Evrak Tarih ve Sayısı: 10/04/2015-E.15531
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
*BE49N6LM*
Pin: 83061
:14999856-612.02:Engellilerde vergi indirimi hususu
HATAY VALİLİĞİ
(İl Müftülüğü)
İlgi
: 23/01/2015 tarihli ve 28778319/840-167 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; Müftülüğünüzde Vaiz olarak görev yapan Ömer NOHUT'un, engelli vergi
indiriminden yararlanmak istediğini belirten başvurusu üzerine yapılacak işlem hususunda tereddüt
hâsıl olduğundan bahisle Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "engellilik indirimi" başlıklı değişik 31.
maddesinde; "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece
engelli (880-TL), asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli (440-TL),
asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli (200-TL) sayılır ve
aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden (vergiye
esas kazançtan) indirilir…" hükmü yer almaktadır ( TL cinsinden ifade edilen rakamlar 2015 yılı
için geçerli, 2014 yılı için ise bu rakamlar sırasıyla 800, 400, 190 şeklinde).
30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması
ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, genel olarak sakatlık
vergi indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporların nasıl hazırlanacağı ve içeriğinden
bahsedilmektedir. Bu raporun alınmasında izlenecek prosedür ise, 28/04/1981 tarihli ve 17324 sayılı
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile
Uygulanması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.
"Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmeliğin" 7. maddesinin birinci fıkrasında; bu konuda rapor vermeye yetkili hastaneleri ve
hakem hastaneleri belirlemeye Sağlık Bakanlığı'nın yetkili olduğu ve bu hastanelerin mezkur
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağı, ikinci fıkrada ise; yetkili olmayan kurumlarca verilen
veya usulüne uygun teşekkül ettirilmeyen heyetler tarafından verilen raporların değerlendirmeye
alınmayacağı, 13. maddesinde; bu raporların sürekli olup olmadığı, geçici süreli ise geçerlililk
süresinin belirtilmesinin zaruri olduğu, raporun bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınması
halinde yeniden rapor istenmesine gerek olmadığı, 18. maddesinde; kişinin mevcut raporu süreli ise
veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor isteniyorsa bu yönetmelik hükümlerine göre özür durumu
belirlenerek rapor alınması gerektiği, şeklinde hükümler yer almıştır.
İlgilinin dilekçe ekinde ibraz ettiği rapora bakıldığında; 11.05.2000 tarihine ait olduğu, özrünün
sürekli olup olmadığının belirtilmediği, geçici süreli olduğuna dair bir kayıt
bulunmadığı için geçerlik son tarihinin de belli olmadığı, özür oranının % 40
olarak belirtildiği, ilgilinin bu şartlarda çalışıp çalışamayacağına dair de bir ibare yer almadığı
görülmüştür. Bu tespitten hareketle, yönetmelikteki şartları taşımadığı anlaşılan raporun yukarıda
belirtilen şekilde yeniden alınması gerekmektedir.
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE49N6LM
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Süreyya Doğan
E-Posta: [email protected] Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: 2957905 Faks: (312) 287 63 85
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
*BE49N6LM*
Pin: 83061
Bahse konu rapor alınırken; "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık
Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin" 4. ve 5. maddesinde belirtildiği
üzere kişi Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne rapor için başvuracak, mezkur merci Sağlık Bakanlığınca
yetkili kılınmış en yakın hastaneye sevk edecek, hastane "Özürlülük Ölçütü ... Yönetmeliğin" 9.
maddesinin 8. fıkrasına uygun olarak 20 iş günü içerisinde raporu hazırlayacak, "Sakatlık
İndiriminden ... Yönetmeliğin" 6. maddesi uyarınca raporun aslını Hatay Defterdarlığına
gönderecek, Defterdarlık ise bu yönetmeliğin 8. maddesince bu raporu bekletmeksizin Maliye
Bakanlığına gönderecek, Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Merkez Sağlık
Kurulu, yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca bu raporu inceleyerek uygun bulması halinde
onaylayacak, raporda bir çelişki bulması halinde; ya yeniden incelenmek üzere raporu düzenleyen
hastaneye veya gerek görmesi halinde özürlülük oranının yeniden tespiti için başka bir hastaneye
sevk edebilecek veya re'sen nihai kararı verebilecek, Merkez Sağlık Kurulu bu işlemler sonucunda
ilgilinin ne miktarda özürlü sayılıp ne miktarda vergi indiriminden yararlanacağına veya böyle bir
hakedişin oluşmadığına dair verdiği nihai kararı da içeren raporu, yönetmeliğin 11. maddesi
uyarınca Hatay Defterdarlığına gönderecek, bu merci de İl Müftülüğü'ne bildirerek rapora göre
hareket edilecektir.
Yukarıda yer verilen açıklamalara göre; "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te geçen şartları taşımadığı anlaşılan
ilgiliye ait raporun bu yönetmeliğin 7, 13 ve 18. maddelerine uygun olarak yeniden alınması, bu
işlem yapılırken "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin
Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin" 4, 5, 6, 8, 10 ve 11. maddelerindeki
prosedürün takip edilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
09/04/2015 Mali Hiz.Uzm.
09/04/2015 D.Bşk.
: S.DOĞAN
: M.TÜRK
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE49N6LM
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Süreyya Doğan
E-Posta: [email protected] Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: 2957921 Faks: (312) 287 63 85
2
Download

Engelli memurların vergi indiriminden yararlanması.