ETO AKADEMĠ
ELĠT EĞĠTĠM PROGRAMLARI
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ
ĠĢ yaĢamında, yönetici asistanlarına gereksinim duyulduğundan bu yana, asistanlar yönetim
düzeyinde kararlar verenlerle, bunlara tepki gösteren ve verilen kararı uygulayanlar arasında bir
bağlantı oluĢturmaktadır. Fakat, günümüz yönetici yardımcısı rolünde yeterli ve sorumlu bir asistan,
sadece yönetim ve çalıĢanlar arasında bir bağlantı değil, aynı zamanda yöneticiye destek olan bir iĢ
arkadaĢıdır. Bu eğitimin amacı da baĢarılı bir yönetici asistanının sahip olması gereken bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
ETO Akademi’nin Elit Eğitim Programları kapsamında düzenlediği eğitim 2 tam gün
sürecektir.
Eğitim konu baĢlıkları Ģu Ģekildedir.























Yönetici asistanının tanımı
Yönetici asistanının özellikleri
Yönetici asistanının becerileri
Yönetici asistanının sorumlulukları
Yönetici-Yönetici asistanı iletiĢimi
Yönetici asistanının yöneticisini tanıması
Yönetici asistanının yöneticinin amaçlarını bilmesi
Yönetici asistanının yöneticinin zamanını yönetmesi
Yönetici asistanının yöneticisine öneride bulunması
Yönetici asistanının yöneticinin güçsüz ve hatalı yanlarını kapatması
Yönetici asistanının yöneticinin hoĢuna gitmeyen yönleri
ġikayet ve söylentileri yöneticiye iletme
Yöneticinin amiri ile iliĢkileri
Yönetici ile kiĢisel iliĢkiler
Yönetici asistanının sektörü tanıması
Yönetici asistanının kurumu tanıması
Yönetici asistanının telefonla konuĢması
Yönetici asistanının büro iliĢkilerini geliĢtirmesi
Yönetici asistanının randevuları düzenleme becerisi
Toplantı düzenlemede Yönetici asistanının görevleri
Yönetici asistanının iĢ gezilerini düzenlemesi
Yöneticinin yokluğunda Yönetici asistanının görevleri
Yönetici asistanının ahlaki sorumluluğu
Eğitim için katılım payı 100 TL olup, Odamız veznesine elden yatırılabilecek veya aĢağıda
belirtilen hesap numarasına havale ile gönderilebilecektir. Eğitim katkı payı yatırılırken firma ünvanı,
eğitime katılacak kişinin adı ve eğitimin isminin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
Buraya tıklayarak gerçekleĢtirebileceğiniz eğitim kaydınız esnasında dekontunuzu taratarak
sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
Eğitime ait katılımcı sayısı sınırlandırılmıĢ olup, kayıt yaptıran ilk 30 kiĢi eğitime
katılabileceklerdir.
BaĢvuru süreci 24 Nisan 2015 Cuma günü 16.00’da sona erecektir.
Eğitmen………..: Prof. Dr. Erhan EROĞLU
Tarih…………...: 28-29 Nisan 2015
Saat…………….: 09.00 – 17.00
Yer……………..: EskiĢehir Ticaret Sarayı 3. Kat Eğitim Salonu (ETO Yan Bina)
Katılım Payının Yatırılacağı Hesap Bilgileri
Halk Bankası Sanayi ġubesi
Hesap Adı: EskiĢehir Ticaret Odası
Hesap Numarası: 16000030
IBAN: TR66 0001 2009 3510 0016 0000 30
Ayrıntılı Bilgi İçin;
Okan Adıyaman / Tel: 222 26 26 / 245
Hatice Şerment / Tel: 222 26 26 / 228
Mail: [email protected]
Ġletişim Bilgilerimiz;
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Download

yönetici asistanlığı eğitimi