T.C.
DINARKAYMAKAMLIGl
llCeMilliEgitimMtid血1叫担
GUNLUDUR
Sayl:82203202/903/3575639
O2/04/2015
Konu:SandlkKuruluGereviilerininEgitimi.
……MUDURLUGUNE
llgl :HalkEgitimMerkeziMd.ntin31.03.2015tarihve36045468−770/192saylllyaZllarl.
SandlkKuruluG6revliIerininEgitimiileilgilialmanilglyaZIVeekiiliSikteg6nderilmlStlr.
BilgilerinizivesandlkkurulundasandlkbaskanlVememurnyeOlarakg6revalmakisteyen
personelinbilgilerininilglyaZlekindeallnantablonundolduularakengeeO6.04.2015tarihinde
HalkEgitimMndurli鴫uneteslimedilmesiniricaederim.
MustafaiAHIN
Kaymakam
EKLER:
1−TlgiyazIVeekininsureti(2adet)
DAGTTIM:
−BelediyeBaSkanllklarlna
−Resmi Dairelere.
−Ttim OkulveKurumMd.
−Mudnrliigumnzweb.sayfaslna.
euevrakih5070saYIiIぬhuh雄regince
(IIGeMEM)82203202−InsanKaynaklarlSb
AdilyeMah AdliyeCad HukumctKonaglO3400DINAR
Te102723536020(1205)SefR(lAGLAYANFax O2723534577
e−POSta−dlnarO3@mebgovtr−KummKodul15605
眼警
t・lnl肋臨月m∼aIand心tasdikolunur
はarlBlrim KimilkKodu79038795
BueVrakguVenlielektroniklmZalicmZalanml*lrhttp//cvraksorgumcbgovtradreslnden948a−2771−3cd7−b53a−2C5dkod同eteyitCd−iebiiir
TC
DINARKAYMAKAMLlGI
HalkEgilimiMerkeziM組diir1時ii
sayl:36045468/770所iZ
31/03/2015
Konu:SandlkKuruluGerevlilerininEgitimi
ILCEMILLIEGITIMMUDURLUGUNE
DINAR
Ilgi:a)YnksekSecimKuruluBaSkanllgl,SecmenK航gnGenelMudnrlugu’ntmlO/03/2015
tarihve2502saylllyaZISl,
b)MilliEgitimBakanIlglHayatBoyuOgrenmeGenelMnd臨時gtinnn19/03/2015tarih
Ve89505372/820/3010015saylllyaZISI
Yuksek Secim Kurulu Baskan鴫Iile MilIi Egitim BakanLlgl Hayat Boyu Ogrenme
Genel Miidurl鴫m’nHn ortak callSmaSlyla,T虹kiye genelinde bulunan ttim halk egitim
merkezlerinde“Sandlk Kurulu G6revlilerinin Egitimi’’konulu sertinka programlnln
baSlatIImaslnay6nelikcallSmalartamamlanmlStlr・
Kurumumuz bnnyesinde deilgi(a)ve(b)yazLlaraistinaden“Sandlk Kurulu
G6revliLerininEgitimi’’konulusertifikaprogramlbaSlatllacaktlr・
bi,gi,霊蕊豊島誌,黒岩蕊嵩鴇認諾藷葦豊
06/04/2015PazarteslgnnumeSaibitiminekadarmndur1時nmuzeg6nderilmeslgerekmektedir.
Konunun tum resmi kurYm’ve kumlu担ra veilcelniz genelindeki belediyelere
duyurulmaslhususunda;
Bilgivegereglniarzederim.
雛ER
HalkEgitimiMerkeziMtidnm
EKLER:
1− Fom(1Adet)
∧DRl=S:KorutIaSiMah HalkEgitlmiMerkeziMudurIuguIll7.lTIC出川‘lS1034出目)inarlciO2723536862mxO2723536645e−pOSt.l
ii359三好のnlebki21「
” 一一◆
MUDURLUGU
SANDiKKURULUGOREVLiLERINiNEGiTiMiKURSUBASVURULISTESl
SiRA NO 疋4カ番ヲ閥蔗
ADISOYADI 忍UX*&
D
&陪
肺
ト
ナ
「
66RENiM DURUMU
…‥/04/2015
Mudur
AdISoYadi
Imza−Mi−hur
iMZA
Download

İlgili yazı ve eki için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü