Yıllarca
Yıllarca aynı
aynı evi
evi paylaştıkları
paylaştıkları kedi
kedi veya
veya köpeklerinden
köpeklerinden ölümleri
ölümleri
nedeniyle
nedeniyle ayrılmaktan
ayrılmaktan endişe
endişe duyan
duyan hayvanseverler
hayvanseverler için
için
Karşıyaka
Karşıyaka Belediyesi
Belediyesi tarafından
tarafından hayvan
hayvan mezarlığı
mezarlığı yapılıyor
yapılıyor
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki 19
Mayıs Bademlik Camisi'nin imam hatibi,
hutbe, vaaz ve Kur'an-ı Kerim derslerini tablet bilgisayar kullanarak vermeye
başlayınca cemaatin
ilgisinde artış görüldü
Tablet ile vaazın cemaati
etkilediğini söyleyen imam Donkar,
"Camiye gelen vatandaşlarımızın
sayısında, tabletle hutbe ve
vaaz vermeye başladıktan
sonra artış oldu. Daha dikkatli dinlemeye başladılar.
Bunu cemaate
yönelik test
ettiğimde ve onlara
'Hutbe nasıldı?' diye
sorduğumda bana iyi
bir şekilde cevap verebiliyorlar. Ben de
onların hutbeyi dinlediklerinden emin olabiliyorum" dedi.
devamı 14’te
&+264$6186/'8"7,071 [email protected]:KLKL
FQ7KHR9QNKBHQNQMKRD?M?FCM;R/QMBKFQJQ
[email protected]:KLKLRAOLR11R=5H?RF2
PMOFNPR+.?MJOFP,LOLRPLRA?F?JR8QF<QL
[email protected]:K+RCNQ>Q:KRAPNOMIONGO;R!QL
GCDINQMKLRGP6OLRDCMELELER=OGPMP>PJ
[email protected]@[email protected]
FQ7KDKRCNQMQJRDP<OHNOR6O=?MNPMRIPM>O8RPGONP2
>PJ4R8QF<QLKLR6CIC:MQ6K4RDQ8OAOLOLRCLE
QLNQIIK:[email protected]
QNQ>QJ;R/QMBKFQJQR3PNPGOFPR3QBJQLK
0J7KLQM4R+*P6OLROBNPHOLOR=PM9PJNPBIOMHPJ
[email protected]$1RIQLPR6OGQL
[email protected]:ER=PIOMOFCME@;R!QLR*CD2
IEHRMHQLKRCNEBIEMQ>Q:K@+RGOFPRJCLEBIE;
9+74/5'849-6168 1R)QMI,IQJORFPMPN
DP9OHRG5LPHOLGPRQ9KJNQGKJNQMKLK
8QIKMNQIQLR0J7KLQM4R+3OMR=?LRAERA5N=PGP
[email protected]@[email protected]
Q:NQGK:KLKR=5MG?H;R)PMQJRPIIOH4R,LPRCNGE,
GOFPRDCMGEH;R&CJRDP<GO:ORJ57P:OLO
JQFAPIHOB4R=PIOMHOBRAERFQJKLNQMGQRAOM
FPMPRGP6LPIHOB;RLGQLRQFMKNQHQGK:KRO9OL
Q:NKFCMHEB;R,[email protected]<PMHOBIOH4
FQ7Q>[email protected]:KL
[email protected],RGPGOHRCLQ;
35FNP>PR9QNKBHQFKRAQBNQIIKJ;R3PBRG5L?H2
N?JRQNQLGQRAOLR11R>O<QMKLGQRAOMR=5H?
QNQLKRCNQ>QJ;[email protected]
8QIREFEFQ>QJ+RGPGO;R3907258%.37
22 Ağustos 2014 Cuma
www.sondakikagazetesi.com
Dünyanın pek çok gelişmiş kentinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli
dostu “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi”ni
Türkiye’de ilk kez İzmir’de devreye almak isteyen Büyükşehir Belediyesi
ihaleyi kazanan Çek Cumhuriyeti konsorsiyumunu sözleşmeye davet etti
&+2648)!,!'#9"648)9/936,9-6 0JKNNKR.MQ6OJR#5LPIOH
'ODIPHO,[email protected]>QJ;R0JKNNKRIMQ6OJ
F5LPIOHRDODIPHOLGPRJQ<BQJNQMR<PRCIC7QMJNQM4RFQJNQBKJR11
JQHPMQLKLRJENNQLKNQ>Q:KRQJKNNKRDODIPHRONPRF5LPIONP>PJ;
[email protected]@R<PR7QMJRO8NQNNPMO4RJEMENQLRJQHPMQNQMRONP
PNPJIMCLOJRCNQMQJRGPLPINPLP>PJ;R#PLORDODIPHGP4RFPMQNIKLQ
G5BPLPLRDPLD5MNPMRONPRJQ<BQJNQMQR=OMPLR<PR9KJQLRQMQ9NQM
DQFKNQAONP>PJ;R#C:[email protected]<P
DQMKRKBKJRD?MPNPMORCICHQIOJRCNQMQJRQFQMNQLQ>QJ;R35FNP>P
JQ<BQJNQMGQJORAPJNPHPRD?MPNPMORJKDQNQ>QJ;R
Aktepe projesi
örnek olacak!
)617#589#7*83PFR)Q8QNNPDORDQJOLNPMOFNP
AOMRQMQFQR=PNPMPJRCLNQMKLRODIPJR<PR5LPMONPMOLO
[email protected]
AMQ8OHRPLCNR0JIP7P2HMP@([email protected]
3?F?JBP8OMR3PNPGOFPDORONPRAOMNOJIPR8QFQIQ
=P9OMP>PJNPMOR7MCPFOR5MLPJR=5DIPMGO;RPLCN4
+MCPLORIQHQHNQLHQDKFNQR% RAOLRJCLEI
AQMKLGKMQ>QJR<PRO9OLGPR8PMRI?MRD7CMR<PRDCDFQN
GCLQIKRQNQLNQMKLKLRAENELQ>Q:K4RFPBONRQNQLNQMKFNQ
5MLPJRCNQ>QJRAOMRHCGPMLRJPLIRCMIQFQR9KJQ>QJ;
[email protected]@GPJOROHQMRDCMELER<PRJPLIDPN
[email protected]@RCR9PM9P<PGP
95@?HNPLP>PJ+RGPGO;R3907258%($*9
('.13,/,)$2 .132-2*./2&.3%4./2&.34(4#
).&%40*43*,(20-2022)3,0/434'.#
/04&+043 4(+1-40+/1"323/40!+0-4143',#
*4 4-232*21)203!1*,,',(3!(,32)34%2$
&44$+-41+33)2(3'4*4-/43..03%213*),/1
72947/748098-91-4/94 QMQ>KNK:KFNQRPNGPRPGONPLRIMQ6OJ
FC:ELNEJRAON=PNPMOR>P7RIPNP6CLE4ROLIPMLPI4RCNEBIEMENQ>QJ
9Q:[email protected]<PR.2MQGFCNQMRQMQ>KNK:KFNQR<QIQLGQBNQMKL
JENNQLKHKLQRDELENQAONP>PJ;R3ERDQFPGPR8QL=O
[email protected]=Q8NQMKLRGQ8QRFC:ELRCNGE:ERAON=ODOLPRJCNQFNKJNQ
ENQBKNQAONP>P:ORO9OLR<[email protected]=Q8RDP9OHORFQ7QAONP2
>PJ;R3ERFPLORDODIPH4RQFMK>QRPL=PNNOR<QIQLGQBNQMKLRFQFQ
=P9OBNPMOLORGQ8QRMQ8QIR<PR=?<PLNORJENNQLHQNQMKRO9OL
JCLEBQLRFPLORFQFQR=P9OBRDODIPHORGPRCNEBIEMQ>QJ;R0FMK>Q4
%%RLCJIQGQRQMJR-8NQNR.PD7OIR'ODIPHORGPRJEMENQ>QJ;R
3907258.39
&+264.68098.?MJOFP(FORPLROFORBPJONGPRIPHDONRPGP2
AONHPJRO9OLRFC:ELRAOMRIPH7CGQR9QNKBIKJNQMKLKRAPNOMIPL
[email protected]?F?JBP8OMR3PNPGOFPDOR-I6QOFPR*QOMP
3QBJQLNK:KR0MQHQR/EMIQMHQR<PR06PIR-BNPMOREAP
)?G?M?R-DHQONR*PMDP4R [email protected]=5MP<
GP:OBIOMGO:[email protected];
[email protected]
QGQ7IPRCNQAONHPNPMORO9OLRPJDIMQRQLIMPLHQLRFQ7KFCME@;
/KGPHNONPMOLRIP>[email protected]
PMODOLGPLRFQMQMNQLQMQJR=PL9RAOMRPJO7RCNEBIEMGEJ;R3QBQMKNK
CNQ>Q:[email protected];
3907258.37
""223)41/'34234+-*+
6/68)9/936,9-6 IQMQ6KLGQLRFQ7KNQLRONJRJQ6PRCNHQDKRDPAPAOFNP
QFMKRAOMR5LPHPRDQ8O7RCNQLR0J<QMFEHR/Q6PR<[email protected]
=OMGO;R0J<QMFEHR/Q6PRDQAQ8R1 1(GQLRQJBQHR$11(QRJQGQM
&O:[email protected]<PMP>PJ;R&O:NOR3PNPGOFPDORIQMQ6KLGQLR0IQBP8OMR)Q2
8QNNPDOLGPRFQ7KNQLR<PRAPNPGOFPLOLRFQ7IKMGK:KRONJRJQ6PRCNQLR0J<QMFEHR/Q6PR<P
PDICMQLR&O:[email protected]<PMHPFPRAQBNQGK;R3907258%(.*9
Kuş Cenneti’nde
kuluçka müjdesi
916+854/715/745151 [email protected]/EBR!PL2
LPIO(LGPJOR<QMNKJNQMKLKRGP<QHRPIIOMHPDORO9OL
MC6;*M;)P8HPIRR'KJK(LKLRAONOHDPN
GQLKBHQLNK:KLGQ4R3OLAOMRKGQR&QHQNIKR.E@
-BNPIHPDOR)?G?M?R&Q:QIQFR.ENELQFRIQMQ6KLGQL
[email protected]/KMNQL=K>KR?MPHPR7NQI6CMHNQMK
FQ7IKMKNQMQJR)QFKDRQFKLKLRDCLELGQRIE@
IQ<QNQMKLKLREF=ELRFPMNPMOLPRFPMNPBIOMONGO;
#PMNPBIOMONPLR?MPHPR7NQI6CMHNQMKR%R8Q6IQRDCLMQ
[email protected]/KMNQL=K9NQMKRIQMQ6KLGQLRJQAENRPGONGO
3907258.37
,1'747"6-74$518*OLQMRON9PDOLGPRAOMRIPDODIP
?MPIONPLRAQNKJNQM4RHPBPRGEHQLKLGQRI?ID?NPLGOJ2
IPLRDCLMQR0<ME7Q,FQRO8MQ9RPGONOFCM;RR-N9PFPRAQ:NK
#Q7RRQ:NKRJ5F?LGPRFQJNQBKJR$1RRRRFKNR5L>PR%RCM2
IQJRIQMQ6KLGQLRJEMENQLR.QMKHDQNR/QNJKLHQR/C2
C7PMQIO6O,L>PR6QQNOFPIPR=P9OMONPLR0NQAQNKJR"MPIOH
<PR'ER"M?LNPMOR-BNPHPRLIP=MPR.PDODO,LGPRFKNNKJ
AOLR$11RICLRAQNKJR?MPIOHORFQ7KNKFCM;R8(.*9
!
##
" "
!
!
##
4/+1-+3'4-41
!
##
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin’i ziyaret eden İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş, sahte fatura kullananlara işadamlarının da
ulaşabilmesini istedi. Demirtaş, kayıtdışı çalışanların da
haksız rekabete yol açtığını belirtti. devamı 16’da
Ürünler tarlada
tarlalar tablette
537 874528<PRQF<QL>KNKJR3QJQLNK:K4
IQMKHR7CNOIOJQDKLKLRAPNOMNPLHPDOLGPRIPHPN
CNEBIEMQ>QJR?NJPR=PLPNOLGPJORI?HRIQMKHDQN
6QQNOFPIOLRJQFKIRQNIKLQRQNKLQ>Q:KR.QMKHDQNR"MP2
IOHR/QFKIR'ODIPHORO9OLR<PMORIQAQLKRCNEBIEMHQFQ
AQBNQGK;R.?MJOFPR=PLPNOLGPR8QL=OR5N9PJIPRCNEMDQ
CNDELRIQMKHDQNR6QQNOFPIIPRAENELENQLRI?HRQNQLNQM
ONPR?MPIOHRAON=ONPMO4R."/0'(IQRIC7NQLQ>QJ;
.QMKHRGQLKBHQLNQMKRIQANPIRAON=ODQFQMNQM
JENNQLKFCM;R3907258(.*9
SAYFA 02
MAVI
KIRMIZI SARI
22 Ağustos 2014 Cuma
SAVARONA
kullanıma hazır
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralınan Atatürk'ün yadigarı Savarona yatı, seçkin günlerine tekrar kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği 83 yıllık Savarona, bakanlık tarafından 10 ay süren restorasyon ve bakımın ardından
devlet büyüklerinin tarihi toplantılarında ve önemli kabullerinde kullanabilmesi için son aşama olan "tecrübe seferi"nden de başarıyla döndü
C
umhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2013
yılının sonlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kiralık bulunduğu iş
adamı Kahraman Sadıkoğlu'ndan devralınan Savarona'daki bakım ve restorasyon sona erdi. İstanbul Kuruçeşme Limanı'nda ocak
ayından bu yana demirli bulunan Atatürk'ün
yadigarı yat, tarihine yakışır şekilde devlet büyüklerinin Türkiye'de ve yabancı
ülkelerde gerçekleştireceği
toplantı
ve görüşmelerde prestij amaçlı olarak değerlendirilmek üzere hazırlandı. Tarihi yat,
önemli konuklarını ağırlamadan önce "tecrübe seferi" için Kuruçeşme Limanı'ndan
demir aldı. Vatandaşların meraklı bakışları
altında bütün ihtişamıyla İstanbul Boğazı'ndan geçen yat, Avşa'ya gitti. Halen dünyanın en güzel yatlarından biri olma özelliğini koruyan Savarona,
seferini başarıyla gerçekleştirdi.
- Tarih kokan Savarona
Savarona'nın tecrübe seferine,
Anadolu Ajansı (AA) ekibi
de eşlik etti.
AA, başta Atatürk'ün kaldığı oda
ve kullandığı eşyalar olmak üzere,
yatın son halini ayrıntılarıyla tarihe
not düştü. Başta Atatürk'ün kaldığı
oda olmak üzere bütün odaların ve
diğer birimlerin tek tek elden geçirildiği yat, bütün ihtiyaçlara cevap
verecek şekilde hazırlandı. Yatın bakımında ince elendi sık dokundu.
Savarona'nın elektronik tesisatı ve
cihazları başta olmak üzere lüzum
görülen kısımları yenilendi, her yeri
boyandı. Savarona, son teknolojiyle de donatıldı. Gemide
dinlenme salonu ve süitlerin yanı
sıra
Türk ve dünya mutfağından yemeklerin yapılabildiği son teknoloji ile donatılmış mutfak da yer alıyor. Şu anda koltuk grupları
ile bir piyanonun süslediği geniş salonu ise
gerektiğinde oturma, gerektiğinde yemek,
gerektiğinde ise geniş katılımlı toplantılar
için düzen alınabilecek şekilde düşünüldü.
na'ya ait yazılı belgeler bulunuyor. Mustafa
Kemal'in odasına girince her şeyin o döneme uygun şekilde yerleştirildiği görülüyor.
Selanik'te kullandığı belirtilen ahşap karyolası ve yatağı, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Atatürk'ün fotoğraflarının da yer aldığı
odada üzerinde MKA yazılı sigarasının yanı sıra mendili ve eldiveni dikkati çekiyor.
Atatürk'ün el yazısının yer aldığı tabloyla
Cumhurbaşkanlığı forsu, bardakları, bastonu da odada bulunan diğer eşyalardan bazıları.
Geminin güvertesine çıkış noktasında
bulunan ve Savarona'ya ait o dönemden
kalma tek belge olan kroki de gözlerden kaçmıyor. (AA)
- Atatürk'ün odası ilgi çekecek
Savarona'da en çok ilgiyi Atatürk'ün
kaldığı oda çekiyor. Atatürk'ün 55 gününü
geçirdiği odaya, söz konusu dönemde çalışma odası olarak kullandığı bölümden girilebiliyor. Odaya girişte sağda "Atatürk"
yazılı tabela göze çarpıyor.
Atatürk'ün çalışma odasında fotoğraflarından oluşan albümler, çok sayıda kitap
ve Savaro-
''Saraybosna'ya yeniden dönmek zorundayım''
B
osna'da yaşanan savaşın izlerini
silmek ve Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın adresi
yapmak amacıyla organize edilen 20. Saraybosna Film Festivalinin (SFF) özel konuğu olarak Bosna
Hersek'e gelen tiyatro ve sinema sanatçısı
Halit Ergenç, ''Benim için çok yeterli bir gezi olmadı, buraya yeniden dönmek zorundayım'' dedi. ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisi ile
Bosna Hersek'te geniş hayran kitlesi bulunan
Ergenç, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği
Saraybosna'yı çok beğendiğini ve ailesi ile
birlikte burayı yeniden ziyaret etmek istediğini söyledi. Ünlü sanatçı, Saraybosna'nın
kendisinde büyük bir etki bıraktığını belirterek, Saraybosna'ya gelmeden önce Bosna
Hersek ve Saraybosna Film Festivali hakkında son derece olumlu yorumlar duyduğu-
nu ifade etti. Saraybosnalılar'ın çok sıcakkanlı insanlar olduğunu anlatan Ergenç,
''Birçok yeni insanla tanıştım. Saraybosna
müthiş bir yer. Burasının çok güzel bir ülke
olduğunu daha önce arkadaşlarımda da duymuştum. Daha önce Saraybosna Film Festivali'ne katılanlar, burada kendilerini evdeymiş gibi rahat hissettiklerini söylemişlerdi.
Dedikleri doğruymuş'' ifadesini kullandı.
Bosna Hersek tarihinin Türkiye tarihi ile birçok ortak yönü olduğunu vurgulayan Ergenç, ''Bence birbirimize çok benziyoruz.
Dolayısıyla bu benim için çok yeterli bir gezi olmadı, buraya yeniden dönmek zorundayım. Daha uzun bir sürede, ailemle de gelip
buraları beraber gezmeyi çok istiyorum''
şeklinde konuştu. Ergenç, Saraybosna Film
Festivali'nin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Gayet
sıcak bir ortam gördüm burada. Protokol
kısmı ve insanların karşılanışı da öyle. Gerçekten bir sürü klişe protokolden uzak, insanların rahat rahat film izleyebileceği, birbiriyle tanışıp konuşabileceği, ilişkiler kurup
yeni işler üretmek üzere birtakım sohbetler
edebileceği rahat ve iyi bir festival. Benim
ilk senem burada ve çok kalamadım ama
uzun zamandır bu festivali ziyaret eden arkadaşlarımın da düşünceleri bu doğrultuda.
Onların fikirleri benim için bir referans oldu.
Pek çok yönetmen ve oyuncu arkadaşım için
de SFF'ye gelmek gerçekten büyük bir zevk.
Benim için de bundan sonra öyle olacak."
Daha önce Hırvatistan ve Sırbistan'ı ziyaret
ettiğini ve rol aldığı ''Muhteşem Yüzyıl'' ve
''Bin Bir Gece'' dizilerinin bu ülkelerde de izlendiğini bildiğini aktaran Ergenç, ''Fakat bu
kadar popüler olduğunu daha önce fark et-
memiştim. Bu bölgede çok izlendiğimizi biliyorum. Nedenini bilmiyorum ama her defasında böyle bir ülkeye gittiğimizde büyük
bir ilgiyle karşılaşınca içimde bir heyecan ve
şaşkınlık oluyor'' diye konuştu.
-''İnsanlar geleceğe umutla bakıyor''
Bosna Hersek'in yaşadığı savaşa da değinen
Ergenç, savaşın üzerinden geçen 20 yılın
uzun bir zaman olmadığını, ancak buna rağmen insanların geleceğe umutla baktığını
gözlemlediğini söyledi. Ergenç, dünyanın
farklı bölgelerinde bugün de savaşların yaşandığına dikkati çekerek, ''Bosna Hersek
gerçekten çok acı zamanlar yaşamış. Ben insanlar arasında değil de büyük güçler arasında problem olduğunu ve paylaşılamayan
şeyler doğrultusunda savaşların çıktığını düşünüyorum. Çok uzak bir geçmiş değil, 20
İzmir bu hafta da dolu dolu
İ
zmir'de bu hafta, Yasmin Levy, Nükhet
Duru, Timur Selçuk, Pamela ve Erdal
Erzincan sahne alacak. Nükhet Duru
ve Timur Selçuk, "Bizim Şarkılarımız" konseriyle bu akşam Bostanlı Suat Taşer
Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak. Ayrıca şef Hüseyin Çebi yönetimindeki Kent Orkestrası, Aydın Uştuk ve Sedat Yüce solistliğinde Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda sahne alacak. Pamela da İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Çim Konserleri" kapsamında, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde konser verecek.
Emel Bala Gürel'in yazıp yönettiği çocuk
oyunu, "Tombul Prenses ve Üç Sıska
Adam" pazar günü İzmir Sanat'ta izlenebilir. Tiyatro İstanbul, "İstibdat Kumpanyası" adlı oyunu, 25 Ağustos'ta Bostanlı
Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneleyecek.
Uğur Saatçi'nin yazdığı, Barış Erden'in
yönettiği oyunda, Levent Üzümcü, Sabri
Özmener, Aylin Kontente, Onur Buldu, Erşan Utku Ölmez, Uğur Bilgin, İlknur Güneş, Aydın Sezgin, Serhat Barış, Levent Çimen ve Dilay Taşkaya rol alıyor. Şarkıcı
Yasmin Levy, 26 Ağustos'ta Bostanlı Suat
Taşer Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu'nda düzenlediği "Aşık Veysel Sanat
Günleri" etkinlikleri çerçevesinde, 27
Ağustos'ta Kayhan Kalhor ve Erdal Erzincan sahne alacak. Aynı gün, Noah Baumbach'ın yönettiği 2012 yılı yapımı "Frances Ha", "Yeniden Sinematek" etkinlikleri
çerçevesinde, Tarihi Havagazı Fabrikası
Kültür Merkezi'nde sinemaseverlerce
açıkhavada izlenebilir. (AA)
sene öncesi. Fakat buradaki insanlar gayet
dimdik. Umutla geleceklerine bakıp, gülümseyerek işlerine ve hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Bu da bir umuttur'' ifadesini kullandı. Balkan ülkelerinde yaşayan insanların birbirine benzediğini kaydeden Ergenç, sözlerini şöyle tamamladı: ''İnsanların
yüzyüze bakıp konuşabildikleri zaman aralarındaki problemleri çözebileceklerine inanıyorum. Nihayetinde hayata bir şekilde sevgiyle, anlayışla ve affederek bakmak gerekiyor. Daha önce ziyaret ettiğim Sırbistan ve
Hırvatistan'da gördüm ki insanlar birbirlerine çok benziyorlar. Buradaki insanların birbirleriyle problemi olması bence pek mümkün değil. Birlikte yaşamak çok zor olmamalı. Mutlaka birtakım güçlerin, politik sebeplerin buna yol açtığını düşünüyorum."
(AA)
Yıl: 4. Sayı: 1016. 22 Ağustos 2014 Cuma
Sahibi
Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına
Eflatun SAYGILI
Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi
Azime MOLLA
Haber Müdürü
Gülseren KUMRU
Sayfa Editörü
Nur Gülmez BEL
Turgut KOÇ
Denizli Temsilciliği
05326601776
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fikret DAĞTEKİN
İdari Merkez
Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat
İş Merkezi 45/803
Gümrük - Konak / İZMİR
Tel: 0232 425 26 10 (Pbx)
0232 425 26 10
Mail:
[email protected]
Dağıtım: Hakkı SARIÖZ
Yayın türü:
Yerel
Basıldığı Yer
Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı
Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR
Tel: 0232 251 76 32
SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
3 ASAYiŞ
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire
ilçesinde yaptıkları operasyonda esrar ve Hint
keneviri ele geçirdi. Tarladaki kenevirler yakılarak
imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Işıklı Mahallesi
Kazantepe mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği
bilgisine ulaştı. Ekipler, G.K.'ye ait tarlada 13 bin
450 kök Hint keneviri ve daha önce hasadı yapılan
bitkilerden imal edilmiş 176 kg. esrar ele geçirdi.
Operasyonun ardından yapılan araştırmada, ekim
yapılan tarlanın G.K. tarafından yaklaşık bir yıl
önce E.S.'ye kiralandığı bilgisine ulaşan ekipler, daha önce uyuşturucu imal etmek suçundan sabıkası
bulunduğu tespit edilen E.S.'nin yakalanması için
çalışma başlattı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014
yılı başından bu yana uyuşturucu ile mücadele
çalışmaları kapsamındaki operasyonlarda 232 kg.
esrar ve 42 bin 979 kök Hint keneviri ile 45 Ecstacy, 8 LSD ve 60 gr. bonzai adlı sentetik uyarıcı ve
uyuşturucu madde ele geçirdi.
(CİHAN)
ÇED raporuna
gerek duyulmayan
taş ocağı hakkında
suç duyurusu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde, AK Parti’li Hendek Belediye
Başkanı Ali İnci’nin aile şirketi İnci Grup'a ait olan taş ocağı
çevre faciasına neden oldu. 2 dere ve bir gölün suyu içilemez hale geldi, balıklar yok oldu. Ormanı yok eden, fındık
bahçelerine de zarar veren ocak ile ilgili Çevre İl Müdürlüğü
tarafından 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan savcılığa
suç duyurusunda bulunuldu. 42 bin lirada ceza kesilmesine
rağmen ocak halen faaliyetini sürdürüyor.
Karasu Aziziye Mahallesi Sığırtan mevkiinde
bulunan taş ocağı bölgenin kabusu oldu. Karasu Aziziye Mahalle Muhtarı Ahmet Şakar, taş ocağı geldikten sonra buranın cehenneme
çevrildiğini belirtti. 10 yıldır faaliyette olan ocağın atıklarının Küçükdeğirmen Deresi ile
Büyükdeğirmen Deresi'ne bırakıldığını ifade eden Şakar, bu dereler ve derelerin beslediği
Küçükboğaz Gölü’nün çimento tozu, mil gibi
kirli atıklarla dolduğunu söyledi. Daha önce
derelerin genişliğinin 12 metre, derinliğinin de
2 metreyi bulduğunu vurgulayan Şakar, ocağın
faaliyetlerinden sonra su kaynaklarının mil ve
çimento tozuyla dolduğunu anlattı. Şakar,
"Dere ve göle dolan atıklar çimento yapımında
kullanılan taş tozu. Bu toza birkaç kimyasal
madde ekleyince çimento oluyor. Kapkara bir
zift. İki deremiz ve gölümüz bitmiş durumda."
dedi.
10 BALIK TÜRÜ VARDI
ŞİMDİ BİR BALIK BİLE YOK
Daha önce dereler ve göllerde en az 10 balık
türünün bulunduğunu, çevre illerden olta
balıkçığı için buraya gelenlerin olduğunu anlatan Şakar, ocağın faaliyetinden sonra bu sularda bir tane bile balığın kalmadığının altını çizdi.
Şakar, şunları kaydetti: "Şimdi akşama kadar
alta atın bir tane bulak bulamazsınız. Bu suda
hangi balık ürer. Burada balık yaşar mı? Burada mahlukat yaşar mı? O kadar rica ettik. Su
ürünleri fakültesine, il çevre müdürlüğüne.
Gelin tahlil edin burada canlı mahlukat yaşar
mı? Biri desin ki yaşar zararı yok ben bu işi
bırakacağım." İnci taş ocağının bu şekilde
faaliyet göstermesi halinde 3-4 sene sonra bölgenin tamamen yok olacağına dikkat çeken
Şakar, bölgenin şu durumda temizlenmesi için
trilyonlar gerektiğini dile getirdi. Şakar, "Temizlenmesi çok büyük bir maliyet gerektiriyor.
Devlet Su İşleri bile ‘biz bunun altından kalkamayız, bakanlık düzeyinde bir çalışma yapıl-
ması gerekir’. diyor. Adamlar şimdiye kadar trilyonlar kazanmışlar. Devlet bu gölü ve dereyi
temizlemek için trilyonlar masraf etmesi lazım.
Bu adam trilyonlar kazanacak diye devlet niye
kendisi masraf etsin. Havuzlama, tozlama sistemini , püskürtme sistemini, her şeyini dört
dörtlük yapsın suyumuz kirlenmesin, yolumuz
toz olmasın. Biz bunu istiyoruz. Burada bir
doğa katliamı var." şeklinde konuştu.
"ALLAH RIZASI İÇİN
BÜTÜN YETKİLİLERE SESLENİYORUM"
"Dünya harikası bir yer, İnci taş ocağı hiç masraf etmeden para kazanacak diye bu katliama
göz yumulur mu? Allah rızası için bütün yetkililere sesleniyorum." ifadesini kullanan Şakar,
"Bu güzelliği yok etmeyelim. Dünya yapay su
havuzlar oluştururken biz kendi içecek suyumuzu kirletiyoruz. Küçükdeğirmen dere
dediğimiz yerde bir baraj kurulsa ilçemizin
içme suyu ihtiyacını karşılar. İleride bu sulara
muhtaç kalacağız. Derenin bir kolu patlamalar
sebebiyle kayboldu. 42 bin liralık bir ceza
kesmişler. Aynı maddeden ceza kesemiyorlarmış. Çevre katliamı devam ediyor. Görüntü
aldım, kepçe çukurdan mili alıyor dereye atıyor.
Elimde bu görüntü var." diye konuştu.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yusuf Aydınoğlu, artık bu dere ve göl suyundan hayvanların bile su içmediğini, mandaların kirlilik sebebiyle göle girmediğini belirtti. Aydınoğlu,
"Göl o kadar pis. Hayvanlar göl yerine denize
giriyor. Göl tabanı dolunca sazlıklar çoğaldı.
Böyle güzel yerler çok az var. İki üç kişi para
kazanacak diye mahvettiler. Yazık günah yani.
Vebaldir bu." dedi. Hasan Akdoğan ise ocağın
çevresindeki fındık bahçelerinin ve ormanların
bittiğini söyledi. Akdoğan, "Bu millet 11 ay
fındığın başına bekliyor. Biri şey kalmadı.
Fındık bahçeleri bitti, yollar bitti, deremiz bitti.
Daha önce bu derede elle balık tutardık." şeklinde konuştu. (CİHAN)
Mehmet Aşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Öğretim Üyesi ve Ege Üniversitesi
Senato Üyesi Prof. Dr. Demet
Gürüz’ün babası Mehmet Aşçıoğlu’nun naaşı Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Taziyeleri kabul eden Prof. Dr. Demet
Gürüz’ün üzgün olduğu ve göz
yaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Törene İzmir Ticaret Odası Başkanı
Ekrem Demirtaş, Ege Üniversitesi
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla
Silkü, Prof. Dr. Semih Ötleş, Prof. Dr.
Yeşim Kirazlı, İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Müge Elden,
siyasiler, gazeteciler, akademisyenler
ve yakınları katıldı. Mehmet
Aşçıoğlu’nun cenazesi Alsancak Hocazade Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Urla İskele
Mezarlığı’na defnedildi. (EGE AJANS)
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
YOL VE KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAYRAKLI ADNAN KAHVECİ KAVŞAĞI YOL VE KÖPRÜ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
:2014/96330
1- İdarenin
a) Adresi
:CUMHURIYET BULVARI NO:1 K:6/621 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
:2322934519 - 2322934069
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebi- :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
leceği internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1480 M YOL VE TRETUVAR DÜZENLEMESİ İLE 7900 M2 TAŞIT ÜST
GEÇİDİ YAPILMASI , YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:BAYRAKLI / İZMİR
c) İşe başlama tarihi
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:Yer tesliminden itibaren 420 (dörtyüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPIM İHALELERİ TOPLANTI SALONU
K:7/732 KONAK/İZMİR
b) Tarihi ve saati
:17.09.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart
forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve
bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin
parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği' nde yer alan A / I grubu işler benzer iş olarak kabul
edilecektir. İş deneyim belgesi olarak ihale konusu işi de içeren farklı bir gruba ait iş deneyim
belgesinin sunulması halinde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerinde
teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine ait mezuniyet belgeleri veya diplomaları ihale
konusu iş veya işlere denk sayılarak kabul edilecektir.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ YOL VE YEŞİL ALANLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ K:6/621 KONAK/İZMİR adresinden
satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAPIM İHALELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yol ve Yeşil Alanlar
Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü 6.KAT 621 NOLU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini,
KÖPRÜ YAPIM İŞLERİ ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel
üzerinden verecektir.
HAFRİYAT, DOLGU, YIKIM, SÖKÜM, DONATILI İSTİNAT DUVARI, DEPLASE VE OTOKORKULUK İNŞAAT İŞLERİ İLE OTOMATİK SULAMA MEKANİK VE ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ iş
kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Sondakika 22/8
Basın: 9243
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
22 Ağustos 2014 Cuma
$$#!# !#$##
!$"# $"$ #!"
Ekonomi Bakanı Zeybekci,"Irak'a ihracat işlemleri esnasında kullanılan kısa vadeli TL ve
döviz cinsinden krediler ile orta ve uzun vadeli kredilerin vadeleri uzatıldı.Belirlenen koşullar
çerçevesinde kredilerin vadeleri asgari 6'şar aylık dönemlerde uzatılacak"şeklinde konuştu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Irak'a ihracat işlemleri esnasında kullanılan kısa vadeli
TL ve döviz cinsinden krediler ile orta ve
uzun vadeli kredilerin vadeleri uzatıldığını
bildirdi.Zeybekci, yazılı açıklamasında,
Eximbank'ın yaptığı düzenleme ile Irak'a
ihracat yapan ihracatçı firmaların kredilerinin
vadelerinin uzatıldığını, Irak’ta iş yapan
müteahhitlik firmalarına da benzer kolaylıklar
getirildiğini bildirdi.Haziranda Irak'ta yaşanan
olayların, Türkiye'de de hissedildiğini belirten
Zeybekci, son dönemde bu ülkeye yönelik
ihracatta nisbi gerilemeler gözlemlendiğinin
altını çizdi.1 Ocak-18 Ağustos dönemi
itibarıyla ihracatın, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 3,4 azaldığını ifade eden Zeybekci, "Irak’ta meydana gelen
hadiselerin ülkemiz
ihracatçılarına olan etkisinin en aza indirilmesi
hususunda ilk günden
bu yana Bakanlığımız,
ilgili kamu ve özel sektör temsilcileriyle
iletişim halinde yoğun
bir mesai sarf etmektedir"
değerlendirmesinde
bulundu.Ortaya çıkan
en önemli sorunlardan birisinin, krizin
getirdiği etkiler
karşısında ortaya
çıkan "finansal yük"
olduğunu ifade eden
Zeybekci, Eximbank
tarafından Irak ile ilgili kredilerde vade
uzatımına ilişkin
yapılan düzenlemelerle, Irak'a ihracat yapan
firmaların kayıpları ne-
deniyle yaşadıkları
finansal
sıkıntıların bir
ölçüde
rahatlatılması
imkanı
sağlandığını
belirtti.Yapılan
bu düzenlemelerle, Irak'a
yönelik ihracat
işlemleri
esnasında
kullanılan kısa
vadeli TL ve döviz cinsinden krediler ile orta
ve uzun vadeli kredilerin vadelerinin
uzatıldığını ifade eden Zeybekci, bu
çerçevede söz konusu kredilerin vadelerinin
asgari 6'şar aylık dönemlerde
uzatılması yönünde bir düzenleme
yapıldığını, krizden etkilenen lojistik
sektöründe de kullanılan kredilere aynı
imkanların sunulduğunun altını çizdi.Zeybekci, halen kredi riski açık
olan bazı TL ve döviz kısa vadeli
ihracat kredilerinin ve
uluslararası nakliyat pazarlama kredilerinin ara dönem
veya nihai vadelerinin belirli
koşullar çerçevesinde, asgari
6'şar aylık dönemlerde
uzatılacağını bildirdi. Zeybekci, vade uzatımında
yeni dönem için 540
gün veya daha kısa
vadeli kredilerde
vade uzatımı yapılan
her bir 6 aylık
dönem için yeni faiz
oranlarının esas
alınacağını ifade etti.Irak'a gerçekleştirecekleri projeler veya
ihracat kapsamında kredi kullanan firmaların, talep etmeleri halinde, halen
kredi riski açık olan orta ve uzun vadeli döviz
kredilerinin ara dönem veya nihai vadelerine
ilişkin açıklamalarda bulunan Zeybekci,
şunları kaydetti:"Orijinal vadelerinde
tahakkuk eden faiz tutarlarının ödenmesi, ilgili uygulama esasları çerçevesinde teminat
mektubu tutar ve vadelerinin uygun olması,
döviz taahhüdü istenilen kredilerde,
firmaların projelerine ilişkin düzenlenmiş
olan vergi, resim ve harç istisna belgesi
süresinin yeni kredi vadesi ile uyumlu
olması, uzatılan sürenin 24 ay ile sınırlı
olması koşullarıyla, asgari 6'şar aylık dönemlerde uzatılacak. Vade uzatımı yapılan her bir
6 aylık dönem için yeni faiz oranları
uygulanacaktır."Irak'ın, Türk firmaları
tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen
4'üncü ülke konumunda olduğunu belirten
Zeybekci, hazirandan bu yana yaşanan
gelişmelerin, Irak ile ticari ve ekonomik
ilişkileri olumsuz etkilediğini, müteahhitlik
sektöründe faaliyet gösteren firmaların da bu
sürecin dışında kalamadığına dikkati
çekti.Bu süreçte, Bakanlığın firmaların
kayıplarının tespitine yönelik çalışmalar
gerçekleştirdiğini ve Irak'taki olayların etkilerinin azaltılmasına yönelik bir yol haritası
belirlediğini kaydeden Zeybekci, "Bu eylem
paketi içerisinde Eximbank tarafından uygulanmakta olan 'Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi' programından Irak’ta iş
yapan firmaların 'tavizli' olarak
yararlandırılması da yer almaktadır" ifadesini
kullandı.Müteahhitlik firmalarının yanı sıra Irak’ta yerleşik ulusal veya uluslararası
işverenlerden iş almış taşeronlar ile
müşavirlik firmalarına da bu ülkedeki
alacaklarında yaşanan gecikme sebebiyle
çeşitli imkanlar sağlandığını bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:"Irak'taki faaliyetlerinin
savaş koşulları nedeniyle durduğunu
Ticaret Müşavirliği/TC Büyükelçiliği’nce
düzenlenecek olan referans yazısı ile belgelenmesi, yurt dışı müteahhitlik belgesi
veya geçici belgenin sunulması koşuluyla,
azami 25 milyon doları düzeyindeki program limitini aşmayacak şekilde tahsil
edilmemiş hak ediş tutarları toplamı seviyesinde, 1 yılı geri ödemesiz 5 yıl vadeli
ihracata yönelik işletme sermayesi kredisine uygulanan faiz oranlarından, 1,5 yılı
anapara ve faiz geri ödemesiz olmak üzere
3 yıl vadeli döviz kredi kullanabilecek. (AA)
Usta Çakan,"2,5 yıl sürekli çalışarak, araştırarak, uygulayarak teknemi bu hale getirdim. Baktım güzel de bir şey olacak, patent almak için
müracaat ettim ve patentimi aldım.Tamamen hidrolik. Direksiyonu çok rahat. İstediğiniz yere bunu otomobil gibi park edebilirsiniz"dedi
Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Üretim Müdürü
Yatık,"Hollanda ve Almanya
başta olmak üzere Avrupa
ülkelerine ihraç ettiğimiz
tütsülenmiş balıklardan yıllık
3 milyon avro gelir elde
ediyoruz"şeklinde konuştu
[email protected]:[email protected]<[email protected]@EK
>GKEJHKIM<LHFDHLG7MBK;KMC?BLIFICLME>E@>HKICJD,
EKIM@=IGLM*3G?5L-ALMJ6GL:MKCJHJA=G4M H:KAKM<L9HF
(L5L9HFMD0A>ICKMALDHL;FDM#)MAFHM0I2KMM=GELD
[email protected]'LHDFIBLM'==5KG,
LEJ.J-I2KM.LLHJAKEKM8K:JGJHKIM*HL<LHFDM"GKEJBM3K
?M"G>IHKGJM ;[email protected]@J-ICKMAFHHFD
<JIM#))ME=IM<LHFDM>GKEJBJMAL5FHFA=G4M(L5L9HF
'0A>[email protected]'LHDFIBLM'==5KGLEJ.JM"GKEJB
>C>G>M?LBBKGM(LEFD7M**MB?6L<JGJIK
AL5EF9FML:FDHLBLCL7M&>A>[email protected]
<[email protected]@?MDLAIL9FM>[email protected]@EKM#))M>GK,
EJBM6L3?1?I?IM<?H?IC?9?I?M<JHCJGCJ4M(FHHFD
<JIM#))ME=IM<LHFDM>GKEJBJIJM8KG:KDHK;EJGCJDHKGJIJ
LIHLELIM(LEFD7MD0AH>HKGJIM>GKEEJDHKGJM<?M<LHFDHLGF
BK;KM=C?I?ICLME>E@>HKAJ5M*3G?5LM5L1LGFIL
@[email protected]@EKM)MDJ;JIJI
:LHF;EF9FIFMJ.LCKMKCKIM(LEFD7M%/>E@>HKIBJ;M<LHFD7
/>GDMCLBLDMELCFILM5KDM.L1HLM6JEL5MKEBJA=GMLI,
2LDMDLHJEKHJM>[email protected]@JICK
<LHFDHLGFBF1FIMA>1CKM)-?I?MJ:[email protected]
DLHLIFIFMA?GECF;FILM80ICKGJA=G?14M
+J.EHJDD0AMJH:[email protected];[email protected]@FMLHJ6
+LDLIM#7MLE0HAKAKMC0I>;E>GC>9>MK3JIJIM<JG
<0H>B>[email protected]=H
LHL<[email protected]:[email protected]@EKBM8KHJ;EJGCJ4 @ELI<?H-CLMAFHHLG2LM.=GD,
HJ.EMELBJG2JHJ9JAHKM?9GL;LIM+LDLI7MKBKDHJAKMLAGFHF5M(LH=,
3L-ALMAKGHK;EJ4+LDLI7MKBKDHJHJ9JIJMCKIJ1CKM8K1J5M<LHFD
E?ELGLDM8K:JGBKDMLBL2FAHLM<[email protected]!KG
[email protected]:[email protected]
:FDLGBLDM3KMEKDGLGM@?ALMJICJGBKDEKIMA=G?HLIM+LDLI-FI
LDHFIL7M6KBMDLGLCLM6KBMCKMCKIJ1CKM8JCK<[email protected]@,
EKBJM8KHJ;EJGBKM.JDGJM8KHCJ4*GL;EFGBLM3KMJI2KHKBKAHK
8K:[email protected][email protected]@EKBJ
?A8?HLALIM+LDLI7M5LGDM@=G?I?ICLIMD?GE?H?5MJ;HKGJIJ
D=HLAHL;EFGCF4+LDLI7M**MB?6L<JGJIKMAL5EF9FML:FDHLBLCL7
[email protected]@JIJM@?ALMJICJGBKDMJ:JIMKIML1M,7MCKIJ1CKI
:FDLGBLDMJ:[email protected];JIJIM8>2>IKMJ6EJAL:MC?AC?9?I?
@[email protected]<JGJHKGJIJ
<?HLBLCF9FIFM<[email protected]@,
EKBJAHKM6KBMDLGLCLM6KBMCKMCKIJ1CKM8JCK<JHKIM<JG
@[email protected]@LGHLCFB4M&LDEFBM8>1KHMCKM<JGM;KAM=,
HL2LD7M5LEKIEMLHBLDMJ:JIMB>GL2LLEMKEEJBM3K
5LEKIEJBJMLHCFB%MCKCJ4$KHJ;[email protected]@,
EKBJI7MJ6EJAL:ELIMC=9C?9?I?MJ.LCKMKCKI
+LDLI7M;JBCJMGL6LEHFDHLMLGL2FIFMCKIJ1K
JICJGJ5M:FDLGL<[email protected]
KCK<[email protected]=H?BH?
C0I>;HKGMLHCF9FIFM3?G8?HLALIM+LDLI7
;0AHKMD=I?;E?%&LAL9FM<JGMELHK5M8KHBKAK
<L;HLCF4M&JH6L@@LMDLCFIHLGM:[email protected]
+>ID>M<JGM<LALIFIM<JGMEKDIKAJMEKDM<L;FILMCKIJ1K
@=D?5M:[email protected]:=DM1=G4M+=9?MDJ;JIJIMCKIJ1
BKGLDFM3LGMLBLMBK;LDDLEJICKIMC=HLAFMEKDIKMLHBLALM2K,
@LGKEMKCKBJA=GHLG4M/KDIKBJM80GC>DEKIM@=IGLM5LGLM<JGJD,
EJGBKAKM<L;HLALIMDLCFIHLGM3LG4M-!KBKIMJBLHLEFIFMAL5FI7
<KIMCKM<JGMELIKMLHL2L9FB-MCJAKIHKGM3LG4M+=DMJH8JM80GC>7
:=DM8>[email protected]>A=GHLG4%3JIJIM<JG
<0H>B>I>[email protected]
D=I?@[email protected]@[email protected]
[email protected];EJGJGDKI
CKIKBKMALIFHBLMA0IEKBJIKM<L;3?GC?9?I?
<JHCJGKIM+LDLI7M;?IHLGFMDLACKEEJ%!KGM;KAJ
[email protected]@KGJ
>GKEJBKM8K:BKDMJ:JIM:LHF;BLHLGL
<L;HLAL2L9FB4M&0AHK2KM<>A>DM<[email protected]
=H?;L2L9FILMJILIFA=G?B4M'>:>DM<JGMLE0HAKMD?G,
BLALMDLHDF;@LBMKIML1M)MDJ;[email protected]
8KGKDJA=G4M&?I?IMJ6GL2LEM=HLIL9FMCLM:=DM.L1HL4
/>GDJAK-CKM<?I?IM>GKEJBJMA=D4MM
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, ülke genelindeki tüm tarımsal
faaliyetin sağlıklı ve güncel olarak kayıt altına alınması amacıyla "Tarımsal
Üretim Kayıt Sistemi" kurulması için veri tabanı oluşturulmasına başlandı
$FCL7M/LGFBM3KM!LA3LI2FHFDM&LDLIHF9F7MELGFB
[email protected]<[email protected]=H?;E?GL2LDM>HDK
8KIKHJICKDJME>[email protected]
[email protected]"[email protected]:JIM3KGJMEL<LIF
=H?;E?GBLALM<L;HLCF4M/>GDJAKM8KIKHJICKM6LI8JM0H:KDEK
[email protected]=H@[email protected]<?H?I?HLIME>BMLHLIHLGMJHK
>GKEJBM<[email protected]"[email protected]
/"'*ME=5HLIL2LD4M&?MLBL:HLM8FCLMELGFBM3K
6LA3LI2FHFDMB>C>GH>DHKGJMA0IKEJBJICKMMJHCKM,)
[email protected][email protected]>G>E>[email protected]@LAFBM:LHF;[email protected]
[email protected](LAFBFM$KHJ;[email protected]/*,
[email protected];BLIHLGFI
80GK3MLHCF9FM:LHF;BLCL7M6KGM<JGMELGFBMCLIF;BLIF7M@=G?BH?
[email protected];[email protected]=M<JH8JHKGJMJHKM2=9GL.J
<[email protected]@EKBHKGJMA>DH>MEL<HKEM<[email protected]?HHLIFA=G4
[email protected]>GKEJBJIMAL5FHCF9FM<>A>DH>MD>:>DH>M6KG
J;HKEBKIJI7M6LI8JM>G>IHKGJ7M@L6J5M=HC?9?MLGL:M8KGK:EKI
@?HLBLMA0IEKBJIKMDLCLGM6LI8JM;LGEHLGCLM>GKEEJ9JM3KMIK
DLCLGM3KGJBMLHCF9FIFMEL<HKEM<JH8J@LALGHLGMLGL2FHF9FAHLMDLAFE
LHEFILMLHLIMELGFBMCLIF;BLIHLGF7M<?M@LAKCKM/>GDJAK-IJI
ELGFB@LHM>GKEJBJIJIMKIM8KG:KD:JM.=E=9GL.FIFM:KDBJ;M=H?A,
=G4M 1BJG-CKMA>G>E>HKIM:LHF;BLHLGM6LDDFICLM**
B?6L<JGJIKML:FDHLBLHLGCLM<?H?ILIM$FCL7M/LGFBM3K
!LA3LI2FHFDM HM>C>G>M*6BKEM$>HCLH7MM*9?@E=@-EL
<L;HLEFHLIM:LHF;BLHLGFIM>HDKM8KIKHJICKM)M*9?@E=@-L
DLCLGMELBLBHLIBL@FIFIM5HLIHLCF9FIFM<KHJGEEJ4M(>G>E>HKI
:LHF;BLIFI7M/>GDJAK-IJIMELGFB@LHM5=HJEJDLHLGFIFIMCL6L
8KG:KD:J7M=<KDEJ.M3KM6KCK.HKIKIMLBL2LM?A8?IM=HLGLDM<K,
HJGHKIBK@JIKMA0IKHJDM=HC?9?I?MJ.LCKMKCKIM$>HCLH7
;?IHLGFMDLACKEEJ %+LHF;BLIFIMEKBKHJICKDJM6KCK.7
<LDLIHFDM=HLGLDM/>GDJAK-CKDJMELGFBM5=HJEJDLHLGFIFMCL6L
8KG:KD:J7MCL6LM=<KDEJ.M3KMCL6LMLBL2LM?A8?IM;KDJHCK
<KHJGHKBKDMJ:JIM/>GDJAK-CKDJME>BMELGFBFIM5LG@KHHKGJIJI7
BK32?EMC?G?BHLGFIFIM3KMKDJHJ;MBJDELGHLGFIFIM3KM6LI8J
>G>IHKGJI7M6LI8JM3KGJBM;LGEHLGFICLMKDJHCJ9JIJI7MIKMDLCLG
3KGJBMLHFICF9FIFIMEK@5JEMKCJHBK@J4M&?I?IHLMJHKGJCKDJ
AFHHLGCLMAL5FHL2LDM=HLIMELGFB@LHMCK@EKDHKBKHKGCKIME?,
E?I7M/>GDJAK-IJIMJ6EJAL2FM=HLIM>G>IHKGJIM5HLIHLBL@FIL
DLCLG
/LGFB@LH
5HLIHLBL
CKCJ9JBJ17M>G>I
5HLIHLBL@FMCKCJ9JBJ1
6KCK.HKGKM?HL;BLAL
ALGLAL2LDM;KDJHCK7
ELGFBM<JH8JM@J@EKBJ,
IJIM=H?;E?G?HBL@F
LBL:HLIFA=G4%
;KDHJICKMD=I?;E?4
221Şubat
Ağustos
2014
Cuma
2013
Perşembe
TÜDER Genel Başkanı Ağaoğlu,"Yeni Tüketici Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle tüketiciler, kredi sözleşmesi
imzaladıktan sonra 14 gün zarfında herhangi bir cezai şarta muhatap olmadan sözleşmeden dönebilecek"dedi
9HOVMTFTRVQW&VQSVDTW9*&%AWBUSOURUQRUWOQVPT
L?CRVEKVLTWTKCURUJUSWMHOVMTFTRVQTSW6/W@HSWCUQ7NSPU
FVCUWBVPVRTJRVWOUQENRUEKUPUSWL?CRVEKVPVSWP?SVBTRV:
FVORVQTSTWBTRPTQPT=W9*&%W#VSVRW2UEOUSNW4JPNS
4DUGDRIAW44WKI;UBTQTSVAWBUSOUPUSWOQVPTW>VOVS
MHOVMTFTRVQTSWBTQMUONKWLNONSMNRUQRUWOUQENWOUQENJU
OURPNDNSNWL?JRVPT=W3+VSTW9HOVMTFTW1USISI0SIS
JHQHQRHDVW@TQKVLTJRVWMHOVMTFTRVQAWOQVPT
L?CRVEKVLTWTKCURUPNOMUSWLGSQUW6/W@HS
CUQ7NSPUW;VQ;US@TWBTQWFVCUTWEUQMUWKI;UMU8
GRKUPUSWL?CRVEKVPVSWP?SVBTRVFVO3
PTJVSW4DUGDRIAW32IWOGSIPUWPU;UW?SFV
>GOWETOUJVMW@VRTJGQPI=W1QVPT
L?CRVEKVLTSTWTKCURUPNOMUSWLGSQU
UTRVWJUONSRUQNJRUW@?QHEMHDHSPV
ULRNSPUW;VJVFUSRUWJUSRNE
JU8MNDNSNAWBHM>VLTSTSWGWMUO:
LTMRVQTW?PVKVJVWKHLUTM
GRKUPNDNSNWUSRNJGQWUKU
FUJKUOWTLMVPTDTSPVWPV
FUJUKNJGQPI=WTKPTW@VMTQ:
TRVSWBIWTKOUSWMHOVMTFTRVQTWBI
OGSIPUWQU;UMRUMMN3WEVORTSPV
OGSIEMI=W4DUGDRIAWTSLUSW;UJUMNSPUW<V:
7UMAWOUSLVQAWKVPVSTWPIQIKW<VWUTRVWJU8NLNSPU
LUQLNSMNW@TBTWBVORVSKVPTOW@VRTEKVRVQ
JUEUSUBTRVFVDTSVWTEUQVMWVPVQVOAWEISRUQN
OUJPVMMT32IWSGOMUPUWFUJKUOWTLMVPTDTSPV
FUJUKNJGQPI=WTKPTW6/W@HSWLHQVJRVW@V:
MTQTRVSWBIWFUJKUW;UOONAW?SVKRTWBTQ
TKOUS=W4JQNFUAWBISISRUWPUWLNSNQRN
PVDTR=W+VSTWPHCVSRVKVAWMHOVMTFTRVQTSW?CVRRTORVWOGSIM
OQVPTRVQTSPVWMVLRTKWCUKUSNSUWOUPUQWFUJKUWTKOUSN
BIRISPIDISIWPUW;HOHKWURMNSUWURPN=W2IAWEIWEVOTRPV
@VQ>VORVETJGQ=WQSVDTSAW'(WUJWLGSQUWMVLRTK
VPTRVFVOWOGSIMW8QG5VLTSVW@TQVSWMHOVMTFTA
OGSIMWMVLRTKWVPTRKVPVSW?SFVW;VQWCU:
KUSWT>TSWJHCPVW.WOGSIMWBVPVRTSV
FUJKUWHFQVMTW?PVKVO
LIQVMTJRVAWJUSTW6,,WBTS
RTQURNOWOGSIMLUW.WBTS
RTQU
FUJ:
KUWBVPVRTW?PVKVOWLIQVMTJRVWL?CRVEKVPVSWP?SVBTRV:
FVO=2ISISWPNENSPUWMHOVMTFTWOQVPTRVQTSPVSWCUMVSWOQV:
PTSTSW?PVKVW<UPVLTWBGJISFUWVQOVSW?PVJVQVOWFUJKU
;UOONKNCWVLOTPVSWBVQTW<UQPN=WTKPTW@VMTQTRVSWJVSTRTOA
'(WUJPUSWONLUW<UPVRTWTLVWJHCPVW6WFUJKUWBVPVRTW?:
PVSVFVO=W1QVPTSTSW<UPVLTW'(WUJPUSWUCWTLVWJHCPV
6A'(AWICISWTLVWJHCPVW.WFUJKUWBVPVRTW?PVJVFVO=W%LOT:
PVSW;US@TW<UPVPVWGRIQLUWGRLISWMHOVMTFTAWOQVPTLTST
VQOVSWOU8UMMNDNWMUOPTQPVWOURUSWUSUW8UQUSNSWJHCPVW.0LT
OUPUQWFUJKUWHFQVMTW?PVKVOWPIQIKISPUJPN=W&TJVRTK
OTW6,,WBTSWRTQURNOWOQVPTWOIRRUSPNSNCWUKUW8UQUJNWPU
>VOMTSTC=W6/=W@HSPVW0FUJPNK0WPVPTDTSTCWUSPUWLTCWVS
@V>W//W@HSPVWBIW8UQUJNW<VW//W@HSRHOW7UTCTW?PVJV:
FVOLTSTC=W//W@HSPVWPVDTRWPVW6(=W@HSPVW?PVJVBTRTQL:
VSTCAWGWCUKUSW6(W@HSRHOW7UTCW?PVJVFVOLTSTC=3
9HOVMTFTRVQTSAWOQVPTPVSWFUJKUW<VW;VQ;US@TWBTQ
FVCUW?PVKVKVW;UOONWBIRISPIDISUWPTOOUMT
>VOVSW4DUGDRIAWBISISW?SVKRTWGRPIDISI
PTRVW@VMTQPT=4DUGDRIAW3&TJVRTKAW6,,WBTS
RTQUWOQVPTW>VOMTSTCAW.WUJWOIRRUSPNSNC=
"TCWBISIW6,,WUJPUW?PVJVFVO:
MTSTC=W.WUJRNOWMUOLTPTW?PVPTSTCA
BIWSGOMUPUWOURUSW8UQUJNWBTQ
PV7UPUW?PVJVBTRPTDTSTC
MUOPTQPVWLTCVWSVW7UTCWJHORVJV:
BTRTQAWSVWPVWFVCUWTLMVJVBTRTQ=
9HOVMTFTWOQVPTLTW>VOMTOMVSWLGSQUW6/
@HSWCUQ7NSPUWFUJKUW;UOONSNCW<UQ=
4JQNFUAW6/W@HSPVSWLGSQUWPUWFUJKU
;UOONSNCW<UQ=W VWGRIJGQWGWCUKUSA
OIRRUSPNDNSNCWLHQVWOUPUQW7UTCW?PHJGQ:
LISICAW@VQTWOURUSW7UTCWLTRTSTJGQ3WBTR@TLTST
8UJRUEMN=+VSTWOUSISPUWMHOVMTFTW<VWOGSIMW7TSUSLKUS
OQVPTLTSPVWPVDTETORTDVW@TPTRPTDTSTW<IQ@IRUJUS
4DUGDRIAWL?CRVQTSTWE?JRVWLHQPHQPHW39HOVMTFTRVQA
OQVPTJTWURKUOMUSW6/W@HSWCUQ7NSPUWFVCUW?PVKVPVS
FUJUBTRVFVORVQWUSFUOWOGSIMWOQVPTLTWOIRRUSUSWMHOVMT:
FTRVQVW@VMTQTRKTEWBTQMUONKW;UORUQW<UQ=W2ISRUQWPUW6/
@HSWCUQ7NSPUWFVCUW?PVKVPVSWFUJKUW;UOONSUWLU;T8
GRKURUQNSNSWJUSNWLNQUWOGSIMISWMVLRTKWUSNSUWOUPUQWPU
FUJUBTRVFVORVQ=W1GSIMIWURKUOMUSWFUJPNORUQNWMUOPTQPV
TSEUUMW7TQKULNSUAWJUSTWLUMNFNJUWOGSIMWBVPVRTSTSWJHCPV
.0LTSTW@V>KVJVFVOWEVOTRPVWFUJKUWMUCKTSUMNW?PVJV:
FVORVQ=W2USOUPUSWOQVPTWOIRRUSKNERUQLUWBUSOUJUW'(
UJNW@V>KVJVSW<UPVRVQPVWOQVPTWUSUWBVPVRTSTSWJHCPV
60TSTAW'(WUJNWUEUSW<UPVRVQPVWTLVWJHCPVW.0JTWUEKUJUFUO
EVOTRPVWVQOVSW?PVKVWBVPVRTW<VQKVOWCGQISPUPNQRUQ=
&U;UW?SFVW;US@TW<UPVPVWGRIQLUWGRLISAWOQVPTSTSWVQOVS
OU8UMNRKULNW;URTSPVWBIWGQUSWJHCPVW.0JPT=34DUGDRIA
+VSTW9HOVMTFTW1USISI0SISAWLUPVFVWMHOVMTFTWOQVPT:
RVQTSPVWPVDTRAWOGSIMW7TSUSLKUSWOQVPTRVQTSPVWPVWFUJKU
;UOONW@VMTQPTDTSVWTEUQVMWVPVQVOAWUJSNWEVOTRPVW6/W@HSPV
;T>BTQWFVCUW?PVKVPVSAWLUPVFVWJULURW@TPVQRVQTWHLMRVS:
KVOWLIQVMTJRVW<UC@V>VBTRVFVDTSTW<IQ@IRUPN=1GSIMW7T:
SUSLKUSWL?CRVEKVRVQTSTSW<UPVLTW'(WUJPUSWUCWOURKNE
TLVWOQVPTSTSWVQOVSWOU8UMNRKULNWPIQIKISPUWJHCPV
.0RTOWFUJKUWBVPVRTSTSWJHCPVW60VWPHEHQHRPHDHSHWBV:
RTQMVSW4DUGDRIAW39HOVMTFTRVQTKTCAWBHM>VRVQTSTWCGQRUJU:
FUOWBGQ>RUSKURUQPUSWICUOWPIQKURNAWBGQ>RUWMVKTSWVPV:
FVORVQTWHQHSRVQTSWBVPVRRVQTSTSWJTSVWOVSPTWOV:
LVRVQTSPVSW?PVSVFVDTSTW@?CWUQPNWVMKVKVRTAWUJUDNSN
JGQ@USNSUW@?QVWICUMKURNPNQ3WEVORTSPVWOGSIEMI=
#%&#.-,--(-*,*. *"*'.)(+'.--.
*"--.+!,+ !
Ülkenin teknoloji alanındaki gücünü artırmak için çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK, mobil iletişimden ekran teknolojilerine, gıda ve sağlık alanından enerji projelerine kadar 17 alanda girişimcilere destek olmak için bütçesini hazırladı
UKU>RUSNJGQ=W9*2-941AW%OQUSW9VOSGRG5TRVQTW)UDQNLN
TRVWPVW&WMVOSGRG5TLTSVWURMVQSUMT7WGRUQUOAWPU;UWJHO:
LVOWQVLTKWOURTMVLTW<VWPU;UW@VSTEWVOQUSWUQURNORUQNSPU
PU;UWPHEHOWKURTJVMRTW>?CHKRVQWLISUBTRVFVOWJVST
MVOSGRG5TRVQTSW@VRTEMTQTRKVLTSTW;VPV7RTJGQ=W+VSTW VLTR
+HOLVOWLNRW&TQVSFVW"U;T8W+URNMNKW<VW+U8N
$URCVKVRVQTWTRVW+URNMNKW9VOSGRG5TRVQTSTS
#VRTEMTQTRKVLTW)UDQNLNWOU8LUKNSPUWPUW9HQOTJV0PVWVS:
VQ5TW<VQTKRTRTDTSTWPVLMVORVJVFVOWPHEHOWNLNWTRVMTK
OUMLUJNLNSUWLU;T8AWJVSTRTO>TWTSEUUMWJURNMNK
KURCVKVRVQTW<VWJURNMNKWMVOSGRG5TRVQTSTSW@VRTEMTQTRKVLT
TLMVSTJGQ=W9*2-941AW@NPUWURUSNWT>TSWU>MNDNW'WJVST
>UDQNWTRVWPVW@NPUWVSPHLMQTLTSPVWGRPIO>UWLNOWOIRRUSNRUS
<VWJIQMWPNENSPUSWTM;URWVPTRVSW@NPUWOUMONWKUPPVRVQTSTS
9HQOTJV0PVWHQVMTRKVLTSTWUKU>RNJGQ=W1IQIKAWBIWOU8:
LUKPUWIJ@IRUKUW<VWMTFUQTRVEKVW8GMUSLTJVRTWJHOLVO
GRUSWMVOSTOWJUORUENKRUQNSW@VRTEMTQTRKVLTSTW;VPV7RTJGQ=
2IW>UDQNRUQWTRVWUJQNFUAW9HQOTJV0STSWL?CWOGSILIWURUSPU
QVOUBVMW@HFHSHSWUQMNQNRKULNW<VWOUMKUWPVDVQ
LUDRUJUFUOWMVOSTOWBTR@TWBTQTOTKTSTSWGRIEMIQIRKULNWPU
;VPV7RVSTJGQ=W"IWOUJSUORUQNSNSWPU;UW<VQTKRT
OIRRUSNRKULNSNWLUDRUJUFUOW8QG5VRVQVWPVWPVLMVOW<VQV:
FVOW9*2-941AWLUDRNOWURUSNSPUWPUW?SVKRTW8QG5VRVQTS
;UJUMUW@V>KVLTSTWTLMTJGQ="UDRNOW>UDQNRUQNW3UQUCTMRVQV
1UQENW4ENW#VRTEMTQTRKVLT3AW3+UCNRNKW$UMVQJURRVQTSTS
#VRTEMTQTRKVLT3W<VW32TJGKVPTOURW"VSL?QW9VOSGRG5T:
RVQT3WGRKUOWHCVQVWH>WUSUWBUERNOMUWMG8RUSNJGQ=W+VST
UENRUQNSW@VRTEMTQTRKVLTW<VWKV<FIMWUENRUQNSWHQVMTK
MVOSGRG5TRVQTSTSWTJTRVEMTQTRKVLTSTSWUKU>RUSPNDN
>UDQNRUQUWKHQUFUUMWVPVFVOW8QG5VRVQTSAW?SFVRTORTWG:
RUQUOWHROVSTSW<VWB?R@VSTSWT;MTJU>RUQNSUW@?QV
;UCNQRUSKULNWTLMVSTJGQ=W
*ROVSTSWMVOSGRG5TWURUSNSPUOTW@HFHSHWUQMNQKUOWT>TS
>URNEKURUQNSNWLHQPHQVSW9HQOTJVW2TRTKLVRW<VW9VOSGRG:
5TOW4QUEMNQKUW1IQIKIW9*2-941AWKGBTR
TRVMTETKPVSWVOQUSWMVOSGRG5TRVQTSVAW@NPUW<VWLUDRNO
URUSNSPUSWVSVQ5TW8QG5VRVQTSVWOUPUQW6WURUSPU
@TQTETKFTRVQVWPVLMVOWGRKUOWT>TSWBHM>VLTSTW;UCNQRUPN=
9*2-941AWBVORVSMTRVQTWOUQENRUJUSW8QG5VRVQWT>TSW.A!
KTRJGSWRTQUJUWOUPUQWPVLMVOW<VQVFVO=W44WKI;UBTQTSTS
VPTSPTDTWBTR@TJVW@?QVAW9HQOTJV0STSW4Q:#VW<VWMVOSGRG5T
URUSNSPUOTW@HFHSHWUQMNQKUOWUKUFNJRUW8QG5VWHQVMTRKV:
LTWT>TSW>VETMRTWPVLMVORVQW<VQVSW9*2-941AW6WJVST
8QG5VW>UDQNLNWPU;UWU>MN=W2IWOU8LUKPUWBHM>VLTST
;UCNQRUJUSW1IQIKAWT<KVWOUCUSKULNWTLMVSVSW<V
3?SFVRTORTWURUSRUQPUS3GRUQUOWMUSNKRUSUSWLUDRNOAWVSVQ:
5TAW@NPUW<VWTRVMTETKWMVOSGRG5TRVQTW8QG5VRVQTSVWPVLMVOWG:
RUFUO=W9*2-941AW6W>UDQNWOU8LUKNSPUWBVORVSMTRVQT
OUQENRUJUSW8QG5VRVQPVSWOH>HOW?R>VORTRVQVW!,,WBTSWRT:
QUJUWOUPUQAWGQMUW?R>VORTRVQVW6WKTRJGSWRTQUJUWOUPUQA
BHJHOW?R>VORTRVQVWTLVW.A!WKTRJGSWRTQUJUWOUPUQWPVLMVO
<VQVFVO=WQG5VRVQWT>TSWTOTWUEUKURNWBUE<IQIWLTLMVKT
IJ@IRUSUFUOW<VWMHKW>UDQNRUQWT>TSWTROWUEUKU
BUE<IQIRUQNWVSW@V>W6W%JRHRW.,6/0VWOUPUQ
JU8NRUBTRVFVO=W9*2-9410NSWJVSTWU>MNDNW6W>UDQNPUS
BUCNRUQNSNSWPVMUJRUQNWE?JRV
$GBTRW-RVMTETKW9VOSGRG5TRVQTSPVW#H<VSRTOW)UDQNLN
TRVWUONRRNWKGBTRWFT;UCRUQWUQUFNRNDNJRUWVQTETRVSW<VWVRVO:
MQGSTOWGQMUKPUWLISIRUSW;TCKVMRVQTSW@H<VSRTW<VWOVLTS:
MTLTCW>URNEKULNWT>TSWT;MTJU>WPIJIRUSWLTLMVKRVQTS
@VRTEMTQTRKVLTW;VPV7RVSTJGQ=W$TOQG USGW%RVOMQG:
$VOUSTOW"TLMVKRVQW)UDQNLNWTRVWULOVQTAWGMGKGMT<A
LUDRNOW<VWBVSCVQTWLVOM?QRVQPVWOUMKUWPVDVQ
GRIEMIQUFUOWHQHSRVQTSTSWMULUQNKNW<VJUWHQVMTKT
$+,!("+'.+(
),.')),
&#.&$&.$%%
Taşköprü Ziraat Odası Saşkanı Çelik, "Taşköprü sarımsağı kuraklık
ve aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendi. Üretici geçen yıl 6 liradan
sattığı iri sarımsağı şimdi 9-10
liradan satıyor. Üreticide fiyatlar
15 liraya kadar çıkabilir"dedi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Yanık: "Sıfır otomobillerin iç pazar
satışlarına ilişkin rakamlar belirli aralıklarla açıklanıyor ve sürekli pazar
daralıyor. Oysa ikinci el otomobillerin fiyat cazibesi hala çok yüksek"dedi
ULUMWP?SVKTSVW@TQVSWLUQNKLUDNSWQVOGRMVLTSPV
OIQUORNOW<VWLNFUDNSWVMOTLTJRVWPHEHEWJUEUSNSFUA
7TJUMNSPUW@V>VSWJNRUWGQUSRUWUQMNEWJUEUSPN=WURPV
@V>VSWJNRW!:WRTQUPUSWLUMNRUSWOIQIWLUQNKLUOAWBIWJNR
HQVMTFTWMUQU7NSPUSWWRTQUPUSWLUMNJGQ=9HQOTJV0STS
LUQNKLUOWHQVMTKWKVQOVCRVQTSPVSWBTQTWGRUSW1ULMU:
KGSIWTQUUMWPULNW2UEOUSNW U;TMW-DPTQRTA
LUQNKLUDNSW;ULUMWP?SVKTSTSWBUERUPNDNSNAWTORTK
OGEIRRUQNSNSWHQVMTKTWGRIKLICWVMOTRVSKVLTWSV:
PVSTJRVWPHEHOWQVOGRMVJRVWOUQENRUENRPNDNSNWBTRPTQPT=W+:
VQRTWHQVMTKPVWQVOGRMVJTWOIQUORNDNSW<VWLNFUOW;U<USNS
VMOTRVPTDTSTWBTRPTQVSW-DPTQRTAW1ULMUKGSI0PUWJVQRT
LUQNKLUDNSWJUSNWLNQUW)TSWLUQNKLUDNSNSWPU
HQVMTRPTDTSTW;UMNQRUMUQUOAW3*QVMTFTAW)TSWLUQNKLUDNSN
PTOKVKVRVQTWJ?SHSPVOTW>UDQNRUQNKNCUWQUDKVS
BHJHOW?R>VOMVWPTOTKWJU8MN=W%OTK:OULNKWUJRUQNSPU
PTOTRVSW)TSWLUQNKLUDNWONEWKV<LTKTSPVOTWUENQN
JUDNERUQWSVPVSTJRVWMUQRUPUW>HQHPH=W$UQM:STLUS
UJRUQNSPUWPTOTRVSWJVQRTWLUQNKLUOWTLVW)TSWLUQNKLUDN
JVMTEMTQTRKVLTWSVPVSTJRVWUCWPTOTRTQOVSAWBTQWPV
LNFUORUQW<VWOIQUORNOMUSWVMOTRVSPTAWTJTW@VRTEVKVPT=
2IWGRIKLICRIORUQWQVOGRMVSTSWPHEKVLTSVWSVPVS
GRPI3WPVPT=-DPTQRTAWLUQNKLUOWQVOGRMVLTSPVOTWPHEHEHS
7TJUMRUQUWJUSLNPNDNSNAWHQVMTFTSTSW@V>VSWJNRUWGQUSRU
HQHSHSHW.:'WRTQUWPU;UWJHOLVOW7TJUMRUWLUMMNDNSNA
7TJUMRUQNSWPU;UWPUWUQMKULNSNSWBVORVSPTDTSTWLU<ISPI=
9UEO?8QHWTQUUMWPULNW2UEOUSNW$IQUMW)VRTOWTLV
HQVMTFTPVWLUQNKLUDNSW7TJUMNSNSAW@V>VSWJNRNSWUJSN
P?SVKTSVW@?QVWJHCPVW!,WUQMNEW@?LMVQPTDTSTWL?JRVPT=
-ORTKWEUQMRUQNSNSWVMOTLTJRVWQVOGRMVPVWPHEHE
JUEUSPNDNSUWPTOOUMTW>VOVSW)VRTOAWHQVMTFTSTSW@V>VS
JNRW(WRTQUPUSWLUMMNDNWTQTWLUQNKLUDNWBIW@HSRVQPVW:6,
RTQUPUSW8TJULUJUWLHQPHDHSHWBVRTQMMT= Türkiye piyasasındaki ikinci el otomobiller,
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve döviz
kurlarındaki artışlar sonrası zamlanan ve ciddi
pazar kaybına uğrayan 2014 modeller
karşısında cazibesini korumaya devam ediyor.Otomobil ve hafif ticari araç pazarının, ocaktemmuz döneminde geçen yılın aynı aylarına
göre yüzde 23,51 azaldığı Türkiye'de, ikinci el
otomobil satışlarındaki artış trendi, yaz
ortasında bile devam ediyor.Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, ÖTV ve döviz
kurlarındaki artışın etkisiyle yılbaşından
itibaren 2014 model araçların ciddi oranlarda
zamlandığını, bu yüzden talebin sıfır araçlardan ikinci ellere kaydığını ve bu süreçte
kullanılmış otomobil fiyatlarının bir miktar
yükseldiğini söyledi.Yanık, ikinci el araçlara
yapılan zammın internetteki "sanal zam"larla
bir ilgisinin bulunmadığına dikkati çekerek,
gerçek piyasadaki fiyat artışlarının sıfır otomobillerdeki zamla oransal açıdan paralel
seyrettiğini ya da daha düşük olduğunu dile
getirdi. Küçük sınıfta (B segmenti) sıfır bir otomobilin ortalama fiyatının, zamların ardından
40-45 bin liradan başladığını anlatan Yanık,
"2014 model otomobillerdeki bu fiyat artışları
doğal olarak tüketicileri ikinci el piyasasına
yöneltti. Sıfır otomobillerin iç pazar satışlarına
ilişkin rakamlar belirli aralıklarla açıklanıyor ve
sürekli pazar daralıyor. Oysa ikinci el otomobillerin fiyat cazibesi hala çok yüksek. Yaz
ortasında olmamıza rağmen tüketicilerin
eğilimi de bu yönde" diye konuştu. Yanık, 2014
model otomobillerin satışlarını artırmaya
yönelik kampanyalar
düzenlendiğini ancak yine de tüketicilerin
aradaki büyük fiyat marjı nedeniyle ikinci eli tercih ettiğini belirterek, firmaların yıl sonu satış rakamlarını
tutturmak ve biriken stoklarını eritmek için yıl
sonunda çok daha ciddi kampanyalara
yönelebileceğini bildirdi.Ramazan Bayramı'nın
söylendiği kadar satışlara bir etkisi
bulunmadığını, yaklaşan Kurban Bayramı
öncesinde de büyük beklenti içinde
olmadıklarını aktaran Yanık, en büyük etkenin,
ikinci el otomobillerdeki fiyat avantajı
olduğunu kaydetti. Yanık, halkın daha çok 15
bin ila 25 bin lira aralığındaki otomobilleri tercih ettiğini söyleyerek, "Piyasanın yüzde 70'i
bu fiyat aralığındaki araçların peşinde. Yüzde
20'si ise 25 bin ila 50 bin lira aralığındaki
araçları
tercih ediyor.
Kalan zaten yüzde 10. Artık
hem fiyat hem yakıt tasarruflu araçlar
tercih ediliyor. Gazlı ve dizel araçlar rağbet
görüyor" değerlendirmesinde bulundu.Hakan
Yanık, piyasada temiz araç bulma konusunda
büyük sıkıntı yaşadıklarına da değinerek,
vatandaşların almayı planladıkları otomobili
Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi ve
sigortacıları aracılığıyla motor şasi numarası
üzerinden kontrol ettirmesini istedi. (AA)
2014
22
17 Ağustos
ubat 2013
PerCuma
embe
!!
!!! ! ! CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun demokrat tutumu olmasaydı Erdoğan,
Gül’e 27 Nisan bildirisiyle yapılamayanı yapmıştı. Bir kanunla Abdullah Gül’ün tekrar cumhurbaşkanı seçilme hakkını
elinden almıştı. Gül’e yapılan hak gasbını ve darbe girişimini Anayasa Mahkemesi’ne giderek biz engelledik.” dedi
4PLCPRFUENUSOW9FMPQQUCW1HQ8HSW?VMUWRVIV:ITK7
GSPSMUWDU<VJV=TQVRVWKU:JOBOWU@ONQULUQUROW?VW96W2URJT
TQVWTQDTQTW>SD>RHQVRTWMVBVRQVSMTRVSW9KJPSW ORUK;WKVST
M>SVLMVW96W2URJT8STSWLTIKGSPSPSWFTJJTBTSTW?VWURJON
VINTWDH=HSVWIUCT:WGQULUKU=UBOSOWFVQTRJVRVN;W%962
JRGKNUIOW@UJQUMO+WMVMTAW ORUKWMVBVRQVSMTRLVITSMV
%*RMGBUSW6>EN8VW@ONO:WCVLW4PLCPRFUENUSO;WCVLWMV
D>QDVW5UEFUNUSW?VWD>QDVWDVSVQWFUENUSWGQLUNWTIJTKGRA
.UST;WKVSTW5UEFUNUSOSWT:QVRTSTWVQTSVWUQLUNWTIJTKGRA
$JGRTJVRWRVTLQVRVW><DHWGQUSWJVNWUMULW<TCSTKVJTKQV
#HRNTKV8KVW'V,'WGQLUNWTIJTKGR;W'*,VSMT'WGQLUNWTIJTKGRA
5PWSVMVSQVW>SHSMVWVSW>SVLQTWVSDVQQVRMVSWFTRTWGQURUN
D>RMHBHW1HQ8HSW>SHSHWMHSWMVWNVILVKVW@UQOEJOWFPDHS
MVW@UQOEOKGRAW4)28KTWTNTMVWFTRW9SUKUIUW(UCNVLVITSV
DTJLVNQVWVQVEJTRVSQVRTSWMTNNUJTSVWIPSPKGRPLW4)2
?VW3UKOSW6OQO@MURGBQP8SPSWMVLGNRUJWJPJPLP
GQLUIUKMOW*RMGBUS;W1HQ8VW/!WTIUSWFTQMTRTITKQV
KU:OQULUKUSOWKU:LOEJOAW5TRWNUSPSQUW9FMPQQUC
1HQ8HSWJVNRURW=PLCPRFUENUSOWIV@TQLVWCUNNOSOWVQTS7
MVSWUQLOEJOAW1HQ8VWKU:OQUSWCUNWDUIFOSOW?VWMURFV
DTRTETLTSTW9SUKUIUW(UCNVLVIT8SVWDTMVRVNWFT<WVS7
DVQQVMTNAW)VRW,ORIUJJUWUINVRTW?VIUKVJJVSW?VWMURFVMVS
I><WVJLVKTWIV?VSW*RMGBUS8OSW8/!WTIUSWMURFV
MVBTQMTR8WMVLVITSTSWIORROWFPMPRWTEJVA+WT,UMVQVRTSVWKVR
?VRMTAWNJTMURUWKUNOSWLVMKUSOSW4)28STSWT@WTEQVRTW?V
NPRPQJUKOWNGSPIPSMUWTKTWSTKVJQTWGQLUKUSWKGRPLQUR
KU:JOBOSOW?PRDPQUKUSW9KJPSW ORUK;W%4)2WMVLGNRUJ
FTRW:URJTMTRAW2URJTWT@TWMVLGNRUITWCVRWM>SVLMVW4)28MV
NGSPEPQPR;WJURJOEOQORAW3T<WUIOQ;W>SHLH<MVNTWM>SVL7
QVRMVW9628KVWM>SH:WFUNOS+WMTKVWNGSPEJPAWW9FMPQQUC
1HQ8HSW96W2URJTWNPRP=PIPWGQURUNW:URJTSTSWFUEOSU
KVSTMVSWDVQLVNWT@TSWIUCUKUWTSV=VBTSTSWTEURVJQVRTSTS
GQMPBPSPWFVQTRJVSW ORUK;WE>KQVWMV?ULWVJJT
%1>RMHBHLH<WNUMUROKQUW9FMPQQUCW1HQ;
DVQTELVQVRMVSWLVLSPSWMVBTQAW2URJTKVWCT<LVJ
VMV=VBTSTWI>KQHKGRAW1U<VJV=TQVRWIGRPKGR;W2URJTKVWHKV
GQU=UNWLOIOSO<8WMTKVAW$WSVWMTKGRW5VSWFPW:URJTSTS
NPRP=PIPKPLAW5PWI><QVR;WTKTWUSQUKUSQURWDUKVJWSVJ
LVIUQURWT@VRTKGRAW5PWURUMUW5HQVSJW9ROS@8O
PSPJLUKUQOLAW*LTSTL;WJULWFTRWCUKUQWNORONQOBO
KUEOKGRAWVWKU<ONWNTW5HQVSJW9ROS@8OSWUBQULUQUROWKU7
FUSUWDTJJTAW$SPRPSPW<VMVQVMTQVRA+W5TRW>LHRW?VRMTBT
LH=UMVQVSTSWLVK?VITWGQUSW962;W>QVQTWKVSTWKVJLVQ7
VR8VWJVIQTLWVMTQMTAW
*RMGBUSWKPNUROW@ONO:WNVSMTSTWNPRJURORNVS;WH@
M>SVLWNPRUQOSUWJUNOQUSW!WLTQQVJ?VNTQT;WTQNWCVKV=US
DV@TS=V;WSUIOQWNU:OSOSW>SHSVWFORUNOQMONQUROSOWKUNOSMU
USQUKU=UNQURAW$SQURWMUWFPWUMUQVJIT<QTBVWTIKUSWVMV=VN7
QVRAW6OIU=U;W962W#RGKNUIOW@UJQUMOAW1HQW?VW9ROS@
FUEQUMONQUROWKVRVWM>SMHQVRAWTBVRQVRTWMHLVSTWRUSJU
MGBRPWNORMOQURAW(VRCPLW*RFUNUS8OSWRPCPWFPSQUROWRU7
CUJWFORUNLOKGRA+W
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Dışişleri Bakanı’na, "Türkiye tarafından veya ülkemiz
üzerinden terör örgütlerine silah sağlandığı iddiası Alman basınında yer almıştır. Bu iddialar da
gerçeklik payı yoksa Almanya Federal Cumhuriyeti’ne nota verilmesi gündemde midir?" diye sordu
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından
yazılı olarak yanıtlanması talebi ile TBMM
Başkanlığı’na soru önergesi sunan Aylin
Nazlıaka, Alman İstihbarat birimlerinin
2009’dan beri Türkiye’yi dinlediğine ilişkin
haberlerin yankıları sürerken, Alman
basında “Türkiye’nin MİT kanalıyla radikal
İslamcı gruplara silah ve lojistik destek
veriyor” iddialarına ilişkin haberlerin geniş
yer bulduğunu hatırlattı. Türkiye’nin Suriye
ve Irak sınırlarında önemli silahlı güç haline
gelen terör örgütlerinin, çocuk, kadın, yaşlı
demeden insanları katlettiği, insanlık dışı bu
görüntülere her gün bir yenisinin
eklendiğine işaret eden CHP’li Nazlıaka,
şöyle devam etti: “Bu terör örgütlerinin el-
! ! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 12. cumhurbaşkanı
sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmamasına
ilişkin sorumlu kişiler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılıklarına başvuru ve tüm adli işlemlerde dahil
olmak üzere her türlü yasal sürecin işletilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’na başvuru yaptı
)PNPNW?VW3V@TLWEQVRTSMVSW3GRPLQPW$NJUK
<JHRNWTL<UIOKQUWKU:OQUSWFUE?PRPMU;W0-W9BPIJGI
/-0"WJURTCTSMVWKU:OQUSW0/AW#HRNTKVW4PLCPRFUENUSO
IV@TLTWNVITSWIGSP@QUROW.HNIVNW3V@TLW6PRPQP'SPS
0A-A/-0"WJURTCQTWNURUROKQUWFTRQTNJVWTQUSVS
MPKPRPQMPBPWFVQTRJTQVRVN;WFPWNURURW/!0WIUKOQOWKUIU
DVRVBTW0A-A/-0"WJURTCTSMVW#HRNTKVW5HKHNW(TQQVJ
(V=QTITW5UENUSQOBOW4PLCPRFUENUSQOBOWLUNULOWTQV
NULPGKPSUWTQUSWVMTQLTEW?VW&VILTW1U<VJV'MVWUKSO
DHSQHWLHNVRRVRWIUKOMUWKUKOLQUSLUNWH<VRV
D>SMVRTQMTBT;WUS=UNW.HNIVNW3V@TLW6PRPQP'SPSW&VI7
LTW1U<VJVKVWD>SMVRLTEWGQMPBPW4PLCPRFUENUSO
IV@TLTSVWTQTENTSWNVITSWIGSP@QUROWD>IJVRTRWNURUROS
FPDHSVWNUMURWKUKOLQUSLUMOBOSWFVQTRJTQMTA
V?ULOSMU;W%$KIUNTW/W3UKOQOWKUIUSOSW0/AWLUM7
MVITSMVW.HNIVNW3V@TLW6PRPQPWSTCUTWNURURQUROSOSWVS
NOIUWIHRVWT@VRTITSMVW&VILTW1U<VJVMVWKUKOLQUSLUIO
CHNLHWKVRWUQLUNJUMORA+WMVSTQMTAW0-W9BPIJGIW/-0"
JURTCTSMVWKU:OQUSW0/AW#HRNTKVW4PLCPRFUENUSOW3V@T7
LTSTSWTQNWMV,UWCUQNWGKQULUIOWSVJT=VITWDVR@VNQVEJTBT
CUJORQUJOQUSW()2WFUE?PRPIPWEPWT,UMVQVRQVWMV?ULWVJJT
%!AW4PLCPRFUENUSQOBOW3V@TLTWIUKOQLU<WTIVW5PWIV7
FV:JVSW>JHRHWFPWIV@TLMVNTWJHLWPKDPQULUQURWDVQV7
=VNJVWKU:OQU=UNWGQUSW4PLCPRFUENUSOWIV@TLQVRTSV
VLIUQWJVENTQWVMV=VNWGQP:;WJVULHQWCUQTSVWDVQV=VNJTRA
5PWIV@TLWDVQV=VNW4PLCPRFUENUSOWIV@TLQVRTSTWMV
EVNTQQVSMTRV=VBTSMVSWFPDHSWPKDPQUSLOEW?VKUWPKDP7
QUSU=UNWGQUSWCPNPNWMOEOWNPRUQQUROSMUW>SHSHWU@URUN
MV?QVJTLT<TSWITKUITWKU:OIOSOWJVLVQTSMVSWIURIU=UN
MVLGNRUITWMOEOWGQPLIP<QPNQUROWFVRUFVRTSMVWDVJTRV7
=VNJTRAW5PSUWD>RVW4PLCPRFUENUSOWIV@TQVSW&V=V:
#UKKT:W*RMGBUS8OSW(TQQVJ?VNTQQTBTW?VW5UEFUNUSQON
D>RV?QVRTSTSWMVWMV?ULWVJJTBT;W9SUKUIUSOSW0-0AWLUM7
MVITSVWD>RVWFPWD>RV?QVRTSTSWIGSWFPQU=UBOW?VWKTSV
9SUKUIUSOSW0-/"AWLUMMVITSVWD>RVWIV@TQVS
4PLCPRFUENUSOWD>RV?VWFUEQUKOS=UKUWNUMURWD>RV?
IHRVITWMGQUSW4PLCPRFUENUSOSOSWD>RV?TSTSWMV?UL
VMV=VBTWMPRPLPWMHEHSHQMHBHSMV;WJHLW9SUKUIUQWNP7
RPLQURWU@OIOSMUSWFUBQUKO=OWGQUSW.HNIVNW3V@TLW6P7
RPQPW6URURQUROW?VW.HNIVNW3V@TLW6PRPQPSPSWJH<VQ
NTETQTBTW&VILTW1U<VJVWK>SVJTLTSMVSWIGRPLQP
NTETQVR=VWD><WURMOWVMTQVRVNWITKUITWTNJTMUROSWLVS,UUJQVRT
QVCTSVWIPTIJTLUQWVMTQMTBTWD>RHQLVNJVMTRA+W9@ONQULU;
%5PWNGSPWTQVWTQDTQTWNULPGKPSMUW=TMMTWIGRPWTEURVJQVRT
FVQTRLTEWGQMPBPSMUSW?VW.HNIVNW3V@TLW6PRPQPSPS
UQLOEWGQMPBPWNURURQUROSWTJTFUROWU@OIOSMUSW&VILT
1U<VJVWIHRV=TSTSWMVWFT<UJTCTW.HNIVNW3V@TLW6PRPQP
JURU,OSMUSWJUNTFTWDVRVNJTBTSMVS;WKUIUKUWUKNOROWGQURUN
CURVNVJWVMVSW&VILTW1U<VJVWK>SVJTLTSMVWIGRPLQP
NTETQVRWCUNNOSMUW4PLCPRTKVJW5UEIU?=OQONQUROSU
FUE?PRPW?VWJHLWUMQTWTEQVLQVRMVWMUCTQWGQLUNWH<VRVWCVR
JHRQHWKUIUQWIHRV=TSWTEQVJTQLVITSTSW.HNIVNW3V@TLW6P7
RPQPSPSWD>RV?TWMUCTQTSMVWFPQPSLUIOWIGSP=PW?VWNU7
LPGKPSPSWFPWNGSPWCUNNOSMUWFTQDTQVSMTRTQLVIT
ULU=OKQUW.HNIVNW3V@TLW6PRPQPSUWFUE?PRP
KU:OQLOEJORA+WMTKVWIGSUWVRMTAW
lerinde bulunan silah ve ağır silahları hangi
ülkelerden sağladığı sorusu ise beraberinde
yeni tartışmaları getirmektedir. Her geçen
gün bölgemizde daha büyük tehdit haline
gelen terör örgütlerinin elinde bulunan kamu görevlilerimiz aradan geçen süreye
rağmen kurtarılamadığı gibi hükümet
sorunu basına sansür getirerek örtmeye ve
soğutmaya çalışmaktadır. Asıl vahim olansa
bu terör örgütlerinin hükümet yetkililerinin
Türkiye’nin bölgede ve dünyada büyük bir
güç olduğu açıklamalarına rağmen ülkemizi
tehdit edecek kadar cüretkar hale gelmesidir. Bu hükümetin dış politikada ülkemizi
sürüklediği uçurumun derinliğini gözler
önüne sermektedir.” Nazlıaka, Adana’da
yakalanan TIR’ların devletin kurumları
arasında büyük bir kriz ve çatışmaya
dönüşürken bu TIR’ların içindeki
muhtevanın silah olduğu kanısını
güçlendiren iddiaların bilindiğini belirterek,
“Alman basınına yansıyan haberler ise bu
iddialara yeni bir boyut kazandırmıştır.
Kaynağı ne olursa olsun terör örgütlerinin
elindeki silahlar kan kusmakta, bütün
dünyanın gözleri önünde insanlar milliyetleri
ve inançları nedeniyle vahşice katledilmektedir.“ dedi. Milletvekili Nazlıaka, bu
bağlamda Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na
şunları sordu: "IŞİD terör örgütü ve diğer
terör örgütlerinin elinde bulunan
vatandaşlarımız ve kamu görevlilerinin
sayısı nedir? Bölgesinde güçlü olan bir
ülkenin vatandaşları bu kadar uzun süre
terör örgütlerinin elinde tutulabilir mi?
Ülkemizin itibarı ve vatandaşlarımızın can
güvenliği adına kaygı verici bu tablo yanlış
dış politikalarınızın bir sonucu değil midir?
Türkiye tarafından veya ülkemiz üzerinden
terör örgütlerine silah sağlandığı iddiası Alman basınında yer almıştır. Bu iddialar da
gerçeklik payı yoksa Almanya Federal
Cumhuriyeti’ne nota verilmesi gündemde
midir? AKP iktidarları döneminde örtülü ödenekten kullanılan kaynak her yıl katlanarak artmıştır. Bu kadar büyük bir kaynak
nerede kullanılmıştır? Bu kaynağın amacı
dışında kullanılmadığını söyleyebilir
misiniz? Terör örgütlerine katılan
vatandaşlarımızla ilgili neden herhangi bir
önlem alınmamaktadır? Bu anlamda IŞİD
başta olmak üzere ülkemizde bu örgütlerin
propagandasını yapan kaç kişi
yakalanmıştır? Faaliyetine son verilen internet sayfası, yayın organı var mıdır?
Hangileridir? CHP Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri
Bakanı’na “IŞİD terör örgütünün Musul
Konsolosluğu'muzda rehin aldığı 49
vatandaşımızı
serbest bırakma
karşılığında
AKP Hükümetinin, Süleyman Şah
Türbesi'nin bulunduğu ve Türkiye'nin kendi
sınırları dışında sahip olduğu tek toprak
parçası olan 10 bin 96 metrekarelik
Türkiye’ye ait toprakları IŞİD terör örgütüne
verdiği iddiası doğru mudur?” diye sordu.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından
yazılı olarak cevaplanması talebiyle TBMM
Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li
Tanrıkulu şu soruları yöneltti: "IŞİD terör
örgütünün Musul Konsolosluğu'muzda rehin aldığı 49 vatandaşımızı serbest bırakma
karşılığında AKP Hükümetinin, Süleyman
Şah Türbesi'nin bulunduğu ve Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek
toprak parçası olan 10 bin 96 metrekarelik
Türkiye’ye ait toprakları IŞİD terör örgütüne
verdiği iddiası doğru mudur? AKP Hükümeti
tarafından 49 rehinemize karşılık Süleyman
Şah Türbesi’nin de bulunduğu
topraklarımızın IŞİD terör örgütüne verilmesi
için Genelkurmay Başkanlığı’na Süleyman
Şah Türbesi’nin boşaltılması talimatının
iletildiği iddiası doğru mudur? 21 Ağustos
2014 tarihi itibarıyla Süleyman Şah Türbesi’nde fiilen konuşlandırılan askerlerimizin
sayısı nedir? IŞİD terör örgütüne Süleyman
Şah Türbesi’nin de yer aldığı 10 bin 96 metrekarelik topraklarımızın
tamamı veya bir kısmı
verilmiş
midir?”
(CİHAN)
SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
7 SİYASET
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
MECLiS'TEN AA
ÖZGÜR ÖZEL: “GÖZ
BEBEĞİMİZ BEYAZ FİL
GÖZÜMÜZÜN İÇİNE
BAKA BAKA SATILDI”
CHP'li Vekil Özel, "7 Ağustos’ta Manisa
Akademik Odalar Birliği üyeleri ve vatandaşlarımız ile birlikte satışına karşı çıktığımız,
satılmasın diye imza topladığımız, etrafında
insan zinciri oluşturduğumuz, göz bebeğimiz
Beyaz Fil dün gözümüzün içine baka baka
satıldı. AKP Manisa Milletvekilleri ise Manisalının isteğini, tercihini hiçe saydı ve Beyaz
Fili gözden çıkarttı. Nitekim Beyaz Filin
satışına yönelik ilk tepkiler oluştuğunda yaptıkları açıklamaların da içinin boş olduğunu
bugün bir kez daha gördük. Manisalılara rağmen Beyaz Filin satılmasına göz yuman AKP
milletvekilleri şimdilerde bu satışı savunma
telaşına girdiler. Konu ilk gündeme geldiğinde
ne demişlerdi: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı’nı ziyaret ettik, devletin beş kuruşunu
kimseye peşkeş çektirmeyiz, Türkiye bir
hukuk devleti ve her şey şeffaf bir şekilde
yapılmaktadır.” Şimdi o gün bunu diyen
AKP’li vekillere soruyorum: Beyaz Filin
satışında ihale şartları eksiksiz yerine getirilmiş midir? Beyaz Fili alan şirket burayı otel
mi yapacaktır, AVM mi? Şeffaf olacak dedikleri ve bir oldubittiye getirilen bu ihalenin üzerindeki şaibe henüz kalkmamıştır. İtiraz süresi devam etmektedir ve eğer ilk gün bir kamuoyu tepkisi oluşmasaydı bu ihalenin gözden kaçırılacağı da gün gibi aşikardır. Ayrıca
bu satışa ilişkin Manisalıların verdiği tepkiler
nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce
yapılacak olan ihale, olası tepkilerin önüne
geçilmek için AKP’liler tarafından seçim sonrasına aldırılmıştır. Şimdi o günlerde bu satışa
vatandaşlarımız ile birlikte itiraz eden muhalefet milletvekillerini, yani bizleri sırf Manisalının yanında durduk diye suçlayanlar,
bugün ihaleyi alan şirket adına konuşacak
kadar kendilerini yetkili görmektedir. Bizim
tepkimiz halkın tepkisinden ayrı düşünülemez.
Ama onların tepkisi sermayenin dili ile konuşmak olmuştur. Nitekim, burayı birilerine
peşkeş çektikleri ortadadır. Bu ihaledeki derin
AKP bağlantılarını ise incelemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Beyaz Fil ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir
Belediyesi de üzerine düşeni yapmamıştır. O
günlerde Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunmuştum ve demiştim ki; “Büyükşehir
Belediyesi hiç zaman kaybetmeden bu ihaleye
girmeli ve Beyaz Fil ile ilgili anlamlı bir proje
ile Manisalıların karşısına çıkmalı.” Ancak
Manisa Büyükşehir Belediyesi de bu süreçte
her zamanki tavrı ile belirli bir bedeli olan bu
ihaleye ilişkin “yarı parasını verelim” yaklaşımı sergiledi ve aslında evet derken hayır
demiş oldu! Beyaz Fil Manisa’nın tarihidir ve
sadece Manisa için kullanılmalıdır. Başka bir
amaçla yapılacak yatırım Beyaz Fil’in gözden
çıkartılması demek olacaktır. O gün nerede
duruyorsak, bugün yine aynı yerde duruyor ve
buranın gözden çıkartılmasına, Beyaz Fil’in
Manisa’nın trafiğini
artıracak bir
ticaret
merkezi haline dönüştürülmesine
müsaade
etmeyeceğimizi
yineliyorum dedi.
(HABER
MERKEZİ)
muhabirinin ABD'DE
gözaltına alınmasına tepki
AK Parti Sakarya Milletvekili de olan
Üstün, ABD'de siyahi bir gencin polis
tarafından öldürülmesini ve AA muhabiri
Bilgin Şaşmaz'ın, buna ilişkin olayları
takibi sırasında polis tarafından tehdit
edilerek, gözaltına alınmasını değerlendirdi. Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin St. Louis kentinin Ferguson semtindeki olayların ve benzer olayların, her demokratik ülkede olabileceğini
belirtti. Olaylar olduktan sonra verilen
tepkilere bakılması gerektiğini ifade eden
Üstün, ABD'nin çok telaşlanarak, orduyu
sisteme müdahale ettirdiğini söyledi.
Üstün, "Demek ki başkalarına sürekli laf
eden, akıl veren bir devlet, demokrasi, ufacık bir şey karşısında telaşlanıyor ve ordusunu sistem içine sokabiliyor. O zaman
Türkiye ve dünyanın başka ülkelerinde
olan olaylara, fazlaca laf etmeye artık
bunların bir yetkisi, akıl verme, hocalık
yapma gibi bir durumu olamayacaktır"
dedi.
"Basın özgürlüğünden
dem vuramazsınız"
Bu olayda ABD'nin basın mensuplarına karşı davranışını da gördüklerini ifade
eden Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de basın mensupları, polisin
yanına kadar girer, gözaltı varsa takip eder, arabaya kadar götürür, tam bir basın
özgürlüğü. Bir bakıyorsunuz başta
Anadolu Ajansı muhabiri olmak üzere
onlarca gazeteciyi gözaltına almışlar. Bir
bant çekiyor, bu banttan buraya geçtin
diye anında gözaltına alınıyor. O zaman
hiç kimse basın özgürlüğü kutsaldır lafı
etmesin. Siz eğer bir olay karşısında, bu
olayla ilgili karar almışsanız, diğer özgürlükleri bir kenara bırakabiliyorsunuz. O
zaman dünyaya karşı basın özgürlüğünden dem vurmayacaksınız. Bundan sonra
ABD, komşularına ve demokratik
ülkelere laf ederken, başkalarına akıl
verirken bin düşünüp, bir laf edecektir.
Çünkü bu sınavdan kalmıştır, bu sınavı
geçememiştir. Aşırı telaş içine düşmüştür.
Orduyu devreye sokacak kadar telaşlanmış ve kontrolü kaybetmiştir. Demokrasi
havarisi CNN'nin tutumunu da gördük, olayları çarpıttığı için halk CNN'e de isyan
ediyor. "
"ABD demokrasisi açısından bizi
endişelendiriyor"
Üstün, olayların, polisin siyahi bir
vatandaşı öldürmesinden sonra çıktığına
işaret ederek, bu ve benzeri olayların,
aslında ABD'de olağan olduğunu belirtti.
Üstün, "Belki ilk kez canına tak ettikleri
için böyle bir eylem başlattılar" dedi. ABD'de siyahi ve göçmenlere karşı ön yargı
bulunduğunu kaydeden Üstün, polisi
gördükten sonra kesin teslimiyet istendiğini, "elimi aşağı indireyim,
arabadan ineyim, yanlış bir hareket yapayım" lüksünün bulunmadığını aksi
halde polisin anında alından vurduğunu
söyledi. Üstün, şunları kaydetti: "Hele
hele bu siyahi ve göçmen ise polis adeta
bu hareketi bekler, yapın da canınıza
okuyayım diye düşünür. Bunlar öteden
beri var. Bu olaylar filmlere konu olur,
Avrupa'da anlatılır. Polisin, ABD'de ne
kadar acımasız ve orantısız güç kullandığı
artık efsaneleşmiştir. Bu insan haklarına
uygun değildir, onların kanunlarına bile
uygun değil. ABD polisinin efsaneleşmiş
ama kötü şöhreti olan bir yetkisi var ya da
yetkisi olduğu kabul ediliyor. Bu kanunlarda yazsa bile yanlış. ABD ilk kez bunu
sorgulayan durumla karşı karşıya. Bu olaylar karşısında ne yapacağını bilemedi
hemen orduyu devreye soktu. Acaba ABD'de ihtilal mi oldu yoksa demokrasiden
mi vazgeçti? Bu görüntü onu gösteriyor.
'Türkiye'deki olaylar, Türk demokrasisi
açısından bizi endişelendiriyor' diyorlar.
ABD'nin bu bu tutumu, ABD demokrasisi açısından bizi endişelendiriyor. Bundan sonra ABD'ye, siyahi ve göçmenlere
karşı tutumundan, ayırımcı eylemlerinden
dolayı, basına karşı tutumundan dolayı
daha fazla baskı gelecektir."
(AA)
TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu
Başkanı Ayhan Sefer
Üstün, Ferguson'daki
olayları takip sırasında
başta Anadolu Ajansı
muhabiri olmak üzere
onlarca gazetecinin
gözaltına alındığını belirterek, "Hiç kimse
basın özgürlüğü kutsaldır lafı etmesin.
ABD, komşularına ve
demokratik ülkelere laf
ederken, başkalarına
akıl verirken bin
düşünüp, bir laf edecektir. Çünkü bu sınavdan kalmıştır" dedi
CHP Milletvekili Yılmaz'dan
Muharrem İnce’ye destek
CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, 5-7 Eylül’de yapılacak partisinin Olağanüstü Kurultay'ında Muharrem İnce’yi
destekleyeceğini açıkladı.
TBMM’de basın toplantısı düzenleyen
Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, son günlerde Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan
saldırıları kınamak için basının karşısına
geçtiğini belirterek, "Bu saldırılar çok çirkin
ve asla kabul edilmesi mümkün değildir.”
dedi. Yılmaz, Türk milletinin sabrının sınanmaması gerektiğini söyleyip, PKK’nın
1984 yılında ilk saldırısını Eruh’ta düzenlediğini hatırlatarak, şöyle devam etti: “Bu
saldırıyı düzenleyen grubun başında Mahsum Korkmaz vardı. Askerimiz Süleyman
Aydın bu saldırıda öldü ve ilk şehidimizi
verdim. Ardından PKK eylemlerine hız verdi
Kürt Türk demeden binlerce sivil ve
polisimizi katletti. İşte bu katliamları
yapılanların heykelleri dikiliyor. Bu heykellerin orada dikilmesi herkesin bütün şehitlerimizin ve herkesin yüreğini derinden
dağlıyor.” diye konuştu. Lice’de terörist Mahsum Korkmaz’ın heykelinin dikilmesinden
sonra mahkeme kararı ile heykelin yıkılmasına karar verildiğini anlatan Dilek Akagün Yılmaz, teröristin heykelinin yıkılmasından sonra PKK yandaşları tarafından
her türlü saldırıların yapıldığını belirterek
“Atatürk’e yapılan saldırılar had safhaya
geldi. Yeter artık, Türkiye Cumhuriyetinde
bayrağı indiremezsiniz, Atatürk’ü yıkamazsınız. Bu ülkeyi bölemezsiniz, bu ülkeyi
size böldürmeyiz.”
ÇÖZÜM SÜRECİ
Bir gazetecinin, çözüm sürecine ilişkin
çıkartılan yasaya CHP’den de destek geldiği
sorması üzerine Yılmaz, “Bunu eleştirdim
ben zaten. Bizim programımızda çok açık
bir şekilde PKK terör örgütü ile asla müzakere edilmeyeceği Mayıs aylında alınan parti meclisi kararında bir müzakere başlatılamayacağı çok açıkça belirtiliyordu. O
çözüm yasası gerçek anlamda anayasaya
aykırı af yetkisini TBMM’den alıp bakanlar
kuruluna verip her türlü suçtan arıtan bir
yasal düzenlemeydi. Bakanların siyasi
müzakere yapmasını oluşturan bir yasaydı.
Parti Meclisi kararına da aykırı, parti programına da aykırı, bazı arkadaşlarımızın
verdiği destekler asla kabul edilecek bir şey
değil” şeklinde konuştu.
gördüm. Bu çerçevede ben de Muharrem Beye destek veriyorum. Tabanımızında sesini
dikkate alarak.” şeklinde konuştu. Başka
bir gazetecinin, “Mevcut yönetim devam ederse ne yapacaksınız?” şeklindeki soruyu
ise Yılmaz, “Ben 1989’dan beri bu partinin
bir neferiyim. Ben milletvekilliğini ön
seçimle kazanarak geldim. Ben Sayın Genel
Başkan’dan da çok eski bir partiliyim. Partinin ilkelerine bağlıyım. Delegelerimiz
Sayın Kılıçdaroğlu’na destek verirse, bizim
yerimiz CHP’dir. Herhangi bir hata olduğu
taktirde yanlış bir karar verildiği takdirde
biz bu konuda eleştirilerimizi söylemeye devam ederiz. Ama bizim yerimiz CHP’dir. CHP
çatısı altında yürümeye devam edeceğiz.”
diye cevapladı. (CİHAN)
MUHARREM İNCE'YE DESTEK
Gazetecilerin soruları üzerine Muharrem
İnce’ye destek vereceğini belirten Yılmaz,
“Başka adayların çıkma olasılığı her zaman
vardır. Aday olma ihtimali olanlar adaylık
açıklaması yapmadı. Muharrem bey yol
almış durumda. Çevre illerde Uşak, Burdur
ve Denizli’de nabız yoklaması yaptığımda
Muharrem Beyin tabandan destek aldığını
Evrensel hukuk mekanizmasi
mekanizması işlemiyor
CHP Konya Milletvekili Atilla
Kart, cumhurbaşkanı eliyle kanunsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle Anayasa
Mahkemesi'ne (AYM) bugün yaptığı
başvuru sonrasında açıklamalarda
bulundu.
Atilla Kart, "Evrensel hukuk kuralları anlamında etkili başvuru yolları mekanizması
işlemediği içindir ki, seçme ve seçilme
hakkının, hak arama özgürlüğünün ve adil
yargılanma hakkının ihlal edildiğinden
bahisle bu hak ihlallerinin giderilmesi,
tespiti ve akabinde de bu hak ihlallerini
giderecek idari ve yargısal işlemlerin
tesisi ve önlemlerin alınması talebiyle
bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda
bulunduk." diyerek, gerekçeyi aktardı.
Resmi Gazete'nin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olarak kendisine
tebliğ ettiği aleniyet, resmiyet kazanan
seçim tutanağını yayınlamamakta direndiğine işaret
eden CHP'li Kart, “Bu suçu mütemadi bir halde ve
yoğun suç kastı altında işlemeye devam ediyor.” dedi. Atilla Kart, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
üç tane dilekçe verdiklerini hatırlatarak şöyle devam
etti: 15 Ağustos tarihinde vermiş olduğumuz ve
seçilmiş cumhurbaşkanı ile yemin ederek ikinci aşamada göreve başlayan cumhurbaşkanı arasındaki
dünya örneklerini gösteren gerekçemiz Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş olmasına
rağmen işlemde intikal etmemiş görünüyor. Bu
yönüyle sahte belge demeyeyim de eksik belgeyi de
verilmiş olan işlem söz konusu. Ayrıca işlem zaten
özü itibariyle hukuka aykırı bir işlem niteliğinde.”
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, açıklamasını,
“Başvuru ile beraber AYM’nin adli tatil kapsamında
görevde olup olmadığı noktasında da bir takım
görüşmeler yaptım. O sebeple biraz geciktim. Şu bilgiyi aldım. Onu da kamuoyu ile paylaşmam gerekiyor. Orada her ne kadar adli tatil ise de başvuruların
niteliğine göre, başvuruların özelliğine göre sayın
mahkemenin her an için Ankara’da bulunan üyeler
vasıtasıyla heyet oluşturabileceğini ve bu başvuruya
ilişkin bilgi notlarının aynı gün içinde AYM’nin ilgili
üyeleriyle paylaşılacağı bilgisini aldım.” şeklinde
sürdürdü.
“NEDEN KENDİ TÜZÜĞÜNÜZÜ
GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ”
Kart sözleri arasında gazetecilerden AK Parti yöneticilerine şu soruyu sormalarını beklediği ifade ederek, "Umarım bugün saat 14.00’te bir gazeteci o
soruyu sorabilir. AK Parti merkez karar yönetim
karar organına demelidir ki; Siyasi parti yasasının 15
son maddesine göre ve AK Parti tüzüğünün 78.
Maddesine göre sizin genel başkan vekili seçmeniz,
MYK bünyesinde genel başkan vekilini seçmeniz, o
genel başkan vekilinin yeni genel başkanı seçmek
üzere seçmek üzere birinci olağan üstü kongreyi ayarlaması ve yürütmesi gerekirken neden kendi
tüzüğünüzü görmezden geliyorsunuz? Neden siyasi
partiler yasasının 15/ son maddesini görmezden
geliyorsunuz?” dedi.
(CİHAN)
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESİ >>
İNCE ZIMBALAR
Sabit
İNCE
sabitince1@hotmail.com
HAYRUNNİSA
İNTİFADASI
Bir süre önce Gül'lü kazan kaynatılıyor
yazımda şöyle demiştim:
Seçim bitti ama şer güçler durur mu? Gül'lü
ve ekonomili kazanı kaynatmaya başladılar.
Neymiş Tayyip Gül'ü saf dışı etmiş de, kongre
tarihini niye bir gün öncesine almış da,
ekonomi kırılganmış da, bakın Fitch hemen
açıklama yapmış da.. Daha neler neler.
Şimdi Halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen
Tayyip beyin işi daha da zorlaştı bence. Zaten
kendisi de söylemişti köşk yan gelip yatılacak
yer değil diye.. Gerçekten orada da rahat
bırakmayacaklar. Önce akp içinde Gülcü,
Tayyipci kavgası yaratılmaya çalışılacak bu
tutmazsa ki tutmayacak, sonra ekonomik
darbe girişimi başlayacak. İşsizlik artmış da,
ekonomi kötüye gidiyormuş da, uluslararası
risk kuruluşları endişeliymiş de böyle devam
ediyor yaygara...
Peki Gül ile Tayyip bey arasında bir çekişme
var mı, bana göre var. Hatta Gül bu işi gizliden ve sinsice sürdürüyor. Ama Tayyip bey
artık Gül ile bu işin gitmeyeceğini de iyi
biliyor. Çünkü Çankaya köşkünde çoğu
zaman köstek olmuş, hatta zaman zaman
karşısında yer alarak cemaat ve ihanet şebekeleriyle aynı parelelde hareketleri olmuştur. Gezi de, Mısır'ın hemen tanınmasında,
Twitter davasında gibi şu an aklımda kalanlar
bunlar.
Peki bu mücadeleyi kim mi kazanacak? Elbette yine Tayyip bey kazanacak ve Gül
aradığını asla bulamayacak, belki de yeni bir
parti ile 2015 de karşısına çıkacak. "
Nitekim beklediğimiz olaylar gelişiyor, Gül
kendisine haksızlık yapılıp, safdışı
bırakıldığını yeni düşünmüyor. Nitekim
bunun sonucu Hayrunnisa intifadası ile
gelişmeye ve ortaya konulmaya başladı. Resepsiyonda söylediği sözleri dikkatlice
okuyalım.
"ŞİMDİ BEN SUSUYORUM AMA..."
Konuşmasında çarpıcı ifadeler kullanan
Hayrünnisa Gül "Bizi çok üzdüler. Bizi hiçbir
şey görmüyor, bilmiyor, farkında değiliz mi
sanıyorlar? Her şeyin farkındayız. Bizi en çok
üzen de özellikle son yılımızda bizim camiadan, dindar Müslüman camiadan yapılan
saldırılar oldu. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 Şubat döneminde benim
başörtümün tartışıldığı günlerde bile bu
kadarını görmedik. Şimdi ben de susuyorum,
ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben
başlatacağım" dedi.
EŞİNİ OMZUNA VURARAK ÇAĞIRDI
First Lady'nin gazetecilere açıklamalarda bulunduğu sırada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Hayürunnisa Gül'ün demeç verdiği sırada
yanına gelen Abdullah Gül, eşinin omzuna
vurarak yanına çağırdı."
Belli ki bir birikinti olmuş, Şimdi ben susuyorum ama fazla susmayacağım, asıl intifadayı
ben başlatacağım derken, acaba eşi Gül'ün
sessiz kaldığına mı kızıyor ve o yapmazsa ben
yapacağım mı diyor. Gül'ün eşinin omuzuna
vurarak ikaz etmesi de zaten bunun işareti.
Peki niye böyle oldu. Kısa bir özetleme yapalım. Gül önce başbakan oldu hiç bir bedel
ödemeden, sonra şartlar öyle gelişti ki Tayyip
Erdoğan Gül'ü cumhurbaşkanlığına aday
göstermek durumunda kaldı ve arkasında durarak seçtirdi mi? Evet seçtirdi, 7 sene orada
suya sabuna dokunmadan saltanak sürdün
mü, sürdün? Sonra Gezi, Twitter, Mısır olaylarında hep ayrı telden çaldın mı, çaldın?
Kayseri Büyükşehir belediye başkanına kefil
olurken Tayyip için yapılanlara çıt çıkarmadan sessiz kalıp, hatta iyi oluyor
yıpranıyor, gelecek benim diye sinsi sinsi
bekleyip, ihanet çetesine gizli Güller attın mı
attın? Peki bütün bunlara rağmen Tayyip'in
yine seni Cumhurbaşkanlığına aday göstermesini bekledin, olmadı, sonra Başbakanlığa
razı oldun, o da bitti.
Peki siz Allah aşkına sadece makam ve
mevkii için mi siyaset yaptınız? Oturun ve
partinize akıl hocalığı yapın, yol gösterin,
dışarda Ülkenin çıkarlarına bazı işler yapın,
sivil toplum kuruluşlarına destek verin, ne bileyim, oturup emekliliğin keyfini çıkarın..
Tabii bütün bunlar olmayacak ve partiyi
karıştırmaya başlayacaklar öncelikle. Sonra
bunda başarılı olamazlarsa ki olamazlar, sonra
ihanet çetelerinin peşine takılmaya devam ve
belki de yeni bir parti ile yeni bir siyaset
savaşının başlatılmasını ben şahsen bekliyorum.
Fakat yenilecek, başarılı olamayacak ve
Yeni Türkiye'yi yolundan kimse
çeviremeyecektir...
8 GÜNCEL
22
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
SONDAKiKA GAZETESİ >>
kooperatifler desteklenmeli
K
bundan sonra da bu anlayışı koruyacaklarını belirterek kooperatifçiliğin
desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Bayındır çiçekçiliğinin sözleşmeli üretimle beraber hızla geliştiğine dikkat
çeken Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Ersoy Sümerkan, kurulduğu günden
bugüne kooperatifin çalışmalarına ilişkin Karabağlar Belediye Başkanı
Muhittin Selvitopu'na genel olarak bilgiler verdi. Bilinçli üretici için kooperatifin eğitim çalışmalarına da özen
gösterdiğini, bu yönde de önemli çalışmalarda bulunduğuna dikkat çeken
Başkan Sümerkan kooperatifin her
geçen gün üretim kapasitesini arttırdığını, istihdama da katkı sağladığını
söyledi.
Her geçen gün daha da büyüyoruz
Sümerkan, “Kooperatif olarak
İzmir’de de bir çok belediye ile sözleşmeli üretim yapıyoruz. Karabağlar
Belediyesi ile de geçtiğimiz dönem
çalışmalarımız oldu. Bu dönem de
üreticilerimizin emeğinin değerlendirilmesi en büyük temennimiz.
Sayın Başkanımızın emeğe ve
emekçilere verdiği değeri biliyoruz.
Kooperatifimiz üreticilerimizin bilinçlendirilmesi konusunda eğitim çalışmalarına da önem veriyor. Bitki üretimi
için kaliteli toprak harcı, kaliteli gübre
kullandırarak örnek üretimin nasıl olacağını üreticilere uygulamalı olarak
öğretiyoruz.” Dedi.
İmkanlar ölçüsünde destek olacağız
Kooperatif yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getiren Başkan Muhittin Selvitopu ise
Bayındır'da çiçekçilik sektörünün hızla
büyüdüğünü ve her yıl düzenlenen
Çiçek Festivali’nin de büyük ilgi
gördüğünü söyledi. Üreticilerin
emeğinin karşılığını alabilmesi için kooperatifçiliğin geliştirilerek yaşatılması
gerektiğini belirten Muhittin Selvitopu
belediye olarak imkanlar ölçüsünde kooperatiflere destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Selvitopu, “İlçe
belediyeler olarak her zaman üreticinin
yanında olmalı, onları desteklemeliyiz.
Kooperatifçilikte emek ve ürün her
zaman değer bulur. Üretim ve verimlilik artar. Ayrıca Türkiye’nin öncelikli sorunlarından işsizlik konusunda
da istihdam yaratılarak çözüme katkı
konulabilir. Biz bugüne kadar hep üretenden, emekten yana olduk. Bundan
sonra da bu anlayışımızı koruyacağız"
dedi. (HABER MERKEZİ)
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte
çocuklara yönelik çalışmalarını
hızlandıran Karşıyaka Belediyesi’nin farklı branşlarda açtığı yaz
okulları çocukların büyük ilgisini çekti. Eğitim, kurs ve eğlence programlarına katılan
yaklaşık 7 bin çocuk, hem
yeteneklerini sergileme hem de
kendilerini geliştirme fırsatı
buldu.Karşıyaka Belediyesi
tarafından; yüzme, gitar, ebru,
heykel, drama, satranç, resim,
fotoğrafçılık, eğlenceli matematik, İngilizce, sinema, masa
tenisi, uçak yapımı, piyano,
bağlama ve diksiyon dallarında
ücretsiz açılan yaz okullarına
yaklaşık 7 bin çocuk katıldı.
Yüzme kursları için farklı mahallelerde portatif yüzme havuzları kuruldu. Bülent Ecevit
Kültür Merkezi, İsmail Cem
Kültür Merkezi ve Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde eğitim
birimleri oluşturuldu.
HEM EĞLENCE HEM SPOR
Karşıyakalı çocukların en
çok ilgi gösterdiği branşların
başında yüzme geldi. 1 Temmuz’da başlayan yüzme
kurslarında yüzlerce çocuk hem
spor yaptı hem de yaz sıcağında
serinleyip eğlenceli vakit
geçirdi. İlk kez havuzla tanışan
çocuklar ise yüzmeyi öğrenmenin keyfini yaşadı.
Karşıyaka’da kurslara katılan
çocukların eğlenceli yaz
okulları, Ağustos sonuna kadar
devam edecek.
HİZMETLER DEVAM EDECEK
Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün, geleceği çocuklara
emanet ettiğini hatırlatan
Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar “Göreve
seçilirken, Karşıyakamızı çocuklarla yöneteceğimizi söylemiştim. Kentle ilgili tüm sorunları
çözebiliriz ancak çocuklarımızın
gelişimini kaçırırsak bunu telafi
edemeyiz.
Bu kenti çocuklarla birlikte
yöneteceğim ve onlar için yaptığımız hizmetleri artırarak
sürdüreceğiz” dedi.
(HABER MERKEZİ)
DOĞRUDAN BAKIŞ
Mustafa
ARSLAN
musarslan1960@hotmail.com
DENGELERİ
GÖZETMEK
gözü pek ateş savaşçıları, bu kez madalya için
ter döküyor. Kazakistan’ın Almatı şehrinde 0409 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İtfaiye
Sporları Dünya Şampiyonası için hazırlanan
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi
Olimpiyat Takımı, ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Toros Eğitim Merkezi’nde
“yarışma standartlarına uygun” olarak hazırlanan pistte günde 4 saat antrenman yapan ateş
savaşçıları, engelleri aşıp merdivenleri çıkıyor,
hortumlarla koşuyor. Hepsinin de ortak amacı,
Kazakistan’daki yarışmada en iyi dereceyi elde
ederek İzmir’e başarıyla dönebilmek..
7 BİN ÇOCUĞA YAZ KURSU
İ
zmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi,
Kazakistan’da düzenlenecek Dünya
Şampiyonası’na hazırlanıyor. Takımı, aynı
zamanda Olimpiyat Takımı’nın da
antrenörü olan Arama Kurtarma ve Afet İşleri
Şube Müdürü İsmail Derse çalıştırıyor. Hep
yangınlara müdahale ederken gördüğümüz
Takım gençleşti
İzmir’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil
edebilmek için yoğun bir tempoda çalıştıklarını
belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, kondisyon
yüklemesi ile başladıkları çalışmalarda daha
sonra teknik parkura geçtiklerini söyledi. Aynı
zamanda Olimpiyat Takımı Antrenörü de olan
Derse, “3 arkadaşımız görev değiştirdiği için
takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Onların yerine gelen yeni arkadaşlarımızın takıma adapte
olabilmeleri için ekstra antrenman yapıyoruz.
Kıdemlilerin tecrübesinden, yeni
arkadaşlarımızın da enerjisinden yararlanarak
genç bir ekip oluşturduk. Başarılı olacağımıza
inanıyorum” diye konuştu.
(HABER MERKEZİ)
“Akıllı Kavşak”lar için bir adım daha
Dünyanın pek çok gelişmiş kentinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli dostu “Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi”ni
Türkiye’de ilk kez İzmir’de devreye almak isteyen Büyükşehir Belediyesi ihaleyi kazanan Çek Cumhuriyeti konsorsiyumunu sözleşmeye davet etti
İ
zmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı
Trafik Yönetim Sistemi” ihalesine yapılan itirazlar, tam 2 yıllık gecikmeye yol açtı.
KİK’in “itiraza red” kararının ardından
Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan Çek
Cumhuriyeti konsorsiyumunu sözleşmeye davet
etti. Yeni sistemde, yeraltına döşenen sensörler ile
kavşaklara giren ve çıkan araçlar sayılabilecek.
Yoğunluk bilgilerine göre yeşil, kırmızı ve sarı ışık
süreleri otomatik olarak ayarlanacak. Böylece
kavşaklardaki bekleme süreleri kısalacak.
Dünyanın pek çok gelişmiş kentinde uygulanan
akıllı, çevreci, engelli dostu “Tam Adaptif Trafik
Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi”ni
Türkiye’de ilk kez İzmir’de devreye almak isteyen
Büyükşehir Belediyesi, bu yeni trafik sistemini
hayata geçirmek için yaptığı ihaleyi yaşanan uzun
ve zorlu süreçlerin ardından sonuçlandırma aşamasına getirdi. İhaleyi kazanan Çek
Cumhuriyeti’nden AZD Praha S.R.O. - Cross Zlın
A.Ş. ortaklık girişimi, Büyükşehir Belediyesi
tarafından sözleşmeye davet edildi.
Süreç nasıl işledi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Tam Adaptif
Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi Yapılması” için “Pazarlık Usulü” ile 06
Ağustos 2012 tarihinde ihale gerçekleştirdi.
İhalede 7 firma yeterlik başvurusunda bulundu. 3
aşamalı gerçekleştirilen ihalede 4 Nisan 2013 tarihinde 3 firmanın katılımıyla son teklifler alındı ve
ihale 21 Haziran 2013’te karara bağlandı. Hemen
ardından ise diğer katılımcı firmalar tarafından
Kamu İhale Kurulu (KİK)’e itiraz başvuruları
yapıldı. Bugüne kadar kararlarla ilgili toplam 10
kez KİK’e itirazen şikayette bulunuldu ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi düzeltici işlemler yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 22 Mayıs 2014
tarihli son düzeltici işlem kararına yapılan itiraz 9
Temmuz 2014 tarihinde KİK tarafından reddedildi. KİK’in bu kararıyla birlikte ihale AZD
Praha S.R.O. - Cross Zlın A.Ş. ortaklık girişiminde kaldı. KİK kararını alan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, ön mali kontrolden sonra söz konusu
firmaya sözleşmeye davet yazısını gönderdi.
Yakıt sarfiyatı azalacak
“Akıllı Trafik Yönetim Sistemi” ile kent içi
trafikte “devrim gibi” bir uygulamaya hazırlanan
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sistemi 720 günde
kente kazandıracak. Akıllı trafik yönetim sisteminde kavşaklar ve otoparklar, yaklaşık 700 kameranın kullanılacağı akıllı sistem ile yönetilecek.
Kırmızı ışık, hız ve park ihlalleri, kurulan kameralar ile elektronik olarak denetlenecek. Kameralar
ve sensörler aracılığıyla elde edilen trafik yoğunluk bilgeleri; cep telefonu, internet, oluşturulacak
çağrı merkezi ve TV-radyolar aracılığıyla vatandaşların kullanımına sunulabilecek. Bu sayede
hangi güzergahların daha yoğun olduğu bilgisine
kolaylıkla ulaşılabileceği için vatandaşlar güzergah seçimi yapabilecek. Yeni sistem sayesinde
seyahat süreleri kısalırken yakıt sarfiyatı da azalacak. Değişen teknolojilere göre geliştirilmeye açık
ve en ileri teknolojileri kullanan bu yeni sistem,
ayrıca engelli vatandaşların yaya geçişlerini daha
rahat ve güvenli kullanmaları için “konuşan yeni
yaya geçiş sistemi” de oluşturacak.
Akıllı kavşaklar
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuracağı bu
sistemde, yeraltına döşenen manyetik sensörler
yardımı ile kavşaklara giren ve çıkan araçlar
sayılabilecek. Yoğunluk bilgilerine göre sinyalize
kavşak süreleri (yeşil, kırmızı ve sarı ışık)
otomatik olarak sistem tarafından ayarlanacak. Bu
sayede kavşaklardaki bekleme süreleri kısalacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında
bulunan toplam 402 adet sinyalize kavşağın
tamamı, oluşturulacak Trafik Kontrol Merkezi’ne
bağlanacak. Sistem, artan ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak başlangıç itibariyle en az 900
kavşak kapasiteli olacak.
Kent içinde belirlenen güzergahlarda kurulacak
110 adet Trafik İzleme Sistemi ile trafik akış ve
yoğunluklarının kentli tarafından da izlenebilmesi,
kural ihlallerinin gözlenerek kontrol altına alınması, merkezi olarak arıza tespiti ve arızaya en
kısa sürede müdahale gibi faydalar sağlanacak.
Saniye saniye bilgi akışı
Yeni sistem ile kent içindeki belirli noktalara
145 adet trafik ölçüm kamerası ve 64 adet trafik
ölçüm sensörü yerleştirilecek.
eralı sistem ile sağlanacak. Böylece yayalar kendilerine ayrılan bölgelerde daha rahat dolaşım
sağlayabilecek. Bu sistem ile Kemeraltı, Kıbrıs
Şehitleri Caddesi, Kordon ve Mimar Kemalettin
Caddesi yaya yolları otomatik olarak
denetlenecek.
Görme engellilere yönelik yaya geçiş sistemi
Sinyalize kavşaklarda sinyal direğine monte edilecek bir sistem ile engelli yaya geçişleri düzenlenecek. Görme engelli yaya, karşıya geçiş
düğmesine bastığı zaman cadde ismini, kavşağın
şeklini, geçiş sürelerini ve bu kavşakta bulunan
trafik lambaları ile ilgili bilgileri sesli olarak alabilecek. Bu kapsamda toplam 61 sinyalize
kavşağa 182 adet sesli yaya butonu monte edilecek.
Kamera ve sensörler ile elde edilen bilgiler, Trafik
Kontrol Merkezi tarafından değerlendirilerek
sürücülerin hizmetine sunulacak. Sürücüler güncel
trafik bilgilerine cep telefonu, internet, radyo-TV,
ışıklı panolar ve çağrı merkezi aracılığıyla anında
ulaşabilecek. Kurulacak sistem ile oluşturulacak
Trafik Yoğunluk Haritaları üzerinden; trafik
Trafik yoğunluğuna jet çözüm
Yeni sistem ile kent içindeki belirli
noktalara 145 adet trafik ölçüm kamerası ve 64 adet trafik ölçüm sensörü
yerleştirilecek. Kamera ve sensörler
ile elde edilen bilgiler, Trafik Kontrol
Merkezi tarafından değerlendirilerek
sürücülerin hizmetine sunulacak.
Sürücüler güncel trafik bilgilerine cep
telefonu, internet, radyo-TV, ışıklı
panolar ve çağrı merkezi aracılığıyla
anında ulaşabilecek. Kurulacak sistem ile oluşturulacak Trafik Yoğunluk
Haritaları üzerinden; trafik yoğunluğu
ve hızları, seyahat süreleri, otopark,
hava ve yol durumu gibi bilgileri canlı
olarak takip edilebilecek. Ayrıca yeni
sistem ile vatandaşlar, otoparkların
doluluk oranı bilgileri baz alınarak
uygun olan otoparklara yönlendirilebilecek.
yoğunluğu ve hızları, seyahat süreleri, otopark,
hava ve yol durumu gibi bilgileri canlı olarak takip
edilebilecek. Ayrıca yeni sistem ile vatandaşlar,
otoparkların doluluk oranı bilgileri baz alınarak
uygun olan otoparklara yönlendirilebilecek.
Elektronik trafik denetleme sistemi
Sistem içinde kurulacak “Elektronik Dentleme
Sistemi” sayesinde kırmızı ışık, hız ve park ihlali
yapan araçlar, 163 adet tesbit sistemi, kameralar
ve sensörler aracılığıyla otomatik olarak tesbit
edilirken, 12 güzergaha kurulacak Hız Koridoru
Sistemi sayesinde de kent içinde belirlenen güzergahlarda araçların ortalama hızlarının bir koridor
boyunca ölçülmesi sağlanacak ve hız kurallarını
ihlal eden araçlar tespit edilebilecek.
Ayrıca yine sistem içinde 116 noktada Park İhlal
Tespit Sistemi kurulacak. Bu sistemle kent içinde
belirlenen güzergahlarda park kurallarını ihlal
eden (kaldırım üstü park, ikinci sıra park, sol şerit
park, durak önü park, yaya geçidi üstü park,
yangın musluğu önü park vb.) araçlar tespit edilecek. Belirlenen güzergahlar kameralar ile sürekli
gözlem altında tutularak park kurallarını ihlal eden
araçların plakalarını içeren görüntüleri alınacak.
Anında müdahale imkanı
Kent içinde belirli noktalara yerleştirilecek
trafik izleme kameraları aracılığıyla trafik görüntüleri canlı olarak Trafik Kontrol Merkezi’ne
iletilecek ve olağandışı durumlarda anında müdahale imkanı kazanılacak.
Toplu ulaşıma öncelik
Tam Adaptif Trafik Yönetim Sistemi
sayesinde, kent içersinde kullanılmakta olan 1500
otobüs, 100 ambülans ve 164 itfaiye aracı ile
yaşama geçirilecek olan (tramvay) toplu ulaşım
araçlarının kent trafiğine uyumu sağlanarak toplu
ulaşım araçlarına öncelik veren bir trafik yönetimi
de gerçekleştirilecek.
Yayalaştırılmış bölge yönetimi
Yayalaştırılmış bölgelerin denetimi yine kam-
Sistem neler kazandıracak?
Sistemin devreye girmesiyle seyahat ve
kavşaklarda bekleme süreleri kısacalak. Ayrıca
yeni sistem, yol kapasitelerinin yüksek verimde
kullanılması, sürücü ve yaya trafik güvenliğinin
artması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi,
yakıt ve yedek parça harcamalarının azaltılması,
trafik akış ve yoğunluklarının kentli tarafından da
izlenebilmesi, kural ihlallerinin gözlenerek kontrol
altına alınması ile merkezi olarak arıza tespiti ve
arızaya en kısa sürede müdahalenin sağlanması
gibi faydalar sağlayacak.
(HABER MERKEZİ)
Bornova’da çocuklar
hem okudu hem eğlendi
Bornova Belediyesi’nin AÇEV’le birlikte
düzenlediği Yaz Çocuk Okuma Grubu Etkinliği, ilkokul öğrencilerini kitaplarla buluşturdu. Dikkat ve ilgi artırıcı alternatif eğitim
yöntemlerinin de kullanıldığı derslerde okumanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşayan
çocuklara sertifiklarını Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila verdi. Bornova
Belediyesi, öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmeleri için düzenlediği spordan hobi
kurslarına pek çok etkinliğe, çocuk okuma
grubu oluşturarak yenisini ekledi. Anne
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile işbirliği
yapan Bornova Belediyesi’nin, 55 ilkokul
öğrencisine yönelik olarak düzenlediği
‘Çocuk Okuma Grubu Etkinliği’ büyük ilgi
gördü. Etkinliğe anne ve babalarıyla katılan
çocuklar hem okuma alışkanlığı kazandı hem
de aileleriyle ilişkilerini güçlendirdi. Dikkat
ve ilgi artırıcı alternatif eğitim yöntemlerinin
de kullanıldığı etkinlik 6 hafta sürdü. Bu süre
boyunca her bir öğrenci 15 kitap okudu. Kita-
pları sesli olarak da okuyan ve arkadaşlarıyla
tartışan çocuklar özgüven, bilgi ve yaratıcılıklarını geliştirdi.
Eğitimin sonunda düzenlenen törende
çocuklara katılım belgelerini Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila verdi.
Mevlana, Doğanlar ve Yunus Emre Mahalleleri’ndeki çocukların ağırlıklı olarak
katıldığı programın çok yararlı olduğuna
inandığını söyleyen Başkan Olgun Atila,
“Bütün mesai arkadaşlarıma ve AÇEV gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz
olan çocuklarımızın eğitimi bizim için çok
önemli. Bornova Belediyesi olarak bir okul
gibi de hizmet veriyoruz. Sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın ve kadınlarımızın
destekleriyle bu etkinliklerimizi daha da
çoğaltacağız. Amacımız Cumhuriyet ve
Atatürk’ün ilkeleri ışığında daha aydınlık bir
gelecek yaratmak. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapmaya devam
edelim” dedi. (HABER MERKEZİ)
Deniz kırlangıçlarına yeni yuva
D
eniz Kırlangıçlarının İzmir Kuş Cenneti’ndeki varlıklarını devam ettirmesi
için Prof.Dr.Mehmet Sıkı’nın bilimsel
danışmanlığında, Binbir Gıda Çamaltı Tuz
İşletmesi Müdürü Çağatay Tulunay tarafından 14
adet Deniz Kırlangıcı üreme platformları yaptırılarak Mayıs ayının sonunda tuz tavalarının
uygun yerlerine yerleştirildi. Yerleştirilen üreme
platformları 1 hafta sonra Deniz Kırlangıçları
tarafından kabul edildi. Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Mehmet Sıkı; “İzmir Kuş Cennetinde
Flamingolardan sonra Deniz Kırlangıçları da
kendileri için yapılan kuluçka yerlerini de kabul
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
9 GÜNCEL 22
İzmirli itfaiyeciler,
Kazakistan’da
madalya peşinde
EMEĞE SAHİP ÇIKMAK İÇİN
urulduğu yıldan bu yana
geliştirdiği projelerle adından
söz ettiren Bayındır Çiçek
Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi, Karabağlar Belediye
Başkanı Muhittin Selvitopu'nu
makamında ziyaret etti. Ziyarette
Başkan Selvitopu’nu çalışmaları
hakkında bilgilendiren kooperatif yöneticileri kooperatifin 400 ortağı
olduğunu, ürettikleri çiçek sayısının ve
üretim kapasitesinin 10 yılda 10 kat arttığına dikkat çektiler. Kooperatif yöneticileri ayrıca, İzmir Büyükşehir
Belediyesi başta olmak üzere bir çok
belediye ile sözleşmeli üretim yaptıklarını hatırlatarak Başkan Selvitopu’ndan da bu konuda destek istediler.
Başkan Selvitopu da bugüne kadar hep
üretenden, emekten yana olduklarını,
SAYFA 9
MAVi KIRMIZI SARI
ettiler” dedi. Resmi Gazetede 4 Nisan 2014 tarihinde 28962 Sayı ile ilan edilen ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 6.maddesinde
belirtilen koruma ilkeleri kapsamında ; “Sulak
alanlarda su kuşları popülasyonlarının korunmasına ve arttırılmasına itina gösterilir” amacı
doğrultusunda su kuşu olan Deniz Kırlangıçlarının İzmir Kuş Cenneti’ndeki varlıklarını devam ettirmesi için Prof.Dr.Mehmet
Sıkı’nın bilimsel danışmanlığında, Binbir Gıda
Çamaltı Tuz İşletmesi Müdürü Çağatay Tulunay
tarafından 14 adet Deniz Kırlangıcı üreme platformları yaptırılarak Mayıs ayının sonunda tuz
tavalarının uygun yerlerine yerleştirildi. Yerleştir-
ilen üreme platformları 1 hafta sonra Deniz Kırlangıçları tarafından kabul edildi. Alana 10
üreme platformu daha yaptırılarak uygun tuz
tavalarına yerleştirilecek.
Deniz kırlangıçları yaz göçmeni olduklarını
ifade eden Prof. Dr. Sıkı; “Kuluçkaya yatmak
için İzmir Kuş Cennetine gelip yuvalarını deniz
kıyısına yakın ada ve yarımadalara yaparak
topluluklar(koloni) halinde kuluçkaya yatarlar.
Yuvalarını su kenarına yaptıkları için suların
yükselmesinden, denizdeki gel-git hareketlerinden, sahillerdeki balıkçılar ve Deniz Börülcesi toplayanlar ile köpeklerden olumsuz olarak
etkilenmektedir” dedi.
Prof. Dr. Sıkı; “Bizim önerdiğimiz yeni
üreme platformlarının Deniz Kırlangıçları
tarafından kabul edilmesiyle söz konusu türün
geleceğini tehdit eden olumsuzluklar bundan
sonra yaşanmayacak ve Deniz Kırlangıçları
flamingolar gibi uzun yıllar İzmir Kuş Cennetinde kuluçkaya yatmaya devam edecektir.
İzmir Kuş Cenneti ekosisteminin devamı için
hizmet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürlüğü,
DSİ 2.Bölge Müdürlüğü, Binbir Gıda Çamaltı
Tuz İşletme Müdürlüğü ve İzmir Kuş Cennetini
Koruma Birliği çalışanlarına teşekkür ederiz”
dedi. (EGE AJANS)
Bir köyün muhtarı, köydeki aşiretleri, güçlerini dikkate alarak davranır. Aksi takdirde
köyde problemler çıkar.
Bir şehrin valisi, o şehirdeki her türlü
dengeyi gözeterek kararlar almaya çalışır.
Bir ülkeyi idare edenler, ülkedeki insanların
inanç, ekonomik ve ahlak değerlerine göre
değerlendirmeler yaparlar.
Doğru bildiklerini hemen uygulamaya koyarlarsa toplumlar birdenbire değişime
hazır olmayacakları için patlamaların meydana gelmesi kaçınılmaz olur. Bu gerçeklerden dolayı bazı hususların yerleştirilmesi
zamana bırakılır.
Bundan dolayıdır ki, Müslümanlık,
toplumu vahiy olmasına rağmen birdenbire
değiştirmeye kalkmamış, 23 sene gibi bir
sürede indirilmiştir.
Dünyayı ilgilendiren hususlarda bir şeyler
yapmanız gerekiyorsa, dünyadaki dengeleri
nazar-ı itibara alarak adım atamak zorundasınız.
Öyle yapmazsanız, realitelerden dolayı kendinizi ve milletinizi, devletinizi riske atmış
olursunuz ve “Don Kişot”luk yaptığınızdan
dolayı sorumlu olursunuz.
Şimdi dünyada ABD, İsrail, Rusya AB, Çin
gibi dengeler var.
Bunlara dikkat etmeden atacağınız her
adım felaket olabilir.
Sayın Başbakandan başbakan yardımcılarına, bakanlara varıncaya kadar bizim
siyasiler son dönemde Filistin’e insani
yardım ve Gazze’deki yaralıları Türkiye’ye
getirip tedavi ettirmek için İsrail’den izin
beklediler.
Sonunda bu izni aldılar ve yaralıları tedavi
için Türkiye’ye getirdiler.
Normal yol da budur.
Biz ister kabul edelim, ister etmeyelim,
hoşumuza gitsin veya gitmesin BM’ye göre
Filistin ayrı bir devlet değil, İsrail sınırları
içerisinde olan bir yerdir.
Bazı ülkeler bizim sınırlarımız içerisinde
aramızın da iyi olmadığı herhangi bir gruba
pasaportlarını getirmeden, Ankara’ya
başvurmadan yardım götürecek olsalar, biz
kabul eder miyiz?
Aklın yolu birdir.
Şimdi hükümet, doğrusunu yaptı. İsrail’e
başvurup izin aldı. Yaralıları Türkiye’ye getirdi. Tedavilerine başlandı.
Peki, daha önce “Otoriteye başvurmak
lazım” diyenlere olmadık hakaretleri yapanlar ne diyecekler?
Kin ve nefretla bakıldığı zaman her zaman
söyleyecek bir şeyler bulunur.
En iyisi hesapları mahkeme-i kübra’ya
bırakmak.
Çeşme'de
işletmeler,
'tam not' aldı
Çeşme Belediyesi'ne bağlı Zabıta Amirliği ve
Sağlık Hizmetleri ekipleri; ilçede gıda alanında
faaliyet gösteren işletmelerinin mutfaklarını denetledi, kontrollerden işletmeler "tam not" aldı. Turizm cenneti Çeşme'de, Çeşme Belediyesi Sağlık
Hizmetleri ve Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler,
ilçede hizmet veren fırın, kafe, beach clup, balık ve
et restoran ile kumrucular başta olmak üzere gıda
üretimi yapılan işletmelerde denetim yaptı. Turizm
işletmelerinin yoğunlukta olduğu Çiftlik, Dalyan,
Ilıca mahalleriyle başlayan kontrollerde; sıvı ve
katı gıdaların temini, nakli, depolanması, işlenmesi
ve tüketime hazır hale getirilmesinden, sunumu ve
muhafazasına, sağlık ve hijyen tedbirlerinden
ısıtma ve soğutma sistemlerine, ürünlerin gramajından atıkların düzenli tahliyesine kadar farklı kriterler dikkate alındı.
