olmanın Allah’a tabi olmak olacağını, Allah
sevgisini elde etmenin ancak O’na uyulmakla
mümkün olacağını ve bu şekilde günahların da
bağışlanacağını bildirdi.6
İLİ : BOLU
TARİH: 10.04.2015
ٰ ‫بِس ِْم ه‬
‫ّللاِ الرَّحْ مه ِن الر َّ۪ح ِيم‬
َ‫َو ََٓما اَرْ َس ْلنَاكَ اِ ََّّل َرحْ َمةً لِ ْل َعالَ ۪مين‬
َّ ‫َصى‬
َّ ‫َم ْن أَطَا َعنِى فَقَ ْد أَطَا َع‬
َ ‫صانِى فَقَ ْد ع‬
َ ‫ّللاَ َو َم ْن َع‬
َ‫ّللا‬
KURAN’DA HZ. PEYGAMBER
Muhterem Peygamber Aşıkları!
Okuduğum ayet-i kerîmede Rabbimiz; “(Ey
Muhammed!) Biz Seni, ancak âlemlere rahmet
olarak gönderdik.” 1 buyurmaktadır. Allah Rasulü
(s.a.v.) ise “Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur;
bana isyan eden de Allah'a karşı gelmiş olur."
buyrulmaktadır.
2
Bugünkü hutbemizde “alemlere rahmet
olarak gönderilen” Allah Rasulü’nü ayet-i
kerimelerde zikredilen özellikleriyle tanımaya
çalışacağız.
Hz. Muhammed (sav), bizim gibi bir beşerdi.
Fil Suresi’nde anlatılan Fil Olayı’nın olduğu yıl
dünyaya geldi. Allah O’nu yetim bulup barındırdı.
O’nun hayatına ve bulunduğu beldeye yemin etti.3
“Oku” emrinin vahyedilmesiyle Allah’ın
Resulü ve nebilerin sonuncusu oldu. Yüce bir ahlak
üzerine, bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı
olarak gönderildi. Kendi nefis arzusu ile
konuşmayan Peygamber Efendimiz (sav), Allah’ın
rahmeti
sayesinde
yumuşak
bir
şekilde,
ümmîlere(kendilerine ilahi kitap gönderilmemiş
olanlara) âyetleri okudu, onları temizledi, onlara
kitabı ve hikmeti öğretti. Asla zorlayıcı olmadı.4
Kardeşlerim!
Yüce
Rabbimiz,
şanını
yükselttiği
peygamberini ismiyle çağırmayı yasak etti. O’na
karşı edebli olunmasını, sesinin üstüne bir başka
sesin çıkmamasını isteyerek, bizlere güzel ahlakı
öğretti. O’nu bir nur, devamlı ışık veren bir kandil
olarak
vasıflandırdı.
Rahmet
ve
şefkat
peygamberinin müminlere nefislerinden daha
sevimli olması gerektiğini duyurarak, hanımlarının
da müminlerin anneleri olduğunu bildirdi.5
Allah ve meleklerin O’na devamlı salat ve
selam getirdiğini, müminlerin de O’na daima salat-ü
selamda bulunmalarını emretti. O’nu bizler için;
Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı
çok zikreden kimseler için güzel bir örnek kıldığını,
O’na karşı gelmekte ısrar edenlerin öncekiler gibi
rezil olacaklarını duyurdu.7
Muhterem Müminler!
Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de içimizden
biri olarak tanıtılan Peygamber Efendimiz (sav)’in
sünnetine uygun yaşamamız gerektiğini şu şekilde
bildiriyor.
“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir
peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz
ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere
karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.”8
“Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi
de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı
gelmekten sakının.”9
“Biz her bir peygamberi, Allah’ın izniyle,
ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik.
Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana
gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileselerdi,
peygamber de onlar için mağfiret dileseydi,
elbette Allah’ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici
bulurlardı.”10
Kardeşlerim!
Hutbemi; Allah ve Rasulüne tabi olmanın
insanı ne güzel bir makama ulaştırdığını müjdeleyen
ayet mealiyle bitirmek istiyorum.
“Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse,
işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği
peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi
kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel
arkadaştır.”10
Kadir ÖZTÜRK
BOLU- Yeniçağa Vaizi
Redaksiyon:İl İrşat Komisyonu
Bizleri kulluk için yaratan Rabbimiz,
Peygambere itaatin Allah’a itaat olduğunu, O’na tabi
1
Enbiya, 21/107.
2
İbn Mace, Mukaddime, 3.
3
Duha, 93/6; Hicr, 15/72; Beled, 90/1-2.
Alak, 96/1; Ahzab, 33/40; Kalem, 68/4; Sebe, 34/28; Necm, 5373; Al-i
İmran, 3/159; Cuma, 62/2; Gaşiye, 88/22.
4
5
İnşirah, 94/4; Nur, 24/63; Hucurat, 49/2; Ahzab, 33/45; Tevbe, 9/128;
Ahzab, 33/6.
6
Nisa, 4/80; Fetih, 48/10; Al-i İmran, 3/31.
7 Ahzab, 33/56; Ahzab, 33/21; Mücadele, 58/5.
8 Tevbe, 9/128.
9 Haşr, 59/7.
10 Nisa, 4/64-69.
Download

وَمََٓا اَرْسَلْنَاكَ اَِّلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ ينَ مَنْ أَطَاعَ