T.C.
ALASEH=RKAYMAKAMLIGl
lLtcM冊EgitimMiidiir1時ii
sal7−:37740425/64−0303/4140929
Konu;CLmlarTaah.P∼一7・lt剛11・lnSSan・Tlelノtd函
11g間M‖liEgit”llMudurlugm一116/04/2015刷IVe4095715say−11〉′aZiSl
11MilllEgitimMudL一rlugullL=lligiyaZlla…da・
・rakipa−aeakllSlVekilinceJakipbo車SuCa−llarTaah・Paz・tth・ihr・lns・San・TIC・Ltd・Stl・
aleyhineyur刷enlCratakibmde・borClunundogmusvedogacakolantummal・hakve
alacaklarluZCrinehaci7konuldugur−adalrMusIcraDairesindenallnan2015/2047dosya
noluHacIZihbamameSiektegOndel同111Stlr・
Mudurlugi”luZllCZdilldebo画llL一1111akvealacagl聖1些−llaCmgCregll−i∼lyaPllarak
i。。。d。i,eSin.b,idi.ilm。SlVeS0−1LiCL旧し‖117.04.2015Cumag冊Saat・17,00Iakadardogrudan
MudnrlLit担muz一十ukukBirill…ebllC同一TleS出し一SL一Sunda・
B撮11erinizlVegCreglIlial”Zederlnl
MehmelYENIR
Miidur
EKl:Haeizlhbarnamesi
(MudL一rlugumuzIVebsiteslndeyaylnlaIIIn函1「.)
DAGITIM:
1)TtImrCSmiokulVekurummudurlLIkicri
2)Mndur申しmdzDestekIJizmelleriSubeM航rlugLi
3)MudⅢ蝉画一ZOze10gretimKLu・umia=?ubeMLidul・Iugi1
4)MudtIrltigul−luZIIlSaatEmJLlkSubeMLIdL冊gu
AJrey目し臨画Ko噂K高一45600−∧i‘1回i間AN鳥∧
lelO236朝日)部336865−・…36−(聞021叩OSlaa博一lii45柄eh回目I
Biigile日間1紺日印K
T.C.
、国母短⊥
MlLLiEGnIMBAKANLIGI
Orta6gretlmGenelMudtirlugii
ACELEVEGUNLUDUR
Sayl:69543144/640竹077674
leIO4/2015
Konu:HacIZThbamamesl
….VALiLIdiNE
(IlMilliEgitimM融誼rl噂ti)
Ilgi・HukukMuSaVir噂inin15/04/2015tarihlive80114156/659(2015/2662)/4046123saylll
yaZlSL
TakipalacakllSIVekilincc・taklPborClusuCanlarTaah・Paz・IthJhr.hi.San.TIC.Ltd.Stl.
akiyhine yiiri面1enicratakiblnde.borclunLm dogmuiVedogacakolan tdmmal,hakve
alacakLarluZerinehacIZkonuldugunadaLr MuSIcIaDalreSindcnallnan2015/2047dosya
noluHacIZihbarnamesiekteg6nderllmlStH.
IlinizdeborclunLInhak vealacagI遊里_j蓮haczlngereginlllyaPuaraklCradalreSlne
bildirilmesl Ve SOnuCmun17・04・2015 Cuma gunu mesal bitimine kadar dogmdan
BakanlBlmlZHukukMusavirliglnebildirllmesihususunda
BilgilerinlZIVegereginiricaederim.
mlyaERTURKKOC
Bakan a.
DaireBaskanl
Ek:HaciZIhbarnamcsl
Bilgi・
HukukMusavirl画ne
AtamrkBlv O6648KIZiiay/ANKARA
王国giicinlsaERKAN SultanON∧Y
ElekIronlkAg wwwmebgovtr
c・Posta‘ogm_ya両1m@meb、gOVIr
EgUzm・∴∴∴∴SeI
liel(0312)4131494 Tel(0312)4131509
ト心、S(0312)4184553
B”CVraAguvenliClektronikLrrLW柚nLZalann−i帥htlpJ/eVLかksorguil−ebgovtruLiresmden
Tl.C.
MiLLiEdiT千MBAKANLIGI
H山tukM函OVir晦i
15104/2015
Sayl;80114156/659(2015/2662)/4046123
K。nu:CANLARTAAH,PAZ.lTH.IHRINS.SANTIc.LTDSrIll
DAGITIMBIRiMLERiNE
TaklpalacakllSIVekllmce言akipborClusuCanIarTaah・PaLith・IhrJnS・San・TIC・Lld・Sti・
aleyhine yiirtltulenicra taklblndc,borGlunun dogmus vedogacakolantum mal・hakve
alacaklarltizerinehacizkonuldugmadairBakan嶋mlZa14/04/20151arihindetebligolunan
M串craDairesinin2015/2047dosyano’1uHacIZ【hbamamesiekteg6ndcrilmektedlr・
BorClunun・VarSa alacaklarluZerine hacizkonulmasml・borClununalacag101up
olmadlglhusuunun ureninklSall岳ldag6Z6ntinealmaraken ge917・04・2015guniimesal
bltlminekadarMnSaVir鴫imizebildirilmesini,bildirilmedigitakdirdesorumlulugundairenize
aitolaca色mlnbilhmesinlbilgilerinlZear7Cdcrim・
OnurZEKI
AVukat
EKLER:
1−HacizlhbarnameSlfot.
2−Teb嶋ZⅢflfbL
Dagltlm:lnSaatVeEmlakDairesiBaskanllgl
DestekHizmetleriGenelMudurll増血
TemelEgitimGenelMtldtmugu
OrtaOgretlmGenelMudtirlu軌
Atatllrk胡> 00∽8Kl高ay/ANKARA
EiektroI諒Ag wwwmcbgovlr
BuevrakguYe両eIekuoi高kimzaIIeimtaia…一国u h”p/′evraksorg”mebgOYt.血esIndcn
Ay…用ibi由1年n OJlurZEKIAvukat
陸1(0312)4132643
5127−er84・3b37−97a2−aClako鉦icIcyltcdllcbIIu.
i
‘事やわし
t
●
囲圏
C選
AE4‘
jめIJ
09IO412015
MH.LIEGITIMBAKANL.iGI
ALACAmI:MEHMETSELiMOdLAGo言0787884632TCNolu,
VEKILI :Av.AbdumamiISaySn
i細yonCd・Mav高Mert能i甑5早lMuiMerkez/MUS
BO叫LU:CANLARTAAH.PAZ.iTH血RINS.SAN.Tic.LTD,STl,
2010舵568eVergiNolu
ZiyegるhIp母心O昭mizeSanayiBt担esiSafaCLarSmayiSileSi9・BIok
Noi108(55)IkiteilKuCOkcekmcce/lSTANBUL
BORCMjKTAJu:18.600,77TL.
Yu(andahyil edilcnahcaかn tahSilliein boICluAun kummunuz nezdjJtde軸日航m
h血cdi島isdhkat.hakvesairtamBhc山ImnmtBmimInlnborCmi血mCahaczhe.hacは
00山mpnrd創mikhCit心ya瑚JmyemhaIvcIn職歴iZinm関田鴫的地軸門型gLdaHI.e縫岬
nu脚関調tdndehhc6ine血調Venm函r.
鮭はⅢge鴫hcei直也坤pnaf耽れ鋤め掛軸nbnd壷1m鯵i請ZOlunu
1劇調Da e悌lH朋aOB舶
B血Ad:T.V軸E創nk的lTAO.
IbmNo :TRl〈抑001500158億)7290504339
…▲PB嘩mSi後mhdeyNdmbud。kqr”9m曲fB・押印C・Jo血”I4+Ybb,一IWaVeB5−C+1旬tK.
gun岬8−同州eel砂洲hh
Download

Yazı için tıklayınız. - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü