T.C
iı sagııı< Müdürlüğü
l|2 İlAmbulans Servisi Başhekimtiği
DİLEK öNnni KUTUSU VE oLAy niı,uiniıvı KUTUsU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. DILEK_ONERI KUTUSU
1.1 Malzeme 3 mm kalınlığında, plexglast anhazırIanmalıdır.
kalınhğındabeyazrenkte olmalıdır.
1,.3 Malzemelerin yapıştırılması sağlam olmalıdır.
1.4 Kutu altlarında açılıp kapanan kapaklar sağlıklı çalışacak, kullanılan menteşe ve
kilit kaliteli olmalıdır.
1.5 Yedek anahtarlı olmalıdır.
|.6Yazıyazmakiçin alan olmalı ve rengi Sağlık Bakanhğı logosunda yer alan yeşil
renk ile aynı olmalıdır.
1.7 Yazı alanrnrn arkasında form yeri olmalıdır.
1.8 Kalem yeri yazı alanına yakın ve panoya spiral plastik ile monte olmalıdır.
l,.9 Duvara monte edilmelidir.
1.10 Duvara monte edilecek pano uzunluğu 40 cm ve ytiksekliği ise 40 cm olmalıdır.
1.11 Pano içerisinde yer alacak kutunun reığbeyaz. boyutları yükseklik 20 cm, eni
20 cm derinlik ise 14 cm olmalıdır.
1.12Yazıyazmakiçin alan boyutları, yükseklik 2| cmgenişlik ise 13 cm ve
1.2 Kutuların yerleşeceği zemin 3 mm
yerleştirilmelidir.
1.13 Pano ortasında yer alacak şekilde
]
"ği-li
"
Acil Sağlık Hizmetlerİ Şube Müdürlüğü ve İl
Ambulans Servisi Başhekimliği'nin isimleri yazıiımdııve sol üşt kenarda Sağlık
Bakanlığının logosu yer almalıdır.
1.14 Kufu üzerinde "Dilek-Öneri Kutusu" yazmaIıdır.
2. OLAY Bİı,»İnİvı KUTUSU
2,1 Ma|zeme 3 mm kalınl
ığ
ında,
p
lexglast arı hazırllarıırıalıdır.
2.2 Kutuların yerleşeceği zemin 3 mm kalınlığınd a bey az renkte olmalıdır.
2.3 Ma|zemelerin yapıştırılması sağlam olmalıdır.
2.4 Kutu altlarında açılıp kapanan kapaklar sağlıklı çalışacak, kullanılan menteşe ve
kilit kaliteli olmalıdır.
2.5 Yedek anahtarlı olmalıdır.
2.6Yazıyazırıak için alan olmalı ve rengi Sağlık Bakanlığı logosunda yer alan yeşil
renk ile aynı olmalıdır.
2.7 Yazıalanının arkasında form yeri olmalıdır.
2.8 Kalem yeri yazı alanına yakın ve panoya spiral plastik ile monte olmalıdır.
2.9 Duv ara monte ddilmelidir.
2.Duvaramonte edilecek pano uzunluğu 40 çm ve yiiksekliği ise 40 cm olmalıdır.
1.11 Pano içerisinde yer alacak kutunun rengi beyaz, boyutları yiikseklik 20 cm, eni
20 crrı derinlik ise 14 cm olmalıdır.
\.I2Yazıyazırıak için alan boyutlan, yükseklik 2l cmgenişlik ise 13 cm ve eğimli
yerleştirilmelidir.
2.13 Pano ortasında yer alacak şekilde Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdiirlüğü ve İ1
Ambulans Servisi Başhekimliği'nin isimleri yazıImalı ve sol üst kenatda Sağlık
Bakanlığının logosu yer almalıdır.
2.14 Kutu üzerinde o' Olay Bildirim Kutusu " y azınalıdır.
3. GARANTİ
Kutular en azikj yıl siire ile hatah işçilik, bozulma ve deformasyonlara karşı garantili
olacaktır.Gararıti siiresince bildirilen bozulma ve deformasyonlar için en geç on gün
içinde tir{in yenisi ile değiştirilecektir.
€a-.^.
O**\' o1 &@
w
fu
b{-
-fu."-Süa,l-t
Download

Dilek temenni ve Olay Bildirim kutusu teknik özellikler.pdf