MİKRODENETLEYİCİ LABORATUARI
EĞİTİM SETLERİ
Y-0037
PIC 16F877 MİKRODENETLEYİCİ EĞİTİM SETİ
ANA ÜNİTESİ
PIC 16F877 Mikrodenetleyici Eğitim Seti Ana Ünitesi, Microchip firmasının ürünü olan PIC16F877 mikro denetleyicisini temel
alan bir eğitim setidir. PIC16F877 mikro denetleyicisi ile devre tasarımına ve programlama geliştirmeye yönelik eğitimlerde
ihtiyaç duyulan temel devre elemanları kullanıma hazır olarak kullanıcıya sunulmaktadır.
Anaü ünite üzerinde bulunan programlama devresi, hazırlanan deneylere ait programların PIC16F877 FLASH belleğine
yazılması görevini yürütmektedir. Eğitim seti mevcut modüllerle kullanıcıya geniş bir uygulama alanı sunmakta ve kendi
tasarımlarına örnek teşkil etmektedir.
Deneylerle birlikte verilen örnek yazılımlar da kullanıcının programlamayı hızla öğrenmesini sağlamakta ve kendi
denemelerine destek olmaktadır. Ayrıca set üzerinde PIC16F628 için soket bulunmaktadır. Istenildiğinde PIC16F84,
PIC16F628, PIC16F877 ve PIC18F452 mikro denetleyicileri bu set ile kullanılmakta ve programlanabilmektedir.
PIC uygulama modülleri ana ünite üzerinde kullanılabilmektedir.
PIC 16F877 Mikrodenetleyici Eğitim seti deney kitabında her bir deney için, blok şema ve grafiklerle desteklenmiş
“Hazırlık Bilgileri”, Gerçek renkli resimlerin kullanıldığı “Deneyin Yapılışı”, deneyle ilgili soruların ve deney
sonuçlarının verildiği “Sonuçlar” bölümleri bulunmaktadır. Her konuya girişte teorisi, uygulama alanları, elemanların
tanımlanması, pratikteki şekilleri detaylı olarak anlatılmıştır. Yardımcı ders kitabı olarak kütüphanelerinizde yer
alınacağı bilinciyle hazırlanmıştır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Besleme
Mikrodenetleyici
Iletişim portları
:
:
:
Uygulama Modülleri
:
Güç Kablosu / Boy
:
220V AC, Sigorta korumalı
Ana kart ve Güç ünitesinden oluşmaktadır
RS232 arabirim (Program yükleme için),
RS232 arabirim(PIC16F877 UART birimi için)
Adımlı Motor Deney Modülü, Display ve LED Deney Modülü, Sıcaklık Kontrol
Deney Modülü, Asansör Deney Modülü, BreadBoard Deney Modülü, I2C-PWM
-LCD - UTLRASONIK Deney Modülü DIP-DAC Deney Modülü, Kayan Yazı
Deney Modülü( Opsiyonel )
IEC / 2 metre
• Y-0037-M uygulama modülleri eğitim seti ile verilmektedir.
[email protected] / www.yildirimelektronik.com
MİKRODENETLEYİCİ LABORATUARI
EĞİTİM SETLERİ
Y-0037-M
PIC 16F877 MİCRODENETLEYİCİ EĞİTİM SETİ
UYGULAMA MODÜLLERİ
DISPLAY VE LED DENEY MODÜLÜ
Modül üzerinde basit Giriş/Çıkış (Input/Output) işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve öğretilmesini
destekleyen 8 adet 3mm LED, 4 adet 7- Segment Gösterge, 4x4 tuş takımı ve 1 adet buzzer
bulunmaktadır. 8'li LED grubu kullanılarak kayan ışık deneyi gerçekleştirilmekte, Tuş Takımı
kullanılarak, tuşların algılanması gösterilmektedir. Display biriminde ise verilerin
görüntülenmesine yönelik bilgiler verilmekte ve programlar denenmektedir.
