AKtIF
nĞiriıııı-snıv
Genel Merkczi
Sayı
:
217.GB.630/4.}ğQS
Konu : Çocuk
9.ıo+ızoı s
bakrm odası
Aİ]-E
\T SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA
(Çocıık Hizmetteri Genel Müdürlüğü)
]-gitinr
çalışa
anne]elin oku] çağlna henüZ gelnemiş çocLlk]a
ile ilgili
.,--rışadıkları
pı,oblcı,ılcrin çözünlii içiül. eğitim kurlln ırında brılurrrrrısırda 1iutır, göIdiiğiiml:'ıZ ''çocrık bııkın
odısı" ile ilgi!i !eİd]kaın171n görüŞlcri. çöZtilrl tol]arü ile birlikte ekte be]iüli]nliŞtir.
Bilgi]eıiülizi \e gereğin] arz cdcı iı,ı.
\_tx---
-6smaı BAHÇE l
Ceııel Bışkirn
Ek:
Okullaı,da çocrık bakrn odası ile ilgili gairüş ),azl51 (3 Sat,t'a)
9 geştepe ,lah. 33,50kak
B ar2 j]5 !8 !!
.
(Pbı)
r{ foait feql]man
NO]]] Yen İneha]le/ANKARA
tsı]]l/1ı08L4
orqtr t
lltter..fi]|ktfEqtnriEl
l ıı,,, a (t f0g,t ns.n !q tü
f ']reb00(.0n.iat f-,g]t trsen
,,,,
AKT|F EĞiTiMciLER sENDiKAsl (Aktif Eğitim_sen)
oKUILARDA cocuK BAKıM oDAsl iLE iLGitiGöRÜs VE öNERitER
cocuK BAK|M oDAsl BiR iHT|YACT
R
Küçük çocuklarlnln bakımü eğitim çallşanlarınln en teme] sorularlndan b]riniteşkil etmektedir,
Hatta ai eVi problemlere bile sebep olacak kadar ciddi bir sorundur. Özellikle ailelerinden
uzakta görev yapan öğretİnen]erin çocuklarınl emin ellerde yetiştirmeleriyle aIakall yaŞamış
olduklarl kay8l, performanslarlnl olumsuz yönde etki]emekted]r. Çocuklarl için 8üVeni ir b]r
baküc bu up bulaınama endişesi hem kendi iç dünyalarlnda bir ça kantl meydana get]rmekte
hem de ders Verdiği öğrenciler aç slndan çallşma Verimini olum5uz etkilemektedjr.
Hayatln ilk y ll bebeğin anneye her yönüyle bağlmll oLduğu bir dönemdir. Çocı-ık yürümeye Ve
ko5İnava baŞladlğlnda ise kendi başlna hareket etme, bağlmslz o ma isteği içinde olmaslna
rağmen anneyi etrafünda görmekten, onun yanlnda olmaktan hoşlanlr. sosyalleşİİe
becerisinin kazanıJdığı 3 yaşa kadar çocuklar bir taraftan anneden ayrlşmaya ça lşlrken bir
taraftan da bağımlılığı devam ettirirler, 3 yaşa kadar görülen bu bağlmll ilişkinin bu yaştan
50nra azalmasl, i]işki boyutunun bağlmllllktan bağllllğa dönüşmesi beklenir,
Kreş Ve anaokullar çocuğun sadece baklldlğl ya da oyun oynadüğl b]r ortam değil, sosya]leŞr.e
becelis]njn ge iştiği, kurallara uVmaV, yaşlt arlyla il]şki kurmay], payIaşmayı öğrend]ği 5osval
bjr ortamdlr.
Eğitiİn çal]şanlarndan maksimum düzeyde yararlanmak ve çocuklarından ayrı kalmadan
çallşmalarını sürdürebllme eri lçin çocuk baklml 1le ileili 5orun!arlna çözüm bulunmas]
gerekmekted]r.
1869 eğitlm çallşanl ile yapllan bir ankette "Eğ]tim kurumlar na çocuk baklm odas Vapllmall
m d r?" sorusuna, ankete katllanlarln %96's n oluşturan 1788 kişi EVET, %4'üne tekabül eden
B1 k]şi HAY|R cevabü Vermiştlr. Bu anket sonucu da 8österiyor k], çocuk baklm odasl eğitim
çallşanlar için önemli b]r ihtiyaçt!r.
