MENGEN İLÇE PROTOKOL LİSTESİ
05 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı Res mi Gazetede Yayın lanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş
Gün leri, Atatürk Gün leri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tö ren ve Kutlamalar Yönet meliğ i ekinde yayınlanan Ek-1 listeye göre
düzenlen miştir.
05/12/2012
GÖREVİ
ADI S OYADI
KAYMAKAM
Yavuz AKYO L
1.
Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı
GARNİZON KOMUTANI
J.Üsteğmen. Hidayet KOÇ
2.
Belediye Başkanı
BELEDİYE BAŞKANI
3.
Turhan BULUT
Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı, Üniversite Rektörleri, Baro Başkanı
CUM HURİYET BAŞSAVCISI
İbrahim M ERTTÜRK
4.
İlçe Genel Kolluğunun en Üst Amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri ile Belde Belediye Başkanları
İLÇE EM NİYET M ÜDÜR Ü
Süleyman OKŞAK
İL GENEL M ECLİS ÜYESİ
İL GENEL M ECLİS ÜYESİ
Eyüp BEŞLİ
Zeki OZULLUOĞLU
GÖKCESU BELEDİYE BA ŞKANI
Atilla ATEŞ
5.
Enstitü ve Yüksek Okul Müdürleri
AİBÜ YÜKSEKOKUL M ÜDÜRÜ
AİBÜ TURİZM İŞLT. M ES. YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ
6.
Hâkimler, S avcılar, Noter Odası Başkanı
HÂKİM
HÂKİM
M ehmet GÜNAYDIN
Fethi FIRAT
CUM HURİYET SAVCISI
7.
Alparslan TÜRKM EN
Kaymakamlıkça belirlenecek sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler me nsupları,
İLÇE KARAKOL KOMUTANI
GÖKCESU KARAKOL KOMUTANI
8. İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi ve TBMM’de grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) İlçe Başkanl arı
(AKP) ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLÇE BAŞKANI
M uhammet SARGIN
(CHP) CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLÇE BAŞKANI
(MHP) M İLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI
9.
Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Şenol ERSO Y
Fahri AYDIN
AİBÜ YÜKSEKOKUL M ÜDÜR YARDIM CISI
AİBÜ YÜKSEKOKUL M ÜDÜR YARDIM CISI
10.
Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre Bakanlıkların bölge ve ilçe teşkilatındaki amir, başkan ve
müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri
BAŞ BAKAN LIK
İLÇE M ÜFTÜSÜ
Naci YALÇINKAYA
BİLİM, S ANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN LIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
ÇALIŞ MA VE S OS YAL GÜVEN LİK BAKAN LIĞINA BAĞLI KURULUŞ LAR
ÇEVRE VE Ş EHİRCİLİK BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
TAPU SİCİL M ÜDÜR V.
Gönül AKDEM İR
EN ERJİ VE TABİİ KAYN AKLAR BAKAN LIĞI
GENÇ LİK VE S POR BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
GENÇLİK HİZM ETLERİ VE SPOR İLÇE M ÜDÜR V.
Ümit AYDOĞAN
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE M ÜDÜR V.
Rıdvan YILM AZ
GÜMRÜK VE TİC ARET BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
İÇİŞ LERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
İLÇE YAZI İŞLERİ M ÜDÜRÜ
Gültekin ÇETİNKAYA
İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ
İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
M uzaffer TURSUN
Cemile ŞENER
AİLE VE S OS YAL PO LİTİKALAR BAKAN LIĞINA BAĞLI KURULUŞ LAR
KALKINMA BAKAN LIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ GÖREVLİSİ
Yılmaz GÜREL
MALİYE BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
MALM ÜDÜRÜ V.
M ehtap AYDIN
MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
İLÇE M İLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
Reşat ASRAK
MİLLİ S AVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞ LAR
ORMAN VE S U İŞ LERİ BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
ORM AN İŞLETM E M ÜDÜRÜ
Hüseyin ŞAHİNER
S AĞLIK BAKAN LIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
İLÇE SAĞLIK M ÜDÜR V.
Dr. Ebru ÖZTÜRK
ULAŞ TIRMA, D ENİZC İLİK VE HABERLEŞ ME BAKAN LIĞIN A BAĞLI KURUM VE KURULUŞ LAR
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLEN EC EK İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİ
HALK EĞİTİM M ERKEZİ MÜDÜRÜ
Nihat YETKİN
AŞÇILIK OTELCİLİK VE TURİZM M ESLEK LİSESİ M ÜD.
ÇOK PROGRAM LI LİSE M ÜDÜRÜ
Selami KURTOĞLU
M azlum ŞENYÜREK
İMAM HATİP LİSESİ M ÜDÜRÜ
İsa ÇÖTÜR
M ENGEN İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ
Abdullah GÜL
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜR
CUM HURİYET İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ
Bahire GÜNGÖR
Leyla AYDOĞAN
GÖKÇESU İLKÖĞRETİM OKULU M ÜDÜRÜ
PAZARKÖY İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ
Hikmet HAZAN
Emin ERÖZ
11.
Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri
ZİRAAT BANKASI M ÜDÜRÜ
Şerife TÜRKYILM AZ
HALK BANKASI M ÜDÜRÜ
Nurcan ERCAN
12.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin ilçe başkanları (alfabetik sıraya göre)
DEMOKRAT PARTİ İLÇE BAŞKANI
SAADET PARTİSİ İLÇE BAŞKANI
13.
Saim YILM AZ
M uhammed ÖZTÜRK
Belediye Meclis Üyeleri
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
M ENGEN BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
GÖKÇESU BELEDİYESİ M ECLİS ÜYESİ
14.
Mesleki Kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
ESNAF VE SANAYİ ODASI BAŞKANI
Burhan ERÖZ
ŞOFÖRLER ODASI ŞUBE BAŞKANI
Hakkı YAVUZ
ZİRAAT ODASI ŞUBE TEM SİLCİSİ
İsmail ÜSTÜNDAĞ
BAS IN YAYIN KURULUŞ LARI
ANADOLU AJANSI M ENGEN TEM SİLCİSİ
Hüseyin VARLIK
TRT ve DOĞAN HABER AJANSI TEM SİLCİSİ
15.
Özel Banka Müdürleri (alfabetik sıraya göre)
Yurdaer ÖZTÜRK
İŞBANKASI MÜDÜRÜ
Kenan TURĞUT
16.
Kamu Yararına Çalışan Dernek Başkanları
TÜRK HAVA KURUM U ŞUBE BAŞKANI
KIZILAY ŞUBE BAŞKANI
Tahir TATLI
Osman DURAN
NO T: Liste de he rhangi bir değişiklik olduğu takdirde değişikliğin en kısa sürede irtibat bilgileri ile birlikte (0 374 356 10 01) nolu telefon numarasına
ve resmi bir yazıyla Mengen Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi rica olunur.
Download

MENGEN İLÇE PROTOKOL LİSTESİ