CAMİ İNŞA PROJESİ
ÇAD ( 200 M² )
İHH Projeler Birimi
PROJENİN KONUSU
Bu proje, Çad’ın başkenti N'Djamena'daki Diguel semtinde 200 m²
büyüklüğünde bir cami ve imam evi inşa edilmesini kapsamaktadır.
Cami İnşa Projesi-Çad
ÇAD HAKKINDA GENEL BİLGİ
Çad, Orta Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Doğusunda ise Sudan, batısında Nijer,
güneybatısında Nijerya ve Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti ve kuzeyinde Libya yer alır.
Topraklarının büyük bir kısmı Sahra Çölü ile kaplı olan ülke, adını bir zamanlar Afrika'nın ikinci büyük
gölü iken şimdi normal büyüklüğünün %10'una kadar küçülmüş olan Çad Gölü'nden almıştır. Belki de
bu yüzden bazı yazarlarca "Afrika'nın ölü kalbi" olarak nitelendirilmiştir. Çad’ın başkenti aynı zamanda
ülkenin en büyük şehri olan N'Djamena'dır.
11 milyona yaklaşan ülke nüfusunun yüzde 55’ini
Müslümanlar, yüzde 25’ini ise Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Nüfusun kalan yüzde 20’lik kısmını ise
başta animizm olmak üzere iptidai tabiat dinlerine mensup gruplar teşkil etmektedir. Çad’ın resmi
dilleri Arapça ve Fransızcadır; ancak 200 civarında etnik grubun yaşadığı ülkede, bu sayı nispetinde
yerel dil konuşulmaktadır. 40 yıl süren Fransız sömürge döneminin ardından 1960 yılında bağımsızlığını
ilan eden Çad yönetim biçimi olarak cumhuriyeti benimsemiştir. Ne var ki geçen yarım yüzyıllık süre
içerisinde istikrar bir türlü sağlanamamış; ülke, milyonlarca insanın mağdur olduğu savaşlara sahne
olmuştur.
Etnik, dilsel ve dinsel ayrılıkların çok keskin olduğu ülkede su, toprak ve doğal kaynakların
paylaşılamamasından ve Batı’nın çıkarcı müdahalelerinden kaynaklanan çatışmalarda yüz binlerce
insan hayatını kaybetmiş; bir o kadarı da evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Çatışmalar, 1960-1975
yılları Müslüman ve Hıristiyan gruplar arasında; özelikle 2000’li yıllarda ise Müslümanların kendi
Sayfa 1
Cami İnşa Projesi-Çad
aralarında cereyan etmiştir. Çad aynı zamanda Sudan’daki karışıklıklardan kaçıp bu ülkeye sığınan 250
bin kadar Sudanlı mülteciye de ev sahipliği yapmaktadır.
PROJENİN GEREKÇESİ
Çeşitli yıllarda yayınlanmış Birleşmiş Milletler raporlarına göre Çad, Dünya’da yoksulluk ve yolsuzluğun
en yaygın olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Uzun yıllardır, önce sömürgecilik daha sonra aman
vermeyen iç savaşlar; tarıma elverişsiz toprakları yüzünden zaten fakir olan halkı sefaletin eşiğine
getirmiştir. Son yıllarda keşfedilen zengin yer altı kaynaklarının da halk açısından müspet bir etkisi
görülmemiştir. Aksine Müslüman gruplar kendi aralarında çatışmaya başlamıştır. Diğer yandan
sömürgecilik resmen sona erse de fiilen devam etmektedir ve ülkedeki misyonerlik faaliyetleri hiç hız
kesmemiştir. Dolayısıyla, gerekli maddi imkândan yoksun Müslüman nüfusun dini vecibelerini yerine
getireceği, aynı zamanda aralarındaki kardeşlik bağını tesis edecekleri bir buluşma noktası ve bir eğitim
merkezi olarak kullanabilecekleri camilerin inşa edilmesine ihtiyaç vardır.
PROJENİN TANIMI
Proje kapsamında Çad’ın başkenti N’Djamena’daki Diguel semtinde 200 metrekare büyüklüğünde bir
cami (4 adet tuvalet ve 2 adet abdest alma yeri) ve 48 metrekarelik bir imam evi yapımı
gerçekleştirilecektir. Caminin ibadete açılmasıyla bölgede yaşayan 5000 kişiye hizmet vermesi
öngörülmektedir. Caminin inşaat işlerinin doğru, zamanında ve denetimli bir şekilde yürütülebilmesi
için, bölgedeki partner kuruluşumuzun idaresinde birer satın alma ve inşaat komisyonları
oluşturulacaktır. Aynı şekilde tayin edilen inşaat mühendisi ve formen aracılığıyla yapılan iş, yerinde ve
anında denetlenerek gerekli raporlar tarafımıza iletilecektir. Gerekli kaynağın sağlanmasından sonra
cami inşaatının bir yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.
PROJENİN AMACI
Bu proje ile bölge halkına ihtiyaç duydukları, ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri temiz ve uygun
bir ibadethane kazandırmak amaçlanmaktadır. Caminin hizmete açılmasıyla birlikte insanlar, başta
Cuma namazı olmak üzere, ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekleri, bir araya gelerek
kaynaşabilecekleri ve geleceğe yön verecek olan çocukların sağlam bir dini eğitim alacağı bir mekâna
kavuşmuş olacaktır. Cemaat için bir buluşma noktası teşkil edecek olan cami İslam davetinin
geliştirileceği bir merkez olacaktır. Müslüman olmalarına rağmen, sahip oldukları farklı etnik kimlikler
Sayfa 2
Cami İnşa Projesi-Çad
nedeniyle yıllardır birbirleriyle savaşan insanların cami çatısı altında birleşip, Allah’ın da inayetiyle
aralarındaki husumetleri çözüp, misyonerlerin kol gezdiği ülkede, sahip oldukları enerjiyi İslam’ın
inkişafına sarf etmeleri umut edilmektedir.
PROJENİN MALİYETİ
Projenin maliyeti 76.591 Avro’dur.
MALİYET DETAYLARI
Giderler
Maliyet (GMD)
Ön Çalışma
500 €
Hafriyat
3.830 €
Cami Temeli, Betonarme İşleri ve İşçilik Maliyetleri
28.570 €
Duvar İşleri
16.764 €
Marangozluk işleri (pencere, kapı vb.)
5.158 €
Elektrik İşleri
2.230 €
Boya İşleri
4.924 €
Peyzaj
4.400 €
İmam Evi
6.860 €
Tuvalet (4) ve Abdesthane(2)
2.897 €
Diğer Giderler
458 €
İdari Masraf
7.409 €
TOPLAM
84.000 €
Sayfa 3
Cami İnşa Projesi-Çad
PROJE ÇİZİMLERİ
Sayfa 4
Cami İnşa Projesi-Çad
SONUÇ
Camilerin, özellikle Afrika kıtasında, birer ibadethane olma özelliklerinin yanı sıra çok önemli başka
işlevleri de vardır. Camiler, İslam ile yeni tanışanların ve genç nesillerin, dinin mahiyetini ve
gerekliliklerini öğrenecekleri birer eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda
Müslümanların bir araya gelip kaynaştıkları, cemaat ruhunu hissederek yalnız olmadıklarını anladıkları
mekânlardır. Tüm bunlara ek olarak, özellikle farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı
bölgelerde, camilerin simgesel bir önemi de bulunmaktadır. Yaşadıkları topraklar üzerinde İslam’ın bir
nişanesi olarak minarelerin yükselmesi, Müslümanlar için hayati bir önem taşımaktadır. Camiler
Müminlerin varlıklarının ve meşruiyetlerinin simgesi, onlar için bir onur ve iftihar kaynağıdır. Zengin
Batılı misyonerlerin yanlış bir algı yaratarak halkı Hıristiyanlaştırmak için bir biri ardına kiliseler inşa
ettiği toprakları camilerle donatmak Müminlerin sebat ve güven duygularını tazeleyecektir.
Sayfa 5
Cami İnşa Projesi-Çad
İHH İNSANİ YARDIM VAKFININ CAMİ PROJELERİNDEN ÖRNEKLER
Senanur Hayırlı Camii – 2013 | Çad
İmam Gazzali Camii – 2012 | Çad
Sayfa 6
Download

cami inşa projesi çad