TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRANO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
1)
2)
Denizyoluyla Taşınan 3)
Tehlikeli Yüklere İlişkin 4)
Uluslararası Kod
5)
(IMDG) Kapsamında 6)
Eğitim Seminerleri
Vermek Üzere Kurum 7)
ve Kuruluşlara Yetki
Belgesi Verilmesi
8)
9)
2
Denizyoluyla Taşınan
Tehlikeli Yüklere İlişkin
Uluslararası Kod
(IMDG) Kapsamında
Kendi Personelini
Eğitmek Üzere Liman
İşleticisi Kuruluşlara
Yetki Belgesi Verilmesi
3
1) Dilekçe
Denizyoluyla Taşınan 2) Nüfus Cüzdanı (aslı ve sureti)
Tehlikeli Yüklere İlişkin 3) Çalışma Bildirgesi (çevre ve kimya mühendisleri için mesleğinde üç yıl
tecrübe sahibi olmak)
Uluslararası Kod
4)
Yeterlilik
Belgesi (lisans düzeyinde eğitim görmüş, en az uzakyol 1. zabiti
(IMDG) Kapsamında
veya
uzakyol
2. mühendisi ehliyetine sahip olmak)
“IMDG Kod Eğitici
5) Eğitime Katılım Belgesi (IMDG Kod Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi
Belgesi” Verilmesi
Seminerine Katılım Belgesi)
15 Gün
4
Denizyoluyla Taşınan
Tehlikeli Yüklere İlişkin
Uluslararası Kod
(IMDG Kod)
Kapsamında IMDG
Kod Eğitici Belgesinin
Yenilenmesi
15 Gün
5
Havayoluyla Taşınan
Tehlikeli Maddeler
(DGR) Kapsamında,
Eğitim Kuruluşlarına
Eğitim Yetki Belgesi
Verilmesi
Resmi Yazı veya Dilekçe
Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ve sureti),
Kalite Belgesi (ISO 9001-2008 Kalite Belgesinin aslı ve sureti),
İmza Sirküleri (temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
Nüfus Cüzdanı (eğiticilere ait nüfus cüzdanı sureti),
İş Sözleşmesi (İstihdamı zorunlu olmayan en az 2 eğiticiye ait iş
sözleşmesi),
SGK Hizmet Dökümü (En az bir eğiticinin istihdam edildiğini gösterir
belge),
IMDG Kod Eğitici Belgesi,
Dekont (belge ücreti).
30 Gün
Resmi Yazı veya Dilekçe
Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ve sureti)
İmza Sirküleri (aslı ve sureti))
Eğitici Sertifikası (aslı ve sureti)
Nüfus Cüzdanı (eğiticilere ait nüfus cüzdanı sureti),
SGK Hizmet Dökümü ( En az bir eğiticinin istihdam edildiğini gösterir
belge)
7) Dekont (belge ücreti)
30 Gün
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
Dilekçe
Nüfus Cüzdanı (aslı ve sureti)
Çalışma Bildirgesi (son üç yılda eğitim verdiğini gösteren belge)
IMDG Kod Eğitici Belgesi (geçerlilik süresi dolan
1) Dilekçe (başvuru dilekçesinde vergi dairesi adı ve numarası belirtilecektir)
2) Ticaret Sicil Gazetesi (eğitim kuruluşuna ait kuruluş ile varsa isim, hisse ve
adres değişikliklerini gösterir)
3) Adli Sicil Kayıt Belgesi (temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
4) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
5) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapu veya kira sözleşmesinin bir sureti),
6) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından
birisine kayıtlı olunduğuna dair belge sureti),
7) Yöneticilik Belgesi (eğitim kuruluşunun eğitim merkezinde görev yapacak
sorumlu müdürün en az iki yıl yöneticilik tecrübesine sahip olduğunu
30 Gün
1
gösterir bilgi ve belgeler)
8) Eğitici İstihdam Belgesi (biri daimi diğeri de sözleşmeli olmak üzere en az
iki eğiticinin istihdam edildiğini gösterir belgeler),
9) Eğitici Belgeleri (Genel Müdürlüğümüzce verilen DGR Eğitici Belgesi Sureti)
6
Havayoluyla
Taşınan Tehlikeli
Maddeler
Kapsamında, Sivil
Havacılık
İşletmelerine
Eğitim Yetki
Belgesi Verilmesi
7
Havayoluyla
Tehlikeli Madde
Taşınması
Konusunda Eğitim
Verecek Kişilere
Eğitici Belgesi
Düzenlenmesi
8
Radyoaktif
Madde İçeren
Paketlerin
Havaalanlarında
Geçici
Depolanmasına
Dair Yönerge
Kapsamında;
Radyoaktif
Madde Geçici
Depolama İzin
Belgesi Verilmesi
1) Dilekçe (başvuru dilekçesinde vergi dairesi adı ve numarası
belirtilecektir),
2) Adli Sicil Kayıt Belgesi (temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
3) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
4) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapu veya kira sözleşmesinin bir sureti),
5) Ticaret Sicil Gazetesi (sivil havacılık işletmesine ait kuruluş ile varsa isim,
hisse ve adres değişikliklerini gösterir),
6) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından
birisine kayıtlı olunduğuna dair belge sureti),
7) Yöneticilik Belgesi (sivil havacılık işletmesinin eğitim merkezinde görev
yapacak sorumlu müdürün en az iki yıl yöneticilik tecrübesine sahip
olduğunu gösterir bilgi ve belgeler),
8) Onay Yazısı (sivil havacılık işletmelerinden, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından yetkilendirildiğine ve işletme ruhsatı verildiğine
dair yazı),
9) Eğitici İstihdam Belgesi (sivil havacılık işletmesinde ise en az bir eğitici
istihdam ettiğini gösterir belge),
10) Eğitici Belgeleri (Bakanlığımızca verilen DGR Eğitici Belgesi Sureti).
1) Dilekçe,
2) Nüfus Cüzdanı sureti,
3) Lisans Diploması (noter onaylı sureti),
4) Adli Sicil Kayıt Belgesi,
5) Eğitim Sertifikası (DGR kapsamında eğitim vereceği kategorilere ait Genel
Müdürlüğümüzce yetkilendirilen eğitim kuruluşları veya sivil havacılık
işletmeleri ile IATA veya IATA’nın yetkilendirdiği bir kuruluştan alınmış;
başlangıç (initial) ve varsa yenileme eğitim sertifikası),
6) Mesleki Beceri Belgesi ((Professional Skillsfor DGR Instructors) DGR
eğiticileri için mesleki becerilerini gösteren eğitim belgelerinin noter
onaylı sureti veya İdare tarafından eğiticilerin eğitimi programına katılarak
alınmış belgeler),
7) Eğitim Formasyon Belgesi (üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun
olmayan eğiticiler için Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim
kuruluşundan alınmış Eğiticinin Eğitimi Sertifikasının aslının ibrazı veya
noter onaylı sureti),
8) Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (yetkili yangın söndürme eğitim
merkezlerinden (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK'e
bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin
temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşlarından)
uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı
veya noter onaylı sureti),
9) Dekont (belge ücreti).
1) Başvuru Formu (Şirket Yetkilisi ve Radyasyondan Koruma Görevlisi
tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş orijinal belge),
2) İmza Sirküleri (temsil ve ilzama yetkililere ait, noter onaylı)
3) Antrepo veya Geçici Depolama Açma ve İşletme İzin Belgesi (Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belge),
4) Taahhütname veya Belge ( Antrepo veya depo işleticisinin, çalışanlar için
maruz kalınacak yıllık dozun toplum üyesi kişiler için belirlenmiş 1 mSv
değerini geçmemesi halinde taahhütname, geçmesi halinde TAEK’ten
alınan belge nüshası),
5) Eğitim Belgesi (TAEK’ ten alınmış radyasyondan korunma görevlisine ait
eğitim belgesi),
6) DGR Eğitim Belgesi (depo sorumlusu ve diğer depoya giriş-çıkış yapan
30 Gün
15 Gün
30 Gün
2
9
Karayoluyla
Yapılan Tehlikeli
Madde
Taşımacılığı (ADR)
Kapsamında
Eğitim
Verecek Kurum
ve
Kuruluşlara
“Tehlikeli Madde
Taşımacılığı
Mesleki
Yeterlilik Eğitimi
Yetki Belgesi”
Verilmesi
görevli personele ait eğitim belgesi),
7) Acil Müdahale Eylem Planı (antrepo veya depo işleticisi tarafından
hazırlanmış İşletme Yetkilisi ve Radyasyondan Korunma Görevlisi
tarafından ıslak imzalı),
8) Dekont (belge ücreti).
1) Dilekçe (başvuru dilekçesinde vergi dairesi adı ve numarası belirtilecektir),
2) Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarına
kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait (geçerli unvan, adres, ortaklar ile temsil
ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı, mesleki eğitim-öğretim
hizmetleri verebileceğini de belirten belge)),
3) Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından
birisine kayıtlı olunduğuna dair belge sureti),
4) Adli Sicil Kayıt Belgesi (yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve
ilzama yetkili olanlara ait),
5) İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
6) Eğitici Belgesi ve Sözleşme (Genel Müdürlüğümüzce eğitici olarak
yetkilendirilmiş kişi veya kişiler ile yapılan sözleşme ve eğitici belgesi
sureti),
7) İtfaiye Raporu (yetki belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait),
8) Taşıt Kira Sözleşmesi (eğitim uygulamalarında kiralamak suretiyle
kullanılacak taşıtlar (kapalı kasa ve tanker) için taşıt sahibi ile yapılan en az
bir yıldan az olmamak üzere, noter onaylı kira sözleşmesi veya noter
onaylı muvafakat name),
9) Araç Ruhsatı (aracın veya araçların güncel muayene tarihli ruhsat
fotokopisi (çekici + römork/yarı römork ise ayrı ayrı))
10) Aracı Kiraya Verenin İmza Sirküleri, şirketse ayrıca Ticaret Sicili Gazetesi
(sureti),
11) Araca Ait Resim (donanımı ile birlikte çeşitli yönlerden çekilmiş resimleri)
12) Aracın (tanker) ADR Uygunluk Belgesi (çekici + römork /
yarı römork ise ayrı ayrı ADR donanımlı olduğuna dair belge)
13) Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapusu veya kira sözleşmesinin sureti ile
kiraya verene ait tapu sureti ve merkeze ait resimler),
14) Eğitim Merkezini Kiraya Verenin İmza Sirküleri (sureti),
15) Eğitim Merkezine Ait Ticaret Sicil Gazetesi (sureti)
16) Uygulama Eğitim Alanı Mülkiyet Belgesi (tapusu veya kira sözleşmesinin
sureti ile kiraya verene ait tapu sureti ve alana ait resimler),
17) Uygulama Alanını Kiraya Verenin İmza sirküleri (sureti),
18) Uygulama Alanı Kiraya Verenin Ticaret Sicil Gazetesi (sureti),
19) Eğitim Merkezi Sorumlusuna Ait Belgeler (sorumlu müdüre ait nüfus
cüzdanı örneği, en az yüksekokul diplomasının sureti, adli sicil kaydı
belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir
belge),
20) Eğitim Müfredatı,
21) İstenilen Teçhizat:
a) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli
madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike etiketleri,
şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği malzemeleri, 6 kg’lık
ABC tozlu ve TSE’li yangın söndürme tüpleri, trafik işaret levhaları panosu,
tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar resimleri ve benzeri araçlara
sahip olmak,
b) Uygulamalı eğitim araçları olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı
veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6
Kg’lık TSE’li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği
ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemelerine
sahip olmak,
c)Eğitim kuruluşunun kitaplığında, kursiyerlerin kullanımına açık güncel
olmak üzere en az 3 takım; Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri,
30 Gün
3
tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik,
tebliğ, yönerge ve genelgeleri bulundurmak.
d)Teçhizatlara ait resimler.
22) Dekont (belge ücreti).
10)
11)
12)
13)
14)
10
Karayoluyla Tehlikeli
Madde Taşıyacak Araç
Şoförlerine Eğitim
Verecek Kişilere Eğitici
15)
Belgesi Verilmesi
16)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
11
7)
Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanlığı
8)
Hakkında Tebliğ
9)
Kapsamında;
Tehlikeli Madde
10)
Güvenlik Danışmanı
Eğitim Kuruluşu Yetki 11)
Belgesi Düzenlenmesi 12)
13)
14)
15)
Dilekçe
Nüfus Cüzdanı sureti,
Lisans Diplomasının (noter onaylı sureti),
Adli Sicil Kayıt Belgesi,
Eğitici Belgesi (Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi
Programı sonucunda verilen Eğitime Katılım Belgesi veya ADR Anlaşmasına
taraf ülkelerden herhangi birinin yetkili makamlarınca verilen ve Bakanlıkça
kabul edilmiş; ADR Temel Eğitimi, ADR Tank Eğitimi, ADR Sınıf 1 Eğitimi veya
ADR Sınıf 7 Eğitimi konularından biri için geçerli Eğitici Belgesi),
Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (yetkili yangın söndürme eğitim
merkezlerinden (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri, YÖK'e
bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin
temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşlarından)
uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı
veya noter onaylı sureti)
Dekont (belge ücreti)
Dilekçe,
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi (İdare tarafından
düzenlenen ADR, RID, IMDG Kod veya IATA-DGR kapsamında verilen
belgenin sureti),
Eğitici Sözleşmesi (en az bir eğitici için),
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitici Belgesi (sözleşme yapılan
eğiticiye ait İdarece düzenlenen eğitici belgesi),
Ticaret Sicili Gazetesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarına
kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait (geçerli unvan, adres, ortaklar ile temsil
ve ilzama yetkili olan kişilerin isimlerinin yer aldığı, mesleki eğitim-öğretim
hizmetleri verebileceğini de belirten belge)),
Oda Sicil Kayıt Belgesi (Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odalarından
birisine kayıtlı olunduğuna dair belge sureti),
Adli Sicil Kayıt Belgesi (yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve
ilzama yetkili olanlara ait),
İmza Sirküleri (noter onaylı, temsil ve ilzama yetkili olanlara ait),
İtfaiye Raporu (yetki belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
eğitim faaliyeti gösterecekleri yerlere ait),
Eğitim Merkezi Mülkiyet Belgesi (tapusu veya kira sözleşmesinin sureti ile
kiraya verene ait tapu sureti ve merkeze ait resimler),
Eğitim Merkezini Kiraya Verenin İmza Sirküleri (sureti),
Eğitim Merkezine Ait Ticaret Sicil Gazetesi (sureti),
Eğitim Merkezi Sorumlusuna Ait Belgeler (müdüre ait nüfus cüzdanı
örneği, en az yüksekokul diplomasının sureti, adli sicil kaydı belgesi, en az
3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belge),
Eğitim Müfredatı,
İstenilen Teçhizat ve Resimleri:
a) Kuramsal eğitim araçları olarak; en az 10 adet farklı çeşitte tehlikeli
madde ambalajı, araç tanımlama turuncu ikaz levhası ve tehlike
etiketleri, şoför koruyucu donanım malzemeleri, yük güvenliği
malzemeleri, 6 kg’lık ABC tozlu ve TSE’li yangın söndürme tüpleri, trafik
işaret levhaları panosu, tehlikeli madde taşımasıyla ilgili görsel duvar
resimleri ve benzeri araçlara sahip olmak,
b) Uygulamalı eğitim araçları olarak; yangın tavası, gaz tüpü tertibatı
veya çelik bidon içinde sıvı yakıt, su bidonu, CO2 ve/veya ABC tozlu 6
15 Gün
30 Gün
4
12
13
16)
1)
2)
Tehlikeli Madde
3)
Güvenlik Danışmanlığı 4)
Hakkında Tebliğ
5)
Kapsamında;
Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanı
(TMGD) Sertifikası
Düzenlenmesi
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
Kg’lık TSE’li yangın tüpleri, tutuşturma çakmağı ve çubuğu, yük güvenliği
ve araç tanımlama donanımları, şoför koruyucu donanım malzemelerine
sahip olmak,
c) En az üç sınıfın masa ve sandalyeli olarak donatılması dair resimler.
d) Kitaplık (kursiyerlerin kullanımına açık güncel olmak üzere en az 3 takım;
Türkçe ADR Anlaşmasının A ve B Teknik Ekleri, tehlikeli madde taşımacılığı
konusunda yayımlanmış kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge ve genelgeleri
bulundurmak).
e) En az 1 sınıftaki kişi adedince basılmış ADR’nin A. ve B Teknik Ekleri,
Dekont (belge ücreti).
Dilekçe,
Nüfus Cüzdanı Sureti,
Lisan Diploması (aslı veya noter onaylı sureti),
Adlı Sicil Kaydı Belgesi,
Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (Yetkili yangın söndürme eğitim
merkezlerinden; (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye
Müdürlükleri, YÖK'e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli Eğitim
Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel
Eğitim kuruluşlarından) uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına
dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti),
Bakanlık tarafından yapılan TMGD sınavından en az 70 puan almak,
Dekont (sertifika ücreti).
Dilekçe,
Nüfus Cüzdanı Sureti,
Lisan Diploması (aslı veya noter onaylı sureti)
Adlı Sicil Kaydı Belgesi,
Yabancı Dil Belgesi (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında; İngilizce, Almanca,
Tehlikeli Madde
Fransızca veya Rusça dillerinden birinden asgari 65 düzeyinde puan
Güvenlik Danışmanlığı
aldığını gösteren belge veya dil yeterliği bakımından bu puana denkliği
Hakkında Tebliğ
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin noter
Kapsamında;
veya idarece onaylı sureti),
Tehlikeli madde
6) Yangın Söndürme Eğitimine Katılım Belgesi (yetkili yangın söndürme
Güvenlik Danışmanı
eğitim merkezlerinden (İl belediye başkanlıklarına bağlı İtfaiye
Eğitici (TMGDE)
Müdürlükleri, YÖK'e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar ile Milli
Belgesi Düzenlenmesi
Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği
Özel Eğitim kuruluşlarından) uygulamalı yangın söndürme eğitimine
katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti),
7) TMGD Sertifikası (Genel Müdürlüğümüzce verilen belge sureti),
8)
30 Gün
15 Gün
Bakanlık tarafından yapılan TMGDE sınavından en az 80 puan almak,
9) Dekont (belge ücreti).
14
Karayoluyla Yapılan
Tehlikeli Madde
1) Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe,
Taşımacılığı
2) Gerekçe Raporu (Güvenlik Danışmanı Raporu).
Kapsamında Muafiyet
ve Özel İzin Verilmesi
30 Gün
5
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta
:Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü
:İzzet IŞIK
:Genel Müdür V.
: GMK Bulv. No: 128/A
Maltepe / ANKARA
:(0312) 203 20 00
:(0312) 203 10 00
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-posta
: Müsteşarlık
:Talat AYDIN
: Müsteşar Yrd.
:Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı 1. Kat
: (0312) 203 10 00
: (0312) 212 49 30
: [email protected]
6
Download

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü