/
SIRA
*
NO
1
[
2
TALEP
Başkanlığımız Kriz merkezi ve çalışma ofislerinde
bulunan, donanım, yazılım, teçhizat ve sistemler ait
* yıllık bakım ve onarım işi
~ ---i
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİDB-SÖH/01
(
M İK T A R I
BİRİM İ
1
Adet
KRİZ MERKEZİ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ PARÇA DÂHİL 1 YILLIK
BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu Teknik Şaıtname Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı bünyesinde bulunan Erken
Uyarı ve Saha Epidemiyolojisi Kriz Merkezi ve çalışma ofislerinde bulunan donamın, yazılım,
teçhizat ve sistemlere ait I yıllık bakım onarım için hazırlanmıştır.
ıMadde: 1 - TANIMLAR
Cihazlar
: Ek A da, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu
Erken Uyarı Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi için listede
belirtilen tüm elektronik ve mekanik sistemleri,
İdare
: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu,
İşin Yapılacağı Yer
: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Erken Uyarı
Cevap Ve Saha Epidemiyolojisi,
Kullanıcı
: Cihazları fiilen kullanan ve işleten personeli,
Firma
: Adı ve adresi belirtilen, idare tarafından iş bu sözleşme
kapsamındaki cihazlara bakım ve onarım yapmaya yetkili
kılınmış özel veya tüzel kişiliğe sahip kuruluşu,
Takvim Günü
: Yılın 24 saatlerden oluşan her bir gününü,
Koruyucu Bakım
: Sistemin sürekli ve arızasız çalışabilmesini sağlayabilmek
için idare tarafından gerekli görülecek hallerde sistemin
testlerinin
yapılması,
gerekli
görülen
parçaların
değiştirilmesi, düzeltici programların sisteme yüklenmesi
vb. hususları kapsayan bakım işlerini,
Arıza
: Cihazı oluşturan parçaların bir veya birkaçının tatmin edici
bir şekilde çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya
birkaçının donanım ve/veya yazılım olarak yerine
getirmemesi durumunu,
Onarım
.•Sistemin kesintisiz çalışmasını önleyecek bir arıza
belirlendiğinde bunun giderilmesi içtn Çapılacak düzeltme,
parça değiştirme, yazılım yükleme, deneme ve testleri
kapsayan işlemi,
J
Arıza Bildirim Formu
: İş bu sözleşme kapsamındaki cihazlarda meydana
gelebilecek arızalara gereğinin yapılması için kullanıcı
tarafından doldurularak firma merkezine, firmaya yapılacak
ödemelerde dikkate alınması-ve. arızanın takibi için İdare
göndereceği örneği Ek B de verilen form,
Arıza Bildirim Zamanı
: Mesai saatleri içinde veya dışında idare tarafından firma
merkezine Arıza Bildirim Formunun fax'landığı, mail
yoluyla bildirildiği veya belirtilen firma yetkilisinin
telefonlarının aranarak arızanm bildirildiği gün ve saati,
Bakını Onarım Sonuç Raporu
: Arıza Bildirim Formu ile bildirilen arızanm giderilmesi
için yapılan işlemler, arızanm giderildiği tarih ve saat, arıza
nedenlerinin kaydedileceği ve lirma önerilerinin bulunacağı
ve örneği Ek C de verilen formu, ifade eder.
Madde: 2 - GENEL HUSUSLAR
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Cihazlar için yüklenici firmanın önerdiği idarenin uygun gördüğü ve sağlıklı kullanım
için gerekli ihtiyaçlara uygun olarak önerilen hususlar yerine getirilecektir. Diğer taraftan
zaman içerisinde karşılaşılabilecek hususlar ayrıca yazılı olarak belirtilecektir.
Firmanın istenilen hizmeti verebilmesi için lirma yetkili elemanının idareye mensup bir
personel nezaretinde cihazlara güvenli olarak erişmeleri sağlanacaktır.