Denetimler sürecek
Gıda üretim ve sunumu gerçekleştirilen işletmelerde yapılan denetimlerin, hem işletmeler hem
de tüketimini yapanlar açısından önemine değinen
Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kontrollerin devam edeceğinin bilgisini verdi. İşletmelerin
tamamının denetimlerden "tam not" almasının yanı
sıra birçoğunun da belirlenmiş standartların üzerine
çıktığını vurgulayan Başkan Dalgıç, "Çeşme'nin,
faaliyetteki işletmelerinin kalitesiyle de marka
değerini hak ettiğini tekrar kanıtladığını kaydetti."
dedi. (HABER MERKEZİ)
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
AK KÖŞE
Sedat
KAYA
sedatkaya20@hotmail.com
GÜL, DİKENSİZ
OLUR MU?
Siyasi gündemde son dönemlerde o kadar
çok çelişkili bir süreç yaşanıyor ki, her gün
ayrı bir insan figürü ve her gün ayrı bir insan
örneği gösteriliyor...
Bugün en çok sevilen, yarın en kötü bir insan muamelesi görebiliyor...
Gül derken tabi ki, kimden bahsettiğimi çok
iyi anladınız...
Ak Parti kurucusu Abdullah Gül'den
bahsediyorum...
Başbakan Abdullah Gül'den bahsediyorum...
Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül'den
bahsediyorum...
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bahsediyorum...
Evet Gül soy ismini çok iyi taşıyanlardan
olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Gül
kendisi idi etrafındaki bazı dikenlere aldırmadan görevini en iyi şekilde yaptı inancındayım...
Sorunların kavga ile veya bağırarak çözülemeyeceğini bizlere gösterdi...
Kişilere karşı yapmış olduğu davranışı, hitabeti ve hürmetli bir beyefendi kişiliği ile
nasıl bir uzlaşı olabileceğini bizlere gösterdi...
Siyaset bilimi okuyan tüm öğrencilerin mutlaka, Abdullah Gül biyografisini iyi okumalı
ve incelemeliler...
Hayatı boyunca itilen, aşağılanan, dışlanan
ve en çok kapanan partide üst düzey yöneticilik yaparak büyük devreler geçirerek
bugünlere gelip ve yine aynı düstur ve duruşla devam edecek bir başka ikinci kişi
yoktur sanırım...
Abdullah Gül düne kadar çok iyi bir insandı,
ama karalama kampanyası da o düne kadar
çok iyi idi diyenlerden gelmesi beni de çok
şaşırttı...
Her insanın kendine göre bir kusuru vardır.
Diyelim ki Gül'ünde bir kusuru var veya birden fazla kusuru var. Bu kusurlar yüzünden
bir insan karalanıyorsa, önce karalayana bir
bakmak lazım diye düşünüyorum...
Çünkü karalanan kişi bir Devlet yönetiyor,
karalayan kişide bir aileyi bile yönetemeyecek kapasitede kişiliğe sahip olduğunu
çalıştığı yerlerden anlayabiliyoruz....
Bir başka deyiş ile hem Müslümanım diyeceksin hem de insanların arasına nifak sokacaksın. Özellikle bazı kendini sağ cenah
gösteren ama her dönemin adamları olanlar
bu işlerin başında...
Bugünlerde Abdullah Gül'e yapılanlar yarında Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmayacağının garantisini kim verebilir...
Çünkü yapanlar hep yakınındakiler, uzaktakiler sadece başarıları izliyorlar. Yakındakiler ortalığı karıştırarak, başarılı olan
bürokratları ve diğer kurumdaki yetkililerin
bir nevi ayaklarını kaydırma gayreti içerisindeler...
Bu olaylar da nifak sokmak için birebir
zemin hazırlamış olanlar için bulunmaz bir
nimet haline geliyor...
Peki Gül dikensiz olur mu ?
Asıl bu sorunun cevabını,karalama kampanyası yürütenlere sormak lazım...
10 GÜNCEL HABERLER
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
2014
Cuma
97 Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
TURGUTLU'DA ALEVİLERİN YAŞADIĞI
MAHALLEYE ÜÇÜNCÜ KUR'AN KURSU
CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesinde, birbirine yakın mesafede iki
Kur’an Kursu bulunmasına karşın, Alevi vatandaşların Cemevi taleplerinin hiçe sayılarak üçüncü Kur’an
Kursu inşaatına izin verilmesine tepki gösterdi ve mahalle sakinlerinin yeşil alan ve Cemevi yönündeki
itirazına karşın, Turgutlu Belediyesi’nin soruna duyarsız kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtti
“Aslolan, yeşil donatı alanlarının korunmasıdır” diyen Sakine Öz, “mahallelimizin inancını en rahat biçimiyle, huzur içinde yaşayabileceği bir ortamın sağlanması
için de belediyeye görev düşüyor. Şu an
mahallemizde yeterli sayıdaki Kur’an
Kursu binasının başka bir alanda tahsis
edilmesinin yolu bulunabilir. Belediyeden
Cemevi inşaatı için gereken kolaylığı göstermesi gerekmektedir” ifadesini kullandı.
Sakine Öz’ün açıklaması şöyle:
CHP Milletvekili Öz, “Kur’an Kursu’na ve din eğitiminin devlet eliyle verilmesinden tarafız. Ancak Selvilitepe’de
Cemevi ve yeşil alan talepleri açıkça sürerken, bu talepleri görmezden gelmeyi,
üstüne üstlük üçüncü Kur’an Kursu binasına izin vermeyi doğru bulmuyoruz. Mahalle sakinlerimiz, yerel seçimlerden önce, gerek partimizin, gerekse MHP adayı
Turgay Şirin’in cemevi taleplerine olumlu
baktığını biliyor. Bazıları unutsa bile, verilen sözler mahallemizde hiç unutulmadı,
cemevi ve yeşil alan için ısrar devam etti
ama her nedense, MHP’li Başkan Sayın
Turgay Şirin, seçimden sonra bildiğini
okumaya devam etti.
Selvilitepe’de yaşayan Aleviler, şimdi
Başkan Turgay Şirin’in Cemevi sözüne
sahip çıkmasını bekliyor. Çocuğundan büyüğüne, her kuşaktan duyarlı mahalle sakinleri yılmıyor, 130’a yakın imzayla Turgutlu Belediyesi’ne talebini iletiyor. Aldığı kuru bir cevapla, hem yeşil alan talebi
reddediliyor, hem de yıllardır dilinden ve
gönlünden düşürmediği Cemevi inşaatı
için istediği arazinin önü kapanıyor, yerine Kur’an Kursu yapılacağı söyleniyor.
Ben, Manisa’nın farklı Alevi köy ve
mahallelerinin Cemevi isteklerini her fırsatta dile getirmeye devam ediyorum. Alevi mahallelerinin Cemevi için arazi talebi sürerken, bu mahallelerde zaten yeterince cami ve Kur’an Kursu olmasına karşın, yeni bir Kur’an Kursu açılmasını ise
“maksatlı” buluyorum.
Selvilitepe Mahallesi sakinleri ile talebimiz açık ve net: Turgutlu Belediyesi,
DENİB - TASARIM
FİNALİNE DOĞRU
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin bu yıl 3.sünü düzenleyeceği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması için hazırlıklara hız kesmeden devam ediliyor.
86 tasarımcının toplamda 344 tasarımla başvurduğu ve yoğun çalışmalar sonucunda süzgeçten geçirilen tasarımlar, 10 tasarımcıyla finale doğru giderken, 3 haftadan az bir süre kaldı
F
inal çalışmaları kapsamında Denizli’nin Buldan ilçesinde bir araya gelen finalistler, son
fitting(prova) çalışmalarını Belediye El Sanatları ve Kültür Merkezi(BELKÜM)’nde gerçekleştirdi. Tasarımcı koçu, dünyaca ünlü modacı Deniz
Kaprol eşliğinde tasarımları hakkında son düzenlemelerini yapan genç tasarımcı yarışmacılar, tasarımlarıyla katalog çekimlerinde de yer aldılar. DENİB 3. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Murat Tosunoğlu fitting çalışmaları
hakkında şunları söyledi, “Fitting çalışmalarını yoğun bir tempoda geçirdik, işbirliği içinde olduğumuz ajansımızla final gecesinde en iyi sunumu yapabilmek adına bütün enerjimizle çalışıyoruz. Rönesans Ajans ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.”
Türkiye İhracatçılar Birliği(TİM) Başkan Vekili
ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı
Süleyman Kocasert, yarışmanın önemine değinerek, Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması’nı bu
yıl üçüncü kez gerçekleştireceklerini, inovasyon
odaklı ve marka yaratma amacına katkı sağlayacak
olan bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti. (HABER MERKEZİ)
İlk 20 proje arasında Denizli de var
Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis
Hemşireleri Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu’nun düzenlediği Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu’nda ilk 20 proje arasına kalarak
Ankara’da Denizli’yi başarıyla temsil
etti.
Hemşirelik mesleğine katkı sağlamak, yenilikçi uygulamaları teşvik et-
mek ve bu uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu tarafından düzenlenen “Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu’na Denizli Devlet Hastanesi
Hemşireleri Yusuf Hazar ve Muhammet Barza da katıldı. The Lord Of
The ECGS isimli projeyle yarışmaya
katılan Denizli Devlet Hastanesi, Türkiye’de yer alan tüm Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri içinde ilk 20 proje arasında kalarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Ayrıca Devlet Hastaneleri içerisinde ilk 20’ye giren tek hastane Denizli Devlet Hastanesi oldu.
(HABER MERKEZİ)
inançlara tam anlamıyla eşit ve saygılı olsun. Biz, Turgutlu Belediyesi’nden iki
Kur’an Kursumuz mahallemizde zaten
hizmet veriyorken, üçüncü bir kurs/yurt
binası yerine hem yeşili korumasını, hem
de Cemevi inşaatı için gerekli kolaylığı
göstermesini bekliyoruz.
Aslolan, yeşil donatı alanlarının korunmasıdır. Mahallelimizin inancını en rahat biçimiyle, huzur içinde yaşayabileceği
bir ortamın sağlanması için de belediyeye
görev düşüyor. Şu an mahallemizde yeterli sayıda olan Kur’an Kursu binasının başka bir alanda tahsis edilmesinin yolu bulunabilir. Belediyeden Cemevi inşaatı için
gereken kolaylığı göstermesi gerekmektedir.
Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Turgay Şirin’den, Selvilitepe’deki kararı gözden geçirmesini rica ediyorum. Mahalle
sakinlerinin taleplerini gönülden dinlesin
ve çözüm adına ve kendisinin seçim öncesi vaatlerini hatırlasın. İnançlarımızı ve
dini ibadetlerimizi, devletin ve belediyelerin eşit ve tarafsız hizmetiyle çok daha huzur içinde yerine getirebileceğiz dedi.
(HABER MERKEZİ)
Kent merkezine bir
eğitim yuvası daha
Büyükşehir Belediyesi, 10'uncu Bilgi Evi ve
Kurs Merkezi'ni kent merkezine açıyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 9 farklı
noktasında açtığı Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'ne
bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi,
özellikle çalışan anne ve babaların yoğun istekte
bulunduğu kent merkezine; 350 öğrenci kapasiteli Bilgi Evi ve Kurs Merkezi açıyor. Atalar Bilgi
Evi ve Kurs Merkezi, 2014-2015 eğitim-öğretim
yılında hizmete açılacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini 8 yıl
önce Karaman Mahallesi'nde hizmete açtığı, "Karaman Bilgi Evi ve Kurs Merkezi" ile başlayan
eğitim yuvası atağı hız kesmeden devam ediyor.
Sekiz yılda Karaman, Sevindik, Fatih, Yenişehir,
Mehmet Akif Ersoy, Anafartalar, Aktepe, Kayıhan ile Gökpınar Mahalleleri'nde açılan Bilgi Evi
ve Kurs Merkezlerine bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. Vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda,
Denizli Büyükşehir Belediyesi 10'uncu Bilgi Evi
ve Kurs Merkezini, tüm imkanları zorlayarak
kent merkezine açmak için çalışma başlattı. Atalar Mahallesi 954 Sokakta bulunan Z+4 katlı bir
binada açılması planlanan eğitim yuvası için tadilat çalışmaları sürerken, Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'nin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmete açılacağı kaydedildi. Atalar Bilgi Evi ve
Kurs Merkezi'nin 350 öğrenci kapasitesine sahip
olacağı, sabah ve öğle olmak üzere 2 grupta hizmet vereceği belirtildi.
9 derslikte 350 öğrenci eğitim alacak
Sınıf öğretmenleri ile her ders branşından eğitimcilerin görev yapacağı merkezde, 9 dersliğin
olacağı, ilk ve orta okulların 2,3,4,5,6,7 ve 8'inci
sınıf öğrencilerinin kabul edileceği ifade edildi.
Öğrencilerine öğle yemeği servisi de sunacak
Atalar Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'nin her katında
oyun salonu bulunacağı ifade edilirken, yemekhane, bilgisayar laboratuarı, kütüphane ve etkinlik salonunun da yer alacağı belirtildi. Büyükşehir
Belediyesi'nin özellikle çalışan anne ve babalardan gelen yoğun talep üzerine, tüm şartları zorlayarak merkezde açacağı bilgi evinin yeni eğitimöğretim yılına yetişeceği bildirildi. Bilgi Evi ve
Kurs Merkezi'nde öğretmenler tarafından öğrencilerin ders çalışmaları, sınava hazırlanmaları, test
çözümleri ve sosyal aktiviteler ile kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.
(HABER MERKEZİ)
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gururu
1993 yılında kurulan Denizli
Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu, verdiği eğitimlerin
ardından üniversitelerin tiyatro
bölümlerini kazanan öğrencilerinin gururunu yaşıyor.
Denizli’de 21 yıl önce kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, önemli
bir başarıya imza attı. Kurulduğu 1993 yılından beri, kentte tiyatro eğitiminin önemli bir
merkezi haline gelen Denizli
Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrosu, her yıl düzenlediği
tiyatro kursları ve verdiği derslerle başarılı sanatçı adaylarının
yetişmesine katkı sağlıyor. Yetenekle öğrenci alımı yapan
akademik kurumların giriş sınavına Denizlili sanatsever öğrencileri hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kursiyerlerine yıl boyunca, temel oyunculuk, tiyatro
tarihi, diksiyon, mimik ve beden kullanımı, yazarlık ve reji
bilgisi gibi ücretsiz eğitim veriyor. Bu kapsamda, bir süredir
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu'nun söz konusu
eğitimlerine katılan, bu yıl ise
üniversitelerin tiyatro bölümü
sınavlarına giren Denizlili 3
öğrenci, istediği başarıya ulaştı.
Şehir Tiyatrosu kursiyerlerinden Selen Bağcı ve Mehmet
Mert Karagül Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya
Fakültesi Tiyatro Bölümünü,
Bengisu Peltek’se İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve
Oyunculuk Bölümünü kazandı.
Kursiyer alımı 4-12 Ekim'de
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı,
sanat hayatlarına üniversitede
devam edecek öğrencilerinin
Şehir Tiyatrosu’nun gurur kay-
nağı olduklarını söyledi. Şehir
Tiyatrosu'nun bu yıl da kursiyer oyuncu alımına devam edeceğini kaydeden Otaklı, “Bu yıl
4-12 Ekim tarihleri arasında tiyatro sınavı yapılacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda kursiyer olmak isteyen adayların en
geç 1 Ekim günü mesai bitimine kadar bir adet fotoğrafla birlikte, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu yanındaki Ressam İbrahim
Çallı Sanat Evi’ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor" diye
konuştu.
(HABER MERKEZİ)
SAYFA 7
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Cemalettin
Yazıcı
TATLI
ESİNTİLER
cemalettin35@yahoo.com
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
hayırlı
UMALA
11 TATLI ESİNTİLER
22
2014
Cuma
17 Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
C
İMAN VE ÖNEMİ-2
PEYGAMBERLERE İMAN
Peygamber, haber taşıyan ve elçi anlamlarına
gelir. Allah’ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak maksadıyla görevlendirdiği kişilere peygamber denir. Resul ve Nebi
gibi tabirleri de kullanılır, peygamberlik için.
İnsanları doğru yola iletmek için, Allah tarafından seçkin kimselerin gönderildiğine bu
kimselerin Allah’tan getirdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmaktır.
Allah (cc), herhangi bir ayrım yapmadan
bütün peygamberlere inanmamız gerektiğini
ifade etmiştir. Kur’an: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman
etti, müminler de! Onlardan her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine
iman etti. ‘O’nun resullerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz.’ dediler ve eklediler:
‘İşittik ve itaat ettik ya Rabbena, affını dileriz,
dönüşümüz Sanadır.’” (Bakara, 2/285)
Allah (cc) ilk insan Hz. Âdem (as) ve son
peygamber Hz. Muhammed (sas) arasında
peygamberler göndermiş, insanları onlar vasıtasıyla emir ve yasaklarını bildirmiş dosdoğru yaşamaya çağırmıştır. Her topluluğa
mutlaka peygamber gelmiştir. Bu husus
Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir:
“Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı peygamber gönderilmiştir.” (Fatır, 35/24) Başka
bir ayette ise: “Allah’a and olsun ki Biz
Sen’den önceki ümmetlere de peygamberler
göndermişizdir.” (Nahl, 16/63)
Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışma, ibadet ve itaatle elde edilemez. Kur’an bu konuda: “Bu, Allah’ın lütfu olup onu dilediğine
verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.”
(Cuma, 62/4)
Peygamberler, sadece dini tebliğle yetinmeyip, dini esasları açıklamış, sonra ümmetlerine öğretip, eğitip kötülüklerden korumuşlardır.
İnsanların Allah’a nasıl ibadet edeceğini bilmesi, ahiret hakkında bilgi edinmesi ve kısa
yoldan dünya ve ahiret saadetine ulaşması,
peygamberlerle mümkün olacaktır.
İnsanlara peygamber gönderilmeseydi, gerçeği, iyiyi, doğruyu ve güzeli bulmada, iyiyi
ve kötüyü ayırmada zorlanırlardı. Kur’an:
“Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki
resullerden sonra, artık insanların Allah’a
karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)” (Nisa,
4/165)
Genel olarak Peygamberlerin Sıfatları:
a) Sıdk: Bütün peygamberler, sözlerine ve
davranışlarına güvenilir. Her ne sebeple olursa olsun asla yalan söylemezler.
b) Emanet: Kendilerine verilen hiçbir şeyi ne
sebeple olursa olsun korurlar, zayi etmezler.
Verdikleri sözü tutarlar. Peygamberler, emanete ihanet etmez.
c) Tebliğ: Aldıkları tebliğ görevini hakkıyla
yerine getirirler. Velev ki nefislerine ağır gelecek emirler bile olsa. Onlar, Allah’ın, emir
ve yasaklarının tümünü ümmetlerine eksiksiz
bildirirler.
d) İsmet: Peygamberler masumdurlar. Günaha girmezler, gerektiğinde Rabbimiz onları
uyarır. Peygamberlerin, hepsi büyük ve küçük bütün günahlardan uzaktırlar.
e) Fetanet: Peygamber aklı diyebileceğimiz
Fetanet, hadiseler ve olaylar karşısında, farklı
çözüm yolları sunmalarıdır. Bütün peygamberler, diğer insanlardan daha akıllıdır.
Peygamberler, insanlığın rehberi olduğundan dolayı bizler de onların sıfatlarıyla
kendimizi donatmak ve onlar gibi olmaya çalışmalıyız.
KADERE İMAN
İmanın rükünlerinden biri de kadere imandır.
Kadere iman, her şeyin Cenab-ı Hakk’ın bizzat ilmiyle ve takdiriyle vücuda geldiğine
inanmaktır. Kader, her şeyi ve bütün kâinatı
kapsayan bir muazzam program olarak anlamalıyız. Kader iki kısımdır. Birincisi; kâinattaki her varlığın, “Zatı, şekli ve bütün özellikleriyle” Allah’ın ilminde takdir edilmesi ve
buna göre yaratılmasıdır. Bu kısımdan sorumlu değiliz. İkinci kısım ise; insanın cüz’i
iradesine bakar. İnsan, cüz’i iradesi ile hayır
olsun, şer olsun her neyi tercih eder ve neyi
işlerse, Allah onu yaratır. İnsan bu ikincisinden sorumludur. Cennet ve Cehennem, insan
iradesine tanınan bu tercih hakkının meyveleridir. Kur’an: “İnanıp; iyi işler yapanları da,
içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden ırmaklar akan Cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve
onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız.” (Nisa, 4/57)
İyilikler ve güzellikler Allah’tandır. Kötülükler ve çirkinlikler de insanın nefistendir. Başka bir ifadeyle kul iyiliklerini Rabbimizin
takdirine vermeli ve şükretmelidir. Kötülüklerini de kendi nefsinin cüz’i istek ve arzularına vermeli ve bunun şerrinden de Allah’a
sığınmalıdır.
İyiliklerimiz hususunda Allah’a şükrederiz.
Kötülüklerden de kendimizi korumaya çalışırız ve Allah’ın yardım ve inayetini isteriz.
Rabbimiz insana cüzi irade vermiştir. Ayrıca
akıl nimetiyle de nasıl bir hayat süreceğini insanlığa gönderdiği rehberlerle bildirmiştir.
Bu emirlere uymak insana ne kazandırır, ne
tür bir cezası var bunların hepsini öğretmiştir.
Kul ister, iradesini ve aklını nasıl kullanırsa
Allah (cc) onu yaratır. İyilikte kötülükte kulun istemesiyle yaratılmaktadır. Allah’ın iradesine “Külli İrade” deniyor ve her şeye gücü yettiğinin ifadesidir.
Allah (cc) zaman zaman insanları çeşitli nimetlerle ve musibetlerle dener, imtihan eder.
Kul musibetleri Cenab-ı Hakk’ın takdir ettiğine inanırsa, sabreder ve Allah’tan yardım
diler. Kendisinin kusuru olup olmadığını salim bir akıl ile araştırır. Strese girmez, teslimiyeti Rabbine tam olarak isyan etmez, mükâfatı büyük olur.
Cenab-ı Hakk’ın bizim yapacaklarımızı bilmesi ise, O’nun (cc) İlah oluşu ve İlim sıfatının gereğidir. Ancak biz, kendi cüzi irademizle hareket ederiz. Bundan dolayı da sorumluyuz.
Hiç şüphesiz Rabbimiz, kulu ile kulunun gidişatına, duasına, kalbine, ihlasına ve yönelişine göre muamele yapar, Kur’an: “İman
edip tevbe eden ve salih amel işleyenlerin,
Allah kötülüklerini iyiliklere değiştirir. Allah
bağışlar ve merhamet eder.” (Furkan, 25/70)
ayeti bunu ifade eder.
Demek insan yönelişleriyle ve dualarıyla, Allah’ın da izni ve takdiri çerçevesinde, kendi
hayatını ve davranışlarını yönlendirmektedir.
AHİRETE İMAN
Ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuz olarak devam edecek olan hayata ahiret hayatı denir. İmanın en
önemli bir rüknü; öldükten sonra dirilmeye
ve ahiret hayatına imandır. İnsanlara, bu dünya hayatında hem maddi, hem de manevi nimetler ihsan eden Rabbimiz, bu dünya imtihanını kazanan kullarını Cennette yine hem
cismani, hem de ruhani hadsiz nimetlere
mazhar kılacaktır.
Kur’an da ahiret hayatına: “kavuşma günü”,
“toplanma günü”, “hesap günü”, “din günü”,
R
HAFTANIN AYETİ
“Rabbimiz! Gelmesinde şüphe
edilmeyen bir günde, insanları
mutlaka toplayacak olan sensin.
Allah asla sözünden dönmez.” (Al-i
İmran, 3/9)
HAFTANIN HADİSİ
hüküm günü” gibi isimler vermiştir.
Ahiret, hayatı duyu organlarımızla, gözlem ve deneye dayanan müspet ilimlerle açıklanamaz. Ancak aklımız, ahiretin
varlığını kavramada bize yardımcı olabilir. Bu konuda bilgi kaynağımız vahiydir; yani Kur’an’dır. Bunun yanında
Kur’an’ı açıklayan ve gerçek olduğu bilinen Sevgili Peygamberimizin (sas)
sözleridir. Ayrıca yeryüzünde yaşanan
mevsimler de ahireti anlamamıza yardım eder. Güz mevsiminde bitkilerin ölmesi, baharın tekrar dirilmeleri bize ahireti ve öldükten sonra dirilmeyi anlatan
önemli hadiselerdendir.
Allah (cc) birçok ayette ahiret hayatının
var olduğunu bildirmektedir. Kur’an’da
şöyle ifade edilmektedir: “Yine olanlar, sana
indirilene ve senden önce indirilene iman
ederler; Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar.”(Bakara, 2/4)
Diğer bir ayette ise:
“Ey iman edenler! Allah´a, peygamberine,
ona indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam anlamıyla sapıtmıştır.” (Nisa Suresi, 4/136)
Kur’an’da ahirete iman şu ayetlerle de ifade
ediliyor: “…Ey Muhammed! Sana indirilen
kitaba ve senden önce indirilen kitaba inanan
müminlere, namaz kılan, zekât verenlere, Allah’a ve ahiret gününe inananlara elbette büyük ecir vereceğiz.” (Nisa, 4/162)
“… Allah’a ve ahiret gününe inanmayanları
da Allah sevmez…” (Nisa, 4/38)
Ahirete iman konusunda Sevgili Peygamberimiz de (sas) birçok sözüyle bizlere ışık tutmuştur. O, Müslümanları ahiret önemi konusunda sık-sık uyarmış, ahiret hayatı için dünya hayatında hazırlık yapılması gerektiğini
belirtmiştir. Bir sözünde şöyle buyurmuştur:
“Dünya ahiretin tarlasıdır.” (Buhari, Rikak 3)
Akıl, ahiretin varlığını anlamada bir ölçüdür.
İnsan yok olma, sevdiklerinden ayrı kalma
ve ölüm karşısında duyduğu bu endişeyi or-
Ebu Hüreyre (ra) şöyle dedi “Bir
adam Resulullah’a (sas) Kıyamet saati
ne zaman gerçekleşecek? dedi.
Resulullah (sas):
‘Emanet zayi edildiği vakit kıyamet
saatini bekle!’ buyurdu.
Adam:
‘Emaneti zayi etmek nasıldır?’ dedi.
Resulullah (sas):
‘İşler ehlinin gayrına tevdi edildiği zaman, kıyamet saatini bekle!’” buyurdu. (Buhari
tadan kaldıracak şey ahiretin varlığına inanmaktır. İnsanın öldükten sonra yok olmayacağı, ebedi yaşayacağı, dünyadaki ayrılıkların, eksik kalmış özlemlerin sonsuzluk âleminde karşılanacağı inancı, onu rahatlatır. İnsanı bu yersiz korkulardan kurtarır ve ebediliğe layık olduğunu gösterir.
Ahiret hayatı hayatımızı anlamlı hale getirir.
İnsan akıllı, düşünen ve bilen bir varlıktır. Yaratılışından getirdiği anlama, bilme, merak etme duygusu gereği olarak kendi kendine bazı
sorular sormuş ve bunların cevabını aramıştır. “Nereden geldik, nereye gideceğiz? Bu
dünya bir gün yok olacak mıdır? Öldükten
sonra yeni bir hayat var mıdır? Ruh ölümsüz
müdür?” müspet ilimler bu soruların cevabını veremez. Bu soruların cevabını ancak din
verir. Çünkü hayatı anlamlandırma isteğinin
engellenmesi durumunda insan var oluş boşluğuna düşer.
İnsan başıboş, gayesiz yaratılmamıştır. Yüce
Allah Kur’an’da: “Allah, ölümü ve hayatı,
hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı.” (Mülk,
67/2) buyurarak yaratılış gayemizi bildirmiştir.
İnsanlar bu dünyada çoğu zaman haklarını
tamamıyla alamazlar, zulme maruz kalırlar.
Bu adaletsizlik ancak, ahirette hesapların görülmesiyle giderilebilir. İnsanın bu isteğini
Allah, ahiret hayatında gerçekleştirecektir.
Ahirete inanmak bize neler sağlar?
İnanan insan, kendisini huzurlu ve mutlu hisseder. İnsan, ebedi yok olmayacağına inanarak hayatını istikamet içerisinde yaşar. Böylece yok olma endişesini ortadan kaldırır. Bu
dünyada sahip olduğu güzelliklerden, iyiliklerden, sevdiklerinden ayrı kalmayacağını
ahirette, Cennette sevdikleriyle beraber olacağına inanarak huzurlu olur. Ahiret hayatı
insana yaratılışının bir gayesi olduğunu öğretir, hayatının bir gayesi olduğunu bilir. Ayrıca
ölümünün sonsuz bir hayatın başlangıcı olarak görmesini sağlar.
Bu inanca sahip olmayanlar ise: “Devamlı
yok olma endişesi taşırlar. Sahip oldukları
iyilik ve güzelliklerden ahirette mahrum kalırlar. Sevdikleriyle ahirette beraber olamazlar.”
YOLUMUZU AYDINLATANLAR
AYDINLATANLAR
İBRAHİM ETHEM VE İĞNE
İbrahim Ethem’in valilerinden birisi onu aramaya çıkar. Alıp
Belh’e, saltanatının başına götürecektir. Bir deniz kenarında onu
gömleğinin söküklerini dikerken
bulur:
“Nedir o elindeki” diye sorar.
“Dikiş iğnesi...”
“Bir zamanlar kılıçla dağları bölerken şimdi bir iğneye mi kaldı işin?”
