GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU
- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)Kuruluşu
Sözleşmenin
-
Sözleşmelerin Şekli
-
Genel İşlem Koşulları
-
Sözleşme Konusu Edimin İfası
-
Sözleşmeye Aykırılık ve Temerrüt
-
Sözleşme İlişkisinin Sona Ermesi
-
Sözleşmelerin İçeriğinde Yer Alan / Alacak Kayıtlar
-
Sözleşmenin Tarafları (Tarafların Belirlenmesi ve İmza Yetkilerinin Araştırılması)
-
Sözleşmenin Konusu
-
Tarafların Borçları
-
Sözleşmenin Süresi
-
Sözleşmenin Bedeli
-
İfa Şekli, Yeri ve Zamanı
-
Faiz Oranı
-
Cezai Şart
-
Vergiler ve Diğer Masraflar
-
Sözleşmenin Değiştirilmesi
-
Mücbir Sebepler (Force Majeure)
-
Gizlilik
-
Sözleşmenin Feshi
-
Sözleşmenin Devri
-
Sözleşmenin Teminatı
-
Delil Sözleşmesi Kaydı
-
Bildirimler
-
Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
-
Yürürlük Tarihi
-
Sözleşme Tipleri
-
Satış Sözleşmesi
-
İş Görme Sözleşmeleri: Hizmet, Eser, Vekalet, Saklama Sözleşmesi
GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (genel tanıtım)Sırası
Ticari Hükümler ve Uygulama
-
Ticari Örf ve Adet
-
Ticari Yargı
-
Ticari İş
-
Ticari işlerde teselsül karinesi (müteselsil sorumluluk)
-
Ticari işlerde faiz
-
Ticari işlerde zamanaşımı
-
Tacir sıfatının kazanılması
-
Tacir olmanın sonuçları
-
Tacirler arası ihbar ve ihtarlar
-
Cari hesap sözleşmesi kuruluşu, hükümleri ve sona ermesi
-
Cari hesapta faiz, teminatlar ve bakiyenin haczi
LOJİSTİK VE TAŞIMA HUKUKU A- ULUSAL MEVZUAT
I- GENEL BİLGİLER
1. Taşıma ve Lojistik kavramları hakkında genel açıklama
2. TTK ve Taşıma İşleri (taşıam yönetemlerine göre ayrı mevzuat ve TTK
hükümlerinin konumu)
-
Taşıyıcı-taşıma sözleşmesi
-
Taşıyıcının sorumluluğu-sorumluluk sınırlama ve kaldırmaya dair sözleşme hükümleri,
-
Zamanaşımı hükümleri
II- EŞYA TAŞIMA
3. TTK ve Eşya Taşıma ve taşımada kullanılan belgeler
-
Taşıma senedi, içeriği (asgari içerik ayırımı) -önemi-fonksiyonları
-
Sevk irsaliyesi
-
Yük senedi
-
Taşıma irsaliyesi
-
Taşımada refakat belgeleri
4. Eşya Taşımada özel durumlar
-
Tehlikeli eşya
-
Ambalaj ve işaretler
-
Yükleme ve boşlatma
-
Gönderenin Kusursuz sorumluluğu
-
-Gönderenin sözleşmeyi feshi
-
Kısmi taşımayı isteme hakkı
-
Yükleme süresine uymama
5. Eşya Taşıma süreci
-
Emir ve talimat verme
-
Taşıma ve teslim engelleri
-
Taşıma süresi
-
Zıya karinesi ve hak sahibinin hakları
6. Taşıma bedeli ve ödemeli teslim
-
Hesabı ve ödenme zamanı
-
Gönderilenin hakları ve ödeme borcu
-
Teslimde ödeme-ödemeli teslim
7. Taşıyıcının sorumluluğu
-
Zıya, hasar ve gecikme kavramları
-
Gecikmede özel sorumluluk
-
Sorumluluktan kurtulma imkanları
-
Genel kurtuluş
-
Kurtuluş imkansızlığı (arça veya kiraya verne kusuru)
-
Özel sebepler
-
Yardımcı ve adamların eylemleri
8. Tazminatın hesaplanması
-
Esas alınacak eşya değerleri
-
Sorumluluk sınırları
-
Tavan 8,33 SDR ve 3 kat navlun sınırları
-
Sınırların uygulanmaması
9. Fiili taşıyıcı ve birden çok taşıyıcı
-
Fiili taşıyıcı ve birden çok taşıyıcı ayırımı
-
Fiili taşıyıcının müteakip taşıycı olması
-
Taşıyıcının yardımcı ve adamlarının sorumluluğu ve sınırlardan yararlanma
-
Sözleşme dışı sorumluluk
10. Teslimde bildirim ve karineler
-
Sözleşmeye uygun teslim karinesi
-
7 günlük süre
-
21 günlük süre
11. Yetkili Mahkeme alternatifleri
12. Hapis hakkı ve kullanılması
13. Taşınma Eşyası taşıma ve Değişik tür araçlarla taşıma hakkında kısa bilgiler
IV- YOLCU TAŞIMA
14.Yolcu ve bagaj taşıma hakkında genel bilgilendirme
-
Yolcu bileti ve bagaj fişi
-
Taşıyıcı iç hizmet yönetmelikleri
-
Seferin yapılamaması
-
Seferin gecikmesi
-
Yolculuk sırasında sapma ve gecikmeler
V. TAŞIMA İŞLERİ KOMSİYONCUSU
15- Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi
-
Eşynaın taşıtılması
-
Bildirim yükümlülükleri
-
Komsiyonun ücreti ve hak kazanması
-
Komisyon dahil ücret kararlaştırması
-
Gönderenin hak ve alacakları
-
Komisyoncunun hapis hakkı
-
Sonraki komsiyoncu ve halefiyet ilkesi
-
Taşıma işini komisyoncunun üstlenmesi
-
Toplama yük
-
Kendi zilyetliğindeki eşya ve taşıyıcı zilyetliğindeki eşya ayırımı ve sorumluluk
-
Yardımcılar
-
Zamanaşımı
VI- KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (KTK) VE YÖNETMELİĞİ (KTY)
1-
KTK ve KTY Düzenlemelerinin Amaç ve Kapsamları
2-
Düzenleme konusu işletmeler (kavramlardan hareketle)
3-
Yetki belgesi alma zorunluluğu
4Sektörlere ve yapılacak işe göre değişen mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve
mesleki saygınlık kriterleri (genel ve özel yeterlilik kriterleri KTY m.12-13-14)
5-
Getirilen özel sorumluluk düzeni
-
Müteselsil sorumluluk hükümleri
-
Taşıma belgeleri ve yasaklar
-
Tarifeler
6- Uluslararası taşıma tanımları ve taşıma yetkileri
7- Yolcu taşıamsında zorunlu sigorta
8- Sorumluluk sigortacısına karşı müracaatta zamanaşımı ve yetkili mahkemeler
9- İdari para cezaları ve uygulaması.
10- KTK ve diğer kanunların uygulama sırası
11- KTY hakkında sair genel bilgiler
-
Amaç ve kapsamı
-
Yetki belgeleri
-
Taşıt kartı-taşıt belgesi
-
İstihdam edilenlerin nitelikleri
B- ULUSLARARASI MEVZUAT VE TÜRKİYE
VII- CMR KONVANSİYONU
Uygulama şartları, Taşıma belgeleri, Taşıma süreci , Sorumluluklar, Yeni TTK düzeni
ile aynılaşma
-
Consignment note- CMR taşıma senedi vefonksiyonları
VIII- TIR KONVANSİYONU ve DOLAŞIM BELGELERİ
-
TIR Karnesi
-
A-TR ve EUR-1 belgeleri ve işlevleri
IX- MONTREAL KONVANSİYONU VE UYGULAMA ŞARTLARI
-
Airway bill-hava yük senedi düzenlenmesi ve işlevleri
-
Yolcu taşıma ve bagaj sorumlulukları
X- COTIF ve EK-A CIV Hükümleri İle EK-B CIM Hükümleri Hakkında Genel
Bilgiler
-
Hamule senedi
XI- Lahey-Vısby Kuralları ve ROTTERDAM Kuralları Hakkında Genel
Bilgilendirme
-
Konişmento ve hukuki işlev farklılaşması, Türleri, düzenlenmesi
-
Çarter sözleşmesi, kırkambar sözleşmesi hakkıda genel bilgiler
Download

Eğitimin içeriğine ulaşmak için tıklayınız.