ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II P■ lli Eこ itil■
Miidurliこ in
09/04/2015
sayl :14304108/663.02/3834266
Konu:Gelisiln Planlnlarinln usuliine uygun
doldllrullnasl.
KAYMAKAMLIGINA
(119e Milli Ettitim Mudiirlittiil
...$uBE
vtuounruGtxn,
ilgi: a)Rchbcrlik ve Denetim Ba§ kanllЁ lnin 10/10/2014 tarih ve 4487120 saylll yazlsl.
b)Rehbcrlik vc Denctim Ba§ kanll量 lnin Geli§ im Planl Follllatl.
Kll-lardan gelen Gelisiln Planlarinln incelerlmesi neticcsinde usuliine uygun
doldllrulmadlЁ l tespit cdilmi,olup,Rchberlik ve Denetim Ba,kanh言 lnln ilgi tarih ve saylll
yazllarda belirtilen Gcli,inl Planlarlnln yazll■ lna ili§ kin hususlar dikkate ahnarak ilgili
a,aЁ lda
yapllacak a91klamalar dottrultuSunda doldllrulmasl gcrekmektedir.
Bu kapsamda;Gcli,im Planlarlnda satlr aralarinm a91labilecetti,Satlr eklenebilecetti,
ikinci bir kaζ lt kullanllabilecetti, keSinlikle el ile yazllrnamasl, Rehberlik ve Denetim
Ba§ kanl屯 rnln Yaylnlarlmlz bё liim■ 7.Slrasinda Geli,im Plam fo.1..atinln kullallllacaEl,
Gelisiin Planlnda bulunan ttim sorun ve 9ё ziim Onerilcrinin tek tek incclenerek ilgili bё liim
ba,hklarl altinda aynl sorlln ntlmaraslnln ayn1 90zllm ntlmarasl ile yazlllnasl, Geli§
iln
Planinln llgili Olduttu Denetim Raporu Tarih― Saylslnm yazllmasl, Denetim Raporllnu
1
Dizenlcyen Maarif Mifeti,leHnin ad ve soyadlarinm yazllmasl,Sorllntln Tanlmland増
i
Yapllacak
Ziim
19in
l,birl増
Rapor Bё liimu,Tanlmlarlml,Sorunlar, cё Ziim Onerileri,cё
Kurulln/Kurulu,lar,cOziime Yё nelik Yapllacak Faaliyetler,cё ziim 19in Ongё rtilen Siircnin
makul olarak yazllmasl(Ay― Yll)konusunda,bllndan sollra gelecek olan Geli§ im Planlarinin
dikkatc ahnarak hazlrlalllmasl hususunda
Bilgilerinizi vc gereЁ ini rica ederim.
Metin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim Midm
DAGITIヽ 4:
17 119e Kaymakamh言 lna
NIlerkcz vc NIlerkeze BaЁ ll Resmi ve Ozc1 0ku1/Kurum
Ⅳliidtiliiklc五 ne
MidiirluЁ timiiz Birimlcrinc
Mcbbis Bё liimunc(wcb sitCSinde yaylnlalllmak uzerc)
AfyonkTahヽ ar h MIH Ettitim MndtlHu言 o
Maarif Mifettisleri B“ kanllЁ l
Elektronik Ag:h"p:〃 attOn.mcb.gov.tr‐
c‐
Bllgi 19in:se,Halil ATEs‐
postal [email protected]
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrptrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden35
tr
Memur:OmerOcoK
Tcl:(0272)2137604/108
Fax:(0272)2137605
81-cdf6-362f-abf9-8e75 todu ile teyit edilebilir.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 09/04/2015 tarih ve 3834266 sayılı