ĠL
:ÇORUM
TARĠH :10/04/2015
‫قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّو َن اللَّ َه فَاتَّبِ ُعونِي يُ ْحبِْب ُك ْم اللَّهُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم‬
ِ ‫ذُنُوب ُكم واللَّه غَ ُف‬
‫يم‬
ٌ ُ َْ َ
ٌ ‫ور َرح‬
ِ
ِ ُ ‫قال‬
: ‫وسلَّم‬
َ
َ ‫رسول اللَّه‬
َ ‫صلّى اهللُ َعلَْيه‬
ِ
ِ
ِ َ‫استَ وقَ َد نَارا فَجعل‬
‫ت‬
ََ ً
ْ ْ ‫إِنَّ َما َمثَلي َوَمثَ ُل أ َُّمتي َك َمثَ ِل َر ُج ٍل‬
ِ ‫اب والْ َفراش ي َقعن فِ ِيه فَأَنَا‬
َّ
‫آخ ٌذ بِ ُح َج ِزُك ْم َوأَنْتُ ْم‬
َ ْ َ ُ َ َ ُّ ‫الد َو‬
‫تَ َق َّح ُمو َن فِ ِيه‬
KUTLU DOĞUM
Muhterem Mü’minler!
Allah Teala insanları imtihan etmek için
yaratmıştır. Bu hakikat, Kur’an-ı Kerim’ in bazı
ayetlerinde şu şekilde dile getirilmiştir:
“Ġnsanların hangisinin daha güzel amel
yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz
yeryüzündeki şeyleri ona bir ziynet yaptık.”1
“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”2
İnsanların imtihanda başarılı olmaları için, bir
eğitici ve öğreticiye, sorumluluklarını bildiren ve
açıklayan bir rehbere ihtiyaçları vardır. Allah
Teâlâ, bu ihtiyacı peygamberler vasıtasıyla
gidermiştir. Tarihin akışı içerisinde, insanlığın
takındığı tutum ve davranışlara göre, sayısız
peygamberler gönderilmiş; toplumları doğru ve
hak olana yöneltmek için tebliğ ve davette
bulunmuşlardır. Kimi zaman peygamberlere
kavimleri karşı çıkmış ve buna bağlı olarak da
karşı çıkanlar toplu olarak Allah tarafından
cezalandırılmışlardır.
Değerli Mü’minler!
Bundan 14 asır önce, peygamberlerin
getirdiği öğretilerin bir değer olarak algılanmaktan
vazgeçilmesi sonucu insanlık itikadi ve ahlaki bir
çöküş içerisine girmiş, kendi elleriyle yaptıkları
putlara tapmaya başlamış, zina ve kumar
yaygınlaşmış, güçsüzlerin ve yetimlerin ezilmesi
adeta normal bir davranış haline gelmişti.
İşte tam bu sırada, miladi 571 senesinin,12
Rebiülevvel yani 20 Nisan pazartesi gecesi sabaha
karşı Mekke'de Hz. Muhammed (s.a.v.) dünyaya
gelmiştir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya
gelişi insanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası
olmuştur.
Zira, Hz. Muhammed (s.a.v.), kendinden
önceki peygamberlerin yaptığı gibi Allah’ın
emriyle insanlara, Allah’a, içinde yaşadıkları
çevreye ve kendi nefislerine karşı yerine
getirmeleri gereken sorumlulukları tebliğ etmiş,
anlatmış, öğretmiş ve uygulamalı olarak
göstermiştir. Bu sayede, bunalım ve karanlık
içerisinde olan insanlık derin bir nefes almış,
aydınlığa
kavuşmuştur.
Peygamberimizin
doğumunu her yıl Mevlit Kandili olarak, bir başka
ifadeyle
Kutlu
Doğum
Haftası
olarak
kutlamaktayız.
Peygamberimizin
doğumunu
anmak ve kutlamak; kasideler okumak, ilahiler
söylemek, kandil simidi ve tatlılar dağıtmaktan
ibaret olmamalıdır. O’nun doğumunu anmaktan
asıl gaye; evrensel olan nübüvvetini, Allah’a olan
tevekkül ve itimadını, Kur’an’a dayanan yüce
ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve
adaletini, sabır ve sebatını, kerem ve cömertliğini,
fazilet ve cesaretini, kısaca insanlığa sunduğu
değerleri anlamak ve hatalarımızı gözden geçirme
fırsatını yakalamaktır. Zira Peygamberimizin
getirdiği değerlere uymadan Allah’ın sevdiği bir
kul olmamız mümkün değildir. Nitekim
“Habibim, de ki: Allah’ı seviyorsanız bana
uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın.”3 ayeti, Allah’ı sevmenin peygambere
uymaya bağlı olduğunu ifade etmektedir.
Muhterem Müslümanlar!
Günümüzde,
Peygamberimizin
tüm
öğretileri, insanlığın bilgisine sunulduğu ilk günkü
gibi taze ve diri durmaktadır. Bu ulvi değerleri
kendimize düstur edindiğimiz sürece mutlu ve
huzurlu bir toplum olabilme imkanını yakalamış
oluruz.Nitekim Peygamber Efendimiz bir Hadis-i
Şeriflerinde; “Benimle ümmetimin durumu
(geceleyin) ateş yakan kimsenin hâline benzer.
Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar.
Ġşte
ben
de
sizler
ateşe
girerken
kuşaklarınızdan
tutup
engellemeye
çalışıyorum.”4 Buyurmuşlardır.
Değerli Mü’minler!
Bu Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)
Efendimizi bir kez daha tanımaya, öğrenmeye ve
tanıtmaya var gücümüzle gayret edelim. Bütün
saadetimizin bunda olduğunu asla unutmayalım.
1
Kehf, 18/7
Mülk, 67/2
3
Al-i İmran, 3/31
4
Müslim, Fedail, 2286
2
Hazırlayan: Tahir KILIÇ, İl Müftü
Yardımcısı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ ا