T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ
KURUMU
SAĞLIK TURİZMİNDE KALİTE
VE AKREDİTASYONUN ÖNEMİ
Uzm. Alev Köksal
KALİTE
Kalite Müşteri Tatminidir. Ürün veya
hizmetin ne kadar iyi olduğu konusunda
son kararın verildiği memnunluktur.
Kalite Verimliliktir. İşleri yapabilmek için
gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu
araç-gereç ve talimatlarla desteklenen
personelden elde edilir.
KALİTE
Kalite Esnekliktir. Talepleri
karşılamak için değişmeyi göze almak
ve bu konuda istekli olmaktır.
Kalite Etkili olmaktır. İşleri çabuk
ve doğru olarak yapmaktır.
KALİTE
Kalite bir programa uymak, işleri zamanında
yapmaktır.
Kalite Bir Süreçtir. Süregelen gelişmeyi
kapsar.
Kalite Bir Yatırımdır. Uzun dönemde bir işi her
defasında doğru olarak yapmaktır.
Kalite Kusursuzluk Anlayışı çerçevesinde
Sistemli Bir Yaklaşımdır.
KALİTE
Kısaca;
Kalite ;istenilen şartlara;
İlk defasında ,
Tam zamanında ve
Her zaman uymaktır.
Kalitenin Özellikleri
Dayanıklılık,
Uygunluk,
Hizmet Görürlük,
Estetik,
Güvenilirlik,
İtibar,
Performans,
Diğer Unsurlar.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kalite bir sonuca ulaşmak için yapılan
sistematik hareketlerin tümünü ifade
etmektedir. Bu nedenle kalitenin farkına
varılması ve uygulanması her aşama için
önem taşımaktadır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Toplam Kalite Yönetimi, ideali veya
mükemmeli yakalamaya giden yoldur.
Geleneksel kalite yaklaşımında tolerans
sınırları içinde belli bir yüzde hatası ile
üretilen hizmet, TKY’ de sıfır hata hedefi ile
kendini göstermektedir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Toplam kalite yönetiminde, hataları tespit
etmek yerine hata yapmamayı sağlamak,
yani
hataları
önlemek
yaklaşımı
vardır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Sistem uygulanabilecek kadar basit,
Herkesin katılımına ihtiyaç olduğunu kabul
edebilecek kadar hassas,
Tüm çalışanları motive edebilecek kadar
ilginç,
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kazançları tanımlayabilecek ve yeni
kazançları belirleyebilecek
kadar güçlü,
Eski geleneklerin yerini alabilecek
kadar ileriye yönelik olmalıdır.
AKREDİTASYON
Akreditasyon, bir sağlık kuruluşunun,
hizmet kalitesini geliştirmek için
tasarlanmış bir takım koşulları
sağlayıp sağlamadığını belirlemek
amacıyla gerçekleştirilen bir
değerlendirme sürecidir.
AKREDİTASYON
Başka bir deyişle ;
Bir kuruluşta BELGELENDİRME
faaliyetlerinin yeterli düzeyde yapıldığının
resmi olarak onaylanmasıdır.
AKREDİTASYON
 Akreditasyon, genellikle gönüllüdür.
 Akreditasyon, standartları genelde
optimal ve uygulanabilirdir.
 Akreditasyon, risklerin yönetilmesi ve
azaltılmasıdır.
 Akreditasyon, sağlık hizmetlerinde risk
yönetimidir.
AKREDİTASYON
 Akreditasyon, bir kurumun, hasta bakım
kalitesi sağlaması, hastalar ve çalışanlar
ile ilgili riskleri azaltmak için sürekli olarak
çalışması yönünde güvence
sağlamaktadır.
 TÜM DÜNYA ÇAPINDA ETKİLİ BİR KALİTE
DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK KABUL
GÖRMÜŞTÜR.
AKREDİTASYONUN TEMEL AMAÇLARI
Sağlık kuruluşlarına yönelik optimal
başarı hedefleri koyarak sunulan hizmetin
kalitesini geliştirmek,
Sağlık hizmetlerinin yönetim yapısını
geliştirmek,
Sağlık kuruluşlarının karşılaştırmalı veri
tabanını oluşturmak,
AKREDİTASYONUN TEMEL AMAÇLARI
Hasta ve çalışan güvenliği konularına
odaklanarak süreçte yaşanabilecek
olumsuzlukları azaltmak ve önlemek,
Hizmet alanların, sağlık hizmetlerinin
kalitesine olan güvenini sağlamak,
Maliyetleri düşürmek,
Verimliliği arttırmak,
Eğitim sağlamak,
AKREDİTASYONUN TEMEL AMAÇLARI
SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE SÖZLEŞMELER
İMZALAYIP ÖDEMELERi KOLAYLAŞTIRMAK
GÜVEN DUYGUSU OLUŞTURMAK VE
ARTTIRMAK,
MOTİVASYONU SAĞLAMAK,
 EKİP İÇİNDEKİ YETERLİLİĞİ SAĞLAMAK,
KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERİ DÜZENLEMEK,
HATA VE KAZALARI ÖNLEMEK,
AKREDİTASYONUN AVANTAJLARI
 Kaliteli hizmet verilmesini sağlamak,
 Zaman, para, emek ve araç-gereç
savurganlığını önlemek,
 İşlem ve yöntemlerin gelişmesini
sağlamak,
 Hastaneyi hizmet alanlar ve verenler
açısından cazip hale getirmek.
