YIL: 53 SAYI: 15969
Fiyatı 50 Krş.
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Hayvan Irkları Islahı 3. Toplantısı Keşan'da gerçekleştirildi
"Uzun ve orta vadeli yeni bir hayvancılık
politikası oluşturulmalı"
Haberi 7. Sayfada
Anadolu Partisi Milletvekili
Adayı Özkan Özverim
Fatma Aksal, partilileri
ile biraraya geldi
Aksal
"Bu bir Türkiye
davası"
5. Sayfada
"Sosyal yardımlar,
toplumsal barışımızın ana
sigortalarından biridir"
Özverim
Haberi 8. Sayfada
"Kanalizasyon
katılım bedeli
için imza
toplanmıyor,
mükelleflere tebligat
yapılıyor"
Haberi 4. Sayfada
Belediye'nin Türk Halk Müziği
Korosu büyük ilgi gördü
Haberi
6. Sayfada
+
MİLLETİN
VEKİLLERİ
Nedim Menekşe'nin yazısı
5. sayfada
MEMLEKETİMDEN
İNSAN
MANZARALARI (5)
"KIŞTAN KALAN
SOĞUKLUK" VE
23 NİSAN...
Siyaset çorbasının
dayanılmaz
tadı nerede?
Hüseyin Erkan'ın yazısı
2. sayfada
Ulaş Keskin'in yazısı
3. sayfada
Hikmet Aksoy'un yazısı
4. sayfada
20 NİSAN'DI
-Eþim Ümmü’yeSevgi kelebekleri
Uçuþuyordu
gözbebeklerinde
Ders zili çaldý çalacak,
Kalbini avucuma uzattýn
usulca
Yan yana oturduðumuz
sýranýn altýndan,
Elin elime deðer
deðmez
fýrladý kalbim
Düþtü sýcacýk avucuna,
Bir alev topu oldu
kalplerimiz
Uçuþtu
gözbebeklerindeki
sevgi kelebekleriyle…
20 Nisan’dý.
*
Kýr çiçekleri koymuþtun
sýramýn üstüne
Ak papatyalar
Mor menekþeler
Al gelincikler..
Koklarken gördüm:
Aþkýný serpmiþtin
yapraklarýna
Umutlarýný
Geleceðini…
20 Nisan’dý.
Feyzullah AKTAN
Keþan, Asri Mezarlýk
20.04.2012
Belediye'nin
TSM konseri
bu akşam
Haberi 2. Sayfada
Bosna'dan
Çanakkale'ye
yürüyen iki
Türk Keşan'da
konakladı
Haberi 3. Sayfada
+
SAYFA: 2
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
•
CHP kodamanlarý
hop
oturup hop kalkarken,
Makal’ý tutuklayýp hapse
DİLEM YAYINEVİ týkarken, sen ne diye
Genel Yönetmeni - Çatalçeşme damgalanmýþ bu adama
Sok. 38/A Çağaloğlu/İST. mektup yazarsýn ki? Hem
Tel: (0 212) 511 95 85 de ne biçim bir mektup!..
Faks: (0 212) 522 05 99 Okuyalým birazýný:
“Kardeþim Mahmut
(0535) 612 93 62
Makal,
[email protected]
Hüseyin ERKAN
Varlýk’tan
çýkan
[email protected]
yazýlarýný okuyorum.
Bizim Köy adlý kitabýný
da okudum. Köyün iç
yüzünü olduðu gibi
Böyle yazýlmýþtýr iþte bahtýmýz,
aksettiren bu yazýlar
Kara çadýrlardý yazýn tahtýmýz,
köy davasýný ele alacak olanlar için bir ayna
Yiðitlik üstüne bütün ahtýmýz,
vazifesi görecek, onlarý yanlýþ yollara sapmakÞikâyetim yoktur halýmdan benim;
tan kurtaracaktýr. Bu bakýmdan çalýþmalarýn
Pervam yoktur asla ölümden benim.
memleket için çok hayýrlý olacaktýr. “Benim
Kenan ERZURUM
gibi düþünen bazý arkadaþlar, Bizim Köy’ü
okuduktan sonra hep beraber seni takdirle
Kimi insan, talih kuþunun ayaðýna getirdiði
andýlar. (…)
fýrsatlarý kendi ayaklarýyla teper, nedense!
“Ýþinde büyük baþarýlara kavuþmaný candan
Yazar Mahmut Makal, bu sözüme çok iyi bir
diler,
gözlerinden öperim. Yiðit arkadaþ. “
örnektir. Söyleyeceðim elbette nedenini:
Hayda!..
Devletin polisi, jandarmasý, kaymakamý,
14 Mayýs 1950’de yapýlan seçimde 27 yýllýk
valisi
ve
dahi
savcýsý, hâkimi çizmeyi çoktan
CHP iktidardan düþüp yerini DP’ye býrakýnca, bir
aþmýþ, kendini bilmez, haddini bilmez bu Köy
hafta sonra toplanan TBMM Celal Bayar’ý CumEnstitülü’yü bir güzel damgalayýp O’na çok etkili
hurbaþkaný seçer. (22 Mayýs 1950)
bir ceza vermenin yollarýný ararken…
Bayar, Çankaya’ya çýktýktan üç hafta sonra,
Ve yine, böyle birine gönderilen her mektuMahmut Makal’ý köþke davet eder. Dikkatibun devletimizin gizli servisi tarafýndan mutlaka
nizi çekerim; henüz 19 yaþýnda, Köy Enstitüsü
okunacaðýný bile bile böyle bir mektup yazýlýr
mezunu bir köy öðretmenidir; özel olarak davet
mý? Sen ki, 11 yýl Genel Müdür koltuðunda oturedilen insan.
muþ bir bürokratsýn. Kendini, aileni, geleceðini
Yeni Cumhurbaþkaný, Makal’ý dostça karþýlayýp,
düþünerek o günkü iktidar yöneticileri gibi sen
“Bizim Köy’ü ne kadar zamanda yazdýnýz?”
de karþý çýksana Makal’a!
“Yeni bir þey hazýrlýyor musunuz?” gibi soru“Köyümüzü ve köylümüzü anlattýðýn Bizim
lardan sonra;
Köy
adlý kitapla rezil ettin bizi dünyaya”
“Biliyorsunuz ben de bir köylü çocuðuyum.
desene!
Yalnýz, bizim köyle sizin köy arasýnda bazý
Tonguç, birçok akýllý insanýn asla anlayamayfarklar var.(…) Bir zamanlar büyük merkeacaðý kadar nasýl tuhaf bir insansa, Makal’ýn da
zlerde mektep yokken, bizim köyde idadi
O’ndan kalýr yaný yok!
(lise) bile vardý.” diye anlatýr.
Sen ki, Cumhurbaþkaný Bayar’ýn Çankaya
Oldukça uzun süren görüþme sonunda, köy soKöþkü’nde aðýrladýðý bir insansýn! Ve bu görüþme,
runlarýyla ilgili çalýþmalarýnda ve yazma uðraþýsýnda
ülkenin en saygýn gazetelerinin manþetlerinden
baþarýlar diledikten sonra:
verilmiþ. Onca sevgi, saygý ve övgüyle andýðýmýz
“Bir sorunun olduðunda doðruca bana
Ýnönü’yü býrak, Baþbakan Þemsettin Günaltay,
gelmelisin; Eðitim Bakanlýðýna falan gitM.E. Bakaný Tahsin Banguoðlu bile böyle bir
meyesin.” diyerek açýk çek verir.
jest yapamamýþ!
Ertesi gün, Cumhuriyet gazetesi, bu görüþmeyi
Bilsene, anlasana; yeni iktidar tarafýndan nasýl
manþetten ve fotoðraflý duyurur. (Bu arada, Cumel
üstünde
tutulduðunu! Ve bundan yararlansana!
huriyet Gazetesi Baþyazarý Nadir Nadi’nin Demokrat
Bakýrköy’ü
istesen Bakýrköy’e, Kadýköy’ü
Parti listesinden Muðla Baðýmsýz Milletvekili olarak
istesen
Kadýköy’e
tayin ederlerdi seni. (Ataköy’ü
seçildiðini de hatýrlatalým.)
isteyemezdi; çünkü Ataköy diye bir yer yoktu
Çok deðil, bir ay-iki ay önce, Makal’ý “Komünist”
1950’de.)
diye damgalayýp bir kaþýk suda boðmak isteyen
Talih kuþunun ayaðýna getirdiði bu güzel fýrsat“emir kulu” bürokratlar, O’nun yeni Cumhurbaþkaný
tan yararlanmak dururken, sen tut; “Ankara’ya
tarafýndan Köþk’te aðýrlandýðýný öðrenince, kafalarýný
gelmiþken, bir de Tonguç’u ziyaret edeyim”
çalýþtýrýp bir telgraf emri ile hemen Bursa’ya tayin
de.
ederler. (Ne büyük yetenek! Hangi kaba girerlerse
Tanrý aþkýna, siz söyleyin, bu olacak þey mi?
onun þeklini alýveriyorlar hemen. “Gelen aðam,
Önceki
iktidarýn gözünden nasýl düþmüþse dört
giden paþam” politikasýný ne güzel özümseyip
yýl
önce,
yeni iktidarýn da hiç sevmediði biridir
benimsemiþler!)
Tonguç.
Pekiyi, böyle birini ziyaret etmekle, ne
1940’larda Köy Enstitülerini kuran Ýsmail Hakký
geçer
senin
eline?
Tonguç da tuhaf bir adam!.. Sen ki, politikacý
Ne
Ýsa’ya
yaranabilirsin,
ne Musa’ya!..
deðil, Ýlköðretim Genel Müdürlüðü yapmýþ bir
Sanki
bu
ziyaretten
iktidarýn
haberi olmayabürokratsýn. 1946’da M. Eðitim Bakaný olan Þemcak…
Pýþýk!..
settin Sirer seni görevden almýþ, bir ortaokula
Olmasa, ertesi günü Meclis’e gittiðinde, “Dün
resim öðretmeni olarak tayin etmiþ.
Tonguç’a gitmiþsin!..” der miydi, Samet Aðaoðlu
Ocak 1950’de Bizim Köy adlý kitap yayýmlanýnca
Haftada
Bir
955
MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI (5)
ve yanýndakiler. (Samet Aðaoðlu, o sýrada Baþbakan
Yardýmcýsýdýr.)
Gelin, þimdi de Makal’ýn Tonguç’u ziyaretini,
Tonguç’un oðlu Engin Tonguç’un aðzýndan
dinleyelim:
“Bir gün evin telefonu çaldý. Arayan Makal’dý.
O gece Ankaralý bazý aydýn ve sanatçýlar
bizim eve doluþtular. Sanki uzaydan gelmiþ
bir yaratýk göreceklerdi. Ama büyük bir düþ
kýrýklýðýna uðradýlar. Makal konuþmuyordu.
