T.C.
ALASEHiRKAYMAKAMLIeI
IlCeMiIliEgitimMiidiirliigii
Sayl:27372217/200/3683219
06/04/2015
Konu:MertMatinveMohsinBOZKardeかerHk.
……………,…‥〟....………MUDURLUGUNE
llgl:llceEmnlyetMudtirlugu−nL涌01・042015tarihve51254216−50004・(62418)・15saylll
yaZISl・
IIgl Saylll yaZlile∴Kenya Uyruklu Noor Mohsi Said Tamimiile Nadin BOZiun
evllliklerindenolanO2.10.2001DusseldorfdogumluMertMatlnBOZveMohslnBOZislmli
90Cukla…Uluslal・araSi CocLlk KaClrmamn Hukuki VehCelerine Dair Lahey SOzleSmeSi
uyarlnCa,bulunduklarladl、eSintespltlamaClylaCOky6nlnaraStlr−imaslistenllmI*lr・
^d−ge9en90Cuklam0kulkayltlarlnlnlnCelenerek kayltllOlup olmadlklaml1n teSPlt
edilmesi,kayltiilSelnddurlugtimuzeO7・04・2015SaI−guIriimesaibitiminekadarresmlyaZi
ilebildirllmesihususunda;
Bilgilerini7ivegereglniricaederim・
MehmetYENIR
llCeMilliEgitimMnd血i
DagIt1m:
TumOKulMildiirl掠lerl
WebSaytbsl
∧drcs冊kumctKonaglKat4−45600−Aia§Chlr/M∧NIS∧
lel O236−6531032−6536865
Fax O236−6333021
CIX)Sta‘llaschir45@InCbgovtr
∧yrin血BiigllclnMe血lDEMIR^SL∧N(MelTlur)
BLしeVrakgWei、1−ele血(州kiil一狙il…ll初出一時日時//cw一点sorg…Cbg(川1「‘ldre…d”一bc23−67a9−3366−98a9ri7fkoduictl〉li同iiet同一「
Download

Yazı için tıklayınız. - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü