T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE
ENSTİTÜMÜZE İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
KAYIT TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER
Doktora Programı Öğrencileri için Tarihler:
KESİN KAYIT TARİHLERİ
26 – 28 Ocak 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KESİN KAYIT İÇİN
BAŞVURU YERİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci
İşleri Bürosu
DERS KAYDI VE DANIŞMAN ONAYI
09 – 13 Şubat 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
16 Şubat 2015
DERS EKLEME / BIRAKMA, DANIŞMAN
ONAYLARI
16 – 20 Şubat 2015
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri için Tarihler:
ASİL KAZANAN ADAYLARIN
KESİN KAYITLARI
BOŞ KALAN KONTENJANLARIN
DUYURULMASI
YEDEK KAZANAN ADAYLARIN
KAYITLARI
26 – 28 Ocak 2015
28 Ocak 2015 20:00 ‘den sonra
http://sbe.comu.edu.tr web adresinden.
29 – 30 Ocak 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
KESİN KAYIT İÇİN BAŞVURU YERİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Öğrenci İşleri Bürosu
DERS KAYDI VE DANIŞMAN ONAYI
09 – 13 Şubat 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
16 Şubat 2015
DERS EKLEME / SİLME
16 – 20 Şubat 2015
AÇIKLAMALAR
1-Kayıtlar şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile Enstitü Öğrenci
İşlerinde yapılacaktır. Posta yolu ile kesin kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.
2-Kesin kayıt sırasında, ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarının veya noter
tasdikli örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını
veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmeyen veya başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya
onaylı örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin
kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin kaydı yapılmış
öğrencilerin kayıtları silinir.
TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ
BELGELER
Kesin kayıt için, ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli
örneklerinin dışında aşağıdaki belgelerin getirilmesi gerekir:
1- Kesin Kayıt Dilekçesi (http://sbe.comu.edu.tr/images/form/dosya/dosya_239358.docx)
2- Öğrenci Kayıt Dosyası (Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)
3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesi
hazırlanamadığı için İlgili Makama yazılı mezun olduklarını belirtir yazı ile müracaat eden
adaylar için)
4-Yabancı Dil Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran ve Yabancı Dil Sonuç
Belgesini teslim etmeyen veya YDYO Yabancı Dil Sonuç Belgesini onaysız teslim eden
adaylar için)
5 - 2 adet fotoğraf (Fotoğraflar fotokopi olmamalı, son 3 ay içinde çekilmiş olmalıdır.)
6- Erkek Öğrenciler İçin Askerlik Durum Belgesi (Son bir ay içinde alınan belgeler
geçerlidir.)
7- 2x5 TL.= 10-TL.’lik posta pulu (Tebligat işlemlerinizde kullanılmak üzere PTT
şubelerinden temin edilecektir.)
8- Harç Dekontu
a) Tezsiz II.öğretim Programına kayıt yaptıracak adaylar; dönemlik harç bedeli olan
1800.TL.’yi
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Çanakkale Kordon
Şubesindeki 17000-5010 (IBAN-TR720001002294000170005010) nolu hesabına
yatırmaları gerekmektedir.
b) Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak Yabancı Uyruklu adaylar, dönemlik harç
bedeli olan 129 TL’yi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Ziraat Bankası Çanakkale Kordon
Şubesindeki TR020001002294000170005009 IBAN numaralı hesabına pasaport
numaralarını belirterek yatırmaları gerekmektedir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Sorumlu olduğu Anabilim Dalı
Yasin
KABACIK
Telefon
İşletme,
İktisat,
Maliye,
Kamu 0 286 218 00 18
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma
(dâhili 2471)
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Gökhan
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat 0 286 218 00 18
ŞENGÖREN Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji, İngiliz Dili
(dâhili 2470)
ve Edebiyatı
Mehtap
AKYÜZ
Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din 0 286 218 00 18
Bilimleri,
Turizm
İşletmeciliği,
(dâhili 2472)
Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar
(Ortadoğu, Balkanlar, Avustralya ve
Pasifik
Araştırmaları,
Avrupa
Çalışmaları,
Türkiye
Çalışmaları),
Resim, Seramik
E-Posta
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

tc çanakkale onsekiz mart üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü