ToC
AFYONKARAHISAR VALILIGI
Oこ retmenevi ve A聰 )am Sanat Okulu M[idirliこ
Sayr
:
Konu
:
lzL
i
10/04/2015
r44726s4-000/
Satranq Turnuvasr.
AFYONKARAHISAR
ir Uirri p6iriU
VrUOUnrUGUNp
18.02.2015 tarihli Valilik oluru ile 25-26 Nisan tarihle五 nde Gen91ik Hizmetleri ve Spor ll
MidtirliЁ t, Satran9 1l Temsilcilitti ile birlikte ger9cklc,tircccЁ
imiz ulusal Egemenlik
Ottretmenevi Satran9 Tllmllvasl ile ilgili,artnalne ve yё nerge ektedir.
Okul ve kurumlarlmlzln haberdar olmasl i9in miidiirliこ
yayrnlanmasrm saygilanmla aru ederim.
iimiiZ Web sitesinden
OЁ retmene宙 ve Akgam Sanat
Okulu Miidiirii
Ek : I adet tumuva yonergesi.
0ま etmene宙 ve Ak,aln Sanat Okulu Miidiirltip
Ayrmtlll bilgi 19in irtibat:H.isBiLEN Memur
Cumhurけ et Maho Cevat Ahmet P∞ a Cad.No:14 AFYOMCヽ RAHiSAR_
Telefon:(0272)212 08 92 Faks:(0272 )213 79 06
e¨
pos●
:[email protected] 1.COm
Kurum Kodu:970997
wcb:attonOgrctmene宙
.com.廿
zauau s ETKiNr,ir u0Nrui
OGnnrMENEvi sArn lNq ruRNtryAsr
TURNTry^l
ILI
YARISMA ADI
BAsLAMA‐ BITIs
TARIHI
SON BASVURU TARIHI
DUSUNME SURESi
KATEGORILER
ORGAIYIZASYON
ODOLLER
│卜
y6nnncnsi
AFYONKARAHISAR
IILCESI I MERKEZ
oGttTⅣENEVISATRANC TURNUVASI
Attonkarahisar
YERI
25-26 Nisan 2015
Oま etmenevi
24 Nisan 2015 saat:14.00
SiSTEM 15 Tur*is宙 crc Sistcmi
25'+30''Eklcrncli Tctrn,o
PIinikler KhtegoHsi(2006-2007‐ 2008 dottmlu sporcula→
Ku,■ kler Kategorisi(2003-2004-2005 do:舞 mlu sporcular)
Genel(Aclk〕 Kategori
Gen91ik Hizmetleri ve Spor il Mudiirluこ u,satran,1l Temsilcili諄 ,Attonkarahisar
Ottetmencvi ve Aksam Sanat Okulu
7.Maddede belirtilmistir.
FI]DE ve TSF Satran9 Yar10malarl Proscdiirii hiikiilnleri ge9erlidir.
ncticiler bu yё nergeyi okumu,ve kabul etmis saylllr.
=│卜 Tumuvaya katllan ttln sporcular ve yё
Tumuvanin ba§ lang19 slralamaslnda "Ⅳ laksimum hting" sistcnli uygulanacaktir. lViaksilnum
Rating,ba,langl,slralamasinda sporcunun ELO vc UKD listelerindeki cn ytiksek puanlnl dikkate
alan slralallla sistemidir.
キ FIDE Satran9 Kurallar1 6.7.a uyarinca hukmen yenik sayllma strcsi on(10)dakikadlr.Bclirtilen
siire turun ba§ ladlこ l andan itibaren ge9erlidir.
申 FIDE Satran9 Kurallar1 9.l b ge9erlidir.
│:。
FI]DE Satran9 Kurallarl ll.3.b uyarinca; bir oyun slraslnda, bir oyuncunun oyun sahasinda cep
たたわ′ν,Clektronik haberle§ me araci veya satran9 hamlelc五 ёnerebilecek her hangi bir cihaz
bulundurmasl yasaktlr. Tiim cep telefonlarl ve benzer elekmnik aletlerin tiimiiyle kapall olduЁ u
siircce oyuncunun 9antasinda bulundurmasina hakem izin verebilir. Oyuncularin telefonu/
clcktronik haberle,me aracinl i9ine koyduklar1 9anta oyun siircsincc gё riintir bir yerde olacaktlr.
