T.e.
MU~ v ALatGt
it Milli Egitim Miidiirlilgii Say. : 1235683611 00/3182188
Konu: <;anakkale Ruhu ve Gen~lik
Konulu Kompozisyon Yan~masl
24/03/2015
............................ KAYMAKAMLIGINA
tl~e Milli Egitim MUdtirlugu
••
••
-I'Ti"< ••
.................................... MUDURLuuUNE ilgi: MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel MUdtirluguntin 19.03.2015 tarih ve 3040946 sayIlI
yanSI.
Bakanhglmlz He Birlik vakfi ve Milli Ttirk Talebe Birligi i~ birliginde hakikat
bayragm. yere du~1irmemek i~in ger~ekle~tirilen bir var ol~ destanI olan <;anakkale
Sav~l'ndaki dirili~ ruhunu gen~lige ~Imak ve ~ehit1erimizi yad etmek amaClyla, lise ve
yaygm ogretim kurumlan ogrencileri arasmda "<;anakkale Ruhu ve Gen~lik" konulu lise ve
yaygm egitim kurumlan ogrencileri arasmda dtizenlenen <>drulU kompozisyon yarl~masma
katdan tUm eserlerin CD ortammda birer orneginin ve yan~maya katIlan tUm ogrenci
bilgilerinin ekteki excel dosyasma uygun formata i~lenerek 26.03.2015 tarihi mesai bitimine
kadar MudtirlugUmUz hayat boyu ogrenme ~ubesine gonderilmesi hususunda:
Geregini Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
VaH a.
il Milli Egitim Mudiirii
EKLER Form (1 Sayfa) DAGITIM: iI~e Kaymakamhklanna Lise ve Yaygm Egitim Kurum Mud. Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalarum~r. bttpJ/evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3dbd-d47e-37df-a819-6f31 kodu ile teyit edilebilir.
S.JI!IADI SOYADI
I
!I)()(jUM TARiHi
I
('ANAKAKALE RUHU VE GENCLiK KONULU KOMPOZiSYON YARISMASINA KATILAN OGRENCi BtLGiLERi
IOKUL TELEFON NUMARASI
IVELiSiNiN ADI SOYADI
IESERiN AD! IILl
IlLeESl IOKULU ISINIF VE NO
I
I
I
I
I
I
I
IVELi ILETl~iM BlLGtLERt
I
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.