TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKAJ\'L!Gl GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIÖI -EGE
Gt.°'MRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
l?.~J1111111llirııttımı~ııı1111111111
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı
61069011/100
Konu
Yetkisiz İş Takibi
00006894826
DAGITIM
Bakanlığımız
Gümrükler Genel Müdürlüğünün muhtelif tarih ve sayılı talimatları ile
muhtelif zamanlarda yaptığı denetlemelerde Gerek Bölge
Müdürlüğümüz birimlerinde, gerekse Gümrük İdarelerinin yükümlüye açık alanlarında ve iş
takip faaliyetlerinde yetkileri olmayan veya yetkileri bulunmakla birlikte tanıtım kartlarını
yanlarında bulundurmayan/takmayan şahıslara rastlanıldığı müşahade edilmiştir.
Bu durumun yarattığı risk veya gümrük işlemlerinin yükümlü açısından sağlıklı
yürütülmesine engel olduğu gibi gümrük mevzuatı açısından da kesin kurallara bağlanmıştır
(GK.5, 225-230 md.).
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüzce gerekli önlemlerin alınması bağlamında
bağlantı gümrük idarelerimizde yetkisiz iş takibi hakkında;
-Yetkisiz kişilerin gümrüklerde iş takibine izin verilmemesi,
-Yetkili olan kişilerinde Gümrük İdaresince kendilerine verilen kartlarını herkesçe
görünür şekilde taşımalarının sağlanması,
-Özellikle Müdür ve yardımcılarının sürekli olarak ve belirsiz zamanlarda bu yönde
kontroller yapmak suretiyle uygulamayı takip etmeleri,
- İdarelerde kurulu kamera sistemlerinin izlenerek bu tür eksikliği olanların iş takibine
engel olunması, şeklinde gerekli tedbirlerin alınması hususu talimata bağlanmıştır.
Diğer taraftan, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün muhtelif talimatlarında;
yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin olarak müteaddit kereler talimat verilmesine rağmen
halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapılmasına imkan verildiği belirtilerek konunun
önemine binaen yetkisiz iş takibinin ve yetkisiz iş takibi yaptığı anlaşılan kişiler hakkında
cezai ve idari tedbirler uygulanması hususu Bölge Müdürlüğümüzce bağlantı Gümrük
idarelerimize iletilmişti.
Tüm bu önlemlere rağmen Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı Gümrük İdarelerimizde
yetkisiz is takibi yapıldığı veya çalışanların tanıtım kartlarını yanlarında bulundurmadığı,
tanıtım kartının görevli memurlara gösterilmesi yönündeki taleplere karsı itirazların geldiği
veya görevliler ile aralarında sürtüşme yaşandığı. yine yetkisiz alanlara girme konusunda
ilgililerin ısrarcı davranarak görevli personeli zor durumda bıraktıkları, söz gelimi Gümrük
İşlem Takip Kartları ile yapılabilecek işlemler (Özet beyan, transit vs.) sınırlı iken bu kartlarla
gümrük beyannameleri ile ilgili işlemleri takip etmek istedikleri yönünde tespitlere
Bölge
Müdürlüğümüzün
ulaşılmıştır.
Bu itibarla, yetkisiz kişilerin Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı gümrük idarelerinde
takibine izin verilmemesi, çalışanların kartlarını yanında bulundurmaları, kendilerinden
112
iş
IZMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEGİ
Atatürk Cad.
E-P
Tel:02324632547
Bilgi İçin MUSTAFA ATMACA GÜMRÜK VE TİC. BÖLGE MÜD. YRD.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 469719a6-c8d7-48d0-8a66-b9b27002a839 kodu ile
erişebilirsiniz.
istenmelerine gerek kalmadan kartlarını takmalarının sağlanması yönünde kuru nuz
h ızlı v
üyelerinin uyarılması gerekmekte olup, tüm bu tedbirlerin gümrük işlemi · ·
güvenli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı hususunun
önemle rica ederim.
Dağıtım:
Gereği:
UKAT,
UND,
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği,
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği,
İzmir Ticaret Odası,
Deniz Ticaret Odası,
Ege Bölgesi Sanayi Odası.
Atatürk Cad.
E-Posta:[email protected]
Tel02324632547
Fax:02324632553
Bilgi İçin MUSTAFA ATMACA GÜMRÜK VE TİC. BÖLGE MÜD. YRD.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın
elektronik
imzalı
suretine http://e-belge.gtb.gov. tr adresinden 4697 l 9a6-c8d7-48d0-8a66-b9b27002a839 kodu ile
erişebilirsiniz.
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız