LİDERLİK GELİŞİMİNDE TEKNOLOJİ TABANLI ÖĞRENMENİN ROLÜ
Yrd.Doç.Dr. Meltem ERYILMAZ
Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Liderlik, örgütsel başarının önemli bir
unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple,
şirketlerin çalışanlarına liderlik gelişimi konusunda
yatırım yapmaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir.
Yöneticilik kavramı ve sektörel bilgilerle ilgili liderlik
özelliklerinin geliştirilmesinde eğitim önemli bir rol
oynamakla birlikte, hayat tecrübesi, kişilik, empati
yeteneği gibi liderliğin gelişimi için gerekli diğer
elemanların öğretilmesi için yeterli olmayabilir. Bu
sebeple, liderlik gelişimine yönelik yapılacak
eğitimlerin geniş kapsamlı olması gerekmektedir.
Artan rekabet ortamı, küreselleşme, sürekli
inovasyon ihtiyacı ve takım çalışmasındaki
dönüşümler, liderlik gelişimi sürecini seçili kişilere
yönelik eğitimlerden ziyade, kurum çapında
pekiştirilen ortam ve süreçlerin tasarımına yönelik
çalışmalara
dönüştürmüştür.
Araştırmalar,
şirketlerin artık öğrenmeyi ve özellikle de liderlik
eğitimini kurumun her düzeyinde erişilebilir hale
getirmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Bilgisayar
tabanlı öğrenme, web tabanlı öğrenme ve sanal
sınıflar gibi birçok eğitim yöntemini kapsayan
teknoloji tabanlı öğrenme yaklaşımları, zengin
seçenekleri ile şirketlerin her düzeyden çalışanının
gelişiminde etkin bir şekilde kullanılabilir. Artık
şirketler liderlik eğitimlerinde, yüzyüzenin yanı sıra
teknoloji
tabanlı
öğrenme
ortamlarının
olanaklarından
da
faydalanmayı
tercih
etmektedirler. Günümüzde hem yüzyüze hem de eöğrenmeyi kapsayan karma programlar, şirketlerin
liderlik gelişiminde daha çok tercih ettikleri
programlar haline gelmiştir. E-öğrenme ortamları
sayesinde çok sayıda çalışan, öğrenme ihtiyaçlarına
göre eğitim materyallerine zaman ve mekan
bağımsız olarak ulaşabilmekte, çeşitli simülasyonlar
ile
deneyim
kazanabilmekte,
becerilerini
geliştirebilmekte ve uygulama yapma şansı
yakalayabilmektedirler. Ortamlar online kitaplar,
makaleler ve videolar ile zenginleştirilebilmekte ve
çalışanlar
istedikleri
an
bu
materyallere
erişebilmektedirler.
Farklı bölgelerde bulunan çalışanları
biraraya toplayıp, liderlik eğitimlerine katılmalarını
sağlamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu
şirketlere aynı zamanda extra maliyet getirmektedir.
Bu yüzden genellikle liderlik eğitiminin, sınıf
etkinliklerine katılma şansı olan çalışanlara verilmesi
tercih edilebilmektedir. Bu aşamada online eğitimler,
kitaplar ve videolar kullanılarak hazırlanmış
teknoloji tabanlı öğrenme içerikleri şirketlere güzel
bir alternatif sunmaktadır. İnternete bağlanabilen her
çalışan, liderlik gelişimine yönelik pekçok kaynağa
ve etkinliğe ulaşma şansına sahip olabilmektedir.
Gelişim İhtiyaçlarına Yönelik Karma Öğrenme
Modeli
Liderlik gelişimi eğitimleri, kurum içerisinde farklı
düzeylerde bulunan çalışanlara göre farklılaşacaktır.
