İKTİSADÎ SİSTEMLER TARİHİ
Vize Öncesi Konular Üzerine Okuma Listesi
NOT
Benim elimde bulunan kitaplar, kırmızı ile yazılmıştır. Kütüphanedeki kitapların basım
yılları farklı olabilir; çünkü aynı kitaptan birden fazla bulunuyor olabilir.
Kütüphanede bulunan kitapların hangi kütüphanede olduğu sarı ile boyanmıştır.
Kütüphanelerimizde başka kitaplar da mevcuttur.
Albertini, J.M. (1983), Ekonomik Sistemler:
Sosyalizm, Beta Yay., İstanbul Merkez
Uygulamada
Kapitalizm
ve
Andre, L. (1938), Ekonomik Tarih, Devlet Basımevi, İstanbul, Hukuk Fak.
Baechler, J. (1994), Kapitalizmin Kökenleri, İmge Kitabevi, Ankara Merkez ve
Hukuk Fak.
Bayly, C.A. (2014), Modern Dünyanın Doğuşu: Küresel Bağlantılar
Karşılaştırmalar 1780-1914, Ayrıntı Yay., İstanbul
ve
Beaud, M. (2003), Kapitalizmin Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara Merkez ve Buca
Eğitim
Bloch, M. (2005[1939]), Feodal Toplum, Doğu Batı Yay., Ankara Merkez ve Buca
Eğitim
Braudel, F. (2004), Maddî Uygarlık, 3 Cilt, İmge Kitabevi, Ankara Merkez
Cemal, M. (1996), Eşitlikçi Toplumlar, Belge Yay., İstanbul
Cipolla, C.M. (1967), Dünya Ekonomi Tarihi, Akşam Kitap, İstanbul
De Ste. Croix, G.E.M. (2014), Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi, Yordam
Yay., İstanbul
Deane, P. (1988[1965]), İlk Sanayi İnkılâbı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara Merkez
Diakonoff, I.M. (2004), Tarihin Yörüngeleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul
Dobb, M. (2001), Kapitalizmin Dünü ve Bugünü, İletişim Yay., İstanbul Merkez
Dowd, D. (2008), Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı: Eleştirel Bir Tarih, Yordam
Yay., İstanbul Merkez ve İİBF
Earle, T. (2013), Şefler Nasıl İktidara Geldiler: Tarih Öncesinde Politik Ekonomi,
Versus Yay., İstanbul
Engels, F. (1997[1845]), İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, Sol Yay., Ankara
Etem, S. (1934), Modern Avrupa İktisat Tarihi, Ahmet Sait matbaası, İstanbul
Hukuk Fak.
Faulkner, N. (2014), Marksist Dünya Tarihi: Neandertallerden Neoliberallere,
Yordam Yay., İstanbul
Febvre, L. (1995), Uygarlık Kapitalizm ve Kapitalistler, İmge Kitabevi, Ankara
Merkez
Freeman, C. ve Louçã, F. (2013[2001]), Zaman Akıp Giderken: Sanayi
Devriminden Bilgi Devrimine, İthaki Yay., İstanbul
Fülberth, G. (2011), Kapitalizmin Kısa Tarihi, Yordam Yay., İstanbul İİBF
Galbraith, J.K. (2004), İktisat Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara
Gimpel, J. (2004[1976]), Ortaçağda Endüstri Devrimi, TÜBİTAK Yay., Ankara
Merkez ve Buca Eğitim
Gouverneur, J. (2007), Kapitalist Ekonominin Temelleri, İmge Kitabevi, Ankara
Merkez ve İİBF
Heaton, H. (1995), Avrupa İktisat Tarihi: İlkçağdan Sanayi Devrimine, İmge
Kitabevi, Ankara Merkez ve Buca Eğitim
Hill, C. (2005[1955]), 1640 İngiliz Devrimi, Kaynak Yay., İstanbul Merkez
Hill, C. (2013[1972]), Dünya Altüst Oldu: İngiliz Devrimi’nde Radikal Düşünceler,
İletişim Yay., İstanbul
Hobsbawm, E. (1998), Sanayi ve İmparatorluk, Dost Kitabevi, Ankara Merkez ve
Buca Eğitim
Hobsbawm, E. (1998), Devrim Çağı: 1789-1848, Dost Kitabevi, Ankara Merkez
Hobsbawm, E. (1998), Sermaye Çağı: 1848-1875, Dost Kitabevi, Ankara Merkez
Hobsbawm, E. (1999), İmparatorluk Çağı: 1875-1914, Dost Kitabevi, Ankara
Merkez
Huberman, L. (2005), Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İletişim Yay., İstanbul
Merkez
Katznelson, I. ve Zolberg, A.R. (der) (2012[1986]), İşçi Sınıfının Oluşumu, Tan
Kitabevi, Ankara
Kearney, H. (2015), Britanya Adaları Tarihi, İnkılâp Yay., İstanbul
Landes, D. (der) (1998), Kapitalizmin Doğuşu, İnsan Yay., İstanbul Merkez
Macfarlane, A. (1993), Kapitalizm Kültürü, Ayrıntı Yay., İstanbul Merkez
Maillet, J. (1983), 18. Yüzyıldan Bugüne İktisadî Olayların Evrimi, Remzi Kitabevi,
İstanbul Merkez
Martin, S. (2011), Orta Çağ’da Veba: Kara Ölüm, Kalkedon Yay., İstanbul
Marx, K. (2003[1894]), Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Cilt III, Sol Yay.,
Ankara Merkez ve İİBF
Marx, K. (2011[1867]), Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Cilt I, Yordam Yay.,
İstanbul Merkez ve İİBF
Marx, K. (2012[1885]), Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Cilt II, Yordam Yay.,
İstanbul Merkez ve İİBF
Matthew, D. (1988), İletişim Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi: Ortaçağ
Avrupası, İletişim Yay., İstanbul
Mooers, C. (2000), Burjuva Avrupa’nın Kuruluşu, Dost Kitabevi, Ankara Merkez
Pommery, L. (1956), Yeni Zamanların İktisat Tarihi, Yeni Matbaa, Ankara Hukuk
Fak.
Ribard, A. (2010), İnsanlık Tarihi, 2 Cilt, Evrensel Basım Yayın, İstanbul Merkez
Ricardo, D. (1997[1817]), Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Belge
Yay., İstanbul Merkez ve İİBF
Sahlins, M. (2010), Taş Devri Ekonomisi, BGST Yay., İstanbul Merkez
See, H. (2000), Modern Kapitalizmin Doğuşu, Yöneliş Yay., İstanbul Merkez
Smith, A. (2006[1776]), Ulusların Zenginliği, 2 Cilt, Palme Yay., Ankara İİBF
Sweezy, P. (2007), Kapitalist Gelişme Teorisi: Marksist Politik İktisadın İlkeleri,
Kalkedon Yay., İstanbul İİBF
Thompson, E.P. (2004), İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, Birikim Yay., İstanbul
Merkez
Tilly, C. (2001), Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu: 990-1992, İmge
Kitabevi, Ankara Merkez
Trak, S.(1947), Ekonomi ve Ticaret Tarihi, Yeniyol Basımevi, İzmir Hukuk Fak.
Wallerstein, I. (2010), Modern Dünya Sistemi, 3 Cilt, Yarın Yay., İstanbul Merkez
Wallerstein, I. (2009), Tarihsel Kapitalizm, Metis Yay., İstanbul İİBF
Wiesner-Hanks, M.E. (2009), Erken Modern Dönemde Avrupa: 1450-1789, İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
Wood, E.M.. (2003), Kapitalizmin Kökeni: Geniş Bir Bakış, Epos Yay., Ankara
Merkez ve İİBF
Wood, E.M.. (2007), Kapitalizmin Arkaik Kültürü, Yordam Yay., İstanbul
Wood, E.M.. (2012), Özgürlük ve Mülkiyet: Rönesans’tan Aydınlanma’ya Batı
Siyasî Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, Yordam Yay., İstanbul
Yeliseyeva, N.V. (2009), Yakın Çağlar Tarihi, Yordam Yay., İstanbul Merkez
Download

İKTİSADÎ SİSTEMLER TARİHİ