Cihazlarda meydana gelen arıza parça/parçalar idarenin onayına müteakip değişimi
suretiyle giderildiği takdirde yerine işlevsel parça/parçalar takılarak arızalı parça idareye
teslim edilecektir.
Firma sözleşme süresince sistemlerin bulunduğu merkezde, üniversitelerin Endüstriyel
Otomasyon bölümü mezunu ve en az 3 yıl merkezde çalışan sistemler konusunda
deneyimli, 1 adet personeli idare bünyesinde mesai saatleri içerisinde çalıştıracaktır.
Firma ilgili personelin deneyimi ile ilgili özgeçmişini idare onayına sunacaktır. İdare
sunulan personelin değişimini talep edebilecektir.
Madde: 3 - FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.
3.2.
3.3.
Firma tüm cihazların kendilerinden beklenilen performansı gösterecek şekilde çalışması
için gerekli olan bakım, onarım, işçilik, yedek parça, yazılım ve donanımları ücretsiz
olarak sözleşme süresince sağlayacaktır. Değiştirilen arızalı malzemeler, orijinali ile aynı
olacak ve değiştirildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile garanti altında olacaktır.
Firma elemanları idare tarafından uygulanan bütün gizlilik kurallarına uyacak ve
herhangi bir nedenle elde edecekleri bilgileri dışarıda açıklamayacaklardır. Firma
tarafından idarenin cihazlarına bakmakla görevlendirilen personelin İdare gerekli
gördüğü takdirde güvenlik soruşturmasını yaptırabilecektir. İdarenin onayına müteakip
Firmaca yapılacak görevli personel değişiklikleri bir hafta içerisinde iğareye bildirecektir.
Firma imalat, montaj, normal kullanım ve kendi teknik elemanları ile idarenin onayına
müteakip lirma tarafından yetki verilen teknik elemanlarının yapacakları müdahalelerden
dolayı oluşabilecek arızaların onarımı ve değiştireceği parçalar için idareden ayrıca bir
ücret ve hak talep edemez.
3.4.
Arızalı malzemenin şevki esnasında, ilgili idare ve firma arasında sağlanacak karşılıklı
mutabakat sonucu arıza onarım hizmetleri başlığı altında belirtilen arızalı yedek parça ve
cihazların ilgili idareden firmaya ve firmadan ilgili idareye şevkinde tüm masraflar firma
tarafından karşılanacaktır. Sevk esnasında meydana gelebilecek kaza, hasar, hırsızlık vs.
gibi durumlarda firma idareden herhangi bir hak ve ücret talep edemez.
3.5.
Firma sözleşme konusu cihazların daha verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli
gördüğü değişiklikleri idareye yazılı olarak bildirecektir. İdare bu önerileri kabul etme ya
da etmeme hususunda serbesttir.
3.6.
Firma merkez ve yetkili servislerinin ad, adres, faks, elektronik posta ve telefon
numaralarında olabilecek değişiklikleri ilgili idareye derhal bildirecektir. Aksi takdirde
sözleşmede yazılı adres ve numaralara yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır.
3.7.
Sistemin tüm ünitelerinin kesintisiz, hatasız ve arızasız çalışır durumda olmasını
sağlamak amacıyla firma gerekli görüp idarenin onayını aldığı takdirde cihazların kurulu
bulunduğu merkezde idarenin göstereceği yerde idarenin onayladığı kadar yedek parça
stoku bulundurabilir.
3.8.
Firma sözleşmenin bitiş tarihinde sözleşme kapsamındaki tüm cihazları, idareye tam ve
faal çalışır vaziyette teslim edecektir.
3.9.
Normal kullanım arızalan dışında kalan arıza ve aksaklıklar sözleşme kapsamı dışında
değerlendirilecektir. Normal kullanım arızalan dışında kalan arıza ve aksaklıklar aşağıda
belirtilmiştir:
A. Yangın, sel, deprem, şiddet ve hırsızlık nedenleri ile sınırlı kalmak kaydıyla
meydana gelen hasar, arıza, aksaklık ve kayıplar.
