EK 2: MÜNHASIRAN PETROL ARAMA FAALĠYETĠNDE KULLANILMAK
ÜZERE ALIMLARDA ĠSTĠSNA UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN EKLER
EK 2A: PETROL ARAMA ġĠRKETĠNĠN YURT ĠÇĠ ALIMLARINA ĠLĠġKĠN ĠSTĠSNA
BELGESĠ ÖRNEĞĠ
T.C.
ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü
Bu belge 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olarak yayımlanan Özel
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının olurları ile düzenlenmiĢtir.
Belge No.
:
Belge Tarihi:.. / .. / 20..
Ġstisnadan Yararlanacak KuruluĢun:
Unvanı
:
Vergi Kimlik No.su
:
Adresi
:
ĠĢtigal Ettiği ĠĢ Konusu
:
Yukarıda bilgileri belirtilmiĢ olan kuruluĢun, yalnızca ve münhasıran petrol arama
faaliyetinde kullanılmak üzere 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/3-c)
maddesinde sayılan taĢıt alımlarında, söz konusu madde kapsamında ÖTV istisnasından
yararlanması uygun görülmüĢtür.
Bu belge .. / .. / 20.. tarihine kadar ve her kullanılıĢında bir fatura için geçerlidir.
Petrol ĠĢleri Genel Müdürü (a.)
Download

münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere alımlarda