rtnxivn
GELENEKSEL S POR DALLARI FEDERASYONA
n,lSx,aNuGt
YILI ATLI
inir
USULLERE GORE YAPILACAKTIR
1.
rden fazla Ath Cirit kuli.ibtini.in tescili yaprlmrg olan illerde il miisabakalarrnrn 3 Afustos
5 mesai bitimine kadar bitirilerek Federasyonumuza bildirilmesigerekmektedir.
undufu ilde Ath Cirit kuliibii tescili yaprlmrg tek kul0bU olmasr halinde 3 Afustos 2015
bitimine kadar Genglik Hizmetleri ve Spor il Miid[]rltig[inden ili temsilen gelecek
ultlbi.i n adrn rn Federasyonum uza bildirilmesi gerekmektedir,
be
I
i
rti len ta
b
loya go rr-. m tisa
ba ka la
r
d
tize n le nece kti r.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Qeyrek final grubuna katrlacaktrr.
Bir ( I ) takrm Il birincisi ili temsilen Cevrek final srubuna katrlacaktrr.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Ceyrek final srubuna katrlacaktrr.
na katrlacaktr.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Yarr final
(2)
ki
takrrn
Il
Ikincisi
ili
temsilen
birincisi
ve
E rzi nca n
Qeyrek final grubuna katrlacaktrr,
Altr (6) takrm il birincisi (1.), ikincisi (2.), tigilnci.isii (3.), dcirdtinciisii (4),
final srubuna katrlacaktrr.
incisi (5.) Yarr Final, altrncrsr (6.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Qeyrek final grubuna katrlacaktrr.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Qeyrek final grubuna kattlacaktrr.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Qeyrek final grubuna kattlacaktr.
Bir (1) takrm Il birincisi ili temsilen Qeyrek final grubuna katrlacaktrr.
i (2) takrm il hirincisi ve ikincisi ili temsilen Qeyrek final grubuna katrlacaktr.
i (2) takrm il birincisi Yarr Final, Ikincisi Qeyrek final grubuna katrlacaktr.
Altr (6) takrm il tririncisi (1.), ikincisi (2.), iigtinci.isti (3.), dordi.inciisi.i (4),
rek final srubuna katrlacaktrr.
incisi (5.) Yan Final. altrncrsr (6.
Bir (1) takrm il birincisi ve ili temsilen Qeyrek final grubuna kattlacaktrr.
rek final grubuna katrlmayan Iller igin srrasryla Erzurum ve Ugak illerindeki stralamaya gore
rmlar caEnlacakttr.
rek final gruplartntn fikstiirii il birincilikleri ve ili temsil eden taktmlarrn 3 Afustos 2015
ihinden sonra Federasyon tarafrndan belirlenecek yerlere ve tarihe gore kura ile
lirlenecektir.
5.
Af;ustos 2Ot5 - 19 Af,ustos 2015 tarihleri arastnda ara transfer donemi olarak
irlenmigtir. 19 Afustos 2015 mesai bitimine kadar bu sezon higbir yerde oynamamrs
ve at tescillerinin yaprlmasr gerektedir.
final maglarr 20 Aiustos 2015 - 13 Eyliil 2015 tarihleri arastnda yaprlacakttr. Bu
rihler arasrnda illerincle Qr:yrek final grup maglarr oynatmak isteyen illerin Federasyona
plerini belirtmeleri gerelkmektedir. yeterli talep alrnmaz ise Federasyon taraftndan
belirlenecek yer ve tarihte yaptlacakttr.
Adres: Spon Genel Mtidiirliiliii Ulus ig Hanr A Blok Kat: 9 No: 903 Ulus - ANKARA
Telefon: +90 312 311 51 93 Faks: +90 312 311 90 45 http://www.gelenekselfed.sov.tr
TARKIYE
GELENEKSEL SPOR DALLIIM FEDERASYONU
BA$KAIVLIGI
7.
arr final gruplart, geyrek final gruplarr bittikten sonra Federasyon tarafrndan belirlenecek yer
ve tarihlere gore gruplar kurer ile belirlenecektir.
rt final maglarr 1 Ekim 2015 - 25 Ekim 2015 tarihleri arasrnda yaprlacaktrr,. Bu tarihler
arastnda illerinde Yart I'inal grup maglarr oynatmak isteyen illerin Federasyona taleplerini
belirtmeleri gerekmektedir. Yeterli talep alrnmaz ise Federasyon tarafrndan belirlenecek yer
ve tarihte yaprlacaktrr.
9.
arr final gruplarr bittikten sonra Federasyon tarafrndan belirlenecek yer ve tarihte final
8.
maglarryaprlacaktrr.
Final maglarr 2 Kasrnn 2015 - 22 Kasrm 2015 tarihleri arasrnda yaprlacaktrr. Bu tarihler
arasrnda illerinde Yarr I'inal grup maglarr oynatmak isteyen illerin Federasyona taleplerini
belirtmeleri gerekmektedir, 'Yeterli talep alrnmaz ise Federasyon tarafrndan belirlenecek yer
ve tarihte yaprlacaktrr.
Federasyon tarafrndan 2016 yrh igin Ath Cirit Ligi kurulmasr di.igi.inUlmektedir. Bu amagla yarr
final kargrlagmalarrnda yer
aflacak takrm srralamalarr imkanlar dahilinde organize edilecek lig
igin kullanrlacaktrr.
Yarrgmalara katrlacak tUm takrmlanmrza ba5arrlar dileriz,
T.G.S.D.F.
Adres: Spor Genel Milrdiirliifii l.Ilus iq Hanr A Blok Kat: 9 No: 903 Utus - ANKARA
Telefon: +90 312 311 61 93 Faks: +90 312 311 90 45 http://www.gelenekselfed.gov.tr
Download

2015 yılı atlı cirit reglamanı - Geleneksel Spor Dalları Federasyonu