B. Cihazlara sistem konfıgürasyonu dışında bir cihaz ya da sistemin bağlanması
sonucu ortaya çıkabilecek arızalar.
(A) ve (B) bentleri kapsamında meydana gelen arıza, hasar ve aksaklıkların giderilmesi
konusunda ilgili idare ile temasa geçilerek onarım cihetine gidilecek ve onarım için gerekli olan
malzeme idare tarafından temin edilebiliyorsa, İdare tarafından temin edilip firmaya verilerek
arıza giderilecek, malzemenin idare tarafından temin edilemediği durumlarda ise firma
tarafından temin edilerek arıza giderilecek ve malzeme bedeli firmaya ayrıca ödenecektir. Firma
bu gibi durumlar için ayrıca servis vs. bedeli talep etmeyecek yalnızca malzemenin bedeli
firmaya ödenecektir.
Madde: 4 - KORUYUCU BAKIM HİZMETLERİ
Firma tarafından koruyucu bakım üçer aylık periyotlar halinde yapılacak ve cihazların 24 saat
kesintisiz hizmet vermesi sağlanacaktır. Bu işlemler sırasında idareden yetkili bir personel
bulunacak ve yapılan işlemler ayrıntılı olarak bakım onarım sonuç raporlarında tarih ve saat
bazında belirtilecektir.
Madde: 5 - ARIZA ONARIM HİZMETLERİ
5.1.
5.2.
5.3.
İdare, arıza bildirim formunu doldurarak firma merkezine fakslayarak veya firma
yetkilisini telefonla arayarak arızayı bildirecektir.
*- ^
Arızaya müdahale öncelikle arıza ihbarı alındıktan sonra firma elemanı bir saat içerisinde
telefonla idare yetkilileriyle temasa geçerek uzaktan arızaya müdahalede bulunacaktır.
Arıza uzaktan müdahale ile giderilemediği takdirde firma elemanı en geç 24 saat
içerisinde cihazın bulunduğu mahalle ulaşarak arızaya müdahale edecektir.
3
A
A.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
Arıza bildirim zamanından itibaren en geç 48 saat içerisinde arıza giderilmiş ve sistem
çalışır hale getirilmiş olacaktır.
E‘~’er muhtelit'arıza yerinde onarımı mümkün olmayan türde bir arıza ise firma elemanı
arızalı cihazın yerine aynı özelliklere sahip veya daha üstün özelliklere sahip elinde
bulundurduğu stoktan malzemeyi en geç iki gün içerisinde takarak arızalı cihazı onarım
için idarenin onayına müteakip alabilir. Arızalı olan cihazın arızası giderilip işler
vaziyette yerine takıldıktan sonra stoktan kullanılan malzeme geri alınabilir.
Arıza bildirim tarihinden itibaren kırk sekiz (48) saat içerisinde yerinde onarılamayan ve
firma tesislerinde onarılmak üzere (firma arızalı cihazın yerine elinde bulundurduğu
stoktan malzeme taktıktan sonra) alman cihaz veya malzemeler onarımı yapılarak 30 gün
içerisinde idareye teslim edilecektir. Aksi takdirde stoktan takılan malzeme idarenin asli
malı olacak ve firma bu konuda bir hak iddia edemeyecektir. Arızalı malzeme firmada
kalacaktır.
Ulaşımın mümkün olmadığı durumlarda; firma gerek ilgili kamu kuruluşu gerekse
idarenin yetkililerinden aldığı (veya beraber imza altına aldığı) tutanak veya belge ile
durumu belgelemesi koşuluyla idareden arızanın türü ve güvenlik açısından emniyeti göz
önünde bulundurulmak kaydıyla müdahale veya onarım ile ilgili süre uzatımı talebinde
bulunabilir.
Firma bakım ve onarım için merkezden müdahale edebilmenin teknik alt yapısını
oluşturmak için gerekli düzenlemesini kendi bünyesinde yapacak, istediği takdirde
idarenin onayım alarak ve idareye hiçbir mali külfet getirmeden cihazların kurulu olduğu
bölgede gerekli donanım ve yazılımı bulundurabilecektir.
Firma arızalı bir cihazı 5.4*ve 5.6 maddelerinde belirtilen süreler içerisinde onarıp faal
hale getirecek veya idarenin onayını almak koşuluyla aynı özelliklerde veya daha üstün
özelliklere sahip yeni bir model cihazın işlevsel olanı ile değiştirecektir. Cihazın işlevsel
olanı ile değiştirilmesi durumunda firmaya idarece hiçbir ilave bedel ödenmeyecektir.
5.4 ve 5.6 maddelerinde belirtilen süreler içerisinde onarılamayan veya işlevsel olanı ile
değiştirilmeyen arızalar için her bir arızalı cihaz başına anılan sürenin bitimine müteakip
idari şartnamede belirtilen oranında ceza kesilecektir. Cihazın onarılması veya yenisiyle
değiştirilmesini müteakip ceza uygulaması durdurulacaktır. Ceza, ceza başlangıç
tarihinden sonra gelen ilk ödeme döneminden mahsup edilecektir.
Sistemdeki arızanın firmaya bildirilmesini takip eden 30 takvim günü içerisinde
onarılmaırıası veya işlevsel olanı ile değiştirilmemesi durumunda ve sözleşme ve
eklerinin ilgili maddelerinde belirtilen teknik destek verilmemesi durumunda, idare
sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkını elde eder.
Madde: 6 - KONTROL VE MUAYENE METODLARI
6.1.
Arızanın giderilmesini müteakip firma teknik elemanı ve kullanıcı personel tarafından
sitemin tüm birimlerinin işlevlerini doğru yaptığı tespit edilecektir.
6.2. Firma ve kullanıcı personel tarafından BAKIM ONARIM SONUÇ RAPORU
doldurularak İDARE’ye faks ile gönderilecektir.
6.3. Firma sözleşme süresi sonunda tüm yılı kapsayan ayrıntılı bir arıza raporu hazırlayarak
İDARE’ye verecektir.
A
4
^ ^ . 7 . DİĞER HUSUSLAR
Bakım ve onarımla ilgili olarak arızalı cihazların firma merkezine getirilmesi ve/veya
7' * firmaya yurt dışına, gönderilmesi ve geri alınması sırasında gerekecek ambalajlama,
kargo, sigorta ve nakliye bedelleri firma tarafından karşılanacaktır. Bu esnada
malzemelerin hasara uğraması, kaybolması vb nedenlerden dolayı idareye hiçbir
sorumluluk yüklenmeyecek ve firma hasara uğrayan veya kaybolan cihazın yenisini
hiçbir ücret talep etmeden yerine koyacaktır.
I
Madde: 8 Teknik Şartname eki olarak konulan ek (A), ek (B) ve ek (C) deki hususları
şartnamenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde: 9 Kriz Merkezi Elektronik Sistemleri Parça Dâhil I Yıllık Bakım Ve Onarım Teknik
Şartnamesi dokuz(9) madde üç (3) ekten oluşmaktadır.
EKLER:
EK -A: Malzeme Listesi
EK -B: Arıza bildirim formu
E K -C : Bakım -onarım sonuç rapor formu
5
ERKEN UYARI CEVAP VE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ ELEKTRONİK VE
MEKANİK SİSTEMLER MALZEME LİSTESİ
EK ~A
Sıra N c
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Birirrıi
B a rc o O L-721 V id e o W a ll E kra n
ADET
9
B a rc o EC U -1 0 0 K o n tro l C ihazı
Miktarı
1
2
3
4
A D ET
1
E le m e n t Ö ne M o d is M o to rlu Ekran
A D ET
21
47LS5600 LC D T V
AD ET
6
5
C o d an N G T SR HF T e lsiz
A D ET
1
6
N EXT U yd u S is te m i
SET
1
7
BO SCH M W 1 -H T X -F1 EL M İK R O FO N U
AD ET
1
8
BO SCH M W 1 -LT X -F1 YA KA M İK R O FO N U
A D ET
2
9
B ia m p N exia CS D ijita l M ik s e r
AD ET
1
10
B ia m p M C A 8 1 5 0 A m p lifik a tö r
AD ET
1
11
Bo sch DCN -CCU 2 M e rk e z Ü n ite
A D ET
1
12
B o sch DCN B a şk an Ü n ite si
A D ET
1
13
Bo sch DCN D elege Ü n ite si
A D ET
20
14
Bo sch S im ü lta n e S iste m i
SET
1
15
B o sch D elege S is te m i K o n tro l Y a z ılım la r
SET
1
16
Bo sch V G 5 -61 3 -C C S PTZ K am era
A D ET
2
17
B o sch D V R -4 4 0 -0 4 A 0 5 0 V id e o K ayıt C ihazı
A D ET
1
18
B o sch LTC 0 4 5 5 /5 1 S ab it K am era
AD ET
2
19
B o sch LTC 8 2 0 0 /9 0 M a trik s Seçici
AD ET
1
20
C re s tro n A V 2 O to m a sy o n M e rk e z Ü n ite
A D ET
1
21
24 v o lt 1 50 w a tt G ü ç K aynağı
A D ET
4
22
C re s tro n TP M C -8 X -G A 8 ,4 " D o ku n m a tik Ekran
A D ET
1
23
C re stro n D IN -8S W 8 A n a h ta r
A D ET
8
24
C re s tro n D IN -4D IM FLV 4 D im m e r
A D ET
1
25
C re s tro n T P M C -4 S M D u v ar Paneli
A D ET
1
26
C R ESTR O N C 2N -FT-TPS4U Bağlantı Pan eli
A D ET
2
27
E x tro n H SA -400 M asa Ü stü Bağlantı P aneli
A D ET
2
28
K ra m e r V S-161H H DM I M a trix A n a h ta r
A D ET
2
29
K ra m e r V S-1 21 H C A Ses A n a h ta rla m a
A D ET
1
30
M e d ia s ite M L K ayıt Cihazı ve Y a zılım la rı
A D ET
1
31
A lc a te l O M N I PCX T e le fo n S a n trali
A D ET
1
32
A lc a te l Sa yısa l T e le fo n M ak in e si
A D ET
50
33
Ses k a yıt siste m i
ADET
1
34
C isco SX -20 V id eo K o n fe ran s Cihazı
^DET
2
35
ISPO T 4 6 " B ilg ile n d irm e E kra n la rı
^DET
2
36
Evo ko B ilg ile n d irm e Ekranı
j.^DET
1
37
M o to rlu H arita P e rd e si
/\D ET
8
6
~
I
r
38
Yangın A lg ıla m a ve Sö n d ü rm e S is te m i
SET
1
39
M e y e r P a rm a k İzi G e çiş Sistem i
AD ET
5
40
A nalo g G ü v e n lik K am era S iste m i
A D ET
4
Kriz M e rk e z i B a riso l A yd ın latm a
SET
1
42
A lty a p ı ve K ab lo la m a A rıza la n
SET
1
43
J B L h o p a rlö r
A D ET
8
44
B o sc h İR R a d ia to r
A D ET
2
45
K r a m e r V M _ 2 0 A R II V id e o -A u d io D is tr ib it o r
A D ET
1
ı r
7
Download

NO * 1 * Başkanlığımız Kriz merkezi ve çalışma ofislerinde bulunan