TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU
DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Derneğimiz olağan genel kurulunun 30 Nisan 2015 tarihinde saat: 14.00 de
aşağıdaki gündemle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli
Üst Kat Salonu- Gümüş Cad. no:4 Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına;
gündemde tüzük değişikliği bulunduğundan toplantı yeter sayısının kayıtlı üye
sayısının ⅔ olduğunun ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise toplantının
aynı gündem, yer ve saatte 10.MAYIS.2015 Pazar günü yapılacağının ve ikinci
toplantının nisap aranmaksızın toplanacağının, ancak gündemde tüzük değişikliği
bulunduğundan “...kararların kabulü için kararların katılanların 2/3 tarafından kabul
edileceği hususlarının ilanına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
GÜNDEM
1.Başkanın açılış konuşması ve Genel Kurul divan heyetinin seçimi,
2.Divan heyetine tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3.2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,(www.turing.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz)
4.Yönetim kurulunun faaliyet raporunun görüşülmesi ve 2014 yılı faaliyetlerinin ibrası,
5.Denetim kurulunun 2014 yılı hesapları hakkındaki raporunun okunması ve rapor
hakkında görüşme yapılması,(www.turing.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz)
6.Denetim kurulunun çalışmalarının görüşülmesi ve 2014 yılı faaliyetlerinin ibrası,
7. 2015 yılı bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,(www.turing.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz)
8.Tüzüğümüzün bazı maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren değişiklik tasarısının
okunması; değişiklik hakkında görüşme yapılması ve onaylanması,(www.turing.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz)
9. Kurumumuz adına taşınmaz satın alma, yapılacak bağışları kabul ve tapuya
Dernek adına tescil, kazanım sebebi her ne olursa olsun Kurumumuz lehine
taşınmaz edinme ile Kurumumuz mülkiyetindeki taşınmazların satışı hususlarında
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10.Kurumumuz amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işletme veya şirket
kurulması veya kurulmuş bulunan şirketlerden pay alınması, sermaye konması,
sermaye artışlarına katılma veya paydaşı olduğumuz şirketlerdeki paylarımızın satışı
konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11.Derneğimizin davacısı veya davalısı olduğu derdest veya sona ermiş, kesinleşmiş
davalarda Yönetim Kuruluna davayı kabul, sulh, feragat veya temyizden feragat veya
kabul yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi ve oya sunulması;
12.Görüş ve öneriler
13.Kapanış
Download

1. 2015 genel kurul daveti - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu