EK 2B: PETROL ġĠRKETĠ MÜTEAHHĠTLERĠNĠN YURT ĠÇĠ ALIMLARINA ĠLĠġKĠN
ĠSTĠSNA BELGESĠ ÖRNEĞĠ
T.C.
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Petrol Ġşleri Genel Müdürlüğü
Bu belge 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olarak yayımlanan Özel
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının olurları ile düzenlenmiĢtir.
Belge No.
:
Belge Tarihi:.. / .. / 20..
Ġstisnadan Yararlanacak Kuruluşun:
Unvanı
:
Vergi Kimlik No.su
:
Adresi
:
ĠĢtigal Ettiği ĠĢ Konusu
:
Yukarıda bilgileri belirtilmiĢ olan kuruluĢ, ……………………………’nin petrol
arama faaliyetlerinin bir bölümü olan ………….. aramalarını yürütmekte olup, yalnızca ve
münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununun (7/3-c) maddesinde sayılan taĢıt alımlarında, söz konusu madde kapsamında ÖTV
istisnasından yararlanması uygun görülmüĢtür.
Bu belge .. / .. /20.. tarihine kadar ve her kullanılıĢında bir fatura için geçerli olup,
………………………’nin onayı ile kullanılır.
Petrol Ġşleri Genel Müdürü (a.)
Download

petrol şirketi müteahhitlerinin yurt içi alımlarına ilişkin istisna belgesi