Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi
Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1
Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az 2 yıl, araştırma geliştirme projelerinde 5 yıl
olmak üzere, 2015 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin esaslar
düzenlendi.
Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi
desteği verilecek.
Ayrıca ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali
alanlarında dekar için 3,3 lira mazot desteği, 4,75 lira gübre desteği, hububat, yem bitkileri,
baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,85 lira mazot desteği, 6,6
lira gübre desteği, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,9 lira gübre ve
8,25 lira mazot destekleme ödemesi yapılacak.
Bu yıl sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapanlara fark
ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına 15 lira ödenecek.
Öte yandan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listesinde yer alan
30 tarım havzasında, 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark
ödemesi yapılacak. Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir,
zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek
ürünleri, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri; zeytinyağı tarımsal veriler kullanılarak
belirlenecek verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları
kullanma şartı aranarak desteklenecek.
Buna göre, kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü
pamukta 65 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, dane mısırda 4 kuruş,
aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş,
kurufasulye, nohut ve mercimekte 20 kuruş, çeltikte 10 kuruş, çayda ise 12 kuruş olarak
belirlendi.
HAYVANCILIK
Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile
birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın
ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan
fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak.
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların melezleri her anaç sığır için 225 lira, etçi
ırklar anaç sığır 350 lira, anaç mandaya 400 lira, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç
sığır soy kütüğü ilavesinde 70 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı için 75 lira, döl kontrolü projesi
kapsamında suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara
ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 75 lira destek verilecek.
Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri anaç hayvan
varlığına sahip işletmelere, 2016 yılı bütçesinden 5 bin lira ödenecek.
GAP, DAP, DOKAP ve KOP Kalkınma Bölgeleri illerinde e-ıslah veri tabanına kayıtlı
sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi
veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağılar
için dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla anaç sığıra 350 lira, buzağıya 150 lira
ödeme yapılacak.
Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye,
hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 22 lira destek
verilecek.
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş
oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne veya
kooperatiflerine satan yetiştiricilere kilogram başına 22 lira ödenecek.
Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine satan, düzenlemede belirlenen bir hayvancılık
örgütüne üye olan yetiştiricilere, inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere, manda,
koyun ve keçi sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme
yapılacak. Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt
içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ
illerinde 50 lira ödenecek.
İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri
Birliğine (Kozabirlik) kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere kutu
tohuma 40 lira, birinci sınıf yaş koza ve damızlık kozaya 30 lira ödeme yapılacak.
Arı yetiştiriciliği yapan ve belirlenen yetiştirici birlikleri veya üretici birliklerine üye olan
üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal
polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı
kullanan yetiştiricilere koloni başına arılı kovan için 10 lira, bombus arısı kolonisine 60 lira
destek verilecek.
Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün
için kilogram başına, alabalıkta 65 kuruş, çipura ve levrekte 85 kuruş, yeni türlerde 1 lira,
midyede 5 kuruş destek verilecek. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar
yıllık 500 bin kilogram olarak belirlenirken, 250 bin kilogramına kadar olan kısmına bu
desteklerin tamamı geri kalan kısmı için ise, yarısı tutarında destekleme ödemesi yapılacak.
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla yetiştiricilere,
belirlenen kategorilerde hayvan başına 35 lira ile 800 lira arasında destek verilecek.
Bakanlar Kurulunun, 2015 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararı, Resmi
Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2015'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla
yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına yapay çayırmera için üretim yaptıkları ilk yıl 100 lira destek verilecek. Çok yıllık yem bitkilerinden sulu
yonca için 50 lira, kuru yonca için 30 lira 4 yıl boyunca, korunga için 40 lira 3 yıl süreyle, tek
yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için 35 lira, silajlık tek yıllıklara 50
lira, silajlık sulu mısıra 75 lira, silajlık kuru mısıra 35 lira ödeme yapılacak.
Patates Siğili Hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu
ve Trabzon'da patates yerine, yem bitkileri üretimi yapan üreticilere aldığı yem bitkileri
desteğine ilave yüzde 50 ödenecek.
HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETMELERE İLAVE DESTEK
Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip süt sığırı işletmelerinde bulunan
damızlık boğalar dışındaki 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için
hayvan sahiplerine 375 lira ödeme yapılacak.
Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde
50'sine karşılık gelen tutar ödenecek.
Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip işletmelerdeki ari işletme desteği, tüm sığırlar
için ilave hayvan başına 50 lira olarak belirlendi.
Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar
için uygulayıcılara büyükbaş şap aşısı için 75 kuruş, küçükbaş şap aşısı için 50 kuruş,
büyükbaş Brucellosis için 1,50 lira, küçükbaş Brucellosis için 50 kuruş destekleme ödemesi
verilecek.
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça
uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş
korumada hayvan başına 550 lira, küçükbaş korumada 80 lira, sığır pedigrili korumada 800
lira, arı korumada kovan başına 40 lira destek verilecek. Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı
elit sürü yavrusu için 70 lira, taban sürü yavru için 35 lira, halk elinde manda ıslahı için 800
lira, damızlığa ayrılan manda yavrusu için 150 lira, damızlık koç ve teke için de 200 lira
ödeme yapılacak.
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek
sığırlarını, mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, sözleşmeli besicilik
yapanlara farklı olmak üzere 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise yüzde 50’si kadar
hayvan başına ödeme yapılacak.
SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİ
Kararla, yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleri de buğday ve arpa için dekar başına 8,5
lira, tritikale, yulaf ve çavdar için 6 lira, çeltik ve yer fıstığı için 8 lira, nohut, kuru fasulye ve
mercimek için 12 lira, susam, kanola ve aspir için 4 lira, patates için 40 lira, soya için 20 lira,
korunga, fiğ, yem bezelyesi için 7 lira ve yonca için 10 lira olarak belirlendi.
Standart bodur meyve, fidan türleri ile bahçe tesisi için dekar başına 150 lira, sertifikalı
olanlar için 400 lira; yarı bodur meyve fidan türleri ve bahçe tesisi için dekar başına 150 lira
sertifikalı olanlar için 350 lira, standart aşılı bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi için
dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 280 lira; standart zeytinde yağlık çeşitleri ile
bahçe tesisi için dekar başına 50 lira, sertifikalı olanlar için 150 lira; aşılama ile çeşit
değiştirmeye 250 lira, virüsten ari fidanlara ilave standart için 50 lira, sertifikalı için 100 lira,
sertifikalı çilek fidesi için dekar başına 350 lira, standart Antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi
tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 280 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı veya standart fidan kullanımında ve sanayilik,
ihracata yönelik sertifikalı çeşitlerde alınan desteğin yüzde 50'si oranında ilave destek
verilecek.
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim destekleri ise buğdayda 10 kuruş, arpa, tritikale, yulaf ve
çavdarda 8 kuruş, çeltikte 25 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ ve yem
bezelyesinde 50 kuruş, soyada 35 kuruş, kanolada 1,2 lira, susamda 60 kuruş, yoncada 1,5 lira
ve yer fıstığında 80 kuruş olacak.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla bakanlıkça belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde örnek olarak seçilen işletmelerden 2014 ÇKS kayıtlarıyla
belirlenen işletmelere 2015 bütçesinden 375 lira, 2015 ÇKS kayıtları ile belirlenen işletmelere
ise 2016 bütçesinden 425 lira katılım desteği verilecek.
ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM DESTEĞİ
Organik tarım çerçevesinde, meyve ve sebzede organik tarım desteği dekar başına 70 lira,
tarla bitkilerinde organik tarım desteği dekar başına 10 lira olacak. Destek tutarı, anaç sığır
mandada hayvan başına 150 lira, buzağıda 50 lira, anaç koyun-keçide 10 lira, arılı kovanda 5
lira, alabalıkta 35 kuruş, çipura ve levrekte 45 kuruş olarak belirlendi.
Sebze ve meyvede iyi tarım uygulamalarına dekar başına 50 lira, örtü altı iyi tarım
uygulamalarına dekar başına 150 lira, süs bitkileri tıbbi aromatik bitkilere dekar başına 100
lira destek verilecek.
Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 lira ödenecek.
BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİ
Biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ve kimyasal ilaç kullanımının
azaltılması amacıyla biyoteknik mücadele için 110 lira, biyolojik mücadele için 350 lira
olmak üzere örtü altı paket toplam desteği 460 lira, açık alan paket toplam desteği de 70 lira
olarak belirlendi.
Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve
teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun
görülen AR-GE projeleri ile araştırmacılara 2015-2019 yıllarında destekleme ödemesi
yapılacak.
Download

Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu