16 Nisan 2015
PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29328
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİĞ SÜTÜN SÖZLEŞMELİ USULDE ALIM SATIMINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve
satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması
gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması,
arz talep dengesinin oluşturulması ve çiğ süt üretiminde izlenebilirliğin sağlanması ile
ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; çiğ süt üretimi yapan üreticiler veya bunların
üyesi bulunduğu üretici örgütleri ile alıcılar arasında akdedilen çiğ süt alım satım
sözleşmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım
Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Gıda ile ilgili meri mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunan,
üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü ile sözleşme imzalayan gerçek veya
tüzel kişileri,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Çiğ süt: Çiftlik hayvanlarının meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde
ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş, 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri ve
ilgili mevzuatta belirtilen uygun sütü,
ç) Parite: 1 litre çiğ inek sütü bedeli ile satın alınabilecek en az %18 ham proteinli
ve 2500 kcal/kg metabolik enerjili kg cinsinden sığır süt yemi miktarını,
d) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ sütün, cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli,
teslim tarihi gibi hususları içeren ve bu Yönetmelik esaslarına göre alıcı ile üretici veya
bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım
sözleşmesini,
e) Üretici: Gıda olarak piyasaya arz için süt üretmek amacıyla, bir veya daha fazla
çiftlik hayvanının bulundurulduğu tesis sahibi gerçek veya tüzel kişileri,
f) Üretici örgütü: Üreticisi adına çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımına ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek üzere temsil ve ilzam yetkisi bulunan, Merkez Birliği düzeyinde
örgütlenmesini tamamlamış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ile
Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler
Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifleri,
ifade eder.
Sözleşme ilkeleri
MADDE 5 – (1) Çiğ sütün alım satımına yönelik olarak, taraflarca imzalanacak
sözleşmeler aşağıda belirtilen ilkeler ışığında yapılır:
a) Sözleşmeler tarafların karşılıklı istekleri üzerine düzenlenir.
b) Süt üretimi ve pazarlanması amaçlı üretici örgütlenmesi teşvik edilir.
c) Taraflar tüketicilere karşı şeffaf davranarak bilgi paylaşımında bulunur.
ç) Üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamaları boyunca çiğ sütte bulunmaması
amaçlanan veya beklenmeyen bir maddenin izinin sürülebilmesi ve takip edilebilmesi
sağlanır.
d) Sözleşmenin tarafları, pazar garantisi ile endüstriyel hammadde için arz
güvenliği sağlanması doğrultusunda ortak menfaat ekseninde uzlaşır.
e) Çiğ süt üretimi yapan çiftlikler ve işleyen endüstriyel tesisler çevresel
kaynakların korunmasını sağlar ve çevre sağlığına uygun davranır.
f) Çiğ sütün uygun işletme ve sağlıklı hayvanlardan elde edilmesi için alıcı ve
üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü tarafından gerekli tedbirler alınır.
g) Türk gıda mevzuatına uygun çiğ süt üretimi sağlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme ile İlgili Esaslar
Sözleşmede uyulacak usul ve esaslar
MADDE 6 – (1) Üreticiler veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütleri ile
alıcılar arasında imzalanan sözleşmenin onaylı bir örneği, sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde üretici/üretici örgütü tarafından çiğ süt
üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme
bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Bakanlıkça
kullanılan süt kayıt sistemine kaydedilir.
(2) Sözleşme süresi altı aydan az, bir yıldan fazla olamaz. Taraflar sürenin
bitiminden evvel sözleşme süresini uzatma hakkına sahiptir. Tarafların anlaşarak
sözleşmeden dönmesi halinde altı aylık zorunlu asgari süre hükmü uygulanmaz.
(3) Teslim edilecek çiğ süt, hijyenik şartlara uygun olarak, sözleşmede belirtilen
üretim yeri veya yerlerinde üretilir.
(4) Taraflar mücbir sebepler ve veteriner hekim raporu ile belgelenen süt üretimini
doğrudan etkileyen hayvan hastalıkları ile sütün gıda olarak tüketimine izin verilmeyen
hayvan hastalığı tedavi süreçleri haricinde miktarı, kalitesi, teslim yeri, teslim şartları ve
zamanı sözleşmede belirlenen çiğ sütü almak veya satmak zorundadır. Çiğ sütün alım
satımının bu fıkrada belirtilen şartlar dışında durdurulması halinde, taraflar için eşit
miktarda uygulanacak ceza koşulu sözleşme ile belirlenir.
(5) Sözleşmede, teslim edilecek ve alınacak çiğ sütün dönemler itibari ile asgari ve
azami miktarı, fiyatı, soğutma ve hizmet bedeli, kalite ve miktar primi, muayene ve
kabul şartları ile çiğ süt alım satımıyla ilgili ödeme yöntemi belirtilir.
(6) Sözleşmede, nakit avans veya çiğ sütün üretiminde kullanılan her türlü girdinin
alıcı tarafından üretici/üretici örgütüne verilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda avans
tutarı ve girdi bedeli süt bedelinden mahsup edilir. Üreticiye kesif yem verilecekse
süt/yem paritesi 1,3’ün altında olamaz.
(7) Üretici örgütü üzerinden sözleşme yapmak isteyip birden fazla örgüte üye olan
üreticiler bunlardan birisini, kendileri adına sözleşme yapmak üzere yazılı olarak
yetkilendirir.
(8) Üretici örgütleri aracılığıyla satılan çiğ süt karşılığı alınan nakit avans, üretim
oranları göz önüne alınarak üretici örgütünün üyelerine dağıtılır.
(9) Üretici örgütleri, hesaplarına aktarılan çiğ süt bedellerini aktarma tarihini takip
eden üç iş günü içerisinde üyelerine öder.
(10) Taraflarca çiğ sütün fiyatı;
a) Pazarlık ile,
b) Çiğ sütteki koloni sayısı, somatik hücre sayısı, süt yağı ve protein oranlarını
dikkate alarak kalite ve içeriğe göre,
c) Pariteye göre,
ç) Ulusal Süt Konseyinin ilan ettiği tavsiye fiyatına göre,
belirlenebilir.
(11) Tarafların, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri
halinde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun temerrüt ve
sorumluluğa ilişkin ilgili hükümleri uygulanır.
(12) Sözleşmede, çiğ sütün kalitesinin belirlenmesi için analiz yapılması
kararlaştırılabilir. Analizlerin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı ile analizlere ilişkin
yapılan masrafların karşılanma şekli sözleşmede belirtilir.
(13) Tarafların sözleşmeden kaynaklanan seçimlik haklarını kullanmaları,
yükümlülük ihlalleri ve/veya dava açılmasına neden olabilecek fiili durumlardan dolayı
diğer tarafı bilgilendirme şekilleri ve zamanı hususunda genel hükümler uygulanır.
(14) Sözleşmenin, gıda ile ilgili meri mevzuata ve bu Yönetmeliğe aykırı
hükümleri geçersizdir.
(15) Taraflar, sözleşmede aksi belirtilmedikçe sözleşme içeriğini veya koşullarını
üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bakanlık, çiğ süt üretiminin planlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla sözleşmelerdeki tüm bilgileri kullanır. Bakanlığının bu
doğrultudaki iş ve işlemleri gizlilik ihlali sayılmaz.
(16) Sözleşmeye taraf üretici örgütlerinin bağlı bulundukları merkez birlikleri,
örnek süt alım satım sözleşmesi hazırlayabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sözleşme zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Çiğ sütü bu Yönetmelik hükümleri kapsamında sözleşmeli olarak
almayan alıcılar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan ilgili cezai hükümler uygulanır.
Mevcut sözleşmeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce yapılan çiğ süt
alım satım sözleşmeleri, sözleşme sürelerinin bitimine kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
Download

çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımına ilişkin yönetmelik