Oyuncu bir nedenle yarl,1■ a sa10nu dl§ ina 91karsa, 9anta yarl§ ma salonunda kalacaktir.()yuncu
9anttSl ile birlikte dl,arlya 91kmak dllrumunda kallrsa mutlaka hakcmc bildirecektir. IIakem
oyuncunun telefonu ile birlikte dlsarlya 91kmasina izin velllleyecektif.Bir oyuncunun hakerrlin izni
olrnakslzln bu ttirden cihazlarl i9inde bulundurduttu bir 9anta ta,lrllasl yasaktlr.Bu ttirden bir cihazI
oyun sahasinda uze● nde bulundurduこ u belirgin/a,ikを
ise sё z
konusu oyuncu oyunu kaybedecektir.
Rakibi kazanacaktir.
11lma gё re tur saylsinl ve c,lendi.11.e sistemini detti,tilllleye ba§
=K江
dunllnda
hakem yetkilidir.01asi bu
yeni program Teknik Toplantl'da duyurulacaktlr.
=Tum eslendirme ve sonu91ar yarisma salonunda panolarda ve www.afm2n.tslol■
tr web Sayfasinda
duyurulacaktlr.
÷ Tumuva_ya kayltlar www.山
`:。
on.tS■ Org.tr adrcsinden 9evrim● i yaplhCaktir.
Tumuvaya kaylt yaptirabilmesi i,in sporcularin 2014-2015 sezonu vizeli TSF sporcu lisans
ёnce sporcularin lisans ve vize
belgesine sahip ollnalarl gerekir (cevrilllli9i kaylt i,lerninden
islelnlerini tamamlamalari gereklidiぅ 。
│:・
Vize yaptiracak veya ilk defa lisans,lkartacak sporcular, Tiirkiye Satran9 Federasyonu web
v、 Vヽ V.tslorg.tr iizerinde bulunan http:〃 kampanya.tslorg■ r adresine iiyc olarak i,lenllerini
sayfasl 、
yapabilirler.Bllgi:http://1isans,ts■ org.tr/
16 ya,ve alti sporcularin yeni lisans,lka.11la ve vize i,lernleri ticretsizdir.
Yarl§ ma;Minikler(2006-2007-2008
dolttmlu sporcularl,K■
yaprlacaktrr.
(Agrk)
kategorilerinde
ve
Genel
sporcular)
Yarl,ma sonu91arl,,artlar sattlandlこ
9■ kler(2003-2004…
2005 do:勢 mlu
lnda,uKD hesaplamalarinda kullanllacaktir.
Yarl,ma SOnunda hcr derecenin e§ it paylasllmasl halinde;
Her derecOicin slra ilc Buchholz esitlik bozma,Sonnebom Berger.Galibivct Savlsl.SiVahlar ile en
cok Ovnavan(Mostblack)ve csitlik halindc kura cekimi vё ntemlerine basvurulur.
tiraz Kurulu oluqturulmayacaktr. Baqhakemin karan kesindir.
Genel Kategori: 1. Mermer Satrang Takrmr ve madalya 2. Cam Satrang Takrmr 3. Cam Satrang Taktmr
Kiigiikler Kategorisi: 1. Tablet Bilgisayar ve madalya 2.Mp4 Qalar 3. Cam Satrang Takrmr
Minikler Kategorisi: 1. Tablet Bilgisayar ve madalya 2.Mp4 Qalar 3. Cam Satranq Taktmt
.1.
*
*
ringdrtilen Teknik Toplantr dncesi Kayrt Kontrol Masalartnda kayrt
kontrol i glemlerini yaptrrmak zorundadr.
Kayrt kontrol stiresinde kayrtlarrnr onaylatmayan sporcular 1. Tur eglendirmesine allnmayacak
olup, kayrt kontrol siiresinden sonra gelen sporcular ratinglerine bakrlmaksrzrn alttan
eglendirilerek 2. turda yanfmaya ddhil edilirler.
ikinci tur eglendirmesi duyurulduktan sonra yarl$maya yeni sporcu ahnmaz.
Tii- tpor""l.*+*gramda
Turnuva Ba,hakemi:AlptuttAKYILDlZ
Telefon:05054870387
ta: camokal1L
Satrane Turnuvasr Programl
Son BaSvuru
24.04。
2015 Cuma
09.00‐ 09.45
Kay■ Kontrol l,1副 eri
tD930
TeknikToplantt
1.TIJR
14.00
2■ 042015
Cumartci
10.00
2.TIIR
11.30
3.TUR
10.00
4.TUR
11.30
5.TUR
26.04.2015 Pazar
13.00
Tllr
odul Torcni
Bitininden
15 dk.sonra
ヽUL
Lokman v二 き
;;"rrlr
?
!
6gretmenevl
Download

Konu ile ilgili yazı için tıklayınız.