Üst düzey yöneticiye verilecek eğitim ile diğer
çalışanlara verilecek eğitimlerin aynı
beklenilemez. Üst düzey yöneticilere
olması
yönelik
eğitimler,
daha
ziyade
iş
stratejilerine
odaklandığından yüzyüze eğitimler daha çok tercih
edilmektedir. Diğer çalışanlar için ise temel yönetim
becerilerinin geliştirilmesine odaklı ve e-öğrenme ile
sınıf içi eğitimin harmanlandığı bir aktarım biçimi
biçimde kullanılırsa, pek çok yarar sağlayacağı da
seçilebilmektedir. Sanal sınıf ortamları ile farklı
mekanlarda bulunan çalışanların, ortak çalışması
kesin olarak görülmektedir.
ve iş tecrübelerini birbirleri ile paylaşabilmeleri
sağlanabilmektedir. Bu durum, verilmek istenilen
Kaynaklar:
eğitimin daha hızlı ve daha geniş kitlelere, daha az
maliyetle verilmesini sağlamaktadır.
Future, Gina HernezBroome,” Richard L. Hughes,
Center for Creative Leadership
Liderlik gelişimi eğitiminin, kurumdaki farklı
düzeylerindeki çalışanlarına göre farklılaştığından
2. “Business Intelligence Industry Report”, Chief
1. “Leadership Development: Past, Present and
söz etmiştik. Örneğin üst düzey yöneticiler için
yüzyüze sınıf içi eğitimler daha çok tercih
Learning Oficer magazine, 2006
edilmektedir. Bu eğitimlerde, kurumsal yönetim ve
gelişim
stratejileri
gibi
belirli
konulara
3. John Ambrose, 2010.” Extending Reach and
Ensuring Effectiveness of Leadership Development:
odaklanılmaktadır. Konunun uzmanları tarafından
eğitim alacak yöneticilerle birebir ve ihtiyaca yönelik
The Role of Technology-Based Learning”, SkillSoft
çalışmalar yapılabilmektedir. Yüzyüze verilen bu
eğitimler faydalı olmakla birlikte maliyetli ve sınırlı
sayıda çalışana hitap etmektedir. Orta düzey
yöneticiler için ise pekçok şirket, sınıf ortamları ile
birlikte, çevirimiçi ortamları tercih etmektedirler. Üst
düzey yöneticilerin orta düzeydeki yöneticilere
mentorlük yapmaları da tercih edilen bir yöntemdir.
Zaman zaman şirket içi eğitimler yapılırken şirket
dışı eğitimlerle de destek sağlanmaktadır. Orta
düzey yöneticilere yönelik konular genellikle takım
yönetimi, müşteri memnuniyeti, innovasyon, vizyon
geliştirme ve idare yeteneği şeklinde olmaktadır.
Eğitimlerin, orta düzey yöneticilere çalışanlarının
yeteneklerini belirleme ve yetkinlikleri konularında
fayda sağladığı görülmektedir. Fakat bu eğitimlerinin
tümünün yüzyüze yapılması şirket dışı eğitimler için
harcanan
zaman
düşünüldüğünde,
ve
maliyet
kurumları
açısından
olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu yüzden yavaş yavaş karma
programlar, sanal sınıflar daha çok tercih edilmeye
başlanmıştır.
Aynı
şekilde
kurumlar,
tüm
çalışanlarına liderlik gelişimine yönelik eğitimlerini
vermek istemektedirler. Teknoloji tabanlı öğrenme
daha çok çalışana, zaman ve mekan sınırı
olmaksızın erişim imkanı sağlamakta,
eğitim
sürecini hızlandırmakta ve olumlu etkilerin daha
uzun sürmesini sağlamaktadır.
E-öğrenme
simülasyonlar
ortamları,
çevrimiçi
ve videolardan oluşan
kitaplar,
teknoloji
tabanlı öğrenme liderlik becerilerini geliştirmenin tek
çözümü olarak düşünülmemelidir. Buna karşılık,
hem yüzyüze sınıf ortamının hem de çevirimiçi
ortamların olumlu yönlerini birleştirerek tasarlanmış
karma bir eğitim programı içerisinde etkili bir
Download

Dosyayı İndir - Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi