)/- I\rs
ZUI
syt
C 1J:36 Vtze KH(]B UZ66J'I 831 95
1
T.C
vizE KAyMAKAMLtGI
Vize llgesive K6ylerine Hizmet Gdturme Birligi
aelinli
SURELi (cEEici) pERSoNer Rrrvi iLeNr
llEemize baplr 24 adet kdyde Katr Atrk toplanmasr ve Eevre ternizlifi i5lerinde
Ealrgtrrrlmak
ijzere 1 kamyon gofdriJ ve 2 vastfstz igEi alrmr yaprlacaktrr. soz konusu alrm ile ilgiti
hususlar agalrda
belirtilmiytir.
isyrni
BiLGiLERI
igyeri Adr : Vize ilEesi ve Koylerine Hizmet GotUrme BirliEi
Adresi:Devlet Mahallesi Mahmut ErbilCad, Hukumet Konafr Kat:3 VizelKtRKLARELi
Telefon :0288 318 1O 26 Faks : O2B8 318 31 95
BASVURU BiLGiLERi
Aqrk lg Sayrsr : 3 ADET
Bagvuru Iarihleri :OL/0 /2OI5 - LO/O4/2OIs
Bagvuru adresi : Devlet Mahallesi Mahmut ErbilCad. Hukrimet Konafr Kat:3 Vize/nRKLARELi
lrtibat Klgisi;Abdullah OZEN Telefon :0288 31810 2G (Dahili4)
G0RUSMEye irisxir,r
BiLG iLER
Yer: Vize ilqesive Kriylerine Hizmet Gcjttirme BirlifiiTarih : 1,I/Oa/ZO!5 5aat ;10;30
cALrSMA SARTLARI
QaitSma Adresi: Vize ilgesive KoyJerine Hizmet Gciturrne Birligisorumluluk alanrnda kalan 24 adet
koyde katr attklartn toplanrnasr ve Eevre temizli[i iglerinde
Ealr5tlrrlacaktrr.
Qalr5ma Siiresi : 1-1 ay
Qah5ma Saatleri : idarece belirlenecektir,
Qalr5ma Grinleri: idarece Belirienecektir. (Krsrni Sure{i)
Qahgma Adresi : Vize ilgesi ve Kciylerine Hizmet G6tijrme Birliii
ikamet: Vize ilEesi veya Kciylerinde ikamet edenlere oncelik tanrnacaKrrr.
Ucret: Asgari i.jcret cizerinden hesaplanacaktrr. (krsmrsurell, puantaj usulLi ile i.lcretlendirilecek)
BASVURACAK ADAYDA ARANI LACAK SARTLAR
1, Turkiye Cumhuriyeti vatandagr clmak.
2. Medeni Haklarrnr kullanma ehliyetine sahip olmak
3. 18 yagrnr bitirmig olrnak
4. Askerlik gcirevini yapmrs olmak
5, Karnu haklarrndan mahrum olrnarnak
6. AdliSicil kaydr bulunmamak
7. En az okuryazar olrnak
8. Gorevini yaprnastna engel olabilecek vUcut ve akrl hastalr[r, vucut sakatlrfir bulunmamak
9' ig baSvurusunda bulunmug oldu$u aracr (Kamyon )kullanabildi!inigosteren ehliyetsahibiotrnak.
)z Nrs
zu1
C 13:34 Vize KHbB
syf,
028E31 831 95
2
BASVURU gEKLi vE SuRESi
Ba5vuruda bulunacak adaylarrn istenen belgelerle birlikte AI/O4/ZOLS rc/O4/ZOt5 rarihieriarasrnda
vize llgesi ve Koylerine Hizrnet Gcjttlrme Birli!i Ba5kanlrgr (Devlet Mahallesi
Mahmut Erbil Cad
Hilk0met Konaf r Kat:3 vize/KIRKLARELi) adresine gahsen baSvurmalarr gerekmektedir, posta
iie
yaprlan ba5vurular kabul edilmevecektir,
BA$VURU iqiru Crne
rli
BELGELER
1, (T.C,Kirnlik Numaralr) NUfus cUzdanrn fotokopisr,
2, Diploma veya rnezuniyet belgesinin aslr veya fotokooisi
3. Adlisicil kaydr
4. 2 Adet Foto$raf
5. lkametgdh
6. .Askerlik terhis belgesi ve fotokopisi
7. Saflrk Raporu
8. Ehliyet fotokopisi (gofcir iEin )
BASVU RULARTN DE6ERLENDinitVe Si
1-'
BaSvurusu kabul edilen adaylararasrndan baSvuru suresibittikten.sonra
daha cjnceden ig tecrijbesi
olanlara bncelik tanrnacaktrr.
2' Birliiimiz taraftndan olu5turulacak mUlakat komisyonu ( Birlik Enciirneni
)tarafrndan ba5vuruda
bulunan adaylarrn ilan edilen niteliklere uygunlufu deferlendirilerek alrm iglemiyaprlacaktrr.
3' Bagvuruda bulunan adaylaryukarda belirtilen belgelerle birlikte Viz.e KaymakarnlrIr Vize
ilgesive
Kdylerine Hizmet Gdttirme Birlifii Ba5kanhlr (Devlet Mahallesi Mahmut Erbilcad.
Hr]kumet Kona!i
Kat:3 Vize/KIRKLAREL|) adresine 5ahsen loio4.lzors tarihi saat: 17:30,a kadar
baSvuracaklardrr.
4. Birlifimiz m0lakat sonucunda personelalrp almamakta serbesttir.
Download

9` ig baSvurusunda bulunmug oldu$u aracr (Kamyon )kullanabildi