TÜRKİYE’DE ULUSAL SAĞLIK AKREDİTASYONU SÜRECİ
Bakanlığımız, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli
ve hakkaniyete uygun bir şekilde; organize
edilmesi, sunulması ve finansmanının
sağlanması amacıyla “Sağlıkta Dönüşüm
Programı”nı
başlatmış
ve
ülkemizin
gündeminde şimdiye dek yeterince yer
almayan “Sağlık Hizmetlerinin Akreditasyonu”
konusunu Sağlıkta Dönüşüm Programı
kapsamına almıştır.
TÜRKİYE’DE ULUSAL SAĞLIK AKREDİTASYONU SÜRECİ
Ülkemizde kalite sözcüğü son on yılda
Bakanlığımızın yaklaşımları ile sağlıkta daha
sık kullanılmaya başlanmış, sağlık alanında
devrim niteliğinde önemli gelişmeler
gerçekleştirilmiştir. İlk önceleri ISO 9001
standartları çerçevesinde hastanelerimizde
kalite yönetim çalışmaları yapılmıştır.
TÜRKİYE’DE ULUSAL SAĞLIK AKREDİTASYONU SÜRECİ
Sonra kalite geliştirme ve değerlendirme
kriterleri oluşturulmuş ve bu çerçevede
hastanelerde kalite kültürü tüm alana
yayılmıştır.Dünya Sağlık Örgütü ve ISQua
ilkeleri dikkate alınarak hem uluslararası
hem de ulusal düzeyde hazırlanan sağlıkta
akreditasyon standartları hastane seti de
bu adımlardan biridir.
TÜRKİYE’DE ULUSAL SAĞLIK AKREDİTASYONU SÜRECİ
Son olarak da tüm dünyada kabul gören bir
standart
yapısı
oluşturulması
için
akreditasyon çalışmaları başlatılmış, nihai
hedef olan Ulusal Sağlık Akreditasyonu
Sisteminin yapılandırılması için aşağıda
belirtilen standartlar oluşturulmuştur.
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU KALİTE VE VERİMLİLİK
STANDARTLARI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel
sekreterliklerde ve sağlık tesislerinde verimlilik ve
kalite çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
Amaç, kaynakları israf etmeden, etkin, etkili, verimli
ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu sağlamak ve sürekli
iyileştirmektir.
Yeniliklere her zaman öncülük eden “Verimlilik ve
Kalite Yönetimi Daire Başkanlığımız, ” dinamik
çalışma
sistemiyle, yerinde değerlendirme sorularını
.
güncelleyerek yayımlamaya devam edecektir.
YERİNDE DEĞERLENDİRME
SORULARI 13 BOYUT VE
244 SORU ÜZERİNDEN
DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
ALTYAPI VE DONANIM(AYD)
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ(ÇHG)
ÇALIŞAN NİTELİKLERİ VE EĞİTİMİ(ÇNE)
ENFEKSİYONUN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ(EKÖ)
HASTA VE AİLESİNİN HAKLARI(HAH)
HASTA DEĞERLENDİRME VE BAKIMI(HDB)
HİZMETE ERİŞİM VE DEVAMLILIĞI(HED)
HASTA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ(HGY)
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ(TKY)
TESİS GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ(TGY)
YÖNETİM LİDERLİK YÖNLENDİRME(YLY)
ECZACILIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ(EHY)
KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ(KMH)
BU STANDARTLARIN ÖZELLİKLERİ
Anlamlı ve uygulanabilir standartlardan
oluşmuştur,
İzlenebilir ve ölçülebilirdir,
Hastanelerin misyonları ile uyumludur,
Tüm hastanelerde uygulanabilir,
BU STANDARTLARIN ÖZELLİKLERİ
Özel proseslere değil, genel amaç ve
prensiplere uygundur,
Hasta bakım kalitesi ve çevresinin
güvenliği ile ilgili fonksiyonlara odaklıdır,
Mevzuatlarla uyumludur,
BU STANDARTLARIN ÖZELLİKLERİ
Hasta, hastane çalışanları ve hasta
yakınlarını fiziki ve psikolojik olarak
etkileyecek olumlu bir ortam oluşturarak
güvenliği sağlar.
 Hastaneyi bütün olarak ele alır,
AKREDİTASYONUN HEDEFİ
Hasta güvenliği ve hasta bakım
standartlarının mevcut kalitesini uluslararası
alanda rekabet edebilir düzeye taşımayı
hedefler.
AKREDİTASYONUN HEDEFİ
Akreditasyon standartlarının % 50’den
fazlası hasta ve çalışan güvenliği ile ilgilidir
ve bu standartlar, sistem yaklaşımı ile
oluşturulmuş, önemli idari ve klinik
fonksiyonları
içeren
hasta
odaklı,
organizasyonun yapısına, süreçlere ve
çıktılarına yönelik optimal ve ölçülebilir
gereklilikleri içerir.
AKREDİTASYONUN HEDEFİ
Sağlık kuruluşlarında bütün çalışanların
katılımı ile “kalite”, “hasta ve çalışan
güvenliği” ve “sürekli gelişim” anlayışının
organizasyon kültürü haline getirildiği bir
yapıyı hedefler.
AKREDİTASYONDA BAŞARININ ANAHTARI
 Tüm çalışanların katılımı,
 Görev ve sorumlulukların belirlenmesi,
Çalışanlar arasında karşılıklı güven,
anlayış ve iletişim,
 Yeterli ve sürekli eğitim,
 Hastane yönetiminin denetimi ve desteği,
AKREDİTASYONDA BAŞARININ ANAHTARI
 Standartlara uyum ve sürekli
güncelleştirme, Periyodik cihaz
bakımlarının ve kalibrasyonlarının
yapılmasını kapsar.
 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun
desteği.
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI VE AKREDİTASYON
Günümüz hastaları;
Özel ilgi ve daha iyi hizmet,
En çok kendisine
hissetmek,
önem
Saygı görmek,
Daha iyi otelcilik hizmeti almak,
verildiğini
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI VE AKREDİTASYON
Hizmete ulaşımda kolaylık yaşamak,
Ulaşacağı kişi ve /veya kurumu seçmede
özgürlük, verimli, etkin, etkili ve koruyucu
tedavi İSTİYOR.
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI VE AKREDİTASYON
Uluslararası hasta potansiyelinde en dikkat
çeken durum;
1.sırada maliyet, ücret, sigorta kapsamı,
2.sırada hastanelerin
olmadığı yer almaktadır.
akredite
olup
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI VE AKREDİTASYON
Bu hastalar olaylara eleştirel bakıyor, diğer
hastanelerle hizmet aldığı hastaneyi
karşılaştırıyor, hizmet satın alırken
uygulanacak fiyat politikasına bakıyor,
tüm bunları ardarda sıraladığımızda
bizlerin önünü açacak olan ön koşulların
AKREDİTASYONLA gerçekleşebileceği çok
açık bir şekilde görülmektedir.
SONUÇ
Akreditasyon konusunda
atılacak daha çok adım var.
 Kamu
Hastaneleri etkin
uluslar arası akreditasyon
ve sertifikasyon kuruluşlarının
sistemlerine dahil olmalı.
SONUÇ
Yurtdışından gelecek hastanın
kalite politikası açısından takibi
iyi yapılmalı şikayetleri-önerileri
temennileri dinlenmeli,not edilmeli
ve iyileştirici faaliyetlerde bulunulmalı.
SONUÇ
Sağlık Turizmi ve turistin sağlığı kategorisindeki
mevzuat işlemleri net, sade, anlaşılır, sonuç odaklı
olmalı.
Bakanlıklar; mevzuat, teşvik, denetim, eğitim, yatırım
ve planlama konularında mutlak
beraber hareket etmeli.
SONUÇ
Yurtdışından gelecek hastanın
hastane, hekim, personel, vs..
Şikayetlerini, yargıya taşıma
ihtiyaçlarının karşılanması için
sağlık bakanlığı ve adalet
bakanlığı ortaklaşa gerekli hukuki
alt yapı oluşturmalıdır.
SONUÇ
Sonuç olarak;
Sağlık Bakanlığımız, «SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM
PROGRAMIYLA» bu çalışmalara başlamış ve
şimdiye kadar birçok uygulama
gerçekleştirmiştir.
Bundan sonrada hedefini “nitelikli ve etkili
sağlık hizmetleri sunmak için KALİTE VE
AKREDİTASYON” olarak belirlemiştir.
SONUÇ
SAĞLIKTA AKREDİTASYON, olmazsa olmaz
temel koşullardan biridir.
Eğer biz yurtdışından gelen hastalara en üst
düzeyde sağlık hizmetini üreterek sunmak
istiyorsak,
Ürettiğimiz bu sağlık hizmetinin evrensel
standardını yakalamak istiyorsak,
SONUÇ
Uluslararası standartlarda hizmet
vermeyi amaçlıyorsak,
Sağlıkta akreditasyonu temel bir
yaklaşım olarak alıp çalışmalarımıza hız
vermeliyiz.
öÖZETLE;ze
Sağlık Turizminde Kalite;
Sağlık kuruluşlarında çalışanların, hasta
ve hasta yakınlarının ve ilgili tarafların
memnuniyetini SÜREKLİ KILMAKTIR.
Bunun için gerekli olan uluslararası
akreditasyon şartları sağlamaktır.
“You can and should shape your own future;
because if you don’t someone else surely will”
Joel Barker, US futurist
“Kendi geleceğinizi şekillendirebilirsiniz ve
şekillendirmelisiniz; eğer siz yapmazsanız emin
olun başkası yerinize bunu yapacaktır”
TEŞEKKÜR EDERİM.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu