1149
804
410
86
90
Sokolniki
łódzkie
17,713
148
189
134
195
79
98
91
Bielsk Podlaski
podlaskie
17,579
99
147
291
305
203
156
92
Michałowice
małopolskie
17,524
212
192
210
144
150
92
93
Baruchowo
kujawsko-pomorskie
17,494
520
536
322
207
108
87
94
Chrostkowo
kujawsko-pomorskie
17,473
187
231
181
236
67
163
95
Aleksandrów Kujawski
kujawsko-pomorskie
17,312
974
637
749
547
281
82
96
Lubomia
śląskie
17,282
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
381
218
101
61
48
81
97
Jarosław
podkarpackie
17,280
754
615
699
796
669
191
98
Opinogóra Górna
mazowieckie
17,215
173
133
89
74
111
110
99
Kościan
wielkopolskie
17,212
76
105
67
54
70
99
100
Boronów
śląskie
17,179
115
73
57
87
112
83
101
Mstów
śląskie
17,175
282
241
182
146
120
67
102
Wałcz
zachodniopomorskie
17,111
127
112
80
71
68
97
103
Stary Lubotyń
mazowieckie
17,098
256
435
344
355
205
152
104
Pietrowice Wielkie
śląskie
17,034
391
181
217
313
503
134
105
Michałów
świętokrzyskie
17,003
733
749
683
552
498
273
106
Ciechanów
mazowieckie
16,999
164
182
198
139
101
108
107
Łowicz
łódzkie
16,986
126
124
98
163
102
93
108
Wola Krzysztoporska
łódzkie
16,948
34
40
35
29
27
46
109
Grabica
łódzkie
16,938
16,907
190
101
69
160
141
174
110
Miękinia
dolnośląskie
373
503
830
983
458
357
111
Skąpe
lubuskie
16,875
168
235
704
430
153
58
112
Pszczółki
pomorskie
16,850
16,841
143
100
78
67
106
85
113
Raciąż
mazowieckie
162
272
297
208
146
242
114
Gniezno
wielkopolskie
16,755
217
302
595
460
257
69
115
Dobroszyce
dolnośląskie
16,754
67
44
30
30
39
80
116
Solina
podkarpackie
16,750
15
9
14
17
33
66
117
Dopiewo
wielkopolskie
16,726
600
513
558
715
357
130
118
Pawłowiczki
opolskie
16,680
51
62
55
55
88
135
119
Smyków
świętokrzyskie
16,598
561
410
332
362
169
129
120
Boniewo
kujawsko-pomorskie
16,597
1400
932
378
143
63
71
121
Kampinos
mazowieckie
16,573
95
125
64
124
103
287
122
Suwałki
podlaskie
16,414
108
161
165
122
151
235
123
Oława
dolnośląskie
16,408
197
210
265
226
180
185
124
Sulmierzyce
łódzkie
16,384
698
636
383
249
122
107
125
Łodygowice
śląskie
16,367
204
259
328
369
278
147
126
Krzyżanowice
śląskie
16,356
152
115
129
99
98
109
127
Kościerzyna
pomorskie
16,352
963
1519
1430
1507
958
394
128
Malbork
pomorskie
16,304
234
240
161
129
92
75
129
Rudniki
opolskie
16,286
410
334
212
110
107
131
130
Domaniewice
łódzkie
16,269
673
859
660
787
501
328
131
Mszana
śląskie
16,214
241
225
282
218
156
121
132
Magnuszew
mazowieckie
16,209
167
275
276
135
71
84
133
Budzyń
wielkopolskie
16,205
406
537
469
345
129
119
134
Kęsowo
kujawsko-pomorskie
16,196
446
479
349
177
118
90
135
Wiśniew
mazowieckie
16,184
16,132
174
207
166
140
148
197
136
Turek
wielkopolskie
257
306
218
194
212
226
137
Kobylin-Borzymy
podlaskie
16,097
72
56
48
44
83
88
138
Bobrowo
kujawsko-pomorskie
16,089
56
74
131
240
206
123
139
Ustka
pomorskie
16,081
39
81
190
268
225
166
140
Stawiguda
warmińsko-mazurskie
16,068
681
611
400
502
355
188
141
Radziłów
podlaskie
16,057
948
889
1228
1259
894
276
142
Stoszowice
dolnośląskie
16,053
1012
747
826
572
568
237
143
Chełmża
kujawsko-pomorskie
16,031
838
1263
1457
1210
724
161
144
Gromadka
dolnośląskie
15,959
97
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
1578
1524
646
768
683
234
145
Rychliki
warmińsko-mazurskie
15,892
47
205
679
839
201
165
146
Jabłonna
mazowieckie
15,852
1125
1208
1246
1045
606
275
147
Tomaszów Mazowiecki
łódzkie
15,840
271
164
159
136
268
202
148
Miedźno
śląskie
15,811
862
906
635
998
788
522
149
Bartniczka
kujawsko-pomorskie
15,734
49
45
40
27
32
47
150
Reńska Wieś
opolskie
15,721
883
903
639
810
731
632
151
Ojrzeń
mazowieckie
15,703
331
248
152
142
200
231
152
Przasnysz
mazowieckie
15,692
1133
893
893
762
687
358
153
Lubichowo
pomorskie
15,675
142
140
169
166
254
180
154
Sułoszowa
małopolskie
15,671
1275
1406
1478
779
367
64
155
Krasnopol
podlaskie
15,629
33
54
120
179
248
192
156
Nieporęt
mazowieckie
15,615
1037
901
484
228
184
189
157
Nawojowa
małopolskie
15,531
165
202
394
424
241
149
158
Zebrzydowice
śląskie
15,519
422
282
242
168
183
114
159
Trzyciąż
małopolskie
15,448
524
539
449
304
167
125
160
Wiśniewo
mazowieckie
15,438
532
362
204
102
124
208
161
Chełmiec
małopolskie
15,421
102
176
323
411
340
203
162
Krościenko Wyżne
podkarpackie
15,397
63
67
302
171
125
76
163
Mielno
zachodniopomorskie
15,384
98
% dochodów 2015*
635
429
569
803
658
460
164
Marcinowice
dolnośląskie
15,382
59
477
742
861
197
176
165
Jeżów Sudecki
dolnośląskie
15,381
155
99
75
47
57
103
166
Ochotnica Dolna
małopolskie
15,373
172
150
125
111
121
173
167
Pionki
mazowieckie
15,340
887
570
492
332
282
178
168
Garbów
lubelskie
15,296
481
369
271
183
128
160
169
Sośnie
wielkopolskie
15,279
483
388
258
212
236
187
170
Puławy
lubelskie
15,272
240
300
234
175
154
206
171
Borowie
mazowieckie
15,247
202
522
1024
1122
876
373
172
Wiązowna
mazowieckie
15,238
107
75
44
43
46
105
173
Jedlińsk
mazowieckie
15,236
15,234
138
245
269
337
172
221
174
Radziejowice
mazowieckie
1217
916
421
306
272
170
175
Wizna
podlaskie
15,205
414
1283
1094
505
55
54
176
Nowa Sucha
mazowieckie
15,191
74
96
168
178
323
212
177
Mińsk Mazowiecki
mazowieckie
15,162
740
523
347
172
89
167
178
Kulesze Kościelne
podlaskie
15,154
396
389
230
125
189
190
179
Nowy Targ
małopolskie
15,120
15,098
479
363
211
280
387
209
180
Wilczyn
wielkopolskie
1164
718
530
638
490
488
181
Sejny
podlaskie
15,076
299
213
164
150
134
181
182
Adamów
lubelskie
15,045
332
333
272
393
159
248
183
Siemiatycze
podlaskie
15,025
711
653
729
718
600
343
184
Bargłów Kościelny
podlaskie
15,005
42
31
33
33
58
136
185
Raszyn
mazowieckie
15,002
146
305
360
320
138
193
186
Czerwonak
wielkopolskie
14,988
14,942
28
18
11
9
12
41
187
Pawłowice
śląskie
353
323
202
192
194
245
188
Jabłonka
małopolskie
14,919
936
1168
1277
1102
823
745
189
Maszewo
lubuskie
14,918
201
254
390
449
455
229
190
Brodnica
kujawsko-pomorskie
14,918
232
341
522
829
877
510
191
Dywity
warmińsko-mazurskie
14,904
289
347
343
221
177
127
192
Słopnice
małopolskie
14,859
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
91
87
85
84
100
145
193
Komprachcice
opolskie
14,825
191
49
13
14
38
247
194
Jadów
mazowieckie
14,808
501
223
92
82
105
175
195
Wąbrzeźno
kujawsko-pomorskie
14,797
43
52
58
65
93
138
196
Białe Błota
kujawsko-pomorskie
14,791
526
293
124
85
119
154
197
Szulborze Wielkie
mazowieckie
14,722
664
594
612
640
662
383
198
Stara Błotnica
mazowieckie
14,709
1441
1323
1285
112
199
Jaśliska
podkarpackie
14,691
376
379
219
187
259
214
200
Zaręby Kościelne
mazowieckie
14,673
383
462
785
974
922
445
201
Jaktorów
mazowieckie
14,672
417
439
368
353
327
279
202
Biskupiec
warmińsko-mazurskie
14,665
77
141
287
317
249
198
203
Konopnica
lubelskie
14,654
393
319
622
616
324
184
204
Męcinka
dolnośląskie
14,651
562
583
767
765
456
200
205
Tułowice
opolskie
14,639
14,638
50
53
49
41
78
151
206
Stara Biała
mazowieckie
242
239
292
478
439
243
207
Rudnik
śląskie
14,628
139
71
96
95
253
222
208
Czarnocin
łódzkie
14,619
735
614
355
217
163
239
209
Świętajno
warmińsko-mazurskie
14,614
984
987
1052
845
624
353
210
Wola Uhruska
lubelskie
14,587
546
758
659
450
401
290
211
Zębowice
opolskie
14,579
14,570
642
776
422
325
246
296
212
Wągrowiec
wielkopolskie
727
723
887
906
549
303
213
Boćki
podlaskie
14,544
207
654
910
484
294
183
214
Kościelisko
małopolskie
14,494
216
382
567
383
331
150
215
Wilkowice
śląskie
14,480
248
152
93
49
45
68
216
Poświętne
podlaskie
14,479
825
998
883
1174
801
688
217
Dębowiec
śląskie
14,462
335
238
575
298
293
172
218
Darłowo
zachodniopomorskie
14,455
1025
645
591
423
774
246
219
Moszczenica
małopolskie
14,445
118
76
76
78
86
158
220
Sobienie-Jeziory
mazowieckie
14,436
1178
1025
957
618
454
139
221
Miasteczko Krajeńskie
wielkopolskie
14,370
136
92
81
81
218
270
222
Jarocin
podkarpackie
14,362
748
590
550
568
390
244
223
Sadlinki
pomorskie
14,354
183
126
145
149
161
148
224
Dzierzążnia
mazowieckie
14,337
336
273
237
234
255
306
225
Olszówka
wielkopolskie
14,337
540
371
238
189
162
207
226
Policzna
mazowieckie
14,329
192
118
118
176
250
266
227
Brzeziny
łódzkie
14,328
1176
1501
1541
1500
764
360
228
Huszlew
mazowieckie
14,302
729
467
341
438
363
258
229
Gołcza
małopolskie
14,298
292
166
128
89
144
179
230
Obrazów
świętokrzyskie
14,293
392
355
342
422
543
419
231
Zalesie
lubelskie
14,292
14,290
728
586
997
1197
1098
514
232
Zawady
podlaskie
507
343
214
186
245
241
233
Krasocin
świętokrzyskie
14,262
87
90
100
103
199
120
234
Zabierzów
małopolskie
14,241
208
131
424
690
1027
751
235
Olsztyn
śląskie
14,210
757
696
793
645
354
282
236
Lutomiersk
łódzkie
14,208
1040
935
1044
1337
1020
267
237
Górowo Iławeckie
warmińsko-mazurskie
14,205
206
160
146
141
187
218
238
Jordanów
małopolskie
14,183
69
55
31
28
28
102
239
Lelis
mazowieckie
14,168
1087
497
434
479
630
316
240
Lubiszyn
lubuskie
14,154
99
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
123
204
184
264
130
177
241
Dębica
podkarpackie
14,126
1099
1030
953
695
453
182
242
Radomin
kujawsko-pomorskie
14,115
522
243
144
121
174
199
243
Łukowa
lubelskie
14,105
260
244
179
237
233
295
244
Księżpol
lubelskie
14,093
756
896
637
466
258
259
245
Grudziądz
kujawsko-pomorskie
14,061
1004
1069
1053
775
409
286
246
Gilowice
śląskie
14,046
366
344
454
509
523
250
247
Choceń
kujawsko-pomorskie
14,040
154
170
235
270
158
96
248
Rutka-Tartak
podlaskie
14,039
12
48
60
52
95
224
249
Marklowice
śląskie
14,034
395
406
384
209
198
157
250
Dzikowiec
podkarpackie
13,987
687
507
610
585
528
252
251
Paradyż
łódzkie
13,960
141
148
260
564
632
747
252
Teresin
mazowieckie
13,950
466
763
1115
1203
967
314
253
Psary
śląskie
13,945
324
322
545
578
518
325
254
Blizanów
wielkopolskie
13,913
122
143
175
248
308
340
255
Zakrzew
mazowieckie
13,891
1343
1407
1282
972
944
659
256
Krośnice
dolnośląskie
13,882
100
% dochodów 2015*
272
471
642
617
571
633
257
Rokietnica
wielkopolskie
13,881
220
174
429
431
595
294
258
Godów
śląskie
13,879
842
911
1083
1021
760
857
259
Kwidzyn
pomorskie
13,872
1506
1480
1348
1219
844
371
260
Strzałkowo
wielkopolskie
13,835
291
167
91
76
145
171
261
Skierbieszów
lubelskie
13,833
731
918
987
941
736
305
262
Iława
warmińsko-mazurskie
13,826
90
98
172
156
166
116
263
Kluczewsko
świętokrzyskie
13,813
7
27
41
86
51
133
264
Gierałtowice
śląskie
13,809
967
1176
1048
778
488
364
265
Liniewo
pomorskie
13,793
1002
796
765
730
558
361
266
Godziszów
lubelskie
13,793
357
153
187
250
289
249
267
Chmielno
pomorskie
13,789
88
82
114
159
287
213
268
Duszniki
wielkopolskie
13,783
708
623
766
677
495
307
269
Nędza
śląskie
13,778
13,777
593
474
681
1114
980
637
270
Korczew
mazowieckie
1081
1325
1096
882
276
230
271
Adamówka
podkarpackie
13,767
20
79
436
807
617
404
272
Lubin
dolnośląskie
13,736
557
434
254
244
231
326
273
Rusinów
mazowieckie
13,731
308
456
233
174
110
348
274
Kobylnica
pomorskie
13,694
671
509
606
551
597
391
275
Kornowac
śląskie
13,690
303
261
239
190
182
216
276
Stare Pole
pomorskie
13,686
435
187
115
132
186
320
277
Rybno
mazowieckie
13,666
1286
1194
1029
821
567
309
278
Płużnica
kujawsko-pomorskie
13,663
919
1100
1308
1354
1036
379
279
Krynice
lubelskie
13,639
427
412
435
448
697
388
280
Sanok
podkarpackie
13,639
132
103
82
80
62
95
281
Polska Cerekiew
opolskie
13,634
239
414
399
573
445
369
282
Rudziniec
śląskie
13,628
411
515
800
899
950
592
283
Białośliwie
wielkopolskie
13,594
352
274
208
164
210
257
284
Sierakowice
pomorskie
13,588
1504
1477
1514
1534
1122
436
285
Lubrza
opolskie
13,570
298
212
224
257
378
412
286
Kiernozia
łódzkie
13,554
597
852
621
64
31
29
287
Tryńcza
podkarpackie
13,521
316
387
546
883
1148
1394
288
Piszczac
lubelskie
13,520
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
238
541
861
609
542
324
289
Brójce
łódzkie
13,510
1567
1571
1500
1480
1322
227
290
Płoskinia
warmińsko-mazurskie
13,509
448
516
413
360
436
608
291
Wielbark
warmińsko-mazurskie
13,478
955
794
1157
1032
870
255
292
Telatyn
lubelskie
13,475
1110
814
721
548
421
304
293
Nowodwór
lubelskie
13,450
889
919
776
721
476
370
294
Piaski
wielkopolskie
13,446
283
301
196
147
132
215
295
Wilkołaz
lubelskie
13,439
278
447
431
453
422
400
296
Chełm
lubelskie
13,428
565
487
474
580
882
781
297
Jedlnia-Letnisko
mazowieckie
13,418
941
754
625
653
615
576
298
Potęgowo
pomorskie
13,414
134
528
1276
1367
848
462
299
Żórawina
dolnośląskie
13,412
460
572
491
291
181
205
300
Stężyca
pomorskie
13,388
474
377
317
389
424
336
301
Stolno
kujawsko-pomorskie
13,374
737
608
605
216
242
122
302
Wąsosz
podlaskie
13,367
261
132
68
48
123
264
303
Oleśnica
świętokrzyskie
13,351
223
209
157
148
188
260
304
Limanowa
małopolskie
13,336
1181
1006
634
553
373
272
305
Paprotnia
mazowieckie
13,267
1523
1539
1538
1512
1379
584
306
Łęka Opatowska
wielkopolskie
13,249
1377
804
791
930
955
568
307
Igołomia-Wawrzeńczyce
małopolskie
13,216
262
321
241
308
320
329
308
Repki
mazowieckie
13,216
721
426
433
437
499
441
309
Krokowa
pomorskie
13,216
680
924
983
1048
943
585
310
Jerzmanowice-Przeginia
małopolskie
13,208
879
686
418
283
269
289
311
Brzozie
kujawsko-pomorskie
13,206
101
142
143
118
165
210
312
Baboszewo
mazowieckie
13,185
408
669
477
261
137
211
313
Lasowice Wielkie
opolskie
13,165
913
750
529
251
237
293
314
Górzno
mazowieckie
13,142
13,116
722
506
726
507
244
223
315
Zawonia
dolnośląskie
1128
1299
1054
1051
707
774
316
Ceków-Kolonia
wielkopolskie
13,108
211
134
107
50
72
162
317
Bukowina Tatrzańska
małopolskie
13,104
157
185
149
96
94
164
318
Nowa Wieś Wielka
kujawsko-pomorskie
13,097
1487
1323
1285
624
524
186
319
Pątnów
łódzkie
13,089
424
651
849
905
735
511
320
Puszcza Mariańska
mazowieckie
13,086
1407
1430
1175
988
845
650
321
Chodów
wielkopolskie
13,063
1046
914
706
672
341
350
322
Kije
świętokrzyskie
13,055
755
771
526
418
230
236
323
Trzcinica
wielkopolskie
13,052
896
898
977
981
738
406
324
Waśniów
świętokrzyskie
13,046
1098
1452
1508
1464
782
505
325
Ruda Maleniecka
świętokrzyskie
13,030
1038
960
717
416
362
417
326
Tarnów
małopolskie
13,023
801
733
503
350
279
338
327
Godziesze Wielkie
wielkopolskie
13,021
456
524
293
232
223
333
328
Rogowo
kujawsko-pomorskie
13,016
652
578
586
581
418
385
329
Walce
opolskie
13,005
504
281
220
153
295
233
330
Szelków
mazowieckie
12,968
1224
851
748
514
444
274
331
Dołhobyczów
lubelskie
12,966
596
937
909
662
431
423
332
Gaworzyce
dolnośląskie
12,954
675
569
480
495
380
434
333
Trzebieszów
lubelskie
12,953
452
423
475
432
344
298
334
Niwiska
podkarpackie
12,949
386
563
487
326
195
277
335
Czarny Dunajec
małopolskie
12,938
738
869
763
632
483
381
336
Susiec
lubelskie
12,936
101
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
921
1016
1114
1019
681
403
337
Sońsk
mazowieckie
12,929
399
378
588
444
469
378
338
Kamienica Polska
śląskie
12,922
516
418
289
252
220
262
339
Ostrów Mazowiecka
mazowieckie
12,921
556
534
512
433
334
322
340
Lgota Wielka
łódzkie
12,918
215
492
876
691
216
220
341
Jejkowice
śląskie
12,872
758
464
387
402
414
285
342
Koneck
kujawsko-pomorskie
12,864
102
1585
1529
1353
1221
1052
560
343
Rejowiec-Osada
lubelskie
12,863
1177
1520
1466
1303
627
458
344
Babice
małopolskie
12,843
495
485
497
535
582
594
345
Sadowne
mazowieckie
12,837
710
455
309
211
222
217
346
Rozdrażew
wielkopolskie
12,832
214
236
154
197
152
268
347
Jasieniec
mazowieckie
12,823
534
587
314
262
252
346
348
Grybów
małopolskie
12,816
94
102
88
128
126
310
349
Wiskitki
mazowieckie
12,813
358
579
548
278
196
256
350
Lubenia
podkarpackie
12,805
890
673
369
169
157
225
351
Sobolew
mazowieckie
12,771
166
169
197
243
277
368
352
Żelechlinek
łódzkie
12,756
236
263
414
593
940
541
353
Łomża
podlaskie
12,747
78
129
174
279
301
448
354
Zduńska Wola
łódzkie
12,737
275
433
313
127
53
106
355
Ożarowice
śląskie
12,730
793
568
532
385
275
238
356
Rypin
kujawsko-pomorskie
12,729
30
28
27
37
69
204
357
Wysokie Mazowieckie
podlaskie
12,729
1221
1364
1341
1439
1401
1328
358
Kołaki Kościelne
podlaskie
12,722
958
631
451
396
379
347
359
Mikołajki Pomorskie
pomorskie
12,722
646
939
881
599
425
351
360
Tuchomie
pomorskie
12,716
1086
801
396
436
406
612
361
Baćkowice
świętokrzyskie
12,712
797
751
551
511
374
240
362
Siennica Różana
lubelskie
12,700
477
383
402
456
496
428
363
Krzemieniewo
wielkopolskie
12,696
439
413
362
327
330
355
364
Ulan-Majorat
lubelskie
12,694
330
228
216
231
372
414
365
Serokomla
lubelskie
12,694
12,681
144
97
73
90
155
359
366
Starogard Gdański
pomorskie
753
721
843
818
564
319
367
Sanniki
mazowieckie
12,676
1070
871
1071
1287
1418
867
368
Wilków
opolskie
12,669
809
715
561
663
611
539
369
Łososina Dolna
małopolskie
12,665
1340
1244
1425
1403
1178
537
370
Rybczewice
lubelskie
12,641
709
595
359
323
319
365
371
Ostrowite
wielkopolskie
12,637
1226
1246
1081
864
758
683
372
Kijewo Królewskie
kujawsko-pomorskie
12,629
404
326
334
596
813
635
373
Dolice
zachodniopomorskie
12,609
229
179
162
151
247
424
374
Brańszczyk
mazowieckie
12,603
628
618
316
152
142
301
375
Czarnia
mazowieckie
12,594
774
674
596
523
502
422
376
Kurzętnik
warmińsko-mazurskie
12,559
712
780
902
851
612
367
377
Sicienko
kujawsko-pomorskie
12,556
830
808
797
880
827
643
378
Kamionka Wielka
małopolskie
12,554
867
786
897
592
477
318
379
Żyrzyn
lubelskie
12,546
1291
1061
731
486
457
467
380
Dzierzkowice
lubelskie
12,545
839
793
672
595
309
311
381
Garbatka-Letnisko
mazowieckie
12,545
171
155
321
380
352
219
382
Starcza
śląskie
12,530
268
337
581
539
467
251
383
Kobylanka
zachodniopomorskie
12,507
995
927
1014
1248
1242
919
384
Lipnica
pomorskie
12,493
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
433
267
245
336
419
395
385
Mokobody
mazowieckie
% dochodów 2015*
12,487
623
633
841
813
670
352
386
Łubowo
wielkopolskie
12,487
530
538
412
451
359
356
387
Głusk
lubelskie
12,483
764
491
525
606
722
540
388
Zgierz
łódzkie
12,472
293
384
541
435
482
520
389
Święciechowa
wielkopolskie
12,457
401
393
281
284
226
228
390
Złotniki Kujawskie
kujawsko-pomorskie
12,455
981
990
913
978
636
548
391
Bartoszyce
warmińsko-mazurskie
12,450
535
364
250
256
240
334
392
Czerwińsk nad Wisłą
mazowieckie
12,449
644
496
285
229
285
300
393
Korytnica
mazowieckie
12,446
582
373
325
407
433
529
394
Kunice
dolnośląskie
12,438
1048
1175
1329
1199
1065
519
395
Urszulin
lubelskie
12,421
1354
1207
1210
1169
1175
664
396
Regnów
łódzkie
12,416
188
232
304
287
209
253
397
Kleszczewo
wielkopolskie
12,414
476
310
273
352
403
377
398
Kłoczew
lubelskie
12,407
624
692
670
603
516
449
399
Włodowice
śląskie
12,391
542
797
768
800
599
393
400
Kamieniec
wielkopolskie
12,383
253
258
499
565
508
405
401
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
12,371
826
719
685
664
536
443
402
Bobowo
pomorskie
12,371
594
574
641
657
573
421
403
Zamość
lubelskie
12,358
44
46
253
294
280
201
404
Andrespol
łódzkie
12,356
511
562
782
774
570
621
405
Jonkowo
warmińsko-mazurskie
12,356
178
83
43
39
66
302
406
Leżajsk
podkarpackie
12,350
583
398
502
717
868
755
407
Długosiodło
mazowieckie
12,333
595
558
441
485
459
487
408
Stare Bogaczowice
dolnośląskie
12,318
985
847
623
506
550
354
409
Stromiec
mazowieckie
12,314
254
201
189
277
349
475
410
Tczów
mazowieckie
12,311
895
880
723
590
577
549
411
Istebna
śląskie
12,301
412
480
495
364
434
452
412
Herby
śląskie
12,290
559
488
539
676
793
634
413
Szydłowo
mazowieckie
12,282
447
315
346
365
304
317
414
Lubochnia
łódzkie
12,282
678
438
294
301
346
461
415
Złotów
wielkopolskie
12,265
1296
1119
1026
1079
979
866
416
Rzgów
wielkopolskie
12,260
314
291
336
440
470
459
417
Wieniawa
mazowieckie
12,250
555
641
456
643
640
437
418
Oksa
świętokrzyskie
12,244
552
328
284
312
479
429
419
Nowa Sól
lubuskie
12,243
180
287
500
576
494
413
420
Kaczory
wielkopolskie
12,236
573
493
138
191
202
553
421
Tuczępy
świętokrzyskie
12,233
906
617
312
145
229
313
422
Strachówka
mazowieckie
12,228
269
256
251
292
335
435
423
Wolanów
mazowieckie
12,218
27
34
72
322
621
630
424
Chełm Śląski
śląskie
12,208
523
375
440
689
786
672
425
Janów
podlaskie
12,200
608
732
821
566
540
389
426
Strzyżewice
lubelskie
12,200
834
868
967
837
739
468
427
Łuków
lubelskie
12,196
244
295
501
619
839
647
428
Szemud
pomorskie
12,194
633
1002
980
1212
1060
910
429
Chybie
śląskie
12,194
196
151
183
265
322
292
430
Koło
wielkopolskie
12,163
1034
1062
912
980
902
794
431
Dydnia
podkarpackie
12,153
508
656
409
498
485
677
432
Żagań
lubuskie
12,153
103
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
323
157
47
36
61
261
433
Koszyce
małopolskie
12,152
1255
1110
1056
854
873
566
434
Słońsk
lubuskie
12,150
1001
707
458
483
369
430
435
Trzebielino
pomorskie
12,127
382
346
228
224
267
271
436
Wola Mysłowska
lubelskie
12,117
389
397
555
711
667
466
437
Kutno
łódzkie
12,115
363
297
485
820
957
616
438
Lubań
dolnośląskie
12,114
104
% dochodów 2015*
744
624
667
881
1044
685
439
Wodzisław
świętokrzyskie
12,088
1310
782
104
68
60
337
440
Dębowa Łąka
kujawsko-pomorskie
12,065
1141
1266
1271
1272
1140
749
441
Lubsza
opolskie
12,064
419
465
438
579
663
454
442
Żarnów
łódzkie
12,022
1204
1068
1112
1080
766
455
443
Błędów
mazowieckie
12,019
1492
1439
1298
746
405
330
444
Zbiczno
kujawsko-pomorskie
12,018
725
697
694
790
1017
636
445
Raczki
podlaskie
12,002
151
95
117
120
170
159
446
Żarnowiec
śląskie
12,000
489
391
509
828
589
606
447
Hajnówka
podlaskie
11,981
258
242
135
138
176
386
448
Nieborów
łódzkie
11,973
1144
1157
1188
1082
888
486
449
Potok Wielki
lubelskie
11,932
209
163
252
311
426
450
450
Puck
pomorskie
11,912
351
354
205
210
270
480
451
Włoszakowice
wielkopolskie
11,898
1195
1188
680
571
370
743
452
Goczałkowice-Zdrój
śląskie
11,896
679
727
557
494
530
581
453
Przeciszów
małopolskie
11,894
85
137
337
458
473
517
454
Bobrowniki
śląskie
11,891
264
211
227
295
361
494
455
Nowe Piekuty
podlaskie
11,881
270
332
351
354
404
382
456
Brody
świętokrzyskie
11,876
285
309
305
293
391
473
457
Wartkowice
łódzkie
11,866
1408
1388
1186
1363
1305
1124
458
Trzcianne
podlaskie
11,864
672
713
488
420
343
518
459
Chełmno
kujawsko-pomorskie
11,862
980
760
689
967
1025
979
460
Miłoradz
pomorskie
11,849
717
873
750
680
552
465
461
Haczów
podkarpackie
11,846
251
294
417
481
234
288
462
Łyszkowice
łódzkie
11,829
598
432
307
387
480
567
463
Siemień
lubelskie
11,817
493
351
464
544
535
447
464
Pępowo
wielkopolskie
11,804
416
632
658
650
659
668
465
Galewice
łódzkie
11,795
1352
1138
1076
893
866
692
466
Olszanica
podkarpackie
11,793
949
1095
1216
1050
872
698
467
Leszno
mazowieckie
11,789
442
329
295
341
506
426
468
Dąbrowa
kujawsko-pomorskie
11,787
1348
1193
1060
844
850
626
469
Czorsztyn
małopolskie
11,778
521
784
707
777
693
532
470
Secemin
świętokrzyskie
11,777
719
746
607
439
486
491
471
Doruchów
wielkopolskie
11,763
11,762
689
613
423
454
430
607
472
Przemęt
wielkopolskie
199
214
160
193
160
376
473
Turośń Kościelna
podlaskie
11,754
1117
1010
1160
1276
1005
527
474
Biskupice
małopolskie
11,752
140
217
489
477
432
410
475
Zielona Góra
lubuskie
11,745
1071
909
445
220
191
269
476
Odrzywół
mazowieckie
11,730
684
407
379
333
342
345
477
Papowo Biskupie
kujawsko-pomorskie
11,721
707
757
534
366
460
409
478
Cekcyn
kujawsko-pomorskie
11,701
630
948
688
459
360
341
479
Łęczyca
łódzkie
11,679
1228
1328
1307
1038
717
496
480
Kochanowice
śląskie
11,674
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
800
769
799
965
858
665
481
Banie
zachodniopomorskie
% dochodów 2015*
11,674
1223
1205
1272
1281
1165
1090
482
Pakosław
wielkopolskie
11,671
405
610
673
499
217
299
483
Łęczyce
pomorskie
11,667
485
510
473
480
451
495
484
Prostki
warmińsko-mazurskie
11,664
665
621
804
890
1002
722
485
Masłowice
łódzkie
11,657
640
425
375
414
559
623
486
Jaraczewo
wielkopolskie
11,652
93
304
66
512
395
1525
487
Powidz
wielkopolskie
11,644
362
392
845
1088
934
398
488
Ciepłowody
dolnośląskie
11,627
720
576
760
739
810
425
489
Skórcz
pomorskie
11,624
856
1004
1089
896
949
657
490
Biłgoraj
lubelskie
11,618
935
942
788
472
345
327
491
Przystajń
śląskie
11,611
110
135
86
316
149
195
492
Puchaczów
lubelskie
11,592
237
350
455
615
610
645
493
Celestynów
mazowieckie
11,571
539
336
244
238
273
315
494
Sieradz
łódzkie
11,554
937
892
1091
1334
1272
992
495
Goleszów
śląskie
11,554
1432
1479
1416
942
358
339
496
Bałtów
świętokrzyskie
11,552
402
521
536
492
413
397
497
Koźminek
wielkopolskie
11,538
367
338
257
204
238
363
498
Wąsewo
mazowieckie
11,536
348
400
298
266
338
611
499
Miastkowo
podlaskie
11,517
359
408
385
417
471
562
500
Czerniewice
łódzkie
11,510
946
1214
1345
1178
682
503
501
Osiek
małopolskie
11,501
313
331
380
288
263
399
502
Ryczywół
wielkopolskie
11,490
1131
1035
745
559
462
384
503
Bukowiec
kujawsko-pomorskie
11,490
835
543
592
742
892
678
504
Jedwabno
warmińsko-mazurskie
11,484
587
504
542
622
680
479
505
Podegrodzie
małopolskie
11,477
1083
848
783
756
689
788
506
Chrzypsko Wielkie
wielkopolskie
11,476
Biała Podlaska
lubelskie
11,475
322
257
345
529
657
502
507
938
1009
1179
1368
1383
1188
508
763
785
274
259
179
829
509
983
792
691
476
472
407
924
704
563
442
416
291
1462
1397
1316
1059
833
638
Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie
11,474
Stara Dąbrowa
zachodniopomorskie
11,455
510
Przyłęk
mazowieckie
11,448
511
Zakrzew
lubelskie
11,441
512
Sławno
zachodniopomorskie
11,430
11,425
1241
1230
908
597
448
456
513
Jabłonna
lubelskie
1198
1000
970
713
420
859
514
Mietków
dolnośląskie
11,423
1414
1494
1493
1321
963
651
515
Milejów
lubelskie
11,409
437
430
357
445
329
418
516
Koniusza
małopolskie
11,397
760
550
371
162
214
401
517
Wohyń
lubelskie
11,385
53
50
37
53
99
420
518
Rędziny
śląskie
11,381
60
91
865
1000
620
463
519
Turawa
opolskie
11,374
574
863
981
1101
933
641
520
Dobre
kujawsko-pomorskie
11,369
877
833
709
516
646
570
521
Raba Wyżna
małopolskie
11,342
549
698
809
833
729
575
522
Wieprz
małopolskie
11,342
103
93
156
230
317
344
523
Łęki Szlacheckie
łódzkie
11,332
987
720
448
670
512
508
524
Dziadkowice
podlaskie
11,302
550
567
665
741
780
652
525
Skórzec
mazowieckie
11,291
544
353
280
318
563
704
526
Stoczek Łukowski
lubelskie
11,288
249
249
246
225
211
297
527
Stara Kornica
mazowieckie
11,284
1079
1147
931
693
491
457
528
Stubno
podkarpackie
11,273
105
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
320
191
158
213
396
646
529
Popów
śląskie
11,268
1358
1171
1139
1131
964
610
530
Krzczonów
lubelskie
11,260
58
80
79
73
115
283
531
Siedlce
mazowieckie
11,254
1562
1549
1458
1175
935
629
532
Sobków
świętokrzyskie
11,254
84
215
97
114
65
349
533
Ksawerów
łódzkie
11,251
1548
1521
1461
1392
1221
801
534
Krzęcin
zachodniopomorskie
11,249
252
190
173
253
407
323
535
Bedlno
łódzkie
11,248
872
882
1051
867
730
620
536
Granowo
wielkopolskie
11,244
1056
980
907
994
917
821
537
Tarnawatka
lubelskie
11,242
150
255
452
549
569
469
538
Dłutów
łódzkie
11,242
1518
1357
1119
926
822
599
539
Wąpielsk
kujawsko-pomorskie
11,240
993
982
1144
1054
1011
762
540
Lubaczów
podkarpackie
11,239
340
403
318
428
423
601
541
Przytuły
podlaskie
11,218
1367
1187
1174
1106
1010
609
542
Świecie nad Osą
kujawsko-pomorskie
11,198
492
612
661
763
521
552
543
Hażlach
śląskie
11,195
310
265
249
245
316
526
544
Hyżne
podkarpackie
11,195
969
644
504
254
284
335
545
Korzenna
małopolskie
11,191
723
557
320
300
175
278
546
Baranów
mazowieckie
11,188
590
872
1108
1266
863
773
547
Jeżów
łódzkie
11,171
11,157
106
% dochodów 2015*
418
535
1040
788
685
569
548
Deszczno
lubuskie
295
650
780
473
576
872
549
Czernica
dolnośląskie
11,140
1018
890
608
526
692
513
550
Zapolice
łódzkie
11,135
1307
1131
1068
1024
952
753
551
Kuźnica
podlaskie
11,134
1051
700
786
686
728
342
552
Mircze
lubelskie
11,130
21
29
39
154
215
589
553
Wieliszew
mazowieckie
11,129
106
483
751
999
1108
861
554
Przesmyki
mazowieckie
11,119
160
154
119
133
171
411
555
Ciasna
śląskie
11,116
354
121
70
26
35
61
556
Suszec
śląskie
11,103
246
642
827
378
310
470
557
Nowosolna
łódzkie
11,094
1468
1334
335
1105
945
1567
558
Raciążek
kujawsko-pomorskie
11,080
83
123
275
644
754
485
559
Chrząstowice
opolskie
11,071
892
1228
1444
1267
1208
484
560
Giżycko
warmińsko-mazurskie
11,061
265
505
928
1450
1406
1409
561
Bolesław
małopolskie
11,055
777
860
834
1039
855
738
562
Mniszków
łódzkie
11,054
944
1027
1022
886
613
602
563
Somonino
pomorskie
11,051
531
849
700
358
213
254
564
Koszęcin
śląskie
11,044
873
978
1133
894
752
619
565
Dobroń
łódzkie
11,028
1473
1427
1368
1391
1378
944
566
Dorohusk
lubelskie
11,019
338
671
1204
1100
1033
1122
567
Kruszyna
śląskie
10,997
182
203
270
452
653
653
568
Zabór
lubuskie
10,992
601
861
904
840
388
366
569
Dygowo
zachodniopomorskie
10,986
726
657
716
719
517
451
570
Osięciny
kujawsko-pomorskie
10,984
10,983
670
498
410
267
339
265
571
Dębe Wielkie
mazowieckie
1259
1021
816
545
415
538
572
Lipno
wielkopolskie
10,975
569
402
373
461
649
667
573
Przygodzice
wielkopolskie
10,971
1524
1483
1524
1530
1435
868
574
Kamiennik
opolskie
10,971
372
929
860
789
312
374
575
Stare Czarnowo
zachodniopomorskie
10,962
645
959
1141
1125
991
739
576
Zabrodzie
mazowieckie
10,954
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
971
943
513
227
127
372
577
Pawonków
śląskie
% dochodów 2015*
10,953
1503
1550
1428
1320
896
1039
578
Krotoszyce
dolnośląskie
10,951
346
741
1011
1146
816
760
579
Bierawa
opolskie
10,950
319
290
148
202
299
504
580
Perlejewo
podlaskie
10,945
195
120
167
342
836
906
581
Besko
podkarpackie
10,943
1088
936
1135
582
368
194
582
Janowice Wielkie
dolnośląskie
10,934
1312
1386
1066
958
767
898
583
Somianka
mazowieckie
10,929
1216
1128
734
700
435
524
584
Stryszów
małopolskie
10,923
629
481
231
242
337
555
585
Potworów
mazowieckie
10,911
627
649
627
513
443
439
586
Grabów
łódzkie
10,906
369
316
425
400
596
474
587
Czarnożyły
łódzkie
10,897
589
442
427
493
634
597
588
Zaleszany
podkarpackie
10,895
328
361
636
738
878
639
589
Łubniany
opolskie
10,893
1014
688
743
929
1006
982
590
Masłów
świętokrzyskie
10,885
1078
1046
1086
1209
1292
987
591
Samborzec
świętokrzyskie
10,874
925
938
490
797
803
997
592
Jeleniewo
podlaskie
10,871
384
262
319
412
511
550
593
Kocmyrzów-Luborzyca
małopolskie
10,870
1273
1045
1028
1232
1166
731
594
Kostomłoty
dolnośląskie
10,849
571
327
155
116
328
655
595
Pysznica
podkarpackie
10,840
1249
972
601
447
398
501
596
Świdnica
dolnośląskie
10,829
661
680
795
656
525
624
597
Ułęż
lubelskie
10,818
992
768
918
957
1009
662
598
Bledzew
lubuskie
10,818
655
930
719
651
583
798
599
Czarny Bór
dolnośląskie
10,812
497
458
643
710
759
542
600
Medyka
podkarpackie
10,794
311
247
195
182
290
446
601
Dziemiany
pomorskie
10,790
1256
1258
1163
922
820
686
602
Zbrosławice
śląskie
10,787
10,784
75
268
753
290
305
142
603
Ustronie Morskie
zachodniopomorskie
803
963
998
931
609
583
604
Sędziejowice
łódzkie
10,772
875
307
296
328
452
625
605
Radomyśl nad Sanem
podkarpackie
10,770
1300
1152
1063
971
1261
1047
606
Zawoja
małopolskie
10,766
657
561
815
866
1229
808
607
Grabowo
podlaskie
10,756
1488
1495
1454
1398
1468
1257
608
Hańsk
lubelskie
10,734
901
830
630
550
648
687
609
Nowa Karczma
pomorskie
10,729
782
973
1132
934
701
498
610
Niebylec
podkarpackie
10,723
817
965
946
943
972
792
611
Płośnica
warmińsko-mazurskie
10,721
761
675
506
469
555
784
612
Sieroszewice
wielkopolskie
10,718
705
813
698
386
487
493
613
Marciszów
dolnośląskie
10,718
1201
1219
1116
1062
1014
887
614
Adamów
lubelskie
10,716
784
681
675
682
690
598
615
Kalinowo
warmińsko-mazurskie
10,716
119
85
199
932
1306
1343
616
Chojnów
dolnośląskie
10,712
952
1058
939
824
565
442
617
Zakrzewo
kujawsko-pomorskie
10,703
36
61
74
167
311
710
618
Izabelin
mazowieckie
10,696
1068
1116
1136
1204
1209
969
619
Widawa
łódzkie
10,695
771
549
552
956
666
684
620
Czyże
podlaskie
10,687
528
508
710
869
932
730
621
Miedziana Góra
świętokrzyskie
10,677
10,675
554
702
1017
870
539
573
622
Załuski
mazowieckie
1475
1433
1273
1008
446
444
623
Miedzichowo
wielkopolskie
10,675
499
500
560
390
302
263
624
Strzelce
łódzkie
10,672
107
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
849
1173
1213
987
546
582
625
Lubartów
lubelskie
10,668
92
139
364
508
699
534
626
Gowarczów
świętokrzyskie
10,646
1402
1387
1233
1254
1092
726
627
Milanów
lubelskie
10,637
1122
1011
866
858
714
699
628
Górno
świętokrzyskie
10,633
802
729
432
443
463
708
629
Zbójno
kujawsko-pomorskie
10,627
625
716
839
1001
1078
962
630
Ostrów Wielkopolski
wielkopolskie
10,627
108
% dochodów 2015*
147
230
374
521
393
748
631
Narewka
podlaskie
10,623
1561
1436
1409
1340
1377
897
632
Banie Mazurskie
warmińsko-mazurskie
10,610
519
710
818
702
522
440
633
Gielniów
mazowieckie
10,598
1090
1183
1356
1241
995
554
634
Brzuze
kujawsko-pomorskie
10,593
1289
1322
1346
1325
1259
1040
635
Świnice Warckie
łódzkie
10,578
638
717
880
982
998
535
636
Mniów
świętokrzyskie
10,578
821
1020
872
823
768
917
637
Stegna
pomorskie
10,565
10,539
580
582
611
577
500
536
638
Jeżewo
kujawsko-pomorskie
321
246
508
758
869
838
639
Leoncin
mazowieckie
10,532
1546
1526
1506
1397
1235
918
640
Czermin
wielkopolskie
10,530
533
602
779
716
743
533
641
Radecznica
lubelskie
10,525
999
1097
1033
959
554
547
642
Tarnów Opolski
opolskie
10,521
1053
904
895
1014
1013
782
643
Łaziska
lubelskie
10,513
677
737
905
1097
1038
787
644
Lubawa
warmińsko-mazurskie
10,510
436
605
580
419
350
416
645
Osie
kujawsko-pomorskie
10,510
1245
1327
1327
1237
1100
1081
646
Lniano
kujawsko-pomorskie
10,504
368
368
301
361
271
478
647
Strawczyn
świętokrzyskie
10,503
302
596
692
540
468
551
648
Chojnice
pomorskie
10,501
841
699
415
241
306
482
649
Serniki
lubelskie
10,485
494
374
240
346
402
1221
650
Cedry Wielkie
pomorskie
10,475
1150
1039
899
671
580
586
651
Szczytniki
wielkopolskie
10,474
558
762
756
634
464
574
652
Kazimierz Biskupi
wielkopolskie
10,472
1123
1217
1256
1244
1188
902
653
Nowa Słupia
świętokrzyskie
10,470
10,466
259
145
170
269
537
613
654
Kowiesy
łódzkie
567
427
471
601
607
696
655
Kowala
mazowieckie
10,460
1108
1196
1463
1463
993
709
656
Kondratowice
dolnośląskie
10,456
880
460
386
200
684
856
657
Goszczyn
mazowieckie
10,445
361
461
620
760
604
481
658
Santok
lubuskie
10,441
1459
1447
1355
1072
821
644
659
Będzino
zachodniopomorskie
10,433
855
1134
1408
1479
1312
1126
660
Choczewo
pomorskie
10,432
610
878
1003
916
799
500
661
Ręczno
łódzkie
10,424
905
1206
1245
728
593
380
662
Dobrzyniewo Duże
podlaskie
10,422
914
724
645
681
835
737
663
Gizałki
wielkopolskie
10,414
1272
1127
1002
826
642
682
664
Kaliska
pomorskie
10,413
339
266
267
315
504
523
665
Pawłów
świętokrzyskie
10,404
1359
1312
1288
1096
784
591
666
Wojaszówka
podkarpackie
10,403
169
156
203
203
545
506
667
Bojanów
podkarpackie
10,398
297
130
127
91
143
280
668
Jordanów Śląski
dolnośląskie
10,391
907
1106
735
532
286
564
669
Szydłowo
wielkopolskie
10,381
1452
1453
1369
1312
1084
735
670
Kolno
warmińsko-mazurskie
10,376
1507
1277
829
734
727
1086
671
Zembrzyce
małopolskie
10,369
1182
1055
877
659
461
396
672
Andrzejewo
mazowieckie
10,368
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1538
1451
1297
1067
1012
877
673
Wiśniowa
małopolskie
10,361
976
795
510
525
665
658
674
Sławno
łódzkie
10,360
538
682
764
819
514
670
675
Łękawica
śląskie
10,325
245
286
268
302
333
528
676
Lubowidz
mazowieckie
10,311
796
665
479
351
375
477
677
Spytkowice
małopolskie
10,311
398
778
996
1071
988
789
678
Kolno
podlaskie
10,310
1008
913
713
467
475
530
679
Nur
mazowieckie
10,308
882
597
428
314
347
507
680
Brochów
mazowieckie
10,305
478
874
1264
863
541
666
681
Krasnystaw
lubelskie
10,286
824
773
570
530
650
847
682
Goworowo
mazowieckie
10,266
827
1261
1335
1162
983
693
683
Wisznia Mała
dolnośląskie
10,259
741
445
350
434
651
853
684
Włocławek
kujawsko-pomorskie
10,258
844
592
562
394
519
545
685
Kamień
podkarpackie
10,245
484
415
308
426
260
476
686
Kroczyce
śląskie
10,223
943
544
206
181
208
331
687
Radymno
podkarpackie
10,216
822
573
556
605
809
844
688
Chlewiska
mazowieckie
10,214
409
601
697
945
1062
804
689
Bralin
wielkopolskie
10,208
982
996
1005
925
912
702
690
Wadowice Górne
podkarpackie
10,204
685
512
299
214
382
679
691
Szczutowo
mazowieckie
10,195
653
894
835
889
628
509
692
Korycin
podlaskie
10,184
1301
1195
1151
841
794
559
693
Raków
świętokrzyskie
10,183
306
253
288
324
505
543
694
Wólka
lubelskie
10,179
776
829
993
1127
1195
986
695
Grodziczno
warmińsko-mazurskie
10,164
886
1005
1194
1521
1480
1271
696
Białowieża
podlaskie
10,150
702
1041
1404
1509
1458
1206
697
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
10,145
288
271
232
219
251
312
698
Mszana Dolna
małopolskie
10,143
660
518
631
683
805
579
699
Chynów
mazowieckie
10,135
620
705
730
852
893
780
700
Otyń
lubuskie
10,124
451
689
754
962
1055
1167
701
Rawa Mazowiecka
łódzkie
10,113
170
216
376
343
224
332
702
Buczkowice
śląskie
10,113
918
1015
964
1004
908
786
703
Goraj
lubelskie
10,113
1044
1254
1451
1477
1373
854
704
Kłodzko
dolnośląskie
10,112
1209
1019
1152
1253
1245
1178
705
Łagiewniki
dolnośląskie
10,106
64
59
163
555
1129
1142
706
Żary
lubuskie
10,101
704
652
538
491
510
676
707
Borki
lubelskie
10,098
752
546
377
272
364
512
708
Boguty-Pianki
mazowieckie
10,095
1116
1408
1487
1502
1397
1214
709
Miejsce Piastowe
podkarpackie
10,094
125
276
366
487
351
660
710
Gorzkowice
łódzkie
10,091
547
967
1267
1326
1207
815
711
Działdowo
warmińsko-mazurskie
10,088
287
317
517
594
619
714
712
Fałków
świętokrzyskie
10,086
1399
1178
1429
1466
1364
729
713
Oporów
łódzkie
10,068
277
531
892
733
725
499
714
Tuszów Narodowy
podkarpackie
10,068
10,062
1167
891
854
1092
1225
1193
715
Wróblew
łódzkie
934
1109
1184
1208
959
727
716
Srokowo
warmińsko-mazurskie
10,054
374
348
356
370
365
492
717
Fabianki
kujawsko-pomorskie
10,049
153
84
192
391
909
695
718
Liszki
małopolskie
10,046
1463
1538
1540
1538
1510
1278
719
Boleszkowice
zachodniopomorskie
10,039
290
436
589
587
551
483
720
Kraśnik
lubelskie
10,038
109
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1469
1418
1332
1389
1324
1033
721
Drużbice
łódzkie
10,037
724
629
656
515
538
558
722
Jednorożec
mazowieckie
10,027
863
1001
938
623
509
715
723
Przybiernów
zachodniopomorskie
10,017
584
666
820
923
1001
952
724
Dąbrówka
mazowieckie
10,016
904
977
960
812
547
464
725
Wręczyca Wielka
śląskie
10,008
970
983
1069
772
748
565
726
Rogóźno
kujawsko-pomorskie
9,991
1000
895
711
613
478
628
727
Głuchów
łódzkie
9,991
130
251
573
621
713
622
728
Świdnica
lubuskie
9,989
591
1136
1072
898
633
819
729
Zgorzelec
dolnośląskie
9,984
400
619
858
1308
1215
1045
730
Rytro
małopolskie
9,980
9,977
110
394
525
450
446
562
701
731
Grodzisko Dolne
podkarpackie
1192
1032
1009
1139
1031
750
732
Wojsławice
lubelskie
9,970
1075
884
784
783
830
741
733
Nurzec-Stacja
podlaskie
9,961
853
1166
991
924
753
721
734
Książ Wielki
małopolskie
9,956
812
745
582
520
614
793
735
Pałecznica
małopolskie
9,951
548
691
732
678
778
716
736
Gołuchów
wielkopolskie
9,944
470
386
613
830
971
1078
737
Sokoły
podlaskie
9,931
1073
824
616
654
716
813
738
Bądkowo
kujawsko-pomorskie
9,928
697
639
565
534
484
546
739
Naruszewo
mazowieckie
9,918
611
658
695
748
641
596
740
Kodeń
lubelskie
9,917
184
359
483
392
348
392
741
Skoroszyce
opolskie
9,916
453
463
1058
1294
1389
852
742
Szudziałowo
podlaskie
9,914
1242
1462
1499
1524
1392
1059
743
Lipce Reymontowskie
łódzkie
9,899
659
661
535
399
408
531
744
Rościszewo
mazowieckie
9,894
1287
1132
1344
1355
1296
812
745
Lelów
śląskie
9,893
1148
1026
684
368
274
408
746
Mielec
podkarpackie
9,892
9,891
325
365
398
626
578
603
747
Strzeleczki
opolskie
1030
1091
1107
1043
918
823
748
Grodziec
wielkopolskie
9,890
1155
1150
1217
1138
1104
1019
749
Rozogi
warmińsko-mazurskie
9,863
585
958
1283
1002
695
544
750
Oleśnica
dolnośląskie
9,849
654
630
407
409
399
876
751
Radomsko
łódzkie
9,849
428
390
223
134
283
593
752
Brudzew
wielkopolskie
9,838
309
233
153
130
318
654
753
Stara Kiszewa
pomorskie
9,836
1234
1330
1172
1034
977
907
754
Radków
świętokrzyskie
9,812
1403
1204
1164
1052
1056
896
755
Karsin
pomorskie
9,806
1076
1155
1254
1342
1088
845
756
Stargard Szczeciński
zachodniopomorskie
9,801
403
502
901
1143
1134
707
757
Zbuczyn
mazowieckie
9,800
1474
1540
1552
1469
1142
728
758
Wińsko
dolnośląskie
9,792
527
703
676
767
639
680
759
Skrzyszów
małopolskie
9,773
1130
1298
1337
1341
1167
894
760
Ruda-Huta
lubelskie
9,762
1428
1510
1492
1429
1345
1149
761
Baranów
lubelskie
9,762
1357
1332
1191
921
864
864
762
Krzeszów
podkarpackie
9,744
1331
1497
1564
1541
1421
996
763
Świlcza
podkarpackie
9,741
811
922
873
720
661
771
764
Skrwilno
kujawsko-pomorskie
9,728
1028
1234
1209
876
645
433
765
Gniewoszów
mazowieckie
9,707
568
988
1098
1327
1111
947
766
Zarszyn
podkarpackie
9,703
1111
955
794
583
591
742
767
Parchowo
pomorskie
9,687
578
420
310
338
465
563
768
Przytyk
mazowieckie
9,686
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
513
470
460
406
377
415
769
Spytkowice
małopolskie
9,665
300
314
331
524
741
765
770
Goszczanów
łódzkie
9,652
714
726
626
637
548
744
771
Rokiciny
łódzkie
9,643
564
489
775
791
1023
640
772
Pomiechówek
mazowieckie
9,619
1499
1536
1559
1560
1422
913
773
Mściwojów
dolnośląskie
9,618
1412
1441
1343
1333
1257
1128
774
Korczyna
podkarpackie
9,607
690
739
836
831
1072
1181
775
Kobyla Góra
wielkopolskie
9,605
807
925
975
1012
881
768
776
Zakrzewo
wielkopolskie
9,604
280
449
655
1179
1061
1320
777
Lanckorona
małopolskie
9,603
693
798
885
911
931
836
778
Bochnia
małopolskie
9,595
334
195
132
131
381
472
779
Rząśnik
mazowieckie
9,587
441
422
259
276
266
471
780
Wiązownica
podkarpackie
9,587
745
875
844
835
515
431
781
Przytoczna
lubuskie
9,578
9,575
637
269
221
297
481
614
782
Wilga
mazowieckie
1065
886
533
397
383
571
783
Kodrąb
łódzkie
9,564
602
736
992
1262
1393
1376
784
Piecki
warmińsko-mazurskie
9,546
847
866
778
939
961
983
785
Radłów
opolskie
9,544
503
759
903
891
891
940
786
Węgierska Górka
śląskie
9,542
333
475
397
611
679
869
787
Klembów
mazowieckie
9,529
1322
1154
1127
1331
1214
911
788
Borów
dolnośląskie
9,528
137
303
444
528
672
843
789
Jemielnica
opolskie
9,522
1232
1029
638
649
660
806
790
Szerzyny
podkarpackie
9,521
1019
753
470
296
300
438
791
Rojewo
kujawsko-pomorskie
9,483
1060
1203
1426
1198
924
618
792
Stryszawa
małopolskie
9,481
1413
1412
1309
1025
930
851
793
Gać
podkarpackie
9,480
231
404
277
285
392
734
794
Mielnik
podlaskie
9,472
1293
1308
1403
1108
746
675
795
Tworóg
śląskie
9,472
926
577
493
500
598
724
796
Kamienna Góra
dolnośląskie
9,465
1421
1142
1000
1117
986
885
797
Skołyszyn
podkarpackie
9,464
161
196
311
510
440
690
798
Wyry
śląskie
9,461
228
370
1367
1553
1561
1243
799
Trzebownisko
podkarpackie
9,449
615
472
540
954
1121
981
800
Słupca
wielkopolskie
9,441
786
358
215
198
438
674
801
Wierzbinek
wielkopolskie
9,417
304
296
248
363
429
776
802
Sitkówka-Nowiny
świętokrzyskie
9,404
1082
1396
1218
1013
903
1038
803
Krupski Młyn
śląskie
9,401
612
547
724
785
996
858
804
Sterdyń
mazowieckie
9,399
1529
1437
1168
786
385
590
805
Przerośl
podlaskie
9,388
1418
1354
1405
1319
1243
946
806
Wiśniowa
podkarpackie
9,386
505
559
523
557
601
673
807
Augustów
podlaskie
9,386
1442
1484
1385
1300
1037
1008
808
Brzeźnica
małopolskie
9,377
1050
1108
1110
1066
1063
990
809
Sieciechów
mazowieckie
9,366
111
173
178
155
178
402
810
Sochaczew
mazowieckie
9,357
1373
1402
1422
1433
1283
1274
811
Kobiór
śląskie
9,354
281
453
587
722
544
769
812
Ozorków
łódzkie
9,333
930
885
1113
1274
1289
888
813
Kwilcz
wielkopolskie
9,328
431
340
644
751
954
718
814
Kotlin
wielkopolskie
9,315
1109
910
781
853
880
799
815
Bielany
mazowieckie
9,299
1576
1567
1533
1421
1179
700
816
Żukowice
dolnośląskie
9,296
111
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
541
599
822
1084
1341
1148
817
Izbicko
opolskie
9,282
345
424
543
560
814
960
818
Poświętne
łódzkie
9,274
749
606
590
729
723
956
819
Koszarawa
śląskie
9,273
1114
1073
978
855
910
908
820
Jeziora Wielkie
kujawsko-pomorskie
9,272
1360
1319
1319
1365
1291
1043
821
Białopole
lubelskie
9,270
1282
1289
1075
533
256
387
822
Drawsko
wielkopolskie
9,257
1502
1461
1424
1140
1045
604
823
Dominowo
wielkopolskie
9,255
1527
1374
1397
1270
1271
802
824
Słupia Konecka
świętokrzyskie
9,242
1344
1331
1201
1128
737
694
825
Rokitno
lubelskie
9,241
903
693
472
275
400
631
826
Aleksandrów
łódzkie
9,237
112
1210
1038
806
735
948
1050
827
Panki
śląskie
9,237
878
1181
1118
1119
841
892
828
Miłkowice
dolnośląskie
9,233
1041
902
855
792
897
706
829
Urzędów
lubelskie
9,228
975
1124
1334
900
560
427
830
Tomaszów Lubelski
lubelskie
9,227
1191
940
457
372
427
557
831
Przywidz
pomorskie
9,216
888
934
744
608
635
733
832
Łącko
małopolskie
9,212
1557
1557
1546
1390
1200
873
833
Nowa Ruda
dolnośląskie
9,204
1022
981
986
1042
1123
1071
834
Jabłonna Lacka
mazowieckie
9,202
186
280
633
814
913
938
835
Gorzyce
śląskie
9,201
1106
999
1121
1077
1246
989
836
Żytno
łódzkie
9,191
185
162
171
307
579
928
837
Trawniki
lubelskie
9,182
337
565
824
877
789
1163
838
Kaźmierz
wielkopolskie
9,177
1149
1274
1260
1158
1180
1120
839
Perzów
wielkopolskie
9,171
1036
1141
1261
1344
1183
1082
840
Elbląg
warmińsko-mazurskie
9,160
486
419
381
421
592
875
841
Bystra-Sidzina
małopolskie
9,158
488
428
392
98
104
137
842
Nowy Kawęczyn
łódzkie
9,156
482
740
890
1171
1264
1231
843
Miastków Kościelny
mazowieckie
9,140
869
742
759
727
703
719
844
Sidra
podlaskie
9,134
808
765
687
703
704
697
845
Witonia
łódzkie
9,126
832
1140
1400
1310
1419
1174
846
Bolesławiec
łódzkie
9,117
296
320
640
674
616
453
847
Nowe Miasto
mazowieckie
9,086
273
237
406
563
710
713
848
Białaczów
łódzkie
9,075
9,063
425
372
348
309
412
587
849
Trojanów
mazowieckie
794
1145
1311
1338
1280
1294
850
Siedliszcze
lubelskie
9,059
1425
991
846
628
936
1021
851
Czarnków
wielkopolskie
9,058
423
452
468
838
941
1083
852
Głogów
dolnośląskie
9,055
781
1063
950
915
700
763
853
Kościelec
wielkopolskie
9,041
1382
1393
1381
1360
1250
1014
854
Mirów
mazowieckie
9,017
1145
1143
1095
1010
860
764
855
Tymbark
małopolskie
9,013
750
396
404
331
235
308
856
Stupsk
mazowieckie
9,013
1456
1367
1398
1249
1237
924
857
Dębnica Kaszubska
pomorskie
9,011
475
469
446
562
815
934
858
Potok Górny
lubelskie
9,002
8,999
219
117
77
57
139
284
859
Radzyń Podlaski
lubelskie
205
279
463
647
885
824
860
Łagów
lubuskie
8,986
966
1301
1455
1347
994
810
861
Czernichów
małopolskie
8,967
421
584
647
413
325
321
862
Bolimów
łódzkie
8,945
1243
1008
942
1111
1101
942
863
Czarna
podkarpackie
8,937
496
482
850
1023
838
933
864
Czeremcha
podlaskie
8,934
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
820
714
654
586
668
826
865
Krasnosielc
mazowieckie
% dochodów 2015*
8,929
1297
975
1120
1134
1409
1035
866
Nagłowice
świętokrzyskie
8,928
1283
1191
1262
1415
1493
1287
867
Ciechocin
kujawsko-pomorskie
8,924
1005
920
798
750
702
561
868
Czemierniki
lubelskie
8,922
942
834
966
1041
974
939
869
Przeworno
dolnośląskie
8,921
939
532
222
233
608
830
870
Ostrów
podkarpackie
8,918
459
454
572
834
1066
1004
871
Parysów
mazowieckie
8,914
1415
1235
1167
984
1053
1097
872
Bobrowniki
kujawsko-pomorskie
8,914
1345
1259
1196
1243
1177
912
873
Godkowo
warmińsko-mazurskie
8,913
742
1084
1257
1280
1075
941
874
Radziechowy-Wieprz
śląskie
8,904
991
1339
1109
1007
718
862
875
Rusiec
łódzkie
8,902
małopolskie
8,899
989
1170
1155
1053
1018
1024
876
Krościenko
nad Dunajcem
814
743
832
904
987
935
877
Kamień
lubelskie
8,897
263
395
579
1235
1319
1205
878
Padew Narodowa
podkarpackie
8,893
1222
1118
1197
1271
1356
971
879
Łopiennik Górny
lubelskie
8,883
607
764
813
888
871
842
880
Bodzanów
mazowieckie
8,881
8,879
843
1076
1042
1161
976
1005
881
Frysztak
podkarpackie
1268
1222
1303
1350
1263
880
882
Paszowice
dolnośląskie
8,876
1441
1224
1062
723
647
642
883
Przyrów
śląskie
8,876
810
555
388
463
706
927
884
Młynarze
mazowieckie
8,875
177
188
226
348
336
572
885
Żółkiewka
lubelskie
8,872
773
730
919
1121
1204
1118
886
Dalików
łódzkie
8,871
1229
1511
1417
1387
1110
1210
887
Pokój
opolskie
8,858
1161
1057
1317
996
1051
957
888
Uście Gorlickie
małopolskie
8,846
701
809
757
920
1082
1203
889
Jastrzębia
mazowieckie
8,842
656
620
403
408
376
615
890
Ostrówek
łódzkie
8,841
500
831
1142
1189
1093
1060
891
Trąbki Wielkie
pomorskie
8,832
927
799
702
620
747
800
892
Sulęczyno
pomorskie
8,830
1039
843
755
951
956
955
893
Pruszcz
kujawsko-pomorskie
8,826
440
376
306
349
553
732
894
Maciejowice
mazowieckie
8,823
1207
1370
1365
1374
1206
974
895
Jasło
podkarpackie
8,823
518
345
393
258
441
578
896
Latowicz
mazowieckie
8,819
55
51
59
105
131
712
897
Wejherowo
pomorskie
8,819
1391
1456
1437
1375
1450
1324
898
Turośl
podlaskie
8,815
1298
1457
1406
1396
1137
1048
899
Fredropol
podkarpackie
8,812
837
728
584
497
675
736
900
Grabów nad Pilicą
mazowieckie
8,810
772
971
994
1026
1016
1095
901
Dębno
małopolskie
8,809
468
684
842
759
529
588
902
Bieliny
świętokrzyskie
8,803
928
950
1443
1518
1540
1239
903
Kruklanki
warmińsko-mazurskie
8,800
1153
1282
1312
1206
1021
848
904
Mirzec
świętokrzyskie
8,798
695
734
701
610
750
1066
905
Kołczygłowy
pomorskie
8,796
1107
1007
995
1069
1218
1034
906
Klimontów
świętokrzyskie
8,786
1292
1270
1357
1265
1124
920
907
Stary Targ
pomorskie
8,781
224
175
121
94
265
490
908
Czerwin
mazowieckie
8,758
1186
1264
1166
1091
1039
1026
909
Radgoszcz
małopolskie
8,756
604
457
481
561
744
796
910
Gózd
mazowieckie
8,711
815
1081
1235
1263
1309
1092
911
Walim
dolnośląskie
8,710
113
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
318
519
948
1182
1151
1140
912
Oświęcim
małopolskie
8,707
833
640
693
660
790
723
913
Kąkolewnica Wschodnia
lubelskie
8,705
603
575
465
455
719
925
914
Mycielin
wielkopolskie
8,701
114
1121
897
773
793
852
901
915
Orońsko
mazowieckie
8,700
1422
1431
1434
1475
1463
1121
916
Kiwity
warmińsko-mazurskie
8,694
931
701
411
504
709
1307
917
Pniewy
mazowieckie
8,671
279
172
209
185
356
497
918
Bogoria
świętokrzyskie
8,666
506
330
264
335
532
783
919
Iłów
mazowieckie
8,658
1102
1164
963
953
831
963
920
Ostaszewo
pomorskie
8,644
121
107
113
165
386
949
921
Gietrzwałd
warmińsko-mazurskie
8,623
1119
1117
1314
1420
1456
1510
922
Daszyna
łódzkie
8,621
1398
1340
1495
1557
1544
1315
923
Domaniów
dolnośląskie
8,616
1528
1562
1432
936
605
871
924
Kłaj
małopolskie
8,611
1061
827
792
766
920
874
925
Bytoń
kujawsko-pomorskie
8,610
688
634
1030
1217
1203
860
926
Grabowiec
lubelskie
8,595
1205
989
828
714
900
1044
927
Godzianów
łódzkie
8,591
96
128
123
137
262
807
928
Lipusz
pomorskie
8,590
1240
1024
949
1136
1181
850
929
Lichnowy
pomorskie
8,587
1215
1137
1259
1428
1381
1211
930
Kętrzyn
warmińsko-mazurskie
8,585
1113
1215
973
846
797
1054
931
Niedźwiedź
małopolskie
8,584
1451
1523
1476
1491
1199
961
932
Branice
opolskie
8,577
1319
1252
1190
1236
1194
1030
933
Ulhówek
lubelskie
8,572
616
466
519
667
769
834
934
Konstantynów
lubelskie
8,551
8,549
1374
1099
1037
928
1015
1000
935
Sienno
mazowieckie
1563
1546
1523
1550
1547
1439
936
Dziadowa Kłoda
dolnośląskie
8,543
543
451
650
749
1041
929
937
Mochowo
mazowieckie
8,531
1118
1172
1322
1322
1150
882
938
Radzanowo
mazowieckie
8,529
703
676
609
675
865
1169
939
Gródek nad Dunajcem
małopolskie
8,520
1077
1420
1479
1548
1534
1434
940
Nowy Dwór
podlaskie
8,518
599
527
578
641
853
926
941
Sadki
kujawsko-pomorskie
8,517
577
551
498
522
637
932
942
Gromnik
małopolskie
8,510
415
468
527
518
812
1063
943
Siepraw
małopolskie
8,506
779
767
933
1196
1423
1458
944
Osieck
mazowieckie
8,499
1513
1390
1407
1473
1402
1138
945
Kozłów
małopolskie
8,499
563
484
740
847
968
883
946
Dubicze Cerkiewne
podlaskie
8,499
1393
1463
1326
1183
992
985
947
Mieścisko
wielkopolskie
8,484
846
825
971
836
1193
1046
948
Rogów
łódzkie
8,478
996
870
714
517
791
1015
949
Śliwice
kujawsko-pomorskie
8,469
1423
1305
1229
917
966
846
950
Biesiekierz
zachodniopomorskie
8,457
8,455
857
1120
1251
1070
927
840
951
Polanka Wielka
małopolskie
1542
1491
1387
1386
1299
1115
952
Lubicz
kujawsko-pomorskie
8,452
929
974
935
1191
1275
1321
953
Raniżów
podkarpackie
8,449
8,443
551
499
430
429
493
669
954
Lisia Góra
małopolskie
1265
1198
1200
1291
1360
1402
955
Damnica
pomorskie
8,429
355
380
664
977
1132
1013
956
Jaworze
śląskie
8,424
1120
1031
871
694
804
820
957
Zławieś Wielka
kujawsko-pomorskie
8,422
1267
1148
1227
1261
1361
1245
958
Grębków
mazowieckie
8,420
227
264
278
639
807
1292
959
Kobiele Wielkie
łódzkie
8,414
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
1477
1211
870
770
847
849
960
Łukowica
małopolskie
% dochodów 2015*
8,410
651
1162
1489
1545
1520
994
961
Wojciechowice
świętokrzyskie
8,410
388
591
727
817
603
756
962
Cegłów
mazowieckie
8,408
8,406
266
299
262
356
492
841
963
Aleksandrów
lubelskie
1392
1371
1384
1293
1112
893
964
Łubianka
kujawsko-pomorskie
8,400
956
1013
1300
1444
1342
931
965
Wądroże Wielkie
dolnośląskie
8,397
850
1066
1010
843
622
785
966
Horyniec-Zdrój
podkarpackie
8,394
866
826
943
1147
1262
1230
967
Pleśna
małopolskie
8,388
509
638
553
646
557
758
968
Moszczenica
łódzkie
8,381
79
12
23
377
1538
1472
969
Ornontowice
śląskie
8,363
1486
1391
1240
910
664
711
970
Hanna
lubelskie
8,334
1508
1440
1460
1483
1478
1184
971
Gzy
mazowieckie
8,322
1104
1054
1103
1018
1099
1152
972
Kuryłówka
podkarpackie
8,317
350
501
507
752
887
1134
973
Rozprza
łódzkie
8,316
1059
1107
984
935
969
958
974
Pierzchnica
świętokrzyskie
8,310
343
417
459
410
353
362
975
Mełgiew
lubelskie
8,303
429
308
389
382
644
831
976
Kozy
śląskie
8,298
560
706
1049
1313
1367
1076
977
Klukowo
podlaskie
8,296
1049
842
807
795
694
837
978
Bejsce
świętokrzyskie
8,291
8,289
649
667
574
709
654
720
979
Kraśniczyn
lubelskie
1551
1553
1526
1443
1171
1093
980
Czermin
podkarpackie
8,288
327
339
583
668
925
1108
981
Markowa
podkarpackie
8,282
804
864
805
687
867
976
982
Lipno
kujawsko-pomorskie
8,274
1575
1551
1536
1542
1551
1289
983
Tarłów
świętokrzyskie
8,271
663
616
486
527
846
943
984
Czernikowo
kujawsko-pomorskie
8,268
1550
1570
1557
1525
1466
978
985
Lisewo
kujawsko-pomorskie
8,263
8,262
1515
1426
1363
1460
1168
1098
986
Giby
podlaskie
1453
1220
1013
604
677
767
987
Niechanowo
wielkopolskie
8,258
1339
1064
1064
1124
1247
984
988
Orchowo
wielkopolskie
8,255
1304
1089
1189
1247
1232
1058
989
Lipinki Łużyckie
lubuskie
8,250
1385
1392
1350
1371
1265
1116
990
Dąbie
lubuskie
8,240
1355
1419
1445
1474
1469
1348
991
Stara Kamienica
dolnośląskie
8,229
1057
1065
1085
1086
1118
1155
992
Gdów
małopolskie
8,220
250
222
256
281
513
905
993
Mykanów
śląskie
8,215
1233
1169
900
745
688
878
994
Świekatowo
kujawsko-pomorskie
8,214
342
250
176
196
297
595
995
Lipowiec Kościelny
mazowieckie
8,208
379
313
395
403
520
740
996
Troszyn
mazowieckie
8,203
790
1153
1321
1438
1327
1189
997
Solec nad Wisłą
mazowieckie
8,196
1032
877
879
736
618
600
998
Bodzechów
świętokrzyskie
8,187
1380
1470
1390
1352
1404
1233
999
Rossosz
lubelskie
8,181
455
283
324
340
749
954
1000
Cmolas
podkarpackie
8,178
149
183
290
347
474
772
1001
Rakszawa
podkarpackie
8,168
631
817
914
968
1047
1112
1002
Czastary
łódzkie
8,164
884
835
629
415
288
580
1003
Siemiątkowo
mazowieckie
8,164
80
77
84
222
315
797
1004
Ładzice
łódzkie
8,161
8,161
634
626
857
1020
1077
1055
1005
Bielsk
mazowieckie
1361
1268
1379
1358
1233
1022
1006
Lubomino
warmińsko-mazurskie
8,161
360
394
537
558
556
691
1007
Konopiska
śląskie
8,147
115
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
1021
1256
1304
1348
1278
1123
1008
Żyraków
podkarpackie
8,146
606
709
915
884
1008
900
1009
Kurów
lubelskie
8,144
1171
837
769
806
773
818
1010
Wiżajny
podlaskie
8,143
8,142
116
% dochodów 2015*
818
921
1008
991
919
895
1011
Niedrzwica Duża
lubelskie
218
476
972
744
561
577
1012
Sypniewo
mazowieckie
8,139
510
335
247
330
656
964
1013
Radoszyce
świętokrzyskie
8,139
1085
876
720
879
962
1139
1014
Sabnie
mazowieckie
8,133
1581
1416
1380
1336
973
903
1015
Tarnówka
wielkopolskie
8,132
586
556
571
598
762
922
1016
Babiak
wielkopolskie
8,131
854
783
728
761
837
886
1017
Firlej
lubelskie
8,131
1013
529
739
699
1103
1132
1018
Przodkowo
pomorskie
8,115
1541
1543
1505
1441
1212
1109
1019
Parzęczew
łódzkie
8,101
662
865
952
997
1067
1056
1020
Gąsawa
kujawsko-pomorskie
8,086
870
1072
1488
1529
1439
884
1021
Marianowo
zachodniopomorskie
8,071
1435
1313
1211
1251
1258
1414
1022
Dąbrowa Zielona
śląskie
8,070
592
511
419
303
389
648
1023
Lisków
wielkopolskie
8,062
770
655
911
1107
1256
1416
1024
Mogilany
małopolskie
8,061
828
554
363
344
643
1103
1025
Wodynie
mazowieckie
8,061
430
446
340
206
326
627
1026
Stary Dzików
podkarpackie
8,059
632
533
439
543
763
899
1027
Lipnica Wielka
małopolskie
8,036
525
416
401
388
507
656
1028
Tłuchowo
kujawsko-pomorskie
8,026
1483
1167
1099
895
819
863
1029
Dzierżoniów
dolnośląskie
8,026
1429
1146
823
780
776
761
1030
Chodel
lubelskie
8,020
972
883
576
697
818
977
1031
Klwów
mazowieckie
8,015
736
530
585
536
742
832
1032
Abramów
lubelskie
8,015
739
821
789
665
856
968
1033
Popielów
opolskie
8,008
8,007
1308
1382
1393
1359
1353
1222
1034
Kuczbork-Osada
mazowieckie
1045
1042
947
963
859
972
1035
Siemkowice
łódzkie
7,998
1170
1036
758
757
914
1061
1036
Trzciana
małopolskie
7,995
226
311
83
97
228
1196
1037
Wieczfnia Kościelna
mazowieckie
7,993
961
900
746
591
652
791
1038
Łańcut
podkarpackie
7,975
454
678
496
537
623
959
1039
Szaflary
małopolskie
7,973
566
443
338
652
898
1119
1040
Szumowo
podlaskie
7,967
1535
1515
1475
1446
1410
1228
1041
Nowa Wieś Lęborska
pomorskie
7,965
973
953
923
754
678
822
1042
Gorlice
małopolskie
7,965
1043
962
651
567
796
1213
1043
Czajków
wielkopolskie
7,962
1193
1079
930
1016
1107
1105
1044
Topólka
kujawsko-pomorskie
7,950
434
560
771
801
775
779
1045
Bogdaniec
lubuskie
7,950
86
136
326
427
631
817
1046
Krasne
podkarpackie
7,948
7,947
1375
1269
1284
1226
1135
839
1047
Pakosławice
opolskie
1569
1559
1560
1516
1483
1260
1048
Szypliszki
podlaskie
7,944
1572
1564
1543
1445
1255
1327
1049
Olszanka
mazowieckie
7,944
233
357
370
274
313
671
1050
Obrzycko
wielkopolskie
7,944
1419
1321
884
642
840
948
1051
Sękowa
małopolskie
7,942
1126
1086
878
692
770
1073
1052
Domaradz
podkarpackie
7,941
210
116
327
395
629
1028
1053
Dragacz
kujawsko-pomorskie
7,938
1251
1351
1399
1044
808
705
1054
Chłopice
podkarpackie
7,937
1501
1545
1549
1523
1460
1154
1055
Górzyca
lubuskie
7,937
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
553
805
969
1289
1281
1303
1056
Gródek
podlaskie
7,935
230
200
354
799
886
1009
1057
Bestwina
śląskie
7,926
1356
1458
1459
1482
1482
1258
1058
Komarówka Podlaska
lubelskie
7,920
7,915
129
168
261
441
757
1041
1059
Krasiczyn
podkarpackie
1024
772
615
627
771
1025
1060
Złotoryja
dolnośląskie
7,906
965
976
741
584
673
1017
1061
Głowaczów
mazowieckie
7,900
959
931
772
629
705
703
1062
Rokietnica
podkarpackie
7,897
1537
1469
1469
1514
1555
1301
1063
Domaszowice
opolskie
7,894
751
995
982
1332
1369
1153
1064
Dobromierz
dolnośląskie
7,880
515
600
954
1093
1141
973
1065
Leśna Podlaska
lubelskie
7,873
1010
802
703
802
981
1106
1066
Józefów nad Wisłą
lubelskie
7,859
732
774
1045
1218
1267
1227
1067
Drwinia
małopolskie
7,852
1372
1399
1238
1356
1363
1141
1068
Czudec
podkarpackie
7,841
746
1018
959
1224
1268
1350
1069
Końskowola
lubelskie
7,826
1235
952
632
357
581
795
1070
Wodzierady
łódzkie
7,826
650
832
1012
1166
1160
1185
1071
Głowno
łódzkie
7,818
7,805
294
421
524
1022
1128
1147
1072
Łoniów
świętokrzyskie
1072
1037
889
1234
1428
1433
1073
Biała
łódzkie
7,800
1094
926
862
873
1048
953
1074
Karniewo
mazowieckie
7,792
444
514
718
878
921
936
1075
Świnna
śląskie
7,791
1244
1225
940
679
584
663
1076
Krzymów
wielkopolskie
7,790
1525
1250
898
612
946
930
1077
Sokołów Podlaski
mazowieckie
7,768
1323
1366
1362
1382
1274
1160
1078
Dębowiec
podkarpackie
7,763
990
1186
1364
781
587
717
1079
Świerklaniec
śląskie
7,756
1404
1209
1057
1085
1155
1162
1080
Świedziebnia
kujawsko-pomorskie
7,754
380
292
200
271
450
825
1081
Grębów
podkarpackie
7,752
765
1012
1170
1220
1004
937
1082
Gardeja
pomorskie
7,751
787
956
1236
1353
1405
1255
1083
Łopuszno
świętokrzyskie
7,747
636
542
416
310
566
995
1084
Malanów
wielkopolskie
7,741
7,725
464
580
593
489
756
915
1085
Wijewo
wielkopolskie
1281
1300
1253
992
890
904
1086
Laskowa
małopolskie
7,724
1341
1352
1328
1250
904
803
1087
Ruja
dolnośląskie
7,723
759
712
657
707
781
1085
1088
Janowo
warmińsko-mazurskie
7,719
960
722
847
1239
1238
1201
1089
Wilczyce
świętokrzyskie
7,718
1142
1241
1359
1452
1425
1137
1090
Czarnocin
świętokrzyskie
7,718
823
755
426
299
307
828
1091
Waganiec
kujawsko-pomorskie
7,717
1439
1304
1224
1296
1145
1064
1092
Gołymin-Ośrodek
mazowieckie
7,702
1302
1200
926
816
879
766
1093
Zwierzyn
lubuskie
7,691
1208
1201
1202
1135
1117
1037
1094
Rzeczniów
mazowieckie
7,691
1315
1156
715
379
442
827
1095
Stanisławów
mazowieckie
7,689
472
440
420
373
572
890
1096
Liw
mazowieckie
7,689
1157
945
677
805
720
855
1097
Wierzchlas
łódzkie
7,685
1416
1422
1318
1288
1269
1144
1098
Grzegorzew
wielkopolskie
7,683
326
385
358
376
497
725
1099
Linia
pomorskie
7,682
768
949
819
976
1050
1247
1100
Racławice
małopolskie
7,680
1100
1060
1020
985
726
777
1101
Wielowieś
śląskie
7,680
203
197
747
849
1071
1182
1102
Łyse
mazowieckie
7,675
1396
1365
1320
1349
1133
1107
1103
Jarczów
lubelskie
7,674
117
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1330
1503
1550
1562
1564
1388
1104
Dubiecko
podkarpackie
7,668
235
171
186
108
296
521
1105
Chąśno
łódzkie
7,657
621
915
1199
1299
1266
1125
1106
Zblewo
pomorskie
7,653
920
928
958
907
1097
1091
1107
Bliżyn
świętokrzyskie
7,653
312
278
177
173
303
746
1108
Budzów
małopolskie
7,647
581
545
648
661
676
759
1109
Łączna
świętokrzyskie
7,645
118
512
571
442
546
698
1006
1110
Dąbrowa Chełmińska
kujawsko-pomorskie
7,630
1274
1362
1383
1447
1429
1310
1111
Brzeźnio
łódzkie
7,628
622
993
1243
1476
1412
1246
1112
Słaboszów
małopolskie
7,627
329
411
528
556
772
999
1113
Jeżowe
podkarpackie
7,626
1455
1496
1515
1432
1433
1104
1114
Puńsk
podlaskie
7,615
467
581
408
263
332
689
1115
Domanice
mazowieckie
7,613
769
923
868
776
926
1080
1116
Luzino
pomorskie
7,610
643
668
725
698
929
816
1117
Grodzisk
podlaskie
7,594
1505
1504
1532
1539
1516
1235
1118
Komańcza
podkarpackie
7,590
1115
1248
1221
1216
1407
1311
1119
Szreńsk
mazowieckie
7,582
1084
969
1158
1298
1437
1204
1120
Udanin
dolnośląskie
7,577
766
954
956
989
1057
879
1121
Smętowo Graniczne
pomorskie
7,577
1489
1409
1154
1058
965
970
1122
Wierzbica
lubelskie
7,565
1179
1255
1287
1424
1471
1373
1123
Budry
warmińsko-mazurskie
7,554
502
478
137
106
76
661
1124
Osina
zachodniopomorskie
7,554
1183
1113
1134
1123
1173
1150
1125
Olesno
małopolskie
7,535
911
946
1306
1448
1515
1432
1126
Dźwierzuty
warmińsko-mazurskie
7,525
1220
823
722
589
777
950
1127
Krzywda
lubelskie
7,521
1105
1105
1065
908
916
833
1128
Rzeczyca
łódzkie
7,519
923
662
568
496
832
1052
1129
Cielądz
łódzkie
7,499
1138
1028
696
706
802
881
1130
Borzęcin
małopolskie
7,499
667
664
1073
1065
1079
889
1131
Werbkowice
lubelskie
7,492
579
672
514
588
712
1129
1132
Szczurowa
małopolskie
7,484
1500
1375
1165
927
960
865
1133
Wojciechów
lubelskie
7,482
1371
1326
1382
1329
1391
1208
1134
Kołaczkowo
wielkopolskie
7,464
639
448
752
708
708
1074
1135
Brody
lubuskie
7,458
413
399
476
404
534
811
1136
Gnojnik
małopolskie
7,455
1466
1212
708
658
811
1164
1137
Trzebiel
lubuskie
7,452
1146
1098
1001
1036
1184
1242
1138
Sosnówka
lubelskie
7,452
1017
1071
1025
865
947
1003
1139
Gostycyn
kujawsko-pomorskie
7,429
1230
1368
1375
1418
1475
1336
1140
Milejczyce
podlaskie
7,421
791
815
796
856
1087
1212
1141
Ropa
małopolskie
7,416
762
437
614
666
1046
1036
1142
Cisek
opolskie
7,406
1095
1389
1377
1528
1529
1522
1143
Nowinka
podlaskie
7,405
1197
1165
976
1074
1239
1387
1144
Małdyty
warmińsko-mazurskie
7,404
1180
1059
628
482
575
1079
1145
Klonowa
łódzkie
7,395
618
947
1214
1314
825
757
1146
Płaska
podlaskie
7,390
813
1074
1090
1110
1024
1130
1147
Połajewo
wielkopolskie
7,379
730
1023
1373
1449
1336
1404
1148
Lewin Kłodzki
dolnośląskie
7,377
947
853
1038
1192
1307
1225
1149
Małkinia Górna
mazowieckie
7,373
457
473
382
381
602
1075
1150
Kamienica
małopolskie
7,363
1390
1446
1465
1399
1346
1027
1151
Zadzim
łódzkie
7,356
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1531
1512
1462
1372
1310
1209
1152
Wielopole Skrzyńskie
podkarpackie
7,356
1290
1344
1252
1029
939
1057
1153
Dobrcz
kujawsko-pomorskie
7,356
1156
992
974
960
975
1068
1154
Narew
podlaskie
7,354
979
1003
1206
1307
1434
1397
1155
Kadzidło
mazowieckie
7,344
105
106
90
88
185
556
1156
Niemce
lubelskie
7,332
715
607
802
809
905
870
1157
Gostynin
mazowieckie
7,325
7,323
1320
1467
1518
1377
1119
809
1158
Wielkie Oczy
podkarpackie
893
1130
1059
1194
1216
1318
1159
Przeworsk
podkarpackie
7,322
986
1129
1131
1073
990
965
1160
Świercze-Koty
mazowieckie
7,296
1384
1514
1503
1451
1386
1304
1161
Sosnowica
lubelskie
7,291
7,289
1437
1342
1486
1434
1343
988
1162
Opatowiec
świętokrzyskie
988
1125
1215
1187
1213
1161
1163
Janowiec
lubelskie
7,289
1026
787
736
488
585
681
1164
Solec-Zdrój
świętokrzyskie
7,286
780
905
882
952
938
998
1165
Kawęczyn
wielkopolskie
7,273
145
221
333
321
411
516
1166
Piątek
łódzkie
7,270
1154
961
917
1006
1163
1117
1167
Rogowo
kujawsko-pomorskie
7,270
691
841
1031
964
854
790
1168
Bełżec
lubelskie
7,267
805
647
762
969
1222
1207
1169
Rybno
warmińsko-mazurskie
7,259
1450
1369
1161
1278
1120
1286
1170
Stare Juchy
warmińsko-mazurskie
7,251
7,238
397
349
225
329
526
1168
1171
Piątnica
podlaskie
1574
1573
1547
1510
1513
1507
1172
Łapanów
małopolskie
7,227
463
694
962
1046
862
916
1173
Obrowo
kujawsko-pomorskie
7,212
1496
1488
1315
1279
1253
1202
1174
Batorz
lubelskie
7,192
1544
1554
1519
1416
1390
1219
1175
Stary Brus
lubelskie
7,175
1236
1161
1305
1427
1365
1173
1176
Barciany
warmińsko-mazurskie
7,175
864
1102
1159
1090
984
1237
1177
Milówka
śląskie
7,175
1270
1067
864
737
989
1187
1178
Zbójna
podlaskie
7,172
641
643
531
912
985
966
1179
Gorzków
lubelskie
7,168
1058
1078
1018
1003
999
1131
1180
Rychtal
wielkopolskie
7,165
964
708
554
470
696
951
1181
Borkowice
mazowieckie
7,162
588
441
467
631
851
1016
1182
Wielgomłyny
łódzkie
7,158
1362
1232
934
648
711
909
1183
Jeziorzany
lubelskie
7,156
940
744
649
475
397
770
1184
Konarzyny
pomorskie
7,142
1480
1400
1313
1030
1083
515
1185
Jodłownik
małopolskie
7,142
371
298
339
462
849
1170
1186
Orły
podkarpackie
7,114
1454
1489
1498
1519
1500
1449
1187
Borzechów
lubelskie
7,112
1158
984
1171
1181
1387
1283
1188
Pacanów
świętokrzyskie
7,108
1047
1238
1205
1188
1187
1280
1189
Łużna
małopolskie
7,105
897
1092
925
946
1035
1264
1190
Kotuń
mazowieckie
7,105
1031
775
663
669
834
1065
1191
Wielgie
kujawsko-pomorskie
7,100
1063
1096
927
704
755
980
1192
Maków
łódzkie
7,093
1271
1053
945
1159
1338
1325
1193
Wyszki
podlaskie
7,093
7,079
349
184
108
109
227
649
1194
Człuchów
pomorskie
1334
1311
1286
1222
1040
1010
1195
Drzycim
kujawsko-pomorskie
7,050
1342
1123
825
857
982
1172
1196
Radzanów
mazowieckie
7,047
1584
1578
1571
1465
1334
1186
1197
Bircza
podkarpackie
7,041
1147
1372
1351
1422
1449
1232
1198
Kozłowo
warmińsko-mazurskie
7,038
1175
1280
1372
1240
1219
1089
1199
Sztabin
podlaskie
7,030
119
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
910
660
598
457
590
814
1200
Zduny
łódzkie
7,025
1363
1428
1440
1481
1502
1354
1201
Krasne
mazowieckie
7,019
1337
1361
1100
554
190
525
1202
Malczyce
dolnośląskie
7,005
1509
1233
1295
1104
1116
1053
1203
Manowo
zachodniopomorskie
7,000
1517
1499
1394
1384
1329
1252
1204
Grunwald
warmińsko-mazurskie
6,968
469
494
549
633
586
1192
1205
Poczesna
śląskie
6,951
1478
1493
1531
1522
1546
1477
1206
Suchy Dąb
pomorskie
6,944
1409
1226
1223
1227
1344
1367
1207
Przemyśl
podkarpackie
6,936
572
685
624
726
751
1070
1208
Chotcza
mazowieckie
6,926
1219
1190
1150
1095
1226
1259
1209
Osiek
kujawsko-pomorskie
6,919
120
900
670
521
425
574
891
1210
Kazanów
mazowieckie
6,907
1218
1276
1278
1315
1170
1333
1211
Brąszewice
łódzkie
6,905
1406
1506
1371
1295
1152
1143
1212
Trzebiechów
lubuskie
6,904
874
1257
1302
1459
1325
1501
1213
Czernichów
śląskie
6,893
1433
1516
1509
1442
1182
1032
1214
Wąwolnica
lubelskie
6,888
1139
1112
921
887
798
1281
1215
Krzykosy
wielkopolskie
6,881
6,869
1411
1509
1452
1457
1323
1309
1216
Damasławek
wielkopolskie
778
1347
1504
1554
1542
1346
1217
Krzynowłoga Mała
mazowieckie
6,860
998
1290
1117
1089
765
1111
1218
Jodłowa
podkarpackie
6,845
1405
1423
1418
1455
1476
1250
1219
Pacyna
mazowieckie
6,826
1467
1403
1464
1458
1512
1216
1220
Borowa
podkarpackie
6,815
881
526
705
966
1049
1156
1221
Przelewice
zachodniopomorskie
6,813
471
663
668
1011
1102
1249
1222
Łanięta
łódzkie
6,810
344
360
874
822
1068
754
1223
Góra Świętej Małgorzaty
łódzkie
6,808
668
855
1255
1301
1374
1364
1224
Grajewo
podlaskie
6,805
816
966
1147
1369
1549
1550
1225
Tomice
małopolskie
6,794
1568
1561
1534
1478
1358
1297
1226
Świdwin
zachodniopomorskie
6,794
700
881
929
655
806
967
1227
Kraszewice
wielkopolskie
6,792
1006
1151
1203
794
366
489
1228
Kamieniec Ząbkowicki
dolnośląskie
6,790
6,782
514
431
482
764
1094
1223
1229
Dmosin
łódzkie
1239
1281
1340
1400
1427
1291
1230
Drelów
lubelskie
6,772
1097
1476
1153
1064
740
1253
1231
Wierzchosławice
małopolskie
6,744
1533
1565
1522
1461
1467
1400
1232
Zarzecze
podkarpackie
6,743
968
766
461
607
533
993
1233
Pawłosiów
podkarpackie
6,730
1311
1163
1050
947
953
1166
1234
Tuplice
lubuskie
6,719
1269
1249
1181
1260
1368
1498
1235
Mokrsko
łódzkie
6,703
1199
1294
1388
1454
1486
1381
1236
Siedlisko
lubuskie
6,694
977
1085
1105
1150
1303
1405
1237
Ostróda
warmińsko-mazurskie
6,689
1136
738
547
688
1080
1424
1238
Rejowiec Fabryczny
lubelskie
6,687
1386
1381
1347
1357
1337
1326
1239
Bolesław
małopolskie
6,665
951
862
1004
827
1073
1051
1240
Będków
łódzkie
6,654
420
277
194
375
721
1332
1241
Lubanie
kujawsko-pomorskie
6,633
284
366
520
901
1196
1362
1242
Brenna
śląskie
6,631
1093
1395
1419
1419
1317
1345
1243
Pcim
małopolskie
6,630
1431
1291
1250
1394
1396
1366
1244
Sadkowice
łódzkie
6,630
676
628
602
705
817
1145
1245
Warlubie
kujawsko-pomorskie
6,620
788
970
1268
1383
1436
1359
1246
Lipka
wielkopolskie
6,620
1471
1133
1225
1364
1536
1495
1247
Dwikozy
świętokrzyskie
6,618
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
274
409
619
868
1109
1262
1248
Czerwonka
mazowieckie
% dochodów 2015*
6,610
1277
994
817
574
531
752
1249
Radzanów
mazowieckie
6,600
315
312
686
1148
1349
1284
1250
Rutki
podlaskie
6,589
885
985
1212
1408
1432
1127
1251
Radziejów
kujawsko-pomorskie
6,589
1190
1044
1070
995
1223
1179
1252
Wisznice
lubelskie
6,587
706
803
770
732
655
1069
1253
Skierniewice
łódzkie
6,584
1318
1260
1126
1075
1007
914
1254
Spiczyn
lubelskie
6,578
1159
1185
1438
1376
1311
1011
1255
Inowłódz
łódzkie
6,575
1349
840
1015
1151
1371
1151
1256
Leśniowice
lubelskie
6,574
1521
1533
1497
1414
1284
1238
1257
Staroźreby
mazowieckie
6,573
902
819
618
602
761
1114
1258
Śniadowo
podlaskie
6,563
860
846
985
1200
1348
1441
1259
Koczała
pomorskie
6,543
1326
1284
1247
1225
1130
1176
1260
Nowy Żmigród
podkarpackie
6,527
1401
1353
1374
1285
1234
1146
1261
Moskorzew
świętokrzyskie
6,521
1333
1242
1331
1099
1189
1236
1262
Łabowa
małopolskie
6,508
387
622
1027
1157
1279
1195
1263
Chmielnik
podkarpackie
6,504
1299
1237
1185
1037
1019
1102
1264
Nowe Ostrowy
łódzkie
6,502
1188
731
888
933
1244
1374
1265
Rzeczenica
pomorskie
6,494
922
1126
1145
1228
1384
1504
1266
Tokarnia
małopolskie
6,487
1173
1424
1442
1346
1153
1183
1267
Stare Kurowo
lubuskie
6,486
536
748
1034
1126
1287
1393
1268
Iwanowice
małopolskie
6,482
1029
1174
1173
1116
1064
1323
1269
Burzenin
łódzkie
6,477
614
788
810
1009
1146
1317
1270
Kowale Oleckie
warmińsko-mazurskie
6,463
716
659
690
636
674
775
1271
Kocierzew Południowy
łódzkie
6,459
1067
1082
1101
1083
1205
1448
1272
Osiek
pomorskie
6,454
1350
1341
1207
986
1022
1276
1273
Żegocina
małopolskie
6,412
1066
1087
1301
1231
1294
1272
1274
Rajcza
śląskie
6,409
1556
1542
1138
897
928
945
1275
Wysokie
lubelskie
6,387
861
1317
1473
1498
1398
1295
1276
Lyski
śląskie
6,386
916
690
812
871
1081
1012
1277
Czernice Borowe
mazowieckie
6,378
1491
1471
1349
1176
787
1007
1278
Cewice
pomorskie
6,372
1003
761
1078
1302
1514
1338
1279
Turobin
lubelskie
6,369
1448
1286
1124
1230
1375
1360
1280
Słupia Jędrzejowska
świętokrzyskie
6,369
831
941
990
1109
1127
1191
1281
Dubienka
lubelskie
6,362
1366
1159
1162
1103
1273
1312
1282
Bierzwnik
zachodniopomorskie
6,355
1580
1579
1573
1569
1569
1277
1283
Raciechowice
małopolskie
6,354
1514
1466
1446
1380
1472
1370
1284
Książki
kujawsko-pomorskie
6,354
1387
1444
1553
1543
1560
1491
1285
Włodawa
lubelskie
6,331
1520
1556
1556
1559
1552
1500
1286
Cieszków
dolnośląskie
6,315
1547
1513
1427
1255
829
1062
1287
Poświętne
mazowieckie
6,299
1080
1231
1391
1195
1114
1023
1288
Lipnica Murowana
małopolskie
6,293
1165
1090
944
808
911
1194
1289
Filipów
podlaskie
6,293
1395
1517
1490
1366
1316
1217
1290
Czarna
podkarpackie
6,284
898
603
511
501
826
1136
1291
Obsza
lubelskie
6,277
1376
1253
1195
1047
1105
1224
1292
Dubeninki
warmińsko-mazurskie
6,267
1258
1221
1106
1035
1042
1094
1293
Rudnik
lubelskie
6,262
1388
1363
1291
1304
1473
1460
1294
Osjaków
łódzkie
6,250
1434
1473
1447
1437
1465
1437
1295
Ryjewo
pomorskie
6,250
121
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1494
1265
1336
1211
1318
1198
1296
Nowy Korczyn
świętokrzyskie
6,247
385
444
559
937
1058
1288
1297
Gubin
lubuskie
6,226
221
220
236
384
734
1159
1298
Gidle
łódzkie
6,216
375
828
955
1133
1198
1351
1299
Pokrzywnica
mazowieckie
6,208
798
839
761
755
783
1133
1300
Tereszpol
lubelskie
6,205
1309
1271
1047
993
1089
1399
1301
Siedlec
wielkopolskie
6,193
122
648
879
1055
1144
1211
1300
1302
Dobra
małopolskie
6,192
1479
1356
1237
1328
1453
1241
1303
Imielno
świętokrzyskie
6,190
1101
858
353
367
625
1110
1304
Bakałarzewo
podlaskie
6,188
545
495
594
541
733
975
1305
Charsznica
małopolskie
6,184
1559
1310
863
569
638
1018
1306
Dzwola
lubelskie
6,174
829
695
808
949
1372
1413
1307
Miedzna
mazowieckie
6,171
1137
1459
1511
1501
1479
1385
1308
Gomunice
łódzkie
6,155
1410
1122
1239
1379
1497
1467
1309
Mieleszyn
wielkopolskie
6,135
1417
1537
1485
1409
1091
1042
1310
Janów
śląskie
6,133
1200
1189
1183
1233
1241
1296
1311
Siekierczyn
dolnośląskie
6,127
6,119
785
844
803
771
588
1135
1312
Lubasz
wielkopolskie
1262
1335
1178
1129
1295
1383
1313
Władysławów
wielkopolskie
6,110
1129
1227
1294
1351
1154
1220
1314
Złota
świętokrzyskie
6,106
1484
1498
1450
1511
1426
1267
1315
Niechlów
dolnośląskie
6,097
1482
1432
1392
1430
1416
1463
1316
Kamionka
lubelskie
6,095
806
564
566
625
923
1158
1317
Markuszów
lubelskie
6,075
1586
1581
1574
1549
1464
375
1318
Ostrowice
zachodniopomorskie
6,033
1420
1435
1180
1153
745
1165
1319
Sadowie
świętokrzyskie
6,033
767
908
1019
913
937
1190
1320
Zawidz
mazowieckie
6,021
1213
1050
859
798
828
1031
1321
Niedźwiada
lubelskie
6,017
159
229
201
223
292
835
1322
Zatory
mazowieckie
6,012
1397
1373
891
747
779
1365
1323
Główczyce
pomorskie
6,012
71
122
494
859
1252
1446
1324
Prażmów
mazowieckie
6,003
1571
1580
1576
1571
1566
1305
1325
Jawornik Polski
podkarpackie
5,996
537
552
361
519
792
1269
1326
Winnica
mazowieckie
5,996
1316
1223
737
872
942
1473
1327
Lądek
wielkopolskie
5,989
617
818
961
1165
1315
1411
1328
Dobryszyce
łódzkie
5,989
845
887
951
1061
1176
1339
1329
Przewóz
lubuskie
5,972
848
1033
965
1060
1149
1265
1330
Lubień
małopolskie
5,963
432
540
617
685
889
921
1331
Kłomnice
śląskie
5,947
1335
1306
1266
1286
1300
1389
1332
Wydminy
warmińsko-mazurskie
5,929
1490
1481
1535
1565
1565
1520
1333
Płoniawy-Bramura
mazowieckie
5,929
1579
1575
1471
1425
1395
1488
1334
Pęcław
dolnośląskie
5,924
1052
1048
1087
724
895
1077
1335
Cisna
podkarpackie
5,916
1519
1576
1572
1566
1488
1279
1336
Pozezdrze
warmińsko-mazurskie
5,902
1064
1315
1193
1027
1034
1218
1337
Iwaniska
świętokrzyskie
5,901
1383
1384
1280
1318
1447
1270
1338
Radziemice
małopolskie
5,892
1389
1454
1456
1485
1507
1474
1339
Łukta
warmińsko-mazurskie
5,890
426
381
303
205
232
281
1340
Międzyrzec Podlaski
lubelskie
5,880
5,877
1020
820
851
909
1126
1177
1341
Łabunie
lubelskie
1303
1329
1265
1205
1254
1355
1342
Unisław
kujawsko-pomorskie
5,854
449
288
300
570
997
1337
1343
Komarów-Osada
lubelskie
5,849
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
957
777
564
465
594
1175
1344
Łąck
mazowieckie
5,841
1214
1177
916
940
899
1251
1345
Ujsoły
śląskie
5,824
1015
1139
1234
773
671
617
1346
Tuczna
lubelskie
5,817
674
789
1039
1056
1339
1340
1347
Skarżysko-Kościelne
świętokrzyskie
5,811
1033
1040
1104
1207
1157
1226
1348
Bielawy
łódzkie
5,791
498
752
1043
1120
1430
1442
1349
Gorzyce
podkarpackie
5,767
370
566
738
371
219
432
1350
Siennica
mazowieckie
5,764
1305
1236
1263
1311
1451
1407
1351
Jastrząb
mazowieckie
5,757
1553
1544
1530
1527
1490
1375
1352
Gronowo Elbląskie
warmińsko-mazurskie
5,751
696
779
1021
1078
1202
1358
1353
Chorkówka
podkarpackie
5,749
686
806
1032
1149
1314
1391
1354
Lipinki
małopolskie
5,728
775
957
1244
1273
1417
1256
1355
Rzezawa
małopolskie
5,725
1317
770
365
339
1069
1425
1356
Budziszewice
łódzkie
5,719
1266
1272
1411
1413
1446
1418
1357
Gościeradów
lubelskie
5,682
1461
1049
518
696
883
1369
1358
Łubnice
świętokrzyskie
5,680
909
944
988
1155
1251
1386
1359
Sochocin
mazowieckie
5,677
1449
1376
1220
1393
1543
1537
1360
Żmudź
lubelskie
5,677
1143
1346
1491
1497
1385
1396
1361
Żurawica
podkarpackie
5,670
1252
1247
1292
1113
1172
1099
1362
Horodło
lubelskie
5,664
840
845
833
862
1026
1379
1363
Malechowo
zachodniopomorskie
5,643
1054
1077
922
1112
1270
1493
1364
Biszcza
lubelskie
5,637
1278
1218
1123
1142
1302
1398
1365
Brzeziny
wielkopolskie
5,637
718
548
466
531
1032
1519
1366
Rzewnie
mazowieckie
5,635
1124
1345
1293
1277
1276
1408
1367
Iwierzyce
podkarpackie
5,633
1351
1359
1270
990
842
923
1368
Laszki
podkarpackie
5,617
859
810
505
282
417
1049
1369
Kowal
kujawsko-pomorskie
5,613
5,606
1092
854
678
614
857
1268
1370
Łaskarzew
mazowieckie
517
646
886
979
1143
1410
1371
Gaszowice
śląskie
5,601
912
951
1080
1167
1249
1482
1372
Purda
warmińsko-mazurskie
5,580
871
1056
1176
1268
1217
1331
1373
Poronin
małopolskie
5,540
1516
1532
1507
1269
1085
1084
1374
Miedźna
śląskie
5,536
836
907
875
1057
1169
1392
1375
Trzydnik Duży
lubelskie
5,522
713
725
669
850
824
1029
1376
Dębowa Kłoda
lubelskie
5,517
647
405
544
832
1304
1342
1377
Lipowa
śląskie
5,514
1481
1482
1342
1490
1545
1562
1378
Brojce
zachodniopomorskie
5,509
1555
1555
1566
1555
1541
1462
1379
Gnojno
świętokrzyskie
5,507
1328
1404
1323
1245
1191
1347
1380
Mędrzechów
małopolskie
5,503
1364
1487
1529
1517
1489
1382
1381
Kolsko
lubuskie
5,485
1353
1492
1496
1506
1474
1417
1382
Brodnica
wielkopolskie
5,482
699
812
906
1098
1290
1349
1383
Izbica
lubelskie
5,465
1027
917
896
975
1192
1390
1384
Platerów
mazowieckie
5,456
225
193
142
161
264
1113
1385
Bełchatów
łódzkie
5,446
1445
1552
1561
1532
1298
1199
1386
Sarnaki
mazowieckie
5,445
570
517
516
398
800
1157
1387
Ostrówek
lubelskie
5,445
1285
1348
1258
1184
1288
1308
1388
Jaświły
podlaskie
5,437
377
356
330
575
843
1313
1389
Kiełczygłów
łódzkie
5,434
1280
1295
1208
1152
1059
1293
1390
Fajsławice
lubelskie
5,426
1069
1296
1084
1063
1095
1429
1391
Gozdowo
mazowieckie
5,420
123
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
487
553
662
1017
1138
1263
1392
Lipnik
świętokrzyskie
5,407
1381
1405
1395
1330
1286
1419
1393
Jasienica Rosielna
podkarpackie
5,382
1294
1199
1192
1252
1441
1509
1394
Obryte
mazowieckie
5,363
124
894
850
1046
1130
1231
1380
1395
Wierzbica
mazowieckie
5,360
1465
1486
1241
1316
1308
1290
1396
Ślemień
śląskie
5,358
1184
1022
1079
1141
1370
1334
1397
Pęczniew
łódzkie
5,340
1324
1314
1249
1297
1248
1330
1398
Bulkowo
mazowieckie
5,338
1497
1525
1470
1435
1347
1436
1399
Iwkowa
małopolskie
5,335
1565
1350
1143
1118
1131
1197
1400
Niegowa
śląskie
5,320
1313
1034
1082
1201
1330
1378
1401
Świętajno
warmińsko-mazurskie
5,318
692
593
462
319
394
805
1402
Studzienice
pomorskie
5,305
1135
1083
790
961
874
1215
1403
Sułów
lubelskie
5,304
954
857
920
1076
1359
1447
1404
Szczecinek
zachodniopomorskie
5,301
5,298
1329
1239
1156
950
970
1096
1405
Chrzanów
lubelskie
1162
1111
1061
903
1054
1285
1406
Chocz
wielkopolskie
5,286
458
285
283
289
626
1020
1407
Łagów
świętokrzyskie
5,265
1444
1285
1187
1361
1498
1489
1408
Gruta
kujawsko-pomorskie
5,253
1427
1288
1396
1405
1481
1443
1409
Grudusk
mazowieckie
5,234
491
625
671
740
1106
1356
1410
Olszewo-Borki
mazowieckie
5,234
619
964
1130
944
1139
1422
1411
Kramsk
wielkopolskie
5,207
1091
1121
1006
860
1043
1240
1412
Brudzeń Duży
mazowieckie
5,202
613
604
666
918
1201
1298
1413
Dobre
mazowieckie
5,196
1035
1267
1290
1213
1224
1461
1414
Żołynia
podkarpackie
5,172
1583
1572
1554
1526
1452
1490
1415
Tarnowiec
podkarpackie
5,169
1248
1442
1512
1536
1521
1444
1416
Dąbrowice
łódzkie
5,165
1263
1052
1007
1028
1164
1200
1417
Sośno
kujawsko-pomorskie
5,160
5,159
876
1302
1414
1395
1174
1087
1418
Ełk
warmińsko-mazurskie
1564
1560
1548
1508
1505
1492
1419
Ceranów
mazowieckie
5,150
868
1043
932
938
978
1273
1420
Lubiewo
kujawsko-pomorskie
5,146
1536
1541
1528
1496
1525
1372
1421
Lututów
łódzkie
5,145
1231
1292
937
902
1000
1341
1422
Wieliczki
warmińsko-mazurskie
5,139
407
635
852
1283
1411
1502
1423
Zagnańsk
świętokrzyskie
5,138
1007
986
853
875
1096
1299
1424
Mała Wieś
mazowieckie
5,121
317
450
600
784
1186
1517
1425
Biały Dunajec
małopolskie
5,109
1152
1216
1401
1505
1524
1471
1426
Świątki
warmińsko-mazurskie
5,105
158
208
329
474
527
1072
1427
Płońsk
mazowieckie
5,096
891
1318
1435
1215
1074
1067
1428
Stężyca
lubelskie
5,094
1194
1179
1102
955
1125
1229
1429
Baligród
podkarpackie
5,050
1552
1508
1453
1370
1362
1361
1430
Kotla
dolnośląskie
5,039
858
790
838
848
1115
1335
1431
Czarna Dąbrówka
pomorskie
5,039
365
367
405
538
1086
1353
1432
Stanin
lubelskie
5,035
682
687
811
1132
1220
1459
1433
Stare Miasto
wielkopolskie
5,032
1325
1401
1338
1115
1227
1171
1434
Uścimów
lubelskie
5,029
1530
1502
1358
1339
1313
1452
1435
Mrągowo
warmińsko-mazurskie
5,011
45
68
94
117
384
1088
1436
Lutowiska
podkarpackie
5,007
1539
1530
1494
1492
1517
1352
1437
Trzeszczany
lubelskie
4,957
1314
1429
1439
1467
1496
1496
1438
Miączyn
lubelskie
4,949
243
520
837
1164
1161
1423
1439
Sulików
dolnośląskie
4,948
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
1370
1385
1366
1362
1328
1475
1440
Stoczek
mazowieckie
% dochodów 2015*
4,935
792
822
653
635
861
1275
1441
Jakubów
mazowieckie
4,878
933
1075
1279
1484
1501
1536
1442
Jasienica
śląskie
4,866
783
679
674
874
1144
1180
1443
Wietrzychowice
małopolskie
4,805
1246
1394
1389
1406
1240
1101
1444
Bojadła
lubuskie
4,803
1279
1309
1378
1388
1457
1427
1445
Sawin
lubelskie
4,793
1378
1210
1148
1306
1357
1516
1446
Sławatycze
lubelskie
4,775
480
459
733
825
1090
1371
1447
Dąbrowa
opolskie
4,741
1103
1144
1275
1229
1293
1406
1448
Michów
lubelskie
4,733
1458
1468
1483
1426
1506
1470
1449
Uchanie
lubelskie
4,727
4,718
181
177
286
490
906
1234
1450
Niegosławice
lubuskie
1011
1115
1352
1417
1470
1465
1451
Stary Zamość
lubelskie
4,683
734
1014
1023
1154
1326
1514
1452
Przechlewo
pomorskie
4,676
1549
1548
1545
1547
1558
1558
1453
Mucharz
małopolskie
4,670
1074
1320
1324
1487
1461
1523
1454
Opatów
śląskie
4,652
1250
1114
774
743
884
1456
1455
Rzepiennik Strzyżewski
małopolskie
4,646
1261
1275
1177
1145
1190
1412
1456
Iłowo-Osada
warmińsko-mazurskie
4,607
1526
1568
1558
1503
1443
1319
1457
Tyrawa Wołoska
podkarpackie
4,605
1447
1577
1575
1567
1532
1450
1458
Mierzęcice
śląskie
4,592
1042
1184
999
769
951
1248
1459
Wierzchowo
zachodniopomorskie
4,573
1168
1245
1198
1381
1331
1469
1460
Bukowsko
podkarpackie
4,565
1436
1379
1289
1373
1492
1541
1461
Mały Płock
podlaskie
4,550
1457
1448
1413
1410
1494
1508
1462
Stary Dzierzgoń
pomorskie
4,510
1440
1438
1296
1242
1335
1518
1463
Porąbka
śląskie
4,490
1426
1505
1542
1537
1528
1480
1464
Jemielno
dolnośląskie
4,472
1276
1251
1310
1292
1403
1513
1465
Jeleśnia
śląskie
4,456
1338
1358
1480
1431
1376
1329
1466
Rytwiany
świętokrzyskie
4,453
658
1192
1474
1540
1539
1511
1467
Widuchowa
zachodniopomorskie
4,404
1189
1343
1421
1462
1485
1505
1468
Murów
opolskie
4,375
1264
1324
1412
1489
1533
1478
1469
Milejewo
warmińsko-mazurskie
4,363
1212
1293
1420
1494
1527
1527
1470
Strzelce Wielkie
łódzkie
4,357
1532
1507
1551
1563
1567
1563
1471
Irządze
śląskie
4,303
1140
1229
1111
1005
1028
1266
1472
Dzierzgowo
mazowieckie
4,296
1295
1425
1269
1343
1420
1564
1473
Gawłuszowice
podkarpackie
4,271
799
811
840
1193
1321
1454
1474
Joniec
mazowieckie
4,234
1368
1243
1222
1177
1260
1314
1475
Wierzbno
mazowieckie
4,231
1253
1182
1097
1170
1070
1302
1476
Warnice
zachodniopomorskie
4,228
1424
1534
1567
1564
1557
1506
1477
Szastarka
lubelskie
4,216
1112
1070
1140
1202
1394
1481
1478
Janowiec Kościelny
warmińsko-mazurskie
4,178
1336
1450
1527
1486
1553
1533
1479
Podgórzyn
dolnośląskie
4,174
1206
1158
968
892
1003
1316
1480
Łomazy
lubelskie
4,173
1160
1378
1449
1488
1462
1512
1481
Wymiarki
lubuskie
4,169
1016
1202
1129
1081
1210
1426
1482
Skomlin
łódzkie
4,168
932
1355
1433
1471
1352
1322
1483
Wilczęta
warmińsko-mazurskie
4,155
915
997
1092
1282
1388
1438
1484
Sitno
lubelskie
4,154
1151
1101
1093
1173
1351
1453
1485
Lutocin
mazowieckie
4,136
1055
899
682
630
732
1261
1486
Nowe Miasto nad Wartą
wielkopolskie
4,132
1202
1240
1231
1238
1340
1503
1487
Nowy Duninów
mazowieckie
4,110
125
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1196
912
814
701
1113
1395
1488
Golub-Dobrzyń
kujawsko-pomorskie
4,100
851
888
1088
1172
1399
1476
1489
Łubnice
łódzkie
4,092
104
64
122
731
1413
1526
1490
Słubice
mazowieckie
4,074
1211
838
1016
1257
1499
1494
1491
Lipie
śląskie
4,044
1443
1445
1354
1401
1382
1534
1492
Dąbrówno
warmińsko-mazurskie
4,031
1460
1197
1137
1031
1236
1435
1493
Młodzieszyn
mazowieckie
4,000
1582
1574
1568
1552
1508
1384
1494
Miłki
warmińsko-mazurskie
3,985
1438
1093
1242
1214
1380
1430
1495
Brzeżno
zachodniopomorskie
3,980
1225
1421
1482
1317
915
1001
1496
Siemyśl
zachodniopomorskie
3,952
1247
1337
1448
1504
1519
1530
1497
Morzeszczyn
pomorskie
3,948
126
789
648
936
1094
1431
1421
1498
Świerzno
zachodniopomorskie
3,923
1023
968
1074
1305
1438
1535
1499
Słupia
łódzkie
3,895
1257
1417
1370
1385
1415
1540
1500
Kuślin
wielkopolskie
3,862
865
867
894
914
1158
1363
1501
Karczmiska
lubelskie
3,855
1430
1262
1041
970
1147
1428
1502
Wyryki
lubelskie
3,817
490
490
787
885
1076
1357
1503
Rachanie
lubelskie
3,792
1379
1135
1035
1015
1185
1415
1504
Gręboszów
małopolskie
3,792
1566
1434
1477
1440
1504
1445
1505
Nielisz
lubelskie
3,776
1510
1528
1513
1472
1459
1485
1506
Brzeźnica
lubuskie
3,705
1495
1464
1468
1345
1424
1254
1507
Karnice
zachodniopomorskie
3,697
1327
1297
1360
1453
1537
1483
1508
Radowo Małe
zachodniopomorskie
3,678
1132
1287
1431
1520
1548
1542
1509
Olszanka
opolskie
3,674
994
1051
1122
1156
1228
1440
1510
Konopnica
łódzkie
3,652
1347
1527
1570
1568
1568
1457
1511
Bytnica
lubuskie
3,646
1332
1303
1423
1456
1477
1479
1512
Łambinowice
opolskie
3,644
1187
1104
1169
1275
1414
1521
1513
Subkowy
pomorskie
3,637
1534
1563
1569
1533
1518
1455
1514
Sorkwity
warmińsko-mazurskie
3,576
1203
1472
1410
1411
1297
1468
1515
Mysłakowice
dolnośląskie
3,576
1545
1518
1525
1495
1556
1569
1516
Rudka
podlaskie
3,564
1238
1415
1501
1551
1522
1553
1517
Czarna
podkarpackie
3,553
1464
1460
1274
1040
875
1282
1518
Rymań
zachodniopomorskie
3,550
1185
1410
1481
1546
1523
1551
1519
Podedwórze
lubelskie
3,544
1394
1449
1415
1436
1509
1543
1520
Osieczna
pomorskie
3,525
1558
1336
1146
1068
1136
1368
1521
Skulsk
wielkopolskie
3,522
1577
1535
1502
1137
1162
1377
1522
Hrubieszów
lubelskie
3,520
950
933
1036
712
1029
1401
1523
Sławoborze
zachodniopomorskie
3,491
1543
1569
1563
1561
1554
1555
1524
Grzmiąca
zachodniopomorskie
3,460
1096
1047
989
753
691
1100
1525
Platerówka
dolnośląskie
3,442
1554
1558
1436
1258
1332
1532
1526
Ludwin
lubelskie
3,422
1470
1380
599
359
795
1466
1527
Braniewo
warmińsko-mazurskie
3,417
1498
1465
1219
1163
1156
1484
1528
Krempna
podkarpackie
3,417
1284
1273
1386
1407
1484
1529
1529
Dąbrowa Biskupia
kujawsko-pomorskie
3,370
1260
1278
1516
1468
1491
1464
1530
Osiek Jasielski
podkarpackie
3,359
1540
1500
1339
1264
1444
1539
1531
Wiślica
świętokrzyskie
3,350
341
486
603
1223
1400
1557
1532
Kozielice
zachodniopomorskie
3,339
1573
1566
1562
1513
1526
1497
1533
Brzyska
podkarpackie
3,216
1163
1349
1565
1570
1570
1570
1534
Bielice
zachodniopomorskie
3,042
1346
1485
1517
1515
1559
1566
1535
Krzywcza
podkarpackie
2,996
www.wspolnota.org.pl
ranking
gminy wiejskie
Gminy wiejskie o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r.
2006–2008
2007–2009
2008–2010
2009–2011
2010–2012
2011–2013
2012–2014
Gmina
Województwo
% dochodów 2015*
1321
1455
1467
1324
1354
1487
1536
Kikół
kujawsko-pomorskie
2,932
1476
1522
1537
1499
1355
1344
1537
Krzeszyce
lubuskie
2,922
1174
1475
1510
1284
1366
1451
1538
Wapno
wielkopolskie
2,921
1062
1180
1248
1290
1440
1515
1539
Jabłoń
lubelskie
2,919
1288
1307
1182
1190
1408
1556
1540
Krypno
podlaskie
2,876
1254
1338
1125
1186
1159
1499
1541
Pielgrzymka
dolnośląskie
2,827
2,781
899
735
712
782
1230
1403
1542
Wojcieszków
lubelskie
1369
1443
1521
1556
1562
1559
1543
Markusy
warmińsko-mazurskie
2,763
953
781
831
1033
1333
1420
1544
Rąbino
zachodniopomorskie
2,744
609
791
924
973
1197
1431
1545
Szczawin Kościelny
mazowieckie
2,728
1127
1411
1472
1470
1535
1549
1546
Jasionówka
podlaskie
2,699
1493
1213
979
1168
1455
1547
1547
Lubycza Królewska
lubelskie
2,694
1472
1531
1555
1535
1550
1568
1548
Harasiuki
podkarpackie
2,583
1570
1547
1544
1402
1531
1528
1549
Klucze
małopolskie
2,572
113
352
110
8
6
8
1550
Sztutowo
pomorskie
2,469
1485
1478
1484
1531
1530
1544
1551
Lelkowo
warmińsko-mazurskie
2,344
1089
1094
1067
1180
1448
1545
1552
Dynów
podkarpackie
2,340
747
807
867
1412
1445
1546
1553
Świerczów
opolskie
2,339
1446
1474
1361
1378
1454
1561
1554
Nozdrzec
podkarpackie
2,256
473
627
1281
1493
1503
1524
1555
Bojszowy
śląskie
2,130
213
219
352
815
1320
1554
1556
Nowogródek Pomorski
zachodniopomorskie
2,125
1172
1413
1539
1558
1563
1565
1557
Białogard
zachodniopomorskie
1,993
1511
1490
1402
1423
1487
1548
1558
Nowa Brzeźnica
łódzkie
1,988
301
677
1330
1049
907
778
1559
Wicko
pomorskie
1,958
908
836
941
1055
1511
1538
1560
Roźwienica
podkarpackie
1,845
1365
1360
1232
1160
1282
1486
1561
Zakrzówek
lubelskie
1,731
1,704
52
69
112
286
901
1531
1562
Poraj
śląskie
1169
1333
1230
1246
1350
1560
1563
Sierpc
mazowieckie
1,678
978
1279
1376
1404
1277
991
1564
Piekoszów
świętokrzyskie
0,720
1560
1398
1333
1335
1495
1552
1565
Wilków
lubelskie
0,189
1512
1383
1520
1544
1571
1571
1566
Smołdzino
pomorskie
-0,793
* jakiego nie mogą przekroczyć planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012–2014)
127
Download

zadłużenie samorządów