TÜRKÇE DERSİ TEST ETKİNLİĞİ
1. AĢağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde,
hangisi son sırada yer alır?
A) Mantarcılık B) Makara C) Makinist D) Mantıklı
2. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “sinmek” sözcüğü
“saklanmak” anlamında kullanılmıĢtır?
A) YaĢadığı korku yüz ifadesine sinmiĢti.
B) Hatasını anlayınca sinecek yer aradı.
C) Yaptığı yemeğin kokusu üzerine sinmiĢti.
D) Bütün ömrüne sinecek bir iddia ile karĢılaĢtı.
3. AĢağıdakilerin hangisinde “perde” sözcüğü terim anlamıyla
kullanılmıĢtır?
A) Oyunun son perdesi öncekilerden daha çok beğenildi.
B) Sokaktan gelen sesi duyunca perdeyi aralayıp baktı.
C) Tahta perdeyle çevrilmiĢ küçük bir bahçemiz vardı.
D) Çadırı incecik bir perdeyle ikiye ayırmıĢlardı.
4. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde eĢ sesli sözcükler bir
arada kullanılmıĢtır?
A) Ġki gündür sarp dağ yollarından aĢıyoruz.
B) Kitabın ön yüzündeki bilgiden yüz senelik olduğu
anlaĢılıyordu.
C) Köyün ortasından geçen küçük çay, ileride bir baĢka
çayla birleĢiyordu.
D) Gül bahçesinden geçerken bana beyaz bir gül verdi.
5. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” kelimesi ile
oluĢturulmuĢ deyim “birinin sevgi ve ilgisini kazanmak”
anlamında kullanılmıĢtır?
A) Kuralları çiğnemesine asla göz yummadı.
B) Küçüklüğünden beri gözü yükseklerdeydi.
C) BaĢarısıyla kısa zamanda öğretmeninin gözüne girdi.
D) ĠĢlerini aksatınca günden güne gözden düĢtü.
6. “ Sapanca’da kadınlar ve çocuklar elma satıyorlar.”
Bu cümlede aĢağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Nasıl
B) Ne
C) Kim
D) Nerede
7. (1) Üsküp’te Türklerin yaĢadığı yerlerde beni hep sıcak bir
Anadolu havası kucakladı. (2) Çocukluk günlerimin taĢdöĢeli
sokaklarından birisinde gibiydim. (3) Ġsmi Evliya Çelebi
Sokağı’ydı. (4) Evlerin kapıları, pencereleri, perdeleri,
boyaları beni çok etkiledi.
Bu metindeki numaralandırılmıĢ cümlelerin hangisi nesnel bir
yargı bildirmektedir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
8. (1) Nihat, onu son gördüğümdeki gibi dikkat kesilmiĢ,
bilgisayara bakıyordu. (2) Biz iki adım yürüyerek
masanın karĢısındaki koltuğa oturduk. (3) Gülümser, çantasını
kucağına koymuĢ sıkı sıkı tutuyordu. (4) Boyu
kısa olduğu için ayakları zar zor değiyordu yere.
Bu metindeki numaralandırılmıĢ cümlelerin hangisinde
sebep-sonuç iliĢkisi vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
9. 1. Ģamatası 2. yerine 3. yazın 4. suskunluğu 5.
baĢlıyordu 6. sonbaharın
NumaralandırılmıĢ sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle
oluĢturmak için nasıl sıralanmalıdır?
A) 6, 5, 2, 4, 1, 3
B) 3, 1, 2, 6, 4, 5
C) 3, 4, 1, 2, 6, 5
D) 6, 3, 4, 2, 5, 1
10. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde karĢılaĢtırma
yapılmamıĢtır?
A) Bu konu senden fazla beni üzüyor.
B) Ondan daha baĢarılı öğrenci görmedim.
C) Erken dönersen sinemaya gideriz.
D) Ġstanbul’un balıkları kadar balıkçıları da hoĢtur.
11. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir anlam
vardır?
A) Dünkü gösterimize ne annem ne de babam geldi.
B) Seninle hem bugün hem de yarın çalıĢacağız.
C) Bu yıl daha rahatım, üstelik çok mutluyum.
D) Hepimiz sorumluluk almayı bilmeliyiz.
12. Yazdıklarımın arasında benim en çok sevdiğim bu kitaptır.
..., edebî yönden bir Ģaheser olduğundan değildir bu
yorumum; gençliğimin en güzel günlerini hatırlattığı içindir.
Bu metinde üç noktayla belirtilen yere, düĢüncenin akıĢına
göre aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sonucunda B) Genellikle C) Böylece D) Açıkçası
13. (1) BaykuĢlar, yuvarlak baĢları, iri gözleri ved üz yüzleri
sayesinde kolayca tanınırlar. (2) Gagaları sivri ve
aĢağı doğrudur. (3) Antarktika dıĢında bütün kıtalarda
yaĢarlar. (4) Tüyleri gri, siyah ve kahverengi tonlarındadır.
Bu metinde numaralandırılmıĢ cümlelerin hangisinde
baykuĢların dıĢ görünüĢüne ait bir özellik yoktur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14. Bugün harmandayız. Etrafımızda güle oynaya eğlenen
çocuklar günlerini gün ettiler. BaĢaktan ayrılan
taneciklerimizden yediler avuç avuç. AkĢam değirmene
götürdüler. Değirmencinin koskoca yuvarlak iri taĢının altında
bembeyaz toz oluncaya dek ezildik.
Bu metinde konuĢturulan varlık, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) değirmenci
B) buğday
C) byçiçeği
D) toprak
15. (1) Uzun Mehmet çok akıllı ve yetenekli bir çocuktu. (2)
Zonguldak’ta bir köyde doğdu, büyüdü. (3) Çok Ģirin
bir köydü burası.(4) Ġstanbul’a gitti, asker oldu.
Bu paragrafta anlam bütünlüğü açısından numaralandırılmıĢ
cümlelerden hangisi çıkarılmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
www.kemalhoca.net
16. (1) GüneĢ, göl tarafında batmak üzereydi.(2) Çocuk,
dürbünle görülebilen en uzak noktaya bakmaya baĢladı. (3)
Bir gemi gördü ve geminin ilerlemesini uzun uzun takip etti.
(4) Bir balık olup bu gemiye doğru yüzdüğünü düĢündü.
Bu metindeki numaralandırılmıĢ cümlelerin hangisinde hayal
söz konusudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
17. AĢağıdakilerin hangisinde kiĢiden kiĢiye değiĢebilecek
(öznel anlatım) bir yargı vardır?
A) Ben kırmızıyı çok severim.
B)Resimlerinde her zaman kırmızı kullanır.
C)Babam
askerlik
yapmamıĢtı
o
zaman.
D)Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkedir.
18. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde "oturmak" sözcüğü
gerçek anlamında kullanılmıĢtır?
A) Pencerenin önüne oturup karın yağıĢını seyrettik.
B) Bu etek üstüne tam oturdu.
C) Annemler Adıyaman'da oturuyor.
D) Bu görüĢme bize pahalıya oturdu.
19. Ladin, gürgen ve kestane ağaçlarının, rengârenk
çiçeklerin, kokulu otların arasındayım. Sızan suyun sesini,
yaprakların hıĢırtısını, kuĢların ötüĢünü dinleyerek yürüyorum.
Hemen karĢımda karlı zirveleri ve buzullarıyla dağlar,
ihtiĢamlı gövde gösterisini devam ettiriyor.
Bu metinde, aĢağıdaki duyu organlarının hangisiyle ilgili bir
öge yoktur?
A) Göz
B) Burun
C ) Kulak
D) El
20. “ Öykü yazarlığı, roman yazarlığından kesinlikle daha
kolay değildir. Öykü mü roman mı seçimi tamamıyla
bir zevk meselesidir. Bu, yazan için de okuyan için de
böyledir.”
Yazarın bu metni yazma amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Öykünün daha çok beğenildiğini vurgulamak
B) Roman yazarlığının güç olduğunu vurgulamak
C) Öykü ve roman yazarlığını karĢılaĢtırmak
D) Öykü ve romanın önemini kavratmak
21. Artık denize bakmak / Serinletmiyor içimi / Ne çare,
üĢütüyor / ĠĢten çıkınca karanlık basıyor / Ġnsanların hâli
daha telaĢlı / TaĢıtlar daha çabuk geçiyor / Böyle günler
kısaldıkça sanıyorum ki / KıĢ daha çabuk geliyor.
Bu dizelerde ifade edilen mevsim, aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Sonbahar B) Yaz
C) KıĢ
D) Ġlkbahar
22. Zihinsel çalıĢmanın herkesin yaradılıĢına göre değiĢen
verimli ve değerli saatleri vardır. Bunlar bazı kimseler için
sabahın erken saatleri,bazıları için de öğleye doğru, öğleden
sonra, gece saatleridir. Kendini yokla ve senin değerli
saatlerin hangileri ise bunları hiçbir eğlenceye feda edip
kaçırma.
Paragrafta “zihinsel çalıĢma”yla ilgili olarak aĢağıdakilerden
hangisi vurgulanmıĢtır?
A) Bireyler için önemlidir.
B) Doğru yer seçilmelidir.
C) Günün her saatinde yapılmalıdır.
D) En verimli olan saat belirlenmelidir.
23. Evimizin önünde bulunan küçük bahçede; ayva, nar ve
1
2
elma ağaçları rengârenk çiçekler açmıĢtı.
3
4
NumaralandırılmıĢ sözcüklerden hangisi, kendisinden sonra
gelen varlığı nitelemiĢtir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
24. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de” ayrı
yazılmalıdır?
A) Bugünkü toplantıya sende katıl.
B) Gün boyu kütüphanede çalıĢtık.
C) Televizyonda en sevdiğim dizi baĢladı.
D) Bütün eĢyalarım evde kaldı.
25. Marmara Denizi’nin kuzeyinde güzel bir
Ģehrimiz vardır( ) Tekirdağ.
Yukarıda yay ayraç ile belirtilen yere hangi noktalama
iĢareti getirilmelidir?
A) .
B) :
C) ...
D) !
26.AĢağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde,
hangisi 3. sırada yer alır?
A) DiĢçilik
B) Dijital
C) Dikenli
D) Dinamik
27. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkmak” sözcüğü
“bulaĢmak” anlamında kullanılmıĢtır?
A) Bayramın son günü ikisinin de iĢi çıkmıĢ.
B) Akıllı çıktı da arkadaĢına uymadı.
C) Kravatın boyası gömleğe çıkmıĢ.
D) Yola çıkmadan eve gidip uyumak istedim.
28. AĢağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz
anlamıyla kullanılmıĢtır?
A) Birdenbire yüzünde bir çocuk sevinci parladı.
B) ġahin, karĢıdaki kayalıklara kadar uçtu.
C) O gece, ateĢi kırktan aĢağıya düĢmedi.
D) Yaprakların hafif hıĢırtısını duymuĢtuk.
29. AĢağıdakilerin hangisinde karĢıt anlamlı sözcükler bir
arada kullanılmıĢtır?
A) Ev halkı tarafından sıcak karĢılanması ona huzur vermiĢti.
B) Önce arkasından seslendik, sonra yanına kadar gittik.
C) DikiĢ kutusunun dıĢı, mavi kadifeyle kaplıydı.
D) BeĢ dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı.
www.kemalhoca.net
Download

dosyayı indir - kemalhoca.net