SICAKLIK KONTROL DENEY MODÜLÜ
Sıcaklık Kontrol Deney Modülünü oluşturan bileşenlerini Sıcaklık ölçümünü gerçekleştirmek için
sıcaklık sensörü, voltaj değerinin sayısal değere dönüşümü için bir Analog/Sayısal dönüştürücü ve
ihtiyaç duyulan referans voltajı referans diyotu, işlemsel amfisi, verinin görüntülendiği display, iki adet
tuş ve ısıtıcıyı temsil eden bir LED bulunmaktadır. Tuşların yardımı ile girilen sıcaklık göstergede
görüntülenmekte ve aynı anda ölçülen değer ile karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma sonucunda
ölçülen sıcaklık değeri küçük ise ısıtıcı çalıştırılmaktadır.
ASANSÖR DENEY MODÜLÜ
Asansör Deney Modülü 4 katlı bir asansörü simüle etmektedir. Katları gösteren birer kat tuşu ve
display ile asansörün hareketleri için aşağı/yukarı ve katlar arasını gösteren LED'ler
bulunmaktadır. Verilen örnek yazılım ile çağırma tuşlarından gelen istekler değerlendirilmekte ve
simgesel asansör istek yapılan kata gönderilmektedir. Örnek yazılım daha farklı istekleri yerine
getirecek şekilde değiştirilmektedir.
II2C-PWM-LCD-ULTRASONIK DENEY MODÜLÜ
Bu deney kartı üzerinde gerçek zaman saati, EEPROM, Motor sürücü devresi ve 2x16 LCD
görüntüleme birimi bulunmaktadır. Kullanıcı bu kartı kullanarak gerçek zaman saati ile saat tasarımı
ve I2C haberleşme protokolünü öğrenmektedir. I2C ve Micro wire seri haberleşme protokolleri
kullanılarak EEPROM entegre devrelerinin belleğine yazmayı ve okumayı görmektedir. Motor sürücü
devresi ile DC motor kontrolünün nasıl değiştireceğini öğrenmektedir. Ultrasonik alıcı ve verici
devresi kullanılarak mesafe ölçümünün nasıl yapılacağı gösterilmektedir. 2x16 LCD görüntü
biriminde mesajların nasıl görüntüleneceği örneklerle gösterilmektedir.
DIP-DAC DENEY KARTI
Kart üzerinde hoparlör, 8'li DIP anahtar, 2 adet röle ile bir adet 8 bit DAC bulunmaktadır. DAC
kullanılarak basit bir akım kaynağı tasarımı ve ilgili deneyi yapılmaktadır. Hoparlörle ses
üretilerek sesli uyarı yapacak deneyler gerçekleştirilir. Röle çıkışları ile farklı voltaj seviyelerindeki
farklı devrelerin kontrolü yapılmaktadır. DIP anahtarlar kullanılarak sayısal bilgi girişine örnek
deneyler yapılabilmektedir. Bu birimle DAC birlikte kullanılarak istenilen seviyede akım üretecek
deney gerçekleştirilmektedir.
BREADBOARD DENEY MODÜLÜ
Modül üzerinde BreadBord, 40 pin' li Konnektör ve PIC16F877 mikro denetleyicisinin kullanılabilen
tüm portlarının bulunduğu iki adet 20 pinli tek sıra konnektör bulunmaktadır. Kart ayrıca iki adet
deney kartının bağlanabileceği DSUB-37 konnektörleri ile desteklenmektedir. Kullanıcı ihtiyaç
duyduğu kendine ait ara bağlantı devresini modül üzerine kurarak devresini ve yazdığı programını
deneyebilmekte ve geliştirebilmektedir.
ADIMLI MOTOR DENEY MODÜLÜ
Uygulaması çift kutuplu unipolar çift kutuplu adımlı motorla yapılmıştır sürücü için gerekli olan
devre ve kontrol elemanları kart üzerine montajlıdır. Verilen örnek program PIC belleğine
yüklenerek çalıştırılır ve denemeler yapılabilir.
KAYAN YAZI DENEY MODÜLÜ ( OPSIYONEL )
Kullanıcının PIC deney seti, LED - Matris göstergeler ile kayan yazı uygulamaları
yapabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Deney kartı üzerinde 8 adet 7x5'lik
LED - Matris gösterge bulunmaktadır.
[email protected] / www.yildirimelektronik.com
Download

MİKRODENETLEYİCİ LABORATUARI EĞİTİM SETLERİ egitim