Düþünüyor muydu, duyuyor muydu, konuþabilir miydi? Neyin nesiydi? Ortalýðý birbirine
katan o kitabý yazan suskun, sakalý yeni
bitmiþ, gösteriþsiz bu oðlan mýydý? Hiçbir
þey anlamadan daðýldýlar. Ancak o zaman,
babamla yalnýz kalýnca Makal konuþmaya
baþladý. Babama göre, Anadolu insanýnýn
geleneksel savunma yöntemiydi bu! Akýllý
olduðunu belli etmemek, kabuðuna çekilivermek… O gece Makal, babamla saatlerce
konuþtu. Babamýn izlenimi çok olumluydu.
Ama ertesi gün bir kaygýsýný açýklamaktan
da kendini alamadý: “Bu kadar genç yaþta
bu bakar üne eriþmek… Ýlerisi için beni kaygýlandýrýyor!..”
Tonguç çok haklýydý, kaygýlanmakta.
Gerçekten de, gerek ülkemizde gerekse ülke
dýþýnda, genç yaþta üne kavuþan birçok gencin
feleðini þaþýrýp ya uyuþturucu bataklýðýna saplandýklarýný görmüþüzdür; ya da…
Makal’ýn onda biri kadar üne kavuþanlar bile,
bir toplulukta, “Her þeyin en iyisini, en doðrusunu ben bilirim” havasýyla kimseye söz hakký
býrakmazlar. Oysa, benim bildiðim Makal, bir
toplulukta en az konuþandýr. Kimsenin sözünü
kesmeye kalkmaz.
Konuþurken de sesini yükseltmez asla. Bildiðini, inandýðýný herkesin anlayabileceði yalýn bir
Türkçe ile anlatýr ve susar. Birçoklarýnýn yaptýðý
gibi, bilgiç görünmek için yazarken olduðu gibi
konuþurken de Ýngilizce, Fransýzca ya da Osmanlýca sözcüklere yüz vermez.
Pekiyi, pek çok insaný bozan, darmadaðýn eden,
dahasý insanlýktan uzaklaþtýran ün ya da “þöhret”,
Makal’ý neden bozamamýþtýr?
Demek ki, doðuþtan getirdiði saðlam bir kumaþý, kaliteli bir hamuru var.
Ve bu kumaþ çok iyi dokunmuþ; Ývriz Köy
Enstitüsü’nde. O kaliteli hamur, çok iyi yoðrulmuþ.
Öyle olmasaydý, 1950 Haziran’ýnda Bursa’ya
tayin edildiðinde çiftetelli oynardý. Oysa O, “Bana
iyilik yapmak istiyorsanýz; beni Aksaray’a,
kendi köyüm Demirciköy’e atayýn.” diyecektir.
(Bursa gibi Ýstanbul’a yakýn, üstelik Cumhurbaþkaný
Bayar’ýn memleketi bir il dururken, “Ýlle de
köyüm, ille de köyüm!” diyerek Demirciköy’ü
istemek senin gibi ünlü bir yazara hiç yakýþmamýþ
be sevgili öðretmenim!)
“- Tamam, bunlarý anladýk da Hüseyin Erkan, yeni Cumhurbaþkanýnýn bu genç yazara
verdiði açýk çek ne oldu? Hani, “Bir sorunun
olduðu zaman doðruca bana gelmelisin; Eðitim
Bakanlýðýna falan gitmeyesin” demiþti ya Bayar.
Bu açýk çekten elbette yararlanmýþtýr; deðil
mi?” diye soruyorsunuz, öyle mi?
Sorunuza Makal cevap versin, en iyisi:
“Bu görüþme, Bayar’la ilk ve son görüþmem
oldu…”
Belediye'nin TSM konseri bu akşam
Kültürel geçmiþe
ve sanatsal faaliyetlere büyük önem veren Keþan Belediyesi, Keþan hal-kýnýn
karþýsýna þimdi de
TSM (Türk Sanat
Müziði) konseri ile çýkacak.
TSM KOROSU
KONSERÝ
Keþan Belediyesi’nin
TSM Korosu konseri bu
akþam (20 Nisan 2015
Pazartesi) gerçekleþtirilecek ve
saat 20.30’da baþlayacak.
Ahmet Yenice Ortaokulu Sevim Yenice Konferans
Salonu’nda gerçekleþtirilecek
ve ücretsiz olacak konser,
Keþan Belediyesi TSM Korosu
tarafýndan verilecek.
Koro, konsere Þef Sami Deniz gözetiminde hazýrlanýyor.
Keþan Belediye Baþkaný
Op. Dr. Mehmet Özcan, ücretsiz konsere Keþan halkýný
davet etti.
"Çocuklarınızın eksik aşılarını tamamlatınız"
DÜZELTME
Önder’in 18 Nisan 2015 Cumartesi tarihli sayýsýnda ‘Köy
enstitülerinin 75. Kuruluþ yýl
dönümü anýsýna yemek verildi’
üst baþlýðý ile çýkan haberde, Sebahattin Karaman’ýn
konuþmasýnda geçen Fakir
Baykurt’un soyadý ‘Bayburt’
olarak, Feyzullah Aktan’ýn
konuþmasýnda geçen Sami
Akýncý’nýn adý ‘Salih’ olarak
çýkmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz.
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Bosna'dan Çanakkale'ye yürüyen
iki Türk Keşan'da konakladı
SAYFA: 3
"KIŞTAN KALAN
SOĞUKLUK" VE 23 NİSAN...
Ulaş KESKİN
baþarýsýz boktan bir kýþ geçirdik
kanýmýz bile doðru dürüst akmadý
bir sürü çocuðu öldürdüler - Turgut Uyar
Hayýr, hayal ile yoktur benim alýþveriþim,
Ýnan ki her ne demiþsem görüp de söylemiþim.
Mehmet Âkif Ersoy
Derya
Aktan
Zaim
Çokcan
Adnan
Kozar
Cengizhan
Aktan
Bosna-Hersek’ten Çanakkale’ye yürüyen iki Türk, 16
Nisan 2015 Cuma günü akþamý
geceyi Keþan Belediyesi’nin misafiri olarak Keþan’da geçirdi.
Zaim Çokcan ve Adnan
Kozar adlý soydaþlarýmýz, 100
Yýl önce Bosna’dan Çanakkale Savaþý’na gönüllü olarak
katýlarak þehit olan atalarý anýsýna
Çanakkale’ye yürüdüklerini dile
getirdiler.
Bu konuda açýklama yapan
Çokcan þunlarý söyledi: “100
yýl önce Sancak Bölgesi’nden
15 bin 700 Türk yürüyerek
Gelibolu’ya gelip savaþýyorlar
ve hiçbiri geri dönmüyor.
Bunlar gönüllü olarak bu
savaþa katýldýlar ve hiçbiri geri dönmedi. Biz de
atalarýmýzýn anýsýna Çanakkale
Savaþlarýnýn 100 .yýlý nedeniyle
yürümeye karar verdik ve bu
yürüyüþü baþlattýk. Biz de
onlarýn yürüdükleri yollardan Gelibolu’ya ulaþmaya
çalýþacaðýz. Yürüyüþümüz
Kapýkule’den 3 gün önce
baþladý. Dün akþam bizleri Paþayiðit Mahallesi’nde
karþýlayan eski belediye baþkaný Ýbrahim Gül’e,
Keþan’da bizleri karþýlayan
Keþan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Cengizhan Aktan ve eþi Derya Aktan’a
teþekkür ederiz. Türklerin
ESKO
İNŞAAT
Baca çatıdan rögara kadar
bakım-temizlik-tadilât-tamirat
yalıtım işleri itina ile yapılır.
(Yetki Belgeli)
baca bakım temizlik
raporu düzenlenir.
TELEFON
0534 212 29 24
0532 515 32 92
misafirperverliðini, dostluðunu
yaþýyoruz. Bunun için de
teþekkür ederim. Keþanlýlarý
da Sancak’a bekliyoruz.”
Keþan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Cengizhan Aktan da öncelikle tüm þehitleri
rahmetle andýðýný belirterek “100 Yýl önce
Kurtuluþ Savaþýmýzda
sadece Türkiye’den
deðil, diðer ülkelerde
yaþayan Türk kökenli
birçok insanýmýz da
þehit oldu. Onlarýn
anýsýna yapýlan bu
yürüyüþe bizim de
Keþan Belediyesi olarak bir nebze katkýmýz
olduysa mutlu oluruz. Arkadaþlarýmýza
yürüyüþlerinde baþarýlar diliyorum.”
dedi.
Aktan ve konuklar
daha sonra Cumhuriyet
Meydaný’ndaki Atatük
Anýtý önünde hatýra
fotoðrafý çekildiler.
Ardýndan Çokcan
ve Kozar, Gelibolu’ya
gitmek üzere yürüyerek
Keþan’dan ayrýldýlar.
Önümüz 23 Nisan... Çocuklarýn ulusal egemenliðimizde yeri
var mý sizce? Bana kalýrsa yok. Bunu inanýn görmediðim için
yazýyorum. Þayet görmüþ, iþitmiþ olabilseydim mutlaka var derdim! Gördüklerimse ne yazýk bunlar; Dünya’da her 4 kiþiden biri
14 yaþýndan küçük. Türkiye’de ise her 4 çocuktan biri yoksul.
Kaçýrýlan, kaybedilen, terk edilen, öldürülen, intihar eden,
çocuk yaþta evlendirilen, istismara maruz kalan, evde, sokakta
þiddet görenler de eklenince tablo iyice kararýyor.
Sadece geçtiðimiz yýl Gazze’de, Suriye’de, Kabil’de, Türkiye’de...
Binlerce çocuk öldürüldü veya ölüme terk edildi. Bu dünyadaki
ufacýk izleri kanla silindi. Bedenleri yakýldý, sokak ortasýnda
dövüle dövüle öldürüldü.
Umutlarý, gelecekleri, hayalleri çalýndý...
Minicik elleri, küçücük dünyalarý, kocaman vicdanlarý yerle
bir edildi.
***
Kaybolan çocukluðumuzu arasak, görmüþ müdür eli silahlý-dinci
Ýsrail? Rastlamýþ mýdýr çocukluðumuza dünyanýn dolar basmakla
döndüðünü düþünen Amerika? Bir çocuðun gözlerinden tanýr
mý okulda elinde cetvelle küçücük avuca vuran hödük? Kaçýrýlýp
tecavüz edilen çocukluðumuzun fotoðrafýný göstersek bulunur
mu caniler? Bir bilen çýkar mý savaþta annesini, mahallesini,
arkadaþlarýný kaybeden çocukluðumuz nerde? Cezaevi gibi
inþa edilen okul duvarlarý, imlasýnda bir sürü kusur olan ders
kitaplarý tanýyor mu çocukluðumuzu? Bu çocukluk geçmiþ midir
hiç ýslah evlerinin önünden? Kimsesiz býrakýlan, doðru dürüst
kýlýk kýyafeti olmayan, oyuncaðý elinden alýnýp bedenine kýyýlan
çocukluðumuzun sesini kimse duymadý mý? Savaþ uçaklarýnýn
bombalarý bilir mi Roboski’de, Gazze’de.. daha nice bölgede
katledilen çocukluðumuzu? Peki, biz, hepimiz çocuk olmak ne
demek biliyor muyuz?
***
Ne diyorduk önümüz 23 Nisan.. Baþta sokak ortasýnda, savaþta
yitirdiðimiz çocuklarýn, kimsesizlerin ve bütün miniklerin bayramý
kutlu olsun! Onlarýn vicdaný hepimizden büyük. Ne yaparsak
yapalým affederler bizi. Size binlerce kez özür, hakkýnýzý helal
edin bize ve siz yine dünyanýn üstünde el ele tutuþan resimler
çizin kardeþlerinizle...
Gününüz armaðan olsun çocuklar...
----------------------------------------------Kýþtan Kalan Soðukluk týpký baþlýk gibi Turgut Uyar’ýn bir
þiirinin baþlýðýdýr.
SAYFA: 4
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
DOSTİŞİ
Siyaset çorbasının
dayanılmaz tadı nerede?
Hikmet AKSOY
Kasaba gitseniz, elbette istediðiniz yerden et almak istersiniz.
Ben mi? Ben dananýn “kýsa kaburga” denen yerinden alýrým
hep. Babamdan öyle gördüm. Fýrýnda güveç yapmak istediðinde
Rahmetli, “Kýsa kaburgadan güveç güzel olur” der, yemek
öncesi iþtahýmýzý kabartýrdý.
Yemekleri pek sevmem ama güveçten söz edildiðinde “akan
sular durur.” Öðle yemeklerimde yemek masamda -eskiden
sofra derdik- güveç görsem “Kaldýr… Ýstemem…” demem.
Bir tercih bu… Herkes için farklý yemek arzusu niçin olmasýn ki?
Sözü yemekten açmýþken devam edelim… Ýsterseniz ucundanucundan içine biraz da siyaset katalým. Ne dersiniz?
Lokantaya gittiðinizde arzula-dýðýnýz yemeði bulamadýðýnýzda
yaþadýðýnýz ruh halini sonradan hiç düþündünüz mü? Ben bu
olumsuzluðu çok yaþadým. Lokantada yemeyi arzuladýðýnýz
yemek gibi partilerin hazýrlayýp seçmene oy vermelerini istediði
“aday listesi” üzerine çok düþündüm. Ýkisi de birer menü…
Yemekler menüsü… Adaylar menüsü…
Lokantada arzuladýðýnýz yemeði bulamayýnca çýkýp bir baþka
lokantaya gitme tercihiniz/þansýnýz varken; seçimde bunu
yapmanýz mümkün mü? Oy kullanmak istemediðinizde -gerçi
uygulanmýyor ama- hemen para cezasý gelir aklýnýza.
Ya da, lokantada beðenin-beðenmeyin mutlaka yemek yeme
zorunluluðunun üzerinizde yarattýðý sýkýntýyý bir düþünün. Perhizlisiniz, bunu bozamazsýnýz, ama önünüze dayatýlan menüden
yemek seçmek durumundasýnýz.
“Zorla güzellik olmaz” demeyin hemen… Demokrasiye
katký vermek, katýlmak için yurttaþlýk görevini -beðensen de,
beðenmesen de- bir siyasal partiye oy vermek ile lokantada
- istemediðiniz halde- zorunlu olarak menüden tercih yapmak
arasýndaki durum ne kadar da ilginç deðil mi?
Lokantada kiþisel saðlýðýnýzý düþünme durumu… Sandýk baþýnda
ise toplumsal sorunlara neþter vurma eylemi/görevi…
Karar her birimizin omuzlarýnda… Ýhmale/savsaklamaya
gelir bir yaný olsa “Sonra düþünürüz” deriz. Böyle bir þans
yok maalesef.
x x x
Daha baþlangýçta “particilik” öneren ve toplumsal dargýnlýklara,
öfkeye ve kýrgýnlýklara, kimi zaman kavga hatta cinayetler yol
açan/neden olan bir seçim sistemi… Kaç seçim daha böyle
devam eder? Ederse sonucun nereye varacaðýný düþünmek
istemiyorum.
DP’nin 1950’li yýllarýn ikinci yarýsýnda ekonomik nedenlerle
düþüþe geçtiði dönem… Rahmetli Menderes ekonomiyi düzeltmek için inþaat sektöründe çimentoyu, demiri karne ile
vermeye baþlamýþ… Anýmsadýðým kadarýyla o dönem bugünün
çelik tencereleri yok, bakýr tencereler ile sahan gibi mutfak gereçlerinin kalayý da belediyece daðýtýlýyor. Damlara örtülen sac,
inþaat çivisi, at nalý çizisi, pil, radyolar için batarya vb. maddeler
DP’li esnaf eliyle ama “vesika/karne” karþýlýðýnda ihtiyaç sahibi yurttaþlara veriliyor. Tabii ki DP’li olanlar gözetilerek. O
yýllarýn sonrasýnda DP’nin “Vatan Cephesi” geldi. Karþýsýnda
CHP’nin “Güç birliði” yer aldý. Ana muhalefet partisi genel
baþkaný Ýnönü yurt gezilerinde taþlandý. Yolu kesildi. Olaylar
birbirini izledi. Yurttaþýn biri Urfa’da oðlunu Menderes’in önünde
kurban etmeye kalktý. Yurttaþlar camilerini, kahvehanelerini
ayýrdý. Cenazelere karþýlýklý gidilmez oldu. Arkasý gelmedi. 27
Mayýs darbesi oldu.
x x x
“Karakolda doðru söyler, mahkemede þaþar” gibi bir
durumda mýyýz acaba? Önceki seçimlerde koltuða talip olanlar “Seçim Yasasý”ný deðiþtireceklerini -haklý olarak- vaat
ettiler. Köprüler geçildikten sonra bu vaat nedense unutuldu
bugüne deðin. Açýk alanlarda, mitinglerde “Seçim Yasasý’ný
deðiþtireceðiz” diyenler iktidar olduklarýnda böylesi önemli
bir konuda niçin “unutkanlýk hastalýðý”na yakalanýyorlar
anlamak olasý deðil.
Yeni bir seçime eski bir seçim yasasý ile gidiyoruz. Hayýrlý
olsun ama bu millet siyaset çorbasýný hep birlikte, hýrlaþmadan,
küsmeden/darýlmadan, kavgalaþmadan aðýz tadýyla hiç mi
içemeyecek?
Ga ze t e mi z i ,
w w w. on de r g a z e te s i .c om. tr
a dr e si n de n t a ki p
e de b i li r s i n iz .
"Kanalizasyon katılım bedeli
için imza toplanmıyor,
mükelleflere tebligat yapılıyor"
Keþan Belediye
Baþkanlýðý, 17 Nisan 2015 Cuma günü Keþan’daki bir
yerel gazetede yer
alan “Kanalizasyon
katýlým bedeli için
imza toplandýðý”
þeklindeki iddiaya yanýt vererek,
“Kanalizasyon harcamalarýna
katýlým bedeli alýnmasý belediyenin keyfiyetinde deðil,
yasal bir zorunluluktur. Bu konuda daha önce de açýklama
yapýlmýþ, son yaptýðýmýz
açýklama 27 Mart 2015 tarihli
yerel gazetelerde yeralmýþtýr.
Buna raðmen; vatandaþa imza
karþýlýðý yapýlan tebligatlarý,
kanalizasyon katýlým bedeli
alýnmasý amacýyla belediyenin
imza toplamasý olarak gösteren bu garip iddianýn ayný yerel
gazetelerde yayýmlanmasýna
anlam verilememiþtir. Alýnan
imza, tebligatýn yapýldýðýna
dairdir. Ayrýca, tebligatý almaktan imtina edenler de bu
mükellefiyetten kurtulamamakta, tebligat kanununun
gerekleri yerine getirilerek
iþlem tamamlanmaktadýr.”
dedi.
Belediye Baþkanlýðý, 27 Mart’ta
yayýmlanan þu açýklamayý da tekrarladý:
“2464 Sayýlý
Belediye Gelirleri
Kanunu’nun “Kanalizasyon harcamalarýna
katýlma payý” baþlýklý 87’nci
maddesinde;
“Belediyelerce ve belediyelere baðlý müesseselerce,
aþaðýdaki þekilde kanalizasyon tesisi yapýlmasý halinde,
bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden,
Kanalizasyon Harcamalarýna
Katýlma Payý alýnýr:
a) Yeni kanalizasyon tesisi
yapýlmasý,
b) Mevcut tesislerin sýhhi
ve fenni þartlara göre ýslah
edilmesi.”
denmektedir.
Belediyeler, Vergi Usul Kanunu gereðince, bu katký paylarýný,
iþin bitim tarihinden itibaren 5
yýl içinde tahakkuk ettirmek
zorundadýr.
24 Temmuz 2010 tarihinde
tamamlanan yeni kanalizasyon sisteminden doðan ve
bugünlerde mükelleflere teblið
edilen katký paylarý, Keþan
Belediyesi’nin tercihi deðil,
sözkonusu yasal zorunluluk
gereðidir.
Kanalizasyon katký paylarý
kendilerine teblið edilen bazý
hemþehrilerimizin þikayet ve
itirazlarý ile kamuoyundaki
yanlýþ bilgilendirmeler nedeniyle bu açýklamanýn yapýlmasý
zaruri olmuþtur. Tüm halkýmýza
saygýlarýmýzla duyururuz.”
1 AY ÝÇÝNDE
ÖDEMEDE YÜZDE
25 ÝNDÝRÝM
Keþan Belediyesi yetkilileri,
gayrimenkul sahiplerinin teblið
tarihinden itibaren 1 ay içinde
ödeme yapmalarý halinde yüzde
25 indirimden yararlanacaklarýný
da hatýrlatarak, “Konuyla ilgili
bildirimler, Tebligat Kanunu
uyarýnca yapýlýyor. Gayrimenkul sahibi olup tebligat adreslerinde bulunmadýklarý için
tebligatý eline ulaþmayanlar,
baðlý olduðu mahalle muhtarlýðýndan tebligatlarýný alabilecek ve indirimden yararlanma süresini geçirmemiþ
olacaklardýr.” dediler.
23 Nisan etkinlikleri
bugün başlıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 95’inci
Yýlý Kutlama, Tören ve Gösteri
Programý belli oldu.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý kutlamalarý, 15-24
Nisan 2015 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilecek. 21 Nisan Salý
günü, saat 14.30’da ayrý ayrý
oluþturulacak idareci ve öðrenci
gruplarý Keþan Kaymakamý Bekir
Dýnkýrcý, Keþan Garnizon
Komutaný Tuðgeneral Halil
Tamer Gedik ve Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ý
ziyaret edecek.
23 Nisan Perþembe günü
gerçekleþtirilecek
tören,
saat 09.00’da Cumhuriyet
Meydaný’ndaki Atatürk Anýtý’na
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü çelengi sunulacak. Saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn
söylenmesinden sonra Keþan
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlker
Erarslan konuþma yapacak.
Çocuklar adýna Bademlik Ortaokulu öðrencisi Ýlayda Saçar’ýn
konuþmasýnýn ardýndan ilkokul
ve ortaokullarda günün anlam
ve önemiyle ilgili düzenlenen
þiir yarýþmasýnda birinci olan
öðrenciler eserlerini okuyacak.
Buradaki program, þiir, resim ve
kompozisyon dallarýnda dereceye
giren öðrencilere ödüllerinin verilmesinin ardýndan sona erecek.
Törenden sonra oluþturulacak
kortej, Keþan Belediye Bandosu
eþliðinde saat 09.30’da, Cumhuriyet Meydaný’ndan, Mehmet
Gemici Cennet Parký’na hareket
edecek.
MEHMET GEMÝCÝ
CENNET PARKI’NDAKÝ
ETKÝNLÝK
Mehmet Gemici Cennet Parký’ndaki etkinlik, saat
10.00’da, saygý duruþunda
bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn
söylenmesiyle baþlayacak. Daha
sonra öðrencilerden oluþan
müzik korosu þarkýlar seslendirecek. Keþan Halk Eðitim
Merkezi “Mavi Boncuk” jimnastik takýmýnýn etkinliðinden
sonra Ali Kale ve Kardeþleri
Ýlkokulu anasýnýfý öðrencileri
halk oyunlarý gösterisi sunacak.
Merkez anaokulu öðrencilerinin
gösterilerinin ardýndan Keþan
Halk Eðitim Merkezi “Dokuz Yaþ
Grubu” jimnastik ekibi, Keþan
Belediyesi Çocuk Halk Oyunlarý
ekibi ve Keþan Halk Eðitim Merkezi halk oyunlarý ekibi gösterilerini gerçekleþtirecek.
BELEDÝYENÝN ETKÝNLÝÐÝ
Keþan Belediyesi tarafýndan
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramý nedeniyle düzenlenen etkinlikler ise
13.00’te, Mehmet Gemici Cennet
Parký’nda baþlayacak. Etkinlikler
kapsamýnda, tiyatro, yaratýcý
drama, çocuk þarkýlarýyla dans,
tahta bacak, hayal kahramanlarý,
çocuk atölyeleri, balon atölyesi, kum boyama, Zumba Kids
Party, yüz boyama, resim
sergisi, yarýþmalar ve hediye
daðýtýmlarý gerçekleþtirilecek.
Saat 20.30’da ise Tiyatro Minimol “Korsan Jojo” adlý oyunu
sergileyecek.
HAFTA ÝÇÝ YAPILACAK
ETKÝNLÝKLER
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama programý kapsamýnda hafta içi
gerçekleþtirilecek etkinlikler
ise þöyle:
15-24 Nisan 2015 tarihleri
arasýnda Ýlçe Halk Kütüphanesi
ve çocuk parklarý öðrencilerin
ziyaret etmeleri için sürekli açýk
bulundurulacak. Bugün, saat
09.30’da Atatürk Kapalý Spor
Salonu’nda küçükler masa tenisi yarýþmasý düzenlenecek
ve saat 17.30’da, Cumhuriyet
Meydaný’nda öðrencilerden
oluþan müzik korosu konser
verecek. 21 Nisan Salý günü,
saat 09.30’da, Atatürk Kapalý
Spor Salonu’nda yýldýzlar masa
tenisi yarýþmasý yapýlacak. 22
Nisan Çarþamba günü ise saat
09.30’da bayrak yarýþý, çift ayak
sýçrama, fasulye torbasý atma,
çember oyunlarý düzenlenecek.
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Fatma Aksal, partilileri ile biraraya geldi
"Bu bir Türkiye davası"
AK Parti Edirne 2. Sýra Milletvekili Adayý Fatma Aksal,
geçtiðimiz cumartesi günü
Keþan’daki partilileri ile biraraya geldi.
AK Parti Keþan Ýlçe Baþkanlýðý’nda, saat 13.00 sýralarýnda
baþlayan buluþmaya; AK Parti
Keþan Ýlçe Baþkaný Mustafa
Mercan, Ýl Genel Meclisi üyeleri
Hüseyin Boyalýk, Adnan Vural, Kadýn Kollarý Baþkaný Esra
Aksal, parti yönetiminden ve
kadýn kollarýndan bazý isimler
ile partililer katýldý.
MERCAN:
“ÝCRAATSÝZLER,
ÝÞLERÝNÝ EKSÝK
YAPANLAR
UTANACAK”
Buluþmada, ilk olarak Mustafa Mercan söz alarak, “7
Haziran seçimlerinin önemini
hep anlattýk, anlatmaya devam
edeceðiz. 7 Haziran; Türkiye
için bir dönüm noktasý, olmazsa olmaz bir seçim. Bütün þer
odaklarýnýn birarada olduðu,
ülkenin önüne ket vurmak
için, kendi menfaatleri için
vatandaþýn geleceðini görmeyenlerle, vatandaþý için
mücadele edenlerin seçimi
olacak. Partimizin her kademesinde çalýþmýþ, herkese yakýn olan, Keþanlýlarýn
sevdiði ve Keþanlý tek aday
Fatma Aksal’ýn aday olmasý,
bize bir o kadar daha güç
ve çalýþma þevki vermiþtir.
Bazýlarý için sürpriz olan, bizim
gerçeðimizdir.” dedi.
AK Parti teþkilatlarýnýn
adým adým yükseldiðini ifade eden Mercan, Keþan
Belediyesi’ni de alacaklarýný,
Edirne’den de 2-3 milletvekili
çýkarmayý baþaracaklarýný iddia etti. Trakya’nýn AK Parti’yi
sahiplendiðini söyleyen Mercan, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Adalet ve Kalkýnma Partisi
dýþýnda kalanlar utanacak
artýk. Ýcraatsýzlar, iþlerini eksik
yapanlar utanacak. Biz her
kapýyý çalacaðýz. Her kapýyý
çalmak için iyi bir nedenimiz
var. Fatma Aksal hanýmefendi
gibi bir adayýmýz var. Çalýþkan
bir teþkilatýmýz var. Bugün
burada bir ateþ yakacaðýz.
SAYFA: 5
MİLLETİN
VEKİLLERİ
Nedim MENEKŞE / Eğitimci
0288 417 77 69
Mercan
Bu bir umut deðil, gerçek.
2 milletvekili çýkaracaðýz,
Fatma Aksal’ý milletvekili
yapacaðýz. Teþkilat baþkaný
olarak da, normal bir vatandaþ
olarak da, çok çalýþacaðýmýn
sözünü kendisine verdim.
O da bizim adýmýza Sayýn
Baþbakan’a sözünü verdi.
Çok çalýþacaðýz, neticemiz iyi
olacak. Bu zorlu mücadelede
teþkilatla birlikte arkasýndayýz.
Hayýrlý olsun.”
AKSAL: “YENÝ
ANAYASAYI
YAPACAK GÜCE
SAHÝP TEK PARTÝ
AK PARTÝ’DÝR”
Daha sonra konuþmasýna
baþlayan Fatma Aksal, ilk olarak buluþmaya katýlan herkesi
selamlayarak, “Türkiye’nin
kaderini belirleyecek bir seçime giriyoruz. Baþbakanýmýz
herkese selamlarýný iletti ve
Edirne’de çok güzel sonuçlar
beklediðini söyledi. Biz de
inþallah Ankara’ya güzel haberler ulaþtýracaðýz.” dedi.
Aksal, AK Parti iktidarýnýn 13
yýlda geliþme anlamýnda önemli
yol kat ettiðini, ulaþtýrma, saðlýk,
Aksal
eðitim gibi alanlarda hayal gibi
görünenleri gerçekleþtirdiðini
savunarak, “Ýstediðimiz noktada mýyýz? Hayýr, deðiliz.
Hala gidecek çok yolumuz
var. Özellikle 7 Haziran
seçimleri Türkiye için çok
önemli. Bugüne kadar Türkiye çeþitli darbelere maruz
kalmýþ, her dönem birazcýk
ileriye giderken, darbeler
yaþanmýþtýr. Yapýlan anayasalar hep darbe anayasalarý
olmuþtur. Türkiye’nin daha
özgürlükçü, daha müreffeh
bir ülke olmasý için, yeni bir
anayasaya ihtiyaç var. Ve þu
anda yeni anayasayý yapabilecek güce sahip tek parti
AK Parti’dir. Onun için bizim
mecliste 400 milletvekiline
ihtiyacýmýz vardýr. Hepimiz
gecemizi gündüzümüze katarak bu 400 milletvekilini
çýkarmak ve yeni bir anayasa, daha iyi bir Türkiye için
mücadele etmeliyiz. Bu bir
Fatma Aksal davasý deðildir,
bu bir Þemsettin Emir davasý
deðildir, bu bir birincilik, ikincilik davasý deðildir; bu bir
Türkiye davasýdýr. Kimin nerede olduðu hiç önemli deðil.
Çocuklarýmýzýn geleceði için,
Türkiye’nin bugün bulunduðu
noktadan daha iyi bir yere
gelmesi için mücadele etmeliyiz. Baþbakanýmýz bana
dedi ki; ‘Edirne ne istiyorsa
vereceðim, söz veriyorum’,
onun için müsterih olun,
çok güzel projelerimiz var.”
þeklinde konuþtu.
Ülkemiz seçim eðilimine girdi. 7 Haziran’da dört yýl süreyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisi adýna görev yapacak
vekillerini seçecek.
Partiler çeþitli yöntemlerle milletvekili adaylarýný seçtiler ve
Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettiler. Ýþlemler tamamlanýp
listelere kesinleþecek.
Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiðimiz Pazar günü, baðýmlý görsel ve yazýlý basýn her ne kadar görmek istemese de, halkýmýza
gerçek bir demokrasi þöleni yaþattý, “Üyeleri oylarýyla, kendi
adýna yasama görevini yapacak vekillerini önseçimle, aracýsýz,
doðrudan belirledi. Diðer partilere gerçek bir demokrasi örneði
verdi. Gelecekte tüm partiler bu örneðin eksikliðini hissedecek ve kendi üyelerine bu þöleni yaþatmak zorunda kalacaklardýr. Ýlk defa vatandaþ kendini yönetmek üzere vekâlet ve
yetki vereceði kiþileri kendisi doðrudan seçiyordu. Bu suretle
seçilenlerin hiç kimseye minnet borçlarý, borcu bulunmayacak,
Yasama görevleri süresince kararlarýný ve oylarýný seçmen adýna vicdanlarý ile baþ baþa özgürce kullanacaklardýr.
Garip rastlantýya bakýnýz ki diðer bir pati, iktidar partisinde,
milleti temsil edecek Milletvekili adaylarý kapalý kapýlar ardýnda
Parti baþkaný ve hiçbir yetkisi olmadýðý halde tarafsýz olmasý
gereken Sayýn Cumhurbaþkaný tarafýndan seçiliyordu.
Böylece halka karþý sorumluluk duymasý gereken milletvekilleri kendilerini aday yapan birkaç kiþi ve gruba vicdanlarýný ipotek edeceklerdir. Geçmiþte bunun örneklerini çok
gördük. Böyle seçilen Milletvekilleri oylarýný seçmenleri adýna
deðil, kendilerini aday gösterenlerin düþüncelerine uygun kullanmak zorunda kalacaklar, özgür olamayacaklardýr.
Seçmen de kendi seçtiklerine deðil baþkalarýnýn seçip önüne
getirdikleri, çoðu tanýmadýklarý kimselere oy vermek zorunda
kalacaktýr. Diðer bütün partiler için de böyle oldu. Tamamý
önüne getirilen listelere oy vermek zorunda kalacaklar veya
vicdanlarý isyan ederse ya oy kullanmayacak veya baþka partilere Milletin gerçek adaylarýna oy vereceklerdir.
Sekiz Haziran’da Türkiye Büyük Millet Meclisine girerek
bizi temsil edecek Milletvekili adaylarýmýza þimdiden baþlarýlar
diliyoruz.
Seçildiklerinde, onlardan fazla bir þey istemiyoruz:
Millet önünde namus ve þerefiniz üzerine edeceðiniz
Anayasaya sadakat yeminini hiç unutmayýn, her zaman
ona sadýk kalýn.
Varlýðýnýzýn nedeni olan parlamenter sisteme sahip
çýkýn, geliþtirin ve yaþatýn. Hiçbir zaman yetkilerinizi
devretmeyin, baþkalarýnýn kullanmasýna izin vermeyin,
sistemin saðlýklý çalýþmasýna saðlayýn.
Rejim arayýþlarýna girmeyin, baþkanlýk gibi sonu karanlýk maceralara geçit vermeyin. Herkesin ve kurumun yetkilerini kendi sýnýrlarý içinde kullanmasýný saðlayýn.
Yaþanan problemlerin büyük bölümü çözülmüþ olur.
Tekrar baþarý dileklerimizle…
HİKMET AKSOY
Çizdi
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
SAYFA: 6
Belediye'nin Türk Halk Müziği
Korosu büyük ilgi gördü
Keþan Belediyesi ve Türkü
Dostlarý Derneði iþbirliði ile Þef
Soner Velioðlu yönetiminde
çalýþmalarýný sürdüren Keþan
Belediyesi Türk Halk Müziði
Korosu, 17 Nisan 2015 Cuma
günü akþamý Sevim Yenice
Kültür Merkezi’nde bir konser
verdi.
Yıldırım
Özdilek
Saat 20.30’da baþlayan konseri Keþan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Cengizhan Aktan, Keþan Belediye Meclisi
Üyesi Nurgül Yýldýrým, Keþan
Belediye Baþkaný Mehmet
Özcan’ýn eþi Þengül Özcan,
Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Ýlker Erarslan, Keþan Ýlçe Milli
Eðitim Þube Müdürü Harun
Büker ile 250 kadar türküsever
izledi. Salondaki koltuklar dolunca yaklaþýk 60 adet tabure
konularak, ayakta kalanlarýn da
konseri izlemesi saðlandý.
Sunuculuğunu İlkin Özhan'ın
yaptığı konserin ilk bölümünde
koro 6 türkü seslendirirken, Ýlkin
Özhan, Ýhsan Edemen, Derya
Özhan, Tuncay Özgücü, Þeniz
Soran ve Ezo Bekiçboða’nýn
seslendirdiði türküler ile 12 türkü,
ikinci bölümde de koro 5 türkü
seslendirirken , Lale Özdilek,
Günay Yýldýrým, Ebru Zeybek,
Sami Deniz ve Volkan Hayat’ýn
seslendirdiði türkülerle 10 türkü
olmak üzere toplam 22 türkü
seslendirildi.
Ýzleyenler de zaman zaman
coþarak türkülere eþlik ettiler.
Konser sonunda konuþan
Þef Velioðlu, konseri izlemeye
gelenlere teþekkür ederek “Harika bir seyirci topluluðu gördük. Sizler de zaman zaman
bize eþlik ettiniz. Bakýyorum
konsere gelen çocuklar bile
ses çýkarmadý uslu durdular.
Bize bu imkaný tanýyan Keþan
Belediyesi’ne de teþekkür
Özgücü
Özhan
ederiz” dedi.
Ardýndan sahneye gelen Keþan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Cengizhan Aktan,
koro adýna Þef Velioðlu’na bir
buket çiçek hediye ederek,
koroya ve izleyicilere teþekkür
etti.
Soran
Velioğlu
Aktan
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
SAYFA: 7
"Uzun ve orta vadeli yeni bir hayvancılık
politikası oluşturulmalı"
Kýsa vadede Edirne ve Trakya
Bölgesi, uzun vadede ise Türkiye geneline yaygýnlaþtýrýlmasý
öngörülen, büyükbaþ hayvan
ýrkýnýn ýslahý ile ilgili çalýþmanýn
üçüncü toplantýsý, 18 Nisan
2015 Cumartesi günü Keþan’da
gerçekleþtirildi.
KTSO Meclis Salonu’nda,
saat 10.30 sýralarýnda baþlayan
toplantýya; Edirne Ticaret Borsasý
Baþkaný Özay Öztürk, Keþan
Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný
Necmi Kaymaz, Keþan Ticaret
Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný
ve TOBB (Türkiye Odalar ve
TRAKYAKA Genel Sekreteri
Şahin, Batı Trakya ve
Bulgaristan'dan gelen Türk
işadamları ile görüştü
Şahin
Trakya Kalkýnma Ajansý
(TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Þahin, MÜSÝAD’ýn
davetlisi olarak Yunanistan’ýn
Batý Trakya bölgesinden ve
Bulgaristan’dan gelen Türk iþ
adamlarý ile buluþtu.
Batý Trakyalý ve Bulgaristanlý
iþ adamlarýndan oluþan 63
kiþilik heyet, MÜSÝAD Genel
Merkez’ine ziyarette bulundu. Ýki ülke arasýnda ticaret
alanýnda karþýlaþýlan problemler,
karþýlýklý yatýrým imkanlarý ve
ikili ticaretin geliþmesine yönelik istiþarelerin yapýldýðý ve
görüþlerin sunulduðu toplantýya,
MÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Heyeti
Üyesi Eyüp Akbal, MÜSÝAD
Dýþ Ticaret Çalýþma Grubu
Baþkaný Gökhan Aydoðdu,
MÜSÝAD Yurtdýþý Teþkilatlanma
Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý
Mahmut Yüksel Süne, MÜSÝAD
Uluslararasý Ýliþkiler Yöneticisi
ve Yurtdýþý Teþkilatlanma Komisyonu Üyeleri, Yunanistan
Syriza Ýskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Sofya Müftüsü Mustafa Ýzbiþtali, Trakya
Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri
Mahmut Þahin, DEÝK’den üst
düzey yöneticiler ve MÜSÝAD
Dýþ Ýliþkiler Birimi çalýþanlarý
katýldý.
Katýlýmcýlara konuþma yapan
Trakya Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mahmut Þahin,
Trakya Kalkýnma Ajansý ve
faaliyetleri hakkýnda bir sunum
gerçekleþtirdi. (ÝHA)
Borsalar Birliði) Hayvancýlýk
Kurulu Baþkaný Yusuf Yörük,
Keþan Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu,
Ýpsala Ticaret Borsasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Ýbrahim Girgin,
Uzunköprü Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Egemen
Aslan, Susurluk Ticaret Borsasý
Yönetim Kurulu Baþkaný Sefer
Göçer, Edirne Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü’nden
Hayvan Saðlýðý ve Yetiþtiriciliði
Þube Müdür Vekili Veteriner
Hekim Nazan Türkarslan, Prof
Dr. Cemal Sarýcan, büyük ve
küçükbaþ hayvan birliklerinin
baþkanlarý ve sektör temsilcileri
katýldý.
KAYMAZ:
“HAYVANCILIÐIN
SORUNLARINA
NOKTASINDA
ÖNLEM ALSINLAR”
Toplantýnýn açýþ konuþmasýný
yapan Necmi Kaymaz, çalýþtayýn
final toplantýsýnýn Keþan’da
yapýldýðýný ve ülkenin farklý il
ve ilçelerinden birçok temsilcinin Keþan’a gelmek üzere
yolda olduðunu belirterek; “Bu
çalýþtaydan çýkacak sonuç bildirgelerini ülkemizdeki tarým
politikalarýný belirleyenlerin,
yönetenlerin uzun ve orta
vadeli yeni bir hayvancýlýk
politikasý oluþturmasý gerektiðine inananlardanýz.”
dedi. Kaymaz, yeni hayvancýlýk
politikalarýnýn ilgililere en iyi
þekilde anlatýlmasý gerektiðine
vurgu yaparak; “Ülkemizde
hayvancýlýða önem veren
yetiþtiriciler, ihracatçýlar,
sanayiciler ve yatýrýmcýlar
bu hayvancýlýk politikasýný
bilip ona göre hareket edip
gelecekle ilgili planlamalarýný
ve hayvancýlýðýn sorunlarýna
nasýl önlem alabilecekleri
noktasýnda kararlar alsýnlar.
Ýnþallah düzenlediðimiz bu
toplantýlarda alacaðýmýz kararlar da bu konuda yardýmcý
olur.” þeklinde konuþtu.
YÖRÜK: “ÝNADINA
ÜRETÝM, ÝNADINA
PLAN”
Daha sonra söz alan Yusuf Yörük, son dönemde ulusal basýnda en çok yer alan
konularýnýn baþýnda Türkiye’deki
et üretiminin yetersizliðinin
geldiðinin altýný çizerek þöyle
devam etti: “Et ve süt üretiminde belli bir dengenin
saðlanmasý gerekiyor. Bu
denge saðlanmadýðý sürece
bu konu bundan 50 yýl önceki
söylemlerin tekrarýndan baþka
"Herşeyin başı sağlık,
sağlığın başı aşı"
bir þey olmayacaðý bilinmeyen
bir denklem deðildir. Tarýmsal
ve hayvansal üretimde genel
kural üreticinin ürettiði maldan para kazanmasýdýr. Hayvansal ve tarýmsal üretimde
maliyetler çeþitli nedenlerle
artmakta. Bu durum üretim
dengesini alt-üst etmektedir.
Bunun en çarpýcý örneði et ve
süt üretimindedir. Süt fiyatlarý
üreticiyi tatmin etmediði için
ineklerini kesime gönderip
iþletmesini kapatanlarýn sayýsý
küçümsenecek boyutlarda
deðildir. Tarýmýn ekonomideki
payýna orantýlý olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde temsilcisinin olmamasý, tarýmsal
sorunlarýn temel çözümlerinin
ortaya konulmamasýnýn en
önemli sebeplerinden biridir.
Ýnadýna üretim, inadýna plan.
Bizim tek çaremiz üretmek
olmalý. Baþka alternatifleri
düþünürsek yine baþladýðýmýz
yere döneriz.”
Çalýþtaydan çýkan sonucun,
önümüzdeki günlerde Keþan
basýný ile paylaþýlacaðý ve yapýlan
3 toplantýdan çýkan sonucun
TOBB Hayvancýlýk Kurulu’nda
deðerlendirilerek, Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’na
iletileceði bildirildi.
SAYFA: 8
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Anadolu Partisi Edirne Milletvekili Adayý Özverim:
"Sosyal yardımlar, toplumsal barışımızın
ana sigortalarından biridir"
Anadolu Partisi Edirne 1. Sýra
Milletvekili Adayý Özkan Özverim, yapýlan sosyal yardýmlar
hakkýnda bir açýklama yaparak, yardýmlarýn kapsamýnýn
geniþletilmesi,
içeriðinin
zenginleþtirilmesi gerektiðini
vurguladý.
“SADAKA KÜLTÜRÜ
YARATILMASININ
ÖNÜNE
GEÇÝLEBÝLÝR”
“Sosyal yardýmlar, toplumsal barýþýmýzýn olmazsa olmazlarýndan, ana
sigortalarýndan biridir.” diyen Özverim, kamu vicdanýnýn
rahatlatýlmasý amacýyla, sosyal
yardýmlarýn etkili bir þekilde
denetlenmesinin zorunluluðuna
dikkat çekti. Anadolu Partisi’nin
ve kendisinin, sadaka kültürü
yaratýlmasýnýn önüne geçebilmek adýna, birtakým önerileri
olduðunu dile getiren Özkan
Özverim, “Etkili denetimlerin
dýþýnda, sosyal hizmetlerin
karþýlýðýnda, bedensel bir
engeli olmayan ihtiyaç sahiplerinin kamu hizmetinde
bulunmalarýnýn istenmesi.
Meslek edindirme kurslarýna
devam zorunluluðu getirilmeli. Okuma yazma bilmeyen vatandaþlarýn mutlaka
okuma yazma kurslarýna
devamlarýnýn saðlanmasý
baþlýca önerilerimizdendir.
Bunlar, kamu vicdanýnda
rahatlama saðlar, sadaka kültürünün oluþmasýnýn önüne
geçer.” dedi.
Özverim, sosyal yardýmlarýn
kapsamýnýn geniþletilerek,
yardýmlardan yalnýzca düzenli bir geliri olmayanlarýn deðil,
asgari ücretle çalýþan, emekli
maaþý düþük olanlarýn da faydalanabilmesi gerektiðini ifade
etti.
“ÝNSANLARIN
SADECE KARNINI
DOYURMAYA
DEÐÝL,
Özverim
MORALE DE
ÝHTÝYAÇLARI VAR”
Sosyal yardýmlarýn içeriðinin
zenginleþtirilmesi noktasýnda
örnek sunan Özverim, “Çoðu
insan için çok basit olabilir
ama, sosyal yardýmlarýn içine
yýlda bir veya iki kez, tiyatro
ve sinema bileti eklenebilir.
Ýnanýyorum ki Keþan gibi
bir yerde dahi ciddi sayýda
vatandaþýmýz tiyatroya gitmiyor. Bunu ücretsiz olarak
sunsak, en azýndan gitmek
için motive olurlar. Bu da
hem tiyatro ve sinema faaliyetlerine destektir, hem de
insanlarýmýzý sosyal yaþama
katma adýna adýmdýr. Belki
diyebilirler ki, insanlarýn temel
ihtiyaçlarýný karþýlayamadýðý
bir ortamda sen tiyatrodan,
sinemadan bahsediyorsun.
Ama insanlarýn sadece karýn
doyurmaya deðil, morale de
ihtiyaçlarý var, motive olmaya
da ihtiyaçlarý var. Yani sadece
sosyal yardým deðil, sosyokültürel yardýmlar yapýlabilir.”
þeklinde konuþtu.
AK Parti yöneticileri, belediye
yönetimini hedef aldı
Geçtiðimiz cumartesi günü, AK
Parti Keþan Ýlçe Baþkanlýðý’nda
bir toplantý yapýldý. AK Parti
Keþan Ýlçe Baþkaný Mustafa
Mercan, Ýl Genel Meclisi Üyesi
Adnan Vural, Belediye Meclisi
Üyeleri Tolga Saltýk, Mehmet
Demirci, Mehtap Perçin, Kadýn
Kollarý Baþkaný Esra Aksal ve
ilçe yönetiminden bazý isimlerin
katýldýðý toplantýda, 15 Nisan
2015 Salý günü gerçekleþtirilen
Keþan Belediye Meclisi toplantýsý
2. oturumunda yaþanan gerginlik
üzerine açýklama yapýldý.
Mustafa Mercan, söz konusu toplantýda yaþanan gerginlik sýrasýnda, despotizm ve
baskýyla yýldýrma anlayýþıyla
karþýlaþtýklarýný savundu.
“Ne kadar engel olunmaya
çalýþýlýrsa çalýþýlsýn, artýk
cin þiþeden çýktý.” diyen Mercan, Keþan Belediyesi’nin sorgulanmaktan hoþlanmayan,
sorgulanmayý zul gören bir
anlayýþ içerisinde olduðunu
öne sürdü. AK Parti Keþan Ýlçe
Yönetimi olarak, hesap sormayý
ve hesap vermeyi önemsediklerini dile getiren Mercan, þunlarý
söyledi: “Keþan Belediyesi,
borçlarýnýn sorgulanmasýný
istemiyor. Neyi, nereye
sattýðýnýn sorulmasýný istemiyor. ‘Ben bunun hesabýný
kimseye vermem’ anlayýþýnda.
Bu gömleði giymemiz mümkün deðil. Keþanlýlar, Keþan
Belediyesi’nin bu tutumundan
sýkýlmýþ vaziyette. Keþan
birbirini tanýyan insanlarla
dolu. Böyle bir yerde baský
uygulamaya kalkanlarýn, ülkeyi yönetmeye talip olanlarýn,
baþkalarýný diktatörlükle
suçlayanlarýn, ülkeyi yönettiklerini düþünebiliyor musunuz?
Hiçbir þekilde vatandaþýn
belediyenin tasarruflarýný
öðrenmelerine engel olamayacaklar.”
Mustafa Mercan'dan sonrasöz alan Tolga Saltýk, AK Parti
grubu olarak 1 yýldýr Belediye
Meclisi’nde hizmet vermeye
gayret ettiklerini dile getirirken,
ne komisyonlarda, ne mecliste
ne de basýnda, belediye idaresi
ve belediye baþkaný hakkýnda,
Mercan
Saltık
yerli yersiz herhangi bir çýkýþta
bulunmadýklarýný söyledi.
Denetim Komisyonu çalýþmalarý sürecinde uzun soluklu bir denetleme faaliyeti
yürüttüklerini ifade eden Saltýk,
“Bir komisyon çalýþmasýnýn
amacýnýn, hata ya da noksan
bulmaktan ziyade, yasalara
uygunluk, çalýþan personelin
iþlerini kamu yararýna yapýp
yapmamalarý gibi açýlardan
bakmak olduðunun bilincindeyiz. Biz de bu rapor içerisinde uygun bulmadýðýmýz ve
denetleme faaliyeti sýrasýnda
dikkat çekmek istediðimiz
yerleri bir muhalefet þerhi
olarak kaleme aldýk. Bunun
okunmasýný engellemek, keyfilikten baþka bir þey deðildir.
Zira bu þerhde, ne bir suçlama,
ne bir lekeleme, ne de bir suç
atfetme yoktur. Söz kesmeler,
etik olup olmamaları konusunda tartýþmalar yaþandý.
Þerhimizde adý geçen insanlar
herhangi insanlar deðildir.
Bunu etik bulmamak da ayrý
bir garabettir.” dedi.
Saltýk daha sonra, belediye
meclisi toplantýsýnda okumaya
baþladýðý ancak yaþanan gerginlik üzerine tamamlamadýðý
muhalefet þerhi koyma nedenlerini içeren raporu basýnla
paylaþtý.
NELER
OLMUÞTU?
Toplantýda, 2014 Yýlý Faaliyet
Raporu’nun oy çokluðu ile kabul
edilmesinin ardýndan, Denetim
Komisyonu Raporu, Denetim
Komisyonu Sözcüsü Yýlmaz
Baþol tarafýndan okunmuþ,
toplantýya baþkanlýk eden Ercan
Ersoylu, AK Parti Grubu’nun
Denetim Komisyonu Raporu’na
þerh koyduðunu açýklamýþtý.
Bunun üzerine þerh koyma nedenlerini içeren raporu okumaya
baþlayan AK Parti Grup Sözcüsü
Tolga Saltýk, Erikli Sahili’ndeki
parkla ilgili müteahhittin de ismini
vererek konuþmasýný sürdürünce, Ersoylu, özel isimlerin
söylenmesinin etik olmadýðýný
söylemiþ, Ersoylu ve Saltýk
arasýnda gerginlik yaþanmýþtý
ve Saltýk raporu okumaktan
vazgeçmiþti.
SAYFA: 9
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Aytın: "Trakya'nın
Vali Şahin: "Kum, maalesef aşılı şaptan ari bölge
olması, Edirne'yi
16 köyün bütün arazilerini
düve alıcıları için
kaplamış durumda"
cazip hale getiriyor"
Edirne’de yaþanan sel ve
söyledi. Vali Þahin, tarlalarýn
Edirne’de nehir sularýnýn taþýdýðý kumlar tarlalarý çöle çevirdi
su taþkýnlarýnýn ardýndan nehir
kumlarýnýn kapladýðý tarlalar
sularýn çekilmesiyle adeta bir
çöle döndü. Edirne Valisi Þahin,
kent genelinde 16 köyün arazilerinin kumla kaplandýðýný
belirterek, “Maliye Bakanlýðý
nezdinde ödenek için çalýþma
baþlattýk. Köylümüzü topraksýz
býrakmayacaðýz” dedi.
Bulgaristan’da ve Edirne’de
yaþanan þiddetli yaðýþlarýn
ardýndan bölgede son 6 ay
içerisinde 4 kez sel ve su taþkýný
yaþandý. Edirne’de Meriç ve
Tunca Nehirleri’nin su debilerinin risk seviyelerini geçmesiyle
birlikte yaþanan taþkýnlarda,
nehir havzalarýna yakýn bulunan 16 köyün tarým arazileri,
sularýn taþýdýðý nehir kumlarýyla
kaplandý. Sularýn çekilmesinin
ardýndan binlerce dekar verimli
tarým arazisinde oluþan görüntü,
çölü aratmadý.
“KÖYLÜMÜZÜ
TOPRAKSIZ
BIRAKMAYACAÐIZ”
Edirne Valisi Dursun Ali
Þahin, kentte yaþanan sel ve
su taþkýnlarýnýn ardýndan nehir
havzasýna yakýn olan 16 köyün
tarým arazilerinin nehir sularýnýn
taþýdýðý kumlarla kaplý olduðunu
yaklaþýk 1 metre kumla kaplý
olduðunu ve gerekli temizleme çalýþmalarýný yapabilmek
için Maliye Bakanlýðý’ndan
alýnmasý planlanan ödenek için
harekete geçtiklerini kaydetti.
Vali Þahin, tarlalarda bulunan
kumlarý temizleme noktasýnda
ümitli olduðunu dile getirerek,
“Arkadaþlarýmýza çok üzülüyorum. Çünkü tarlalarý 80 santimetre, 1 metre kumla kaplý.
