İPTAL İADE ŞARTLARI
1- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 46
hükmü doğrultusunda;
Müşteri sözleşmesi;
a)Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin başvurusu üzerine,
b)Müşterinin borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde,
c)Müşterinin vefatının tespiti halinde,
d)Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
en geç üç gün içinde sona erdirilir.
Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat
kaydedilmek üzere Hazineye aktarılır.
Sözleşmesi sona erdirilen müşterinin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı
kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit
edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.
Müşterinin güvence bedelinden dolayı alacağı varsa, doğal gazın kullanıma
kapatılmasını müteakip en geç on gün içinde müşteriye ödenir.
Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda,
söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır.
2- Güvence bedeli müşteri tarafından beyan edilen IBAN nolu banka hesabına
havale edilecektir.
Download

İptal İade Şartları