AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ GÖREV TANIMI
YÖN.YD.02
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
Görev Ünvanı
:
Bağlı olduğu birim
: Hastane Yöneticisi ve Başhekim
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
Akılcı İlaç Kullanım Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Akılcı ilaç kullanımınında farkındalık oluşturmak amacıyla hastane genelinde program hazırlamak,

Programın etkinliğini ölçmek için belirli aralıklarla anket düzenlemek,

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastane politikasını belirlemek,

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetleri planlanmak ve yürütülmesi
planlanan faaliyetleri gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi
oluşturularak rapor haline getirmek ,

Hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve
sorumlulukları belirlemek,

Hasta ve yakınlarının ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi
düzenlemeler bulunmasını sağlamak,

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili yazılı doküman hazırlamak,

Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmasını sağlamak,

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından yılda e naz 2 defa yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi
yapılır, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılır. Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile
birlikte bir rapor oluşturulur.
6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor (bilgilendirme
gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık
Müdürlüğü’ne iletilir.
Toplantı Tutanak Formu ile kayıt altına alınır. Kararların bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve ilgili birimlere
gönderilir.
REFERANS ve YASAL DAYANAK: Hastane Hizmet Kalite Standartları Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili Klavuz ( Sağlık
Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2011 tarihli duyurusu
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

Akılcı İlaç Kullanım Ekibi Bağlı olduğu birim