Bu þekilde kumla kaplý 16
köyümüz mevcut. Tarlalarda
topraðý bulmak çok zor, öyle
bir kum ki bugün hiç elemeden sýva yapabileceðimiz bir
kum. Kum, maalesef 16 köyün
bütün arazilerini kaplamýþ
durumda. Bununla ilgili biz
Maliye Bakanlýðý nezdinde
çalýþmalarda bulunduk. Öde-
Kararmışbuga
Şahin
nek talep ettik. Ýnþallah köylülerimize elimizden geldiði
kadar yardýmcý olacaðýz.
Ben ümitliyim. Köylümüzü
topraksýz býrakmayacaðýz”
ifadelerini kullandý.
“ÇÝFTÇÝMÝZ ÇOK
MAÐDUR DURUMDA”
Taþkýnlarda hem kent ile
karayolu ulaþýmý kesilen hem
de tarým arazilerinin kumla
kaplandýðý Bosna Köy Muhtarý
Recai Kararmýþbuga, köylerinin
tarým alanlarýnýn 20 bin dönüm
araziden oluþtuðunu belirterek,
“Burada kýþlýk ekimlerimiz
bitti. Yazlýk ekilmesi gereken
alanlar da þu an çamur ve su
altýnda. Burada maðdur olan
çiftçilerimizin tekrar üretim yapabilmesi için devletin yetkili
kurumlarýnýn vatandaþlarýmýza
yardým etmesi gerektiðine
inanýyorum. Çünkü gerçekten
çok maðdurlar” dedi. (ÝHA)
Edirne Ýli Damýzlýk Sýðýr
Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný
Tuncay Aytýn Simental Irký
Damýzlýk Gebe Düve ithal edeceklerini bildirdi.
Baþkan Tuncay Aytýn;
Edirne’de Simental ve Simental melezi ýrký hayvan
varlýðý düve satýþý için yeterli
olmadýðýný, bu nedenle gelen
talepleri karþýlayabilmek ve
Birlik üyelerini düve satýþýnda
etkili bir hale getirebilmek için
Birlik olarak, üyelerden gelen
talep doðrultusunda da Simental Irký Gebe Düve Projesi
için çalýþmalara baþladýklarýný
söyledi.
Aytýn konuyla ilgili þu
açýklamayý yaptý: “Bilindiði
üzere 2010 yýlýnda ilimizden çok sayýda gebe düve
çýkýþý oldu. Yetiþtiricilerimizin
elinde yaþlý inekler kaldý.
Yetiþtiricilerimizin genç hayvan ihtiyacýný karþýlayabilmek
için siyah alaca Holstein ýrký
gebe düve ithal ettik. Þu anda
ithal ettiðimiz gebe düvelerin
yavrularýný tüm Türkiye’ye
satýyoruz. Trakya’nýn aþýlý
þaptan ari bölge olmasý nedeni
ile ilimiz, tüm düve alýcýlarý
için cazip hale gelmektedir. Ancak son zamanlarda
Anadolu’dan Birliðimize düve
talebi yapan kiþiler Holstein
ýrký dýþýnda Simental ýrký düve
için de yoðun bir talepte
bulunmaktadýrlar. Ýlimizde Simental ve Simental melezi ýrký
hayvan varlýðý düve satýþý için
yeterli deðildir. Bu nedenle
gelen talepleri karþýlayabilmek
ve Birlik üyelerimizi düve
satýþýnda etkili bir hale ge-
tirebilmek için Birlik olarak,
üyelerimizden gelen talep
doðrultusunda da Simental
Irký Gebe Düve Projesi için
çalýþmalara baþladýk. Projemizin ilk aþamasý olarak üyelerimizden talep topladýk. Bankalar ile yaptýðýmýz görüþmeler
sonucunda en uygun kredi
imkanýný saðlayan Denizbank
A.Þ ile protokol imzaladýk. Protokol çerçevesinde baþvuru
yapan üyelerimizi bankaya
yönlendirdik.
Þu an için yaklaþýk 130 üyemiz toplamda 1500 baþ hayvan
için baþvuruda bulunmuþ
olup, bankadan kredisi
onaylanan ve Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý’ndan
kapasite raporu uygun olan
üyelerimiz adýna, önümüzdeki
günlerde Bakanlýk tarafýndan
görevlendirilecek bir heyet
ile birlikte düvelerin seçimine baþlayacaðýz. Düveler
Bakanlýðýn ithalat için izin
verdiði Avrupa Birliði üyesi
ülkelerden seçilecek olup,
yurt dýþý ve yurt içi karantina
süreleri tamamladýktan sonra
üyelerimize teslim edilecektir.
Gelecek olan düveler kombine ýrký olup et ve süt verim
özellikleri yüksektir.
Edirne Ticaret Borsasý ile
birlikte yapacaðýmýz Düve
Çiftliði Projemiz ile Holstein
ýrký düvelerimiz yanýnda gelen Simental düvelerimizin
yavrularýný da üyelerimizden
toplayýp tekrar tüm Türkiye’ye
satýþýný yapacaðýz. Böylece
düve denilince ilk akla gelen
þehir Edirne olacak.”
İŞ ARIYORUM
Erkek, bayan hasta ve yaşlı bakımı, ev
temizliği ve yemek işleri yapabilirim.
Tel: 0531 734 20 89
(17-20)
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
SAYFA: 10
MEB'den eş durumu değerlendirmesi
Milli Eðitim Bakanlýðýnda çalýþan öðretmenleri
kapsayan atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði,
17 Nisan 2015 tarihinde yayýmlandý
Bir çok öðretmen, 3 yýl
þartýnýn 2015’te uygulanýp uyguanmayacaðýný merak ediyor.
MEB, bu konuda yönetmelikte
açýk bir düzenleme yapmak
yerine, genel yönetmeliðe atýfta
bulundu. Ancak bu atýf, eþi özel
sektörde çalýþanlar için kesintisiz
3 yýl çalýþmak þartýnýn aranacaðý
gerçeðini deðiþtirmiyor.
MEB yönetmeliðinde konuyla ilgili yer alan hükümler
þu þekilde:
Mazeret ve engellilik durumuna baðlý yer deðiþtirmeler
MADDE 49 - (1) Öðretmenlerin; aile birliði, saðlýk, can
güvenliði mazeretlerine veya
engellilik durumuna baðlý yer
deðiþtirmeleri hakkýnda, Devlet
Memurlarý Kanunu ile Devlet
Memurlarýnýn Yer Deðiþtirme
Suretiyle Atanmalarýna Ýliþkin
Yönetmelik hükümleri uygulanýr.
Ancak;
a) Aile birliði mazeretine
baðlý yer deðiþtirme, her iki
eþin de öðretmen olmasý ve bu
kapsamda yer deðiþtirmek iste-
dikleri yerlerde alanlarý itibarýyla
öðretmen ihtiyacý bulunmamasý
durumunda, istemeleri halinde
her ikisinin de alanlarý itibarýyla
öðretmen ihtiyacý bulunan ile/
ilçeye atanmalarý suretiyle
gerçekleþtirilebilir.
b) Öðretmenlikte ve devlet memurluðunda adaylýðý
kaldýrýlmayanlar,
devlet
memurluðunda adaylýðý kaldýrýlýp
da öðretmenliðe ilk atama
kapsamýnda atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arasý
atama yoluyla öðretmenliðe
atananlardan atandýðý yerde
en az bir yýl çalýþmayanlar ile
eþi isteðe baðlý sigortalý olan
öðretmenler, aile birliði mazeretine baðlý olarak yer deðiþtirme
isteðinde bulunamaz.
c) Eþleri geçici olarak görevlendirilen öðretmenler, eþlerinin
geçici olarak görevlendirildiði
yere aile birliði mazeretine
baðlý yer deðiþtirme isteðinde
bulunamaz.
ç) Aile birliði mazereti ile
engellilik durumuna baðlý yer
deðiþtirmeler, yarýyýl ve yaz
tatillerinde yapýlýr.
MEB’in atýfta bulunduðu genel
çerçeve yönetmelikte ise þu
hüküm yer almaktadýr:
Madde 14 -Aile birliði mazeretine dayanarak yer deðiþikliði
memurun;
a) Kamu personeli olan eþinin,
kurum içi yer deðiþtirme suretiyle
atanma imkanýnýn olmamasý
veya mevzuatý uyarýnca eþin
zorunlu yer deðiþtirmeye tabi
tutulan bir görevde bulunmasý
durumunda bu kapsamdaki eþin
bulunduðu yere,
b) Eþlerin her ikisinin de ayný
kurumda çalýþýyor olmasý halinde, kurumun daha fazla hizmet
ihtiyacý duyduðu yere,
c) Eþlerin farklý kurumda
çalýþýyor olmasý halinde kurumlar
arasýnda gerekli koordinasyon
saðlanmak suretiyle her iki
kurumun da öncelikli hizmet
ihtiyacýnýn bulunduðu yere,
d) Kamu personeli olmayan
eþinin, talep edilen yerde kesin-
Selfie yaparken Meriç
Nehri'ne
düştü
Edirne’de bir genç kýz özçekim yaparken Meriç Nehri’ne
düþtü. Nehre düþen kýzý Belçikalý
bir turist kurtardý.
Meriç köprüsü Emirgan Çay
Bahçesi tarafýnda selfie (özçekim) yapan 23 yaþýndaki
Neslihan A. nehre düþtü. Bisikletiyle nehir kenarýnda geçen
tisiz son üç yýl sosyal güvenlik
primi ödemek suretiyle kendi
adýna veya bir hizmet akdi ile
iþverene baðlý olarak çalýþmýþ
ve halen çalýþýyor olmasý halinde bu durumda olan eþin
bulunduðu yere,
e) Milletvekili, belediye
baþkaný, muhtar veya noter
olan eþlerinin bulunduðu yere,
atanmasý suretiyle yapýlabilir.
Aile birliði mazeretine dayanarak yer deðiþtirme isteðinde
bulunan memur, eþinin kamu
kurum ve kuruluþlarýnda kamu
personeli olarak çalýþtýðýna
veya atanmayý talep ettiði yerde eþinin kesintisiz son üç yýl
sosyal güvenlik primi ödemek
suretiyle kendi adýna veya bir
hizmet akdi ile iþverene baðlý
olarak halen çalýþtýðýna ya da
birinci fýkranýn (e) bendinde
sayýlan görevlerde bulunduðuna
iliþkin belgeyi kurumuna ibraz
etmekle yükümlüdür. Ayrýca yer
deðiþtirme baþvurusuna, evlilik
durumunu kanýtlayan belgenin
de eklenmesi gerekir.
DEÐERLENDÝRME
1- Öðretmenlikte veya memurlukta adaylýðý kaldýrýlmayanlar
eþ durumu tayini isteyemeyecek.
2- Eþi isteðe baðlý sigortalý
olan tayin isteyemeyecek.
3- Her iki eþ de öðretmen
ise tercihlerinin olduðu yerde
birleþtirilmeye çalýþýlacak ancak öðretmen ihtiyacý yok ise
eþler ihtiyaç bulunan baþka bir
il/ilçede birleþtirilecek.
4- Eþlerden birisi farklý bir kurumda çalýþýyor ise diðer kurumla
koordinasyon kurulmak suretiyle, her iki kurumun da öncelikli
hizmet ihtiyacýnýn bulunduðu
yere nakil yapýlacak.
5- Eþi özelde çalýþanlar
için eþinin kesintisiz 3 yýl
sigortalýlýðýnýn veya BaðKur’luluðunun olmasý istenecek.
YARDIMCI AİLE
ARANIYOR
Ev ve bahçe işleri için yardımcı
aile aranıyor.
Lojman, SSK, elektrik, su ve
yakacak sağlanacaktır.
Tel: 0537 046 95 00
(20-27)
Belçikalý genç turist Jérôme
D’heygere suya girerek Neslihan A.’yý kurtardý. Vatandaþlarýn
yardýmýyla sudan çýkarýlan Neslihan A. tedbir amaçlý olarak 112
acil saðlýk ekipleri tarafýndan
Edirne Devlet Hastanesine götürüldü. Yaþanan olayýn ardýndan
düþen Neslihan A.’yý kurtaran
Jérôme D’heygere adlý turist,
çevredekiler tarafýndan tebrik
edildi.
SATILIK
Enez Kavşağı'nda Huzur Çiçek Serası
satılıktır.
Müracaat: Salih Demir
0546 683 97 84
(18-25)
İŞ ARIYORUM
Ev işleri, çocuk, yaşlı, hasta bakımı ve
temizlik işlerinde çalışabilirim.
TEL: 0543 634 12 52
KAYIP
İzmir nüfusuna kayıtlı nüfus cüzdanımı
kaybettim. Geçersizdir.
Hüseyin Ergüven (Mehmet Emin
oğlu. 1994 doğ.)
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
Kamyondan düşen oksijen
tüpü eve fırladı: 1 yaralı
Malkara’da kamyondan
düþen oksijen tüpü basýnçla
fýrlayarak bir evin penceresinden
girdi. Cam kýrýklarý nedeniyle
evdeki bir kiþi yaralandý.
Olay, Malkara Devlet Hastanesi Acil Servis bölümü önündeki sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, oksijen
tüpü yüklü kamyondan acil
servise tüp indirildiði sýrada
rüzgarýn da etkisiyle tüplerden
biri kamyondan yere düþtü.
Düþmenin etkisiyle basýnçla
yerinden fýrlayan oksijen tüpü
Acil Servis’in karþýsýndaki
evin duvarýna hýzla çarptýktan
sonra yandaki pencereyi parçalayarak evin içine girdi. O
sýrada hemen camýn önündeki
yataðýnda yatan ve kanser
hastasý olduðu öðrenilen Adil
Meriç (48), pencereden fýrlayan
cam parçalarýnýn vücudunun çeþitli yerlerine isabet etmesiyle
yaralandý.
Adil Meriç, 112
Acil Servis ekiplerinin yaptýðý ilk müdahalenin ardýndan
Malkara Devlet
Hastanesi’nde tedavi
altýna alýndý.
Olayla ilgili emniyet yetkililerinin
baþlattýðý soruþturma
sürüyor. (ÝHA)
Balkabaklı Tiramisu
MALZEME LÝSTESÝ:
2 kg balkabaðý - 2 su bardaðý toz þeker
1 paket kedidili bisküvi
ISLATMAK ÝÇÝN:
2 çorba kaþýðý granül kahve
1 çay bardaðý sýcak su
KREMASI ÝÇÝN:
4 su bardaðý süt - 2 çorba kaþýðý un
1 çorba kaþýðý niþasta - 1 paket vanilya
180 gr labne peyniri - 1 su bardaðý
toz þeker
ÜZERÝ ÝÇÝN: Kakao
HAZIRLANIÞI: Soyulmuþ temizlenmiþ
olan balkabaklarýný küp küp doðruyoruz.
Yýkýyoruz ve büyük bir tencereye koyuyoruz.
2 kg balkabaðýna 2 su bardaðý toz þeker koyuyoruz. Kapaðýný kapatýyoruz ve kýsýk ateþte
piþiriyoruz. Balkabaklarý tamamen piþince,
patates ezicisiyle üzerine bastýrarak püre
haline getiriyoruz.
Kedidili bisküvileri, dikdörtgen cam fýrýn
kabýna diziyoruz. Granül kahveyi 1 çay bardaðý
sýcak suyla karýþtýrýyoruz. Bisküvilerin üzerine
kaþýkla bu karýþýmý dökerek ýslatýyoruz. Üze-
SAYFA: 11
İNSAN VE SAĞLIK
Diş eksikliği yaşlandırıyor
Diþ eksiklerinin çene
kemiðinde erimelere neden
olabileceðini belirten Prof.
Dr. Nurgül Kömerik, diþ
kayýplarýnýn
artmasýnýn
çene kemiklerinde erimeye
neden olarak yaþlanmayý
hýzlandýrdýðýný ifade etti.
Yaþlanmanýn en önemli belirtilerinden biri olarak gösterilen
diþ eksikliði yüz estetiðini bozarak deðiþimlere neden oluyor.
Diþ kayýplarýnýn artmasýnýn çene kemiklerinde erimeye neden
olarak yaþlanmayý hýzlandýrdýðýna yönelik açýklamalarda
bulunan Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi
Aðýz, Diþ ve Çene Cerrahisi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül
Kömerik, “Diþler ve çene kemiði arasýndaki iliþki tüm
yaþam boyunca devam eder. Bir diþ kaybedildiðinde,
bu bölgedeki kemik erimeye baþlar ve önce kemiðin
geniþliðinde sonra da yüksekliðinde azalma meydana
gelir. Diþin kaybedildiði ilk yýlsonunda kemik geniþliðinde
yüzde 25 azalma olur. Hareketli bir protez kemiði koruyamaz, çiðneme kuvvetlerini sadece kemik yüzeyine ilettiði
için aksine kemik kaybýný hýzlandýrýr. Çene kemiðinin
korunabilmesi için çiðneme kuvvetlerinin tüm kemiðe
iletilmesi gereklidir. Bu durumun da ancak doðal diþ
ile veya diþ kökü görevini gören dental implantlarla
saðlanabilir” dedi.
“UZUN SÜRELÝ DÝÞSÝZLÝK YÜZ ESTETÝÐÝNÝ
OLUMSUZ ETKÝLÝYOR”
Yaþlanma sürecine baðlý olarak yüz bölgesinde oluþan
doðal deðiþimlerin, diþlerin kaybý ile hýzlandýðýný ve uzun
süreli diþsizlik sonucunda oluþan çene kemiðinin kaybýnýn
yüz estetiðini negatif yönde etkilediðini vurgulayan Prof. Dr.
Komerik, “Diþsizlik, özellikle aðýz çevresinde dudak ve
yüzdeki çizgilerde derinleþmeye, dudak köþelerinin aþaðý
doðru düþmesine ve hastada mutsuz bir yüz görüntüsü
oluþmasýna neden olmaktadýr” diye konuþtu.
“DOÐRU TEDAVÝ YÖNTEMÝNÝ SEÇMELÝYÝZ”
Diþ eksikliklerinin meydana getirdiði olumsuz etkileri önlemek için doðala en yakýn çözümün implant tedavisi olduðunu
ve implant tedavisinin çene kemiðinde oluþan erimeyi de en
aza indirdiðini belirten Komerik, “Ýmplant destekli bir protez normal kas fonksiyonuna izin verir ve doðal diþlere
benzer þekilde kemiði uyararak boyutlarýnýn korunmasýný
saðlar. Sonuç olarak; kemik içine yerleþtirilen dental
implantlar hem kemik dokusu için, hem de protez için
destek saðlayarak diþ eksikliði olan hastalarda estetik,
konuþma ve çiðneme fonksiyonlarýnýn saðlanmasýnda
ideal tedavi þeklidir’’ ifadelerine yer verdi. (ÝHA)
NÖBETÇİ ECZANE
ERKAN
Bakırcılar Cad. No: 33 Tel: 714 97 90
Kuruluş Tarihi:
26/04/1962
KEŞAN’DA YAYIMLANIR
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
(Yerel Süreli Yayın)
rine balkabaðý püresinin yarýsýný koyuyoruz
ve spatulayla düzeltiyoruz. Üzerine 1 kat
daha kedidili bisküvisi diziyoruz. Yine kahveli
suyla ýslatýyoruz. Balkabaðý püresinin kalanýný
koyuyoruz ve üzerini düzlüyoruz. Soðumaya
býrakýyoruz.
Kremasý için, sütü tencereye döküyoruz.
Unu, niþastayý, vanilyayý ve toz þekeri ilave
ediyoruz. Çýrpma teliyle karýþtýrarak piþiriyoruz.
Kývamý koyulaþýp kaynamaya baþlayýnca içine
labne peyniri koyuyoruz ve hýzlýca karýþtýrýyoruz.
Kremayý tatlýmýzýn üzerine döküyoruz. Son
olarak üzerine kakao eliyoruz. Soðuyunca
dilimleyerek servis ediyoruz.
SAHİBİ:
ÖNDER
GAZETECİLİK MATBAACILIK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA
FEYZULLAH AKTAN
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
DİZGİ-BASKI:
ÖNDER BASIMEVİ
Ofset ve Tipo Tesisleri
Önder Caddesi No: 16/A
22800 KEŞAN (Edirne)
Tel: (0284) 714 11 45
Cep: 0541 714 55 73
Faks: (0284) 714 46 54
e-mail:
[email protected]
CENGİZHAN AKTAN
web sitesi:
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:
www.ondergazetesi.com
www.ondergazetesi.com.tr
İZGEN AKAN
EDİTÖR:
ASUMAN HALİL
FİYATI: 50 Kr.
(KDV Dahil)
Resmi İlan (1 Sütun/Cm): 9,63 TL
ÖNDER, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
SAYFA: 12
Bizimle Çalýþmak
Ýster misiniz?
Ali İŞÇİ
OTO BEYİN TAMİRİ
İMMOBİLİZER PROGRAMLAMASI
Keþan-Ýpsala yolu üzerindeki iþyerimizde
görevlendirilmek üzere ve inþaat malzemelerinin yükleme-boþaltma iþlerinde çalýþacak
“DEPO ÝÞÇÝSÝ" alýnacaktýr.
- Askerliðini Yapmýþ
- B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip
- Forklift kullanabilecek
ABS BEYİN TAMİRİ
AİRBAG BEYİN
Adaylarýn þahsen Ýpsala yolu 2.Km’deki
iþyerimize baþvurmalarý gerekmektedir.
DİJİTAL GÖSTERGE
TIR-KAMYON-İŞ
MAKİNESİ
Paşayiğit Cad. Alipaşa Halk Çarşısı 0284 712 39 87
0537 414 01 21
Z. Kat No: 3/C KEŞAN e-mail: [email protected]
TARHAN YAPI MALZ. TÝC.LTD. ÞTÝ.
ÝSTASYON MAH.
LONDRA CAD.NO. 17 KEÞAN
TEL:714 67 89 - 714 12 14
MÜRACAAT HASAN BARIŞ (SAHİBİ): 0532 370 64 99
Download

"Köy enstitüleri kapatılmamış, katledilmiştir"