YASAL DAYANAKLAR
B]rleşmiş M]lleter Çocuk Haklarl sözleşmesi 2, maddesinde yel alaı,ı, "Torğİ Dev]etler, bu
sözleşme'de yozllü olon hoklorı kendi yetkileri alt]ndo bulunon hel çocuğo, kendilerinin, onabobo]orının veyo yosol vosilelinin sdhip alduklorü, ırk, rcnk, cinsiyet, dil, siyosol yğ do boşko
köken, mülkiyet, sokotlık, doğuş ve diğer stotüler nedenjyle
düŞünceler, ulusol, etnik ve
'osyol
hiçbir oyrüm gözetmeksizin tonür ve toahhüt ederler."
Aynl sözleşmenin 3, maddesinde yer alan| "]. Komusal yo do özel sosyğl yordım kuruluşiğrü,
mqhkemeler, idori mqkomlor veyo yosomo argonlorı torqt'ındon yopılon ve çocuklorü
ilgilendiren bütün fooliyetlerde, çocuğun yoron temel düşüncedir.
2, Torof Dev]etler, Çacuğun ona-bobosünın, vosilerinin yğ da kendisinden hukuken sarumlu alon
diğer kişilerin hok ve ödev]erini de göz önünde tutorok, esenliği iÇin gelekli bokım ve korumayı
soğlomoyü üstlenirlel ve bu omoçlo tüm uygun yosol ve idari önlemleri olıllğr.
3. Torof Devletler, çocuklorın bokımı veya korunmosündon sorumlu kurum]ann, hizmet ve
fooliyetlerin özellikle güvenlik, sqğl]k, per'one] soy15ü ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliğj
oÇ]5ındon, yetkili mokğmlorco konulon ölÇülele uymolorınü toohhüt ederler." maddeleri ile
Aktif Eğt]m.]er se.d ka5ü'okullorı1o cacuk Bokün adasülle ilgili6a.i]s rc an..ile."
Anayasanln Ailenin Korunmasl Ve Çocuk Haklarl başlıkll 41. maddesİ "Aile, Ttjlk toplumunun
temeIidir ve eşler orosındo eşitliğe doyonür.
Devlet, dilenin huzurve refohü ile özellikle ononınve çocuklorın korunmosı ve oile plonlomosının
öğretimi ile uygulonmasünü sağlğmok için qerekli tedbi eri alır, teşkilatü kural.
Her çocuk, korunmq ve bokümdon yarğrlonma, yüksekyororüno oçıkço oykırı olmadıkço, ano ve
bobosıylo kişisel ve doğrudon ilişki kurma ve sürdürme hqkküno sqhiptil,
gereğl
tedbirle ohl."
altında olması
çocuklarln fizikse|, ruhsal gelişimi açlslndan annesinin baktm 8özetim^ijkımleli
uluslararası Ve ulusal yasalarla emredilmiş olup idarenin bu bağlaylcl yasalar gereğince
Devlet, her türlü istismoro ve şiddete korşü çocuklqfi koruyucu
50runlara çözüm üretmesi gerekmektedir.
cöZüM öNERiLERi
okullarda bir dersliğin çalışan annelerin küçük yaştaki çocuklarl için ayrılmasl ve gerekli
personelin görevlendirmesi realiteye uygun,8erçekleştirilebilir bir uygulamadlr. Birçok
derslikten oluşan bir eğitim kurumunun bir dersliğinin bu uygulama için ayrllmasl, amaclna
uy8un tefriş edilerek donatllması Ve yeteri kadar personelin göreVIendirilmesi mali açlslndan
da çözülebilir bir işlemdir. Ayrtca bu hizmetten yararlanacaklardan -anaokullarında toplanan
katkl parasl gibi- personelj mali olarak incitmeyen bellj bir oranda katkl pay alarak maliyetler
düşürülebilir.
okulda çallşan personel saylsl Veya okul öncesi çağ yaş grubu çocuklu persone] saylsı gibi
mevcut durum dikkate allnarak her okula Veya yeterli saytnln olmadlğl okullarda bölge okulu
ya da birbirine yakın okullarda bebek ve çocuk bakım odası açılabilir. Buraya atanacak oku]
öncesi öğretmenler taraflndan çocuklar daha 8üVenli bir ortamda ve ehil kişilerin elinde
yetişebİlir. Kadln öğretmenler süt iznini kullanırken eğitim ortamlndan ayrılmayarak,
eğitimden uzak kalmadan, kaygl taşlmadan, slklntl yaşamadan Ve akll çocuğunda olmadan
rahat bir şekilde eğitim öğretim hizmetlerine devam edebİleceklerinden dolay| okullarda bir
mekanln çocuk baklm oda5l olarak tasarlanmasl Ve bebek yaştaki çocuklarln burada annesinİn
Vantnda olmasl her iki taraf için de çok önemlidir.
Buralarda bak.cü ya da eğitmen olarak çalışacak kişiler, halk eğitim merkezleri taraflndan
görevlendirilerek uygulamada birlik sağlanabilir. Özellikle bakanllk taraf|ndan son yüllarda halk
eğitim merkezlerinin daha aktİf hale 8etirilmesi çallşmalarl da 8öz önünde bulundurulduğunda
tam da amaca hizmet edilmiş olacaktır. Halk eğitim merkezleri bu slnlflarl bir kur5 ortamıVeya
uygulama ortaml gibi kabul ederek çocuk eğitimi kurslarl kapsamlnda da değerlendirebilif.
Mesleki ve teknik liselerin çocuk 8elişimi alanlaründa okuyan öğrencilere, açllacak o|an bu
ortamlarda uygulama eğitimleri yaptlrllabilir. Böylelikle hem baklcl, eğİtici 8iderleri
düşürülmüş hem de ilgili bölüm öğrencilerine me5lekitecrübe kazandlrllmlş olur.
657 saylll DeVlet Memurlarl Kanununa bağ]l olarak yaylnlanan Komu Kurum ve KuruluşIorünco
Açülocok Çocuk Bokm Evleri Hokkündo Yönetmel*te düzenleme yapllarak çocuk baklm odalarl
da aç|labilir,
oKULLARDAKI cocUK BAK|M oDALARlNlN FAYDALARl:
1.
2.
3.
Böyle bir uygulama ile çocuk lle anne arasındaki bağ kopmamış olacaktır.
Eğitim çaltşanl annelerin, mesleki motjvasyonları yükselecektİr.
Öğretmenlik mesleği toplum taraflndan prestİ kazanacak olup kadInlar taraflndan tercİh
edilirliği de artacaktlr.
A(tfEğtimc]er5end]kas "ok|llo.dd Çoc|kBohn adag
i]e
ilqilicbri)rve one.iler"
sayfa 2
4.
5.
6,
7.
Böyle bir uygulama ile dünya ülkelerine de örnek olma şan5l elde edilecektir.
Kaylt dlşl çallşan Vb, gideri önlenmiş olacak hatta okullarda açllacak çocuk baküm odalarl
Vasıtasl ile de işsizlİk sorununun çözümüne katk| sağlanarak her sene mezun edilen
Vüzlerce gencimize de yeni bir istihdam kaplsl açtlmlş olacaktlr.
Çocuklara özel bakıcı tutulması Veya baklm yurtlarlna Vefilmesinin hem devlet
memurlarlnln aile bütçesine getirdiği hatlr| saylllr bir yük azaltllm!ş hem de çocuklar ehil
Ve 8üVenilir ellerde Ve daha sağllkll ortamlarda yetişecektir.
Çocuk gelişimi alanl öğrencilerine staj imkanlarl oluŞturulmuş olacaktlr.
sonuç olarak; çağ yaş grubundaki çocuklarln iyi yetişmesi, annelerine olan ihtiyaçlarlnln
karşllanmasl Ve kadtn eğitim çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için eğitim
kurumlarlnda çocuk bakım odalarl açllmalldtr.
Başkan
Aklif Eğ(]rnc] el5end ka§] 'okulo.dd ÇacIk Bok]n od09 ile jlqilj Görüş ve Öneriler"
sa!,fa 3
Download

5_Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazılan - Aktif Eğitim-Sen