“Bu iğne o kılıçtan daha kuvvetlidir. Allah dilerse
o iğnenin ucuyla bana üzüm taneleri gibi yıldızları
toplatır.”
“Demek keramet bu iğnede” der vâli ve iğneyi
elinden kapıp denize atar.
İbrahim Ethem şöyle seslenir:
“Balıklar getirin iğnemi!”
Bir balık ağzına iğneyi alıp getirir.
“Sırra kastettim, meğer farkında olmadan kefenimi dikmeye başlamışım” der.
“Nereye gidiyorsun?” diye sorar vâli.
“Saraya... İçine yalnız beyaz gömleklilerin alındığı... Kılıçlı böceklerin nöbet tuttuğu... Havaya, ışığa bile yasak de¬nilen... Darlığın genişliğe çevrildiği... Saray... Ben, Belh Sultanı İbrahim Ethem. Sarayına gidiyorum.”
Asıl saltanat, fani diyarda, binilen bir binitte, uçakta, trende, gemide olan saltanat değildir, insan bir gün indirile-
ceği dünya binitinin sultanı olamaz. Hakiki saltanat, mânâ diyarının, manevi sultanlığıdır. Onun da tek sermayesi acizliktir. (Mesel Denizi kitabından)
SAYFA 12
SONDAKiKA GAZETESİ >>
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast. 293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları 435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi 445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
441 41 70
Karataş
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
12 GÜNCEL
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
"BONZAİ ÖLÜM
tribine sokuyor…"
Son dönemde yol açtığı ölümlerle kamuoyunun gündeminde yer alan uyuşturucu
madde bonzai konunun uzmanları tarafından tartışılmaya devam ediyor
E
ge Üniversitesi Madde Bağımlılığı,
Toksikoloji ve İlaç Araştırmaları
Enstitüsü'nde görev yapan Uzm. Dr.
Ebru Aldemir bonzai ile ilgili olarak Ege
Üniversitesi Haber Merkezi Ege Ajans'a
açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Aldemir,
"Bonzai kullanan kişi, sakin ve kendisine
zarar veremeyeceği korunaklı bir ortamda
bulunması gerekiyor" diye konuştu. Uzm.
Dr. Aldemir, " Bonzai, piyasaya K2/Spice
isimleriyle sunulan, kullanıcılar tarafından
bonzai, jamaica veya jamaican olarak da
adlandırılan bir sentetik kannabinoiddir. Diğer bir ifade ile sentetik olan, esrar etkileri
ortaya çıkartan bağımlılık yapan bir maddedir. Bağımlılık yapıcı etkisi esrara göre
çok yüksektir. Kimyasal bir maddedir, aseton ve fare zehri gibi çözücülerde çözülerek
yavşan otu gibi bitkilere emdirilip piyasaya
sunuluyor" dedi.
"BONZAİ'NİN YAN
ETKİLERİ ÇOK FAZLA"
Uzm. Dr. Ebru Aldemir, "Kullananlarda
nabız ve kan basıncı yükselmesi yapıyor.
Kan basıncında yükselme ki bu kalp krizine neden oluyor. Bu durum bonzaiye bağlı
ölümlerin bir kısmından sorumlu olabiliyor.
Kaygı atakları, bulunulan yer ve zamanla
bağlantının kopması, hayal görme ve kuşku
ataklarına neden olabiliyor. Kişide bu kaygı
ve kuşku ataklarının da tetiklediği intihar
düşüncesi ve intihar girişimine ( kullanan
kişilerin "Ölüm Tribi" olarak tanımladığı)
neden olabiliyor" diye konuştu. "Bonzai
kullanan kişi iyi gözlenmeli, sakin ve kendisine zarar veremeyeceği korunaklı bir ortamda bulunması sağlanmalı, şayet kaygı
atağı içinde olduğu, hayaller gördüğü veya
intiharla ilişkili söylem ve eylemleri gözlemlenirse mutlaka en yakın bir hastanenin
acil servisine başvurması sağlanmalıdır" diyen Uzm. Dr. Aldemir; "Bonzai kullanımının bu kişiler tarafından engellenmesi zor.
Bir şekilde arzulandığı, kullanımın etkileri
altında ve yoksunluk döneminde maddeye
ulaşma davranışını kontrol edemedikleri
göz önünde bulundurulmalıdır. Sakinleştirilmeli ve maddenin zehirlenme ve yoksunluk belirtilerine yönelik tedavi programı
başlatılmalıdır. Uzun süredir kullanımı olan
bağımlı kişiler, tedavi almak amacıyla üniversite ve devlet hastanelerinin AMATEM
birimlerine başvurabilirler" dedi.
(EGE AJANS)
PİRİŞTİNA'DAN ROTARACT KULÜPLERİNE TAM DESTEK
Uluslararası Rotary
2440.Bölge Rotaract Temsilciliği Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina'ya
bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bölge Rotaract Temsilcisi
Can Sezici, Brt Yardımcısı
Reşit Avşar, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Alp Özdemir, Bilişim
Hizmetleri Koordinatörü
Arda Özkan, Kurumlar İle
İlişkiler Sorumlusu Akif
Özkan katıldığı ziyarette
sosyal projeler masaya yatırıldı. Ziyaret sırasında konuşan Bölge Rotaract Temsilcisi Can Sezici, "Rota-
ract Kulüpleri olarak Buca
İlçesi'nde oturan vatandaşlara hizmet etmek istediklerini dile getirdi. Bizim Mahalle, Meslek Edindirme
Kursları ve Atık Pil projeleri için Başkan Piriştina'dan destek istedi." Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Buca
Belediye Başkanı Levent
Piriştina, "Belediye olarak
genç ve dinamik bir yapıya
sahip olan rotaract kulüpleri ile her zaman birlikte ortaklaşa projelere imza atabiliriz dedi."
(HABER MERKEZİ)
Mercedes-Benz Türk,
İzmirli hafif ticari araç
müşterileriyle bir araya geldi
Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin stratejilerini yakından takip ederek beklenti
ve taleplerini yerinde dinlemeye, araç ve
hizmetlerini detaylı olarak anlatmaya devam ediyor. Yine bu kapsamda şirket Ankara ve İstanbul’dan sonra İzmir’de de
turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı
yapan hafif ticari araç müşterileri ile organize ettiği bir akşam yemeğinde bir
araya geldi. Sprinter ürün gamına kısa süre önce eklenen yeni 16+1 Servis, 19+1
Okul ve 10+1 Turizm modellerinin yanı
sıra Yeni Vito 8+1 Select’in detaylı olarak
tanıtıldığı organizasyona Mercedes-Benz
Türk Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve
Satış Müdürü Tufan Akdeniz, Satış Müdürü Serdar Yaprak ile Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Kerem Akın katıldılar.
Tufan Akdeniz, organizasyon sırasında
yaptığı konuşmada turizm, personel ve
servis taşımacılığı yapan şirketlerin bek-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
lentilerini eksiksiz karşılayan yeni Sprinter’ın farklı versiyonları ve Yeni Vito Select 8+1 ile ilgili detaylı bilgi vererek
Mercedes-Benz Türk’ün geniş hafif ticari
araç ürün yelpazesi ile taşımacılık sektörüne özel sunduğu hizmetleri aktardı. Ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün 2004 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanında
başarılı kız öğrencilere burs verdiği “Her
Kızımız Bir Yıldız” adlı kurumsal sosyal
sorumluluk projesi ile 2013 yılında başlattığı trafik eğitim projesi “MobileKids”
de İzmirli müşterilere tanıtıldı. MercedesBenz Türk, sektörün ihtiyaçları, müşterilerin talep ve beklentileri doğrultusunda
sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye, bu
kapsamda araçları üzerinde talep edilen
donamım ve kapsamları uygulayarak
müşteri memnuniyetine verdiği önemi
göstermeye devam ediyor.
(HABER MERKEZİ)
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
POLİKLİNİK TELEFONLARI
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
261 48 04
Eşrefpasa
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
SAYFA 13
SONDAKiKA GAZETESİ >>
13 SAĞLIK
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
TUVALET EĞİTİMİNDE
olmazsa olmaz kurallar
Çocukların gelişiminde önemli aşamalardan biri de tuvalet eğitimi. Bu, aynı zamanda ebeveynler için zorlu bir dönüm noktası
anlamına da geliyor. Ebeveynlerin bu
dönemdeki yanlış tutumları ileride onarılması güç sonuçlara neden olabiliyor. O nedenle tuvalet eğitimine çocuğun olduğu
kadar anne babanın da hazır olması çok
önemli. Peki, tuvalet eğitimi verirken nelere
dikkat etmeli?
Acıbadem Adana Hastanesi'nden Uzman Klinik
Psikolog Göksu Telmaç, anne babalara özel
eğitim tüyoları verdi. Yaz aylarında pek çok ailenin
evinde, tuvalet eğitimi telaşı yaşanıyor. Kimi
çocuklar birkaç gün içerisinde tuvalet olgunluğu
kazanırken, kimi çocuklar ise aşırı direnç göstererek tuvalet eğitimine karşı gelebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Göksu Telmaç "Unutmayın ki her
sağlıklı çocuk tuvalet eğitimini er ya da geç
öğrenecektir. Ancak yanlış eğitim tutumları,
çocukta onarılması güç özgüven, kimlik, benlik ve
bağlanma problemlerine neden olabilir." uyarısında bulundu. Tuvalet eğitiminde yaz aylarının ideal
olduğundan çocukları 2 -3 yaşına gelmiş pek çok
anne-babanın aklında bugünlerde aynı soru
olduğunu aktaran Telmaç, "Sabırlı olmak, kıyaslamamak, cezalandırmamak ve geri dönmemek
gerekiyor. Çocuklarda mesane kontrolü 18 ay - 3
yaş arasında kazanıldığından genelde tuvalet
eğitimi 2 yaş civarında başlıyor. Kimi çocuklar
birkaç gün içerisinde tuvalet olgunluğu
kazanırken kimi çocuklarsa aşırı direnç gösterip
tuvalet eğitimine karşı gelebiliyor." dedi.
'CEZALANDIRMAYIN, KIYASLAMAYIN,
BEZE GERİ DÖNMEYİN'
"Nasıl ki dokuz aylık bir bebeğe kasları henüz
hazır olmadığı için yürüme öğretilemiyorsa, basit
birkaç kelimeyi konuşamayan bir çocuktan da
fiziksel ihtiyaçlardan biri olan boşaltımı haber vermesini beklememek gerekiyor." diyen Telmaç, Uzman Klinik Psikolog Telmaç, 'Artık tuvaletini bizim
gibi normal tuvalete yapmayı öğrenmen için sana
yardımcı olacağım. Bugün sana bunun için bazı
şeyler alacağız.' gibi bir başlangıç tercih edilebileceğini belirtiyor. Oturak, minik klozet, alıştırma
külotu, normal külotlar gibi alışverişin çocukla birlikte yapılmasının onu motive edeceğini belirten
Telmaç, tuvalet eğitiminde tutarlılığın son derece
önemli olduğunu vurguladı. Anne eğitime
başladıktan sonra bakıcı ya da anneanne gibi
yakınların beze kısa süreli de olsa dönüşler yapmaması, çocuk kreşe gidiyorsa oradaki eğitimin
evdeki eğitim ile eş zamanlı başlaması, çocuğun
her yarım saatte bir tuvalete oturtularak birkaç
başarılı deneyimin zamanlamasının ayarlanması
gerekiyor. Bu dönemde çocuğun ara sıra altına
kaçırabileceğini, böyle bir durumda çocuğa sert
tepki vermemek ve tuvalet eğitimi boyunca
cezadan mutlaka kaçınmak gerektiğini anlatan
Uzman Klinik Psikolog Telmaç, çocuğun
başkalarıyla kıyaslanmamasının da büyük önem
taşıdığını dile getirdi. Telmaç, "Başka çocuklarla
kıyaslama kısa vadede etkili olsa bile uzun vadede zararlı olacaktır. Bu nedenle 'Bak kuzenin
öğrendi sen hala bezlisin, bebeksin, büyümedin
mi' gibi benlik zedeleyici ifadelerden uzak durulmalıdır." diye belirtti.
'ARTIK BEZİ
BIRAKTIN' KUTLAMASI'
Çocuğun hasta ve kabız olduğu, etkilendiği
üzücü bir olay yaşadığı, düzeninin değiştiği durumlarda tuvalet eğitimine başlamamak gerekiyor.
Yine çok önemli bir nokta da annenin kendini
hazır hissetmesi. Anne, tuvalet eğitimine yeterli
zaman ayıramayacağını düşünüyorsa uygun zamanı beklemeli. Özellikle eğitim verirken kakasından ve çişinden nefret edecek ifadeler (ay ne pis,
iğrenç koktu vs.) kullanmamak, çocuğun her
başarılı deneyimini 'aferin' gibi sözler veya alkışlar
ile ödüllendirilmek gerekiyor. 'Artık bezi bıraktın'
adı altında minik bir kutlamanın da faydasının
görüleceğini hatırlatan Klinik Psikolog Göksu Telmaç, "Eğer tüm bunlara rağmen aşırı direnç gösteriyorsa bir psikolog ya da pedagogtan yardım almak yararlı olacaktır. Bazı durumlarda eğitimi durdurmak, ertelemek bile gerekebilmektedir." dedi.
Gece eğitimi konusunda ise farklı uzman
görüşleri olduğunu belirten Göksu Telmaç, bunları şöyle ifade etti: "Gece eğitimine, çocuğun
gündüz eğitimi tam olarak oturduktan sonra
Şifa için canlı balık yutuyorlar
Mide rahatsızlığı bulunan bazı hastalar, şifa bulmak amacıyla derelerde doğal olarak yetişen kırmızı
benekli alabalık yavrularını canlı olarak yutuyor.
Uzmanlar, canlı alabalık yutmanın fayda yerine
zarar verebileceğini hatta balığın soluk borusuna
En çok "böbrek"
en az "ince bağırsak"
nakli bekleniyor
Türkiye'de organ nakli bekleyenler arasında 21 bin
694 kişi ile en çok böbrek, 1 kişi ile en az ince bağırsak nakli bekleyen hasta var. Sağlık Bakanlığının internet sitesinden derlenen bilgiye göre, 2011'den
bugüne kadar beyin ölümü gerçekleşen 5 bin 576 kişiden bin 294'ünün ailesi organ bağışına izin verdi. 58
bin 454 diyaliz hastasının olduğu Türkiye'de, 71 bin
935 bağışçı bulunuyor. İzmir, 11 bin 343 bağışçı
sayısıyla organ bağışında ilk sırayı alırken, hiç
bağışçısı olmayan Muş, Kilis ve Iğdır son sırada yer
alıyor. Sağlıklı bir yaşam için nakil umudu taşıyan
hastalardan 21 bin 694'ü böbrek, 3 bin 763'ü kornea, 2
bin 138'i karaciğer, 517'si kalp, 243'ü pankreas, 49'u
akciğer, 4'ü kalp kapağı, biri ise ince bağırsak nakli
bekliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu, ülkemizde organ
bağışının yetersizliğine dikkati çekti. Organ bağışı arttığında, Türkiye'deki tam donanımlı merkezlerde
nakillerin hızla gerçekleşebileceğini dile getiren
Erikoğlu, her insanın "bir canı nasıl kurtarabilirim"
düşüncesiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 22 bin kişinin böbrek nakli beklediğini ifade eden Erikoğlu,
"Türkiye'de nakil bekleyen kişi sayısı her yıl artıyor.
Bu hastalar nakil yapılmadığında hayatlarını kaybediyor. Oysa kadavradan nakiller arttığında sağlıklı
şekilde yaşamlarını sürdürecekler" diye konuştu.
Kadavradan nakiller artmalı
Canlıdan nakil yapıldığında tek, kadavradan nakil
yapıldığında çok sayıda kişinin yaşama şansının
olduğunu aktaran Erikoğlu, insanların son zamanlarda
organ bağışı konusunda bilinçli şekilde hareket etse de
hala nakil sayısının düşük olduğunu bildirdi. Erikoğlu,
Türkiye'de gerçekleştirilen tüm organ nakillerinin,
Bakanlığın bilgisi dahilinde yapıldığına işaret ederek,
şöyle devam etti: "Nakil bekleyen tüm hastalar
Bakanlık listesinde. Kimse organları istediği kişiye
gelişigüzel nakledemez. Bazen bağışçılar organların
kime nakledileceğini merak ediyor. Bazıları, 'beyin
ölümü'nün ne anlama geldiğini bilmiyor. Bitkisel hayata girme ile beyin ölümünün gerçekleşmesi arasındaki fark bilinmiyor. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın
kalbinin atması dışında hiçbir hayati fonksiyona sahip
olmadığı bilinmelidir. Bu durumdaki hastaların iyileşmesi mümkün değildir. Özellikle medya
aracılığıyla bu konuda bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır." (AA)
kaçarak ölüme neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Mide rahatsızlıklarından şikayet eden
hastalar ilginç tedavi yöntemlerine başvuruyor. Bazı
hastalar derelerde yaşayan doğal kırmızı benekli alabalık yavrularını canlı yutarak şifa bulmaya
çalışıyor. Kırmızı benekli alabalıkları sadece mide
rahatsızlığı bulunan hastalar değil romatizma,
boyun fıtığı ve kireçlenme gidi şikayetleri bulunan
hastalarda tedavi için kullanıyor. Kireçlenmesi ve
boyun fıtığı olan hastalar, yakalanan alabalıkları,
hastalıklı yere sararak şifa bulmaya çalışıyor. Sakatlanan atların bacaklarına dahi kırmızı benekli alabalık sarılıyor. Genelde orman arazisi içerisindeki
akarsularda nadir olarak bulunan küçük, kırmızı
benekli canlı alabalıklardan şifa umanların sayısı
giderek artıyor. Uzmanlar ise canlı balık yutmanın
ölümle sonuçlanabileceği uyarısını yapıyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alabalık yetiştiricisi
olan Yavuz Erkan, doğal kırmızı benekli alabalığın
mide ülserinin yanı sıra kırık, çıkık, bel ağrısı, romatizma gibi hastalıklarda tedavi amaçlı kullanıldığını söyledi. Hastaların kendilerinden küçük
ve büyük canlı alabalık talep ettiğini ifade eden
Erkan, "Bu doğal alabalık, kırmızı benekli. Mercan
dediğimiz. Havuzlarda yetiştirdiğimiz balıklar
gökkuşağı alabalığı oluyor. Bunun yaklaşık 24 çeşidi var. Kırmızı benekli alabalık genellikle soğuk sularda, akan sularda yetişen bir balıktır. Yakalanması
zordur. Sabah gün doğarken ya da akşam gün
batımında avlanılıyor. Bunun haricinde yuvada
kalır. Yakalaması zor. Nesli tükenen bir balık." dedi.
Kendisinin kültür alabalığı yetiştirdiğini kaydeden
Erkan, hastaların talebi üzerine doğal alabalık
yakaladığını belirtti. Kendisinin de şifa amaçlı za-
başlamak, ancak bu dönemde de gece bezlemek
yerine alıştırma külotları ve alezler kullanmak daha yararlı sonuçlar vermektedir. Çünkü gece
mesane dolduğunda, derin uykudan uyanmayı
sağlayan ‘Uyan, çişimiz geldi’ sinyali zor olgunlaşır." Çocuğun geceleri saat kurarak tuvalete
götürülmesi, bu arada mümkün olduğu kadar
uyandırılması gerektiğini anlatan Telmaç, "Çocuk
neredeyse tamamen uyuklarken anne-baba
tarafından tuvalete götürüldüğünde eğitim zorlaşır. Tuvaletini yaparken tam uyanık olup çocuğun
her şeyin farkında olması eğitimi kolaylaştıracak
önemli bir etkendir." hatırlatmasında bulundu.
(CİHAN)
man zaman balık yuttuğunu anlatan Erkan şunları
söyledi: "Her tutmaya gittiğimde bir iki tane şifa
niyetine yutuyorum. Bir rahatsızlığım yok. Sadece
şifa amaçlı yutuyorum. Ancak şifa her zaman Allah'tan. Benim bire bir şahit olduğum öz abim var.
Mide ülseri vardı. Midesinde fındık içi kadar bir
yarası vardı. Bu balıkla beraber bunu düzelttiğini
biliyorum. Kırık, çıkık, bel ağrısı, romatizma gibi
hastalıklara da iyi geldiği söyleniyor. 12,15 saat
arasında balığı sardıktan sonra bütün şeyiyle
kireçlemeyi söküp atıyor. Romatizmal hastalıklara
ve boyun fıtığına faydası var. Topuk dikenine de.
Koşu atlarının ayağına sarıldığını biliyorum. Buradan balık tedarik edip ellerine kadar ulaştırıyorum." Uzmanlar ise canlı balık yutmanın mideye
zarar verebileceğini söylüyor. Ayrıca canlı yutulan
balığın soluk borusuna kaçarak ölüme sebebiyet
verebileceğini belirtiyor. Öte yandan tesislerin bulunduğu yerin yakınında ki evlere 'ilaçlık alabalık
bulunur' yazıları asılması dikkat çekti.
(CİHAN)
Menopoz yaşı uzayacak
Son yıllarda yumurtalık yaşlanmasının
mekanizmaları ve yumurta kök hücrelerinin
varlığı ile ilgili yapılan çalışmalar, klasik bilgilerin aksine şu an insanlarda ve diğer
memelilerde yeni yumurta üretiminin sadece
doğumdan önceki dönemde olmadığı,
doğumdan sonra da devam edebileceğini ortaya koydu. Bilimsel araştırmalar, DNA hasar
tamir enzimi olan "BRCA1" geni ile kontrol
edilen DNA tamir mekanizmalarının yaşla birlikte bozulduğunu gösterirken, altta yatan
fizyolojik mekanizmaların tam olarak
çözülmesi halinde, özellikle erken yaşta
menopoza giren ya da erken yumurtalık yetmezlik riski ile karşı karşıya kalan hastalar
için ciddi bir tedavi seçeneğinin olabileceğini, menopoz yaşının
geciktirilebileceğini müjdeliyor. New York
Medical College Kısırlık Tedavisi ve Üreme
Merkezi Başkanı olan Prof. Dr. Kutluk Oktay,
AA yaptığı açıklamada, menopoz yaşının
geciktirilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını ve kemoterapi sonrasında yumurtalıklarda oluşan hasarın "S1P" adlı molekül
tarafından önlendiğini belirlediklerini söyledi.
Çalışmaların, fareler üzerinde denendiğini ifade eden Oktay, "Bunlar, çok önemli
gelişmelerdir. Çalışmalar şu an diğer
memelilerde başarılı olsa da insanlar içinde
gelecekte umut vaat etmektedir" dedi.
Ön çalışmalar tamamlandı
Oktay, "yumurtadaki yaşlanma mekanizmasını çözme yolunda ön çalışmaları tamamladıklarını ve üretilecek ilaçlar sayesinde
Emzirmek,
depresyon
riskini
azaltıyor
menopoz ve doğurganlık yaşının uzatılabileceğini" vurguladı. Bunu önemli bir adım olarak nitelendiren Oktay, şunları kaydetti:
"Yakın zaman içinde yumurta yaşlanmasının
ana mekanizmasını çözdük ve çalışmamız
dünyaca ünlü Science Translational Medicine
dergisinde yayımlandı. Üç yıl içinde büyük bir
adım atılacak. Yumurta yaşlanmasının ana
mekanizmasının, yumurtanın DNA hasarının
onarma yetisinin yaşla birlikte azalmasına
bağlı olduğunu belirledik ve buna göre tedavi
yöntemleri araştırmaya başladık. Yumurtaları
bozan mekanizmayı geri çeviren mekanizma bulundu diyebiliriz. Menopoz yaşını
yavaşlatma çalışmalarında şu an yumurtanın
DNA'yı onarma mekanizmasını güçlendiren
ve yaşla azalmasını engelleyen birkaç
kimyasal madde üzerinde olumlu
sonuçlarımız var. Bunlar ilaç haline
çevrilebilirse yalnız menopoz değil, yaşlanma
da geciktirilebilecek, kanser riski azalacak,
insanlar daha sağlıklı yaşlanacak." Kadınlarda yaşla birlikte gebe kalma oranının
düştüğünün ve kromozomlarda hata riskinin
arttığının altını çizen Oktay, "Buna bağlı olarak hem düşükler hem genetik hatalı bebeklerin doğum oranı yükseliyor. Bu, yumurta
içindeki yaşlanmadan kaynaklanıyor" dedi.
Oktay, "Bu mekanizmayı çözmek için deneyleri tamamladık. İnsan hayatı son asırda yaklaşık 2 katına çıktı ama yumurtaların hayatı
uzamadı. Yumurtaları bozan mekanizmayı
geri çevirmek üzereyiz, böyle olunca
menopoz yaşı 10-15 yıl daha uzayacak" diye
konuştu. (AA)
Emzirmenin, yeni doğum yapan annelerin depresyon riskini azalttığı belirlendi. İngiltere'de yapılan araştırmada, emzirme ve annenin doğum sonrası depresyon riski arasında bağlantı
bulunduğu saptandı. Araştırma kapsamında İngiltere'de 1990 yılında
gerçekleşen yaklaşık 14 bin
doğumu takibe alan uzmanlar, anne adaylarını gebelik süresince 2 defa,
doğum sonrasında da bebekleri 8 hafta, 8, 21 ve 33 aylıkken belirli testlere
tabi tuttu. "Maternal and Child
Yumurtadaki yaş
lanma mekanizmasının
çözülmesine
yönelik ön çalışmaları tamamlanan bilimsel
bir
araştırma, üretil
ecek ilaçlar
sayesinde
menopoz ve
doğurganlık
yaşının uzatılabileceğini ve
kanser riskinin
azalacağını ortaya koydu
Health" adlı dergide yayımlanan
araştırmada, bebeğini emzirmeye
başlayan annelerin doğum sonrası depresyona yakalanma risklerinin,
emzirmeyen annelere göre yüzde 50
daha az olduğu kaydedildi. Araştırmayı yürüten uzmanlar, doğumu takiben bebeğini emzirmeyi planlayan
ancak başarısız olan annelerin ise
doğum sonrası depresyona girme risklerinde artış kaydedildiğini
bildirdi. Araştırmada, bebeğini
emzirmede problem yaşayan annelere
destek verilmesi çağrısında bulunulurken, bebeğini emzirmek
isteyen ancak emziremeyen annelerin
doğumu takiben birkaç hafta
içerisinde depresyona girdikleri ifade
edildi. Cambridge Üniversitesi'nden
bilim adamları, doğumu takiben ilk 14
haftada kadınların ortalama yüzde
13'ünün depresyona girdiğini bildiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, annelere ilk
6 ay boyunca bebeklerini sadece anne
sütüyle besleme tavsiyesinde bulunuyor. (AA)
SAYFA 14
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Ağustos
Cuma
7ubat
2013 2014
Perşembe
14 GÜNCEL722
Akvaryum Kafe de tamam
Belediye olarak açtıkları ilk kafe olması sebebiyle Akvaryum Kafe ve Restoran’ın çok önemli
olduğunu söyleyen Başkan Arslan, “Bu bir ilk bizim için ama son olmayacak. Birçok yerde bu tarz
mekanlarla Çiğlili vatandaşlarımızı memnun etmek istiyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi
İmam minbere "tablet"le çıktı,
cemaatin
ilgisi arttı
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki 19 Mayıs Bademlik Camisi'nin imam hatibi, hutbe, vaaz ve Kur'an-ı
Kerim derslerini tablet bilgisayar kullanarak vermeye
başlayınca cemaatin ilgisinde artış görüldü. İmam
Hatip Nurullah Donkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce satın aldığı bilgisayarı camide
kullanmaya başlamasının, cemaatin ilgisini çektiğini
söyledi. Hutbe, vaaz ve Kur'an-ı Kerim derslerini
kağıttan okumak yerine bilgisayarı aracılığıyla
verdiğini belirten Donkar, "Teknolojinin tüm nimetlerinden sonuna kadar yararlanılması gerekiyor. Din
görevlileri olarak yaz Kur'an kurslarıyla da hemhal
olduğumuz için öğrencilere bu şekilde biraz daha kolay inebiliyoruz" dedi. Donkar, yeni uygulamadan
vatandaşların büyük memnuniyeti duyduğunu ifade
etti.
Cemaatin ilgisinin eskiye göre arttığını vurgulayan Donkar, şöyle konuştu: "Camiye gelen vatandaşlarımızın sayısında, tabletle hutbe ve vaaz vermeye başladıktan sonra artış oldu. Daha dikkatli dinlemeye başladılar. Bunu çok açık fark ediyorum.
Kağıttan okurken o kadar iyi dinlediklerini hissetmiyorum ama tablet biraz daha ilgi çekiyor. Minbere
tabletle çıkıp hutbe duasına başladığınızda cemaatle
göz göze geliyorsunuz ve ilgi artışı meydana geliyor.
Hutbeye kağıtla ve hazırlanmadan çıktıysanız cemaatle göz göze gelme oranınız çok düşüyor. Bu
sayede insanlar çok iyi bir şekilde hutbeyi dinliyor.
Bunu cemaate yönelik test ettiğimde ve onlara
'Hutbe nasıldı?' diye sorduğumda bana iyi bir şekilde
cevap verebiliyorlar. Ben de onların hutbeyi dinlediklerinden emin olabiliyorum."
Uygulamayla cemaatin entelektüel birikimin arttığını dile getiren Donkar, bunda caminin üniversite
yerleşkesine yakın olmasının da etkisi bulunduğunu
sözlerine ekledi. (AA)
Ç
iğli Belediyesi tarafından
yapılan ilk kafe olması sebebiyle ayrı bir öneme sahip olan
Akvaryum Kafe ve Restoran
hizmete girdi. Akvaryum Kafe sabah 08:30’dan akşam 24:00’a kadar
Çiğlililere hizmet verecek. Çiğli
Belediyesi tarafından Ataşehir Mahallesinde yapılan ve belediyenin yaptırdığı ilk kafe olan Akvaryum Kafe ve
Restoran Çiğlililere hizmet vermeye
başladı. Çiğli Deniz Park’ın ikinci
etabında yer alan kafeteryanın en çarpıcı
özelliği tabanında bulunan akvaryum. Şeffaf zemin üzerinden su içinde yaşayacak canlılar için seyir imkanı sağlayacak
kafe, bin 200 metrekarelik açık alanı ve
bin metrekarelik açık mekanlarıyla farklı
bir konsept çalışma olarak vatandaşlara
hizmet veriyor.
Zengin menü
Vatandaşlara hizmette her türlü detayın düşünüldüğü kafe, zengin
menüsüyle de dikkat çekiyor. Balık ve
ızgara çeşitleri, fast food, pizza, hamburger, makarna, sıcak-soğuk çeşitleri,
alkollü-alkolsüz içecekler, dondurma,
pasta çeşitleri ve daha birçok ürün
seçenekleriyle halkın hizmetine girdi. Sabah 08:30’dan akşam 24:00’a kadar
hizmet verecek olan kafede vatandaşların damak tadına uygun menülerde
seçenekler arasında. Rezarvasyon için
329 99 11 nolu telefondan ulaşılabilir.
İlk kafe heyecanı
Belediye olarak açtıkları ilk kafe olması sebebiyle Akvaryum Kafe ve
Restoran’ın çok önemli olduğunu, bundan sonraki süreçte yapılacak bu tarz
kafeler için de kendilerini umutlandırdığını, motive ettiğini belirten
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan,
“Çiğli’de yaşayan vatandaşlarımızın ak-
varyum manzarası eşliğinde keyifli
saatler geçirmesini istiyoruz. Çiğli’nin
böyle nezih mekanlarda dinlenme,
yemek yeme hakkı vardır. Bu bir ilk bizim için ama son olmayacak. Birçok yerde bu tarz mekanlarla Çiğlili vatan-
daşlarımızı memnun etmek istiyoruz. Bu
mekanda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere hizmet noktasında asla durmayacağız. Hepinizi keyifli zamanlar için kafemize bekliyoruz”
dedi. (HABER MERKEZİ)
Aktepe-Emrez örnek olacak
G
aziemir Belediye Başkanı
Halil İbrahim Şenol, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi
sakinleriyle bir araya gelerek onların istek ve önerilerini dinledi,
kentsel dönüşüm hakkında bilgi
verdi. Gaziemir Belediye
Başkanı Halil İbrahim Şenol,
Binbaşı Reşat Bey Mahallesi’nde
vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalle muhtarlığında yapılan
ve başkan yardımcıları ile birim
müdürlerinin de katıldığı toplantıda Başkan Şenol mahalleliye
çalışmaları hakkında bilgi verdi,
vatandaşların istek ve önerilerini
dinledi. Soruları tek tek yanıtlan
Şenol, istek ve önerileri ilgili
başkan yardımcısı ve birim
müdürüne not aldırdı. Daha
başkan yardımcıları ve birim
müdürleri mahalle muhtarı ve
vatandaşlarla birlikte sokakları
gezerek sorunları yerinde gördü.
Aktepe-Emrez örnek olacak
Çarpık kentleşmenin hakim
olduğu ve imar sorunları bulunan
bölgede halkın bu yöndeki
sorunları dile getirmesi üzerine
Başkan Şenol, Aktepe-Emrez’de
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
birlikte hayata geçirecekleri projeyi örnek gösterdi. 122 hektarla
İzmir’in en büyük kentsel
dönüşümünün yapılacağı
bölgedeki projenin model olacağına vurgu yapan Başkan
Şenol, “Projeni tamamlanmasıyla 13 bin konut barındıracak ve
içinde her tür spor ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı, yeşil
alanlarıyla örnek olacak bir modern kent ortaya çıkacak. Sizin
mahallenizdeki imar sorunu ve
kentsel dönüşüm de siz nasıl istiyorsanız o çerçevede çözümlenecek” diye konuştu.
(HABER MERKEZİ)
bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
Soldan sağa:
1. İri taneli misket üzümü. – Eskiden Roma kentine verilen
ad. 2. Buyurucular, beyler, üstler. – Bir nota. 3. İnsanoğlu ile
ilgili. – Favori. 4. Binek hayvanı. – Övme veya övgü. 5. Güney Kafkasyalı bir halk. – Motorlu araçlarda fren yapmayı
sağlayan, tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet. 6. ABD’de bir eyalet. – Mısır’ın plaka işareti. 7.
Kaba bir seslenme ünlemi. – Güney Amerika’nın dağlık bölgelerinde yaşayan bir yük hayvanı. 8. Sevgide üstün tutulan.
– Tasa, kaygı, üzüntü. 9. Parola. – Arjantin’in plaka işareti.
10. Dünyanın uydusu. – Ağ yatak. 11. Bir tür şekerleme. 12.
Sanma, sanı. – Alkollü sert bir içki. 13. Gemicilerin veya işçilerin birlikte bir şeyi çekerken bir ağızdan söyledikleri “gayret, haydi çek” anlamında bir sözcük. 14. Soyundan gelinen
kimse. – Isparta ilinin bir ilçesi. 15. Yavşan otu. 16. Yaban incirinin döllenmesinde etkili olan sinek. – Moğollarda, özellikle İlhanlılarda komutan, emir. 17. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça. – Eski dilde dudak. 18. İskambilde birli. – Ördek. – Gerekenden eksik. 19. İstanbul’un
eski adlarından biri. 20. Bir tür yaban mersini. – Sık gözlü ağ.
Yukarıdan aşağıya:
Dünkü bulmacanın cevapları
1. Abartma, abartı. – Bir renk. – Coğrafya, dil, tarih, nüfus
gibi olgularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının belli bir
orana göre küçülterek düzlem üzerine çizilen taslağı. 2. Metal
olmayan elementler. – Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama,
şölen, toy. – Dil. 3. Kokmuş hayvan ölüsü. – Kıyıcı, zulüm
eden. – Eski dilde yardımcı. – Bir nota. 4. Yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı. – Temel, esas. – Doğru bir çizgi üzerinde
bulunma durumu. – Büyükler, ileri gelenler. 5. Kimsesiz, zavallı. – Mürekkep balığının bir türü. – Lezzet. 6. Eski dilde
yedirme, yemek verme. – Tek düze, yeknesak. – Dansta kavalyenin eşi. 7. Kamufle etmek. – Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ.
8. Bir hükümdarın yönetimindeki halk. – Amerikyumun simgesi. – Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek. – Kasaplarda satılan kesilmiş hayvan. 9.
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme. – Molibdenin simgesi. — Tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç. 10. Bir nota. – Süs ve gösteriş. – Şarkının
orta bölümü. – İnce perde ya da örtü.
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
22
2014
Cuma
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu:
Lige en iyi şekilde başlayacağız
Altınordu Teknik
Direktörü Hüseyin
Eroğlu, lige en iyi
şekilde başlayacaklarını söyledi
P
TT 1. Lig’in yeni temsilcisi Altınordu’da yeni sezon hazırlıkları devam
ediyor. Bugün gerçekleştirilen idman
sonrası Altınordu Teknik Direktörü
Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulun-
du.
Bu hafta Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin
İzmir şubesinin düzenlediği bir turnuva katılacaklarını belirten tecrübeli hoca, “Bu iki maçta
tüm futbolcularımızı görme imkanımız olacak.
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM-DİŞ-HASTANESİ-İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
DİŞ SARF MALZEME ALIMI (17 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/100495
1- İdarenin
a) Adresi
: Sümer Mah. 451. Sokak 35260 KONAK İZMİR KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2324418181 -2324893548
c) Elektronik Posta Adresi
: egitimdis@ism.gov.tr
ç) İhale dokümanının
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 17 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İzmir Eğitim Diş Hastanesi Ambar ve Servisleri
c) Teslim tarihi
: Malın/İşin teslim süresi 15 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını
takip eden 15 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İzmir Eğitim Diş Hastanesi
b) Tarihi ve saati
: 09.09.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İhale anında ihale listesinin bütün kalemleri için orjinal numune getirilecektir. Numunesi
olmayan malzemeye ait fiyat değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunesi istenen malzeme için
gerek görüldüğü hallerde malzemenin numunesi denenerek karar verilecektir.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Eğitim Diş
Hastanesi Satın Alma Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Eğitim Diş Hastanesi Satın Alma Birimi Sümer mah.451
sok. Konak/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika 22/8
Basın: 9226
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
ÜNVANI :
Haciz Tutanağının
Adresi :
tarih ve sayısı :
TÜRÜ :
Kozağaç
Mah. 246
1991
Model
29.11.2013
35 CRP 80
Sk. No:1 Buca/İZMİR
Otoyol
GI:0488145
PLAKA:
Yavaş yavaş takım düzenimizde oturmaya başladı. Form durumumuzda yükseliyor. Lige en iyi
şekilde başlayacağız. İdmanlarımız da yüksek
tempoda devam ediyor. Fiziksel anlamda bazı
şeyleri tamamladık artık oyun stilimizi oturtmamız gerekiyor. Bütün takımımızın bu oyun stilinin içerisinde görevi ve sorumluluklarını bilmesi
gerekiyor. Bu anlamda da gerek teorik olsun gerek uygulamalı olsun çalışmalarımız sürüyor.
Uyum sürecini en yakın zamanda atlatmaya çalı-
A Milli Basketbol Takımı,
Yunanistan’a mağlup oldu
İ
spanya’da düzenlenecek 2014
FIBA Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Basketbol Takımı, OAKA’da oynanan mücadelede Yunanistan'a 70-56'lık skorla
mağlup oldu.
Ay yıldızlılar ile Yunanistan, 22
Ağustos Cuma günü Ülker Arena’da bir kez daha karşılaşacak ve
maç, NTV Spor’dan naklen yayınlanacak ve mücadele saat 21.00’de
başlayacak.
OAKA’da oynanan mücadeleyi
Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüsnü Karagözoğlu ve
Türkiye Basketbol Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erdenay da izledi.
Oyuna milliler, Kerem Tunçeri,
Cenk Akyol, Emir Preldzic, Kerem
Gönlüm ve Ömer Aşık beşiyle başlarken, Yunanistan ise Nikos Zisis,
Kostas Vasileiadis, Kostas Papanikolaou, Georgios Printezis ve Giannis Bourousis beşiyle parkede yerini aldı.
Karşılıklı boş hücumlarla başlayan mücadelenin ilk basketini Vasileiadis ile üç sayı çizgisinin gerisinden Yunanistan buldu. Papanikolaou’nun turnikesine Kerem Tunçeri’nin orta mesafe isabetiyle karşılık
veren ay yıldızlılar, ilk sayılarını da
kaydetti. Alan savunmasına dönen
ev sahibi ekip karşısında milliler,
Kerem Gönlüm ve Ömer Aşık’ın
pota altı basketleriyle durumu 11-9
yaptı. Giannis Antetokounmpo’nun
oyuna girmesiyle tempoyu arttıran
Yunanistan, ilk periyotu 8 sayı farkla 24-16 önde tamamladı.
İkinci periyotun başında topu iyi
dolaştıran ve kolay atışlar bularak 3
dakika içerisinde 5-0’lık seri yakalayan ay yıldızlılar, durumu da 2421’e getirdi. Mola alan Yunanistan,
ilk basketini pota altından Vougiukas ile buldu. Alan savunmasına
karşı iyi hücum eden ev sahibi ekip,
bu bölümde istediği oyunu sergileyerek skoru da 38-23 yaptı. Ancak
Sinan Güler’in turnikesiyle rakibinin serisine son veren A Milli Basketbol Takımı, Cenk Akyol’un üç
sayı isabetiyle de alan savunmasına
karşı isabet buldu. İlk yarı, Kerem
Gönlüm’ün sol eliyle bıraktığı çengel atışı sonrasında 41-33 ev sahibi
ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Üçüncü periyotun başında Yunanistan ikili oyunlarla skor üretirken, millileri de Sinan Güler’in bire
birleriyle basketler buldu. İlk yarının büyük bir bölümünde olduğu
gibi üçüncü periyotta da alan savunması yapan rakibi karşısında ay yıldızlılar, penetre sonrası paslarla hücum etti. Oğuz Savaş’ın serbest atış
çizgisinden bulduğu isabet sonrasında baskılı savunmaya dönen A
Milli Basketbol Takımı, Ender Arslan’ın da üç sayılık basketiyle durumu 58-48 yaptı. Üçüncü periyot,
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Haciz Tutanağının
Adresi :
tarih ve sayısı :
TÜRÜ :
İzmir
Yediemin 7107/2
1992
Model
21.04.2014
Murat KOCACIK 35 BAN 55
Sok No:22/APınarbaşı
İveco
GI:0488544
5650038082
ÜNVANI :
PLAKA:
Erdal
KESTANE
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay
bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 22/8
Basın: 9200
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay
bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 22/8
Basın: 9199
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
TAŞITLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Haciz Tutanağının
Adresi :
tarih ve sayısı :
TÜRÜ :
İzmir Yediemin 7107/2
Yüksel KELEŞ 35 ELE 62 2001 Model 24.04.2014
Sok No:22/APınarbaşı
Kıa
GI:0488494
5430040302
/İZMİR
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay
bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 22/8
Basın: 9198
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Haciz Tutanağının
TÜRÜ :
Adresi :
tarih ve sayısı :
1998
Model
Oktaylar Yediemin
Hakan İDİL 35 HH 792
13.05.2014Suzuki Swift
Deposu Gıda
G1/00488550
Otomobil
Tic.Ltd.Şti./İZMİR
Yukarıda adı yazılı mükellefin adına tanzim edilen haciz tutanağı bilinen adresinde
bulunamaması nedeniyle tebliğ edemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106
maddelerine göre ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine
bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık
adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay
bitiminde müracaatta bulunmaz veya adresini bildirmez ise bir ayın sonunda tebliğ
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sondakika 22/8
Basın: 9202
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
ÜNVANI :
PLAKA:
/İZMİR
ÜNVANI :
PLAKA:
şacağız. Şuan herşey güzel gidiyor. Futbolcular
arasında rekabet üst düzeyde. Futbolcuların hepsi
hazır. İlk hafta Bucaspor maçınada bunu yansıtırsak istediğimiz sonuçları alırız.” diye konuştu.
İstanbul Başakşehirspor’dan Altınordu’ya
transfer olan İbrahim Yılmaz ise elinden geleni
yapıp takım olarak PTT 1. Lig’de başarılı olmak
istediklerini söyledi. Genç oyuncu, daha önce attığı golleri bu sene Altınordu'da atmak istediğini
kaydetti. (CİHAN)
karşılıklı boş hücum denemelerinin
ardından 58-48 tamamlandı.
Karşılıklı boş hücumlarla başlayan dördüncü periyotta ilk 2.5 dakika boyunda takımlar skor bulamayınca milliler de mola aldı. Alan savunmasına dönen ay yıldızlılar, potasında Printezis’den dört sayı gördü. Kerem Gönlüm, Ömer Aşık ve
Cedi Osman ile serbest atış çizgisine giden milliler, 36. dakikaya girilirken de durumu 64-53 yaptı. Ancak milliler, Yunanistan karşısında
maçtan 70-56 mağlup ayrıldı.
(CİHAN)
Edin Dzeko, 4
yıl daha City'de
B
osna-Hersek'in yeni milli takım kaptanı
ve Manchester City'nin forveti Edin
Dzeko, Manchester City ile olan sözleşmesini uzattı. Bosnalı yıldız, birçok takıma gideceği söylentilerine rağmen kulübe ile yeni
sözleşme imzaladı.
Dzeko, "Burada çok mutluyum. Burası benim için ikinci evi gibidir, o nedenle burada daha çok kalmak için kolay bir şekilde kararı verdim. Birinci günden beri burada çok kalmak istediğimi biliyordum, kendim için daha iyi bir
yeri düşünemiyorum. Son üç büçük yıl içerisinde birlikte güzel bir
tarihi yazdık, ama
bunun tarihin değil,
güzel bir başlangıcın
olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde
gerçekleşmek istediğim biçok amacım
var, ve City'nin bunun için tam yerin
olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
(CİHAN)
SAYFA 16
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Kum zambaklarına Selçuk Belediyesi de sahip çıkacak
Türkiye kıyılarında nadir olarak yetişen ve nesli tehlike altında bulunan,
"amaryllidaceae" familyasına ait, "pancratium maritimum" cinsi doğal kum
zambaklarını korumak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahillerinde
yetişen kum zambaklarının korunması için bu alanlara araba girişine izin verilmeyecek. Ayrıca bilgilendirme broşürleri ve sahile giden vatandaşların
bu alanlar dışında denize ulaşması için yönlendirmeler yapılacak. Kum zambaklarının doğal
koruyucusu olan dikenler de koruma altına alınacak. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler
Derneği (EKODOSD) girişimleriyle başlatılan
çalışmalar sonuç vermeye başladı. Kum zambaklarının bulunduğu alanda EKODOSD ile birlikte
incelemeler yapan Selçuk Belediye Başkanı
Zeynel Bakıcı, “EKODOSD’un müracaatı sonucunda, tehlike altında bulunan bu bitkinin korunması için biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yaz aylarında kumulların üzerinde, bembeyaz rengi ve hoş kokusuyla herkesin ilgisini
çeken bu önemli bitkiyi korumanın yanısıra aynı
zamanda tanıtmak da istiyoruz. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ve EKODOSD işbirliğiyle bu doğal
zenginliğimizi gelecek nesillere ulaştırmak için
gerekli koruma tedbirlerini hemen alacağız.” dedi.
Pamucak kıyı alanında bir koruma statüsü bulunmadığından kum zambaklarının tehdit altında
olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin
Sürücü ise insanların etkisiyle her geçen yıl
azaldığını söyledi. Kum zambaklarının korunmasına yönelik birçok kuruma müracaat ettiklerini belirten Sürücü, “Müracaat ettiğimiz kurumlardan
sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge
Müdürlüğü’nün, duyarlılık göstererek tabelalar
diktiğini gördük. Kum zambağı gibi nadir türlerin
gelecek nesillere de ulaşabilmesi için turizmle iç
içe olan bu bölgenin korunarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önemli bitkinin Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nın, Selçuk Belediyesi’nin,
EKODOSD’un, turizm işletmelerinin ve yöre insanlarının işbirliğiyle yapılacak ortak çalışmalarla
daha iyi korunacağını ve gelecek nesillere ulaştırılacağına inanıyoruz. Alanın, Kuşadası ve
Selçuk gibi iki turistik kentin ortasında bulunması
çok önemlidir. Alternatif bir tur mekanı olarak koruma kullanma dengesi çerçevesinde yerli yabancı
konukların gezebileceği önemli bir yer haline
gelmesi, turizm açısından da olumlu olacaktır.”
şeklinde konuştu. (CİHAN)
Suyu "hoyratça kullanmayın" uyarısı
DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, "Zaman sularımızı ekonomik kullanma zamanıdır, yer altı sularının giderek azalma göstermesi çok tehlikelidir. Sularımızı hoyratça kullanırsak gelecek kuşaklara su kalmayacak" dedi.Çelenk,
Sarıgöl’ün Dadağlı ve Alemşahlı mahallerine yapılması planlanan gölet alanlarını yerinde incelemek için Sarıgöl’e geldi. Çelenk, inceleme gezisi ardından
Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, DSİ Manisa 22.
Şube Müdürü Yakup Güler, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen,AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Muhammet Toy ve Sulama birliği başkanları, çiftçiler ve
mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. (AA)
www.sondakikagazetesi.com
22 Ağustos 2014 Cuma
Demirtaş: Güvenli ticaret
için sahte fatura kullananlara
işadamları da ulaşabilmeli
İzmir Vergi Dairesi Başkanı
Rıfat Engin’i ziyaret eden
İzmir Ticaret Odası (İZTO)
Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş, sahte fatura
kullananlara işadamlarının da
ulaşabilmesini istedi
Demirtaş, kayıtdışı çalışanların da haksız rekabete
yol açtığını belirtti. Ekrem Demirtaş, İZTO Meclis
Başkanı Rebii Akdurak, üyeler Mert Pala, Ali Yılmaz,
Nevzat Artkıy, Bekir Şahiner ve Mustafa Tüzün ile
Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Kale, Vergi Dairesi
Başkanı Engin’i ziyaret etti. İzmir Vergi Dairesi
Başkanlığı’na getirilen Rıfat Engin’e yeni görevinde
başarılar dilediklerini belirten Demirtaş, her konuda
işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. İzmir
Ticaret Odası vergi ödül törenini, geçen yıllarda
olduğu gibi İzmir Vergi Dairesi ile birlikte düzenlemek
istediklerini kaydeden Demirtaş, sıkıntılarını aktarırken başta vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasının geldiğini söyledi. Vergi borçları ve sosyal
güvenlik primlerinin 36 ay taksitlendirilmesini içeren
torba kanun çıkmadan TBMM’nin tatile girmesi ile
büyük hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi.
‘EN BÜYÜK SORUN
SAHTE FATURA
VE KAYITDIŞI’
Sahte faturanın da iş dünyası için diğer bir ciddi
sıkıntı olduğunu aktaran Demirtaş, sahte fatura kullananların listesine işadamlarının da ulaşabilmesi
halinde çok daha güvenli ticaret yapabileceklerini
söyledi. Demirtaş, ”Bir diğer önemli sıkıntımız da
kayıtdışı ekonomi. Kayıtdışı çalışanlar, üyelerimize
karşı çok büyük haksız rekabet yaratıyor. Kayıtdışı
ekonomiye karşı Vergi İdaresi’nin bir eylem planı
olduğunu biliyoruz. Gelin bunu birlikte uygulayalım,
çünkü hangi sektörde nasıl kayıtdışı çalışıldığını en iyi
yine bizim üyelerimiz bilir, çünkü en çok yine üyelerimiz zarar görüyor. Sizden gelecek uzmanlarla birlikte
toplantılar yapalım, kayıtdışına karşı
mücadele verelim.” dedi.
DENETİMLERİN
YÜZDE 70’İNİ
SAHTE FATURALAR
OLUŞTURUYOR’
Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin ise
İzmir Ticaret Odası’nın şehrin en önemli
ekonomik kurumlarından birisi olduğunu
belirterek, her konuda işbirliği yapmaya
hazır olduklarını söyledi. Vergi
borçlarının yeniden taksitlendirilmesini
sağlayacak olan kanunun ertelenmesinin ardından, kanun çıktığında mükelleflerin hak kaybına uğramamaları için
gerekli ted-
Can dostlara ebedi istirahatgah
Yıllarca aynı evi paylaştıkları kedi veya
köpeklerinden ölümleri nedeniyle
ayrılmaktan endişe duyan hayvanseverler için İzmir'e evcil hayvan
mezarlığı yapılıyor.
Yaşamını yitiren evcil hayvanların defin yeri
sorununa çözüm olacak mezarlık, sahiplerinin ziyaretine açık olacak. İzmir'in ilk
hayvan mezarlığının yapım çalışmaları
sürüyor. Karşıyaka ilçesindeki mezarlığının
bin 700 gömü yeriyle "Türkiye'nin en büyük
hayvan mezarlığı" olacağı belirtildi.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada
evinde kedi ve köpek besleyen bir hayvansever olarak hayvan sahiplerinin
yaşadığı sıkıntıları yakından
bildiğini söyledi. Can dostu
besleyenlerin, kedisinin
veya köpeğinin ölümü
halinde defin yeri
konusunda büyük
sıkıntı yaşadığını,
ara sıra görmek
isteyeceği bir
mezar yerine,
yaşadıkları evden
kilometrelerce uzakta, ıssız bir alanda
kendi emekleriyle
yaptıkları yerlere
defnetmek zorunda
kaldıklarını anlattı.
Projeyi ölen köpek hızlandırdı
Mezarlığın 30 Mart'taki yerel
seçim döneminde açıkladıkları projelerden olduklarını, ancak yaşadığı bir olayın
projeyi hızlandırdığını aktaran Akpınar, şunları kaydetti: "Bir gün bu bölgede gezerken
bir kızımızın hıçkıra hıçkıra ağladığını
gördüm. Merak ettim, 'ne oldu' diye sordum. Çok sevdiği köpeğini kaybetmiş, getirmiş bu yakınlarda bir yere defnetmiş. Ondan ayrılamadığı için ağlıyormuş. 'Ben söz
vermiştim, yapacaktım ama bugün
mezarlığın yapımını hızlandıran sensin'
dedim ona. Böylece çalışmayı başlattık.
Türkiye'nin en büyük hayvan mezarlığı...
Beş dönümlük alanda bin 700 civarında bir
gömü alanı olacak. Can dostlarımız burada
rahat uyuyacak."Akpınar insanların 15-20
yıl aynı evi paylaştıkları hayvanlarından
ayrılmanın zor olacağını bildiğini, ağlayan
genç kızı gördükten sonra kendisini de
evcil hayvanlarının ölümü halinde onlardan
nasıl ayrılacağını düşünmeye başladığını
belirtti. Mezarlığın, ziyarete açık olacağını,
ölen hayvanıyla özlem gidermek
isteyen hayvanseverlere imkan
tanıyacağını ifade eden Akpınar, "Hayvanlar sevimlidir.
Mezarlıkları da sevimli olacak. Sevimli figürler
üzerinde
arkadaşlarımız çalışıyor. Mezar taşı olmayacak, doğal, ahşap
mezar yapıları olacak.
Üzerinde bir fotoğrafı
olacak. Sahipleri notlar yazabilecek.
Mezarlıkta oturma grupları olacak" dedi
Mezar için ücret
değil fidan istenecek
Karşıyaka Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı evcil hayvanların faydalanabileceği alan için ücret
istenmeyecek. Belediye Başkanı Akpınar,
defin işlemlerini gerçekleştirmek için para
talep etmeyeceklerini, 20 tane fidan dikme
zorunluluğu getireceklerini" vurgulayarak,
dikilen fidanlarla da "Can Dostum Ormanı"
oluşturulacağını dile getirdi. Akpınar,
mezarlığın kurulacağı alandaki çalışmaları
15 gün içinde tamamlamayı düşündüklerini
ifade ederek, eylül ayında defin işlemlerinin
başlayacağını sözlerine ekledi. (AA)
birleri almaya çalıştıklarını belirten Engin,
“Bu süreçte daha çok mükellefin net borç
stoğunu ortaya çıkaracak iç işlemleri
tekemmül ettiriyoruz.” dedi. Kayıtdışı
ekonominin çok önemli bir konu
olduğunu ve bu konuda Gelir İdaresi
Başkanlığı'nın hedefleri doğrultusunda
önemli çalışmaları olduğunu belirten Engin, sahte faturanın ise denetim birimlerinin iş yükünün yüzde 60-70’ini oluşturduğunu kaydetti. Engin, “Özelikle küçük
ve orta ölçekli birçok mükellef
hiçbir suçu olmadan,
bilmeden sahte
fatura ile karşı
karşıya kalabiliyor. Bu
yüzden
herkesin azami dikkat
göstermesi
gerekiyor.”
(CİHAN)
Kocaoğlu’dan
iki bakanlığa:
Alsancak
Stadı’nın yerine
ne yapacaksınız?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, liglerin başlamasına sayılı günler kala
boşaltılmasına karar verilen Alsancak Stadı’yla ilgili
gelişmeleri yakından takip ettiğini ve öncelikle “Yerine ne yapılacak?” sorusuna cevap beklediğini
söyledi. Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarında
temaslarda bulunmak üzere iki gündür Ankara’da
bulunan Başkan Kocaoğlu, Alsancak Stadı’nın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Önce şunu hatırlatayım, stat arazisinin 4 bin 239 metrekaresi
Büyükşehir Belediyesi’nin tapulu mülküdür. Alsancak Stadı’nın tarihini, İzmirlide ne gibi duygular
yarattığını ve bu kentin belleğinde ne gibi işlevi
olduğunu en iyi spor camiası bilir. Burası kentin
vazgeçilmez bir değeridir ve bu değer korunmalıdır.
Elbette kimse riskli bir tesiste futbol oynansın, binlerce insan gelip maç seyretsin diyemez ama siz bir
yandan Alsancak Stadı’nı riskli yer ilan ederek
boşaltma emri çıkarıp diğer yandan da buraya ne yapacağınızı söylemiyorsanız, bu karar kafaları
karıştırmaktan başka bir işe
yaramayacaktır. Hem Çevre
ve Şehircilik, hem de
Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine soruyorum, boşaltma kararı
verdiğiniz Alsancak
Stadı’nın yerine ne
yapacaksınız?’’ (CİHAN)
Download

Yıllarca aynı evi paylaştıkları kedi veya köpeklerinden ölümleri