:s AKIs sEMASi
BIRIMI
SEMA NO:
ユ一
goGnuoeN reMlN guaE
sEMA ADI:
DOCRUDAN TEMIN SORECiis AKis sEMASI
MUDURLUGU-
Y
S
BG
刷︲
D
¨
¨
O
Y
則i
・
0
SATIN ALINACAK MAL VEYA HIZMET
RUDAN TEMiN
ONAY BELGESi''00zENLENMESI
ALIMliLE ILGILI''DOё
︱︱▼
卜SM
КMAttYET
糧甘
1鴇 V願 高
舗膚
卜§M
IHALE YETKiLiSI TARAFINDAN
GOREVLENDIRILEN PiYASA
ARA9TIRMASI GOREVLILERI
TAMFINDAN, BU iSLE UGRASTIGI
BILINEN FIRMALARDAN TEKLIF
ALINMASI
O[ξ Fへ
:じ
STIRMA TUTANAOI
':CL:χ
↓
K
P
│
:Kontrol
:Paraf
0:Onay
GSY:Genel Sekrete「
SM iSube Moduru
GS :Gene Sekreter
DB
:Daire Bagkanr
iY Jhale Yetk‖ isi
Q
Dairesi Bagkan
r
Y
ls AKls sEMASi
BiR!M:
DOCRUDAN ttEM:N sUBE MUDURLUCO
sEMA NO:
2_
sEMA ADI:
DOGRUDAN TEMiN SURECi i$ AKt$ $EMASt
で
MN
劇
鋼酬
」
綱船ヽ
[濡 塀 請
羊
0忍 経ギ
:侍
SAYFASINDA KI YASAKL LlK LiSTESINDE
BULUNUP BULUNMADlё lNIN KONTROL EDILMESI
︱︱▼
YOKLENICIFIRMAYA TEBL GAT YAPlLMAS:
︱︱▼
SURELI MAL VEYA HIZMET ALIMLARINDA KESIN
TEMINAT ALINAMK SOZLESME YAPILMASI VE
IMZALANMASI
︱︱ ▼
TESLIM EDlLEN MAL VEYA HIZMET ALiM lLE
ILGiLI DOZENLENEN FATURANIN,ALIM DOSYASI
断 認
K
P
│
需 諧きPUЫ
ttMETAHAKKUKuN
:Kontrol
0:Onay
GSY :Genel Sekreter Yardlmclst
:Paraf
SM ISube Muduru
GS
DB
:Daire Ba$kanr
resi Bagkanr
:Genel Sekreter
IY iha e Yetk"s
Download

doğrudan temin şube müdürlüğü iş akış şeması