AMAÇ
Ülkemizde Kent Konseyleri, katılımcılık, demokrasi, yönetişim
özellikleriyle yerel demokrasiyi güçlendirme aracı niteliğinde
yeni bir mekanizmadır. Yapıları ve çalışma yöntemleri bir
kentten diğerine farklılık gösteren kent konseylerinin genel
işlevi, kentteki “tüm paydaşları” bir araya getirerek, tüm
kenti kucaklayan ortak bir akıl oluşturulmasını sağlamaktır.
2005 yılından bu yana yerel yönetim mevzuatımızda yer
alan kent konseylerinde bu zihniyet dönüşümü halen devam
etmektedir.
2009 yılındaki Kent Konseyi Yönetmeliği değişikliği ile
birlikte, Yerel Gündem 21’den kent konseylerine geçiş
sürecinde kent konseylerinin oluşumunun ve etkinliğinin
değerlendirilmesi, pratik uygulamalardan edinilen bilgi ve
deneyimlerin paylaşılarak yasal süreci besleyecek nitelikte
verilerin oluşturulması amacıyla, Mayıs 2011’de Bursa Kent
Konseyi koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi
ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ile I.Ulusal Kent Konseyleri
Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
Aradan geçen 4 yıllık süre içerisinde Kent Konseyleri
uygulamasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi,
belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının tartışılması,
Kent Konseylerinin işlevselliğinde ve sürdürülebilirliğinde
gelinen son durumun farklı boyutları ile ele alınması amacıyla
10 – 11 Nisan 2015 tarihlerinde, II. Ulusal Kent Konseyleri
Sempozyumu düzenlenmektedir.
10-11 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek
II.Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu’na
katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
M. Semih PALA
Bursa Kent Konseyi
Başkanı
Prof. Dr. Yusuf ULCAY
Uludağ Üniversitesi
Rektörü
Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı
I. GÜN - 10 NİSAN 2015 CUMA
09.00 – 09.30
: KAYIT / KOKTEYL
09.30 – 10.30
: AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.30 – 11.00 : AÇILIŞ BİLDİRİSİ
Demokrasinin Felsefesi ve Katılımcı Demokrasi
Prof.Dr. Ali Yaşar SARIBAY - Uludağ Üniversitesi
11.00 – 11.15
: ARA
11.15 – 12.45: I. OTURUM
“Yerel Yönetim Mevzuatı ve Kent Konseyleri”
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Bekir PARLAK - Uludağ Üniversitesi
^^ Yasal-Yönetsel Sorumluluk Açısından Kent Konseyleri
ӹӹ Prof. Dr. Hüseyin ERKUL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
^^ Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu Bağlamında Kent
Konseylerinin İşlevselliği ve Ölçek Sorunu
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL - Yalova Üniversitesi
ӹӹ Öğr. Gör. İzzet İsmail DUR - Yalova Üniversitesi
ӹӹ Öğr. Gör. Volkan TOPÇU - Yalova Üniversitesi
^^ Kent Konseylerinin Mali Kısıtları
ӹӹ Prof. Dr. Ahmet ULUSOY - Karadeniz Teknik Üniversitesi
ӹӹ Arş. Gör. Mustafa TEKDERE - Erzincan Üniversitesi
^^ Kent Konseyleri Arasında İletişim ve İşbirliği: Türkiye Kent
Konseyleri Birliği Örneği
ӹӹ Hasan SOYGÜZEL - Yalova Kent Konseyi
12.45 – 14.15
: ÖĞLE YEMEĞİ
14.15 – 15.45: II. OTURUM
“Katılımcılık Kapasiteleri ve Kent Konseyleri”
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN - Marmara Üniversitesi
^^ Kent Konseylerinin Katılımcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi:
Ankara Örneği
ӹӹ Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN - Atılım Üniversitesi
^^ Türkiye’de Yerel Siyasete Katılım Açısından Kent Konseyleri:
Gümüşhane Kent Konseyi Örneği
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN - Gümüşhane Üniversitesi
ӹӹ Öğr. Gör. Hasan Mahmut KALKIŞIM - Gümüşhane Üniversitesi
^^ Kent Konseyleri İle Yerinden Yönetilen Katılımcı Kent Yönetimleri:
Yerel Yönetişim Kapsamında Bir Değerlendirme
ӹӹ Konur Alp DEMİR - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ӹӹ Doç. Dr. Hikmet YAVAŞ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
^^ Katılımcı Demokrasi Perspektifinden İzmir Kent Konseyi Deneyimi
ӹӹ Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN - Ege Üniversitesi
ӹӹ Güman KIZILTAN - İzmir Kent Konseyi
15.45 – 16.00
: ARA
16.00 – 17.30: III. OTURUM
“Kent Konseylerinin Bilinirliği ve Etkinliği”
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
^^ Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin Kent Konseyi Algısı
ӹӹ Erdal GÜLER - Dumlupınar Üniversitesi
ӹӹ Doç. Dr. Ahmet MUTLU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
^^ Kent Konseylerinin Bilinirliği ve Etkinliği: Gümüşhane Üniversitesi
Öğrencileri ve Çalışanları Örneği
ӹӹ Öğr. Gör. Oral DEMİR - Gümüşhane Üniversitesi
ӹӹ Arş. Gör. Emre CENGİZ - İstanbul Üniversitesi
^^ Kent Konseylerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı
Bir Değerlendirme
ӹӹ Doç. Dr. Ali ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi
ӹӹ Öğr. Gör. Adnan SÖYLEMEZ - Selçuk Üniversitesi
ӹӹ Arş. Gör. Yasin TAŞPINAR - Selçuk Üniversitesi
^^ Bursa Kent Konseyinin Bilinirliliğinin Araştırılması
ӹӹ Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN - Uludağ Üniversitesi
ӹӹ Dr. Enes Battal KESKİN - Bursa Kent Konseyi
ӹӹ Öğr. Gör. Emel SELİMOĞLU - Uludağ Üniversitesi
II. GÜN - 11 NİSAN 2015 CUMARTESİ
09.30 – 11.00: IV. OTURUM
“Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri”
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ - Gazi Üniversitesi
^^ Örneklerle Kent Konseylerinin 3 Temeli ve 3 Sorunu: Katılım,
Demokrasi Ve Yönetişim
ӹӹ Arş. Gör. Gözde KESTELLİOĞLU - Erciyes Üniversitesi
^^ Yerel Demokrasi ve Siyasal Katılım: Kent Konseyleri Üzerine
Ampirik Bir Araştırma
ӹӹ Arş. Gör. Fatih GÜRSES - Uludağ Üniversitesi
^^ Katılım Kültürünün Gelişiminde Kent Konseylerinin Rolü:
Karaman Kent Konseyi Örneği
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Sefa USTA - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ӹӹ Arş. Gör. Erdal BİLGİÇ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
^^ Demokratik Katılımın Bir Aktörü Olarak Kent Konseylerinin
Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi: Dört Farklı Parti, Dört Farklı
Kent
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Aslı SEZGİN - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
11.00 – 11.15
: ARA
11.15 – 12.45: V. OTURUM
“Kent Konseylerinin İşlevselliği ve
Sürdürülebilirliği”
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Aslı AKAY - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
^^ Kent Konseylerinin Siyasal İşlev ve Siyasal Kimlik Paradoksu
ӹӹ Doç. Dr. Ahmet MUTLU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
^^ Yerel Özerklik Perspektifinden Yerel Meclis ve Kent
Konseylerinin İşlevselliğine Bakış
ӹӹ Doç. Dr. A. Serap TUNÇER - Ahi Evran Üniversitesi
^^ Kent Konseyi Uygulamasının Yerel Yönetişimi Gerçekleştirmede
Karşılaştığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
ӹӹ Tahsin BULUT - Kamu Politikaları Enstitüsü
^^ Kent Konseylerinin Bağımsızlığı ve Belediye Başkanları İlkeler
Sözleşmesi
ӹӹ Dr. İhsan İKİZER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
12.45 – 13.00 : SEMPOZYUM KAPANIŞI
13.00 – 14.30
: ÖĞLE YEMEĞİ
14.30 – 17.30
: SOSYAL PROGRAM ‘BURSA GEZİSİ’
POSTER BİLDİRİLER
^^ Kent Konseylerinin İşlevselliği ve Sürdürülebilirliği
ӹӹ Aslı AFACAN - Balıkesir Kent Konseyi
ӹӹ Eda DUMAN - Balıkesir Kent Konseyi
^^ Gençler ve Siyasetin Yeniden Üretimi: Kent
Konseylerinin Gençlerin Siyasete Katılımındaki Rolü
ӹӹ Araş. Gör. Evşen ALTUN - Dokuz Eylül Üniversitesi
ӹӹ Araş. Gör. Orhan IRK - Dokuz Eylül Üniversitesi
^^ Kentin Öncelikli Sorunları ve Kent Konseyleri: Ardahan
Kent Konseyi ve Kentin Geleceği İçin Çalışmalar
ӹӹ Doç. Dr. Derya ALTUNBAŞ -Ardahan Üniversitesi
ӹӹ Ferman GÜLER - Ardahan Kent Konseyi
ӹӹ Burak TAŞTAN - Ardahan Kent Konseyi
ӹӹ Ersoy SÜTÇÜ - Ardahan Kent Konseyi
ӹӹ Evren GÜZEL - Ardahan Kent Konseyi
^^ Ardahan Özelinde Kent Konseyi Bilinci ve Kent
Hemşericiliği
ӹӹ Doç. Dr. Derya ALTUNBAŞ - Ardahan Üniversitesi
ӹӹ Evren GÜZEL - Ardahan Üniversitesi
^^ Yerel Yönetimlerde Kent Konseylerinin Sorunları ve
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde Kent Konseyinde
Bir Çalışma
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Osman ATAY - Adıyaman Üniversitesi
^^ Kastamonu Kent Konseyi’nin Dünü Bugünü Yarını
ӹӹ Doç. Dr. Saim ATEŞ - Kastamonu Üniversitesi
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SAKICI - Kastamonu Üniversitesi
ӹӹ Mehmet ÇELİK - Kastamonu Kent Konseyi
ӹӹ Nuray H. YÜCEL - Kastamonu Kent Konseyi
POSTER BİLDİRİLER
^^ Yerel Gündem 21’den Kent Konseylerine
ӹӹ Ahmet BATAT - Çukurova Kalkınma Ajansı
^^ Üniversite Öğrencilerinin Kent Konseyleri ve Gençlik
Meclislerine Yönelik Algı Düzeyi Üzerine Bir Alan
Araştırması: Kahramanmaraş ve Hatay Örneği
ӹӹ Arş. Gör. Aziz BELLİ - Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
ӹӹ Arş. Gör. Abdullah AYDIN - Mustafa Kemal Üniversitesi
^^ Türkiye’de Kent Konseyleri Deneyimleri: Karabük
Örneği
ӹӹ Özcan BÜYÜKGENÇ - Karabük Kent Konseyi
^^ Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Kent Konseylerinin
Gerekliliği
ӹӹ Mehmet Murat DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi
^^ Sivil Toplum Kuruluşları ile Kent Konseylerinin İlişkisi:
Bursa Örneği
ӹӹ Dilek DURAK - South Russian University
ӹӹ Şevki ÇELİK - South Russian University
ӹӹ Hasan TAMAM - South Russian University
^^ Kentlinin Doğa Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Kent
Konseyinin Önemi
ӹӹ Doç. Dr. Füsun ERDURAN NEMUTLU - Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi
ӹӹ Doç. Dr. Aysun ÇELİK - Uludağ Üniversitesi
^^ Yerel Demokrasi Kent Konseyi Bütünleşmesi
ӹӹ Seray ESKİCİ - Yüzüncü Yıl Üniversitesi
^^ Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetimler Perspektifinde
Kent Konseyleri: Çukurova Deneyimi
ӹӹ H. Mahir FİSUNOĞLU - Çukurova Kent Konseyi
POSTER BİLDİRİLER
^^ Kent Konseylerinin ‘’Sivilliğinin‘’ Değerlendirilmesi
ӹӹ Süleyman GÖK - Dokuz Eylül Üniversitesi
^^ Engelli Bireylerin Kentsel Yönetim Süreçlerine
Katılımının Analizi: Van İli Örneği
ӹӹ Öğr. Gör. Dr. Melda Medine GÜLEÇ - Uludağ Üniversitesi
ӹӹ Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN - Uludağ Üniversitesi
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. M. Zeki DUMAN - Yüzüncü Yıl Üniversitesi
^^ Kentimizde Yaşayan Sadece Biz miyiz? Peki Ya
Hayvanlar… Nazilli Kent Konseyi
ӹӹ Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN - Adnan Menderes Üniversitesi
^^ Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kent Konseyleri
ӹӹ Zeynep Damla KARANUH - Marmara Üniversitesi
^^ Yerel Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Konseyleri:
Kırşehir Kent Konseyi Örneği Üzerinden Uygulamalı Bir
Çalışma
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU - Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi
^^ Sürdürülebilir Retro Demokrasi ve Kent Konseyleri
ӹӹ Öğr. Gör. Dr. R. Kutlu KORLU - Uludağ Üniversitesi
^^ Kentin Öncelikli Sorunlarının Belirlenmesinde
Kent Konseylerinin Rolü ve Silivri Ölçeğinde Örnek
Uygulamaların Değerlendirilmesi
ӹӹ Sema KURT - Silivri Kent Konseyi
ӹӹ Dilruba ÖNAL - Silivri Kent Konseyi
ӹӹ Esma IŞIKLAR - Silivri Kent Konseyi
ӹӹ Gözde GÖÇMEN - Silivri Kent Konseyi
POSTER BİLDİRİLER
^^ Kent Konseylerinde Katılımı Etkileyen Faktörler:
Kadıköy Kent Konseyi Örneği
ӹӹ Arş. Gör. Kübra ÖZTÜRK - Marmara Üniversitesi
ӹӹ Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM - Hacettepe Üniversitesi
^^ Katılım ve Kent Konseyleri: Karaman Kent Konseyi
İncelemesi
ӹӹ Öğr. Gör. Fatma POLAT - Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
ӹӹ Öğr. Gör. Ayşegül GÜLER - Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
^^ Kentsel Tasarım Kararlarına Vatandaş Katılımı: Nilüfer
Kent Konseyi Örneği
ӹӹ Yrd. Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR - Bursa Teknik Üniversitesi
ӹӹ Öğr. Gör. Sebla ARIN - Bursa Orhangazi Üniversitesi
^^ Yönetişim ve Kent Konseyleri: Gölcükvizyon 2023
ӹӹ Dr. Metin ŞENTÜRK - Gölcük Kent Konseyi
ӹӹ E. Fatih BAYRAM - Gölcük Kent Konseyi
ӹӹ Gülay KÜÇÜKBERBER - Gölcük Kent Konseyi
ӹӹ Aslı ARPA - Gölcük Kent Konseyi
^^ Yerel Demokrasi ve Kent Konseylerinde Kadın
Ontolojisi
ӹӹ Doç. Dr. R. Bahar ÜSTE - Dokuz Eylül Üniversitesi
ӹӹ Doç. Dr. Berrin GÜZEL - Aydın Menderes Üniversitesi
^^ Katılım, Yurttaşlık ve Kent Konseyleri
ӹӹ Saim YAVUZ - Çanakkale Kent Konseyi
SEMPOZYUM BİLİM ve HAKEM KURULU
Prof. Dr. Adalet BAYRAMOĞLU ALADA - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ - Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Sait AŞGIN - Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup BULUT- Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram COŞKUN - Muş Alparslan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Korel GÖYMEN - Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Eyüp Günay İSPİR - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KAVRUK - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN - Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN - Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bekir PARLAK - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY - Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan SEZAL - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı AKAY - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Doç. Dr. Sedat AZAKLI - Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU - Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf ERBAY - Merkez Valisi
Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU - Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba EROĞLU - Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ - Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU - Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN - Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Gül ÜSTÜN - Marmara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Salih BATAL - Yalova Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER - Dumlupınar Üniversitesi
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Dr. Enes Battal KESKİN - Bursa Kent Konseyi / Düzenleme Kurulu Başkanı
Hasan SOYGÜZEL - Türkiye Kent Konseyleri Birliği
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN - Uludağ Üniversitesi
Neslişah H. ERBEY KUŞKU - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yasemin TATLI - Bursa Kent Konseyi
Murat BAŞLAR - Bursa Kent Konseyi
Özlem ACAR - Bursa Kent Konseyi
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Yasemin TATLI - Bursa Kent Konseyi
Özlem ACAR - Bursa Kent Konseyi
BURSA KENT KONSEYİ
Atatürk Kongre Kültür Merkezi
Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 270 82 70 - 71
Faks: 0224 270 82 78
http://sempozyum.bursakentkonseyi.org.tr
[email protected]
Download

Program için tıklayınız.