Nurdan Gül Kökten
) xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa
devletlerinin Osmanlı devletinden
alacaklarını tahsil etmek için kurduğu
teşkilat
D U Y U N U U M U M İ Y E
Nurdan Gül Kökten
Osmanlı devletinin bağımsız dış
ticaret politikası uygulaması hangi
Anlaşma ile engellenmiştir.
B A L T A L
İ M A N I
Nurdan Gül Kökten
Osmanlı iktisadi hayatında
dükkan açma hakkına verilen
isim
G
E
D
İ
K
Nurdan Gül Kökten
Cumhuriyet döneminde mili
ekonomi ile ilgili kararlar alınan
kongre
İ
Z M İ
R
İ
K T İ
S A T
Nurdan Gül Kökten
Osmanlıda yolcu ve mal taşıma
işlerini meslek edinen esnaflara
verilen isim.
M
A
K
K
A
R
İ
Nurdan Gül Kökten
Osmanlı yol ağının her biriminde,
taşımacılığın en hızlı biçimde
yapılmasını sağlayan örgüttür.
Haberleşmede bu örgüt tarafından
sağlanıyordu.
M E N Z
T
E
Ş
K
İ
İ
L
L
A T
I
Nurdan Gül Kökten
Hindistan’dan başlayarak İran Körfezi
ve Irak üzerinden Suriye limanlarına
veya Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve
Akabe’ye, oradan da kara yoluyla
İskenderiye’ye ulaşan yoldur.
B
A
H
A R
A
T
Nurdan Gül Kökten
Depolanmış tahıl
Z
A
H İ
R
E
Nurdan Gül Kökten
Ham koyun derilerinin çeşitli yollarla
serpilmesi sonucu elde edilen, doğal
renkte yada boyanmış ince, yumuşak
elastik deri.
M E Ş
İ
N
Nurdan Gül Kökten
Bir çeşit vergi, pazar ve panayırlarda
alınıp satılan hayvandan ithal edilen
ve Osmanlı topraklarından transit
olarak geçirilen mallardan alınırdı.
B
A
C
Nurdan Gül Kökten
Hammaddesi gümüş olan Osmanlı
Devleti temel para birimi.
A
K
Ç
E
Nurdan Gül Kökten
Sabit kur sistemlerinde ödemeler
dengesi açık veren ülkenin ulusal
parasının dış satın alma gücünün,
hükümetçe alınan bir kararla
düşürülmesidir.
D E V A L Ü A
S Y O N
Hiyerarşide usta ile çırak arasında
bulunan kişi. Cumhuriyet öncesi
okullarda öğretmenin yerine bakan
yardımcı.
K
A
L
F
A
Nurdan Gül Kökten
Derileri serpileyip meşin, kösele haline
getiren ustalara verilmiş addır.
D
E
B
B
A
Ğ
Nurdan Gül Kökten
Anadolu’da 13. Yüzyıldan bu yana
görülen örgütlenmiş zanaatkâr ve
esnaf birlikleri.
F
Ü
T
Ü
V
V
E
T
Nurdan Gül Kökten
Osmanlı Dönemi’nde devlet
gelirlerinin bir bölümünün belli bir
bedel karşılığında devlet tarafından
kişilere devredilerek toplanması
yöntemi.
İ
L
T
İ
Z
A
M
Nurdan Gül Kökten
I. Abdülmecit Dönemi’nde
bastırılan Osmanlının ilk kâğıt
parası.
K
A
İ
M
E
Nurdan Gül Kökten
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan
önce, beylerbeyinin ve sancak
beylerinin bölgelerindeki sancak ve
kazaları kendi adlarına yönetmekle
görevlendirdiği kişiler.
M Ü
T
E
S
E
L
E
İ
M
Nurdan Gül Kökten
İktisadi kararlar alınırken devletin
bir yandan gelirleri yükseltmesi,
diğer yandan harcamaları
kısmasıdır.
F
İ
S
K
A
L
İ
Z
M
Nurdan Gül Kökten
Osmanlı Devleti’nin olağanüstü
durumlarda halktan toplandığı bir
çeşit vergidir.
A
V
A
R
I
Z
Nurdan Gül Kökten
Devlete ait.
M
İ
R
İ
Nurdan Gül Kökten
Download

Slayt 1