T.C,
MANISAVALiLicj
ItM皿喝timM的嗣蝉
Sayl:63852065/84囲286005
26/03/2013
Konu:TemiZlikHizmctAli…
・…KAYMAKAMLlGJNA
(IlceM冊Egit−mMiidur鳴u)
llgi∴:0鴫retimGene−MiidurlugdnL一n25・032015tarihve322594−say−JlyaZiSi
OmaOgretim GeneIMtidu車両lu,llilTemiz一一k HizmctAl−mIIikon血IIg−
yazISlekteg6nderilmlStlr.
tlgIyaZlda・egitJmVeOgretlminsagllkl∼Veuyg…10rtamIardt日周rutulmes申n
Oku‖arlm−Zdatemizlik−lizmetallmlyOluyiacaIIStlr−lanpcrsonelmaaSlar…zamanlnda
6denmes一VemagdurolmamaslamaelyIahizmetsatlIla−anOI・‘aOgrclimGenelMudL一r崎nc
bagl−OkL岨一nOcakve$ubataylgidcr−eriniJg直mu−laSebcb刑一IJeriIleg6ndcrJJdigi
bellrtlimektedlr.
IIglyaZ−dogrultusIInda;biitceve調emerlclllierininzalllanlnda、aksatllllladan
yapIImaslillrjeacderiTL
ReccpDERNEKB^S
Vaila
M冊EgitimMud旺I
EKLER
l−Ya榊
DAGilllM
17IlCe MilliEgitlmMudurlugti
Deslekllizmetleriiubesi
NISmCIP・15・一M‘血11es一^t・一ttlrkBulv N1、2M∧NISA ∧〉′rliltiiihik・I叫1両bilt OrtaOgr軌il一冊rl)Su
reieR)i一(0236)2]14608/2196287/2370旧2/2347905/2398りii/23J9156 luks(。236)2311251
叩OSt・1°rtaOgrClm145のtnebg。Vtr ImniS・…lei−1品一一Cbg(,V(r L三iekIr。一IikA皇1時//用…ISnmehgovtr
llLiClrak…、CllIiek点tronLkimZa証・mZalaIImiSllr huI)休、:raks。ruu111両LQ。出「間re軍用d n7456−d612−35dd−Onl−3178k()du、ie凧liIed日高.1、「
TC
MllJLIE(ilTIMBAK^NLlGI
OmOgrCtimGeneiMudL一rlugu
Sayl・92045992/84102.01/322594125/03/2015
Konu.Temizilk皿zmetAliml
VALiLIGINE
(ilM一日iEgJtlmMlidLlrll蘭)
Egitim VC OgretLmin sagllkl一Ve LIygunOrtamIarda yiiriitttImes−iClnOkulIarlm17da
temiziLkhlZmetai一mIyOluylapersoneicailStlr−imaktadlr
CalLmlPerSOnelinmaaslar一…ZamanlndaodcnmcsIVC magduro−mamaslamaC−yla
hlZmetSa五naianGeneIML一dL冊tigu一miizcbagllOkuliarlnOcak ve恥batay−gldcrIerillgili
muhasebeblrimierlnCgOllderiIm函Jr.
G6nderilen odeneklcrill baz10kul mudL冊kle…CC takibl…yap1−111adlgl Ve
harcanmadrglC−butce−naSrafcetvelindenyap−la−lkoIltrOIIerdegorulmektedir
OkulmⅢrllikierince;geienOdcncklerin etk暗ek0−10mikvekamuyararLgOZetiIcrck
kLlllanLlmas一・Odeme 一SlcmIeri11111ZL−ma…lda,aksatllmad∼一n yaP−lIllaSi b時Ikiinem
arzetmektedir.
BLISebepie;Ocak ve Suhat aylTcmlZ1−kIlizmet Ailml PCrSOllei g−derierI…
kar$llan−naSLa−llaClyia・03・5ekotlOn−ikkoduI−dallg裾dcrile−10deneklcrikuIIanmayanoku−iara
bunda−lS0−1rakiaylardaOdenekgollderiimcycccktlr・
K0−1u一一UnOkulmL一dL一r撮lcrineduyuruIarak bL一tCCVe Odc−nCISlel壷rinmZalnanlnda,
aksatilm血、n yaP−imasl VC bel一間cIl ht一SLlSlarln ye…e gelirilmesilCln aZilml gayretLn
g6stcr出IIC8日lLISLISLltlda,
BllgilemIJuVegCreglnlrJCaCdcrim.
IIasanHLISeylnCAN
Bakana.
Genei MiidurV
Atalurk BLv N098/5 06420KIZiJuY/ANKAiく∧
ici(0312)413186〕寸aks(0312)418073《)
i油gIi甲lIIuseyirlDZC∧N
ヽし、i
Eicktronik∧g WWWmebgo\′tr−C−p(周a o即一_biitCe柄nebgovlr
lluevr.lk…\lCnh最高「州itlinZ.=leLmZnLanlm、白rllllo休、raL.or…me gWlradres…d聞af67−diifL3503−bibc一.tdO9kodu、icteY↓(記.1。卜占。
Download

Yazı için tıklayınız. - Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü