Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı
1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz.
Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle ortaya çıkan bir
bilim dalı olup, amacı matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle iktisat ve işletme kanunlarını
sayısal olarak ortaya koymak ve çeşitli iktisadi ve işletme sorunlarının sayısal olarak incelenmesine,
isabetli kararların alınmasına yardımcı olmaktır. Özellikle son 10 yıllık zaman dilimi ele alındığında
ekonometrinin ve istatistiğin gerek lisansüstü tezler gerekse bilimsel makaleler gibi akademik
çalışmalarda yoğun bir biçimde kullanıldığı gözlemlenmektedir. SSCI de taranan Applied Economics
dergisinin son sayısında 2014:4 yayınlanan makalelerin tamamında, Economic Modelling dergisinin
Cilt 37 % 91 inde, Türkiye de alanında SSCI de indekslenen tek dergi özelliğini taşıyan İşletme-Finans
dergisinin ise son sayısında yayınlanan 4 makalenin 3 ünde ekonometrik ve istatiksel tekniklerin
kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç hem akademisyenlerin önde gelen dergilerde yayın
yapmaları, hem de lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, ortaya attıkları hipotezleri sınamaları için
ekonometrik ve istatistiksel tekniklere yoğun olarak ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. İşte,
Sakarya Ekonometri Seminerleri SES duyulan bu ihtiyaçtan ötürü düzenlenmek istenmektedir.
Sakarya Üniversitesi, SBE öncülüğünde ve Finansal Ekonometri Bölümünün koordinatörlüğünde
2014 yılından başlayarak her yıl düzenli olarak Sakarya Ekonometri Seminerleri SES adı altında
ekonometri ve istatistik olmak üzere iki ana modülde kurslar düzenleyecektir. Dört tane ekonometri
ve 1 tane istatistik olmak üzere toplam 5 modül vardır ve her modül 30 saatlik bir eğitimi
kapsamaktadır. SES in amacı akademisyenlere yüksek lisans ve doktora öğrencilerine dahil
araştırdıkları sosyal olayları modelleyerek analiz edecekleri seviyede teorik ve uygulamalı
ekonometri ve istatistik bilgisi kazandırmaktır. Tüm dersler Sakarya Üniversitesi’nin
laboratuvarlarında ve bilgisayar başında yapılacaktır sınıflar 20 kişiye kadar olacaktır. Eğitimciler
farklı üniversitelerden ve alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir.
2. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.
Eğitim Günü
Saat
Eğitim Yeri
Eğitim
Tarihleri
Eğitim Konuları
EVİEWS İLE UYGULAMALI EKONOMETRİ
1.
Serilerin Uygun Formata Dönüştürülmesi
1.1. EVDS’den veri indirme ve kullanıma hazır hale getirme
1.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Sakarya
Üniversitesi
11.05.2015
1.2. Düzey Değerleriyle Çalışma ve Bu Formatta
Yorumlama
1.3. Log Alma ve Bu Formatta Yorumlama
1.4. Oransal Çalışma ve Bu Formatta Yorumlama
1
2.
Varsa Mevsim Etkilerinin Arındırılması
2.1. Mevsimsel Etkilerin Varlığının Tespiti
2.2. Mevsim Etkilerinden Arındırma
2.3. Kontrol Etme
3.
2.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Sakarya
Üniversitesi
12.05.2015
Basit Regresyon Modeli
1. Klasik Regresyon Modelinin Varsayımları
3.2. En Küçük Kareler Yöntemiyle Regresyon Modelinin
Tahmin Edilmesi
3.3. Parametrelerin Anlamlılığının Testi; t Testi
3.4. Parametrelerin Yorumlanması ve Uyumun İyiliğinin
Ölçüsü; R kare
2
4.
Çoklu regresyon modeli
4.1. En Küçük Kareler Yöntemiyle Regresyon Modelinin
Tahmin Edilmesi
4.2. Parametrelerin Anlamlılığının Teker Teker ve Toplu
Halde Testi; t Testi ve F testi
4.3. Parametrelerin Yorumlanması ve Uyumun İyiliğinin
Ölçüsü; R kare, Düzeltilmiş R Kare
5.
Sakarya
Üniversitesi
3.Gün (Hafta İçi)
Klasik Regresyon Modelinin Varsayımlarından
Sapmalar
13.05.2015
5.1. Otokorelasyon – Nedenleri, Sonuçları, Test Edilmesi
6 Saat
(Durbin Watson Testi, Durbin h Testi, İşaret Testi, BreuschGodfrey LM Otokorelasyon Testi), Düzeltilmesi
5.2. Değişen Varyans – Nedenleri, Sonuçları, Test Edilmesi
(Sıra Korelasyon Testi, Breusch Pagan Testi, Harvey Testi,
Glesjer Testi, White Testi) , Düzeltilmesi
5.4. Çoklu Doğrusal Bağlantı – Nedenleri, Sonuçları, Test
Edilmesi (Varyans Büyütme Faktörü), Düzeltilmesi
5.5. Hata Teriminin Normallik Varsayımı ve Normallik
Varsayımının Test Edilmesi Jarque-Bera Testi
6.
Kukla Değişkenlerin Kullanılması
6.1. Krizlerin Modellenmesi
6.2. Yapısal Değişimlerin Modellenmesi
6.3. Kukla Değişkenlerin Bağımsız Değişken Olarak
Kullanıldığı Modeller,
4.Gün (Hafta İçi)
6.3.1. Logit Modeller
6 Saat
6.3.2. Probit Modeller,
Sakarya
Üniversitesi
14.05.2015
6.3.3. Tobit Modeller
7.
Serilerin Durağanlığının Test Edilmesi
7.1. ADF Testi
7.2. PP Testi
3
7.3. KPSS Testi
7.4. Ng-Perron Testi
8.
Nedensellik Analizi
8.1. Serilerin Durağan Hale Getirilmesi
8.2. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
8.3. Granger Nedensellik Testinin Yapılması ve Sonuçların
Yorumlanması
9.
Eşbütünleşme Testi
9.1. Engle-Granger Eşbütünleşme Testi (Tekli
Eşbütünleşme)
5.Gün (Hafta İçi)
6 Saat
Sakarya
Üniversitesi
9.2. Johansen Eşbütünleşme Testi (Çoklu Eşbütünleşme)
15.05.2015
10. DOLS ve FMOLS ileUzun Dönem Analizi
10.1. Model Doğrulama Testlerinin Yapılması
10.2. Uzun Dönem Katsayılarının Yorumlanması
11. Kısa Dönem Analizi: Hata Düzeltme Modeli
11.1. Model Doğrulama Testlerinin Yapılması
11.2. Hata Düzeltme Katsayısının Yorumlanması
11.3. Kısa Dönem Katsayılarının Yorumlanması
3. Eğitime Katılacak Kişi Sayısı:
Modüle 20 kişi kayıt olabilecektir.
4. Eğitimcide Aranan Şartlar:


Dört yıllık fakültelerin Ekonometri, İstatistik veya Matematik Öğretmenliği bölümlerinin
birinden mezun olmak,
Eğitim konusuna giren Ekonometri, İstatistik, Ekonomi ve İktisat alanlarından en az birinden
doktora düzeyinde akademik düzeye sahip olmak.
5. Eğitimcide Aranacak Referanslar:
Daha önce konu ile ilgili eğitim vermiş olduğunu gösterir referans.
4
Önemli Not:
- Teknik destek kapsamında eğitimle ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır.
-
-
Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim
esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi
kurumun sorumluluğundadır. Ajans’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Yararlanıcının gönderdiği şartname doğrultusunda Ajansın yaptığı satın alma sonucu anlaşılan firma ya da
uzman kararı nihaidir.
Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici ile
Yararlanıcı eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet
planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.
Faaliyet, Yararlanıcı ve Hizmet sağlayan firma ile anlaşma yapıldıktan sonra 1 (Bir) ay içerisinde
tamamlanmak zorundadır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 10 (on)
gün içerisinde nihai raporunu ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir
sonraki Teknik Destek Programı’ndan faydalanmayacaktır.
5
Download

İçerik için tıklayınız