T.C.
Al,ASEHiI KAYMAKAMLlei
IIccMilliEgitilnMiid鉦◆1時ii
Sayl:33412134/740/3463947
01/04/2015
Konu:TUBIT^K−KlrglZistanCLImhuriyeti
UlusalBilimierAkademisiOrtak
Ar−GePrqjesiCagnSi
…‥MUDURLUGUNE
ll Milli Egltinl Mddnrlugun航130/03/2015tarih Ve3380482say11−yaZllarl ekindc
allnanBakanlBIllll∠AvrupaBirl蘭ve DiSlii*ilerGenelMiidiirluguniin24/03/2015tarihve
3176262say正yazIlarlMndnrl噂umnzWebSitesindeyayinianmIStlr
GereginiricaederIm.
MehmetYENIR
Miid虹
Ek
i−YazlVeEkicli
Daかtlm:
TiimOkulveKL肌用lMLId.
Adrcsliukunletkon沌1ト.11445600−∧kLSChlr/M∧NiS∧
icl 0−236−65〕1032−6536865!.1ヽ0−236−653302i
epostaalaschir45@mebgO、・ir
∧〉l…tiiib−igIICi,l Mc洲Itiii/CiN
BLiCVr.1kgwcnL,Cic血onik同一l相iL・‖m′.lianillInri叫//C、rukSUrg…lCbgovtradrcsI,、J”lcd7−890d−3548−8a74−993ck。duiicLey点eLl‖ebiiir
11.C.
MILLIEGITIMBAKANLlCI
AvrupaBirligiveD時日i*ilcrGcncIMiidnI・1時櫨
Sayi:90275019/724.01.03/3176262
24/03/2015
Konu:TUBiTAK−K−rgiZistanCumhuriyeti
UiLISaiBiliIllierAkademisiOrtak
Ar−GePrqjesiCagrlSl
DAG廿IM YERLERINE
Ilgl‥ Turkiyelt・五mselveTeknolqjikArait−rmaKurumuBaSkanllgLIIlln16/03/2015ta皿,
Ve7791305i−7240上03T558000silyll−yaZ−S一・
Ttirkiye BllimseI ve Tekn0回ik∧I・aSt一rma Kurumu(’lUBITAK)iie KIrg∼ZIStan
CumhuriyetiUiusalBiiimlcrAkademisi(NationaiAcademy of’Sciences o白∼le Kyrgyz
Republic−NASKIいrこISmda2014ylllndail−lZalanan−lBlltmveT祐7(,loItAlanLmh,碑rligI
Protokoll,“’uyai出仕一kiL凧eblIiminsaniariaraS…dakioIlakara申rmavegeliitirme(Ar−Ge)
PrqJelerinindeslLl川eCL辛目glyaZida碕deediImektedir.
Bahse kollLIPrOgl”ama baSVL一…lCin gerekli b時iere h叫://mdb−Pbstubjtikgov.tr/
hllerneladresinde,lし直llab‖mektedir・SonbasvurutarIhi24Nism201501an programa
Tiirkiye’dckipro,eOrtこ一klarlnln meZktirweb sayfasldzerindenbayL11・uIarlllitamamlayarak
ilgilldokuma両Il両lMTAKUlusiararasIISbirligiDaireBaSkanIrglikiliveCoklu掴ikiler
Mtidurl蝉’ne,LJrWi画,iし1akiprQJeOrtakla…nise NAS KR●denteminedecek∼crIPrqIe
OnerifbrmunLld(、I。用一i間IgC笹nKlrg−ZkL一mluSunateSlimetmeslgerekmektedir.
Kcynyetil壷iiL、rine,S6z ko…Su Prくりe∴9agrlSlnln −1g消Ierc cn genl;醤k冊e
duyuruimasihusIISL川(ioiTerCginimtisaadeierineonemlearz/ricaederim.
Y.ZiyaYEDIYiLDIZ
Bakana.
GeIlel Miidtir
DAGITIM:
A VeB Plani
∧tatnrkl)iv O6648Ki/高iヽ/′\Nii\\iくA
Eleklro,lik∧g wWWlll点せ)>(I
C−pOSta pr(持1cr@1nCht…(「
^)…用i間glLin‖il、CyLilKAY^
ici(0312)4188288
i.正(03!2)212男04
BucvTaL・gu、Cnl”ie血o同日iiLI 用n・mri1時/んruksorgLimChgoV(radreslndcnalfb−3C37−3で88−aadd−bOIc同LiiLctt・〉/i同iiebilir
Download

Yazı iççin tıklayınız. - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü