Tekleyen otomobile cansuyu
Büyüme yavaşlayıp işsizlik artarken istihdam, üretim ve
sanayi yatırımlarını destekleyecek 2.7 milyar liralık paket
açıldı. Başbakan'ın açıkladığı pakete göre yeni yatırımcıya
daha fazla vergi indirimi ve sigorta primi desteği verilecek
Özel sektörün işe aldığı kursiyerlerin 6 ay net asgari ücreti
İŞKUR tarafından ödenecek. 6 ayın sonunda işe alınırlarsa
42 aya kadar SGK primini İŞKUR ödeyecek. Toplum yararına
çalışma kapsamında da 120 bin yeni istihdam sağlanacak
••
U;
ze rin d e yaklaşık 6 ay d ır çalışılan ‘İ s tih ­
dam , Sanayi Y atırım ı ve Ü re tim i D es­
te k le m e P ak eti' d ü n B aşbakan A h m et
D avutoğlu ta ra fın d a n b ir b asın to plan tısıy la
açıklandı. B aşbakan A h m e t D avutoğlu, “Bugün
açıklayacağım ız 11 ayaklı p a k e t ile ü r e tim i d e s ­
tekleyeceğiz, istih d a m ı a rtıra c a ğ ız ” dedi.
B aşb ak an D avutoğlu, İstih d a m , Sanayi Ya­
tırım ı ve Ü re tim i D estek P a k e t i n i n to p lam
m a liy e tin e ilişkin o la ra k d a “E m ek lile re sağ­
ladığım ız im k a n la r d a d ahil o lm a k ü ze re
yaklaşık 7,5 m ilyar liralık b ir m a liy e tte n
bah sed ebiliriz. A ncak ş u n u ifade e d e ­
yim, b ü tü n bu m aliy et b ü tç e y a p ıla n ­
m a m ız d a h e rh a n g i b ir o lu m su z so n u ç
d o ğ u rm a y a c a k tır” dedi. 2015’de yüzde
4 ’lü k b ü y ü m e h ed e fin e rah atlık la u la ­
şılabileceğini k ay d ed en D av uto ğ lu’n u n
açtığı p a k e tte özellikle y en i y a tırım c ıla ­
ra vergi in d irim le ri d ik k a t çekiyor.
Kursiyerlerin maaşı
İssizlik Fonu'ndan
Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı
Eğitim Programı'nda çalışacak kursiyerlere
İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenere
işverenin kursiyerler için yaptığı
harcamalar vergi matrahından
düşülebilecek.
İm
Bu k ap sa m d a 2014 yılı so n u n d a u ygulam ası
so n a e re n vergi in d irim i ve sigorta p rim i işveren
h issesi d esteğ in d e k i yü ksek o ra n ve sü rele r, 31
A ralık 2015 ’e k a d a r b aşlanılacak y a tırım la r için
u y g u la n m ay a d ev am edilecek. S igorta p rim i iş­
v eren h issesi desteğ i h e m s ü re h em d e o ra n iti­
b arıyla artırılıyo r. Şu anki sig o rta p rim i işveren
hissesi desteği 1. bölgede sü re itibarıyla yokken
2 yıla, 2. bölgede 3 yıla, 3. bölgede 3 y ıldan 5 y ı­
la, 4. bölgede 5 yıldan 6 yıla, 5. bölgede 6 yıldan
7 yıla, 6. bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarılacak.
Y atırım d ö n e m in d e u y g u lan an vergi in d irim i a r ­
tırılacak. Y atırım cıların 2015 ve 2016 yıllarında
g erçe k leştirece k leri y a tırım h a rc a m a la rı için,
y a tırım d ö n e m in d e m e v cu t d iğer tü m faaliyet­
le rin d e n elde ed ecekleri tü m k a z a n ç la rın a d a h a
y üksek m ik ta rd a vergi in d irim i uygulanacak.
Y üksek tekn olojili y a tırım la ra d a h a fazla
d e s te k verilecek. İleri tekn oloji sın ıfın da
y e r alan y a tırım la r öncelikli y a tırım la r k a p ­
sa m ın a alın acak ve 5 ’inci bölge d e s te k le rin ­
d en y ararlan d ırılacak .
İki yıllık dönemdeki harcamalar için
yatırıma katkı tutarının yatırım
döneminde uygulanan oran
% 0 -8 0 arasındayken
% 5 0-8 0 aralığında olacak.
Toplum yararına çalışma
kapsamında 120 bin yeni
istihdam sağlanacak.
^ Y ü k s e k teknoloji yatırımlarına tam'
S destek çerçevesinde ileri teknoloji
sınıfında yer alan yatırımların öncelikli
yatırımlar kapsamına alınarak, 5. bölge
desteklerinden yararlandırılacak.
e
Sigorta primi işveren hissesi
desteği sağlanacak.
^ Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı
getirilerek, şirketlerin borç yerine öz
kaynak kullanımı özendirilecek ve
ekonomideki atıl kaynaklar sisteme
kazandırılacak. Bu çerçevede "yatırım
mallarının ve ara malların vadeli
lira
pa k e ti»
aliyetl
m
bi'91
de
Ig "’1
lizlerı
pake^ 5
»
S
üzere
„♦nfllU.
u.ı c e ^ V i i 0 ^ . .
D a ^ S 'l î ı 'ı ve ^ g r'd a dah'’
bütçe
539 " t 7 . 5 " S e k . o l u " 15“»
ıket'°
plan)
e >
Ar-Ge'ye dayalı yatırımlar^
için proje ve finansman
desteği çerçevesinde
TÜBİTAK tarafından
başta enerji, ulaştırma ve
sağlık sektörleri olmak üzere
imalat sanayinde hazırlanan
projeler Türkiye Kalkınma
Bankası aracılığı ile
desteklenecek.
yatırım döneminde
ve - e »
sïï S*«t ÎÖs77Zs
,Æ
vönetim inin nasıl
»
Ö m l « »>u™ “ 5P a * U
° 'a r " » r f U
iş ş .■
—-12y,m
k*
akılan
*
'n a s ü bir uygu;
bakanlar >Ç,n
bu kuralda
iarna y a p ; ^ ^ snem e yap'l'P
herhangı bir ®s"
yapılmayacağı Ş
.
ediy°r>
^
devam etmiş
devam ^
k a b in e d e ^ .,
B
*
bakanım ız yok. A
^ perf0rönceki b a k a n ı m ^
B akanlığ'nldu. Başba- bir
Uemedı. W
2
t t * “"
af,mda m3"
k Bakanlığı
öreV aldı.
g
rtmyoruZ. ikinci
bölgede yüzde 10 da y
üçüncü bölgede yüzde 20 den y
dördüncü b ö l g e
beşinci bölgede yüzde 5
d
6(ye
^
e 70'e,
muhafaza
altıncı bölgede yuz
"Vadeli ithalatta
ediyoruz" dedi. D a v u to S *
^
KKDF « a n , sıf.raı « * t o e
KK0F
rının ve ara malları
S1fıra jndinlmekte^sa
plam
jrdi ma|iy etı
özel sektörPrograml'nda çalışacak
net asgari ücret
kur5İyerler için yaptığı
" ‘î
» n ın
C
dedi, i1f2 V
V * ’“j. Babacan
de kabmede ^
bakan
dışında devam
Davutoğlu
olmadığmı be
herKes
"»derseniz
,<lc u ,U n ' hıçöı
S S Î ? a k s a m a d ı ;-
t r
d ü s ü n t n e s t n le r
£ m e kl»l\g » d •
. dem asaUah
Herhalde kimse, uçu
^ arkada-
’B « bir e^ akam»ar»a, Unvanlar-
° ' duJ 'ar emekli olacakla-
o0\acaklar
la c a k la r ın ^ - - -Qavutog'u,
- avutoğ|Ul
VOrfTo
ake tU çıklam asın ın
y°
r,TkUoaketUÇiklamasımn
destek p
p*ec»lerin sorula
p^ecilerin
ardından
gazete
ardm daj 1 9
lant,da sQrulan
sorulan
m yanıtladı- '° P deki üç donem
son soru A
. ^ ^a\3acan,
kUrat yre ! k ve Nurettin Canik-
Faruk Ç el*
oturduğunu fark
1Vnİn K a S n Ahmet Davueden Başbakan
calışmaya
cok
3:r^ ;nde
S £çalışmaya
^ r K Sdoev-n
S 2 S -c0^
-¿değl.
eg».
¿002'den
¿ 0 0 2 'den bu yana n hükümet\erim
hüküm et\erimı-iC;iclik\er
»» .b;\err\emış»
C;iclik\eryaşanm
yaşanm
^unenıem'Ş«
,,klı
sm»
hiç
et
performansın» hJ.cına
J
çlk.
c»kz,nkj;daŞİar,mız»n devre>bir ikl
sonucu doğurm
^ umsUZ örnek
omuza V°
ekip
eo ^
.
J
devam
( |a bır
,arla. makam
blZ.
'f „
da
Sanayiye pozitif ayrımcılık
»Açıklanan paket ivme kaybeden sanayide yatırım iştahını artıracak olumlu açılım olarak algılandı
Yönetimi bilmeliyiz
1 milyar TL tutarındaki kaynak
2 milyar TL'ye çıkartılacak.
Hazine kefaleti
verilebilmesinin önü
açılacak.
T v b n « * "0
*,
<5
â |f1 < l S O l l U y *
toincTböl-
kursiyerlere '$KUR
Hazine destekli kefaletin
genişletilmesi
p k kapsamının
a
? Adüzenlemesi
II
ile de TBM M Genel
Kurulu'nda kabul edilen kanunla
Hazine kaynaklarından kredi garanti
kurumlarına aktarılabilecek,
2 0 milyar TL tutarına kadar
amasonuç
ba şbakan
azaltılmaktad r
de 6 ay İşbaşı E
% O'a indirilerek, sanayicinin girdi
maliyeti azaltılacak.
Böylelikle Kredi
Garanti Fonu aracılığıyla
ÆfÎTTirt)
E s s a fi- İİE
ËEfiasia
İstihdama teşvik
ithalatında KKDF oranı % 6'dan
Ar-Ge ve tasarıma daha fazla destek
verilerek, katkılar artırılacak ve bu
çerçevede tasarım merkezleri
Âr-Ge merkezleri gibi desteklenecek.
m
[fenfe
Hem süre hem oran artırılıyor
Yatırımcıların
2015-2016 döneminde
gerçekleştirecekleri yatırım
harcamaları için, yatırım
döneminde mevcut diğer tüm
faaliyetlerinden elde edecekleri’
tüm kazançlarına daha yüksek
miktarda vergi indirimi
uygulanacak.
^ İ Y e n i yatırımcıya daha fazla destek
ve vergi indirimi ile 31 Aralık 2015
tarihine kadar başlanılan yatırımlar,
daha yüksek oran ve sürelerde
desteklenecek.
G3edö32d
@ 2033
M üEB
\ma\atç»
K O B 'V \ f e
ve Wad'0
n K Ü e re
ilave d e ste k
acak.
sağ'an
KOBİ'lere teminat kolaylığı
sağlanarak, KOBİ'lerin
finansmana erişiminin
artırılması amacıyla taşınırların
teminat olarak kullanılmasının
önündeki engelleri kaldıracak
düzenlemeler yapılacak.
KKDF listesi cok kritik
İSTAN BUL Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet
ANKARA Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖzTanrıverdi: "Genel olarak üretimi des­
debir: "Alınan bu tedbirleri sanayiye pozitif
tekleyecek ve olumlu buluyorum. KKDF
ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bundan
için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sene
memnuniyet duyuyoruz. KKDF sıfırlanması­
çok ciddi sıkıntılar olacak gibi gözükü­
nı önemli buluyoruz. Ancak bu uygulamanın
yor, sorunları çözmek adına paketin hızlı
yapılacağı yatırım ve ara malı listelerinin
hayata geçmesi önemli. Yatırımlara daha
çok dikkatli hazırlanması gerekiyor. KKçok vergi indirimi sağlanması kısmı bizim
DF’nin, Türkiye'de üretilen yatırım ve
de talep ettiğimiz bir şeydi. Şimdi yatırım
ara malları için uygulanması halinde, bu
yapmak biraz daha kolaylaşacak. Önemli
yerli üretici için haksız rekabet doğurur
olan ekonomik güvenin de sağlanması lazım.
ve bu nedenle kaş yapayım' derken
Önümüzdeki dönem ekonomi yönetimi ile ilgili
göz çıkarılmamalıdır. Zayıf seyreden iç
Başbakanımızın bir açıklama yapmasında fayda
talep, düşük büyüme performansında
görüyorum. Daha sonraki istikrarın devam ede­
çok önemli rol oynuyor. Bu nedenle eceğine dair ya da ekonomi yönetimini kimlerden
mekliye zammın da pazarı canlandırıcı
düşündüğü noktasında bir açıklama da bu vergi in­
etkisi olacaktır."
dirimi ile birlikte insanları daha hızlı teşvik edecek."
Yeni benzin bu paket
İST A N B U L Ticaret Odası (İT O ) Başkanı
İbrahim Çağlar: "Arabaya yeni benzin ge­
rekiyordu. İşte o benzin de ümit ediyorum
ki işçimizin alın terine, işverenimizin aklına
ve yüreğine yakışacak kalkınma hedefi
doğrultusunda bugün açıklanan İstihdam,
Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme
Paketi olacak. Yatırımlara daha çok vergi
indirimi, yüksek teknoloji yatırımlarına be­
şinci bölge desteği, KOBİ'lerin finansmana
erişiminin artırılması, İŞKUR'un iş gücü
desteği, yeni yatırıma vergi teşviki gibi dü­
zenlemelere İstanbul iş dünyası olarak tam
destek veriyoruz. Özellikle KOBİ'lerin finans­
mana erişiminin artırılması amacıyla taşınır­
ların teminat olarak kullanılmasının önündeki
engellerin kaldırılmasını çok isabetli bir karar
olarak görüyoruz."
Download

Kursiyerlerin maaşı İssizlik Fonu`ndan sïïS*«t s s i ş ş . —