KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından,
8 Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır.
Aranan Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı
nitelikleri taşımak,
2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,
3) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) KPSS PUAN40, PUAN44, PUAN51 ve PUAN118 puan türlerinin birinden 2013 veya 2014 yılında
asgari 75 puan almış olmak,
5) Sağlık durumu bakımından, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak ve müfettişlik
görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
6) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak.
Ön Başvuru
Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
7) Başvurusunu 14 Nisan 2015 Salı tarihinde saat 09:00’dan 24 Nisan 2015 Cuma günü saat 17:00’e
kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların
doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.
8) Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik ve adres bilgileri, Kimlik
Paylaşım Sisteminden alınacaktır.
9) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru, elektronik posta ve/veya internet üzerinden
yapılacaktır.
Yazılı Sınava Katılma Şartları
Ön Başvurusunu Yapan Adaylardan;
10) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, 160 aday (son
sıradaki adaya eşit puan alanlar dâhil) arasında olanlar yazılı sınava alınacaktır.
11) Yazılı sınav, 17 Mayıs 2015 Pazar saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
12) Yazılı sınava ilişkin uygulama duyurusu ile sınav yerlerini gösterir liste http://www.kosgeb.gov.tr
internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır.
13) Yazılı sınav mevzuat ile soru dağılımları aşağıda verilmiştir;
a. Kamu Maliyesi 14 Soru: Maliye Teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi), Maliye
Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
b. Ekonomi 14 Soru: Ekonomi Teorisi (mikro ve makro iktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve
politikası, Uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar,
c. Hukuk 42 Soru: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku), Borçlar
Hukuku (genel hükümler), Ticaret Hukuku (ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), İdare
Hukuku (genel esaslar ve idari yargı), Ceza Hukuku (genel hükümler, malvarlığına karşı suçlar,
kamu güvenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanında suçlar, kamu
idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (genel hükümler ve
soruşturma),
Sayfa:1/2
KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI
MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI
d. Muhasebe 16 Soru: Genel muhasebe, Mali tablolar analizi,
e. 3624 Numaralı KOSGEB Kuruluş Kanunu 4 Soru,
f. Yabancı Dil 10 Soru: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi (Adayların Tercihlerine
Göre)
14) Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100'dür. Sınavın kazanılması bir önceki maddede belirtilen
her gruptan, en az 50 puan alınması ve grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.
Ancak ortalama puanın hesaplanmasında yabancı dil değerlendirmeye alınmaz. Ortalamada 70 ve
yukarı puan alan adaylar başarılı sayılarak sıralamaya tabi tutulur.
Sözlü Sınava Katılma Şartları
Yazılı Sınavda Başarılı Olan Adaylardan;
15) Yazılı sınav puanlarına göre, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, 32 aday (son sıradaki adaya
eşit puan alanlar dâhil) arasında olan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
16) Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması
yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel
nitelikleri de göz önüne alınarak yapılacaktır.
17) Sözlü sınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri bulunduracaklardır. Belge ve
bilgileri eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.
a. El yazısı ile okunaklı şekilde doldurulup imzalanacak başvuru formu,
b. Son altı ay içerisinde çekilmiş üç adet fotoğraf,
c. Geçerlilik süresini doldurmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar
çıktısı ya da Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,
d. Mezun olduğu yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek
şartıyla Kurul Başkanlığınca onaylı sureti,
e. Varsa, yabancı dil düzeyini gösteren belge ya da Kurul Başkanlığınca onaylı örneği,
f. Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.
Sayfa:2/2
Download

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi