TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
TURKISH TABLE TENNĠS FEDERATION
SAYI
KONU
: T.M.T.F. : 770
: Hakem Görevlendirilmesi.
06/04/2015
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA
Masa Tenisi Federasyonu BaĢkanlığının 2015 yılı faaliyet Programında yer alan KuruluĢlar Türkiye
ġampiyonası Müsabakaları 14-16 Nisan 2015 tarihlerinde Ġliniz Kemer Ġlçesi Spor salonunda yapılacaktır.
Söz konusu müsabakalar için aĢağıda isimleri ve unvanları yazılı hakemler Merkez Hakem
Kurulunca görevlendirilmiĢ olup, hakem toplantısı 14 Nisan Salı günü saat 09.00’da yarıĢmaların oynanacağı spor
salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve Ġlgililere tebliğini arz/rica ederim.
Musa GÜNER
Lütfi ERDOĞAN
Benhur ÇETĠNKAYA
Pelin KARTAL
ġaban KĠBAR
Haydar YILDIRIM
Hasan AKIN
Nevin AKTAY
Dursun YILDIZ
Mustafa EFE
Türker KAN
D.Tolga TAN
Özlem ÇAKIR
Uluslararası Hakem
Uluslararası Hakem
Ulusal Hakem
Ġl Hakemi
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
Ulusal Hakem
EskiĢehir
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Yedek Hakemler : Cahit ĠNCESU Uluslararası Hakem- Yalçın CAN – Mehmet TAN – Hayri ARSLAN
Yıldız DEMĠR Ulusal Hakem Antalya
_______________________________________________________________________________
Ulus ĠĢhanı A Blok Kat: 10 No: 1009 Ulus/Ankara.Tel +90.3012.311 18 42 . Fax+90.312.310 51 32
Web:www.tmtf.gov.tr . e-maill: [email protected]
Download

14-16 Nisan 2015 Antalya/Kemer Kurum Kuruluşlar Arası Türkiye