İLİ
: VAN
TARİH: 10/04/2013
ِ
‫َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّ َه‬
َ ‫َصلِ ُحوا بَ ْي َن أ‬
ْ ‫إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوةٌ فَأ‬
‫لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن‬
ِ ُ ‫ال رس‬
:‫صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم‬
َ ‫ول اللَّه‬
ُ َ َ َ‫ق‬
ِ ‫ب ِِل‬
ِ
‫ب لِنَ ْف ِس ِه‬
ُّ ‫َخ ِيه َما يُ ِح‬
َّ ‫َح ُد ُك ْم َحتَّى يُ ِح‬
َ ‫ََل يُ ْؤم ُن أ‬
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayeti kerimede yüce Allah
şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler ancak
kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını
düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki
size merhamet edilsin.’’1
Okuduğum hadis-i şerifte ise, Kâinatın
Efendisi
Hz.
Peygamber
(sas)
şöyle
buyurmaktadır: “Sizden biri kendisi için
istediğini Müslüman kardeşi için de
istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş
olamaz.”2
Değerli Mü’minler!
İslam dini insanlığı, aynı anne ve babadan
çoğalan ve sonra kabilelere ve ırklara bölünen
büyük bir aile olarak görmektedir. Bu yüzden
İslam dini, insanlık ailesinde, küçüklere karşı
sevgi, büyüklere karşı saygı gösterilmesini,
insanların birbirlerine şefkat, merhamet ve
anlayışla davranmalarını emretmiştir. Hz.
Peygamber (sas) hadis-i şeriflerinde: “Mü’minler
birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler.
Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer
uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli
hastalığa tutulurlar”3 buyurmuştur.
Aziz Cemaat!
İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanların
birbiriyle kenetlenmesi, birbirlerine muhtaç
olması hasebiyle birbirlerine karşı belli
sorumlulukları vardır. Sosyal hayatta huzur ve
sükûnetin sağlanması için herkes sorumluluğunu
yerine getirmekle mükelleftir.
Sosyal hayatta bütün ahlaksızlıkların ve
bütün anlaşmazlıkların iki temel sebebi vardır:
Bunlardan biri; ‘ben tok olduktan sonra başkası
açlıktan ölse bana ne. Ben rahat ettikten sonra
başkası rahatsız olsa bana ne’ deyip, bencil
hareket etmektir. Oysa Allah Resûlü (sas)
hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: “Müslüman
Müslümanın kardeşidir. Din kardeşine
haksızlık etmez. Onu düşmana teslim etmez.
Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse
Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim
Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse,
Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarını
giderir. Kim Müslüman kardeşinin hatasını,
kusurunu örterse Allah da kıyamet gününde
onun ayıplarını örter.’’4
Ahlaksızlığın ve anlaşmazlığın ikinci
nedeni: Hak hukuk gözetilmeksizin ‘sen çalış ben
yiyeyim’ anlayışıdır. Bundan dolayı insanlar
arasında haksız kazanç yaygınlaşmış, fitresini
zekâtını vermeyenler çoğalmıştır. Oysa yüce
Allah âyet-i kerimede: “Ey iman edenler!
Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin.
Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa
başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah
size karşı çok merhametlidir.”5 buyurmaktadır.
Değerli Kardeşlerim!
Üstün imanî olgunluğa ve ahlaki
mükemmelliğe sahip bir Mü’min, her an
Müslüman kardeşiyle barışık olmalı, aralarındaki
dostluğu en üst seviyeye çıkarmalı, her türlü
davranışında sadece Allah rızasını gözetmelidir.
Mü’min kişi, Müslüman kardeşinin
sıkıntılarını giderip onu hoşnut edip sevindirmeli,
iyilik ve takvada yardımlaşmalı, sıla-i rahmi
yerine getirmeli, kötü hallerinden dolayı kardeşini
uyarıp iyiye yöneltmeli, iyi ve hoş geçimli olmalı,
insanlara karşı güzel davranışlar sergilemeli, güzel
ahlak sahibi olmalıdır.
Rabbim bizleri Kur’ân ahlakıyla süslesin.
İnsanların,
cinlerin,
şeytanların
şerrinden
muhafaza eylesin. Kalplerimizi tam bir sadakat,
kardeşlik, muhabbet ve şefkatle doldursun.
1
Hucurât, 49/10.
Müslim, Îmân,171-172.
3
Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66
4
Müslim, Birr, 58.
5
Nisâ, 4/29.
2
Hazırlayan: Ahmet ERİŞ. Edremit ilçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Birlikte Yaşama Ahlakı